Apsa VERKOOPSTERS i I I i I 1 1 i i l I Verhoogd posttarief 1 Juli van kracht leugd van de Gorzen was ook al enthousiast VAN DER VEER ^ïuildi'dnf Wielerronde komt weer Belangrijk weekeinde voor Hermes-cricket f ALBERTHEIJN Zelfbediening 2 vrl. KANTOORBEDIENDEN Vanavond trekt de Rattenvanger van Jeugd en Jolijt" door 't. Oosten STADSKRONIEK Uitstel of afstel waterstaatswerken op grote schaal Méér contact lussen amateur-toneel en toneelschrijvers Algemene vergadering van Hermes-DVS Kledingbedrijf JUNI AANBIEDINGEN AU KM) A Bekoorlijk concert in Grote Kerk DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB In toekomst alle frankeerzegels beneden 10 cent in cijfertype S C H I E DAM Scheepsarts „Batorv" mag in Engeland blijven Zondag komt de Grote Haagse met een sterk elftal naar de Dam laan kan bij ALBERT HEIJN de boodschappen doen. Ananas&iokjes150 gram 19 abrikozen250 gram 54 Dg fijnste UNQX vleeswaren: iedere Dinsdag koopjesdag '2 FLINKE AANKOMENDE De Goedkope Winkels, - Hoogstraat 1 5-149 Een gre"" "It onze voordelige prijzen Slagerij ABMA, Slagerij POOT, Slagerij v. d. MEER, Koeriersters Flinke jongste bediende Een winkelstraat in zakformaat 2 Donderdag 25 Juni 1953 De autopedwedströd en de behendigheidsspelen in het kader van de zomeravond-recreatie „Jeugd en Jolüt" zün Dinsdagavond uitstekend ge slaagd. De Rattenvanger heeft Woensdagavond d<c Gorzen veroverd. Hon derden jongens en meisjes hadden zich verkleed en er waren honderden belangstellender» langs de weg. De poppenkast-voorstelling was een succes. Het slot van deze geslaagde bijeenkomst was spelen op de binnenplaats van de school Dwarsstraat mei oa. Zevensprong - Schoorsteenveger en de Mosselman. Hedenavond is de Rattenvanger in het Oosten van de stad. De route wordt: School Buys Ba Hofsingel, Buys Ballotsinge! teven en oneven!Pas cal straat. Hogenbanweg, Jan I eegh- waterstraat. Daltonstraat. Beh. Lraat, fultonstraat. Morsestraat. Lorentz- laan. Celsiusstraat, Stationstraat, Teylerstraat, K.O. Daan. Stephenson- Straat. Leeuw enhoeckstraat, Watt- Straat. ViUastraat. Swindenstraat. Voltastraat. Snelliussingel, Buys Bal lotsingel naar Schoolplein. Vertrek ongeveer half 8 uur. De muziekvereniging „St. Ambrosius" gaat mee. Een taxichauffeur riep Woens dagavond de assistentie van de po litie in, om drie vreemde zeelieden op te sporen. De vreemdelingen waren per taxi uit Rotterdam ge komen en bij de Havenstraat, uit gestapt. In plaats va;-, te betalen ging het drietal er plotseling van door, via eer. schutting kwamen rij terecht op het terrein van Schie- veem. De zeelieden hoorden thuis op een Zweeds schip- De 70-jarige G. B. werd gisteren op de Westvest plotseling onwel. ï?e G.G.G.D. bracht de man naar het gemeenteziekenhuis, waar moest worden geconstateerd, dat hij reeds "was overleden. De melkslijter A. B. heeft aan gifte gedaan van vernieling van het dak van zün auto. die in de Ha gastra at geparkeerd was. De wandaad werd verricht door twee jongetjes van omstreeks zes jaar. Een bijenzwerm 'werd ontdekt aan het pand Westerkade 20. Imker Van Huiten uit de Rembrandttaan kwam er aan te pas om de zwerm op te vangen. Gevolg van watersnood: DEN HAAG. Verschillende wa terstaatswerken zullen in verband met. het herstel in de watersnoodge- bieden uitgesteld of vertraagd uitge voerd worden. Behalve dat de be dijking van Flevoland een jaar later gereed zal komen (eind 1956 in plaats van eind 1955). zuilen de voltooiing >-aii ae miwjwtsnyauiK' in ue wsser bij Doesburg en de aanvang van de werken tot kanalisatie van de Neder- Rijri eri Lek en tot afdamming van het Spui niet in 1953 maar in 1854 plaats hebben. Tot de overige werken, die zulle» worden vertraagd of uitgesteld, be horen de verbetering van de boven- mond van het Pannerdensch kanaal, de aanleg van een Nieuwe veerhaven te Breskens en van het gedeelte Mui denNaar den van Ryksweg no 1. terwijl tenslotte de aanleg c.q. ver betering van een aantal wegen en weggedeelten (tot een in 1953 te ver werken bedrag van ongeveer 100 millioen) waar aanvankelijk was besloten dat zi., er bestrijding van de werkloosheid ter hand zouden worden genomen, ten dele voor be perkte en ten dele voor onbepaalde tijd is uitgesteld. DEN HAAG Op het onlf-.gs gehouden internationaal congres van het amateurtoneel is de wens geuit om te komen tot een nauwer contact met de Nederlandse toneel schrijver. Als eerste initiatief is nu besloten op 27 Juni a.s. hier een. bijeenkomst te houden, waar drie Nederlandse auteurs, t.w. mevr. Luisa Treves" er. de heren prof. dr B. J. van Eyk en drs L. Uockefeer een causerie zullen houden over een nos niet ip. Nederland opge voerd toneelstuk. Vervolgens zal getracht worden te komen tot een proef op voering door een sterke amsteurcombinatie in Don Haag onder auspiciën van de Vereniging var} Nederlandse Toneelschrijvers enerzijds en de Nederlandse Ama teur Tonee] Unie en de Werkge meenschap Katholiek Amateurto neel anderzijds. Behoudens goedkeuring van B. en W. komen er op 815 en 22 Juli o.l.v. de rennersvereniging Schie dam drie wedstrijden op gewone fietsen voor jongens van 14 jaar en ouder. Voor de Kethelse jeugd zijn er ook goede berichten. De Rattenvan ger komt er eveneens, met een auto- pedwedstrijd en een spelavond met poppenkastvoorstelling. Zoals wij Woensdag reeds be richtten. is tijdens een gehouden bijzondere algemene vergadering van Hermes-DVS de voorgestelde reglementswijziging aanvaard. Deze derde bijzondere vergadering was nodig geworden, omdat men in de voorafgaande vergaderingen het niet eens kon worden over de door het bestuur voorgestelde reglements wijzigingen. Wilde het bestuur in de vorige vergaderingen meer invloed op de verkiezing van de diverse commis sies door het instellen van een kies college, de uitgebreide reglements- commissie kwam nu met het voor stel voortaan van de 5 commissie leden er één uit hot bestuur aan te wijzen. 2 door de algemene verga dering te laten kiezen uit een voor dracht van vier ingediend door het bestuur en 2 door de algemene ver gadering te laten kiezen uit een voordracht van vier ingediend door de leden. Hiermede zou dus de opzet van een kiescollege komen te vervallen. Na ampele besprekin gen bleek de vergadering tegen deze reglementswijzigingen geen bezwa ren te hebben en zij werden dan ook met algemene stemmen goedge keurd. Vc orzitter A. de Jong de ilde nog mede. dal op 20 Juli de jaarverga, nering zal worden gehouden. Op deze vergadering, waarbij dus voor het eerst het nieuwe reglement van kracht zal zijn, komt o.a. aan de orde de verkiezing van het bestuur van elftal-commissie KNVB. elftal commissie RVB. junior-commissie, ballotage-commissie en kas.commis- sie. Voor Hermes-DVS in verband met de komende verhuizing dus een zeer belangrijke vergadering. Burgerlijke Stand Cctanj.®*»» d. ri IC. v. Lof> pik en 3. 3. Regeer "Martina F. d. v. M. F. v. Bekhoven en M. Damen. Overleden: H. van Schalkwijk 47 j. A. M. v. d. Graaff. 45 j. tA tivertentie t.M.) HOOGSTRAAT 174 HEEFT EXTRA VOORDELIGE Wat toen moet weten: Apothekers-nachtdienst: M- M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G. en GJX Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Films: Passage, da. 2 en 8 u: Het eiland van begeerte <14 jr.). Monopole, da, 2, 7, 9 uur: Klop jacht. Bijeenkomsten: 25 Juni, Passage-theater, 8 uur: Cabaret-avond ten bate van de C.A.B. Jeufdrecreatie: 25 Juni, School B. Ballotsingel, 7.15 u: Rattenvanger v. Hameln en poppenkastvoorstelling v.oor kinderen van 8—14 jaar. Woensdagavond is Jacq. P. Bek kers weer begonnen met zijn serie zomeravondconcerten in de Grote Kerk. De organist had voor deze opening een programma gekozen van wérken die de niet zo talrijke aanwerisen zeker zullen hebben be koord. Georg BÖhm. J. L. Krebs, Buxtehude en Bach waren de com ponisten, wier scheppingen Bekkers ten gehore bracht. Er was nog een ei een improvisatie over Gezang 288 1 ..:Deez' aard is uw, o Heer der heren". Zoals gezegd, de belangstelling had groter kunnen zijn. Voor zover wij konden peilen, waren het hoofdza kelijk bezoekers, die ook reeds vo rige concerten bijwoonden. Zij zul len voor de zoveelste maal hebben ervaren welk een grote bekoring er van een dergelijk orgelconcert in het oude kerkgebouw kan uitgaan. Wie deze sfeer kan waarderen en van goede muziek geniet, zal zeker de volgende concerten niet voorbij mo gen" laten gaan. De eerstvolgende orgelbes no j in g. die ook weer vrij toegankelijk is. vindt plaats op Woensdag 15 Juli. 2232. Rob baant zich een weg door de opge wonden menigte heen en dan ziet hij zijn landge noot. Stevens zit aan een tafel met het gezicht in de handen en kreunt De man moet öf bene. veld zijn. öf hij heeft een paar flinke opstoppers gehad. Een paar man nen. die er niet bepaald erg gunstig uitzien, ne men haastig de benen, wanneer Rob nadert. Een heer, die naast Stevens zit, is bezig zijn zakken leeg te halen en alles nauwkeurig te inspecte ren. Wat moet dat bete kenen? Kijk. daar naait hij Stevens' tabakszak te voorschijn.... Rob begrijpt er niets van. maar vens' rakken hecfi doorzocht, achterover en wan- o*-., «-"Sint te heipen, want nu keert als bij het lijkt er op. dat men'Stevens dronken heeft neer de kerel zich wil verzeilen, geeft Fob hem toverslag de rust terug. Robs kordate optreden gevoerd en dat hij nu beroofd wordt. Zonder 2ich een stevige kaakslag, zodat de man achterover heef dus toch indruk gemaakt, verder te bedenken rukt Rob de man, die Ste- Advertentie I.M.) Zoete moat van appelen Voor iedereen in eik neisoen Goed, goedkoop, gezond SCHIEDAM RECTIFICATIE _In ons blad van Dinsdag j.I. meld den wij, dat bii de prijsuitreiking van de Avondvierdaagse aan het verzorgingspeloton der Nationale Reserve het woord zou zijn ge- tuciv ciobr «tokte r 3. A. 11. v. u. Berg, voorzitter van. het Rode Kruis. Dit moest zijn de heer G. v. d. Berg. voorzitter van de afde ling Schiedam van het Rode Kruis. Op de foro riet U hoe de heer J. G. van Knotsen burg en metm. C. mn KnotsenburgE ysberg prstermorpen her stadhuis op de Grata >7nrkf verlieten nnderr nf- daar hun hu te el ijk u*a,s gesloten. Er icachiie het. bruidspaar een erewacht van gezinsverzorgsters van het Groene Kruis, die op deze wijze hun aud~collega nog eens ku'smcn ucrrcsscit. .Schiedam' versloeg HBSS in nederlaag-serie De nederlaag-seriewedstrijd tus sen ..Schiedam" en HBSS is geëin- j digd in een geflatteerde overwin ning van 41 voor „Schiedam". De Boshoekbewoners verdienden de 1 overwinning zeker, maar 32 zou de j verhouding toch beter hebben weer- j gegeven. Hei eerste kwartier voor Schiedam. Daarna werd HBSS tang- i zamerhand sterker, maar de inmid- dels opgelopen 2—6 achterstand kan nog niet worden weggewerkt. Wel iswaar telde HBSS enkele invallers, miar daar heeft het toch niet aan geicgen. dat ..Schiedam" nadat HBSS een te gen punt had gescoord, nog 2 doelpunten w\#t te maken, waardoor dc eindstand op 41 kwam. De doelman van .Schiedam" speelde een goede wedstrijd en hij behoedde zijn club voor een minder goed re sultaat. Promotiewedstrijd tussen SVV 4 en DHC 3 De stand in de promotiecomnetitie, waaraan HDVS 3 en SVV 4" deel nemen, is als volgt: j DHC 3 2 gesp. 3 punten: SW 4 3 geSp. 3 punten; HDVS 3 3 gesp. S v>vintan. SW o. 'angt Zondag DHC 3. De Dinsdagavond wordt voor i het eerst gestart 1 Het was fn 1952 een mooie geste van de R,C. ..Schiedam" om ten bate van de kas van het Schiefl. Bur. v. Medische Sportkeuring gedurende enkele zomeravonden een wieler- tournoot te organiseren. Hiervoor bleek, zowel van de züde van het pu.bliek als van de deelnemers.-grote i belangstelling te bestaan, waarin de R.C. „Schiedam", In overleg met de „S.B.L.O,", aanleiding gevonden heeft dit wielertournooi te herhalen. Gereden zal worden op Dinsdag 30 Juni, 7 en 14 Juli telkens tussen 7—9 uur op het parcours Westerkade Niewe Haven, terwijl de eindstrijd zal plaatsvinden op Dinsdag 21 Juli. op het parcours TuinlaanL. Nieuwstraat. Het programma luidt: 30 Juni. Jun. en A-klassers, resp. 12 en 52 K.M.; 7 Juli. A- en B-klassers. resp. 40 en 28 K.M.; 14 Juli. Jun. en A- klassers, resp. 12 en 52 K.M.; 21 Juli. B- en A-klassers. resp. 30 en 50 KM. Reeds staat, vast, dat aan deze wedstrijden door da sterkste Rotter damse en Schiedamse rennets zal worden deelgenomen, in totaal een 200 man. Hier doet zich een prachtige gele genheid voor sport! ie ven tl Schiedam voor. om voor pen gering bedrag in teressante wedstrijden voor een sym pathiek doel bii.j tp wonen, zodat de organisatoren op een grote belang stelling van het publiek rekenen, uitwedstrijd tegen DHC werd-met 21 verloren. De Delftenaren be schikken over een goede ploeg en S.V.V. zal zich ten volle moeten geven om de twee punten te ver overen. Wint SW Zondag dan hebben onze stadgenoten rijf punten en moet DHC van HDVS winnen om te komen, tot een beslissingswed strijd. De wedstrijd wordtZondagavond om seven uur gespeeld op het SW. hoofdterrein. y DEN HAAG. De verhoging der posttarieven. die reeds in December van het vorig jaar door de directeur-generaal der PTT, de heer L. Neher, tegen I Juli 1953 werd aangekondigd, heeft nu haar heslag gekregen door de bekrachtiging door de Koningin. Ook het op 21 Juli 1952 in Brussel gesloten algemeen postverdrag en de bijbehorende overeenkomsten treden -op die datum in werking. De voor naamste wijzigingen zijn de volgende: BINNENLAND'. Brieven in het locaal verkeer t/m 20 gram 7 ct. (6 et.); 'Briefkaarten locaal 6 ct. (5 ct): Briefkaarten interlocaal 7 ct. (6 ct.). Gewone en girokwitanties vast recht 25 cent per stuk (15 ct.) (voor kwitanties, die aan PTT ter inning zijn aangeboden op of na 1 Juli 1953). BUITENLAND: Brieven f'm 20 grain 25 ct <20 ct). In het verkeer met Suriname, Nederlandse Antillen, Nederlands Nieuw.Guinea. Indonesië per zee post en in het verkeer met België en Luxemburg blijft het port der brieven ongewijzigd. Briefkaarten 15 ct. (12 :t,>, (Su riname, Ned Antillen. Nederlands Nieuw-Guinea, Indonesië per zes- post en voor België en Luxemburg 7 ct.). Gedrukte stukken, acten en mon sters 5 ct per 50 gram (4 ct.), voor kranten, boeken en tijdschriften 3ct per 50 gram (2 ct). Brailledmkwerken: Het port der brailledrukwerken in het interna tionaal. verkeer is verlaagd tot 1 ct per 1000 gram <2 ct), Inklaringsrecht: voor briefpost- zendingen 50 ct (35 ct) voor post pakketten t.—(40 ct)'.- 1 -Ook de tariefswijziging' Voor de verzending van luchtpost naar Nederlands Nieuw-Guinea, Indone sië en naar nagenoeg alle overige bestemmingen eaan 1 Juli in. Aantekenrecht (binnen- en bui tenland) 20 ct (15 ct), vastrecht voor postpakketten met aangegeven waarde 20 ct <15 ct). NIEUW FRANKEERZEGEL In gebruik worden genomen fran keerzegels van 7 ct (cijfertype) en briefkaarten (met de beeltenis van de Koningin) van 7 en 15 ct. In de toekomst zullen alle fran keerzegels in waarden oeneden 10 ct worden uitgegeven in het z.g. cijfertype. De zegelafdruk op de briefkaarten blijft de beeltenis van de Koringir, houden. Het programma Gustn's Muziek vereniging voor Zaterdag avond om acht uur in de Plantage, zist er als volgt uit: 1 Erica Mars. A !b; Kappert. 2 Ouverture Joyeus e. Meier Bela (aiT. M. J. H. Kessels). 3 Les roses du Mido, J. Strazuss (arr. J. Blangenis). 4 Doornroosjes Bruidsvaart, Max v Rhode (arr. Dreissen). 5 Dans-suite, -G. 3oedijn. I Intrade. II Intermezzo. III Fi nale. 6 Selection De Vozelkoopman, C. Zeiler - (arr. S. Leeuwen). 7 De "Garde (Mars"), C. J. Cori. LONDEN. De scheppsarts van het poolse passagiersschip ..Batnry", die Zaterdag met de kapitein het schip verliet om te trachten in En geland politiek asyl te krijgen, heeft Woensdag toestemming ge kregen om in Engeland te blijven, aldus een mededeling van het Brit se ministerie van Binnenlandse Za ken. De 53-jarige kapitein Jan Wik- linsky bevindt zich n^g in een ge vangenis te Brixton in afwachting van een beslissing. Pakjes voor Verlf-rl.indsP militairen in Korea t)E,\- HAAG OriiiïY-hrip hn tijdvak van 29 Juni tot 11 Juli wordt de gelegenheid opengesteld om aan de militairen van het Ne derlands Detachement Verenigde Naties in Korea niet-aangetekende pakjes tot een maximum gewicht van 500 gram per luchtpost te ver zenden tegen betaling van het. nor male internationale tarief (zonder luchtrecht). KFT.r.RADO schalk Montgnmerv he-»ft e«r5 uitno diging aangenomen voor een bezoek aan Joegoslavië als gast yan maar schalk Tito. Men- verwacht dat dit bezoek in September zal plaats vmden. Als HCC naar de Ramlaan komt. is dat altijd een der hoogtepunter» van het Sehiedamr** rrickot-seïzoen. Zondag ontvangt Hermcs—DVS op haar j terrein het eerste elftal van de Grote Haagse, dat met HCC 2 en ACC strijdt j om bet cricket-kampioenschap van Nederland. Vele crlcketllefhehhers zullen zich de drie wedstrijden tegen deze tegenstanders in het vorige j jaar herinneren, toen onze stadgenoten als champlon-killer fungeerden en deze drie clubs aan de Datnlaan In het zand deden bijten. Hermes-DVS I heelt epp zeer wisselvallig elftal, maar dat elftal spant zich tegen sterke tegenstanders ti.t het uiterste in. Wij rekenen op een verrassende uitslag. maar hoe bet resultaat ook mag zijn, men kan Zondag zeer zeker van goed j cricket genieten. Daarvoor staan byv. al de namen van de Haagse batsman als IV, H. Gal (nis (aanvoerder van HCC 1 en van het Nedrrlands elftal). P. van Arkei. de Engelsman J. Harris, bovendien ern voortreffelijk wicket- keeper de hardslaande lefthander J. v. d, Luur, L. Sillevis e.a. borg. Bovendien ï»I men voor het eerst In Schiedam het fasl-bowlcn van de i Indiër N. Singh kunnen aanschouwen. De kwaliteit is af de bediening vakkundig en voorkomendDe prijzen? Nu - dat weel U; die zijn lager dan waar ook... A na nas-Abrikozenjam Nieuw I per pol 80 Vermicelli r~0l 250 gram 19 Macaroni 250 gram 22 Appelmoes per pal 28 Limonadesiroop perlfej 130-110-E9 Carabiasjes250 gram 59 HCC als een i Schiedamse veld met He pnthousias- i te Schicrlamsp toeschouwers hst öo Tisgenanrs niet erg. Aan het Her- mes-elft .ij taak om hiervan te ornfiterPM. Het elftal van onze stadgenoten 1 j. als volgt sa me ii gesteld: H. Stolk (captain». J. Keuzekamp (wicketkeeper). J. Scheler. C. Tel- telaar. A. v. rl. Ende Wvv. d. Sloot. A. Scheepmaker. A. Keuzpnkamr», H van Meurs. J. Stablie en G. van Vmiren.^ j Zondag de verre rei# naar Deventer. i vaar de strijd aangebonden ral v. or- j (den met U.D. De reserves van de j i Dam laan bewoner# zijn in deze match f I zeker niej kansloos. He* derde elftal dat tot nu toe on- geslagen bleef, speelt Xaterdagmid- 1 dag op de Kleiweg tegen VOC 3. Zaterdagmiddag speelt op de i Dam laan Hermes-DVS fi legen Ex- cclsior 5 voor de competitie van de RCB D»t zesde elftal van Hermes bevat vele oud-cricketers, die zich aaneengesloten hebben om des Za- terdags nog eens hun hart aan het geliefde spel on te halen. In dit elf- I tal speler» o.a. D Ba ris, H. Beyer. W. j v. d. Most. A. Stout handel. J. v. d. Griend. H van Sonus. M- van Dijk. j E». van Gulik. L. Jurgens. P. Brounts. Ook het elftal van Excelsior 5 be st sat Uit OU.Jere t.p<tiers. Aanvang 2 30 uur. j Op het Asvinn-iprrein aan de Ou- f dp Dijk spelen twee Hermes-elftal- ïen voor de competitie van de RCB te een elkaar. 1 tOÖ gram 29 3 grot» tdKbi» 25 per beker 39 Sinaa&appeischijfjes Fruitdrupa Appelstroop custara dubbel pak 49 Ananas Keith graot blik 69 Zuiver Rundvei 500 gram 67 Palmoiiezeep - - doos met 4 stukken 59 Mager Ontbijtspek 200 gram 57 fijne Snijworst 100 gram 4» Leverpasteiper blik 31 Boerenmetworst 150 gram 59 Lgnchham200 gram 59 Heel Ontbijtworstje par Stuk 42 BOFf IE KOFFIE dat's betere, ja beste koffie kunnen direct bij ons geplaatst worden, liefst met het vak bekend. Runderb r 1.80 per 500 gram Magere o varkenslappen 1.30 per 500 gram Fijn gekriii(ii verse worst .f 1.6S per 500 gram Brunswxikef «neerworstjes iets fijns S 0.38 pet 100 gram VOOR RECLAME ALLEEN DEZE WEEK: de fijnste ham 10.48 per 100 gram VERGEET U DIE HEERLIJKE SLAVINKEN NIET? 0.35 per stuk Verder een keuï van fijne vleeswaren bereid in eigen bedrijf Alleen in de favorietslagerijen RUBENSPLEIN 5 TEL. 67808 RROFRSVF.T.n 159 - TEL- 68327 HOOFDSTRAAT 141. TEL. 67787 Gevraagd, zo spoedig mogelijk, op Handels- en Fabriekskantoor te Schiedam resp, voor eenvoudig kaartsysteemwerk, zt 16 jaar en voor hulp in de .facturenafdeling, 17 jaar Brieven met opgave van leeftijd, schoolopleiding en godsdienst, onder letter S 882, bur. v. d. blad. Gevraagd een werkster voor de och'enduren of meisje hoven Ie 13 jaar Stadhou- rlerslaan 109, tel. 69705. Draaibare rooktafel m. ver lichting. chroom rand en rookstel v.a. 39.93. Fantas tisch mooi en gezellig. Wil son. Grote Visserijstraat 80, 97. 99, 101. Op een distülatfiurskantoor te Schiedam kan per 15 Augustus of uiterlijk 1 Sep tember as. een geplaatst worden. ULO-oyleiding gewenst. Brieven onder nr. S 381 aan het bureau van dit blad. ireiiï Solide Engelse kamer, groot dressoir, schuiftafel, 2 grote clubs, 4 stoelen, mooie be kleding 498.Wilson, Grote Visserijstraat 30, 97, 39, 10 i. Permanent Wave. compleet t 5 75 Ook speciaal alle leuren haarverven Kap salon ..Alida" Grote Visse rijstraat 8 E (hoge stoep). Tel 33762, Rotterdam Gevraagd net meisje voor halve dagen, goede behande ling. hoog loon, tevens een wa svro u w eevraagd voor was buitenshuis voor 2 pers. Hoogstraat 88. Kramers de Groot, Dam 2, Tel 67617 Speciaal aanbev.: Hotelkoffi.e - Krcmmgsthee. Geen cadeaux, geen kortin gen, maar kwaliteit. Gevraagd net meisje voorde dag. dat graag met kinderen omgaat. Werkster aanwezig. Mevr. Verheyden. Juliana* laan 116 h. Schiedam, tele foon 63066. Thuis, ïn de huiskamer, „winkelt" de huisvrouw. Dagelijks yer zij de advertenties in haar dagbiad. ;orde!ige aanbrectingi Een mooie japon! Een nieuw artikell De merken van naam en de meest bekende winkels hebben haar voorkeur. Zij kent 2e door „haar" dagblad. Advertee' doarprn in dagbladen. Bedenk, wat dagbladreclame vermagl „DE SCHIEDAMMER" brengt de naam ER INI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1