Tweehonderd padvinders eigen tehuis nu m Wedstrijd tegen Rood en Wit niet groots, maar charmant WS Excelsior-cricket in uitstekende stijl a<;em>a „KING OF SPORTSAAN DAMLAAN. Wel heel tevredenmaar toch nog niet voldaan Scholieren waren Zaterdag weer aan de wandel DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Nis» Hermes bereikt een dra w Meer dan zeshonderd deelnemers Derde overwinning werd Zondag behaald tegen VOC in Rotterdam Veteranenlegioen had generaal op bezoek Delft won van Schiedam Nationale tijden van SVV-athieten 2 Maandag 15 Juni 1953 2223. Voorzichtig wor den de vrienden nu op een gereedstaande oli fant geladen Zij merken niets en slapen rustig door, ook wanneer het grote dier zich in bewe ging 2et. Dekens worden om ben heen geslagen, zodat zy geen last zullen hebben van de kou. Dar» klimt ook Mustapha op de olifant en de reis oe- gint. Na dagenlange ver kenningen is Mustapha er nl. in geslaagd een nieuwe, doch bijna on begaanbare bergpas te vinden. Die weg mag nooit aan vreemdelingen bekend worden en daar om heeft hij het stam hoofd voorgesteld te vreemdelingen te bed wel' men en ze ongemerkt buiten 't dal te brengen De Alexander staat Twee leden van de stam der i slaap. Alleen Skip heeft van de bloemengeuren Gelukzaligen hebben daar al die weken de wacht i geen last gehad en heeft de hele nacht rn.ee- tocht duurt de hele nacht en dan komen "zij aan gehouden. Nog altijd zijn de vrienden diep in I gelopen achter de olifant aan. nog aut0 van monsieur 1 op de plek. i Zo'n tweehonderd padvinders en paövindsters hebben sedert Zaterdag middag, na. jarenlang reizen en trekken, weer een eigen dak boven hun hoofd. Met enig bijzonder ceremonieel vond Zaterdagmiddag de opening plaats van de padvixidersboerderij „Vüfsloizen", waarin voortaan de meis jes van de Ravo-groep en Tono-groep en de jongens van het Schotse Ven del hun huisvesting vinden. Er was grote belangstelling voor dit gebeuren. O.a. waren aanwezig weihouder mr- M J. BI- van Kinderen, gemeente secretaris Br. N. J- Post. commissaris van politie K- Rypma en de heren K. J. Heyboer en P. Groenendaal van de Schledamse Gemeenschap. De XPV en bet NFG waren vertegenwoordigd door distri ets-commissaris Pe ters uit Rotterdam en de districis-coinmissaresse, mevrouw v. d, Dussen uit Dordrecht. Na oen eerste begroeting door hoofdleidster I. Sunderman kwam de heer A. de Groot als voorzitter van de plaatselijke commissie van de N P.V. gewagen van zijn vreugde over dit nieuwe tehuis. Men mag dan echter voor het moment tevre den zijn, voldaan kan men aller minst worden geacht zolang er nog zoveel groepen zyn. die onvoldoende onderdak zijn gebracht. In dit ver band wilde de heer De Groot niet nalaten de wethouder en door deze het gemeentebestuur op het hart te drukken, naast de zozeer gewaar deerde zorg voor de ongeorganiseer de jeugd ook de jeugdorganisaties enige hulp niet te ontzeggen. Ten zeerste erkentelijk is men alvast voor de beschikbaarstelling van deze boer derij. die door het verdwijnen van de omliggende landerijen z'n economi sche beslemming verloor en in bezit van de gemeente kwam. Met de heer De Groot zou mevr. v. d. Dussen, echtgenote van Dord recht's burgemeester, de vlaggen van de beide organisaties ter weers zijden van de nationale driekleur, die kort daarvoor onder tromgerof fel en trompetgeschal van de drum band naar boven was gegaan, ophij sen. Alvorens echler hiertoe, over te gaan. wees de district-commissaresse van het N P.G. o.a. op de plicht van allen, die hier zullen komen, om de 2aak netjes en schoon te houden. Het is een plicht, welke met te licht kan worden opgevat in deze padvinders- boerderij. die terecht een ideaal „home" werd genoemd. Na het vlaghijsen is men enkele (Advertentie I.MJ Normaal verkopen wij eerst in Juli of Augustus de cou pons en resten ven het af gelopen seizoen. Maar door de enorme verkoop van onze zomerstoffen zijn er zoveel coupons overgebleven dat een directe verkoop van deze duizenden restanten drin gend noodzakelijk coupon* jóeVinnen coupe"5 coupons coupon* $puot3V°n coupons coupon* en een heid v2 nu doe elkaar mete Dinsdagmorgen om 9 uur begint de enige en grote couponverkoop en U koopt nu, vóór de zomer nauwe, fijks begonnen is en U er nog alle plezier van kunt hebben, de nieuwste zomer stoffen veertig tot zeventig procent onder de waarde. f/r WlNtiElCENTRUM BINNENWEG, Tel 2S180 -4. D. A. Tiï. Sunderman overhan digde aan de nieitwe bewoners van „Vil/sluizen" een portret rreu Lord Baden-Poioell, de stichter van de padvvidersorganisatie. Meur. A. Rttssciieit-Tultuig en de heer C. Rosman namen hei geschenk in ontvangst. nuttige cadeau* gaan uitdelen. As sistent-districtscommissaris A. M- Sunderman bood een portret van de stichter, Lord Baden-Fowell, aan en Voga Visser voorzag de meisjes van enkele gebruiksartikelen. "Omdat zij'zo'n bijzondere steun waren geweest bij de inrichting van de padvindersboerderij, ontvingen A- Hazebroek en K. Stolk het vriend- Het was daar bij de padvinders' boerderij een hele drukte schapsteken. Zo'n onderscheiding was er ook voor mevr. Sunderman, presidente van het N.P.G.-comité, die blijkbaar binnenkort als zodanig af scheid denkt te nemen. De scheiding tussen de afdelingen voor jongens en meisjes wordt in de boerderij gevormd door een ont vangstruimte, die direct achter het vroegere woonhuis en voor de stal is gelegen. Hier denkt men een ont vangstcentrum voor bijzondere ge legenheden in te richten. Cor Ros man kwam vertellen, dat de jongens de zorg hiervan op hun schouders zullen nemen. Hij kon echter nog niets overdragen, omdat in overleg met de meisjes eerst de inrichting neg zal moeten worden bekeken. Zaterdag na de opening en Zon dagmiddag hebben zeer velen van de gelegenheid gebruik gemaakt om een kijkje te nemen m de boerderij, die binnen tal van verrassingen bood. j Een bazar en theeschenken] waren er om het enthousiasme om te zetten in een financiële bndrage in de kos ten van de inrichting, die velen de gelukkige padvinders en padvind- sters zullen benijden. Water scouts ook -ouderdak Naar wij Zaterdagmiddag bij ..Vijf sluizen" vernamen, zullen ook de waterscouts binnenkort in de gele- genheid zijn een nieuw troephuis te openen. Dank zij medewerking van de firma'Hoek is men erin geslaagd aan de Havenstraat-"een onderdak te vinden. Er is tevens gelegenheid om de boten te meren. De eerste thuiswedstrijd van Her- mes-DVS, gisteren aan de Damlaan tegen Rood en Wit gespeeld, heeft wel niet groots, maar toch Interes sant cricket te zien gegeven. De tra ditie getrouw slaagde Rood en Wit er in, oin tegen een vrij machteloze aanval van Hennes het hoge getal van 246 runs op te houwen. Toen hierna drie Hermes-wickets down waren voor slechts 11 runs, scheen er voor onze stadgenoten weinig kans meer in te zitten. Vooral door het werkelijk uitstekende batten van W. v. d. Sloot, geassisteerd door een goede innings van A. Scheepmaker, slaagde Hermes er In een draw te forceren. Voor de op sensatie belus te cricketlief hebber was er dus wei nig te beleven. Tettelaar bijv. kreeg geen kans om In deze match zijn freehltters-gaven te demonstreren. Maar vnor de ware cricket-kenner zat er in het voortdurende gevecht tussen bowlers en batsmen en in de wedstrijd met de tijd toch een zeke re charme. Hermes bad de toss verloren en moest dus het eerst het veld in. G. van Vuuren en J- Seheffer open den de aanval op het Haarlemse openingspaar W. van Rossem en D, Bijleveld. Reeds vrij spoedig speel de Bijleveld een bal van Van Vuu ren de slips in, waar de veilige handen van Tettelaar een eind aan de innings van deze batsman maak ten. Het volgende succes voor de Schiedammers kwam op een totaal van 25. toen door de inmiddels aan gezette van Meus de Ruig gebowled werd. Van Rossem en C. de Mijs hielden toen enige tijd stand. Toen Stolk daarop 2ijn aanval changde Het was Zaterdagmiddag weer een gezellige drukte bij het „Pa viljoen" in het Sterrenbos, waarde schooljeugd zich kwam melden voor de derde schoolwandeltocht. Zeshonderd en veertien kinderen van 28 verschillende scholen Heten zich Inschrijven voor deelname rêsp. voor 15 of 18 k.m. Het weer werkte ditmaal bijzon der mee. Eer de eerste regendrup- fcxcetsior heeft Zondag, ondanks het spelen met invallerls voor Schoof, Huet (vorige week nog 15!I en Duymel. haar serie overwinningen voort gezet met een ruime zege op het Rotterdamse VOG. Drie maal achter elkaar hebben de mannen van Frans Bakker, die overigens vandaag zelf zeer goed op dreef u-as aan het wicket, de volle bult in de wacht gesleept en met een tikkeltje optimisme wordt cr aan de Oudedijk al uitgekeken naar de bovenste plaats in öe B-klasse. De niet te onderschatten kracht van Excelsior dit jaar bleek trouwens reeds uit de zege op haar stad genote Hermes DVS, in een vriendschappelijke ontmoeting, enkele weken geleden. Een feit, dat geruime tyd niet is voorgekomen. pels vielen waren de laatsten reeds binnen. De uitgezette parcoursen leidden over Kethel, Vlaardinuen-Ambacht en Vlaardingen. Ditmaal wag zo wel van de zijde van de Oranje- Garde al? avn de Reserve-Poli tie voor voldoende leiders gezorgd. Er waren er zelfs over tot grote te- verdenheid van de heren H. J. van Drunen en W. G- Kervezee van .,De Schiedamse Wandelaar" die hierdoor hun taak aanmerkelijk verlicht zagen. Leden van het „Rode Kruis'4 ver gezelden de groepen. Zij hebben meermalen moeten ingrijpen voor blaar-lopcn. als gevolg van de van de Cominesseschool, is in drukkende warmte. Uitvallers waren er niet Eên der deelnmertjes. een 9-jarige leerling Vlaardingen door een carrier aan gereden waarvan de remiorichtmg niet werkte. Wonder boven won der kwam het ventje er goed af. Met opengescheurde schoen heeft hu het traieet verder gelopen. Twee en twintig schoolgroepen zullen waarschijnlijk voor een groepspnjs in aanmerking komen. De volgende mars wordt on Za terdag 27 Juni gehouden. Dc Rotterdammers togen zelt eerst naar de wickets. Hun batten was vrij behoorlijk, maar de Excelsior- f.ciders waren zo keen, dat hun rcore tot piccios nondei beperkt mocaj. bi men Koos On&tcrholt, die vorige weck zijn dnc duizend runs volmaakte, was ditmaal goed op orr\ f mej de hal Zyn eijtors vijf wickets, voor slechts zestien luns Hiriïkcn voldoende Jan Dues nam twee batsmen voot zijn tekening. terwijl de invaller Harry Ruigrok en Herman ter Braak, ditmaal min eer succesvol, iospocticvehlk 116 en i '20 ben* Iden. Eén man stieri de run out dood J Niomvonhuig was bi] bet oude VOG tap.scorer met een stevige veertig runs. K Veihur«' maakte er zeventien en A K W, Lochman van Ben nek om zestien. Toch had Excelsior grote moeite om aan de runs te komen. De Schiedammers brachten het tot oen totaal van 127. Arie Tertviei was wel niet op zijn sterkst deze middag, maat" het toch weer even zeven wickets aan zijn r"imidabde totaal toevoegen, voor met meer dan zeven en dertig runs Aanvoerder Bakker was topscorer met een en dertig, vervolgens Koos Oosterholt drie en twintig <ook nu "•vee formidabele zes&en) met het bat dus wederom zeer verdienste- j lijk. A. Oosterholt zestien. Jan Dries dertien en A. Hoender op elf. De bowlmgcijfers van VOG waren: J. Nieuwburg 0—12, J. Bongers 217, A. K. W-. Lochman van Bennekom j49 x A. Ter wiel, last but nol li-ast, 7 —37. VOG gaf zich echter nog niet mnen 0e Rotterdammers wil den het uiterste uit de wedstrijd nalen en probeerden het nog eens op de tweede innings. Excelsior gai hen echter met dc kans de match lo hnctren Voornamelijk door toe- rlcu'i van <!c ion ge Harry Ringrok. die pnma vangen deed, brachten de boh,ebi oekcnaren het niet verder dan acht cn zestig runs voor het verlies van zes wickets Eef Dunk scoorde vijf cn twintig runs in zeer snel tempo en J. Stroo twaalf. Van Excelsior bowlde Jan Dries nu vier Vockcrs voor dertig runs uit, cn nam Koos Oosterholt er twee voor ujn rekening voor hetzelfde aantal runs Aan bat brachten de zwart witte» het tot zeven en veertig voor het verlies van één wicket. Toen was de tijd verstreken en had ^xcelsior zijn derde wedstrijd voor dc competitie gewonnen met zes runs en'nog negen wickets in han. den In deze tweede innings scoor den Koos Oosterholt zeventien not out, Jan Dries dertien en Kees -nJebregt eveneens zeventien not cut. Arie Terwtcl bowlde nu 016, G. J Bongers 114 en A, Iv. T.,. i Bennekom 117. Volgende week Zondag staat voor onze stadgenoten weer een thuis wedstrijd op bet programma en wel tegen VRA uit Amsterdam. Rennerscompetitie op de weg De RC „Schiedam" hield Zondag de tweede competitient. waarbij door de Amateurs en Nieuwelingen 85 km en door de C-klasse 58 km gereden moest worden. Na ongeveer 20 km slaagden de amateur Kievith en de nieuwelingen Wiltekoek en De Jong erin, een voorsprong te nemen. Door goed «samenwerken konden zij deze be houden. Amateurs: 85 km. 2 u. 17 min.: 1. C de Kievith. 2. E. Eggink, 3. H. Veldhoven. 4. M. Letterman. Nieuwelingen, 85 km, 2 u. 19 min.; 1 E. Wittekoek, 2. P. de Jong, 3. 0. Drok. 4 K dc Wilt, 5. I. Schalk wijk. 6. I. Schoondcrwoerd. 6.. A. v. d Heiden (pech). C-Klasse, 58 km, 1 u 31 min.: 1. N de Jong, 2. M. de Bruin, 3. J. de Bruyn, 4, W, van Dalen Alle jeugdploegen van DWS kampioen Door een overwinning op hun te genstandsters zijn de meisjesploegen van de h and ba Ivereni ging DWS kampioen van hun afdeling gewor den De uitslagen waren: DWS adsp. Meeuwen adsp. 121, DWS jun. Dynamo jun. 6—0. Voor de jeugdleider van DWS, de heer C Th. v. Geene, is dit, vooral een prachtig succes. Ook de jongens behaaldpn vorige week het kam- pioenschaD. Met een dergelijke jeugdafdeling is de toekomst van DWS wel goed verzekerd! De verdere uitslagen waren: (Vriendschappelijk) dame*. DWS 1 —Animo 1—5; DWS 2—Roda 2—2; Heren; DWS—Actief 13—16; DWS 2 —Animo 9—9. Competitie: jongens-adsp. DWS Actief 44, en in plaats van Tuttelaar v. Sloot liet bowlen, veroverde deze bowler ui zijn eerste over het wicket van Van Rossum. Deze laat ste batsman had 3D runs gescoord. Hierna konden de Schiedammers ondanks diverse bowling-changes geen scheiding bewerkstelligen tus sen C. de Nijs en W. van Liemt. De score gtng regelmatig de hoogte in. Hoewel het fielden van onze stad genoten zeer keen bleef, slaagdeu deze beide batsmen er toch in door de vele losse ballen van de bowlers het totaal aanmerkelijk te verho gen. Van Vuuren was in deze pe riode wel zeer ongelukkig, daar diverse door hem gebowlde ballen juist buiten bereik van de fielders door de slips schoten. Vlak voor de lunch kwam er voor Her mes een grote tegenval ler. Op een door van Meurs ge bowlde bal sloeg van Liemt een zes op de Damlaan. Hij zwaaide in de actie van zijn slag zijn bat daarbij zo door. dat wicketkeeper Keuzenkamp door het doorzwaai- ende bat getroffen werd en met een wond onder het oog het veld moest verlaten Na de lunch nam J van Nnortwijk zijn plaats als wicketkeeper in. Eerst op een totaal van 11 runs viel het wicket van C. de Nijs voor 24 runs, door W. v. d. Sloot op silly-mid-off op het bowlen van A. Keuzenkamp gevangen. Hierna kregen de Rood en Wit ters zo langzamerhand de overhand op de aanval van de Schiedammers. Vooral door toedoen van W. van Liemt en later van de hardslaande Hans Winter steeg het Haarlemse totaal zeer snel. Vooral Winter ken de _jnet de .Hermes-bo.wlers geen genadé en joeg de ballen in alle richtingen over het veld. Nadat op een totaal van 127 runs het wicket van Van Liemt voor een goede 50 gevallen was door een goede vang van A. v. d. Ende op het bowlen van A. Keuzenkamp, vloog de Rood en Wit-score door het freehitten van Winter de hoogte in. Eerst op een totaal van 219 runs i kwam bet. einde aan de innings van deze freehitter. toen hij met een lange bal door Seheffer gebowled werd. HU had een zeer snelle 51 gescoord. De resterende batsmen van Rood en Wit. waarin vooral R. Wildschut een groot aandeel had, voerden de score nog een flink eind boven de 200 op pn toen de laatste man door van Vuuren gebowled werd, wees de telegraaf een score aan van 246 runs. De bowlingoijfers van de Schie dammers waren verre van fraai. G. van Vuuren, lang niet zo accuraat als vorige week tegen HCC 2, ver overde 4 wickets voor 67 runs. Hier bij dient te worden opgemerkt, dat op zijn bowlen diverse vangen in de slips werden gemist. J. Seheffer 2 voor 34, C. Tettelaar, wellicht Iets te weinig in de aanval betrokken, 0 voor 11, H. van Meurs, te lang ge bowled, 1 wicket voor 64 runs, W. v. d. Sloot 2 voot 30 er» A. Keuzen- kamp 2 voor 31. Voor Hermes openden om 5 min. over half vier H, Stolk en J. Sehef fer de innnings op het bowlen van D. Bijleveld en D. de Jong. Bijleveld oogstte reeds in zijn eerste over een onverdiend succes, toen hij Stolk op een appeal door de umpire I bw, gegeven zag Onverdiend was dit succes, omdat de ba! door Stolk gespeeld was. De tegenslag speelde Hermes in het begin van deze innings parten. Op een totaal van II runs speelde v d Ende n.I een bal van de Jong in zyn wicket. Na de val var. dit wicket was het thee pauze. maar na de heiwatt ine zette de collapse zich voor de Schiedam mers voort. Een onoordeelkundige oproep tot een run van Seheffer aan Tettelaar betekende na een zeer ingewikkelde situatie de run- out-dooÖ van laatstgenoemde, waar door de drie Schiedamse wickets gevallen waren voor slechts 11 runs. batsmen op de mat steeg de score en verstreek de tyd. Even kwam de spanning nog terug, toen W. v. d. Sloot voor een uitstekende 64 runs op een totaal van 144 runs door de wicketkeeper op het bow len van Bijleveld gevangen werd. Maar A. Scheepmaker zette met Van Vuuren de zaak op dezelfde wijze voort en toen tegen zevenen de umpires het einde van de match aankondigde hadden onze stadgeno ten ondanks weinig geluk en veel tegenslag een eervolle draw uit het vuur gesleept. A. Scheepmaker bleef met een uitstekende 34 not out, Voor Rood en Wit veroverde D Bijleveld 2 wickets voor 37 runs, D. de Jong 2 voor 21. H. Wijk huizen 2 voor 42. Het totaal van Hermes-DVS werd met inbegrip van 7 extra's 153 funs. Hermes DVS 3 wint Hermes-DVS 3 behaalde in haar eerste wedstrijd tegen Excelsior 3 een overwinning met 1 run. Her mes scoorde m de eerste inninss 29 runs. tegen Excelsior 28 runs. Hier na werd getracht op de tweede innings een andere beslissing te verkrijgen. Excelsior 3 scoorde in haar tweede mnings 89 runs, waar na Hermes-DVS 3 op een totaal van 60 runs voor het verlies van 9 wickets de tijd verstreken zag en dus de overwinning voor de Dam- laanbewoners op de eerste innings een feit was. Overige uitslagen Quick (Nijmegen)PW draw. PW 156. Quick (N) 71 voor 8 (tyd>. VRA wint van Sparta met 4 wic kets. Sparta 149, VRA 151 voor 6. Quick (ID verliest van HOC I met 49 runs en 1 wicket Quick (Hi 52. HCC T 101 v 9 Kampong verl v HCC 2. Kampong 105. HCC 2 219 voor 9 (Colfchoff 65). Haarlem ver liest van VVV met 43 runs. Haar lem 30. VW 73. Tweede klas A; R en W 25CHC draw. (167129 voor 9). ACC 2 wint van UD met 14 runs en 7 wickets. UD 76, ACC 2 90 voor 3 (gestopt). Krekels wint van HCC 3 met 25 runs. HCC 3 75, Krekels 100. Een uitstekende prestatie van de Kre kets, iüe regpjrecht op een kam. pioenschap schijnen af te stevenen! Tweede klas B: VÜC wint van me* 44 runs. VUC 55 en 41, HBS 2 21 en 32 Garrison Hook wint met 104 runs van CCG. Gar rison Hook 181. CCG 57. HCC 4 wint met 6'' runs en een wicket vin T.CC. HCC 4 136. LCC 72 voor 9 Tweede klas D: Voorburg CC wint van Excelsior 2 met 161 runs en 4 wickets Voorburg CC 160 voor 6. Excelsior 2 53. Ajax <L) wint van Roggewonmg met 2 runs en 3 wickets. Roggewnnmg 82, Ajax 84 voor 7 (gesl.) Sparta 2 wint van. HCC 5 met 29 runs. Sparta 2 112, HCC 5 83. Toch nog herstel Met drie top-batsmen uit voor een luttel aantal runs zag het er dus voor onze stadgenoten weinig vno-klonrig uit Maar dank zy het gev h3tten van W. v. d. Sloot en A /enkamp kwamen de Schie- cUmiiicK de ongelukkige en slechte start enigszins te boven. Deze bei de batsmen wisten het totaal tot 55 op te voeren. Op dit totaal werd A. Keuzenkamp, waarschijnlijk om dat hij zich safe voelde, door een bal van Wijkhuizen verrast Hij had een goede 20 runs achter zijn naam staan. De jeugdiee Jan Stab lie het hierna in gezelschap van W, v. d. Sloot aantrekkelijk cricket zien. Misschien was hij iets te brutaal, maar met een aantal mooie vieren kwam hij toch in dc dubbele cijfers, voordat een mislukte slag op Wijk huizen op een totaal van 89 runs een einde aan zijn innings maakte. Hij had een goede 18 runs gescoord. Hierna is het vooral de verdienste geweest van "VV. v. d. Sloot en A. Scheepmaker, dat zij het Hermes- totaal in de eerste plaats nog een j behoorlijk aanzien hebben gegeven en in de tweede plaats de draw tot werkelijkheid hebben gebracht. Beide batsmen speelden de Haar lemse bowlery vol vertrouwen! Vooral Wim v. a. Sloot toonde een ontzettend breed bat, terwijl A. Scheepmaker, naast vele verdedi gende slagen, toch niet naliet op de slechte runs, en dan meestal vieren, te scoren. Met deze beide Wat men moet weten» Apothekers- nachtdienst: F. H. Backer, St. Liduinastr. 58 Bellen b*j ongeval: G.G en GJ3« Tumlaan 89. Telefoon 69290. Films: Passage, da. 2 en 8 uur: Robin Hood (alle left). Monopole, da. 2, 7, 9 uur: IJsco- toeristen (alle leeft.). Bijeenkomsten: 17 Juni, Aula Sted. Museum, 8 uur: Voordrachtsavond leerlin gen Muziekschool „Centraal** m.m v. A. Smit, clarinet en J. de Koning, piano. J eugdrecreatie: 16 Juni, B. Ballotsingel W.Z., 7,15 uur; Rolschaatswedstrïjd voor 813 jarigen. Er heerste Zaterdagavond een tro pische sfeer in de grote zaal van Musis Sacrum. Het Veteranen Le gioen Nederland was er bijeengeko men ntn nog eens gezamenlijk terug te denken aan de tijd, die de le den als militairen in Indonesië heb ben doorgebracht. Generaal J- W. K. Baay sprak de „ouwe jongens" voor de aanvang van de pauze toe. De avond had hem volkomen in de sfeer van die op verschillende punten zo onvergetelijke tijd ge bracht. zo zei dc generaal. De drum band van Harmonie, die aan het programma zijn medewerking ver leende, deed hem denken aan de aankomst m Engeland (Aldershot1) voor het volgen van een spoedoplei ding. De onvergetelijke soldaten humor ontbrak met. Als schrille te genstelling had „The Last Post" te veel over de ere-velden van de In dische Archipel moeien klinken. De innige samenwerking en de ijzeren plichtsbetrachting van de jongens kwam op deze avond weer ten volle tot uitdrukking, aldus generaal Baay. Dit alles moest z.i. toch voor nog veel meer Indie-vetcranen re den zijn om tot het Legioen toe te treden. De heroriëntatie in het vaderland is niet meegevallen, maar gelukkig is een zeer groot percentage van de mannen weer volkomen op gang ge komen. Laten we het verleden ech ter hoog houden en de deugden eren. Het positieve doel; de erken ning van de Nederlandse soldaat in zijn ware betekenis, moet toch bij ons volk inslag kunnen vinden. Hier mee besloot generaal Baay zijn re de, waarmee de zaal volledig in stemde. Het feestprogramma werd ver zorgd door het Tamboer- en Pijper corps Harmonie, o.l.v. legionnair J. Veenman Jr„ het Ambor.ees orkest Nusa Ina en het cabaretgezelschap „Dc Ouwe Jongens" van Ad. Huis- son. Vooral het nummer waarin de inlander ket kampement rondgaat met zijn etenswaar-aan-een-stokje, was van zeer goed gehalte cn kreeg dan ook een extia applausje. Ver tegenwoordigers van de AVRO va- i ren in de saai aanwe2ig, voor een eventueel optreden van dit gezel schap voor de radio. j Het bal, dat na afloop van het Gisteren had bij Hekman aan de Binnensingel te Vlaardingen de tweede ontmoeting plaats tussen de pelftse en Schiedamse biljarters. Na de wedstrijden van verleden week was de stand 44—26 voor de Delfte naren en gisteren zou beslist wor den, wie de wisselbeker mee naar huis mocht nemen Er is hard voor gestreden, maar de Schiedammers hebben geen kans gezien hun Delft- se collega's te verslaan. Het werd gisteren 3832 voor Schiedam, zo dat Delft de eindoverwinning be', haalde met een voorsprong van 12 punten n.I. 76—64. De Delftenaren leverden de volgende persoonlijke prestaties: G. Visser, die zijn 2 par tijen in 49 beurten speelde. J. de Wit 53 beurten. J. Smeltprs 69 beur ten. De hoogste serie werd door A. v. d. Plas met 21 points ge maakt. Van de Schiedammers maak te J. van Duyl zijn 2 partijen in 3fl beurten, A de Wit in 52 en C. den Outer xn 55 beurten. De hoogste serie werd gemaakt door J. v. d. Ent met 8 points. Vrolijke grossierderij .7 van .^Cornedisi' De Schiedamse Toneelgroep ,.Co» media" bracht Zaterdagavond in. het Volksgebouw de klucht „Grossier- dery de Feestneus" van Jack Bess. Hard is e.r gelachen om de malle fratsen van de feestneus. Piet Smit, een vlotte rol van de heer P. Bak ker,. was de baas van het zaakje en zijn vrouw Trees (Mevrouw Krijna Saas Ketting) en dochter Dory (Mevr. Bep v. d. Horst v. Pas) stonden hem trouw ter zijde, Goof Stigter als de bokser Gerrit Blok, sloeg zich eveneens goed door het stuk heen en Mevr. Gré Bakker Brxjs was het lieftallige dienst meisje Greetje. Voorzitter H. J. Saas sprak een kort openingswoord. De SW-athleten hebben het af gelopen weekeinde op prima wijze de naam van hun vereniging ver tegenwoordigd. Zaterdagmiddag startten de athleten v. Kampen en A. Koning te Delft in een Nationale Invitatie-w-edstrijd. V, Kampen liep hier een bijzonder fraaie en sterke 3000 m op de veerkrachtige en prachtige grasmat van het DHC-ter- rein in 'een tyd van 9 min. 05.8 sec.; hy finishte achter de cracks v. d. Voort en v. d. Weyden van Trek vogels die in de eindsprint iets ster ker bleken en beiden beneden de 9 mui. bleven. A. Koning Lep de 800 m B-klasse en werd na felle strijd 2e achter Klundert van Pro Patria in 2 min. 03 5 sec Op deze grasbaan tyden die op nationaal niveau liggen. Zondag zijn de SVV-athleten op bezoek geweest te Breda bij de Athl. Ver. D. J. A. Op de wel zeer slechte grasmat en accommodatie van het oude N.A.C.-terrein hebben de SVV'ers wederom genoegen moe ten nemen met een nederlaag; des ondanks waren de prestaties van be hoorlijk gehalte. De beste resultaten van de SVV'ers waren; Van Kampen lc op de 1500 m in 4 min. 19.7 sec.; R. v. Rossen. 5e op de 1500 m in 4 min. 40 sec.; A. Koning 2e op de 3000 m in 9 mm. 41.4 sec.; J. Smid 5e op de 3000 m. in min. 46.4 sec.; D. v. Beek 3e op de 800 m in 2 mm. 8.7 sec.; v. d. Meet 4e op de 100 m in 12 sec.; J. v. Dijk, 4e op de 300 m in 42 sec-t 9. Duym 4e in het hoogspringen 1.50 m; v. Dommelen 3e m het versprin gen 5.62 m; D. v. Noord 3e in het kogelstoten 9 93 m. De Olympische Estafette gaf een bijzonder fraaie strijd te zien met Van Kampen op de 800 m. Öp de kortere afstanden moest de SVV- ploeg echter capituleren en eindig de met gering verschil als 2e m 3 min. 38.2 sec. Burgerlijke Staud Geboren: Johanna H„ d. van H. Veltman en J. H, Spee; Laurens, z. van L. C. Sliep en K. de Neeff; Teuntje C.. d. van J. Krabbendam en T. C. van Beek; Liduina C. RL M„ d. van J. M, Loch en C, M. van Loosbroek. feestprogramma tot diep in de nacht duurde, wss zear geanimeerd en men kan er van op aan, dat men elkaar heel wat te vertellen had. The Rhythm Aces o.l.v. J. Tepel, zorgden ervoor, dat ook de dames niet wer den vergeten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1