mNmRLAMD Herbouw in rampgebied zal verbetering moeten brengen $PRE£KT{Rf Voorts. Geen volledig toegeven aan drang tot terugkeer Franse Kamer wijst ook Bidault als premier af Pool vlucht met vrouw en kind naar ons land Hum. Verbond protesteerde tegen berichten-boycot Kruimels RUSLAND Concessies en handelsofferten Regeringsnederlaag bij stemming over herziening BW Unilever stelt 12 pCt dividend vast „Ze zijn milder, zachter en voller van smaak dan welke andere cigaret ook! President Auriol vraagt fractieleiders thans regeringschef aan te wijzen Plan om naar Canada te emigreren Voorburgers stroomden naar vergadering Ook grote protestantse ongerustheid over (gedwongen) houding Voorburgse Courant Donderdag 11 Juni 195o 3 fAdvertentie t.M.) Niet ontkend kan worden, dat op verscheidene plaatbcn In het ramp gebied de bebouwingsioestanö, zowel stedebouwkimdig als uit een oogpunt van volkshuisvesting, veel te ivcnsen over liet. Daar, waar slechte bebou wing door de watersnood is verdwenen o£ zwaar is gehavend, zou het niet verantwoord zijn In de oude trant te herbouwen en zullen gemeente en rijk moeten samenwerken om hetere toestanden ie scheppen. Men zal er daarbij ook niet tegen op moeten zien een onbeschadigde opstal te slopen, indien dit voor het verkrijgen van een stedebouwkundig verantwoorde situatie noodzaketijk is. Aldus de minister van Weder opbouw en Volkshuisvesting in zijn Memorie van Antwoord op het voorlopige verslag van de Commissie voor de Watersnood uit de Tweede Kamer, Bedacht dient te worden, dat een gemeente meer gebaat zal zijn met een plan. dat binnen de gren zen van het mogelijke blijft, dan met een plan, dat door zijn te rui me opzet onuitvoerbaar is en daarom later zal moeten worden herzien. Zoals overal het geval is, waar men in bestaande toestanden meent te moeten ingrijpen, zal men ook hier moeten waken voor overdryving en zal men zich tel kens moeten afvragen, of de voor delen, door het ingrijpen te berei ken. opwegen tegen de nadelen. Dikwijls ontbreekt de plaats ruimte voor het opstellen van noodverblijven. Zij zullen boven dien goed bereikbaar moeten zijn en van aanvoer van water en licht moeten worden voorzien. Daaren boven moet er rekening mede wor den gehouden, dat naast de in het voorlopige verslag bepleite noodverblijven voor dat deel van de bevolking dat door een sane ring niet op korte termijn in een herstelbaar pand terug zou kun nen keren of een nog bewoond pand om die reden 2011 moeten verlaten er noodverblijven no dig zullen zijn voor degenen die huil woning verloren zagen gaan en wie men toestemming tot te rugkeer geeft. Aan het stichten van noodver blijven voor laatstbedoelde cate gorie personen zal niet zijn te ont komen met het oog op de arbeids krachten uit de bevolking, die men voor het economisch herstel van het rampgebied nodig heeft, nodig heeft. Zou men echter vol ledig toegeven aan de aandrang, die er bestaat om terug te keren, dan zou het aantal noodverblijven een paar duizend moeten bedra gen. Dit gaat de minister veel tc ver. Zijns inziens zal men zich in dezen sterk moeten beperken. De bouw van 250 noodverblijven is opgedragen. De kosten van deze verblijven met bijbehorende wer ken zijn op 1.4 roillioen gulden begroot. De terugkeer van de bevolking zal mede bevorderd kunnen wor den door het opstellen van hou ten woningen, welke door het bui tenland zijn geschonken cn die in de loop van het jaar zullen aanko men. Haar aantal bedraagt ruim 700. De vraag, of en zo ja, op welke wijze de huurders van voormalige krotwoningen geholpen zouden kunnen worden, indien zij niet bij machte zijn, de hogere huren van de vervangende woningen in de regel woningwetwoningen op te brengen, is in studie. De minister is er zich van bewust, dat dit vraagstuk accuut is. Het ligt in het voornemen van de minister het verlenen van een tegemoetkoming in de ongedekte exploitatiekosten van woningen, die ter vervanging van krotten worden gebouwd, volgens een voor het gehele land geldende re geling te doen geschieden, die in een vergevorderd stadium van voorbereiding verkeert- Het is de minister echter nog niet mogelijk thans reeds aan te geven, in hoe verre daarbij de huidige, op de Woningwet berustende, regeling tot uitgangspunt zal dienen. Toe passing van een dergelijke rege- TERWIJL de Westelijke mogend heden de overige wereld het deprimerende schouwspel van aar zeling en zelfs tweedracht bieden, handelt de Russische diplomatie met een doelbewustheid, die bijna aan bet ongelooflijke grenst. Geen luid woord wordt gesproken. Wij hebben zelfs niet gelezen, dat de Russische pers ook maar met ccn woord van leedvermaak over de huidige strijd der geallieerden zou hebben gerept. Geen So wj et-leider spreekt, het Kremlin handelt. Het Krcmhn weet, dat de wens van Churchill en het gehele Britse Gemenebest naar een spoedige con ferentie der Grote Vier. voor een goed deel is ingegeven door econo mische factoren. Het Kremlin weet, dat het Engelse pond reeds weer door de regering moet worden ge steund, om het voor een nieuwe val te bewaren. Het Kremlin kent de economische zwakte van Frank rijk: de Fransen demonstreren haar overduidelijk. Het Krcmhn ziet, dat de economische situatie in Europa (Duitsland uitgezonderd) weer slechter wordt. En het Kremlin weet vooral, dat Europa voor de T 1 dringende nood. I ra net I zaak staat, intcr- 1 zoeklicht I nationale handel V I te drijven, om te V. v kunnen leven na dertien jaren oor- logs- en na-oorlogsellcnde. In de volle wetenschap van deze toestand cn midden in de strijd der geallieerden doet 't Kremlin zijn po. litieke concessies - nu zojuist weer in Oostenrijk cn Oost-DuiIsland en lokt 't met voordelige handelsaanbic- dingrn, die vooral het Britse riik niet ongevoelig kunnen laten. In Austra lië koopt het wol tegen hoge prij zen. Zuid.Azië belooft het van dc overtollige voorraden rubber te zullen afhelpen, zodra het Westen de leverantie daarvan weer toe staat en aan Japan heeft het leve ring van kolen cn olie tegen uiterst voordelige prijzen aangeboden. Het is mogelijk cn men moet het hopen dat dc nieuwe leiders in hefc Kremlin werkelijk eerlijk streven naar een vreedzaam en voor beide delen vruchtbaar samen leven met de vrije wereld. Maar het is ook mogelijk en het zou een ramp zijn dat zij met succes uit zijn op een beëindiging van dc kou de oorlog op hun voorwaarden: een verdeeld en in hoge mate econo misch van de Sowjet-Unie onafhan kelijk Westen; een Westen, militair zwak door de neutralisering van Duitsland en grote gebieden van Dc schuld van een dergelijke ont_ wikkeling zoudeb de Verenigde Sta ten dragen. Want terwijl Moskou de wereld voorhoudt, dat 800 mil- lioe'i mensen in zijn machtbereik bereid zijn. grote hoevec'heden goe deren te kopen, ove- 'veegt Ameri ka m volle ernst zij'n tozh al hoge tariefmuren nog hoger te maken. (Van onze parlementaire redacteur) DEN" HAAG. Overeenkomstig de verwachting heeft bij de stem ming over het restant van de eerste serie vraagpunten tot her ziening van het B.W., het stand punt van prof. Meyers inzake het registerpand op roerende bedrijfs- en beroepsgoederen in de Tweede Kamer géén meerderheid kunnen verwerven. Met TWEEDE werd een amen- Tr A Tin?r» dement van de iSJVM.il/jLi meerderheid van de vaste com missie voor pri vaat- en strafrecht aangenomen, luidende: „De regel van artikel 1198, lid 2, B.W. moet gehandhaafd blijven. Daarnaast verdient het regelen van een eigendomsover dracht tot zekerheid aanbeveling." De PvdA» CHU, en de horen Koer sen, Janssen, Hooy (allen KVP) stemden tegen dit amendement. Met 49—23 stemmen tegen dc KVP cn mr Roosion IAR1 werd vervol gens de regcringsconclusie op vraag punt vier aangenomen, luidende- „Het verdient aanbeveling een legclmg te malton, volgens welke instellingen, die bedrijfscrcdieten verlenen, bij jnpnnd- neming van vorderingen op naam de mededeling aan de (derde) debiteur nog rechtsgeldig kunnen doen op het ogenblik, dat tot inning wordt overge gaan, terwijl alsdan die mededeling slechts nodig Is voor het uitoefenen van het recht. Zonder hoofdelijke stemming werd tenslotte de zesde conclusie aangeno men. luidende: „Wenselijk zijn voor schriften met betrekking tot overdracht en verpanding van de handelszaak, wat de verpanding betreft door moge lijk tc maken, dat op de handelszaak een registerpand wordt gevestigd. In beginsel moeten huur-, pacht- en ar beidscontracten overgaan op een nieu we verkrijger van de handelszaak. Het moet echter uitgesloten zijn, dat een arbeider tegen zijn wil gebonden bluft legens heni, aan wie de handelszaak overgaat." Bij deze stemmingen was prof. Meyers met in de vergaderzaal aan wezig. Voorlopig geen vreemde troepen in 011s land DEN HAAG. - Bij de behande ling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp, waarbij een NATO- verdrag wordt goedgekeurd over de juridische positie van de krijgs machten op wederzijds grondgebied heeft minister Staf verklaard, dat er voorlopig geen plannen bestaan buitenlandse troepen in Nederland te legeren. Deze verklaring werd afgelegd ongeveer op hetzelfde ogenblik, dat de Eerste Kamer in een voorlopig verslag de regering verzocht om geen Duitsers in te kwartieren in gezinnen, waarvan leden gefusil leerd zijn. lmg zal er niet toe kunnen leiden, dat het algemeen geldende huur- ped in het rampgebied lager dan elders zal komen te liggen. De minister zegt gaarne toe, dat op zijn departement alles zal wor den gedaan om een snelle beslis sing omtrent ingediende weder opbouw plannen zoveel mogelijk te bevorderen. Omtrent een regeling betreffen de het toekennen van ccn tege moetkoming in de ongedekte kos ten van sanering tci verbetering van slechte woontoestanden welke regeling met alleen voor het tampgcbied van belang zijn beraadt de commissie krotcipi ui- mi ng en sanering zich. De kosten van andere saneringen, die b v. vei betering van vcikccrstocslan den of stedebnuwkundige ver fraaiing ten doel hebben, zuil en de gemeenten volgens de bestaan de wetgeving geheel zelf moeten dragen. ROTTERDAM. De Woensdag middag onder voorzitterschap van dr Paul Rij kens gehouden vergade ring van aandeelhouders van de Unilever N.V. keurde de jaarstuk ken over 1952 goed. Hel dividend op de gewone aandelen word vast gesteld op 12 pet, waarvan in De cember j.l. reeds 4T£ pet als into- 1 rim-dividencl is uitgekeerd, zodat alsnog een slotdividend van 7'£ pet wordt uitgekeerd, betaalbaar op 22 Juni a s. De heren dr J. F. van Moorsel en A. D. Bonham-Carter werden tot lid van de raad van bestuur be noemd In de tegelijkertijd te Londen on der voorzitterschap van sir Geof frey Heyworth gehouden algemene vergadering van Unilever Limited zijn eveneens de jaarstukken goed gekeurd cn is het gewone dividend over 1952 vastgesteld op 13'j pet, hetgeen overeenkomstig dc bepalin gen der egalisatie-overeenkomst in geldswaarde gelijk is aan het divi dend op de gewone aandelen der Nederlandse maatschappij. VERKOOP VOOR NEDERLAND N. V, ALVANA-DEN HAAG Kolonel A. F. L. Faubel OA erleden DEN HAAG. In de leeftijd van 18 jaar is Woensdag in Den Haag overleden dc heer A F. L Faubel, .,'ep. kolonel hoofdintendant van hei K.N IL. De heer Faubel is groot secretaris geweest van de Orde van Vrijmetselaren. Hy was o.a. officier lu de Orde van Oi an je-Nassau. De teraardebestelling zal Zaterdag as. geschieden om 10 30 uiu op do be graafplaats Oud Eik cn Duinen in Den Haag- PrillS Bernhard naar N .P.V.-Koempoelan DEN HAAG. Prins Bernhard zal een deel van de Koempoelan bijwonen, welke leiders cn leidsters van dc „Ver Enig mg dc Nederlandse Padvinders" op 27 cn 28 Juni a s. op de Goudsberg tg Lunteren zul len houden. (Van onze correspondent) PARIJS- Bidault is vannacht cén stem tekort gekomen, om Frans premier tc worden. Hij kreeg om half twee de mededeling, dat hij 313 stemmen op zütt naam verenigd had, maar hij had er 314 nodig. De radicalen, de TJDSR I PI even), de Gaullisten, waren grotendeels tegen; de socialisten en communisten en bloc. De MEP en de rechtse» stemden allen voor hem. In de loop van de dag was de stemming voor Bidault, die een met zeer indrukwekkende rede had ge houden, iets beter geworden; men werd moe en vele dachten, met een gevoel van onzekerheid aan de toekomst, wanneer de crisis steeds maar weer verlengd zou worden. Niettemin, het antwoord dat Bi dault 's avonds gaf, joeg de vrees achtige conservatieven op de vlucht. Zijn formules waren net niet dub belzinnig genoeg om hen gerust te stellen. Drie punten uit zijn antwoord verdienen eervolle vermelding. Bi dault hield tegen het verzoek van de conservatieven in vast aan zijn voornemen de belasting hervorming per decreet te regelen. Indien het parlement niet voor dc middelen zorgt om het land te be sturen, moet de regering het wel doen, zei hij. Hij beloofde verder wel het wapen van de Kameront. binding met uiterste voorzichtig- hcid te hanteren; hij zou niet direct j ontbinden, wanneer bij voorbeeld de EDG zou worden afgewezen. Maar rn) voegde er aan toe, dat hij de Kamer zou gaan ontbinden, wan- neer deze geen meerderheid voor j een duidelijk alternatief m de bui- tcnianase politiek opbracht. Hier- DE VERKIEZINGSSLAG in Italië is achter de rug. nu moeten de mu ren va Ti Rome's straten worden ontdaan van de dikke lagen recla meplaten, die de partijen er op hebben laten plakken. Dc jongens vinden het een heerlijk karwei, al dat papier van de stenen te scheuren. Zakken vol er van slepen zij weg. Zwitserse onderneming wint kort geding over een dessin ALMELO. Dc president van de Almelose rechtbank heeft uit spraak gedaan m het kort geding, dat de commanditaire vennootschap „Stoffel cn Co." tc Sankt Gallen in Zwitserland aanhangig heeft ge maakt tegen dc N.V. Stoomweverij ,De Nijverheid" te Enschede, om dat deze een door eerstgenoemde vennootschap vervaaicugd dessin zou hebben nagebootst. De eis van de Zwitserse onderne ming is toegewezen, een ter niet op grond van schending van dc auteurs wet, doch op grond van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek (on rechtmatige daad). Van een oor spronkelijke schepping, zoals be doeld in de Auteurswet, kan, al dus het vonnis, hier met worden gesproken. Dc N.V. Stoomweverij' „De Nijverheid" mag op grond van een dwangsom van f 10.000.voor lopig niet overgaan tot de vervaar diging en aflevering van het be trokken dessin. Waarschijnlijk zal Nijverheid" m hoger beroep gaan. (Van onze correspondent). AMSTERDAM. Enkele dagen geleden meldden zich bij de Pool se geestelijke pater Kowalczyk in Amsterdam ecu 30-jarige Poolse automonteurmet zijn even oude echtgenote cn ccn 2-jarig dochter tje, die uit Breslau waren gevlucht rn die het plan hadden omi via Nederland naar Canada te emigre ren. Voor hefc drietal was het een lange gevaarvolle tocht geweest, waarbij zij zich hoofdzakelijk langs slechte wegen door Duits land een weg naar ons land had den gebaand. xaneimuren nog noEer ie i ?e vertegenwoordiger van de tot wanhoop van zijn bondgenoten.1 Polska Misja KatoUcka in. ons land die in verband met de vele poli tieke vluchtelingen, che als visser dienst namen op Poolse treil er s en daarna in IJmuiden van boord liepen, geregeld contact onder houdt niet het hoofd van dc vreemdelingenpolitie in de hoofd stad, de heer H. R. Stoett, stelde zich nu weer mei hem m ver bin- dip"?. Het resultaat was dat de Poolse automonteur thans op het lioofdbuteau van politic zit en de vrouw met het dochtertje in het tehuis voor vrouwen van po litie aan de Keizersgracht. Volgens d<> gebruikelijke richt lijnen rouden deze Polen weer over ce Duitse grens kunnen worden gezet, doch commissar ia Stoett heeft goede redenen om aan te nemen, dat er in Den Kaag een beslissing zal worden geno men, waardoor het dit gezin mo gelijk zal worden gemaakt pan hefc plan om naar Canada te emigre ren uitvcermg te geven. het doen t.o.v. andei adenkeudeu. „Men klaagt m r.k. kring wel eens over het bestaan van anti-papisme. maar heeft men dit als het er is niet aan zichzelf te wijten?" besloot prof. Stuiveling. VOORBURG. Dc grote zaal vanweren," riep hij uit. Hij drong er bij dc N.V. Van. der Heem die 800) zijn gehoor op aan niet ten opzichte mensen kan bevatten was Wocns- van de rooms-katholieken eenzelfde dagavond veel tc klein om alle Voor- houding te gaan aannemen als deze burgers te herbergen, die met het Humanistisch Verbond protesteerden tegen dc gang van zaken bij dc Voor burgse Courant. Dit blad weert na melijk, op aandrang van rooms-ka tholieken, alle publicaties betreffen de het Humanistisch Verbond, de Vrijmetselarij, het spiritisme cn de Bond voor Scxuelc Hervorming. Opmerkelijk was het, dat in deze overvolle vergadering ook de heer A. B. Lam sprak, werker vn kerkelijke aan ge legen lied en voor dc Ncd. Her vormde gemeente m Voorburg, die nadrukkelijk als overtuigd christen „Ik ben beslist géén humanist" zijn ernstige verontrusting uitte over „deze aantasting van deze geestelijke vrijheid, zonder welke do democra tie ondenkbaar is". Hij bleek het vol komen oneens met dc publicatie in do Voorburgse Courant, waarin werd gezegd, „dat allen, die op kerkelijk standpunt staan, met dit besluit (be doeld wordt: dc boycot van berich ten over de genoemde organisaties, Red tevreden zouden zijn". „Talrijke verdachtmakingen en uit hun verband gerukte citaten gebruikt men dc laatste tijd van ïooms-katho- liekt zijde om dc openbare sfeer t.a.v. net Humanistisch Verbond te vergif tigen," betoogde dr. J, P. van Praag, algemeen vooi/itter van het H.V. „Wij, Nederlanders, kunnen eenvou dig met aan vaaid.cn, dat rooms-ka- tholiekcn gaan uitmaken wat wu m onze huiselijke kring mogen lezen." Hij vond het opmerkelijk, dat na pogingen tot wcdeizijds begrip dc meeste geluiden van verdraagzaam heid in rooms-katholieke kring zijn gesmooid. nadat dc KVP m 1952 bij de verkiezingen gevoelige- verliezen had geleden. In eon hartstochtelijke rede heeft prof. dr. G. Stuiveling, hoofdbestuur der van het H.Vznn bezoi gdhcid ge uit over het feit, „dat het HV. na zeven jaar intensieve geestelijke ar beid thans gedwongen wordt een aggrcssieve houding aan te nemen. De strijd voor het wezen der demo cratie if, m ceding als een meerder heid ecu mmdnhp'd liet ireht oni- neemt haar ideeen uit te dragen," zei hu'. Prof Stuiveling verheugde zich in het bestaan van een diepgaande gees telijke stmd, maar toonde zich ern stig vei on tuist, dat rooms-katholic- ken hem gaan voeien met materiele middelen. ..Toch vermoed ik. dat de r ooms-katholieke winkeliers niet hun andersdenkende klanten zullen mee zette hij zijn hele toezegging inzake de ontbinding weer op losse schroeven. Ten slotte heeft hij nog gelegenheid gevonden om het „pias- tcrschandaal" in Indo-Chma te noe men. De rekenkamer wilde hij met het onderzoek naar deze kwalijke affaire belasten. President Auriol heeft vanochtend vroeg een communiqué uitgegeven, waarin hij meedeelt, dat luj be. sloten heeft de voorzitters van de fracties m de Nationale Vergade ring te ontvangen om van hen te vernemen, wie zij dan wel geschikt achten als kabinetsformateur. Deze zal onmiddellijk daarna worden be noemd. De president zei, dat een oplos sing dringend noodzakelijk is we gens de economische, financiële en sociale toestand en de Franse ver tegenwoordiging op de conferentie van Bermuda. Schiphol krijgt langste startbaan in Europa (Van onze correspondent) AMSTERDAM. De gemeente raad heeft .Woensdag een crediet goedgekeurd van 6.800.000 voor het aanbrengen van uitbreidingen op de luchthaven Schiphol. O.a. wordt een nieuwe startbaan aangelegd van 2550 meter lang. waardoor Schiphol de enige lucht haven in Europa wordt, die voldoet aan de hoogste klasse van de In ternationale organisatie voor bur gerlijke luchvaart (ICAO). Buitenlandse kerken gaven 500.000 dollar DEN HAAG. Het departement voor interkerkelijke hulpverlening van de Wereldraad van Kerken te Genèvc heeft bekend gemaakt, dat er door de verschillende kerken over de gehele wereld ruim 500.000 dollar is geschonken tot leniging van de nood tengevolge van dc wa tersnood. Er is geen ander geval bekend, waarin op zo spontane wij ze door de kerken hulp werd ge zonden. Stavenisse heeft bezwaar tegen wetsontwerp Watersnoodschade STAVENISSE. Dc gemeente raad van Stavenisse aanvaardde met algemene stemmen een voorstel van B, en W.. om bij de tweede Ka mer een adres in te dienen, inhou dende ernstige bezwaren tegen be paalde onderdelen van het ontwerp van wet op de Watersnoodschade 1953, alsmede een voorstel van de burgemeester, om de Commissaris der Koningin in overweging te ge ven tot algehele terugvoering van de bevolking te besluiten. roeenleraad beeft nu besloten om de Paradijsstraat te verbeteren en er een gevaarlijke boent uit te halen Aanlei ding: "Er is Zondag een autobus uit de boent gevlogen. Er is een goede kans. dat de "Brltie kromngsfilm in de Moskouse bioscopen vertoond zal worden. Kenneth Hive, een Britse filmczaar. die op uitnodiging van de Russische minister voor cultuur in de Sowjet Unie is geweest, heeft het zelf gezegd. „Ik kan hem uit elkaar nemen." zei m een New Yorkse school een tienjarig knaapje. Doodsbleek stormde zijn on derwijzeres de klas uit want in zijn knuistje had de jongen een. handgra naat. Hjj had het ding gekregen van zijn broer, die het van een vriend had gekregen, die ecu neef had. die m het leger was. Het is allemaal gopd afge lopen. want dc politie stelde vast, dat toevallig luist deze handgranaat geen kwaad kon, Dp taxi-chauffeurs van Leeds hebben de politie gevraagd de vergunning van hun collega, mejuffrouw Myra Batty, in te trekken. Als reden gaven zc op „oneerlijke concurrentie" Een rit in Myra's taxi moet dus nel een plezier- ntje zijn. Vroeger ictis de attractie can ver rekijkers, dat je ermee naar de maan kon kijken. Daar is dc aar digheid een beetje af sedert MonuS Een va]t in een diepe put. Wie dc M. urm dc M. elke Zondagmid- haalt hem er uif De brandv.-eer na- dag htmtert een omlijsting ran tuurlijk Hoe? Wel ze spuiten de put vreemd gefluit gewoon maar iedere vol met water. Spartelend houdt de koe huiskamer binnenbuldert. ?lc'n .h0VS": El1 VRrdSr ,1S het koud Leuker dan het mane-staren k Junsüo D,t ,s bcdii d.aloos iu.se,i we, het meden dum door een U-eren vSSU' Gordijn. Het sou voor deze man Amerikaanse koe Bessie, met tintte pet dan ook ejn zware .■dag ;V" indien. hej oost tussen Dc Nederlandse vlag behoort hu net v/est- en Oost-DuitslaJiri zou wor- vallen van de avond zoals iedereen den opgetrokkenReken hem gerust verondersteld wordt te weten te wor- eerlijk stuk brood aan verdienen, v]ag bij bet verzetskruis bleef ook des dat de Grotevier het wtet mst nachts buiten hangen. Daar is nu een elkaar eens zijn- eind aan gekomen dank zij het initiatief van een paar oud-soldaten. Een maand m Een Noors dorpje heeft een Faradys- lang hebben ze elke avond de vlag bin. straat smal en slecht geplaveid en een nengehaald. Nu weten ook B. én W. Heistraat, een uitstekende weg. De ge- van Dokkum hoe het hoort A LS ik van het platteland ben teruggekeerd in Dub in, zegt mijn hotelier: En, waar is U ge weest?" Ik vertel het hem uitvoerig, maar als ik er meer klaar ben. schudt hij alleen meewarig het hoofd. „Jammer," zegt hij. Dan hebt U dat mooie voorbeeld van echte Ierse architectuur dus niet ge zien. Daar zijn we erg zuinig op, Weet U. want we hebben nooit Iers mogen bouwen tijdens de be zetting" „Bezetting?", dank ik. „Zijn die Duitsers dan buiten mij om ook hiér nog geweest, om de bouio- kunst te knevelenMaar hij ver volgt: ,,'t Moest allemaal Engels zijn, hè." Ik bot weer bij. Men doet erg koel over dc Engelsen, maar echt vijandige uitingen heb ik toch niet bemerkt. Wel veel spot, In ton- neclstukken spreekt de mallotig- stc figuur vaak met een onmis kenbaar Oxford-accent. Het echte Iers schijnt overigens voor de massa een Zondagstaai te zijn die je moet kennen om een regp.rings- baan te krijgen". In o/jtciele brie ven schrijft men „geachte heer" en hoogachtend'in het Iers. maar alles wat daartussen staat is En gels. Een Londevse overheidsin stantie antivoordde eens met een schrijnen tuaarin peach te heer en „hoogachtend" Engels waren maar de eigenlijke tekst voortref felijk Iers, een fraai staaltje van Britse ironie, door de Ieren be antwoord met volksgezegden als: „och, we hebben wel nut van de Engelsen, ze houden de wind uit onze rug." In de meeste grote kranten staat elke dag ecn rubriekje, dat is ge schreven in de Jerse lettertekens die, -naast de Engelse tekst, ook op da stratenbordjes voorkomen. Die kranten bevatten overigens al lerlei hoogst curieuze mededelin gen. Je kunt er bijvoorbeeld uit voerig in beschrewen vinden, hoe twee turfstekers diep in de aarde ecn enorm lang voorwerp met een sierlijke knop aanfro//en. Het was geheel gaaf gebleven en werd on middellijk door een groot aantal geleerde personen onderzocht. „Maar," zo besluit het bericht, „niemand weet wat het is." Dit rijn de rustgevende medede lingen. vind ik, waarnaar wij in onze kranten te vaak vergeefs zoe ken. Want zou het niet heerïijfe zijn in het avondblad telkens be richten aan te treffen ats „De heer Foster Dtilies heeft een verklaring afgelegd, maar niemand kon hem uerstaan." of „De heer Malik schijnt een stap te hebben qedann, maar niemand heeft het gezien."? Bij ons is het malheur dat wij el-w kc dag iccer cccl te veel vernê-' men, overal vandaan. Vooral de Ierse proutnciale pers bewaart over gebeurtenissen buiteji ket eiland veelal een koppig stilzwtj- gen of herleidt ze niet bcktoanie hand tot bevallige schaduwgewas- sen aan dc voeten van het als een eik opryzende plaatselijke nieuuis ecn complete voorpagina bij voorbeeld. over drie kleine jonge tjes die een nachtje in de open lucht sliepen omdat ze Patrick kwijt waren", een vög nietiger broertje, dat al lang en breed thuis zat En voor de rechtbank, die on uitputtelijke bron van human side, -„„j ji. f-t..- Spain, een nederige Imde dor}Jskastelein, -van politie, die op fen rirong in zijn vond ik Joh doch goed', omdat Zondac Ogcnsch café, t' mannen glaasjes b aantrof. Eei de uit de vri. 'ide gesloten 'cn negentien st gevulde t rfrouiode bar hen tmproviseer- hand een verklaring van dit strafbaar feit, door ernstig aan te voeren dat zij al weken lang des Zondags samenkwamen, om het huren, van een autobus voor een zomeruitstapje te óver leggen. Toen dc rechter smadelijk Zoch te, liet hij deze vertelling on middellijk vallen en gaf toe dat men uoomanielijk bijeenkwam om dat het zo moeilijk is een dagelijk se gewoonte ntu; te onderbreken. Door de souplesse wan dc waard kon alles ook op Zondag geicoore doorgaan, alleen werd er om voor zichtigheidsredenen op die dag niet gesróken tijdens het innemen der consumpties. "Vijf pond boetebesliste de rechter. Een van de negentien mannen, een joyeuze grijsaard met een ge breide muts op het hoofd, kief zijn hand en sprak: ..Meneer de rechter, ifc hei, een delicate gezondheid. De dokter zegt dat ik op Zondag drinken mo ét." Maar de bijl teas aZ ge vn Zien. KRONKEL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2