In Oisterwijk werd gisteren genoten Padvindersboerderij gaat morgen open Moet U eens hóren! KOCHTEN 'METER Werd willoze overvaller dupe van „derde man"? Gebrekkige stadgenoten troffen het uitstekend bij „Groot Speyck" H.Th.v.d. VLERK DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB A(,EM)A Directiewijziging bij de HAV-Bank Men kun er Zaterdag en Zondag een kijkje gaan nemen V erkeerslichten automatisch Dammers aan zet TEGEN Spaarcijfers van Mei laten stijging zien ROTTERDAM „Oade" Binnenweg Speelgoedrevolver en masker gekocht Voor de Boerenleenbank: vijfmaal zonk hem de moed in de schoenen Verloor U iets J. P. Schalker (CPN) lid Prov. Staten Nieuwe Sowj et-stap verwacht in Duitse kwestie Overeenstemming in geschil Joodse effecten 2 Vrijdag 12 Juni 1953 Met een en dertig auto's zyn de Schiedamse C.A.B.-pupillen Donderdag naar de uitspanning „Groot Speyck" bij Oisterwjjk In Noord-Brabant ge voerd. Onderweg kon volop worden genoten van het prachtige uitzicht dat la deze tijd zowel het Hollandse polderland als de Brabantse bossen met de daartussen gelegen landouwen bieden, 't Was een hele stoet, die nog wel groter had kunnen zyn, wanneer men in staat was geweest alle pupillen mee te nemen. (Advertentie ÏM.)~ Rotterdamsedyk 268 - TeL 67593 Wat men moet w b t e n Apothekers-nachtdienst: v. Westendorp, Singel 81. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D. Tuin!aan 89. Telefoon 69290. Tentoonstellingen: 23 Mei15 Juni. Stedelijk Mu seum, Wo„ Za., Zo. 2—5 uur; Werk leden kunstenaarsgemeen schap S 45. Films; Passage, da. 2 en 8 uur, Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 9.15 uur; Robin Hood (alle leeft.). Monopole, da. 2. 7. 9 uur. Za, en Zo. 3, 5, 7, 9 uur; Usco-toeristen (alle leeft.). Bijeenkomsten; 13 Juni. Boerderij „Vijfsluizen", 3.30 uur; Opening nieuw Pad vinderstehuis; daarna 4—10 u. bazar; Zondag bazar 2—6 uur. 13 Juni, Musjs Sacrum. 8 uur: Feestavond Veteranenlegioen Nederland. De ontvangst in „Groot Speyck" geschiedde binnen, want al was er dan ook geen sprake van regen, erg bemoedigend zag het weer er toch ook niet uit. Gelukkig werd het tegen de middag iets beter, zodat de thee tenminste nog bulten is ge bruikt. Er was ditmaal geen begeleiding van een of meer artisten. In Oister wijk wachtte echter een harmonica speler, die de stemming er al vlug in had. Gewoonte getrouw is er weer uit volle borst meegezongen. Natuurlijk zijn er enkele woorden namens het bestuur van het Comité Auto- en Boottochtjes gesproken. Het waren de heren A. T. Schuó- debeurs en K. J. Heyboer, die voor al dank hebben gebracht aan de vele auto-bezitters, die dit uitstap je weer mogelijk maakten. Als een bewijs van de uitstekende sfeer, die er in de pupillen-kring aanwezig is, vertelde secretaris Heyboer nog hoe één van de vrouwelijke pupil len, die kortgeleden dank zij de C.A.B. in het" bezit van een eigen invalidenwagentje kwam, haar (Advertentie l.M.) Onze inkoper bezocht een van de mooiste fabrieken van zelfbinders. En' in het magazijn keek hij z'n ogen uit. Zelfbinders van Franse, Zwitserse en Italiaanse zijde, kortom de mooiste uit de voorjaarscollectie 1953. Maar duurverte! eens eerlijk, hebt U wel eens een das gekocht van zes gulden, zomaar zes gulden betalen en jezelf een das omdoen, en dan niet denken aan kapotte schoenen, ondergoed dat vernieuwd moet worden of de verjaardag van de kinderen Neen, duizenden en tiendui zenden mensen besteden hun geld anders en daarom bleef de fabrikant er prompt mee ritten. Voor zo'n fabrikant was er maaréén uitkomst: „Fabrleks- offers". Serie I 2000 stuks ^25". Serie II 3000 stuks Wij kochten alfes wat er lag, nog precies voor Vaderdag. Voor ieders smaak, brede strepen, smalle strepen, pi- coté's, Turkse patronen enz. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze luxe, zijden dassen, kortom echte Vaderdagdatsen. WINKELCENTRUM BINNENWEG, T#|, 2S18D Dit proepje Schiedammers in. Ois- teriuyfc liet zich pist er mid dag tij dens de C.A.B.-tocht een ijsje nog goed smaken. plaats spontaan afstond aan een ge brekkige stadgenote, die nooit uit haar woning komt. Zelf maakt deze pupil nu al regelmatig verre toch ten met haar wagentje naar Den Haag, Wassenaar en omstreken. Eén van de financiële steunpila ren van de C.A B, is de busjesactie, waaraan ook de pupillen vol en thousiasme deelnemen. Uit een door een pupil ingeleverd busje was een bedrag van niet minder dan ƒ52.70 te voorschijn gekomen! Op Donderdag 25 Juni is er een C.A.B.-ontspanningstavond in het Passage-theater. Kaarten voor deze avond zijn nog verkrijgbaar bij de heer K. J. Heyboer, St. Lïduina- plein 8. tel. 68547. Meegedeeld is nog dat de volgen de C.A.B.-toeht op 9 Juli naar een andere, bij de pupillen niet minder bekende plaats, «1. het Jagershuis bij Zeist, zal gaan. Aan deze tocht de traditionele Kersentocht, wordt een rit door het Oostelijk deel van de provincie Utrecht gekoppeld. De aandeelhoudersvergadering van de HAV Bank en de Nieuwe HAV Bank heeft besloten naar aanleiding van zyn gedane verzoek op de meest eervolle wijze ontslag te ver lenen aan de tegenwoordige hoofd directeur. de heer J. J* van den Heuvel. De heer Van den Heuvel, die als adviseur bij het bedrijf be trokken. zal blijven, wordt opge volgd door de beer G. W. van Ber gen Walraven, thans directeur. Met ingang van 9 Juli, de datum, waar op deze wijzigingen ingaan, is de adjunct-directeur, dr Houtzager, be noemd tot directeur. Het vijftig jarig bestaan van de HAV Bank zal op 8 Juli alleen in de kring van het eigen personeel worden her dacht. 2221, Nu breken een paar heerlijke weken aan. De vrienden krijgen alle gelegenheid uit te rusten van de vermoei enissen van de laatste da gen. De bewoners be handelen hen zeer vrien- delijk en het stamhoofd organiseert enkele keren zelfs uitstapjes per.... olifant! Want deze ster ke dieren worden voor de landbouw gebruikt. Machines, auto's, tracto ren, radio en dergehjke dingen kennen de .Ge lukzaligen" niet en Rob vraagt zich af. of ze mis schien juist daaraan hun naam niet te danken hebben, Maar hoe lang zullen ze hier nog moeten blijven? Op zekere hij; „kunnen wy het plan ten uitvoer leggen, zo- maar te lang kunnen zy toch niet blijven. Ik zal dag heeft Mustapha een lang onderhoud_ met het als wij dit hebben besproken?" Het stamhoofd I opdracht geven voor een feest, dat morgen moet stamhoofd. „Alle voorbereidingen voor de terug- j knikt. „De vreemdelingen zijn ons niet tot last," I worden gevierd in de Tuin der Dromen?' tocht der vreemdelingen zijn nu getroffen," zegt I zegt hij, „en wij hebben veel aai - l aan hen te danken, GESLAAGD Aan de Koningin Wilhelmina- kweekschool te Rotterdam slaagde voor onderwijzeres onze stadgenote, rrtej. Nelly R, Münstermann. (Da r«öaetle behoudt zich het recht voor tnywonden stukken roor deze rabrlek te bekorten. Anonieme stukken caan in de proHem*nrt). Niet meer verdeeldheid Toen ik in de krant van Woens dag las dat er nu ook alweer een R.K. Bond. van Ouden van Dagen is, moest ik denken aan die oude regel „Door eendracht wordt een huis gebouwd, door tweedracht stort het in". Vanwaar dit drijven naar verdeeldheid? Er kan toch zeker geen kwaad steken in het gezamen lijk verblijven van bejaarde stadge noten in de sociëteit aan de Kethol- straat. Laat men er voor oppassen, met het verder tieren van de splijt zwam zich niet het odium van on christelijk te zyn, op de hals te halen. A. VAN MEURS. Het is opletten bij de Plantage Heel wat weggebruikers maakten gistermiddag de fout, dat zy op het kruispunt Gerrit Verboonstraat - Oranjestraat - Westvest - Lange Nieuwstraat door de stoplichten reden. Het werd hun nog niet al te zwaar aangerekend, door de ver keerspolitie, die bijzondere aan dacht voor de situatie had. Tot dusver werd de verkeers- lichtinstallatie op dit punt met de hand bediend tijdens het spitsuur, dat. uitgezonderd op Zaterdag, valt tussen half vijf en half zes, Er zijn echter stemmen opgegaan om de werking van de installatie op dit drukke kruispunt uit te breiden. Voortaan Zal men van 's middags drie uur af aandacht voor het rode en groene licht moeten, hebben. De automatische bediening is afgesteld op de ervaring, dat het verkeer OranjestraatGerrit Ver boonstraat v.v. meer tijd vergt dan de richting Lange Nieuwstraat Westvest v.v. Een moeilijkheid kan het openen van de Oranje- brug tijdens de werking van de installatie vormen. De brugwach ter heeft echter de bevoegdheid de verkeerslichten op het kruis punt uit en in te schakelen. De uitslagen van de -wedstrijden om het persoonlijk damkampioenschap van Schie dam luiden: J. de Wilde—J. C. Onink 02; CJir. HabermehiM. v. Noordennen 02: C. v. Leeuwen—A. v. d. Moer 0—2. Uitslagen bordenwedstrijden damclub „Schiedam": D. ZonneveldW. Pranger 0—2; D. Mast—J, v. Tilborg 2—0; J. Wes- terveldA. v. Otterloo 11; W. Heuvel manC. Sleeuwenhoek 2—0: J. v. Walsum B. v. d. Hul 11; P. SllekerJ. Leve ring 03. Open deur-dienst in de Grote Kerk Zondag 7 uur is weer de maandelijkse open-deurdienst In de Grote Kerk. Spre ker is prof. dr. E L. Smebk van Amster dam over het thema: „Levensbeslissln- gen". Plaatsen zun vrij. Kinderen van be zoekers kunnen tijdens de dienst warden beziggehouden in een lokaal by de kerk. (Advertentie LM.) Van wie zijn de souvenirs" Op de Rotterdamsedïjk zijn vier beschonken Amerikanen aangehou den, die hun zakken bleken te heb ben gevuld met asbakjes, die zij als souvenir wilden meenemen. De he ren bleken ook volle aandacht te hebben besteed aan bierviltjes. De politie heeft de asbakjes, die waar schijnlijk uit een café werden ont vreemd, op het hoofdbureau voor de eigenaar gedeponeerd. Jeugdbaldadigheid In de Nieuwe Maasstraat klom een jongetje van negen jaar over het hek bij de Nieuwe Kerk en beschadigde de groenbeplanting. De koster greep de jongen in zijn kraag en wilde hem aan de politie uitleveren. De vader was het met deze paedago- gische handeling echter niet eens en maakte dit op tamelijk luidruchtige manier kenbaar. Een ernstige beris ping zal zyn zoontje er niet door ont lopen. 00 van prima kwaliteit, in alle kleuren, die wij vanaf hedjen in de verkoop brengen folui -acheta ^elpattlokraaf Isoerderij slcmypn" Zaterdagmiddag half vier gaat dan eindelijk een lang vervulde wem van de padvinders in vervulling; de opening van een eigen troephuis, waar- In de jeugd zich volkomen thuis kan voelen, 't Heeft wet wat langer ge duurd dan aanvankelijk was geraamd, maar de restauratie van de oude boerderij „Vijfsluizen" aan de Vlaardingerdijk is nu dan toch helemaal voltooid. Ter gelegenheid van de ingebruikneming Is er Zaterdag en Zon dag een hazar, waar men op een prettige en sterk aanlokkelijke manier 7.'n steentje kan bijdragen aan het bouwfonds, dat dank zij de steun van enkele Schiedamse vrienden alvast over de voor de inrichting benodigde gelden kon beschikken. Enkele dagen voordat de waters nood aller aandacht zou opeisen en ook de restauratie hierdoor werd vertraagd waren wy al eens gaan kijken m de juist ovor de Poldervaart op het uiterste puntje Schiedams gebied staande boerderij. Er was in die dagen nog een berg werk te verzetten. De bedsteden waren nog aanwezig, er zat behang op de wanden en ver der was er nog veel dat aan een recente bewonmg herinnerde. Deze week hebben we kunnen constateren dat er heel wat ver wijderd en veranderd is Hoewel de oude boerderij met behuizing zich nog duidelijk in het interieur toont, heeft dc nieuwe bestemming toch al z'n kentekenen in de kamers, schuren en zolders vastgezet. Weg ia het behang, waarvoor helder be pleisterde wanden in de plaats kwamen. Verdwenen zijn de oude schoorsteenmantels, die werden ver vangen door beter in de sfeer pas sende tegelornamenten, waarvoor straks dc kachels hun plaats zullen moeten innemen. 2oaIs in oude boerderijen gebrui kelijk is, was de verf in vlakke, sombere kleuren gehouden. Ook daarmee heeft meti gebroken. De heldere kleuien kregen meteen een functionele betekenis op deuren en wanden. Er moest den nieuwe sani taire inrichting komen, er werd een trap gewijzigd en in dc vroegere stal is een tegelvloer gelegd. Het ligt in de bedoeling dat de meisjes van de Ravo-groep en de Tono-groep het vroegere woonhuis betrekken. Zij hebben er over ruim te niet te klagen en het is, bouw kundig bekeken, het meest com fortabele deel van het hele troep huis. De jongens van het Schotse Ven del krijgen de oude stallen, die zeer ruim zijn, tocgei czen. Het voorste, grootste gedeelte hiervan wordt bestemd voor de welpen, ter wijl de verkenners achterin komen te zitten. Boven de boerderij be vindt zich één grote zolder, die prachtig gebruikt kan worden voor gemeenschappelijke bijeenkomsten. De verkenners zullen van een deel vaker gebruik kunnen maken. Ge heel in stijl komt cr vanuit een nog te maken opening In de zolder een touwladder te hangen. Natuurlijk blijven er, wat de ver dere inrichting van de padvinders boerderij betreft, nog heel wat ta ken over. Ook buiten valt straks een en ander te beredderen, wil men de plannen voor een (ideale) kampeergelegenheid achter de boer derij benutten. Veel bezoek wordt verwacht Wanneer de zomer in het ko mende weekeinde eindelijk eens wat meer zou willen doorschieten, ver zuim dan niet een kijkje te komen nemen in het nieuwe padvmdors te hu Is. Men doet de jongens en meisjes van dc drie ondergebrachte groepen, een groot plezier door be langstelling voor hun activiteit te tonen en er zal dubbele voldoening zijn, wanneer dan ook de bazar niet wordt vergeten. Op zolder wordt eigen werk getoond cn aan de man gebracht, beneden zal men diverse attracties vinden. Mocht U wandelende gaan, dan is er tegelijkertijd een mooie gelegen heid eens door het nieuwe volks tuincomplex te lopen, via de wan- delhrug naay Spu»ringphoek te gaan en daar te gaan zien hoe ver de stad de poldé,' sedert vorig jaar al heeft veroverd. De stijging van het spaartegoed bij de Spaarbank Anno 1820 zette zich ook gedurende maand Mei voort. Er werd 152.367,26 meer ingelegd dan weggehaald. Per 31 Mei bedroeg het inleggers- tegoed 13.804.010,22. verdeeld over 38.663 rekeningen. Dit betekent een stijging in 1 jaar met niet mmdcr dan 1.1 miHioen gulden, want per 31 Mei van het vorig jaar bedroeg het totaal tegoed 12.675.282,35 met 37.736 reke ningen. Het aantal uitgegeven spaarbank boekjes stijgt eveneens geregeld. Hieraan is het aantal uitgereikte babyboekjes 44 in de maand Mei met een gratis eerste inleg niet vreemd. Krachtens spaarregelingen in de bedrijven werd 6.394,50 ingelegd. Op 2 612 spaai'adr essen werd 39 381.50 spaargeld als inleg aan de boden medegegeven. Per 31 Mei wa ren m de gezinnen 4.168 busjes ge plaatst. Ter lediging werden aange boden 588 busjes met een spaarin- houd van 7.479,43. Het tegoed op jeugdboekies daalde in Mei met f 843.85, doch is altijd nog ruim 5.000,hoger dan eind Mei vorig jaar. Het totaal tegoed op 5.468 jcugd- spaarbankboekje bedroeg 83.681,27, tegen 58 576,31 met 5.181 boekjes eind Mei 1952. Op de scholen werd voor een waar de van 2 365,95 aan spaarzescls ver kocht. Op de Jeugdspaarbank voor 201 80 aan zegels, terwijl aldaar 3448 knippen van 5 cent werden ge spaard Tegenover het inleggerstcgoed staan de volgende beleggingen' Ef fecten 6.632 111.53: Onderhandse le ningen 5 745 036,56: Hypotheken 1,702.020.—, Liquide middelen 1.908.454.04. Promotiewedstrijd van SVV 4 en Hennes DVS 3 op Zaterdagavond DHC 3. Hermes DVS 3 cn SVV 4 spelen om een plaats m de reserve tweede klasse van de KNVB Hermes DVS speetde tegen DHC gelijk en SVV verloor met 21 van DHC. Zaterdagavond zeven uur vindt op het SVV-tcrrem de ontmoeting SVV 4Hermes DVS 3 plaats. Indien SVV verliest, is dit elftal practisch uitge schakeld. SVV-athleten naar Breda Zondag zal de wedstrijd-athletiek ploeg van SVV op bezoek gaan bij de athletiekvercniging DJA te Breda, voor een in hei Sportpark aldaar, te houden trial-meet tussen de atle tiekvereniging DJA (Breda). SCR CR'dam) en SVV. De SW-athlctcn zullen ongetwijfeld trachten revan che te nemen voor dc nederlaag wel ke zij vorig jaar te Rotterdam bij de ze verenigingen-ontmoeting hebben geleden. Donderdagmorgen viel de 37-jarige opperman G. v. S., woonachtig Zes- tienhovenstraat 42a. Rotterdam, by een bouwwerk aan de prof, Aaiber- selaan in Schiedam van een trap en kwam met zyn borst terecht op een betonnenrand. Met inwendige kneu zingen heeft de GGD de man eerst naar het Gemeenteziekenhuis en vandaar naar zijn woning vervoerd. Burger]ij ke Stand Gehuwd: J. L. Notenboom 28 j. er Rtjkuiter 25 j H. van de Belt 27 j. er. M. V. d Krult 23 J.; J. v. d. Wmjer 30 j. en H- A. Lahen 30 J J. v. Nieuwenourg 30 J. en A. A. Ligthart 22 j.; ,T. M. Heu- schen 22 j. en H. M. Domeme 21 j.: O. Konemann 26 j. en G. A. v. Dongen 26 j C. H Groenewcg 38 j. en E, Krohne 32 j.; K. Snijders 28 j. cn C. W. Vijgsboom 23 j.: C. Robberegt 55 j. en A. P. v. Prooijen 57 j D. Smit 28 J. en K. C. W. Sol 23 J J. Scheenlaop 25 j. en T. J. Vierboom 27 j,; T. Vqlledam 24 j. en N. Verhoef 18 j.: C. D. de Planque 23 j. cn J. F. J. Slegt 18 j.; E F. Muller 25 j. en J Wetstebn 20 j. Geboren: Dieudonné A. H., z. v. M. H. Gotmk en G. H. Enderink: Frans H-. z- v. L. P. v. d. Gang en A. de Pater: Gerrit A z. v. A. J. v. Duiven bode en M. C. v. Gink: Cornells, z. v. F, M. A. v. Leeuwen en J, J. Meerkerk; Johannes C., z. v. J. H Greevcn cn C, de Kok. Overleden: A. v. Maastricht, 83 j., wed. G. Voogt; H. J. van Bergen, 73 j., wed. B. C. Kruik. Ondertrouwd: A. H Blaak 35 j. en J. M. Lcliveld 28 j.: C. B. de Bot, 23 j. en E. Eijpe 20 j H Goniag 21 j. en D. Ver hoef 19 j.; A, Hartlngsveld 20 j. en G. C. den Hariog 22 .1 A. v. d. Heuvel 28 j. en J, H. I. Garrctsen 29 j.; M. Th Jacobs 20 J. en W. J. Bekker 24 f. de Jongli 24 j en J Frenay 20 j.; L. J. Kerkhof 28 j. en W. M Hersbach 20 J ,T. G. v. Knot sen burg 23 j. en C, Eljsberg 26 j.; L. H. Vinther 25 .1. cn M S. Bakker 23 j G. P. Middeldorp 24 j en M. Gerrete 23 j C. v. d. Moolen 48 1 en C M. Heetman 42 j J, H. v. Noort 45 Jen J. M. Kluijtmsns 41 ,T de Ridder 28 j en H. J- Radstake 26 i H. P. Stal 30 t. cn J. den Hollander 25 j F. A. S uur beek 30 j. on L. Plaisier 24 i B. Valkenburg 24 j en M Eu^berg 27 j.; L^ P. Voeten 52 j. en M. J. Baron 41 J.: J, v. d- Vooren 22 j. en J. Pcute 18 J.: C. P. de Vos 34 j. en P. M. Schoo 27 j.; A. S. ten Wol de 28 j. cn S. S. Tan 30 j A. Zngwnn 25 j. cn A "Waard 25 J D. Zeeman 27 j. en A. J. Heesbeen 19 j.; C. F. Kats 27 J. cn J. J. Scholte 21 j. en hoger, per meter- 1500MODEtKiUUS ANUNICUM iN EUROPA Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politic, tussen 9—12 30 uur en 2—6 uur: Beige capuchon, blauw wollen vest. rode ceintuur, gouden da mesa rm band, bruine koffer, enige koperen lagers, zinken ring van een pijp, rijwiel- en rolsdiaais- sleutel, zonnebril, duimstok, Lipasleutel, ring met 3 sleutels. Te bevragen bij de vfnders' Doosje irct lappen, H. dc Brubn, Rubeneplcin 18a; witte danieshandschcicn. A. de Zwart. Nieuwstlcht N.Z. 44: grijs Jon gensjasje, J. Pels. Hoofdstr. 341; S knot ten wol. C. Lolkcs, HavendJJk 4: zak doek, p. den Herder. Herenstraat 45: 1 paar glacé herenhandschoenen, Kan toor Drukkerij „De Eendracht", We3t- frankelandsesiraat: rood gebreid jasje, W. Valkenburg. Nieuwe Maasstraat 102, beige Jongensjasje. J, van Luyn, Hout- str. 11; double damesarmband. J. Hajee. Wattstraat 14a: klnderpcrtenionnaie. G Jacobs, Nic. Beetsstraat 34a, bruine por- temonnaie, L. Dijkstra. Frans ilalsplcm 25b: doublé armbandje. C. Heinsbroek, Poortugaalsestr. 2b: double armbandje. H v d Gaag. Re inbrand tlaun 77a. alu- j ïnlmum armbandje. J, van Hees, BUdcr- dljkstraat 28. ivoren beeldje met gouden muntje, mevr. Klcsfcs, W. Frankelandse- j straat 28a: geruit kinder tasje, H, Tus- senbroek. Ealsonstraat 3la; wit Ieren kindertasje. M Spruijt. Rubensplcin 10: bruine portcmonnaie, Beizer, Van Oata- delaan 40a; rood plastic kindertasjc, Van Haalte, Warande 222a; bedrag van 13.-, W, v, d. Ven. Burg. Verveenstraat 2; brum kinderschoen tie, G, Hendriks. Grocnweegie 15/7; rode autostep, J. Tes- sens. Groenclean 77; bruin leren kinder- schoontje. L, Ouborg, Doelebofje 11/13; rode autostep, mevr. Bokhorst. Diesel straat lie; 1 paar kindcrschoenljes met sokjes en 1 paar jongensseboenen, M. Voerman. ToUcnstraat 39b; gummibal, L. de Held. Daltonstr. 39a; verchroomd kinderautootje, S. v. d. Velden. Jan Steenstr. 7; autostep. A de Raat, Schie- damseweg 32; ring met 4 ilcutels, Snel- leman. Parallelweg 126a '--il. H. Jansen, Hoogstraat 113: rywiehl^-^cltje. T. CoJ- lenburg, Potgletcrstr. 231- witte rozen krans, v. d. Kroon, Van Leeuwenhoeek- sraat 59a. Vijfmaal achtereenvolgens begaf een jonge incasseerder, die financieel hopeloos In de knoei was geraakt, zich naar de Boerenleenbank te Overschie teneinde een overval te plegen. Maar aangekomen op het ter rein van actie zonk hem telkens weer de moed in de schoenen. Volgens mevr. mr R. Lenslnk-Bos- man, raadsvrouwe van de man, dïe hedenochtend voor de Rotterdamse rechtbank terecht stond, was er een boze genius, „een derde man", die haar cliënt, de 24-jarige incasseerder J, van S„ tenslotte tot de feitelijke daad had overgehaald, maar boven dien naar de politie was gelopen om deze precies van het plan op de hoogte te stellen. Op deze manier zou er zelfs sprake zijn geweest van een soort „val", waarin men van S. welbewust had laten lopen en waarbij de kassier van de Boerenleenbank W. V. mm of meer meegewerkt zou hebben door de brandkast open te laten staan en de deur van zijn kantoor voor van S. te openen. Weliswaar had de incasseerder hem een klap op het hoofd gegeven, maar hij ver zette zich met kracht en de politie was uiteraard onmiddellijk ter plaatse om dc onfortuinlijke over valler te arresteren. De raadsvrouwe had weinig be wondering voor de rol van de „derde man" die als arbeider bij haar cliënt in dienst was geweest en door middel van dc overval misschien wel in het bezit hoopte te komen van een be drag van f6Q»- dat hij nog van van S. te vorderen had. Terzake van de overval vroeg zij ontslag van rechtsvervolging. Ook de verduistering van. huurpenningen tot een totaal van f 1400,- (welke hij voor zekere K. moest incasseren) achtte mevr. mr Lensink niet be wezen. Van S„ die nog andere schulden maakte en op een gegeven ogenblik voor f 4000,- in de boeken stond, had nog getracht ten tyde van de waters nood door het drogen van zandzak ken in de Ahoy' hal iets van de ach terstand irt te lopen. Ook dit was mislukt. Ten oinde raad besloot hij toen een overval te gaan plegen. Hij kocht een speelgoed (rubber) revol ver en een masker. Zijn eerste „slachtoffer" was de heer R., bij wie hij aanbelde en onder bedreiging met het scherts-wapen om geld vroeg. Toon de heer R. de „overvaller" kal merend toesprak, liet deze zijn snode plan varen: hij kon alleen maar krachtig huilen. Op 16 Maart kwam het eindelijk tot de overval op de Boerenleenbank. Zyn arrestatie door de politie was voor hem eigenlijk 'n grote opluchting, zoals de officier van Justitie, mr M. S van Oosten, DEN HAAG. In de plaats van de heer P. Barendregt (CPN> te Rotterdam, die ontslag heeft geno men als lid van dè Provinciale Staten van Zuid-Holland is be noemd verklaard de heer J. P. Schalker te Rotterdam. opmerkte in zyn requisitoir, aan het slot waarvan hij negen, maanden met aftrek eiste, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De rechtbank doet over twee weken uitspraak. WASHINGTON. Amerikaanse regeringskringen verwachten bin nenkort Russische voorstellen met betrekking' tot het herstel der Duit se eenheid. Men acht het mogelyk. dat de Sowjet-Unie het beginsel van vrije verkiezingen als uitgangspunt voor hereniging van Oost- en West- Duitsland heeft aanvaard. Volgens bepaalde inlichtingen zouden de Westelijke Hoge Commissarissen in. Duitsland binnenkort door de on langs benoemde Sowjet-Hoge Com missaris worden uitgenodigd deze kwestie te komen bespreken. AMSTERDAM. De besprekin gen, die reeds geruime tijd worden gevoerd tussen het ministerie van Financiën en de partijen, betrokken, bij het effecten-rechtsherstel, de „commissie gedepossedeerden" en de Vereniging voor de Effectenhandel, hebben ertoe geleid, dat de minister van Financiën het Waarborgfonds Rechtsherstel heeft opgedragen een plan uit te voeren ter eliminering van rechtsherstelprocedures voor be paalde groepen van effecten. Het Waarborgfonds wordt gemachtigd aan vroegere of tegenwoordige be zitters in de zin van het Besluit Her stel Rechtverkeer een aanbod per effect te doen. Het desbetreffende ministeriële besluit is gepubliceerd in dc Staatscourant van 12 Juni. Zaterdag 20 Juni Wereld- veteranen-dag GRONINGEN. Op Zaterdag 20 Juni a.s. zullen in verscheidene steden van ons land eenvoudige plechtigheden worden gehouden, ter ere van de wereldveteranen- dag. Te Groningen zal des middags op het eregraf op de begraafplaats Esserveld door kapitein F. J. L. Berkenvelder, voorzitter van de provinciale afdeling van de Bond van Nederlandse Militaire Oor logsslachtoffers, een bloemenhulde worden gebracht ter nagedachtenis aan hen, die vielen in de strijd voor recht en vrijheid.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1