6? Onze Plantage is al bijna twee eeuwen oud diEEF 21 JUNh Het is overal hard sparen gebla zen KREUGER Nieuwe CAO voor de havenarbeiders a<;e\ua De Rattenvangers waren op pad Tuinarchitect Schipper vertelt over ontstaan BROERSVEST 6 Yrikfaï 19 Juni 1953 In het Stedelijk Museum kunnen wij zien hoe het m de gehele wereld wordt aangewakkerd Hermes DVS 3-SVV 4 aan Damlaan Verloor U iets? Damkampioenschap van Schiedam Hoofdbode stadhuis benoemd H.Tii.v.d. VLERK DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB DHS naar Zuiderster OP VADERDAG OVERHEMD cf een DAS KERKO - FABLO DENO .J Ontslagen bij W.F. blijven gehandhaafd r*«ï*s8s Verbeteringen in machinaal bedrijf en havenarbeidsreserve Jaarvergadering Ned. Bijbelgenootschap 2 De directeur van de Spzai-bank-Verenigiitg le Zutphen, mr A. C. Mys, had de aardige gedachte materiaal te verzamelen, betreffende de stimule ring van het sparen in de gehele wereld. Met medewerking van spaarin- stellingcn uit alle werelddelen is l»et hem gelukt ccn expositie In te rich ten, die ook voor de leek heel wat interessante aspecten biedt. Het Spaar bank-congres in VlaardingCn bracht deze expositie naar dc buurstad. Dank ïtf bestuur en directie van de Spaarbank Anno mo zal ook Schiedam „Zo spaart da wereld" kunnen gaan zien. Het Stedelijk Museum is hiervoor Zaterdag, Maandag en Dinsdag van 105 uur en Zondag van 2—5 uur geopend. Welk oen verscheidenheid van vorm de, spa ar propaganda ook mag bieden, cén ding springt onmiddel lijk in het oog: er wordt moeite genoeg gedaan om de bevolking te bewegen z'n overtollig geld naai* de bank te brengen. Natuurlijk heeft ieder land zijn eigenaardigheden, maar enkele spaar-totems. als wij ze zo mogen noemen, tonen een sterke verwant schap. Zo schijnen mieren en Dijen wel vrijwel overal ter wereld het summum van werkzaamheid te zijn en is het varken hèt symbool van de spaarzaamheid. Er zijn kunstzinnige en bepaald lelijke affiches bij. Geen lahd ech ter. dat zijn nationale kentekenen verloochent. Men heeft slechts te letten op beeld en tekst, die ook vaak aardige indrukken geven van klederdrachten eh hoofdbronnen van bestaan. De Perzische prcmicloterij vrij wel enig op het gebied van het spaarbankwezen doet affiches met portretten van gelukkige prijs winnaars ontstaan. Spaarbankboekjes zijn ook ner gens gelijk, maar zo'n grote ver scheidenheid aJs de spa ar busjes ge ven zij toch nog niet te zien. Japan spant o-i. toch nog wel de kroon met een fraaie (houten) dame. die graag spaarduiten tot zich neemt. Natuurlijk ontbreekt het bijenkorf- model niet en de Nieuwe Wereld en alles wat daarop wil gaan lij ken, is er met eèn grote serie, soms ingenieuze modellen. Zo zijn er spaarbusjes, wq^rop een datum - kalender, die eerst in werking treedt wanneer dagelijks een of meer muntjes worden geofferd. Een wekker waarschuwt op dezelfde voorwaarde. In Zweden verspreidt men spaar busjes. die werden gemaakt naar een aardewerkmodel uit de zestien de eeuw, dat zich in het museum te Stockholm bevindt. En met dit alles is het eind er nog niet, want spaarpropagaoöa voor de jeugd wordt niet minder druk beoefend dan die voor de vol wassenen. En wat te zeggen over de ge schenken, die het stimuleren van het sparen moeten, ondersteunen. Voor de' promotie-competitie naar de res. 2eklasse vindt Zaterdag avond (aanvang 7 uur) san de Dam laan de wedstrijd Hermes-DVS 3— SVV 4 plaats. De vorige week aan de Havendijk gespeelde ontmoeting eindigde na een spannende strijd in een 3—2 zege voor SVV 4. De situatie is .thans 20, dat Hermes- DVS 3 deze wedstrijd moet winnen om nog een kans op promotie te blijven behouden. Ongetwijfeld kan een spannende kamp worden ver wacht, waarbij het resultaat niet ver van een. gelijk spel zal afliggen. Te bevragen a an het Hoofdbureau van Politie tussen 912.30 uur en tussen 25 uur. 1 paar gebreide jongenssokken, blauwe alpinomuts, kinderportemonnaie. plastic jkindertas.ie. bruin lederen portefeuille, carrier, kleine tabakspijp, koperen ge wicht, blauwe autoped, bril, 2 rozen kransen; étui niet sleutels. Te bevragen bij de vinders: geruite hoofddoek, P. van der Hammen, plein Eendracht 13a; jongensjasje. Voskuilen, Rotterdamse dijk 24 la; wit kinaertruitje, v. d. Pas. Boterstraat 22: rood geruite parapluie J. Kouwcnhoven. GalUeistr. 35b; Üchte regenjas, C. Zwaan, Warande 77; blauwe kindercape. Som-is, v. Beve- renstraat 2; grijze ceintuur, yg. van Beers, Boterstraat 73b; breiwerk fbruin broekje). J. Krabbendam. Alb. Thijm- straat 74a: armbandje. D. Bierhof, Gali- leistraat 5la; bruine kindcrportemonr.aie P. den Herder, Herenstraat 45; grijze ballpoint, W. de Bruin. Nic. Rcelsrfraat no. 43: schakelarmband. Winkelman. Buijs Ballotsingel 2; nikkelen armbandje Du Haart, Noord vest 5Sb; damesportc- monnaie, M. Zuidgoest. Swammerdatn- singel 2\a; zwart kinderschoentje. A. de Raaij. Brocrsvcst *14; metalen autoped met massieve banden, v. d. ïlondel, Prof. Keesoinstraat 18a; bruin kinderschoen!je L. J. v. Pelt. Ampcreslraat 12a; honden- riem, mevr. Groot. Fabr(straat 7; jciKarf- plankje, T. sigtcrman, JuHanalaan 94a; gummibal, p. v, d. Heuvel. Slachthuis- laan 29b; 1 paar witte gymschoenen, H. Heiman. Fnbrislraat 59a; huissleutel. L. Oomkes. Rubenslaan 15; Lipsslcutel, T. de Raaij. Hercnpad 17; grijs poesje. Wennink, Pr. Bcrnhardlaan 74; kanarie vogel. E. Hoegee Aleidastraat 144a: rmg met 3 sleutels en kompasje. Suvaai. Swammerdamsingel 15; zwart hondje, H. Kloos. Singel 22. Men herkent er de levensstandaard van de bevolking in en constateert tevens dat de wil tot sparen blijk baar soms maar heel matig is. Voor de bezoekers van de ten toonstelling „Zo spaart de wereld" zijn statistische gegevens aan wezig (om mee te nemen) waaruit men heel veel kan leren omtrent de spaarzaamheid in de Westerse en Oosterse wereld. De uitslagen van de wedstrijden om het persoonlijk damkampioen schap van Schiedam luiden: A. v. d. MoerJ. de Wilde 02; M. v. Noor- dennenC, v. Leeuwen 20; P. v. NoordennenC. Habermehl 11. De uitslagen van de borden we ri st rij den ..Schiedam" waren: J. C. QninkW. Heuvelman 1-IC. Ha bermehlW. v. Galen 02; p. van. NoordennenC. Sleeuwenhoek 02; A. Verberka—W. Pranger 0—2: J. "Westerveld—M. Coté 0—2; D. Mast— P. Slieker 02. Tot hoofdbode ten stadhuize, ter voorziening in de plaats van de heer G. Jurgens, die kortgeleden overleed, is bevorderd de heer W. H. Bos. die reeds als bode werk zaam was. (Advertentie I.M.) Rotter damsedijk 68 - Tel. 57593 Wat men moet weten; Apothekers-nachtdienst: F. H. Backer, St. Liduinastr. S3. Bellen bij ongeval: G.G. en GJ5. Tuiniaan 89. Telefoon 69290. Tentoonstelling: 2023 Juni. Stedelijk Museum, da. 10—5. Zo. 25 uur; „Zo spaart de wereld". Films: Passage, da. 2 en 3 uur, Za. en Zo. 2, 4.15, 7. 915 uur: Het eiland van begeerte (14 jr.). Monopole, da. 2, 7. 9 uur. Za. en Zo. 3, 5. 7. 9 uur: Aladdin in z'n lamp. Bijeenkomsten: 19 Juni, Aula Stedelijk Museum, 8 uur: Opening tentoonstelling „De wereld spaart", Jeugdrccreatie: 23 Juni, Leibuitzstraat. 7.15 uur: Autopedwedstrijden en behen digheidsspelen v. jeugd 010 j. GEMEENTE 1 5 SCHIEDAM ("OFFICIEEL NIEllWSl BEPERKING SCHEEPVAART SCHIEDAMSE SCH1E In verband met het uitvoeren van heiwerken t.b.v. een kademuur nabij de Ooievaarsbrug zal. behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Sta ten. ingaande 22 Juni as. de scheep vaart door de Schiedamse Schie al daar worden beperkt. Het passeren van het werk zal al leen mogelijk zijn van Maandag tot en met Vrijdag, van: 77.30 uur; 10 10.30 uur; 13—13.30 uur; 15.30—16.00 uur en 18—19.00 uur. Zaterdag de gehele dag. De beperking zal gelden zolang de werkzaamheden dat noodzakelijk maken, d.wa. gedurende naar ra ming 8 weken. 2227. De storm breekt los en twee dagen lang bokst de „Vrijheid" te gen de hoge zeeën op, zonder dat Rob weet, in welke richting de wind hem drijft en waar hij verzeild zal raken, In de morgen van de derde dag neemt Rob een schoener waar, die eveneens zwaar ligt te stampen, maar Rob met vlaggeseinen beduidt hem te volgen. Rob begrijpt er eerst niets van, maar dan gaan aan boord, van de schoe ner nieuwe signaalvlag gen omhoog. Hij maakt er uit op, dat de schoe ner op weg is naar een haven, vlak in de buurt, ui- j en dat Rob van die schuilgelegenheid eveneens de middag doemt de kust op en een uur later i wecst. Enfin, hij is blij dat hij binnen xs, want gebruik kan maken. Rob grijpt die kans dank- lopen beide schepen het haventje van de stad j ongetwijfeld zal het weer nog slechter worden: baar aan, volgt de schoener en inderdaad, Jaat in Buenovillas binnen. Hier is Rob nog nooit ge- 1 de barometer valt nog steeds. De Rattenvangers van Hameln zijn Donderdagavond in het westelijk In het laatstverschenen nummer van ,,De Schiedamse Gemeenschap" heeft tuinarchitect J. 3. Schipper, chef van de Gemeentelijke Plantsoenendienst, tjjn serie artikelen over het groen ïn onze stad vervolgd met een beschou wing over het ontstaan van de Plantage. Dit oudste stadsplantsoen, zo dicht in de nabijheid van het stadscentrum gelegen, dateert van 17fi7 en is du» hyna twee eeuwen oud. Wtf namen een deel van dit artikel, waarin de heer Schipper de wordingsgeschiedenis van het plan weergeeft, over. „A.D. 10 November 1766 Een gure wind waait door de Schiedamse straten. Degenen die buiten zijn, spoeden zich voort ten einde zich thuis te kunnen warmen bij de schouw. Het loopt tegen vie ren. Door de Hoogstraat gaan le den van de vroedschap in de rich- ting van dc Markt. Daar gekomen, zien we burgemeester Morgan de trappen van het stadhuis betreden, weldra gevolgd door zijn ambtge noten. de bur gem oester en van der Heim en Schouhamer. De Vïocdschap vergadert. Klokke vier opent burgemeester Morgan de vergadering. Het verheugt hem, lezen we: „De Heeren Burgemeesteren heb ben ter vergadering voorgedraagen, dat zij ter voldoening van de al- gemeene inclinatie ende verlangen welke al zee der t langen tijd be speurt is geweest, dat het Nieu- werk mogte worden beplant, het welk te gelijk tot meer aanzien deeser stad zoude verstrekken, ten dien eynde met kundige luyden hadden gesprooken. en ordres ge- stelt tot bet Formeeren van een Plan en afftcckening. twelk zoo drae in gereedheid zal zijn jtc- bragt aande Leeden ter Examinatie zal worden geexhibeert: dat off schoon dit werk in rit saisoen niet an een ..aan gename en vermakelijke Plantagie" aan de orde zal worden gesteld- Burgemeester Morgan wijdt in dpn brede uit over dc goede stad Schiedam, over haar nijvere bevol king, doch ook en met nadruk spreekt hij over het spaarzame groen, dat het ..gemeen? volk" ter verpozing ter beschikking staat. Sprekers gedachten gaan uit naar dc fraaie beplantingen m Den Haag, aan Lange Voorhout en Vijverberg. Welk een ..plaisante" aanleg en hoe geniet de burgerij daarvan. Is een dergelijke aanleg in Schiedam niet mogelijk? Mogen wif .achterblijven? Dient ook het aanzien van onze stad niet te worden verfraaid? De burgemeester houdt een warm pleidooi, hetgeen tot gevolg heeft dat op die gedenk-vaardige 10de November de Vroedschap besluit over te gaan tot de aanleg van de Plantage." Vermakelijke Plantagie.. In de Resolutie van de Vroed schap van de 10de November 1766 Echter om hetzelve te bespoedigen en om dat gedeelte der stad hoe eer hoe beeter met een aangenaa ms en vermakelijke Plantagie te vercieren gemeent hadden, dc Lee den in bedenking te moeten gee- ven. off niet behoorde te worden goedgevonden het Land aldaar bij Provisie te doen omspitten, ende boomen langs de Tuynlaen uit te roeyen en te verkoopen: dat zij verder van ge dagten waareti, dat het niet ondienstig zoude zijn, dat langs de Tuynlaen een gang Pad wierde gelegt. en een gepuynde Rij weg daar nevens. Waarop gedelibereert zijnde, heb ben de Leeden eenparig zig met het voors. geproponeerde geconfor- Heeren hyer ter executie van de voorgenomineerde Plans en tercon- sentie deeser vergadering het Co- rinabelst zullen oordeelen." De Vroedschap machtigde Hee ren Burgemeesteren dus de nodige stappen te doen om tot de aanleg van de Plantage te geraken. 't Werd Horsman f Op de 2e'Maart"-'3767 komt de Vroedschap bijeen om de plannen, die ten aanzien van de Plantage zijn ontworpen, te beoordelen. De Resolutie van 2 Maart 175,7 vermeldt het volgende: „De Heeren Burgemeesteren heb ben ter Vergadering voorgedragen, dat sy ingevolgen en ter voldoe ning van de Resolutie deeser ver gadering van den 10 November des gepasseerden jaars het Land van het Nieuwerk hadden doen omspit ten, de Boomen langs den Tuyn- laan laten uyt Roeyën en Verko pen, soo dat (het caisoen thans daar sijndc) het voors. Nieuwerk als nu ten genoegen vant algemeen, en tot Cieraad van dat gedeelte deeser Stad met eene aangename en vermakelijke Plantagie zoude kunnen werden voorzien, dan dat zij Heeren Burgemeesteren alvo rens daar toe enige nadere or- dere te stellen, ingevolge bovenge melde Resolutie, de Eer hadden aan deese vergadering te Exhibee- t*en verschelde Plans, soo door de Architect deeser Stad. als door Horsman en andere geprojecteerd ten einden te mogen verneemen welke deselve de Leeden zouden oordeelen met het dessyn by bo vengemelde resolutie breeder ver meit. best te zullen overeen komen. Waar op gedellbereeft zijnde, heb ben de Leeden Heeren Burgemees teren voor hunne Eenomen moeite en gedane ove.'eurens bedankt, en is wijders goedgevonden en ver staan dat Henren Burgemeesteren souden worden versogt en gequau- fïceert, soo als deselve versogt en gequalificeert worden bij deesen, het plan door gemelde Horsman geproiecteert met de veranderingen welke daar in soude mogen wor den vereischt te volgen, en onder Directie van gemelde Horsman, den meert- en SS SawT B«- I Heer F.hrijo, Mden Architect dee. gemee'steren verzocht en sequel'- hot fcteuwerk zoodaiUf ficeert de voors- grond te doen om spitten, ende Boomen uyt te roeyen en te verknopen, om wijders int voorjaar volgens het plan daarvan ter vergadering te exhibeeren het Nieuwerk in voegen voors, te doen beplanten, en verder zoodanige Ordres te stellen, en schikking te maaken als haar Ed. Gr. Achtb. stadsdeel voor het eerst op pad ge gaan om de kinderen, uit de wijk, te verzamelen woor de poppenkastvoor stelling op het schoolplein aan, de Huismanstraat. Dit nieuwe aspect van de zomeravond-ontspanning „Jeugd-Jolijt'' werd een doorslaand sitcces. Achter de Rattenvangers trokken, honderden kinderen een. lange rij. Verscheidene jongens en meisjes hadden gehoor gegeven aan de oproep om cr een gecostumeerd jeest van te maken. Zo werd het ook voor de ouderen in de stratenwaar door de stoet, vooraf gegaan door de Jong-Harmonie, trok, nog een aardig kijkspel. Volgende week presenteren De Rat tenvangers zich Woensdag en Don derdag in dc Gorzen en in het Oosten uan de stad, Voor Zondag staat er weer een uitwedstrijd voor de gee l-zw arte DHS-ers te wachten voor het kam pioenschap van de A'd. Rottex'dam. Het gaat nu tegen het Rotterdamse Zuiderster. Hoewel thuis met 20 van deze ploeg werd gewonnen, moeten de DHS-ers toch zeker niet aan een walk-over gaan denken. Zuiderster vecht immers -voor zij" laatste kans ©h men kan er van overtuigd zijn, dat de Rotterdam mers hun huid zo duur mogelijk zullen willen verkopen. Er is de eerste maal echter al bewezen, dat de Schiedammers over een tech nisch betere ploeg beschikken, dus houden wij het deze keer ook maar weer op een overwinning- De wedstrijd zal niet worden ge speeld aan de Schulpweg, doch op het terrein van Progress, gelegen op Vai*kcnoord. Aanvang 2.30 uur. Het. derde elftal van de Geel zwarten zal voor de promotie moe ten aantreden tegen Dindua 2. Deze wedstrijd moet gewonnen worden, wil men het volgend seizoen in de KNVB kunnen uitkomen. Er wordt gespeeld aan de Abra ham van Steikwegaan vang 12 uur. Schiedammers slaagden De heer A. Russchen, woonachtig te Schiedam, slaagde te Rotterdam aan de Nederlandsche Economische Koogeschool voor het candidaatsexa- men in de economische wetenschap pen. Mej. G. Hofman, eveneens te Schiedam, slaagde voor het te Delft gehouden examen voor bedrijfsar- chivaris. (Advertentie I.M.) OOK IETS Bijvoorbeeld een Wij hebben keuze uit alle bekende merken o.a.: ZIET ONZE ETALAGES TELEFOON 68206 In tegenstelling met andersluiden de geruchten vernemen wij dat van enige overweging om de na de sta king op de werf ontslagen arbei. ders weer in dienst te nemen, bij de directie van Wilton Fijenoord geen sprake is. Het betreft hier tien werknemers, een van de ont slagenen, waarvan Kon worden aan getoond, dat hij wel binnen de ge stelde termijn weer aan de arbeid was gegaan, is reeds enkele dagen na de staking opnieuw te werk gesteld. Burgerlijke Stand Gehuwd: J. Hoefman 27 j. en J- M. Beek 37 j,; F. S. Ebbelinghaus ook wel genaamd Wirxel 30 j. en H. Boomsluiter 26 j.; E- Bergsrna 25 j. en J- van Egmond 23 j.; W. H, Deijl 35 j- en E. Stapels 32 j.: A. L. Dijkshoorn 22 j. en J. P. Schop 21 j.; C. J. Hagen 25 j. en H. F. de Kort 23 j.; P. J. Gebbe 39 j. en C. J. Vermaas 33 j.; J- W. van Hove 23 j. en J. P. van Duikeren 21 j.; J. A. Th. v. d. Molen 25 j. en A. v. d. Kemp 23 j.; H. Bezemer 26 j. en M. F. Lips 23 j.; J. van Ravens 46 j. en C. Mak 34 j.: C. H. Suisse 25 j. en G. T. Degeling 22 j.; W. Kruithof 30 j. en J. M. Huigen 27 U D. v. d- Bijl 25 j. en C. v. Noortwxjk 26 j.; F. v. Echten 27 j. en T. H. Meeder 21 j.; P. J. Koekebakker 33 j. en T. v. d. Raaf 24 j. Ondertrouwd: H. W. Aalbregt 24 j. en H. C. van Unen 22 j.: C- Batz 30 j. en D, J. C. Budding 21 j.; P, J. Faber 28 j. en A. Rol- daan 25 j.; J. M- de Graaf 29 j. en A. S. v d Graaf 27 j.; C. J. Heems kerk 27 j- en C. H. Boon 28 j.ï D. M. Klaasse 41 j. en J. v. Eden 38 i.; C. D. v. Lith 27 j. en, M. van Hees 23 j: G. M. v. Pelt 28 j. en C. M. E. Verschuren 24 j.; F. H. A. Schouten 26 j. en H. M. Kreuger 22 j.; J. v. d. Velde 23 j. en H. C. Witkam 19 j.; W. Verbruggen 24 j. en, A. W. v. Veen 22 j.: T. J. v. Wijngaarden 28 j. en M. J. Ver schoor 27 j. Geboren: petrus N. M„ z. v. W. H. Niemantsverdriet en A. C. J. Bastiaanse: Joseph F. I»I.. z. v. T. W. A, van Hoek en J. M- Schaeffer; Frans C., z. v. J. A. Dammers en E. Mak. Overleden; C. Weijers, 45 j. -vV, CA.f fci - j ï,-;>irn:i k 1 ->■ e1 w" ï'ir-Tf* i"1?'»'";.'! 4 L 4 sev Stede het Nieuwerk zoodanig te doen beplanten, als sij ten mees te n Cieraad van het werk en ton genoegen van het algemeen bos,. zullen oordeelen te behooren." Uit het bovenstaande bliikt. dat het plan van de heer Horsman *s uitverkoren. Wie of wat deze heer Horsman was. is niet bekend. Wan neer men bedenkt, dat in de17 en ISe- eeuw tuinen en parken in ons land veelal door bouw architecten •verden ontworpen, dan mag worden verondersteld. dat de ontwerper van de „Plantagie" ar chitect van beroep was. Naar de mode van die tijd was het ontwerp van de Plantage vrii strak van lijn: in hoofd zaak werd delang- gcrekte strook grond door rechte wegen doorsneden; op enkele plaatsen trof men gebogen naden aan. Het ge heel was regelmatig met bomen beplant, met een ondergroei van struiken, waar door een bosachtig karakter werd ver kregen. In het mid den van het breed ste gedeelte van de Plantage was een rechthoekige ruim te alleen met bo men beplant". Na langdurig onderhandelen tussen de Unie Verkeer en de werkgevers in het havenbedrijf te Rotterdam en Amsterdam is een nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst tot stand gekomen, die voor de havenarbeiders op sommige punten een belangrijke verbetering zal betekenen. Wanneer de medewerking der regering op enige punten nog wordt verkregen zal de nieuwe CAO, die voor een periode van twee jaar werd afgesloten, geacht kunnen worden met terugwerkend* kracht per 1 Juni te zijn ingegaan. Voor het eerst is nu ook voor beide havensteden tegelijkertijd een CAO afgesloten voor het technisch personeel van de grote rederijen en stuwadoorsbedrijven, dat vroeger in de metaal-arbcidei-sbonden was op genomen, maar dat sinds enige tijd naar het transportarbeidersbedrijf is overgegaan. Een verbetering is voorts verkre gen voor de kraandrijvers, contro leurs en soortgelijke functionaris sen uit het zgn, machinale bedrijf te Rotterdam. Hoewei het icon voor dit meer verantwoordelijke werk hoger ligt. werd bij overwerk op Zaterdag. Zon- en Feestdagen de toeslag niervoor berekend op basis van een gewoon bootwerkersloon. In de nieuwe arbeidsovereenkomst wordt ook de overwerktoeslag op dezè dagen berekend naar het eigen, dus hogere loon. Ook de vacantie-toeslag voor de ze meer verantwoordelijke func- nu toe nog werd bere kend naar het gewone bootwerkei-s- loon. zal nu wórden uitgekeerd op basis van het reële, hogere loon. De havenarbeiders te Rotterdam, die in H-A.R.-verband werken zul len volgens de nieuwe arbeidsover eenkomst een hoger garantieloon ontvaren, Tot nu toe kregen deze arbeid a i's een lager garantieloon dan de ai'bciders in Amsterdam. Per 3 Juni is nu ook voor Rotter dam voor de tijd. dat de arbeiders geen werk hebben, het garantie loon (80 procent van bet normale loon) gesteld op f 43.20 per week. Van deze 80 procent wordt 50 pro cent door de werkgevers en 30 pro cent door de regering betaald. Nu de uitkeringen in Rotterdam hoger wor den, zal ook de regering ccn grotere bijdrage moeten leveren. De goed keuring hiertoe verwacht men een dezer dagen. Tragische samenloop van omstandigheden De brandweer rukte gisteravond omstreeks kwart voor zeven urt voor een brand in het pand Lek straat 67. Hier bleek een pan met vlees te lang op het gas te hebben gestaan. Enkele ottnvönenden had den deze haard van waargenomen rook ontwikkeling reeds naar hui ten. gebracht, toen de ladderwagen arriveerde. Men bleek te doen te hebben met een tragische samenloop van om standigheden. De zoon van de 53. jarige brander P. E.. die met zijn vader samenwoont was juist bezig geweest met het bra de») van vlees toen men hem kwam halen in ver band met een ongeval, dat zijn va der was overkomen. Deze- had men even voor het einde van de werk tijd op de werf Wilton Fijenoord op bet dek van de kruiser ..De Ruyter" aangetroffen, waar hij door een hartverlamming was getroffen. AMSTERDAM. In de algemene ledenvergadering van het Neder- landsch Bijbelgenootschap werden in het hoofdbestuur herkozen mr J. P- Barth en prof. dr P. Boendermaker. In de vacature ds G. J- Koolhaas werd ds J. Batelaan, en in de vaca ture prof. dr G. Wielenga werd mr dr W. F. van Gunsteren benoemd. Tot' on der-voorzitter koos men prof. dr G. C. Berkouwer. Uit het jaarver slag bleek, dat in 1952 in totaal 109.281 complete bijbels in de nieuwe vertaling werden afgelevei-d. Ook naar de Statenvertaling bleef grote vi*aag bestaan. Daarvan werden 15.060 exemplaren verkocht. ISTANBOEL. De Turkse stad Eriirne (Adrianopel) bij de Bul gaarse grens is Donderdag door een aardbeving geteisterd. Er is schade aangericht aan gebouwen, en huizen. Er zijn geen slachtoffers. (Advertentie I.M.) Oit is in zijn soort een ongewone aanbieding. De Borstoline fabriek die een collectie maakt van vijftien verschillende damespyama's bood ons niet enkele mo dellen, neen, de volledige collectie aan van al de vijf tien modellen, niet één uit gezonderd. 600 stuks van t3:2'5 400 stuks van *2t95 350 stuks van 4-1-.95 Luxe damespyama's, royale modellen met rijke garne ringen aan de kraag en op de zakken en alleen als wij het hele kwantum afnamen, dan waren zij bereid tot wat wij noemen, een fa- brie ksoffer. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze luxe pyama's ïr» cellophaan verpakt in de maten 38 t/m 46 in de moderne kleuren als reseda, zalm, oudrose, bleu, geel, enz, door elkaar voor Postorders Ondar rembours. rmCLCENTRUM BINNENWEG, Iel. 29101

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1