Vrouwelijks Kantoorbediende Nederlaagserie vol verrassingen q KANTTEKENINGEN Hengelen in de Scliie is groot succes geworden Bij Wilton-Fijenoord eerste kiel voor mijnenvegers Sehiedam-honkbal wint in Haarlem overtuigend HERENHUIS Voetbalcompetitie ter gelegenheid van het negende lustrum van Schiedam STADSKRONIEK Drinkwater op volkstuinen AGENDA DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Provinciaal concours van het C-N.H.V Spaarbank-expositie in het Museum De ambassadeur blies. Verloor U iets? Motor gestolen Uitreiking van meer planten Piloot gedood bij val van straaljager -) C SCHIEDAM) EEN NETTE SLAGERSHALFWAS AFSLAG VROUWELIJKE KANTOORBEDIENDE Koeriersters 2 Dinsdag 16 Juni 1953 In het raam der viering van het 4*-jarig bestaan heeft de voetbal, en honkbalvereniging „Schiedam" een nederlaagserie uitgeschreven, waaraan naast de jubilerende vereniging ook SFC en SW-corab. Excelsior *20, en de sterke Zaterdagmiddagvoetbalverenigingen HBS en PPSC deelnemen. Al deze wedstrijden worden op de komende Woensdagavonden op Bos- hoek gespeeld en vangen aan om 7 uur. De eerste wedstrijd zal Woensdag plaatsvinden. Hierna zal dus elke Woensdagavond gespeeld worden. Aan het eind van de serie zal aan die vereniging welke „Schiedam" de grootste nederlaag heeft toegebracht, een fraaie beker worden overhandigd. Door het meespelen van HBSS en PPSC is het mogelijk een idee te verkrijgen hoe de krachtsverhou. dingen tussen het Zaterdag- en Zcmdagvoetbal liggen. Het is moeilijk ook maar enige voorspelling te doen over het resul taat van de komende ontmoetingen, doch gezien de deelnemende ver enigingen zal de uitgeloofde beker fei betwist worden en kunnen er spannende wedstrijden op Boshoek worden verwacht. Woensdagavond' zal SFC om 7 uur aan de zware taak beginnen „Schiedam" een zo groot mogelijke nederlaag toe te brengen. Een taak die vooral zwaar is omdat men niet weet wat de naaste concurrenten presteren. Gezien de stand op de 'Algi emene vergadering Hermes-D.V.S. De leden van Hermes-DVS zijn uitgenodigd voor een algemene ver gadering, waarin de voorgenomen wijziging van de statuten aan de orde komt. Uit de toelichting op de in het thans verschenen cluborgaan gepubliceerde wijziging van statu ten en huishoudelijk reglement blijkt dat het z.g, kiesmannen-stel sel, dat onlangs was voorgesteld, vervalt. Wel krijgt het bestuur meer invloed op de verkiezing van commissieleden. Tevens wordt vast gelegd de verzekering van voldoen de invloed van de algemene verga dering op deze verkiezing. Het voorstel werd voorbereid, door een commissie onder voorzitterschap van de heer J. v. d. Griend. Zitting hierin hadden de heren W. J. L. Boskeljon. M. Goumare. J. v. d. Griend. R. Hartog. S. Isaacs. A. de Jong, J. Spijker en A. Stouthandel. Tijdens een direct hierna te hou den bijzondere algemene vergade ring-komt ook nog aan de nrde de verkiezing van ecri nieuw lid in de cricketcommissie (vacature F. t.in deman). Hiervoor heeft het bestuur candidaat gesteld de heer J. v. d. Schoor. De politie heeft een 19-jarige bankwerker en een 16-jarige papier- snijder aangehouden, die bezig wa ren oude electriciteitsbuizen te ont vreemden van het terrein van de voormalige, JJema-glasfabriek aan de Havertdijk. Zij hadden" een deel van de buit voor transport neergelegd op het naastgelegen voetbalveld. Zes jongens van 7 tot 15 jaar oud, hielden zich Maandag bezig met het werpen van langs de walkant op geslagen bouwstenen in het water van de Noordvest. De politie heeft er een einde aan gemaakt toen bleek, dat de verzoeken van de buurtbewo ners om dit kostbare spelletje te sta ken geen succes hadden. Esperanto-agenda ranglijst liggen de krachtsverhou dingen niet ver uiteen en zullen we het voorlopig op een gelijk spel houden. Binnenkort is het aanwezig In het volkstuin-complex ten Wes ten van de Poldervaart ontbreekt nog de drinkwatervoorziening. Er is grote behoefte aan een dergelijke voorziening, waarvoor de nodige leidingen al gelegd zijn. Omdat men ver van de bewoonde wereld zit, is de enige mogelijkheid om bij een boerderij water te gaan halen tegen betaling. Een enkele keer is het al voorgekomen dat men kinderen er van moest weerhouden, te drinken uit sloten, waarin b.v. ook ratten worden aangetroffen. Bij de Plantsoenendienst hebben wij geïnformeerd naar de moeilijk heden en mogelijkheden. Men deel de ons daar mede dat het wachten is op de betonnen bakken, die onder de kranen worden geplaatst Er is echter blijkbaar goede hoop dat deze in de komende weken arrive ren. Tegen een kleine vergoeding zullen de volkstuinders dan een sleutel kunnen verkrijgen, waarmee zij steeds in staat zijn de kranen te openen en drinkwater te tappen. Men voorkomt op deze wijze dat teveel water nodeloos wordt ver morst. Wielrijder viel tussen tvieler? Toen hij gistermiddag tegelijk met een vrachtauto met aanhangwagen de hoek van de G. Verboonstraat en de West vest om sloeg begon de 60-jarige tuinman A. N. uit de Anth. Muys- straat te weifelen. Hij wilde van zijn fiets stappen maar viel bij deze ma noeuvre naar links om. De man kwam terecht tussen de wielen van de aanhangwagen, waarvan er één over hem heen ging. Met schaafwon den. een scheurwond en een bloed uitstorting aan een arm heeft de G.G.G.D. de man naar het gemeente ziekenhuis gebracht. De cricketjeugd van Hermes-DVS ontvangt Dinsdag 11 Augustus op het veM .aan de Damlaan bezoek van jeugdige Engelse cricketers. Leerlin gen van de Cranbook-school spelen hier een wedstrijd in het kader van hun tournee door Nederland. Burgerlijke Stand Geboren: Cornelia dochter van W. Schneider en C Warnawa; Jo hanna If- C. dochter van J. P. Schuurmans en J. P Brassers: Ma- rinus zoon van M. ScheU en J. P. j Wat men moet weten; Apothekers-nachtdienst: F. H. Backer, St. Liduinastr. 58. Bellen by ongeval; G.G en G.D Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Films: Passage, da. 2 en 8 uur: Robin Hood (alle left.). DIonopole, da. 2, 7. 9 uur: Vrou wen zonder eer (18 jr.). Bijeenkomsten; 17 Juni. Aula Sted. Museum. 8 uur: Voordraehtsavond leerlin gen Muziekschool „Centraal" m.m.v. A. Smit, clarinet en J. de Koning, piano. J eugdrecreatie: 16 Juni. B. Ballotsingel W.Z.. 7.15 uur: Rol schaatswedstrijd voor 833 jarigen. 17 Juni. Podium Plantage, 2.30 ti: Bont programma en lekenspel „De Tpverkroon", 814 jaar. 17 Juni, Hagastraat (Gorzen), 7 uur: Autoped wedstrijd 8—13 jr. GEMEENTE gSmgj SCHIEDAM fOFFICiEEL jUEUWSJ AFSLUITING WESTERHAVEN- BRUG (Stadhouderslaan) ï.v.m. de uitvoering van bagger- werk zal deze brug in de nacht van Woensdag op Donderdag a.s. en misschien ook in de nacht van Don derdag op Vrij da-; a.s. tussen 0.30 on 5.30 uur voor alle verkeer zijn afge sloten. „Het Voorntje*' viste in Aalsmeer „Het Voorntje" hield voor haar leden, vergezeld door hun echtge notes. een onderling concours te Aalsmeer. Onder ideale omstandig heden werd er gevist. Een groot aantal vissen werd dan ook aan de haak geslagen. Er werden 260 maar- vissen gevangen met ®en gewicht van 17.115 gram. De uitslag was: 1 J- v. d. Meij 3 4st. 2 J. Lupker 2 7st. 3 B. de Hertog 17 st. 4 A. van Gogh 14 st. 5 C. J. Schot 36 st. 6 J. v. d. Heiden 17 st. 7 P. de Jong Jr I 4st. 8 P. de Jong Sr 15 st.. 9 H, Lupker Jr 14 st. 10 W. Doesburg II 5t. 11 H. Gouka 10 st. 12 B. Lup ker 8 st. 33 H. van Vliet 6 st. 14 J. Schwagerman 5 st. 15 J. de Jong 5 st 16 M-. de -Tong 3 st. 17 Wnters wij lï 2 st. 18 C. de Jong 1 st. 19 G. Vorm eer 4 st. en 20 A. 2224, Met behulp van de twee bewakers draagt Mustapha zijn gasten in de auto. Hij sluit zacht- jes de portieren, want nu kunnen ze toch elk ogen blik wakker worden. Het meeste van de kostbare foto-apparatuur uit de truck van Jack staat naast de auto in kisten verpakt. Mustapha schrijft snel een hartelijk afscheidsbriefje en dat bevestigt hij op het dash board. 'Hij doet er een kaartje bij met aanwij zingen van de kortste route naar de stad. Dan begeeft hij zich met de twee mannen gauw op weg. Skip betrekt nu de wacht bij de eenzame auto. maar lang behoeft nij even weer in. maar dan dringt het tot hen door, i zij zich hu? Hé. ze zitten ih een auto. Maar waar niet te wachten. De vrienden in de auto ont- dat hun omgeving wel enigszins is veranderd. is Mustapha? En waar zijn de muzikanten? Dan waken, rekken zich eens flink uit. sluimeren nog Eerst begrijpen zij er niets van. Waar bevinden ziet mr Morris het briefje op het dashboard. Zondag vond het grote Provin ciale Heng elcon cours plaats, dat was uitgeschreven door het Centr. Ned. Hen ge laars ver bond. Het con cours' werd georganiseerd door het CNHV, afd. Schiedam, en werd ge houden in de Schie nabij het Kruit huis te Delft. Er waren ruim 250 deelnemers. Het was voortreffelijk weer voor deze sport, zodat een goede vangst werd gemaakt. Van de 25 verenigingen waren en 9 die voor een prijs in aanmerking kwa men. De RHV 't Scheerbliekje Rot terdam behaalde de eeTSte prijs met 4189 gram, en won tevens het wis selschildje. 2. Nooit Gedacht. Rot terdam 4149 gr. 3. Tidero, Rotter dam 4134 gr. 4. 't. Baarsje. Schie dam met 3793 gr. 5. De Fint, Schie dam met 3186 gr. 6. Delftshaven. Rotterdam 3058 gr. 7. D"*V, Rotter dam 2910 gr. 8. De Vrije Visser, Schiedam 2619 gr. 9. In Weer en Wind, Rotterdam 2418 gr. Voor persoonlijke prijzen waren 10 personen die boven de 1000 gram waren: 1. D. Kruidenier. Rot terdam 1878 gr. 2. H. v. Drunen 1587 gr. 3. D. M. v. Wijk, Rotter dam Ï.366 gr. 4. C. Asmus, Rotter dam 1353 gr. 5. S. v. d. Hoek. Cchiedam 1151 gr. 6.. A. v. Es, Rot- Wensveen f terdam 1190 gr. 7. WlUemse. Rotter dam 1078 gr. 8. P Donk, Rotter dam 1973 gr. 9. Wolthuis Jr., 1050 gr. 10. G. de Jong. Rotterdam 1019 gr- 's Avonds had onder grote belang stelling de prijsuitreiking plaats in de zaa] van de heer G. Vogelen zang aan de Hoogstraat. Voorzitter L. J. M. Lupker opende deze bij eenkomst en heette de aanwezige Rotterdamse bestuurders hartelijk welkom. Spr. gaf een overzicht van de gehouden concours, waarna de voorzitter van het Centr. Ned. Hen- Naar wij vernemen, ligt het in de bedoeling in het komende weekein de in het Stedelijk Museum de inte ressante Spaarbank -tentoonstell i n g in te richten, ^ie ter gelegenheid van het Spaarbankcongres vorige week in Viaardingen kon worden bezichtigd. gelaars verbond, afd. Rotterdam, het wovd verkreeg. Deze gaf zijn be wondering ,te kennen over de goe de organisatie. In het bijzonder had men lof over de goede uitzetting aan de waterkant, waardoor elke hengelaar een ruime plaats had. Kans om zich bij de 1 Klepko: Thomas F. zoon van Th. F Merkredon, la 17 an de junio: Espe-, J. Herscheid on C. J. de Jongh: ranto-forumo Klubvespero ce Gink Ploegstr- 19. Ju pli da ceestantoj, des pli goj i ga la kunveno estas. De Franse Bond van Onderwij zers heeft een Esperantistische af deling, die het drukken van de schoolbladen verzorgt. Op de Franse scholen beschikt mén over een zeer groot aantal drukkerijen. De kinde ren schrijven en drukken hun eigen artikelen en stellen hun eigen blad samen. De bladen worden met. an dere scholen, ook met die uit ande re landen uitgewisseld. Er bestaat een internationaal Êsperanto-school- blad ..La Garbo" dat geruild wordt met bladen van buitenlandse scho len, waar ook Esperanto wordt, on- j derwezen. Het behoeft geen betoog, dat dit door de schoolbesturen zeer wordt bevorderd. Van 18—25 Juli as. zal te Hel- singö (Zweden) in de Internationale Hogeschool, aldaar e^n internationa le vacant ie-cursus worden gehouden. Er worden Esperanto-cursussen voor gevorderden en beginners gegeven. Voorts worden er lezingen voor en door buitenlandse Esperantisten ge houden. terwijl er ook excursies naar verschillende steden worden ondernomen. Te bevragen aan het hoofdbureau van Politie! tussen 9—12.30 en 26 uur: Grijze japon ceintuur. 2 truitjes, lichtbruine dameshandschoen, 2 jas- ceintuurs. handdoek met zwarte zwembroek. 2 portemonnaie's, bus met onbekende inhoud, wieldop van auto. Te bevragen bij de vinders: Ny lonkous, A". v. d. Bende, Graaf Flonsstraat 2; wit gebreid kinder jasje, Mevr. Van Zijl. Rot terdam so. dijk 8b» zwart glacé dameshand schoen, W. van Geijl. Halleystraat 45: rood wollen kin der vest, Pooi. Lijsterbeslaan 26; tas inh. scheer apparaat en toilet art.. K. Dcurlo. P.K.O.-ïaan 66b: grijze vulpen, P. Schaeffer, v. 's-Gravensandestraat 34b; portemonnaie mot inh.. D. Vos. Maasdijk 144a; rolletje centen. Van Noort. van 't Hof f plein 3: onder scheidingsteken (voor militairen). K. de Geer. Rembrandtlaan 36b: zeemanspak met inhoud. Hoofdbu reau van P"hlie te Rotterdam: rode autostepj v, Houten, Broersveld 38; linnen boodschappentas. Hoek. Houtstraat 33: rode gummibal. C Collignon, Tollcnstraat 30b; grijze damesschoen, Aperloo, Havendijk 1; padvindersdolk in schede. H. Kok. Geervlietsestraat 42a; 1 paar bruine schoenen. Beljaars, Lekstraat 11a: rood-geel rubberen bal. Nieuwbuurt Perenlaan 52: kinderstoffer en blik, Poot, Liisterbeslaan 26; schoolfoto. L. v. Vliet, Boter straat 59; kind er- schepje, springtouw en duimstok. R. Zanostra, Gaiitcistraai 34: auto ped, J. Harte Grofbaan 25/12; huis sleutel, L. Oomkes, Rubenslaan 15: Lipssleutel, Th. de Raaij. Herenpad 17; Lipssleutel, W. Zijdenbos, PKO- laan 87a. venloos kind van F J. i Piaskowski- le- leiders te voegen De tweede reis naar. Haarlem is voor de zwart-witte honkballers van „Schiedam" in zoverre een succes geweest, dat de beide pun ten werden thuisgebracht. De tegen standers, die nog steeds de rode lantaren dragen, hebben op het prachtige, temidden der duinen ge legen veld, gedurende vier innings onze stadgenoten behoorlijk partij gegeven, 't Was vooral mogelijk omdat „Schiedam" deze dag zeker niet z'n beste partij speelde. De Schiedam-werper had nogal last van de natte en daardoor glad de bal. zodat bij meermalen 4 wijd weggaf, 't Werd echter iets droger, waardoor de prestaties beter wer den. T.H.B. zag zo de hoop op een overwinning, die er voor deze ploeg bij 3-4 stand in de vijfde innings nogsteeds inzat, in rook - opgaan. Zonder-dat de overwinning ook nog maar enigzins in gevaar kwam, werd de score opgevoerd tot 3-11 in het voordeel van „Schiedam". Met zes punten uit vijf wedstrij den zal „Schiedam" een fel gevecht om de tweede plaats moeten voeren met Onze Gezellen, Neptunus en Sparta. Met twaalf punten uit zes wedstrijden staat HHC 2 ongeslagen bovenaan. Ook voor de tweede plaats zijn promotiekansen in uit zicht gesteld. Met een overwinning op RCK 2 kan „Schiedam" zich Zondag a.s. al stevig in de kop groep nestelen. Het tweede negental kreeg een 24-12 nederlaag te incasseren tegen het sterke Haagse team van Stork. SCHIEDAM. Om half twaalf precies blies vanmorgen de Ame rikaanse ambassadeur Selden Cha- pin. in de onder zeebootloods van de werf Wilton-Fijenoord op een zilveren fluitje. Het was het teken voor de kraanmachinist om zijn last, de kiel voor de eerste van een serie van 32 mijnenvegers voor de Kon, Marine, op te hijsen en neer te leggen op het stoppxngblok. Bij deze plechtigheid waren ook aan wezig de heren Clarence £- Hunter, hoofd van de M.S.A. in Nederland, majoor generaal Alfred H. Noble van het u.S- Marine Corps, capt. R. S- Hitchcock. U. cdr. L. Fox, plv, U-S. Marine attaché, terwijl van Nederlandse zijde o.a. werd opge merkt vice-adm. F- Stam, gen. maj. b. d. Th. E- J- de Bie, directeur van de militaire productie van het Mi nisterie van Economische Zaken, en drs E. H. van der Beugel, directeur- generaal vah het Economische en Militaire Hulpprogramma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Niet minder dan veertien Neder landse - werven zijn- -betrokken bij deze bouwopdracht,-die geschiedt in het raam van de US.opdrachten aan het buitenland. Vandaar dat van de zijde van de scheepsbouwers ook belangstelling 'werd getoond. Behalve de heren S. van West, ir. B. wilton, C. J. A. van Daalen van Wilton-Fijenoord waren aanwezig de heren N. H. C oh ij n en W. W. Kalis. resp. directeur van de werf Gusto en J. en K. Smit. Na de kiellegging werd ook nog het eerste tussen schot geplaatst. Als bouwmateriaal voor deze mijnen vegers. die elk 383 ton inhoud krijgen, wordt hout op aluminium spanten gebruikt De twee diesel- motoren worden voor 70 procent 't Stinkt nog steeds A AN pittoreske gracht- jes ts meestal een kwalijk riekend luchtje verbonden» maarunn- de omwonenden dop in dag uit kunnen genieten. Zo ook in onze stad, waar vooral in de wijken tussen Schie en Noordvest een fdnimvcteflrte substantie een beruchte vermaard heid u'ïsf te penen can dr atmosfeer. We seftreur» „ipïsf" omdat ae grootste narigheid daar teel is ucTdujenen sedert, de dem ping van Zijlgracht en. Raam en niet te vergeten ae slootjes langs Naordmn- 'ipvstraat. en St. Annazvs- tersfraat. Toch. kunnen we nog T,iet zeggen dat deze Schiedamsc stankbronnen geheel jPt het ucrlcden be horen. Nog té vaak moeten Zi'f, in de buurt mu de Noordvest. zijnde, door ons reiikorpaa» worden gr- xvaarschuivd voor de ver stikkende dampen, die hm verblijf er zo kort mogelij. doen zijn. Die stank van dr Noord west en de. kortgeleden weer opgetreden v-isver- gifliging in de Korte Haven en Lange Haven, doen o\<s steeds weer a f vragen of deze wafers teel voldoende worden schoon goh mi den. Wie noorbij de Noord vest of de Veile nest komt., zal. tóch nir? licht nullen b«-_ irereti dat. er regelmatig word* gebaggerd. Natuurlijk toeten toij van het (steeds minder wor dende) bezwaar, die het lozen van de riolering op de oudste stadsgrachten oplevert. Maar eenmaal raken wij hiervan hele- «te» we Installs tic heiend maal af en hoc gaat het. Yat! de ™lInisu dan?Wanneer men thans P l' niet m staat is de grachten hei rekkelijk schoon te hon den. mop.ten TO ij dfln Ver- matei-Is al fvppl door machten, dat het in de toe- ^ctrchüeiijk komst worden fn het is rekening gehouden met de economische redenen. een instandhouden van het We f: nun en er alle?! vrede water langs Nnortfvest enf-. mee hebben ivanneer het Voileve&T. 't Gebeurt, ken- zal dienen tot verfraaiing nelijk meer uit stedebnvw- van de. stad. Maar wil men ktrndif) ooppimf en met- het er misschien bij de ver- oog voldoende -water- antwnnrdcUjkp overheid<t- berging dan om dtoinpen- diensten aan denken dat er Ambtelijk en toch snel We zyn gewend de amb telijke weg als een vaak eindeloze te bezien. Wie met bet apparaat in aan- j| raking komt, zal vaak de -- I critïek uiten dat het alle maal zo bedachtzaam, en ooi- m moet worsen na- d«rr]oar tijdrovend, wordt streeld naar een goed »feewerkt Vaak kan het niet anders, hoe graag de betreffende ambtenaar per soonlijk misschien ook zou willen, maar natuurlijk 'ti wordt, er nok niet. altijd fVüg zon schande zonder reden gemopperd. Teveel bedachtzaamheid werkt ook verkeerd. Maar welke critiek we mogelijk bet/;oo»baar Schie dam. Van de omtrek van rie Noordvest kan dat. nu a Her minst to orden gezegd. Aan de andere kant van de stad, op de scheiding met Rotterdam, ligt nog zo'n schande, waaraan onze misschien ook mogen heb- nverheïd (gelukkig) min der schuld heeft dan de bestuurders van de grote buurgemeente. Onze colie- ben. onze hoed af voor de mannen (en vrouwen) van de afdeling Bevolking, die iets te maken hebben met :a van de Dam heeft dit uitreiking van een be- e ij vel zelfs tot vast agen- van Nederlanderschap. dapunt verheven, maar het ^et goede kennis heb- vraag o.f hij de ge- Cl!.nn wenste verandering van tegelijkertijd hieruit kan bewerkstel!i- verbazen pn dezer da een over zitten vcrbeiigen dat gen. In een gesprek met 'n deskundige werd ons mee gedeeld dat die woestenij ton dele een gevolg was van een verlate gronclover dracht. die echter blijkbaar toch dezer dagen is ge schied. 't Ging nog om 'n stuk grond, dat toebehoor de aan de polder Bleiswijk. De weg is dan dus nu eerst vrijgekomen om aan uitvoering van de plannen voor dit strookje stad te denken. Of het zo vlug zal gaan? Er is sprake van. dat de beoogde autntunnel onder de spoorweg voorlo pig niet komt, waardoor de noodzaak van verbindings weg tussen Rottordamse- diik (havengebied) en Spaanse polder, komt te vervallen. Men zou het voorlopig willen houden op Kerk. .Tongeren uit de een voetgangerstunnel mei Hervormde kring, die over nog juist op Rotterdams de nodige contanten be- gebied een verkeersweg schikken, kunnen in groens het mogelijk bleek binnen twee uur tijd. zó'n onont beerlijk document in han den te krijgen. Jonge Kerk trekt er pp uit Onze vriend Boas van de Vlaardineerdiik zond ons'n fraai geïllustreerd druk werkje toe, dat onze fan tasie danig aan het spin nen heeft gezet. Hoe leeg het ook mag zijn op de plaatsen waar wjj ons ka pitaal zouden moeten ber gen, toch heeft het ons niet weerhouden prachtige va- cantietnehtpn uit te stippe len aan de band van de reisgids van de Jonee hij <)p crmrrniP'rrinisine «veer «vn nlpinw fanr- .1. die van «Ie „Xlenerateur". 't Is de man. die de volgens eigen ontwerp aan een :rd Gemonteerd. >t Gebeurde ter» de volte bakken, die de straatvegers (laeeHjks ver- Wann^er zc gevuld zijn, bergen deze bakken een pe- honderrl hitiUffsm. Tol dusver werrti»n d" hnklrrj? ferme zwaai jn de wagen geleegd, maar daar bad het verduren. Vandaar deze nieuwe vinding. vein Ir moeite kan worden bediend, he Jrnfflst hdnnnni nnod hak wordt nu op een platform Gezet, vaste<-haakt en op z'n kant Cpzct, Moeten we er nog bij vertellen dat de hele installatie aan de Buitenhavenweg irt de eiRcn werkplaatsen werd ver- utfbreidingsplan vaardigd? zamelen wicht v; met t die aan beide zijden door een singel van de bebou wing zou worden geschei den. Hoe het ook zij, voor Schiedammers en Rotter dammer,® lanes de Hoge- banweg (en voor de vaders en moeders in de wijde omtrek) is het te wensen dat er spoedig wat anders komt dan het moeras van vandaag. erbanri de meest uitgele zen ui+stapjes jn binnen- en buitenland maken. 't. Is niet duur en als we de fol der mogen geloven en we doen dat graag ont- hroAt-r rüet aan Wel* ligheid. Mocht u nog er gens aan twijfelen, bel ge rust de heer Boas. Viaar- dineerdijk 361a, telefoon 67178, even op, hij zal u graag helpen. vervaardigd uit niet-magnetisch materiaal. Deze eerste van de drie mijnen, vegers, die bij Wilton-Fijenoord als als hoofdaannemer wordt gebouwd, zal als prototype gaan gelden voor de verdere bouw. De overige wer ven kunnen hun projecten hiernaar richten. Aan de Essenburgsingel is gis teravond het Eysink-motorrijwiel van de tekenaar J. H. uit de Adria- naiaan ontvreemd. Het kenteken is HX 30279. De waarde van de mo tor bedraagt f635.-. Aan de heer M. Bruinaars, bedrijfs leider bij de N.V. erven G. van Sille- voldt te Rotterdam, is toegekend de ere medaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De jubileum-commissie van de vereniging Schooltuinen heeft be sloten ook nog plantjes voor de ju bileumtentoonstelling in het Beurs gebouw (tijdens' Vacantieweék) uit te reiken aan leerlingen uit de der de kladje van de lagere scholen. Deze uitreiking zal Woensdag middag van 24 uur geschieden op het terrein van de Gemeentelijke Plantsoendienst, ingang B.K.-Laan- hoek Nassaulaan. Ook leerlingen uit de hogere klassen, die vorige, week verhinderd waren of wellicht hun kaartje verloren, kunnen hier tegen een geringe Vergoeding alsnog een plantje in ontvangst nemen- GOOR Op de Herikerweg nabij het kampeercentrum Hessenheem in Markelo is een Gloster Meteor straaljager van de vliegbasis Twente neergestort. De piloot werd gedood. Er moet iets aan de motoren van het toestel gehaperd hebben, al thans bewoners uit de omgeving vertelden, dat zij, terwijl de straal jager nog boven de wolken vloog, enkele knallen en een gierend ge luid gehoord hebben- De piloot is vöór de explosie, op ongeveer 800 meter hoogte met de schietstoel uit het toestel geschoten, doch de parachute heeft zich niet ontplooid. De leiding en kampeerders van Hessenheem waren snél ter plaatse, evenals de Markelose brandweer» De piloot werd ongeveer 200 meter verder gevonden. Hij Jag nog vast gebonden in de schietstoel, zijn ge zicht was niet verminkt. Het hor loge tikte nog. Vermoedelijk is de piloot zijdelings uit het toestel ge schoten. Enige kennisgeving Heden ontsliep in volle vrede mijn echtgenote mevrouw MARIA WILHELMINA LOUISA LAGRAND geboren Mink in de ouderdom van 77 j, De teraardebestelling zal plaats vinden op de Alg. Begraafplaats te Schie dam, Donderdag 13 Juni a.s. Vertrek van het sterfhuis 2.15 uur n.m D. J. Lagrand Schiedam, 14 Juni 1953 Warande 191b. gevraagd. Slagerij Poot, Broersveld 159 Schiedam. Tel. 68327 t.o.v. Not. P- Schaberg te Schiedam op Vrijdag 19 Juni 1953 v.m. 11 uur in het Geb. R.K, Volksbond» LangeHa ven 71 te Schiedam, van: Het op zeer gunstige .stand gelegen winkel- en woon huis met bovenwoning en erf te Schiedam aan de Broersvest 115 en *t Broers veld, 148, groot 1 are 14 cen tiare. In bod op 8600.—. TE KOOP met voor- en achtertuin, centr. verwarming in 't Westen van Schiedam, wordt Jedig opgeleverd. Te bevr. P. J. B. Wouters, Tel. 67526. liiRüil ABONNEERT li OP DIT BLAD i:i!i!ii!iaii!i:iiiiii!i":;Hi!i;ii;i!nnrii[itiiusH.'ii)!]i;((ni]iim'iiTai!riiiiii Industriële onderneming in de naaste omgeving van Rotterdam vraagt voor haar Afdeling Boekhouding die enigszin-s bekend is met boekhouding en kan typen. Leeftijd 2025 jaar. Sollicitaties te richten onder nr. S 866 aan het bureau van dit blad. BANKINSTELLING TE SCHIEDAM vraagt leeftijd 1823 jaar. Vlot kunnende typen en bekend met boekhouden. Zij die gewend zijn zelfstandig te. werken genieten de voorkeur. Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten onder no. S 867 aan liet bureau van dit blad- Solide Engelse kamer, groot dressoir, schuiftafel. 2 erote clubs. 4 stoelen, mooie be kleding. 493.— Wilson, Grote Visserijstraat 80-97- 99-101. New-white, plastiek muur verf voor plafonds, muren, gangen. In eén keer sneeuw wit. Alléén echt in beker verpakking en naam New- white. Alléénverkoop voor Schiedam: J.. van Katwijk's verfhandel, Broersveld 37. Te kust en te kcqr. voor schilder en amateur- Olie verven. waterverven, ezels, spiramen, penselen enz. ..De Verfspecialist". J. van Kat wijk, Broersveld 37, tegen over Passage. Verf. Cresotine glanscarbo- leum. ideaal voor tuinhuis jes. schuttingen er» kippen hokken 1.75 per kg „De Verfspecialist" J van. Kat wijk. Broersveld 37, tegen over Passage. Meisjs Uit net milieu, 23 jaar, alg. oritw. Vrjjz. Prat zoekt nette besch. vriendin m Schiedam of omgeving. Liefst in bezit van fiets. Br. onder no. S 865 bur. v. d. blad. Draaibare rooktafel met verlichting, chroomrand en rookstel, v.a. 1 39.95 .Fan tastisch mooi en gezellig, Wilson Grote Visserijstraat 30-97-99-101 Een timmermansleerling ge vraagd. Fa. J. Penning, Hoofdstraat 97. Gevr. een net meisje voor halve dagen, hoog loon. goe de behandeling. Aanm. Hoog straat 83. i'e koop: bromfiets merk Flink, goed onderhouden, te gen elk aann bod, tevens te- knop aangeb. gncd lopende electr. pendule, nieuw model. Gekost 85.voor 20. Warande 77 B na 6 uur. Te koop accordeon, piano klavier, 120 bassen, Schol te, Rotterd.dijk 48 c.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1