ALBERT HEIJN Gemeen scliapsblad spreekt van veel activiteit a< ;km)a W atersn ood schaderegeling dient beter geregeld Vissen in de vijvers Surpl us niet zonder meer op de markt KOOPJESDAG Het ontstaan van de Plantage V.A.M.--bedrijf wordt geperfectionneerd Liduina-avond van de Kath. Kring Nog een geschenk voor jarige bouwvereniging STADSKRONIEK DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB ADRES AAN TWEEDE KAMER: Duizend planten uitgereikt CAB-pupillen naar Oisterwijk Theo Olof had veel succes in Engeland Niet naar Zwitserland als concertmeester Landbouwvoorraden \'S drie milliard De lezende stad Expositie collectie Theo van Gogh is geopend Componist Van Praag schreef schoolopera Losse Thee 200 gram 79 Carabiesjes 250 gram 59 CUSTARD DUBBEL PAK van 54 voor 49 Ghecohagel 49 Vermicelli mj. 19 Macaroni 22 Appelmoes 26 Toiletzeep 5 49 Zaanse Korstjes 25 Zaanse Koeken 55 Zomer Toffee's 19 Chocoladerepen 25 Rozijnen 29 Huishoudzeep wei imk 13 ENERGIEKE JONGEMAN HETTE MEISJES BOFFIE-KOFFIE EngelseToffee's per blikje 25 Ananas merk Keith per blik 95 Zuiver Rundvet. 500 aram 67 De fijnste UN0X vleeswaren: Leverpastei per blik 31 Onibijtwor5tjesi5c graftak 42 Mager Ontbijtspek 200 gram 57 Lunehham 2oogram59 Boterhamworst 200 gram 49 Leverkaas isogramSS IEDERE DINSDAG 2 Donderdag 11 Juni 1953 Het Juni-nummer van het maand blad van de Schiedamse Gemeen schap opent met een hoofdartikel, dat <Je vijfjarige activiteit van de S.G. tot onderwerp heeft. Uit de opsomming blijkt nog eens duide lijk op hoeveel gebieden de Ge meenschap in de afgelopen jaren de stimulans tot veel activiteit is geweest. Over de juist gereedgekomen filmstrook over de Grote Kerk schrijft de heer' M. Verkade, die met ds J. G. Jansen als de samen steller mag gelden, Er worden en kele interessante bijzonderheden verteld over bouw en interieur van dit oudste stedelijke cultuur monument, Afgebeeld zijn het Char ter, waarin staat beschreven dat Hendrik van Vianden aan Gravin Aleid op 5 December 1262 toestem ming geeft tot de bouw van een kerk. een satyrmasker dat het doop hek siert, en 'n fraai blad uit het gebedenboek van Zweder van Kui lenburg. bisschop van Utrecht, die de Schiedamse St Janskerk in 1425 heeft gewyd. Natuurir.edewerker A. de Jong schreef naar aanleiding van de eer ste kinderuitzending naar De Beer over dit natuurreservaat, zoals het Het Amersfoortse Ing. Bureau Dwars. Bedenk en Verhey zal Don derdag 25 Juni, 's morgens om elf uur, aanbesteden de bouw van een bunkerhuis op het terrein van het campostbedrjjf van de Vuil Afvoer Maatschappij aan de Schie. Naar wij vernemen is men thans met de technische installatie bij de V.A.M. zover, dat aan het perfec- tionneren van het systeem kan worden gewerkt. Het nieuwe bunkergebouw zal een houten gebouwtje gaan ver vangen, waarin tot dusver het aan gevoerde huisvuil werd opgeslagen. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de St Liduinakerk aan de Nieuwe Haven, heeft de Katho lieke Kring Woensdagavond m de aula va» het Stedelijk Museum een bijeenkomst belegd, waarin mevr, Helène Oosthoek-Zoetmulder heeft voorgedragen „De Hemelse Twist appel" van Jacq. Schreurs. Dit spel. dat hoofdzakelijk is gewijd aan Liduina, werd opgeluisterd door een koor van jongens en mannen, waarvan de leiding in handen was van Wim de Rooy, die tevens deze muziek, waarvoor alle bewondering kon zy'n, zelf schreef. Er was een bevredigende op komst voor dit laatste culturele ge beuren van de Katholieke Kring in het afgelopen seizoen. er in Augustus pleegt uit te zien. 't Blijkt wel dat er ook dan nog genoeg te beleven valt. Siert een suggestieve foto van de nieuwe woningen in Nieuwland het omslag. binnenin is ook het verle den niet vergeten. Tuinarchitect J. J. Schipper vertelt ditmaal over de komst van de Plantage m 1767. Een plattegrond en een afbeelding van de TumJaan in vroeger dagen verduidelijken een en ander. Voor de rest zijn er de vaste ru brieken. zoals de straatnamen Lange- en Korte Achterweg), de maandelijkse kroniek en de „Meem- waars van Wiet je Kwetter". In dichtvorm wordt de Maas bezon gen. Het jubileum van de bouwvereni ging „Eendracht" heeft het be stuur nog een prachtig geschenk opgeleverd. Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan bracht de fir ma L. Jurgens in het kantoor een moderne verlichting aan. DHS naar Rockanje Zoals reeds gemeld zullen de geel zwarten Zondag tegen Rockanje aantreden voor het kampioenschap van de Afd. Rotterdam. Koewci deze ploeg vorige Zondag van Zuiderster verloor, mag dit voor onze stadgenoten met de ge dachte van een gemakkelijke wed strijd worden. Thuis is en blijft Rockanje altiid een moeilijk te over winnen tegenstander. Er zal dus aangepakt dienen te worden, om deze strijd in een overwinning om te zetten. Wjj Rebben echter wel zovee] ver trouwen in het kunnen van de D. H. S.-ers, dat de kans op slagen hiervan zeer groot geacht moet wor den. waardoor de Gouden Plak dichter binnen hun bereik zal ko men. Het vertrek is vastgesteld om 12 uur vanaf de Koemarkt. (Advertentie LM.) Je merkt het t»{J 't klimmen der jaren, BU 'tduan en en grijren der hfltea, B*t, wat je ook probeert, De ervaring je leerts „Niets kan 'n Tip van Bod tl evenaren" I Inz. Hr. W.B.A., Utrecht ontv, 1 II. TIP 1 LH. Bootz' Oude Genever. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: v. Westendorp, Singel 81, Bellen bij ongevat: G.G en GD. Tuinlaan 89, Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 23 Mei15 Juni Stedelijk Mu seum. Wo„ Za., Zo. 2—5 uur: Werk leden kunslenaarsgemeen- scbap S 45. Films: Passage, da. 2 en 8 u: De schoon heidsspecialist (18 jr.). Monopole, da, 2, 7, 9 uur: De godin der jungle (14 jr.). Bijeenkomsten: 13 Juni. Boerderij „Vijfsluizen", 3.30 uur: Opening nieuw Pad- vinderstehuis; daarna 41G u. bazar; Zondag bazar 26 uur. De politie heeft vijf jongens in de leeftijd van 7 tot 15 jaar aange houden in verband met het vangen van een eend in het Julianapark. De poten van de eend waren daar na met een touw vastgebonden, zo dat het beest volkomen hulpeloos was. Er was gisteravond nogal ru moer op het Lidvinaplein, waar twee beschonken Zweedse zeelie den een deur intrapten bij de tand arts O. De politie vi~te het tweetal op en bracht beiden over naar bet hoofdbureau. 2220 Het stamhoofd ontvangt het gezelschap zeer vriendelijk, „Ik hoop niet," zegt hij in vrij goed Frans, „dat de tocht door de bergen voor u te vermoeiend is geweest. U bent de eerste blanken, die ik hier mag ontvangen er het is mi] een grote eej u hier te begroeten Mr Morris spreekt en« keie woorden van dank en voegt er aan toe: ,Ik begriip, dat u hier liever geen indringers ziet en ofschoon wy deze ont vangst op hoge prijs stel len, zullen Wy van uw gastvrijheid toch geen langer gebruik maken dan noodzakelijk is. Wij hepen zo spoedig moge. opgeslagen, voor goed vermeld Maai Mustapha lijk weer te vertrekken." Vertrekken? Ja. maar en Achmed zullen trachten een weg over een dat is juist de moeilijkheid Er is maar één uit- der hoge bergpassen te vmden Ondertussen weg en die is nu, door het opblazen van de spe- l moeten de vrienden het zich maar zo gemakke- lonk, waar monsieur Alexander zijn wapens had I lijk mogelijk maken Twee Arabische meisjes brengen Willy en Marga naar een badgelegen heid. waar zij zich kunnen opfrissen, want dat hnebben de vrouwen wè] nodig. Handbalprogramma D W'S Zondag worden aan de Oudedyk de volgende vriendschappelijke handbalwedstrijden gespeeld: Da mes: DWS 2Roda, 10 uur; DWS 1 Animo, 11 uur. Heren: DWS 2— Animo, 12 uur; DWS 1Actief. 13.39 uur. Voor de competitie spelen de meisjes-junioren de volaende wed strijden: DWS iDynamo, 12 uur; DWS 2Sn el wiek. 10 uur; DWS adsp.Meeuwen. 11 uur. De twee eerste meisjesploegcn kunnen zich bij een overwinning kampioen van hun afdeling noemen Hengelaars in de Schie De hengelsportvereniging „Schie dam en Omstreken" organiseerde enkele leden wedstrijden in de Schie. Bij de jeugd waren de prijswinnaars A, Wiese, Jongenen gel, J. Plein, J. Kooy en P. de Jager. Bij de volwassenen plaatsten de volgende dames zich in de prijsklasse: mevr. A- Lupker-Ver- hoef, mevr. A. LUpker-Mastrigt, mevr. 2uidgeest, mevr. Prein, mevr. van Ree en mevr. West- hoff. Winnende heren waren: L. J. M. Lupker, D. .Tongenengel, F. Lup- Jker, G. Lupkec, P. Mulder, H. Prein, Schwagermann. C- West- hoff. Zo'n honderd jongens en meisjes, die nier deelnamen aan het prat- tisch gedeelte van het Verkeers- ei-auien kregen Woensdagmiddag gelegenheid hun schade in te ha len. Er kon moeilijk voor deze groep nogmaals een uitgebreide organisatie op touw morden gezet, waardoor het mogelijk zou mor den hun kennis van de verkeers regels ot> straat te testen. De ver keerspolitie deed hei nu op hel hoofdbureau af. Op de foto: een van de Schiedam niertjes wordt door brigadier J. B. Timmerman en hoofdagent J. W. Fryters ge ëxamineerd. De kamers van Koophandel van Westelijk Noord-Brabant, Dordrecht en Omstreken. Gouda en Omstreken, de Zeeuwse eilanden, Rotterdam, Zeeuws- Vlaanderen, de Beneden-Maas en Noordelijk Noord Brabant, alsmede de Christelijke, de Kon. Nederlandse en Nederlandse Katholieke Midden standsbond hebben gezamenlijk een adres aan de leden van de Tweede Kamer gericht, xvaarin zij hun vreugde uiten over het ontwerp van wet op de watersnoodschade. Niettemin menen deze organisaties enkele bezwaren tegen, deze wet te moeten laten horen. Ten aanzien van de grondslag van dJt nieuwe wetsontwerp hebben de adressanten enkele suggesties ge- De vijver voor het centrale riool gemaal aan de Marconitoeg ziet de laatste f(;d dagelijks de vissers naar waterluizen met hun schep netjes verschijnen. Langs de wa terkant doet oud en jong voedsel voorraad op voor het aquarium. Toen vorige week mdnnen van de Plantsoenendienst manden met bussen aansleepten, zal men niet hebben vermoed dat dit het einde betekende van de bezigheid. Niet alleen aan de Marconiweg, maar in alle singels in hel Oosten, van de stad en de vijvers in Wietito- land bij R.K. en. Algemene Be graafplaats, zijn vissen uitgezet. Het waren jonge edelkarpers, aoudwinden en goudkarpers, die er al groetende wel voor zullen zorgen dat de water luis maar weinig kans krijgt zich zo mas saal in deze wateren te vermenig vuldigen als tot heden het geval was. Met de zwanen en de eenden houden dus straks ook de vissen het water in ons staósgroen schoon. Voor de omwonenden is er weer een voqdertaak bijgeko men, want #ttCar wij can tuin architect Schipper vernamen, la ten ook karpers zich graag een extra brok eten toeschuiven en doen zich daarbij in het water niet mmder druk. voor dan de gevleugelde bewoners. steld: de strekking van het ontwerp moet worden omgebogen in een richting di" er toe leidt dat de getroffene snel en daadwerkelijk wordt hersteld in de vermogens positie, waarin hü zich voor de ramp bevond. Bovendien wordt aan gedrongen op een soepele en vlotte aiwerking van de schade. Hierby wordt er tevens op gewezen, dat het de adressanten wenselijk voor komt in ruimere mate voorschotten te verstrekken in al die gevallen, waarin de omvang van de schade mede aan de hand van deskundige cn door gemeentebesturen e.d. ge verifieerde rapporten aannemelijk wordt gemaakt. Het heeft de organisatie in hoge mate getroffen, dat het wetsont werp geen enkele regeling bevat t a.v. de huisraadschade. Dit is een ernstige omissie, waarin alsnog dient te worden voorzien. Het gaat. aldus de adressanten, niet aan bij vergoeding van materiele schade hiervan hen die huisraadschade hebben geleden, uit te zonderen De organisaties achten een vergoeding ook van deze schade in meer dan een opzicht van groot belang voor het bedrijfsleven. Mocht het Ram penfonds hiertoe niet toereikend ziin. dan dient suppletie uit de Rijkskas te moeten plaats hebben Ofschoon de organisaties zich kun nen verenigen met het gestelde ir. de memorie van toelichting tav de immateriële schade, willen zij niet nalaten stelling te nemen tesen d2 indruk, die in deze memorie wordt gewekt, als zou een be vredigende toestand bestaan. De praktijk leert, dat de uitkeringen, die ingevolge de regeling hu lp ver. lening oorlogsslachtoffers worden gegeven, ten enenmale onvoldoende zijn. Gezien het verband, dat er be staat tussen de materiele en im materiële schade nemen de adres santen de vrijheid, de leden van de Tweede Kamer te verzoeken er bu de regering op aan te dringen, dat een regeling te dien aanzien zo spoedig mogelijk tot stand komt. 1 W.mrschijnlijk volgende week nogmaals? Woensdag vond de uitreiking plaats van planten aan de leerlin gen uit de hoogste klassen van de lagere scholen in verband met de komende tentoonstelling van de ju bilerende Schoolwet ktuinen. Deze jubileum-expositie waarbij de jeugd van hun. kweektalenten blijk kan geven, zal gedurende de vacantie- week worden gehouden in het Beursgebouw. Meer dan duizend planten von den gisteren een weg naar de huis kamer, waar ze tot eind Augustus zullen staan, om daarna naar de Beurs te worden overgebracht. Er was op een nog grotere be langstelling gerekend. Naar wij vernemen wordt dan oofc overwo gen in de loop van de volgende week nogmaals planten, beschik baar te stellen, ditmaal voor leer lingen uit de lagere klassen. Een definitieve beslissing hierover moet echter nog worden genomen. Vanmorgen zijn enkele tientallen auto's van het Plein Eendragt ge start voor de tweede CAB-tocht van dit jaar, Onze gebrekkige stad genoten zijn vandaag cp weg ge gaan naar Oisterwijk. waar een be kende plek werd opgazocht om de dag aangenaam door te brengen. DEN HAAG. Theo Olof. een van de twee eerste concertmeesters van het Residentieorkest, is teruggekeerd van een tournee door Engeland, waar hij gedurende enige weken in een aantal plaatsen optrad. Hij speelde o.a. voor de radio, gaf een sonaten- avond in Londen en speelde er het vioolconcert van Beethoven. De kri tieken op zijn optreden waren over de gehele linie bijzonder gunstig. Olof heeft kortgeleden een aanbie ding afgewezen om concertmeester te worden van het Zwitserse Orchestra de Suisse Romande. Olof zal op 19 Juni tijdens het Hol land-Festival optreden in Vivaldi's „Le stagjoni". Dit werk bestaat uit vier vioolconcerten, die Olof ook kortgeleden in Zwitserland uitvoer- de op verzoek van Radio-Genève. DEN HAAG. „De de Ver. Staten in de toekomst een gewijzigd land bouwbeleid zullen gaan voeren is zeker. Wanneer dit komt en hoe het za.1 zijn is nog onbekend. Ik venvacht de verandering dit jaar niet meer." Aldus de lieer S. L. Manshoit, minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening, die onlangs van eert studiereis van een maand door de Ver. Staten en Canada terugkeerde. Dat in Mei meer boeken uit de Gemeente-Bibliotheek werden ge lezen dan vorig jaar, was te dan ken aan een grotere belangstel ling in de kinderleeszaal. De sta tistiek toont aan dat Werden uit geleend 8956 romans (v.j. 9178). 4657 studiewerken (4655) en 4478 kinderboeken (4113). De totalen voor 1953 en 1952 waren respec tievelijk 18091 en 17946. Het aantal houders van lees- kaarten steeg van 3008 tot 3745. De bibliotheek bezit momenteel 70012 boeken. De verdeling van de uitlening over de verschillende posten was als volgt: Centrale bibliotheek Lange Ha ven: Romans 6076 (6603); Studie werken 3661 (3602)i Totaal 9737 (10205). Fliaal Dwarsstraat: Romans 338 (470); Studieboeken 77 (183); Kin derboeken 67 (185). Totaal 482 (838). Filiaal Lorentzlaan: Romans 1421 (1274). Studieboeken 839 (807). Kinderboeken 456. Totaal 2716 (2081). Jeugdafdeling: Kinderboeken 2137 (2192). Kin der studie werken 1217 (1209). Totaal 3354 (3401). Uitieenpost Kethel: Romans 436 (327). Studiewerken 28 (30). Kin derboeken 197 (174). Totaal 661 (531). Uitieenpost Weeshuis: Kinder boeken 274 (239). Uitieenpost Ziekenhuis: Romans 385 (382). Studiewerken 6. Totaal '11 (382). Correspondentschap Maasdijk: Romans 300 (122). Studiewerken 46 (33). Kinderboeken 130 (114). Totaal 476 (269) Burgerlijke Standi Geboren: Johanna d. v. G. Geurt- sensen en J, Hommel. Karei C. z. v. G. Polderdijk en G. Beumer. Margriet d. v. H. J. Plant en J Vogel y. pi ter J. z. v. D. Popma en W. C. v. Veen. Levenl. kind van J. A Boon en H J. Th. Dries Overleden: G, Elenbaas, 63 j. vr- ningen en grafiek ƒ4000 beschik- van J. Stolk. baar. DEN HAAG. Woensdagavond heeft ir V. W. van Gogh in het Ge meentemuseum een expositie ge opend van de collectie Van Theo van Gogh. Deze tentoonstelling be staat uit een aantal schilderijen, te keningen. etsen en litho's, die Theo van Gogh bijeen heeft gebracht, gro tendeels van Vincent van Goghs tijdgenoten. De expositie omvat schilderijen van Cantoine. De Beaulieu, Bernard, Besnard, De Bock, Boggs. Breitner. Buhoth, Bu reau. Cals, Cab at, Corct, Cource. Daubigny Daumier. Forain. Gau guin. Gausson, Guillaumin, Heyei*- dahl. Isaac Israels, Jacque. Jeannin, Josephen. Jouve, Koning, Pepère, Lessore, Manet. Mauve. S. Mesdag van Houten. Millet. Monticelh, C. Pissaro, Lu vie n Pissaro. Raffaelli, Rïbot, Toulouse-Lautrec en Vignon In het 2gn. „donkere zaaltje" is nog een collectie werken Van Tou louse-Lautrec geexposeerd uit het eigen bezit van bet Gemeentemu seum. De tentoonstelling duurt tot 2 Augustus. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. De Volksmu ziekschool zal in het aanstaande sei zoen een bijzondere gebeurtenis be leven: nl. de première van „Schóól- klap". een schoolopera, die Henri C, van Praag in opdracht van de Volks- mtiziekschoo! componeerde op een tekst van Wim van Slijpe. Het werk vult een hele avond en is verdeeld in vier actes met zes ta ferelen. Er werken solisten, koor, ballet en schoolorkest van de Volks muziekschool in mee. Het wordt uit sluitend door jongeren uitgevoerd. Zoals de titel zegt: de opera is geen sprookje, maar een verhaal uit het schoolleven. Daarop wijst trouwens ook de eerste regel van de canon, waarmee de opera toegint: „Wij klap pen uit de school" Een bijzonderheid is nog, dat de vierde acte een „Veilig Verkeer"-ball et bevat. AMSTERDAM. Op p.dvie<? van de Amsterdamse Kunstraad hebban B- en W. besloten, bij wijze van proef voor één jaar. de aankoop van werken van beeldende kunst (uitgezonderd beeldhouwwerken ten behoeve van het gemeentelnk bezit te doen geschieden volgens de procedure van algemene inzending. Alleen kunstenaars, woonachtig ot werkzaam in Amsterdam of de randgemeenten, kunnen inzenden. Voor de aankoop van schilderijen ƒ20.000 en voor die van tpke In een kleine kring van journalis ten heeft de minister verteld, dat Amerikaanse regeringskringen en boerenorganisaties de noodzaak van een gewijzigd beleid inzien. Door het bestaande systeem van prijsgaranties komen de Amerikaanse agrarische prijzen steeds verder boven die van i de wereldmarkt te liggen Zij verlie- j zen er zelfs verband mee. Dit heeft tot gevolg, dat onder het tegenwoor dige beleid de regering steeds meer producten moet overnemen. De over gedragen voorraden hebben thans een waarde van drie milliard dollar en als het zo doorgaat is die waarde aan het einde van dit jaar vijf mil liard dollar. Belangrijk acht minister Mans- holt de toezegging van z(jn ambt genoot Benson, dat deze rege- rmgsvoorraden niet onverwacht en niet zonder multilateraal overleg met andere exporteren de agrarische landen op de we reldmarkt zullen worden aange boden. ne heer H. A. van Bemmel te Slik kerveer is aan de rijksuniversiteit te Utrecht geslaafd voor het propaedeU- tisch examen m de theologie. Gefefig f/m Woensdag 17 Junt Met aardbeien, de tractatle! 250 gram 250 gram 250 gram per pot stukken voor per pak per bus 100 gram 3 voor 250 gram GROTE LEVENS- EN VOLKSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ vraag wonende te Schiedam. Als agent-incasseerder. Leeftijd 2330 jaar. Borgstelling vereist. Brieven onder nummer s 360 aan het bur van dit blad. WIJ VRAGEN VOOR ALLE AFDELINGEN Prettige werkkring Hoog loon Aanmelden: 5TOOMWASSERIJ „DE P A W" STADHOUDERSLAAN 3 SCHIEDAM Levens- annex Varia-verzekering Maatschappij roept sollicitanten op voor de functie van: AGENT - INCASSEERDER voor bestaand agentschap in SCHIEDAM Geboden wordt: salaris, provisie en on kostenvergoeding. Pensioenregeling aan wezig. Borgstelling vereist. Erï«?\en met uitvoerige inlichtingen oa. leeftijd genoten opleiding en godsdienst vermeldend, wor- den gaarne ingewacht onder no B 9249. Adver- tentiebureaii Suggestief, Keizersgracht 332, A'darn Te koop in g. st, z. "houten electr. wasmachine en een kinderzitje. Geen opkopers. Rotterd.dijk 437. 2e et. Kramers De Groot, Dam 2. tel. 67617. Speciaal aanbevo len: Hntelkoffie - Kronings thee. Geen cadeaux, geen kortingen, maar kwaliteit. Grote serie verstelbare IJ- berty-faulenils» in prachtige modellen, compleet met kus sens va. f 3750. Wilson. Gro- te Visserijstraat 80-97-99-101. 4 chique salon-fauteuils met j riet opzij, prachtige bekle ding. zwaar verend 250—, 310 380 Wilson, Gro te Visserijstraat 30-97-99-101 Te koop Duitse Herder, reu, Zacht karakter. Roosbeek 5. Permanent Wave, compleel t 5 75 Ook speciaal allp kleuren haarverven Kap I salon „Alida" Grote Visse rijstraat SE (hoge stoep) I Tel. 33762, Rotterdam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1