ROTTERDAM TELT THANS 700.000 INWONERS r' Gunstig bedrijfsresultaat bij de H.A.V.-Bank C D V acantieweek-drukte voor de jeugd Spoorlijn naar Delft wordt opgehoogd Uitbreiding en herdenking £§jg van óO-jarig bestaan Beschuit met muisjes in stadhuis-cantine NETTE MEISJES i -5^het .bMk)aar DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Er komt dit jaar voor het eerst een echte zeepkistenrace AGS;\S)A 1 Uitspraken Raad voor de Scheepvaart Gemeentebestuur en NS zijn over de plannen n og n ie t tot ove reen stem m i ng gekomen Bevolkingsaanwas in April Aanleg sportvelden jiaat verder Postduivennieüws Havenarbeiders van New York staken Kapitein Carisen bij opening nieuw station KNZHRM SCHIEDAM Vertrouwen Troef van de week Slagerij ABMA, Slagerij POOT, Slagerij v. d. MEER, Ir Lub in Nijmegen benoemd Antonius Cornell's Hendrikus Petrus van Steen; 700.000ste Koeriersters 2 Dinsdag 9 Juni 1953 guiten worden in het jaarverslag i 9V€r„. *e bepalen od 30 De voorspoedige ontwikkeling van de H.A.V.-Bank seUe zich ook in 1952 voort, pe productie was groter dan in enig fcar tevoren. Deze bedroeg «5,370.605.— tegen 65 040.902,— in 1951. In de afdeling kapitaal- en rente verzekeringen was de productie f 62.520,411.— (v.j. 5t.399.841.—i en in de afdeling volksverzekeringen 12.850.194,— {v.j. ,f 13.h41.061.—). Er verviel in totaal 22.762,324,(v.j. 24.403.126,-—), Hiervan behoorde tot de afde ling kapitaal- en renteverzekeringun 18.477.727, (v.j../ 20AR3.145—en tot de afdeling volksverzekeringen 4.284.597.— (v.j. 3819.981—} De netto-vooruitgang bedroeg in 1952 52.608.281.— tegen 40.637-776,—in 1951. t Ps t ,Ie»Z/,kerd bedrag beücp op 31 December 1352 S 439.088.550.— aS6,480..fi3.—Hiervan maken de op collectieve basis gesloten v~ zekeringen een bedrag uit van 129.766.160.— (v.j. 100.443.633,—), A— periodieke premlën werd ontvangen 10.966.819,86 <v.j. 9.975.180,81). ter- w-«l aan premién ineens een bedrag van 5337.482,91 (v.j. 2.540.661,54; Tc-c De ^tkerinKcn bij overlijden, eigen risico, bedroegen in 1952 t 4O,2-0^35>- Wegens afkoop werd 1.101.190.85 (vorig jaar L- i beta?lrt- poor beëindiging van verzekeringsovereenkomsten tengevolge van emigratie werd het wegens afkoop uitbetaalde bedrag on- 5"SfJïÏÏÏ' J 'ntre!t en huren werd «"hangen 3.352.156,30 (v.j. L« 9 «1S; «W,i 7oLrJ2tVOPRinfr aan de preniiereserve een bedrag van S ~.54L01_,— (v.j. 2.289.318.aan intrest nodig was. .P® premiereserve, uitdrukkende gendommen ad f 5.583 950 uitma- de actuarieel vastgestelde verplicli- j kende 5.72 pet van lm totaal der tingen der maatschappij jegens beleggingen liet Liimt 1 vofeet^°dph nUpttorethnrie^ ^heel j gu]den beneden de waarde, daar- Het wippn S t t i aan Vl7,£tens door deskundigen uit tekent da? alio 5°k® Pobrachte taxatiën toegekend. Het aar, w l b," verbond,en netto-rendement bedroeg 5.33 pet. terstond en geheel ten laste van het betreffende boekjaar worden afgeschreven. De nog steeds voortdurende stij ging ven de gemiddelde levensduur, tot uitdrukking komende in de nieuwste sterftetafels die uit de waamemingsperiode 1947'49 heeft de directie doen besluiten in de berekeningsgrondslagen van de premiereserve, uitsluitend voor ver zekeringen, waarbij een lang leven nadelig voor de Maatschappij is. geleidelijk aan, wijziging te bren gen. De premiereserve van een groep verzekeringen van uitgestelde' lijf renten, tot dusver berekend met de sterftetafel a (m> en een intrest voet van 3 pet. werd omgere kend op de sterftetafel Mannen Ge hele Bevolking 1947'49 met een leeftijdscorrectie van 1 jaar voor mannen en van 4 jaar voor vrou wen en voorts net een intrest voet van 23 4 pet. Het in vaste eigendommen be legde bedrag nam in IS"- toe door aankoop met 107.693.25. doch ver minderde door verkoop met 60.952,90. De bij verkoop behaal de winst ad 13.232,90 werd aan de extra reserve toegevoegd aan wel ke reserve een bedrag van 23.793,25 werd ontleend voor af schrijving od de boekwaarde van een aantal nieuw aangekochte pan den en op enkele andere, j In het centrum van Rotterdam is j de H.A.V.-Bank begonnen met de 1 bouw van een blok, bevattende 19 i winkels en 53 woningen, terwijl opdracht is gegeven voor de bouw van 64 woningen en 16 garages te i 's-Gravenhage, Men verwacht, dat deze panden eind 1953 of begin 1954 zuilen worden opgeleverd. dan toe te voegen aan het uit ■vo rige jaren resterende dividendsal do, hetwoik dan 880 zal bedra gen. De reserve voor uitbreiding zal dan 400.000 bedragen. Deze re- alsmede de reserve sociale 'Z tening en personeel ad 15.000, de reserve voor diverse doeleinden ad 150.000 en even eens het voor belastingen gereser veerde bedrag zijn in de balans opgenomen onder het hoofd „Di verse crediteuren en andere passi va". De extra reserve en de statutaire reserve zuilen na de hierboven ver melde toevoeging tezamen 5.500.000 bedragen, vormende met het ge plaatst maatschappelijk kapitaal aan extra waarborgen boven de op zeer veilige grondslagen berekende premiereserve een bedrag van 6-500.000. Nieuwe HAV-Bank De financiële resultaten van de Nieuwe HAV-Bank over 1952 kun- nen eveneens bevredigend worden Aan (genoemd. De winst bedraagt -- 238,456,30 tegen 174.217,96 over 1951. Wij stellen U voor aan de extra reserve toe te voegen 78.434,71, een reserve voor diverse doelein den te creëren ten bedrage van 25.000 en voor te betalen belas tingen te reserveren een bedrag van 68.221,59. Na vergoeding van een intrest van 4 pet over onver plichte storting op aandelen, f 1.800 bedragende, resteert een bedrag van 65.000. hetwelk overeenkomstig de statuten ware te verdelen als vclgt: aandeelhouders 15.000. uitkering aan de N.V. Le ven s verzeker i ne- Maatschappij HAV-Rank J 31.250 en taiitièmisten 18.750. Voorgesteld wordt, het dividend 2218. Mustapha wil niet het risico lopen dat door nieuwe schermutselingen van de nu in de val ge dreven bende van Alex ander met de Amerika nen zijn vrienden weer gevaar voor hun leven lopen en daarom deelt hij hun mede. dat zij naar het Dal der Geluk, zaligen zullen worden gebracht Weliswaar heeft nog nooit één blanke dit dai betreden, maar er is geen andere uitweg. On der leiding van Musta- pba en Achmed gaan de vrienden op stap. Het zal een lange tocht worden die voor het grootste dee] door onderaardse gangen leidt Na de vermoeienissen rein tl»» iaat ste dagen valt het vooral voor Marge en Willy niet mee die tocht te ondernemen, mant zij moe- ten hun grote, zwarte gids we] volgen Na onge- veer een uur staat Mustapha stil ..Luister.'" zegl hij. In de verte klinkt een doffe slag. „Alexan ders opslagplaats gaat de lucht m." zegt Musta pha: „let op, er komen-nog meer ontploffingen. Even later rolt de donder opnieuw. Zou de schurk zelf bij die explosies zijn omgekomen? Niemand weet het. bevredigend genoemd. Nadat de premiereserve extra versterkt is door toevoeging van een bedrag van 254.439, boven de normale vermeerdering. zoals hierboven reeds omschreven, sluit de verlies- en winstrekening met een voorde lig saldo van 1.049.341,73. j Voorgesteld wordt aan de ex* a i reserve toe te voegen f 639 836,:». aan de reserve voor uitbreiding 1 no.000, aan de reserve" sociale J voorzieningen personeel 26.031.50 en^aan de reserve voor belastingen 56.973,84. voorts om een reserve voor diverse doeleinden te creëren 5> per aandeel. per onderaandeel, reserve ad v.j. 6.2' De exi .000 het geplaatst maatschappelijk kapitaal ad .f 500.000 vormen totaal aan extra waarborgen 1.675,000. Alle branches bleven zich ook in 1952 bevredigend ontwikkelen. De totale premie-ontvangst bedroeg f 2.11.0.371 tegen 1.943.598 in '51. Het schadeverloop was in het boek jaar in het algemeen niet ongun stig. In de afdeling Ongevallen-, Wet telijke Aansprakelijkheid. Autover zekering, enz. werd aan prentten De Va can tie week van de Schiedamse Gemeenschap komt weer in zicht. Hoewel het volledige programma nog ral tvorden bekendgemaakt, komen 7.0 langzamerhand reeds enige berichten los over de activiteiten, in het byzonder die voor de jeugd. Behalve de kindervoorstellingen In de Passage en op het podium in de Plantage komt b.v, weer de fiets-puzzletocht van de C.J.M.V., beter bekend onder de naam Vapu. Mei bijzonder veel genoe gen zal waarschijnlijk worden vernomen, dat er thans voor het eerst een echte zeepkistenrace zal worden gehouden. Hoewel een parcours hiervoor nog niet werd vastgesteld, bestaat er grote kans dat deze race zal plaate vinden op de Burg. Honnerlage Grete-laan. die van de Vlaardingerdjjk (te genover de Kembrandtlaan) de polder Nïeuwjand induikt. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: v. Westendorp, Singel 81. Bellen bü ongeval: G.G en G D Tuinlaan 39 Telefoon 69290. AMSTERDAM De Raad voor de Scheepvaart heeft de vroegere j kapitein van de 393 brt metende 1 kustvaarder „Westerdok". J. P. uit Groningen, die op 20 December J.l. 23 Mei15 Juni Stedelijk MLu- j nabij Skalkorgana (Zweden) strand - seum, Wo.. Za„ Zo 25 uur; j wel schuldig bevonden, doch r«ntoonitr. llinget Werk leden kunstenaarsgemeen schap S 45 Films: Passage, da. 2 en 8 u: De schoon heidsspecialist (18 jr.) Monopole, da, 2, 7, 3 uur: godin der jugle (14 jr.). De ten bedrage van 150.000. Hierna f geboekt 1.226.924 tv.;, 1.122.368). voefoort - - -re :rtn 11--, resteert een bedrag van hetwelk overeenkomstig ten ware te verdelen a aandeelhouders 25.020. den met recht od aan dei 6.500, e statu- s volgt: erzeker- de 32.175. en tan tièmi sten 19.305 Waar de financiële uit komsten het ruimschoots veroorlo ven. heeft de direclie gemeend, me de in verband met de herdenking deze zomer van het 30-jarig be staan van de HAV-Bank. voor te moeten stellen het dividend over 1932 te bepalen op 25 (v.j. f 20) per aandeel van 1000 met 10 pet storting. Een bedrag van 20 is waarvan aan reassuradeuren werd betaald 464.098 (v.j. 294.754). Aan schaden werd betaald 3 686.447 (v.j. 534-031». waarin reas- fur a deuren participeerden met f 266.164 (v.j. 145 417). In de afdeling Brand-. Inbraak- cerzekenng. enz. werd een premie ontvangst gehoekt van f 883.447 (v.j. 821.2301. waarin reassura deuren participeerden met 205.535 (v.j. 189.027'. Aan schaden werd betaald 294.729 (v.j. 246.982), waarvan wij van reassuradeuren i 95.834 v.j47.993) terugontvin gen. nootschap de Nsemve H.W Bank, maakt een ruimere huisvesting dringend noodzakelijk Architect W. M. Dudok. de schepper van het in Van de xüde van het A.N.P. wordt medegedeeld dat de Nederlandse - ijj<\trol<kTnj ka"toor8°houw. is Spoorwegen in de komende maanden een aanvang zullen maken met het nieuw» «le?ieel planne" v"or rP_n ophogen van het gedeelte in de spoorlijn Schiedam—Delft, gelegen tussen dieping op het Stank ml Ée- hM en sPlitsin* V3n dc liin ™n De" »»- reedgekometi- Er js hoop dat bin- hoging betreft alleen dc lijn waarop fle dienst AmsterdamRotterdam nen afzienbare tijd met de bouw wordt onderhouden. In de toekomst z-l deze lijn met het viaduct over de een aanvang kan worden gemaakt, i Overschiese weg en de Schie worden gevoerd, zodat de treinen die hierop Het valt te venvachten, dat medio"'; een kwartierdïenst gaan onderhouden geen storingen meer betekenen voor JS34 de nieuwe kantoorruimten be- het verkeer. Over dc uitvoering van ticze plannen is b]j het Gemeente- trokken stdjen kunnen worden. bestuur nog geen enkele mededeling binnengekomen. Er zouden In deze e oe waar e san e vaste ei- jongen ernstige bezwaren tegen zijn. aangezien men aan dit project ook de ophoging van de l(jn naar Hoek van Holland zou willen zien gekoppeld. De commissie, die in de vacan- tiew-eek elk jaar de transport- en bakfietsenrace organiseert, besloot op de laatst gehouden vergadering van bet Vacantïe-comité, dit eve nement dit jaar voor het laatst te houden. Uiteraard zullen zij, die vorige jaren aan deze wedstrijden deel namen bij de inschrijving "ut."-- rang hebben. De bekende wissel beker? zullen dus dit jaar eigendom worden, re kening houdende met de winnaars van vorige jaren. De datum is vastgesteld op Maandag 24 Au», en het parcours is wrederom rond de Plantage. Tevens is besloten om in de va cant, ie week en wel op Zaterdag 22 Augustus een zeepkistenrace te houden voor schooljongens van 10 tot 14 jaar. De bedoeling is dat. aan deze wedstrijd wordt deelge nomen niet eigengemaakte zeep kisten. Voor deze race zijn zeer monje prijzen beschikbaar. De be treffende'zeepkisten zullen van te voren op betrouwbaarheid worden gekeurd. Het list in de bedoeling bij de bakfietsenrace enkele prijzen voor de mooist versierde bakfiets ter beschikking te stellen. D.H.S. naar Rockanje Zondag gaat DHS voor de kam pioenscompetitie van de afdeling Rotterdam de reis maken naar Roc kanje» om daar de wedstrijd tegen de club van die naam te spelen." Deze reis wordt gemaakt per tou ringcar. Zij. die "mee wensen te gaan, worden verzocht, dit uiterlyk Donderdagavond bij een van de be stuursleden op te geven. MONOPOLE .,Dp gnrjin der jungle" Bob Mitchell en Jimmy Wallace, twee aviateurs, die op zoek zijn naar een vliegtuig, dat ergens in de Zuidzee is verongelukt, vliegen boven de Java Zee, wanneer zij in een orkaan terecht komen, waardoor hun machine vernield wordt Zij zelf landen behouden op een klein vulcanisch eiland. De beide vliegers kunnen hun ogen haast niet geloven, wanneer er op dit verlaten oord een beeld schoon jong meisje op hen af komt met-een prachtige amber kleurige huidskleur en met weel derig tang haar, dat tot haar heu pen reikt Dat bekoorlijke schep seltje is Totira (Dorothy La muur) de enige bewoonster van het on bekende vulcanische eiland. Door de inheemse bewoners cier nabu rige eilanden wordt Toura als een godheid vereerd. Op zekere dag naderen honder den inboorlingen het eiland, ondpr leiding van een bloeddorstig man. Kuasa. Wanneer zü het eiland be treden, blijkt, dat zij een mense lijk lichaam met zicii voeren, dat gehpp] met stroken linnen is bonden, als een mummie. Vanuit de verte slaan Bob cn Jimmv de gebeurtenis gade; allen begeven zich naar de in een mts uitge houwen ingang van een onder aards gewelf en ook Toura nerft zich bij de inbnnrUncen gevoegd Nieuwsgierig sluipen de vliegers naderbij er voor zorgend, dat zij zelf ongezien blijven en zo nade ren zij de grot, die door een bo vennatuurlijk groen schijnsel ver licht wordt. Daar beneden stroomt een onderaardse rivier met inkt zwart water, waarin het krioelt van de krokodillen. De fanatieke inboorlingen hebben .zich daar verzameld F.n dan zij de twee manner, getuige van een ver- j se h r ikke ink gënêjine ujliëenuê plechtigheid. Zo gaat bet daar aan de Hoog- i straat nog wel even door. Wjp in j „De Godin der Jungle'' kan ge- i loven, zal er zich heus niet mee bekocht gevoelen. De ophoging van de .spoorlijnen. die momenteel de Overschiese weg j kruisen er. daar de drukst bezette i i overweg in Nederland deden ont- j j staan, is reeds geruime tijd een punt van overleg geweest tussen i Spoorwegen en en gemeentebestuur. Ook van de zijde van het be- drijfsieven is de laatste tijd aange- drongen op een spoedige oplossing. die in zicht scheen toen de N.S. met een plan kwamen, om de Over- j schiesewpg cn De Schie door mid- j del van een viaduct te overbruggen. Hierbij was echter de spoorlijn haar i ff «pk vart Holland buiten besehou- win? gelaten. Deze zou ook in de toekomst water- en verkeersweg kruisen. Van Schiedamse zijde is na het bekend worden van dit plan direct erop gewezen, dat hiermee slechts i ten dele in de nood zou worden voorzipn en dat op deze wijze het probleem aanwezia bleef, avaarvan de <dan waarschijnlijk veel k«st- I baarder) oplossing naar de toekomst i werd verschoven, f In de polder Nieuwland immers zal de spoorlijn straks vrijwel in i de stadsbebmiwing komen te lie- gen. Het volledige recreatiegebied j van Schiedam kriijrt eon plaats ten 1 Noordon ervan, zodat op meprdere j plaatsen bar-gevaarlijke punten zullen ontstaan. Reeds thans zijn deze bijv. aan de Oudedijk. waar 1 zich dicht bij de nieuwe sport vel- don twee onbewaakte overwegen bevinden, aanwezig. Het uitbreidingsplan van Nieuw- j I land voorziet in de aanleg van j »r>eerderp tunnels onder de spo-->r- i lijn naar Hoek van Holland. Het j - cemeent<-bestuur r.iot deze tunnels j onlosmakelijk vprhonden aar. er., j verhoogde spoorbaan, die dan te- vpns de Over«rhirseweg straks hartader van bet verkeer naa grote industrieterrein ten W blaar vut vernemen is Maandag ten wesier. var de poldervaart een aanvang gemankt met de aanie.?v3n de eersie nieuwe sportvelden die hier zullen komen. Gedurende de maand April ver meerderde het aantal inwoners van onze gemeente met 97 tot 75.185. Er was een geboorteoverschot van 107, waar tegenover echter een vertrek van 10 stond. In totaal vestigden zich hier 235 nieuwelingen en ver trokken 245 stadgenoten naar el ders. De sterftetabel geeft aan dat van de 42 gevailen van overlijden er 11 betrekking hadden op de leeftijds groep van 80 jaar en ouder, 14 op de groep van 7079 jaar, 9 op de groep van 6069 jaar en 5 op de groep van 5059 jaar. Bij de huwelijken woonden in 34 gevallen de msn zowel als de vrouw in Schiedam. 3 maal was de man een Schiedammer en 20 maal was de vrouw een Schiedamse. Er waren in deze maand geen echtscheidingen. Van de jonge echtparen woonden er 6 in een eigen woning. 23 gingen flS-i® j bij hun ouders inwonen 2 bij" M- l n 1 -I i7on kresen onderhuur. In 9 tiei ftaruum zijn se^omori, bestnat „i er echter Eecrondf honp. dat het Bevallen bleef menvoorloms nog voortdurende mrtex de beide afzonderlek wonenVan de e, echt- rtandnunten bii elkaar kan bren- baren trokken er 11 near elders, een. Mocht dit'niet het eeval rijn, Bij verhuizing binnen de eembente dan ral zo menen wij te weten het waren a33 personen betrokken. Van- nmMMiliiu niet aarreiei, in uit Rotterdam kwamen 50 personen Don Haag de nodige stappen te en e*" ?in?en 73 naar de tmurstad. doen teneinde een bevredigende op- I Naar de West vertrokken 15 Schie- losping ?e krijgen in het voor hetdammers en naar andere gebieden Schiedam vnn morgen zo belangrij- over de grenzen verdwenen 33 stad- ke probleem. i genoten. van de Schie zou vrijlaten. O.a- 1 moet de spoorbaan ook worden ge- kruist door de te maken verbïn-l ding?weg tussen de Broersvest en I de nog aan te leggen verkeersweg RotterdamHoek van Holland, die voorbij Vlaardingen reeds gereed is. Tnschrijving voor beide wedstrij den is van heden af aan de vol gende adressen: W, Nieuwstraten, Maasdijk lflSa; M. van Dijk, Ga- Iileistraat 74a. Hier zi,jn ook nade re inlichtingen te verkrijgen. Geboren: Aloysius H. R. z. van A. J. A. van Lingen en J. L. Bokhorst. Johannes B. z. van J. Freij en P. S. Moeken. Abraham A. z. van C. J. H. Alblas en A. Brand. Petra J. d- van B. C. Kleiss en J. Krommenhoek. Maria J. L. d. van C. P. M. Lans bergen en C. M. v. d. Drift. Caro- lus M. J. z. van C. P, M, Lans bergen eti C. M. v. d. Drift. Giovan- na M. d. van H. J. W. Uijt de willigen en G. M. Blok. Robert J. z. van M. J. Mokkenstorm en H. R, Snel- leman. Wilhelm A. z.van W. v. Berkel en A. M. v. d. Werf. Overleden: H. C. Vender bos, 72 j. J. M. Woermeijer, 2 dgn, J. A, J. Bongers. 86 j. De SCV ,J3e Postduif* hield Zon dag een wedvlucht vanuit Orleans, afstand 480 km. Gelost 6 uur 15 min. Aankomst eerste duif 15 uur 11 min. 47 sec. Laatste prijswinnende duif 20 uur 02 min. 50 sec. In concours stonden 317 duiven. De uitslag was: 1 11 31 65 76 A. He eren; 2 9 22 26 37 53 59 J. v. d. Windt; 3 19 52 89 L. J. Borani; 4 35 4.3 J. Doejaren; 5 8 33 64 C. v, Tricht; 6 C. v. d. Grijp Co; 7 51 74 C. de Tuinder; 10 21 24 '40 68 Joh. Christen Sr: 12 J. de Koster; 13 33 A. v. q. Grijp; 14 A. A. Vis: 15 H. Crama; 16 C. Verboom; 17 36 42 L. Verheugen: 13 20 J. Simons; 23 J. Christen Jr; 25 J. Poort 2n; 27 30 J Freij: 28 D. Ram: 29 C. M. Donks: 32 41 A, Moog; 34 J. Brand: 39 46 61 C. Verlinden: 44 A. Faas; 45 50 60 M. v. Mourik:. 47 62 K. Brouwer Co; 48 A. de Man; 49 58 P. v. Os en mevr.; 54 H. Poelman; 55 I- Schaap: 56 Z. "Wenteler Co; 57 K. Muilwijk: 63 F. Koppenhagen; 66 W. Woermeiier: 67 A. de Dunnen: 70 D. Bakker; 71 A. v. Wagtendonk; 72 J. Kazenbroot; 73 Th. Jansen; 75 J. v. d. Beek Co; 77 A. v. Dongen Co. Het bestuur van de PV ..de Vrij heid" deelt aan alle georganiseerde pcstduivenliefhebbers van Schiedam en omstreken mede. dat ir. haar inkorf lokaal aan de Overmaasse- steee 3 on Maandag 22 Juni van 180019.30 uur selegp beid bestaat tot het inker ven van de duiven voor de bekPnde grote wedvlucht vanuit Sint Vincent, welke is uit geschreven door de Concours-Com missie Eindhoven. Bij voldoende deelname zal tevens worden over gegaan tot het houden van een stpk-iiike wedvlucht. Zatr'rda? 13 Juni van 26.(10—21.00 uur en Zondae 14 Juni a.s. van 7.008.00 uur bestaat gelegenheid tot het in korven van jonge duiven voor een vrachtvlucht vanuit Zwjjndrecht. NEW YORK. Duizenden New Yorkse havenarbeiders zijn in sta king gegaan uit protest tegen de ..hearing" van goeverneur Thomas Dewey over de aanbevelingen, die de criminele commissie van de staat New York over het havenbedrijf uitgebracht heeft. De Amerikaanse procureur J. Ffri- ward Lomvard maakte bekend, dat het bewijsmateriaal over de mis daden in de haven van New York vandaag aan een federale „grand jury" voorgelegd zou worden en verklaarde: „V/ij hebben voldoende feiten om een snei optreden te wet tigen". Het begin van de hearing door Dewey had massa's woedende ha venarbeiders aangelokt, die de goe verneur bij zijn komst in Manhat tan uitjouwden. geen straf opgelegd. De Inspecteur voor de Scheepvaart Had de raad /oorgesteld een berisping uit te spreken. De Raad achtte wel schuldig de kapitein van het 500 brt metende ms „Markab N'\ J. S. uit Groningen. Dit schip is op 24 April j.l. tijdens mist in de Straat van Dover onder de kust van Folkestone aangevaren door de Noorse tanker „Sarita" en hierbij ernstig beschadigd. Overeen komstig het voorstel teur werd een ber ken. De Raad zal beide uitspraken mot:-. de in5pec- utgespro- chriftelijk AMSTERDAM. Zaterdagmor gen 13 Juli wordt in Noord wijk aan Zee een nieuw reddingsstation van de K.N.Z.H.R.M.. dat door iemand, die onbekend wenst te blijven, :s geschonken, officieel geopend. De motorreddingboot. zal de naam ..Kurt Carisen". dragen. Kapitein Carisen zelf zal bij de plechtigheid aanwezig zijn. Algemene Kennisgeving Op 8 Juni 1953 is in de ouderdom van 87 jaren over leden JOHANNA CHRISTINA VAN DER VELDEN weduwe van Hugo van Woerden Schiedam, Burgemeester Knappert laan 59. Geen bezoek Geen bloemen. Namens de Familie J. C. KRAM Sr, Ex. Test. De Crematie zal plaats hebben Donderdag 11 Juni a.s. te Velsen na aankomst van trein 13.01 halte Driehuis- Westerveld. Vertrek van het sterfhuis té 10.45 uur. GEHAKT IS EEN ARTIKEL VAN VERTROUWEN Koopt het waar u weet dat er de meeste zorg aan is besteed. Profiteer van onze speciale voordelige gehakt dag. Woensdag gehakt heerlijk gekruid 500 gram 1.42. Magere doorregen varkenslappen 1.30 per 500 gram De fijnste gekruide worst 1.68 per 500 gram Voor variatie en voordeel naar de favorietslagertjen RL'BENSPLEIN 5 - TEL. 67808 BROERSVELD 159 - TEL. 6832'. HOOFDSTRAAT 141, TEL. 677S7 WIJ VRAGEN Rotterdam telt 700.000 inwoners. Tot in de namiddag was men op de meeste afdelingen van het Raadhuis onkundig van de spannende ogenblikken die de ambtenaren van de afdelingen Bevolking en Burgerlijke Stand doormaakten. Alleen de aan wezigheid van zwermen persfotografen schepte vermoedens dat er iets büzonders bij bevolking aan de hand moest zün. Ook de chef van de cantine vermoedde iets. aangezien bij een aan zienlijke bestelling voor beschuit met muisjes had gekregen. Toch werd bet laat in de middag voor bet definitief bekend was dat Rotterdam zijn 700.000ste imvoner(ster) mocht begroeten. Dp wgtPTbntiwkiniHi? In?«ru«if bil G<-irwcntewerkpr. tr. P. T. Lub is met jiican? v.-tn T Augustus 1919 bennpmd als a.-i.-?»:nt van de Direc teur van Gemeentewerken te mogen. De afdeling Burgerlijke Stand van het Stadhuis heeft de gehele morgen in spanning verkeerd. De heer C. J van Oost. chef van de afdelin?. paste n«ig secuurder op de getallen dan hij anders al doet. Dat ze ven hond er cl- dpi rend ste spookte iedereen en beet je door het hoofd en het kwam er dus erg op aan, zo snel mogelijk uit te zieken wie net geworden was. De thermometer rees cn daalde \nortdurend. net als altijd Ste) dat ncn nog maar een naam nodig had om het grote, ronde getal vol te ma- l.ptr wie zou dip naam komen brpn- Nij- t gen? Het kon een gelukkige vader l zijn met een geboorte-aangifte, de volgende bezoeker kon ook een me neer zijn die het overlijden van een Rr.tteidammer kwam melden. Werd hij op de voet gevolgd door een pappa vsn een pasgeboren Rotterdam mer rie. dan zou die vader erg pecii heb ben gehad: had hij maar twee stap pen harder gelopen, de hulde was zijn spruit ten deel gevallen. Men had dan moeten wachten op de volgende en niemand kon garan deren. dat deze klant aan het loket eeo geboorteaangever zou zijn. Wie weet was het iemand, die 2ijn ver trek uit de gemeente zou komen mel den Vanmiddag kwam dan toch aan de onzekerheid een eind. De gelukkige vader is naar de kamer van B. en w geleid, waar wethouder J. van Til burg de geboorteacte passeerde en namens het gemeentebestuur een hartelijke gelukwens uitsprak. Voor de gelukkige boreling is bij dc Spaarbank te Rotterdam een bliekje geopend met 700 erop. Het boekje is vanmiddag aan de vader overhandigd met de bedoeling dat zijn kind over het geld zal kunnen beschikken als het meerderjarig is geworden. Het bedrag is dan inmid dels met rente op rente gestegen tot 1152. Burgemeester Van Walsum is van plan om met zijn echtgenote een be zoek aan moeder en baby te brengen. De gelukkige vader, een monteur. h oliënde óp de Groene Hlllrdijk, verscheen om 5 over twee voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. De naam van de moeder is J. J. v, d. Meerendonk. (Zie verder peg. 5) voor alle afdelingen. Prettige werkkring, hoog loon. Aanm.: Stoomwasserjj „DE PAUW", Stadhoudersla'an 3, Schiedam. f. 286 È*n «kte „JUNKER RUH'"! Afdekplaat I 28. Zij plaat 16.— Hat niéuwste bloklornuis Een jy—ael lijn en teehniet Een blijvende trots voof iedere Rt Nu btnnen het bere.h ven elke Prec»iieh - Zuinig - Modern In voorraad bij: VAN WOkRKoSI Broersveld 137—139 Tel. 6773f- f. nranir<traa» 1.7 TH. «*673 Eiken clubstel best uit 2 grote clubs. 4 stoelen, zwaar verend, pluche en kleur naar keuze 189 Wilson, Grote Visserijstraat 80. 97, 99, 101. Extra solide slaapkamer ge heet meubelplaat. 3-deurs- kast. toogledikant. 2 nacht kastjes. tafel. 2 stoelen f 398.— Wilson. Grote Vis serijstraat 80. 97 99. 101 New-White, plastiek muur verf voor plafonds, muren, gancen. En 1 x sneeuwwit. Alléén echt in bekervprnak- kina en naam New-'vm'te. AH één-ver koop v«'" dam: J. van Katwijk verf handel. Broersveld 37 te genover Passage Te koop witte Engelse kin derwagen. goede staat met sierkussen f 50,Jan Ver- meexstraat 9 B. Verf. Jeveka lak verf f 2 45; Uilenspiegel lakemai} ƒ2 70; Victnria-Japanlak 320: Jeveka grondverf '1.80: Victorie-grondverf f 230; plamuur v.a. 1.—. Valspar, rïpolin, (enlin blank en in kleuren. Teoflux au tola k ken alle kleuren in voorraad. ..De Verfspeciatist". J. van Katwijk, tegenover Passage, Broersveld 37. „Redsun" pïasticlak In alle kleuren, hoge glans en sterk voor keukens badkamers, enz. f 4 25 eer kilobus .Da Verfspecialist". J. v Kat wijk, tegenover Passage. Brnersveld 37 Echtpaar vraagt thuiswerk. Br. nr. SS53 bur. v. d. blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1