oCri Jeug djolijt start Dinsdagavond C Vakbekwame Timmerlieden e* i 11 1 KANTTEKEN! NGEN J Positief antwoord nodig op Russische uitdaging Zomeravondrecreatie kan weer rekenen op de medewerking van velen Verloor U iets? A (.KM) A Eindexamen Gymnasium DE A VONT UREN VAN KAPITEIN ROB f 1.98 HBSS-PPSC op Boshoek Duiven uit Orleans Mr M. VAN DER GOES VAN NATERS: Aanbesteding i.v.m. recreatiegebied West-Duitsland moet voorgoed bij West- Europa Fusie voorbereid van Geheelonthouders- bond en Blauwe N.V. 75 OOK VKUNT PROFITEREN VAN De Vlaai-dingen vierde Opbouwdag 1953 N r Wél 'n minister; géén vergunning! Emmer- en bezem- ploegen werden gehuldigd Startbaan vliegveld Eelde onverwacht ingewijd SCHIEDAM EEN CHAUFFEUR 2 Woensdag 10 Juni 1953 Van clubhuisieider Karei Scholten, de organisator van de zomeravond recreatie van de SeWedamse Gemeenschap, vernamen wjj, dat volgende week zal worden gestart met deze jeugdontspanning. Na de oriëntatie-bij eenkomst in het Volksgebouw zyn van alle kanten aanbiedingen voor hulp voor dit werk binnengekomen. Voor de spelleiderscursus, die ondertussen alweer bijna achter de rug is, schreven meer dan twintig stadgenoten in. Voor het eerst zal de jeugd- recreatle onder de naam ..Jeugd-Jolfit" worden gepresenteerd. De eerste by eenkomst zal Dins dagavond. waarschijnlijk m het Oosten van de stad gehouden wor den. Het is het begm van een lang durige activiteit, waaraan tal van Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie tussen 9.00—12.30 uur en 26 nr: geel vulpotlood, bruin kmdersan- daaltje. rode autostep. huissleutel, bril, in koker, ring met 3 sleutels. Te bevragen by de vinders: gryze zetljopper, D van Dorst. Boerhaavelaan 103b. i motorhandschoen en S kappen. Troost. Nieuwe Maasstraat 112; grote linnen lap, A. Vlugman. Van Beveren straat 18: herenportemonnale. .7 Sprong Carthesiusstraat 30a; etui met potloden, J. Douma, Leliestraat 7: bedrag van 1 Postkantoor Tuinlaan: groene da mestas, A Burger, Verbrande Erven 7b damesportemonnaie. N. Crama Broers- vest no. 88a; brume portemrmnate met wh. J. H. Meyer, Bidderkerksestraat 25: doublé schakelarmband. C. Groe- uendaal, P K.O laan 114a: rood geblokt Jcindertasje. H Meier. Boerhaavelaan 11c; zilveren ringetje met rood steen- t]e. S. Gras, Juliana laan 48: rakje met stoifeerdersgercedschap. G J. de Veth, Auth Muysstr. 71; bruin zeildoek, «tut met inhoud, Mevrouw de Groot. Herenstraat 40/19; rode autostep. Reese. Hoogstraat 60, massieve rubberen bat. T. v. d Kamp. Fr. Haverscbmidtlaan 10b; rolschaats. J. Kesterman, Lorentz- laan 53: gebit. Brandt hoek van 's-Gra- vensandestraat-Leibmtzstraat; gryze ritssluiting. Alblas. Lekstraat 96: zwart kammetje in étui, H. Robbe, Rolterdam- sedijk 37 (Gretisflat); zwart gelakt jon gensfietsje. Noordenneh. Alb. Thym- straat 97: zonnebril m étui, loket Inlich tingen Postkantoor; ring met 4 sleutels j. Zonnehoeve, Rubenslaan 5a: rozen krans, \V. Elshof. Plein Eendracht 17 b. (Advertentie l.M.) jeugdverenigingen. buuvtorganisaties sportverenigingen en muziekgezel schappen deelnemen. Uitgezonderd voorlopig Kethel zullen alle wijken van de stad kun nen profiteren van deze jeugdont- spanning, die niet alleen actief cn passief spel te zien zal geven, maar ook nog een wedstrijd-element kent. In het kader van de jeugd-recrea- iie treedt Woensdagmiddag een eigen groep van het Clubhuis voor de Ongeorganiseerde Jeugd op het podium in de Plantage op. Om half drie vangt daar de opvoering van „De Toverkroon" aan. „De Alfer" viste in Delft „De Alfer" toog Zondag met haar leden naar het viswater van de Delf se Schi& en moest constateren dat er 's morgens om 6 uur maar weinig plaats over was om haar leden de eerste onderlinge wed- stryd te doen houden. De straffe wind deed veel af breuk aan de vangst. Dat viswater staat anders vooral in het begm van het seizoen bij veel hengelaars goed aangeschreven. Er werden 20 maatvissen gevan gen, waarvan de heer Van Dijk 7 stuks ophaalde. Hij verwierf daarmee de eerste prijs. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: v. Westendorp, Singel 81. Bellen by ongeval: G.G en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstel lingen; 23 Mei15 Juni Stedelijk Mu seum, Wo., Za., Zo. 25 uur: Werk leden kunstenaarsgemeen schap S 45. Films: Passage, da 2 en 8 u: De schoon heidsspecialist (18 jr.). Monopole, da. 2, 7, 9 uur: De godin der jungle (14 jr.). Bijeenkomsten: 13 Juni. Boerderij „Vijfsluizen", 3.30 uur: Opening nieuw Pad- vmderstehuis; daarna 410 u. bazar; Zondag bazar 2—8 uur. Voor het eindexamen Gymnasium slaagden de volgende leerlingen: Eind-examen A. A. P. D. Bakker Schiedam, niej. J. van der Goot, VJaar- tütigen, mej. J. N. .Tans, Schiedam, mej. A. van Meurs. Schiedam, L. Rook, Schiedam Afgewezen één. Examen B. mej. E. L. Ebhng. Maas sluis. G G. Halvax. Schiedam, mei. M J van der Vlugt, Schiedam. Afgewezen geen. 2219. Na een mars van ongeveer zes uur bereikt de kleine troep het Dal der Gelukzaligen. Mar- ga. Willy, mr Morris, Jack en Rob kijken hun ogen uit, wanneer zij eindelijk uit het duister van het gebergte in het licht treden en de prach tige vallei zien, waar de geheimzinnige stam woont. In de verte staan huizen, vee graast op ue glooiende weiden, overal groeien palmen en bloeien bloemen Waar bevinden zij zich? Het dal moet zich ergens diep in het ontoeganke lijke Atlas-gebergte be vinden. Langs normale wegen kan hier niemand komen en de stam leeft hier al eeuwenlang in volkomen afzonde ring, Mustapha vertelt, dat een groep slaven van de sultan, die kans zag te ontsnappen, zich hier honderden jaren geleden heeft gevestigd en se- I relrl. Lachend nodigt Achmea ziin vrienden uit dertdien leven hier de Gelukzaligen in volkomen hem te volgen „Wij zullen u beter ontvangen harmonie met de natuur, ver van de roerige we- p dan monsieur Alexander", zegt hij. leuk vlot model, gebloem de Laircord. in verschil lende dessins Op het terrein „Boshoek" speelt HBSS Zaterdag om vier uur «en vriendschappelijke wedstrijd tegen PPSC. Sinds deze clubs in de KNVB spelen, hebben zij elkaar nog niet ontmoet. Nu HBSS gepro moveerd if. zal die gelegenheid in competitieverband met gauw ko men. Daarom zullen beide elftallen een krachtmeting houden, waaibu het aan spanning zeker niet zal ontbreken. Helaas hebben beide elftallen enkele invallers, maar dat neemt niet weg. dat er hard voor de punten gewerkt zal worden, ook al staat er niets belangrijks op het spel. De spelers van HBSS 5 gaan Za terdag naar Capelle om daar tegen Cape]ig 3 de tweede ontmoeting te spelen. Wordt ook nu verloren, dan is de kans voor HBSS 5 wel heel klem geworden, hoeu-el tegen Ex- het nieuwe recreatiegebied ten celsior M 5 (dat ook meedoet in 1 Noorden van de spoorlijn naar Zondag nam ook „De Blauwe Doffer" deel aan de wedvlucht vanuit Orleans, afstand 480 km De eerste duif arriveer, de 15.06 43 uur. laatste prijswinnende duif 19 40.39 uur. De uitslag was: 1 19 L. Lems: 2 4 8 Leeuwen en Co: 3 J Wenteler- 5 17 en DiDl, J M. Broeders; 6 Putters en Zn; 7 13 Th Duivenbode; 9 11 Sloot en Co; 10 M. Bakker; 12 20 A, Limborg- 14 Paardekoper en Co; 15 C, de Hartog; 16 A. v. Put; 18 Opynen: 21 Nieborg; 22 C A Hersbach- 23 v. d. Steen; 24 J. Karenbroot; 25 Gogh on Co Het rayon Schiedam, Vlaardmgen, Overschie zond 1200 duiven Het was een zeer zware vlucht inet een koude N O wind en er ontbreken nog ver schillende goede vliegers op hun hok ken De eerste prijswinnaars zyn; 1 L Lems: 2 22 A. Heeren; 3 18 J. v. di Windt; 4 Gebr. Poelman: 3 L. Borrani; 6 J. Doejaaren- 7 17 C, v. Tneht; a C v. d Grijp en Co: 9 C. de Tuinder: 10 Barendregt; 11 12 C. Droog; 13 G. Boer- 14 16 J. v. Leeuwen en Sehrumfh; 23 J. Wenteler- 19 J. Broeders; 20 Joh Christen; 21 L Strooband: 23 J. de Kos ter. 24 A Grijp; 25 A. Vis Een luxe porcelemcn hond werd ge wonnen door Gebr Poelman met A- chi'f 3d- pms A S vlucht Commenne Frankrnk op de A-dtnf, ontbijtser vies. 1ste duif van Orleans 14 59. laat ste duif 18.48 00 (Advertentie l.M.) Dinsdagmiddag twee uur zal ten stadhuize de aanbesteding plaats vinden van het maken van over spanningen voor de vijvers DEN HAAG. „Het is nodig, dat er eindelijk en voorgoed ant woord wordt gegeven op de Rus sische uitdaging: afwerend en po sitief. Afwerend in die zin. dat met de Europese defensie ernst wordt gemaakt. Dit kan alleen, als West- Duitsland voorgoed bij West-Euro pa betrokken wordt waarbij we de verwachting koesteren, dat dan en alleen daardoor Oost-Duitsland volgen zal." Dit verklaarde jhr mr M. van der Goes van Naters vanmiddag voorde bijzondere vergadering van het uit voerend comité van de Nederlandse raad der Europese beweging in de Rolzaal te D^n Haag. Mr Van der Goes meende, dat de EDG bezwaar lijk een zelfstandig bestaan kan voe ren: invoeging in pen politieke lei ding en een politieke controle is eis van internationale democratie, be toogde mr Van der Goes van Naters. Het positieve in het antwoord op de Russische uitdaging wil spr DEN HAAG, De Als. Ned. Geh. Onthouders Bond' houdt a.s. Zaterdag en Zondag .zijn algeme ne vergadering te Haarlem. Er zal o.a. gesproken worden over een voorstel van het hoofdbestuur, waarin machtiging wordt ge vraagd om een nauwer samen gaan tot stand te brengen tussen de ANGOB en de Nea. Ver, tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken De bedoeling daarvan is om na enkele jaren te komen tot een fusie van beide organisaties. Lichten van „Valentine" geen gemakkelijk karwei (Van onze correspondent) TER NEUZEN. Sinds Augustus van het vorig jaar weiden door liet bergingsbedrijf Bijker te Rot- -■ooral zoeken in een volledige inte- terdam pogingen in het werk ge- gratie van gezamenlijke economie ^teld om het wrak van de Britse én gezamenlijke politiek, democra- torpedo bootjager „Valentine" te tisch georganiseerd. Indien zó een lichten, die m de Mei-dagen Europees systeem kan worden ge smeed za] dit het eerste constructie ve antwoord op het Sowjet-svsteern zijn. aldus Van der Goes van Naters. Spr. verkoos de gedachte van een 1940 in de nabijheid var, Terneuzen op de Westerschelde tot zinken werd gebracht en waarbij vele zee lieden de dood vonden. Reeds is men er m geslaagd het afgewogen redelijk opgebouwde achterschip op een zandbank te volkskamer en senaat verre boven zetten. Voor wat. het voorschip be- ■^9-^7 voor STATENWEG 184 Winkelstad - Btijdorp PLEiNWEG 196 .Wereldhaven - Zuid" deze competitie) nog van alles mo gelijk is. HBSS 4 ontvangt op 'Spiermes- hoek GTB 3 om 4.15 uur. Het de elftal gaat naar Exc, M 6. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. De Haring- stad heeft gisteren zyn Opbouwdag 1953 gevierd. Een gezelschap ge nodigden, onder wie dc minister van wederopbouw cn volkshuisves ting, ir. H. B. J. Witte, maakte ge durende de middaguren een tocht door Vlaardingen. Tijdens deze tocht werd een eerste steen geEegd, de eerste paal geslagen voor een com plex woningen cn voor een flat gebouw voor bejaarden, en een nieuwe brug met bijbehorende weg geopend. De eerste steen werd gelegd voor de Christelijke Huishoud- en Indus trieschool aan de Van Hogen dorp laan. Het woningcomplex waarvoor de eerste paal geslagen werd. be staat uit 176 woningen, die de wer kers van het in aanbouw zijnde len huisvesten. De directeur van het Unilever researchlaboratorium zul len huisvesten. De directeur van het laboratorium, dr ir J. P, K. van der Steur, sloeg de paal. Mr J. Heusdens, burgemeester van Viaar- dingen. hield een toespraak waarin hij wees op de basis van alle Vlaar- dmese opbouw: de industrialisatie. Min Hoek van Holland. Bij oeze aanbe steding is ook inbegrepen het ma ken van em grote Vlietbrug die in de nabijheid van de nieuwe open bare school in Kethel over de Pol- HBSS b 2 speelt op sp"hoe'k nog dervaart moet worden gelegd en tegen DHS h om 2.30 uur en de B 1-junioren spelen op Boshoek een voorwedstrijd tegen PPSC a. die straks de verbinding zal gaan vormen tussen het dorp en Set Bos- parfc. Oecumenische jeugdraad opgericht Burgerlijke Stand GEBOREN: Marcellus B, z v. Heynmgen cn M, A. Schaap. Willem Na enige jaren als oecumenisch S-, z.v. C F. Lubbers en W H Hey: jeugdcomité voor Schiedam. Maas- 5?ipeï,J"J,-?• Hm- s]ujs en Vlaardmgen te hebber» ge- b 'c"SiZ'- Sriunta, „.„kt, heef; dezer dagen de on- ovèrleden j c V d velden. 87. i plaatsgeeor- weduwe ian H. v Woerden: A J van j den .de Oecumenische Jeugd- Alphen. 77 j.; C. M. .7. Lansbergen, 2 raad Schiedam Namens de Oecu» dagen;'c. Scheffers. 88 j. 'menische Jeugdraad Nederland was een „paritaire" senaat waarin drie kleine landen alles kunnen verlam men wat drie grote wensen met daarnaast een „proportionele" volks kamer, waarin de kleine landen vrij wel in het niet zuilen verdwijnen. Daarnaast staat spr een associatie verdrag voor tussen de gemeenschap en Engeland, zodat dit land dan contractueel zal meemaken, wat het niet supranationaal kan aanvaarden. treft zal men echter springstoffen moeten gebruiken en" hiertegen bestaan bezwaren, omdat zich in dit gedeelte van het schip nog mu nitie bevindt. Overwogen wordt of het mogelijk is de ..Valentine" met behulp van zwaarder materiaal te lichten." aanwezig de secretaris, ds H. van Coeverden te Utrecht. In de Oecumenische Jeugdraad Schiedam zijn als lid opgenomen Hervormde Jeugdraad, H Jonge Kerk. CJMV, CJVF. Lu'h. Jeugd organisatie en Jonge Oud -Ka 'ho ls _'ken. Als gastlid veu'ei. opgeno men „Jeugd en Evangelie" en het leger des Heils. Het dagelijks bo- ctu'ur wordt gevoimd aoor de he ren E. Boas, vomzAicr; Pas: go- C. Tol. penningmeeat er. W. J. van Leeuwen, secretaris. Philips verwerft aandelen in Japanse maatschappij EINDHOVEN. Naar wij thans vernemen is in October 1952 een overeenkomst gesloten tussen Phi lips en het Japanse Matsushita-con cern Ki*achtens deze overeenkomst verleent Philips-tegen een bepaalde vergoeding technische hulp aan de nieuw opgerichte Japanse maat schap pil (Matsushita Electronics Corporation), in welke Philips 30 procent van het aandelenkapitaal heeft verkregen. Denk aan de oudjes ien goed aan te brengen, zaken in het jonpste ver- oprichtingsvergadering toch in meer georganiseerd leden, waarbij een of meer verband eens beraad komt leden van bet gemeentebe- over het probleem van de stuur te hulp moesten wor- OG NIET zo lang ge leden icoondeit tmj een landelijk congres by, vrijetijdsbesteding voor de den geroepen ais de be- Ook een oplossing Ook Groningen gaat een zwembad aanleggen, zo la zen wij onlangs. Ze hebben daar ook een openlucht theater nodig en gedach tig aan het voordeel dat een watervlakte voor een speelruimte aan de acou- stiek biedt, heeft men het - - - xs plan opgevat, direct bij het sterk gepleit voor steun zwembad een openlucht- aan deze BK Bond, die theater aan te leggen en op o a- tot taak stelt de wijze het sportieve en waar ook de vrijetijdsbe :tedtng pan. cie ouden uau unister Witte waarschuwde, voor hij de eerste paal voor het nieuwe bejaardenfiatgebouw in de Indische dutdelyïc dat de zorg hier- buurt-heide, op het gevaar dat men i voor zeer uerschiïlend de bejaardenzorg te wetenschappe lijk opvat. Het persoonlijke accent mag met verloren gaan, zo zei hij. Het flatgebouw wérd ontworpen door de architecten Spruyt en De Butter te Schiedam: hel wordt 108 meter lang en 30 meter hoog. Het hoofdgebouw krijgt negen verdie ningen, de dwarsvlcugel tien woon lagen. De flat zal bevatten een ver pleeginrichting met fiO bedden (later te reduceren tot 40), een rusthuis voor 73 mensen en individuele wo ningen voor JlB echtparen. De brug over de Vlaardmgse vaart, die samen met de nieuwe Delftseveerweg de verbinding vormt tussen het Vlaardingse centrum, en de rijksweg 20 en de nieuwe stads wijken werden tenslotte door de minister geopend door het door knippen van een luit* De nieuwe brug heeft zeven overspanningen van elk tien meter. ouden van dagen. Wy den- staande sociëteit door ge- ken Hierbij in de eerste brefc nnn huisnpsfing ter inrichting van een afzon derlijke sociëteit. "Wij zijn niet dc enigen. depen te) sprake kwam. plaats aan one riep, maar by ziele dreigde te gaan. lijkt die verontrust zijn door Punt vijf van het Vlaardingse Opbouwdag-prOgramina tvas bet hoen van de eerste paal voor een complex luxe flats aan de Delft' se veer weg te bouwen door par- rtculiere ondernemers. Maar tne« wandelde voorbij de bouwput., waar de heistelling reeds klaar stond, trant dit deel van het Op' boutodag-feest wag afgelast. Mr J. Heusdens. de burgemeester, vertelde aan het gezelschap waarom: de ver punning voor de bauw. ions vog steeds met ver leend door hei mimsterie De minister ran wederopbouw, ir H B 'r- 7Viffe dm Ophot/ri» <ing mee,naakte kon slechts met moeite een gltmlach onderdruk ken Het gezelschap bad echter enio leedvermaak. £r bleek uit de discussies de Algemene Bond i;au ons niet de meest aanbeve- ,,an Dacf(?n v lertsuiaardige manier oni sociaal-maatschappleijke onze ouden van dagen te organisaties zou worden helpen hun ieuensauond betrokken. op te fleuren. Er mag wel Di, COMM cm, dan niet «indacht voor alleen de huisvesting van ~J Eenheid gewenst kunnen zien, maar cich te vens kunnen bezighouden Nu we het toch over de met de aard oan een der- sociëteit voor de ouden van gelijke sociëteit, waarin dagen hebben: enige tijd formeren naar ie stand ontspanning geieclBr, heeft de Nieuwe t?ön 'aken J« hun derde 0ruimte gemaakt zou Scniedamse Courant de op- tchui's voéden, wü tiental- kunnen morden voor een richting van een afzender- lelt bejaarde stadsen aten bescheiden leeszaal en een lijke RK Bona voar Ouden bij het kaartspel of aan l"",„„[Iet-mi n. ven n,™ tremekl. In de de biljarttafel. De stem iaar dat uien oner het al gemeen niet uitkwam bo ven de ontspanningdie vt de z.g. sodeteiten is ti vinden. - Kort daarvoor waren wij J;r.°SfIL nog de trap uan „Astoria" ""-*1 -"■« in de Kethektraat opge gaan, om bij de Schiedam- se ouden, van dagen te i een dreigende splitsing op een van d© weinige gebie den waar nog eenheid heerst. Ook in RK kring zijn stemmen te beluiste ren, die deze gang van za ken betreuren. culturele doel te dienen. Ook iets voor ons, om in Kethel onder ogen te zien? Eenden op 't dak Beter dan te lijkt het ons, wanneer men ertoe kon komen aan een hiervoor geschetst overleg deel te nemen. Critiek op de huidige situatie kan op die wijze alleen in positie- Op het terrein van de Plantsoenendienst lopen en zwemmen op het ogenblik vijf jonge eenden, die we met recht dakeenden kun nen noemen. Ze werden splitsen namelijk geboren op het eigen lijsten aan de komende raads verkiezingen in het rampgebied zou den deelnemen, aldus burgemeester Hordijk, dna liepen we een grote kans, dat de rampgemeenten binnen kort door vrouwen zouden worden geregeerd." Minister: *,trot$ op it/" DEN HAAG. Duizend stralende Hollandse meisjesgezichten waren Dinsdagmiddag geheven naar «en mi nisteriele feestredenaar, mr F. J. F M. van Thiel, in de Scheveningse Kurzaal. Onze minister van maat schappelijk werk dankte hen namens de regering voor hun kranig optre den m de rampgebieden. Deze meis jes immers vormden de „emmer- en bezemploegen", die onder het vaan del van de federatie van de Ned. Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverle ning in Zuid-Holland de overstroom de woningen in twaalf gemeenten van modder en slik schoonden. De terugkerende bewoners vonden hun behuizing brandhelder terug Een hele troost in de oneindige misere van vernieling en verlies Minister Van Thiel zei trots te zijn op deze Nederlandse jonge vroufen. die onder moeilijke omstandigheden, roet voorbijzien van eigen belangen en comfort, aanpakten en hun vrij willige taak voortreffelijk vervulden. Namens zijn, mede aanwezige, ambtgenoten uit de getroffen ge meenten dankte burgemeester P W Hordijk van Ooltgensplaat de grote j- schare aanpaksters. Een aanvankelij- ^a'waarna de machine, na ben- ke terughoudendheid van de bevol- e hebben ingenomen, d« king sloeg weldra om in oprechte t vlucht naar Hamburg voortzette, waardering ..Als de vrouwelijke vrij- i De piloot toonde zich zeer en- williggters thans onder hun devies i thousiast over de nieuwe start- „wij weten van aanpakken" met I baan. EELDE. Geheel onverwacht is Dinsdag een viermotorig Noors vliegtuig op het nog niet geopende vliegveld Eelde gedaald. Het had op_ zijn reis van Antwerpen naar Hamburg met benzihegebrek te kampen en zou een noodlanding hebben moeten maken, indien het geen toestemming had gekregen om te landen. Het toestel, de viermotorige De Havilland .Heron", maakte een technisch perfecte landing op de nieuwe startbaan van het vliegveld en taxiede naar het eveneens zo juist gereed gekomen opstel plateau, waarna de passa giers uitstapten De lunch werd gebruikt m het luchthavenvestau- __y ming was uitstekend, maar toch to as het met eert on- bevredigd gevoel dat wij weer naar buiten togen, de straat op, tnet een- hoofd tioï gedachten over wat de otidep van dagen-societeit in Schiedam is en iaat de ze zou kunnen, eigenlijk zou moeten zijn Wij hebben er een paar gesprekken niet enkele be langrijke figuren in het gemeentelijke leven aan gewijd en vonden er een open oog voor de onvolko menheid wan de deze so cial e instelling, die van toch niet te onderschatten betekenis kan zijn. Er blykt in bredere kring begrip te bestaan «oor de noodzaak om de sociëteit voor ouden van dagen in een wat idealer en ruimer onz peoinp te huisvesten, maar het strepen om. ver betering te brengen, moet steeds weer afstviten op het gebrek aan een ge schikt gebouw. Toch lijkt het ons< niet onverdienstel',k dat niette genstaande het weinige perspectief om op korte termijn een verandering knutsellokaal. De gang van van Dagen gemeld. In de ve zin worden omgezet. nu in hui» o ti ii uiiiüii u liiiuiii.niiif nun: mil I3HÜI) iwiuji i n tiimmuüiii i;i tiiiiiritumiii urn n.iiiiiiiiHi'i km 1 f «v Veel goede zorg, maar 't kan beter dak van drykkerij Roe- lants, waar de moeder de beschutting van het klimop zicht om haar eieren uit te broeden. Dank zij de goe de zorgen van degenen, die deze broedplaats oo- merkten, konden de eend ies veilig de begane grond bereiken. Moeder eend heeft het blijkbaar ten zeerste geappneeeerd, want naar ingewijden ons ver telden, is zii nu alweer od die hoge plaats bezig het eendengeslacht versterking te geven. Kannibalisme Tegenover de ernst, die het ware kerkblad siert, stelt ..Stemmen", het or gaan van de Ned. Protes tantenbond in onze stad, ook altnd z'n kolommen open voor wat meer luchti ger kost, in de vorm van citaten, waaraan vaak ook Charivarius zich te goed zou hebben gedaan. Er is nog één zo'n citaat, dat wij U niet zouden willen onthouden. Het werd ge knipt uit „Van maand tot maand", het blad van de Rem. Ger. Gemeente in Den Haag: „De volgende koffietafel is op 2 Novem ber. Wil ieder een mes meebrengen? We krijgen dan een Duitse gast.: ds Jahn uit Berlijn." DE SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM vraagt per 1 Augustus, doch liefst eerder, Mn!, of Vrl. KANTOORBEDIENDE Vereisten: ULO, enige jaren kantoorervaring. aanleg voor financiële administratie. Leeft. plm. 20-25 jaar. Uitvoerige sollicitaties met levensloop, leeftijd, gods dienst, verl salaris, Lange Haven 80. gevraagd FIRMA KUIJPERS Prof. Kam. Onneslaan 193, Schiedam Tel. 69780 GEVRAAGD: kunnende trailer rijden AanmNieuwe Haven 75. Schiedam, Donderdagmorgen Koeriersters Voor pasfoto'* naar K van Vuuren. Hoogstraat 106. tel 6S720 In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar Gezellig feestvieren in „Ma rijke". Broersvest 121. De zaal zonder verplichtingen. Prima piano. Juni. Juli nog diverse datums vrij. Te bevr. N, van Wijk, Hoogstraat 122. Tel. 66216. Wegens emigratie te koop: dressoir 40.Simon Ste- vinstr. 21 A. Een koopje te halen! Te koop 2 prima winterjassen, 1 voor 15.en één voor 25.zo goed als nieuw. Kijkdagen 's middags L. J. van Koppen, Kerkweg 49, Kethel. Kramers de Groot, Dam 2. Tel. 67617. Speciaal aanbev.: Kotelkoffie - Kromngsthee. Geen cadeaux. geen kor tin- sen. maar kwaliteit Ktnderlrdjkanfc te koop, gro te maat 50130. J. de Ruiter, damps- en herenkapper, L. Kerkstraat 13, Schiedam, te lefoon 66833.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1