rTl Samenwerking maakte het klaar a<;ei\da Sterrengeflonker in de Passage Orgeldraaier kreeg geen ontslagbrief C. de Kievith wint wedstrijd in- Vlaardingen Héél Hoek van Holland op de been voor Arie Boon Valse geruchten omtrent conservenfabriek Jongeman kerfde mantels van fietsende dames open DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Aanlegsteiger ,Nive Waterweg' Verloor U iets? STADSKRON1EK N.J.V.-volleybal nu onder andere naam Zijn laatste noodsprong: inbraak A Lorre bietst een sigaretje Geen andere uitweg H.Th.v.d. VLERK Directeur H.A.R. neemt afscheid Belgische grondwet wordt herzien Ook schipbreukeling van vijftig jaar geleden feliciteerde 85-jarige redder Onderzoek na beschuldigingen van boekhouder levert niets op Twee hertjes in het Kralingse Bos Acht slachtoffers in R'dam en Den Haag 2 Vrijdag 26 Juni 1953 m «sps 2233. Nu nadert ook de patroon van het etablis sement de man, die Rob buitgp gevecht heeft gesteld, is afgedropen. Hjj zegt, dat het eigenlijk allemaal de schuld is van die stomme Hollander. „Hij "kwam hier binnen om goud en edelstenen te verkopen," vertelt hij; „en hij begon op te scheppen, dat hij zoveel sieraden bij ach had. Zo. iets moet je nooit in een café doen en wat er daarna is gebeurd, kunt u zich wel voorstellen.." Ja. Rob begrijpt het du wel. Stevens zit nog steeds met zijn hand on der het hoofd te kreu nen. Hij heeft een grote wond boven zijn oog. i antieke sieraden en goudstukken, die zeker een Rob neemt de tabakszak op, die hij van die rare i paar honderd jaar oud zün. Hoe komt Stevens sinjeur heeft afgepakt en kijkt er in. Even staat j aan die spullen? Enfin, het is zijn zaak niet. Hy hij met zijn ogen te knipperen: die zak is vol met I UMW "yum stopt de tabakszak weer in Stevens* jaszak, helpt hem op de been, verzoekt de patroon een taxi te bellen en brengt hem daarmee naar de haven. In de Oude Spuihaven is sedert eorip jaar by stukjes en beetjes een riante Aanlegsteiger voor de schepen van de watersportvereni ging „De Nieutoe Waterweg" ge groeid.. Vorig jcar werd begonnen met-dit zware karwei, dat alleen maar tot een. goed einde zal kun nen worden gebracht, wanneer aUe krachten daadwerkelijk wer- den ingezet. Op deze wijze be hoefden de «lotfen slechts een fractie te kasten van het bedrag, dat met geheel nieuwe aanleg zou ■zijn gemoeid Dank zij medewerking van vele kanten en een onvermoeide werk ijveris men thans zover, dat de steiger in ieder geval over de ge hele lengte, circa 10 meter, kan- worden gebruikt. Met de afwerking zal men nog wel tot het volgend jaar onder dak zijn. De leden, die zich sedert vorig jaar vrijwel iedere week enkele avonden hebben ingezet, kunnen echter nu al vast met vol doening kijken naar wat is be- reikt: een goede thuishaven, die dubbel gewaardeerd zal toorden! ^Advertentie XJtf Mogen wij het een fabrieScs- offer noemen als een fabri kant een {niet onbeperkt) aantal echt lederen Canadians van blank Argentijns rund- leer levert van een dusdanige kwaliteit dat hij elke tas stuk voor stuk 10 jaar schrifte lijk garandeert? Canadians met voorzat, En gels slot met sleutel en ge ruite voering. Canadians van het beste in de kleur ge looide tuigleer gemaakt, ge leverd door een fabriek die bekend staat om z'n afwer king en soliditeit. Als ro*n fabrikant, die er dit jaar nog duizenden verkocht voor bijna twintig gulden, xe nu aanbiedt voor nog geen twaalf, dan noemen wij dit een overtuigend fabrïeks- offer. iKThTföNl. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van Heze Canadians, onovertrefbaar in kwaliteit, van eerste klas glad tuigleer, aa m inclusief gratis J reislabel, voor m /,'if!K£lüFr7RUM a;JWJfWES, ïft 29180 Ondanks de hitte van het ogenblik werd de C.A.B.- avond een grandioos succes Een, we kunnen wel zeggen eivol Passage-theater, heeft Donderdagavond uitbundig genoten van wit het cabaretprogramma van de C.A.B. hen bood, 't Was niet weinig en uien kreeg dan ook ongetwijfeld volle waar voor z'n geld, dat voor net grootste deel bestemd was voor de kas van de chari tatieve vereniging, die zoveel doet om wat vreugde te brengen in het leven van onze gebrekkige stadgenoten. Tot de aanwezigen behoorde ook wet houder Th. J. L. v- d. Berg en de commissaris van politie, de heer K. Rljpma. In zyn openingswoord dankte voorzitter A. T. Schuddebeurs voor al ook de bedrijven, die bun personeel in staat stelden deze C-A.B.-avond tot zo*n succes te maken. De grootste ster. die wie deze avond aan het Passage-firmament zagen flonkeren, was ongetwijfeld Maxim Herman Raft, een geboren Pool, die Nederland als zijn twee de vaderland beschouwt, maar meestal buiten de grenzen te vinden is. Wie hem gisteravond weer eens als imitator aan het werk zag. zal zich over dit laatste geenszins ver wonderen want Raft is een artist, waar men ook met genoegen een hele avond naar zou blijven kijken. Behalve zijn creaties als Stan Lau rel, Ai Johnson (Mammie.-en en nog vele andere beroemdheden, verraste hij de zaal tenslotte nog eens -met Charlie Chaplin, die op een gegeven ogenblik 2elfs zijn dictator- rol nog even voor het voetlicht bracht. De Wama's zagen wij lange tijd niet op e«h Schiedams toneel. Het tweetal komieken viert momenteel z'n koperen jubileum, waaraan we het liedje van die ouwe, trouwe mer rie uit de beginperiode van hun op treden hadden te danken. Niet minder druk dan de Wama's maakte 2ich Charlie op de kogeL die ook als Matla de handen vele malen graag op elkaar bracht. André Care!! praatte het allemaal aan elkaar, voorzover hij niet zelf op het toneel nodig was om met Marian van den Berg in een schets je op te treden. De aceordeonnist zorgde ervoor dat al dat enthousi- ie in de zaal zich ook nog eens kon ontladen in een samenzang van bekende deuntjes. Voorzitter Schuddebeurs had reeds een en ander over het doel van de avond gezegd. De secretaris van de CAB. de heer K. J. Heyboer, liet z'n grijze kuif ook nog even op het toneel zien. om de aanwezigen nog te wjjzen op al het goede dat de CAB, die over twee weken reeds de 134ste tocht voor gebrekkige stadgenoten organiseert, wel doet. De voornaamste taak blijft echter de verschaffing van invalidenwa gentjes. Vandaar een beroep op offers voor de collecte, die gedu rende de pauze is gehouden. De autobezitters, die steeds weer hun wagens ter beschikking stellen de meesten van hen woonden ook deze avond bij kregen nog een extra dankwoord voor hun medewerking, zonder welke de CAB niet zou kunnen draaien. Te bevragen aan het Hoofdbureau vgrt politie; (tussen 912.30 uur <n 26 uur) Blauw Lindertasje. donker-bruine he rensjaal. zakboekje, parelketting, rode speelgoedauto, kat» in étui, raamhor, 2 Lipssieutels. Te bevragen bij de vinders: Leren koppel, H. Middendorp. Ampère straat 16c: zwart gehaakte damwlwxi- schoen. N. van Gerpen. Maasstraat 42; wit Plastic Ceintuur, J. v. d. Water. St, Jacab$ Gasttuü£, B. K. laan 59; groen5 sjaal, W. V. d. Sluis, Pi eter de Hoogh ei raa: 18b; 1 paar zomerhandschoenen, R. Lammers, Rotterdantsedijk 255b: gro« i zijden hoofddoek, a. v. Meurs, Vla; dingerdijk 190b; rood wollen kin- derv, stje. Meier. v. Ruysdaellaan 36a; bruin windjack, E. Kruisinga Stephert- sonstraat 23; portemonnaie met mh.. A, Boer, Hendrik. Zorgsfraat 41, te Rotter dam: halsketting. J. v, Eijk. Willem Brouwerstra at 27 b; zwart leren heren- portemonnaie. Hoekstra, 's-Graven- satidestraat 8b; gouden hangertje, A. Baljoti. W, Frankeiandsestraat 49a; be ren portemoruiaie, J. H. Kujjl, St. Lidui- nastraat 53; bruin-grijze vulpen. C. Punt. Arn. Hoogvlietairaat 35 te VJaar- dmg»ti; identiteitskaart tnv. mevr. jonkmanDijkstra. Hellemons. Van Be verenstraat 26; paarlen collier, R. Bak ker Groenelaan 8; bruin leren handtas. Stouthaodel, Herenstraat 46: zilveren mband. ABakker. Vlaardingerdtjk 335a; waardebon van i I.—. M. Parent, jan Steenstvaat no. 6?; tang. W. HeiJ, Paulus Potterstraat 41; bougie en com- biriaUctang, 3. van Dieat. Schans 94 te Rotterdam: dop van benzinetank, J. van Bedaf Pcndrachtaestraat 10; autoertek, V. d. Kaalj. Hootdri" 40. te Rotterdam: grijs kinderschoentje. H. de Backer, G roenel aan 8; linnen hoes voor motor rijwiel, v. Noort, Frans Halspletn 43; btauwe aufostep. A. van Ravens. Geert Rein dersstraat 1b: dooa jnh. stukken reep; Scholte, Roiterdamsediik 247a: schroevendraaier, A van Werken. B.K. laan 261a; 1 hos sleu-.el*. H Kinds. Boer- h.nvt|1(r 49a; kinderbnl. W. Hoek, TTn.i+jt-22» a; Vwrferbnl m„t t«*ht wen- tuur. Br~vs.ti Ree. Slachthekstrast 150 te Rotterdam. Onder leiding van commandant S. Moeskep rukte de brandweer Donderdagmiddag om half een uit naar de Parallelweg, waar op nummer 66 een binnenbrandje was gesignaleerd ten huize van de voorman-sjouwer v. L. Het bleek, dat twee kinderen van 4 en 5 jaar 's morgens in de slaapkamer met lucifers aan het spelen waren ge weest. Omstreeks tien uur be merkte mevrouw v. L., dat een kapok bed in brand stond. Zij haal de het bed uit de kamer en doof de het vuur. Kapok heeft echter de eigen schap dat het het vuur lang 'smeu lende kan houden. Ook hier Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: M. M. H- Evers, Lange Haven 81. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Film»: Passage, da. 2 en S uur, Za. en Zo. 3, 4.15, 7, 8.15 uur: In. de greep van de angst (18 jr.). Monopole, da. 2. 7, 9 uur, Za. en Zo. 3. 5. 7, 9 uur: Met geheime instructies (14 jr.). Enkele maanden geleden werd opge richt de Schiedamse Volleybal Club „S.V.Caangesloten bü de Neder landse Volleybal Bond, De „S.V.C." js voortgekomen uit de volleybalafdellng van het onlangs ontbonden Nationaal Jongeren Verbond. Als N.J.V eindigde het 1ste heren team in de tweede klasse op de derde plaats, het 1ste damesteam in de derde klasse op de zesde plaats en het tweede damesteam in de reserve 2de klasse eveneens in de middenmoot. Hoewel voor de eerste keer aan de competitie deelnemend, hadden de da mesteams stellig betere resultaten kun nen bereiken, als de zestallen meer ho mogeen waren geweest; do heren kon den, dank zij hun slechte start niet meer bij de koplopers komen hoewel de tweede helft van de competitie uit sluitend overwinningen opleverde. „S.V.C." denkt in de nieuwe compe titie met drie dames- en twee heren teams te starten Hoewel de animo voor volleybal groot is. moet „S.V.C." zich beperking opleggen, daar de vereniging voorlopig slechts één avond per week over een zaal beschikt. Gedurende de zomermaanden wordt er echter als het weer het toelaat ook buiten getraind en wel op Woensdag avond in bet Volkspark (voormalig Po- lyanthaj. „Vreemd" noemde mevrouw mr C. H. VerstegenKettlltz de houding van een liefdadige Instelling te Rotterdam, die een van »yn orgeldraaiers in de afgelopen winter zü" ontslagbrief weigerde te geven, toen de man iets van de collectebedragen bleek achtergehouden te hebben. Gisteren stond deze, de 51-jarige werkloze Rotterdammer G, B., voor de rechtbank terecht wegens inbraak. Uit het pleidooi van zjjn raads vrouwe bleek dat B. zich in arren moede als orgeldraaier had verhuurd. Hij ontving echter alleen loon op de dagen wanneer er gedraaid kon wor den, en die waren, aldus mevrouw mr. Verstegen, niet erg talrijk in de afgelopen winter. Het gevolg was dat B. niet aan een redelijk loon toe kwam en toen maar wat voor zich zelf reserveerde uit de opbrengsten van zijn muziek. Door de weigering van de instel ling om hem een ontslagbrief te ge- dit het geval. Steeds weer kwa- °L men vlammen te voorschijn, zodat Kats 27 j. men tenslotte het beter oordeelde i Torre de brandweer te waarschuwen. Deze heeft het bed in de tuin leeggestort en daarna het vuur verwijderd. De machinist N. deed aangifte van het laten leeglopen van een vat. waarin zich 200 liter gasolie bevond. Op het werkterrein bij de ophoging van de Algemene Be graafplaats. werd ook nog tien kilo vet voor het gebruik ongeschikt gemaakt en een stormlantaarn ver nield. De politie heeft in dit ver band drie jongens van veertien jaar aangehouden. Er zal een eis tot schadevergoeding worden inge diend. Ten nadele van een dochtertje van C. H. is gistermiddag in het zwembad aan de Havendijk een armbandhorloge ontvreemd. Het kind had het horloge in een porte monnaie tussen haar kleren ver borgen. Burgerlijke Stand Gehuwd: A. Zagwijn 25 j. en A. "Waard 25 j-; W. L. van Duijn 34 j. en H. F. Buijtenhek 29 j>: C. B. de Bot 25 j. en E. Eijpe 20 j.: A. Jongman 19 j. en C. J. Alberts 23 j.: A. Kuipers 28 j. en P. C- den Boef 22 j.; T. G. van Knotsenburg 23 j. en C. Eijsberg 26 j.: B. Valken burg 24 j. en M. Eijsberg 27 j.; A. Har- tingsveld 20 j. en G. C. dén Hartog 22 j.; C. v d. Moolen 48 j. en C. M. Heetman 42 j.: A. H. Blaak. 35 j. én J. M. Lelie veld 28 j.-. c. j. j. Roe!ine 26 j. en A. J. M. de Vette 21 j.; J. P. M. Dikmans 23 j. en G. Levens 22 j.; J. H. van Noort 45 j. en J. M. KUnjtmans- 41 j.; J. de Ridder 24 j. en H. J. Radstake 26 j.: H. Gonlag 21 j. D. Verhoef 19 j.; A. L. v. d. Most an Lieshout 23 j.t C. F. J. Scholte 21 j.: C. v. d. de Jong 23 j.; C. P. de Vos 34 j. en P. 3M. Schoo 27 j.; M. JT. Buijck 35 j. en M. C. L. Bijnens 44 j.: L. J. Kerkhof 2B j. en W. M. Hersbach fAdvertentie I.M.) Rotterdamse dijk 268 - Tel. 67593 Ondertrouwd: J. Donks 25 j. ett M. Snel 19 j.; M. J. van Gent 32 j. en M. C. Stada 23 j.: D. P. A. J. van Haren 23 j. en L. F. M. Thijssen 22 j.: G- F. J. Kuiters 30 j. en 3. J. Th. Noordijk 23 j.: J, Rusman 27 3. en W. Stigter 25 j.; J. Tegelaar 24 j- en W. J. Dingier 17 j.: W. van Tllborg 26 j. en A. M. Maan 29 j.: C. de Wit 20 j- en C. M. Immerzeel 19 j. Geboren: Paula. d. v. A. M. de Lange en D. v. Staalduinen: Hilda, d. v. A. M. de Lange en D. van Staalduinen; Robert E.. z. v. G. Oenema en C. A. v. d. Graaft; Nelly C„ d. v. C. Gravendeel en C. L. Monster: Bernard us H. M.. z. v. H. Ouwen dijk en H. M. Laurens: Anneke E.. d. v. C. v. d. Geer en A. H. ICnrne- lisse: Linda d. v. J. D. Liesker en A. E. Brinkman: Jeanette. d. v. D. J. Bak ker en G. Berkhout: Johannes D. M.. z. v, W. G. Corbeau en C. M. E. Reu- ther. Kunstenaarsmarkt in Utrecht UTRECHT. De Utrechtse kun stenaars hebben Donderdagmiddag gefungeerd als marktkooplieden. De eerste kunstenaarsmarkt in deze stad is een onverwacht succes ge worden. Velen brachten uren door met te kijken en te luisteren naar de werkende artisten. Zij zagen een pottenbakker aan het werk. een beeldhouwer, die uit hout een fi guur hakte en zij hooi'den schilders .'een echte Zadkine. Picasso of Cha gall voor de prijs van een pakje sigaretten" verkopen ten bate van het Nationaal Rampenfonds. De wielerwedstrijden op het Men- delssohnplein hebben gisteravond weer een zeer spannend verloop gehad en er was grote belangstel ling voor dit sportevenement, dat langzamerhand een traditie is He- worden. De leden van de R-C. De Coureur, de organisatoren van de races, hebben zich thans veel meer geroerd dan verleden week en zij zagen kans steeds met enkele ren ners in de voorste gelederen te zitten. Er werd zeer snel gereden en de spanning zat er van het be gin tot het einde in. Er werd eerst gereden voor de juniores, die 30 ronden d.i. 17 km. hebben gereden. In een hoog tem po werd er gestart, en na 4 ronden bedroeg de gemiddelde snelheid niet minder dan 45 km. Dit kon zo uiteraard niet blijven en na onge veer 10 ronden rijden gingen de jonge rentiers het wat kalmer aan doen. De renners W. de Jong (Schiedam) en Sjouke (F)jcnoord) deden het uitstekend. De uitslagen waren: 1. H. v d. Graaf (Rotterdamse Leeuw) 25.33; 2. A. van lersel <Apollo>; 3. W. de Koning (Coureur); 4. P. van Ga len (Coureur); 5. IV. de Jong (Schiedam); 6. Kouwenhoven; 7. C. Spanjcrsbérg (PtdaSiiiödêïi); 8, P. Zeel en berg (Rott„ Leeuw); 9, A. den Delder (Pedaalridders); 10. Sjouke (Fijenoord). De amateurs zouden aanvanke lijk 80 ronden rijden, doch nadat enkele ronden waren gereden be sloot de jury er 90 te laten draai en. Na 30 ronden vormde ach een kopgroep, die bestond uit de ren ners Muilwijk, Van Amen, De Kie vith. Vassena, Huizer en Van Sta ten. die zich tot het einde toe wist te handhaven en de strijd een zeer aantrekkelijk aanzien gaf. M eerde- re malen trachtten de andere ren ners zich bij deze groep te voe gen. doch zij slaagden hier niet in. Met nog 5 ronden te rijden maakte J, van Amen (Pedaalridders) zich los uit de kopgroep, doch het bleek te vroeg tc zjjn geweest, want kort voor de finish werd hij door een tweetal renners gepasseerd. Uitslagen: 1. C. de Kievith (Schie dam). 1.16.12 uur; 2. J. Rijsoord (Coureur); 3. J. van Amen (Pe daalridders); 4. G. Vassena (Pedaal- ridders); 5. W. van Staten (Fijen- oord); 6. Jansen (Fijenoord); 7. v. d. Stel (Pedaalridders); 3. M. Weyts (Fijenoord); 9. Albla? (Rotterdam se Leeuw); 10. W. Terhaar (Pedaal ridders). Er werden premie» behaald door Muilwyk. DasgErman. Van Amen, Alblas, Balkboven en d. SteL De heer J. Timmer zal in ver band met het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd aan het einde van deze maand zijn functie als directeur van de Haven Arbeids Reserve neerleggen. Op Vrijdag 3 Juli van 12 tot 1 uur zal in de vergaderzaal van de Scheepvaart Vereniging Zuid aan de Pieter de Hooghweg gelegenheid zijn afscheid van de heer Timmer te nemen. (Van onze correspondent) BRUSSEL Namens de Belgische reuring heeft Donderdagmiddag de Belgische minister van Buitenlandse Zaken bij de Kamer het. reeds enige tijd geleden toegezegde ontwerp van verklaring gedeponeerd, waarin wordt geconstateerd, dat een wijzi ging van verscheidene artikelen van de grondwet noodzakelijk is. De be doeling is de grondwet aan te pas sen aan de nieuwe internationale verplichtingen, wil nemen. Het ontwerp is verzonden naar een speciale commissie, die ook eventuele andere voorstellen tot grondwetswijziging er is reeds een Waals voorstel aanhangig, dat een federatieve structuur van het land beoogt dient te onderzoeken. Verwacht mag worden, dat dit on derzoek geruime tijd in beslag zal nemen. Als uiteindelijk de bewuste verklaring door beide kamers wordt aangenomen, is het parlement van rechtswege ontbonden en moeten nieuwe verkiezingen worden uitge schreven. ven, kon hij geen aanspraak maken op ondersteuning door Sociale Zaken, evenmin was het hem daardoor mo gelijk een nieuwe baan te krijgen. Van het weinige geld dat hem nog resteerde ging hij drinken en toen zag hij tenslotte geen andere uitweg meer uit zijn moeilijkheden dan met een steen de etalageruit van een win kel aan de Coolsingel in stukken te gooien en een paar vulpenhouders weg te nemen. Dit gebeurde in de nacht van 19 April. De buit ter waarde van 27,50 ver kocht hij voor 6,50, dit bedrag be steedde hij aan wat levensmiddelen. De Officier van Justitie, mr. C. W. Baron van Dedem, eiste wegens dit vergrijp tegen B., die reeds enkele malen voor kleine delicten veroor deeld is, een jaar met aftrek. Ver- dachte's raadsvrouwe drong in haar pleidooi aan op een gecombineerde straf. Uitspraak Dinsdagmiddag 30 Juni 3 uur. Iedere ochtend speelt lorre Cata in Diergaarde Blij-Dorp een poosje met de baasadjunct-directeur A. Jan sen. Het spelletje, -tcat op de foto wordt gedemonstreerd heet JSiga- retje bietsen" en lorre vindt het wat aardig. (Van een onaer verslaggevers) In 's-Gravenzande is enige deining ontstaan door een politieonderzoek naar de administratie van de Zuid-Hollandse conservenfabriek. Talloze gissingen doen.de ronde, die beogen de directie van het bedrijf niet be paald in een gunstig daglicht te stellen. Naar wü echter uit betrouwbare bron vernemen berusten de geruchten niet op goede gronden. Het onder zoek, dat is ingesteld door de 's-Gravenzandse gemeentepolitie in samen werking met rijkspolitie en fiscale recherche is niet meer dan een forma liteit, zo werd ons te verstaan gegeven. keerde het bedrijf, dat toen werd geleid door de eigenaar B.. in zor gelijke toestand, Surséance van be taling werd aangevraagd en met de crediteuren kwam 't tot een accoord. De fabriek werd daarop overgeno men door de Rotterdamse groenten- exporteur Z. en enige familieleden, die er in korte tijd een bloeiende N.V. van maakten. Sinövdien is er nog iets voorge vallen, dat de naam van het bedrijf op veler lippen bracht. Enige maan den geleden liet de Amsterdamse advocaat mr P. G. Vos met toe stemming van de president der rechtbank, beslag leggen op het banksaldo en de machines der fa briek. Dit in opdracht van een Belgische potten fabriek, die het be drijf in *s-Gravenzande een partij potten had geleverd, die niet wer den betaald, omdat rij ondeugdelijk zouden zijn. De Zuid-Hollandse Conservenfa briek heeft toen een schikking aan geboden. maar deze werd van de hand gewezen omdat de ondeugde lijke potten toch waren gebruikt. De heer Z. neemt zich nu voor een kort geding aanhangig te maken met als doel het beslag op bankre kening en machines op te heffen. Maar deze kooplieden-onenigheid heeft met malversaties echter niets uit te staan. Het onderzoek is enige dagen ge leden begonnen na het ontslag van een boekhouder der firma, die er door zijn directie van werd be schuldigd 1800 gulden te hebben verduisterd. De boekhouder deelde bij zijn aanhouding mee. dat er in de fabriek nog meer onregelmatig- dïe België op zich heden hebben plaats gevonden. Hoewel de politie aan dit verhaal niet veel geLoof hechtte, moest zij toch onderzoeken, of er waarheid in school Dit is gebeurd, maar on rustbarende dingen zijn niet aan het licht gekomen. Het feit. dat de Zuid-Hollandse Conservenfabriek een moeilijke tijd achter de rug heeft, is aanleiding geweest tot wilde geruchten en tot een publicatie in een landelijk och tendblad, dat de kwestie vanmor gen opblies tot een fiscaal delict, en een oplichtingsaffaire. Ongeveer drie jaar geleden ver- ROTTEFDAM. Een berg van geschenken het bescheiden huisje aan de II pen damstraat in Hoek van Holland binnenge dragen, waar de bekende redder Arie Boon, de zwarte schipperspet vaster dan ooit op het T~oofd, in opperbeste stemming en goede ge zondheid rijn vijf en tachtigste Ver jaardag vierde. Tientallen mensen uit het rijke verleden van deze nuchtere mensenvriend verschenen op de feestdag plotseling weer bin nen zjjn gezichtskring. Zo had bij voorbeeld een nu bejaarde man, die bijna een halve eeuw geleden als jongmaatje door Arie Boon werd gered, een hartelijke brief en een kist sigaren gestuurd. Niet alleen van ver, maar vooral ook van dichtbij waren de belang stellenden naar de woning van Boons dochter in de Itpendamstraat gekomen. Kleine en grote cadeaux en veelkleurige bouquetten bloemen brachten zij mee en \-oor ieder van hen had de n-g kaarsrechte jarige een kwinkslag of een ernstiger woord. Onder de ontelbare bezoe kers waren onder meer de voor zitter van de vereniging „De Red dingsmedaille" en andere vrienden uifc de wereld, waarin de 85.jarige op een bescheiden manier zulk een belangrijke plaats innam. Behalve binnenshuis was er nok buiten feest: Vele plaatsgenoten hadden namelijk de vlag uitgesto ken ter ere van hun moedige me- deburger en 's avonds trok zelfs de harmonieverenicing „Rotterdam aan Zee" met diep geroffel en hel der geschetter de straat in om een serenade te brengen. De schipbreukeling van vijftig jaar geleden, die zo prompt op tijd zijn geschenk en felicitaties had gestuurd bleek eeu bewoner van Pernis te zijn die in 1901 met vijf anderen door Arie Boon en z% makkers was gered, toen het s.s. Holland voor de Hoek schipbreuk leed. In onze krant had de man van 's redders 85ste verjaardag ge lezen, zo schreef hij in zijn brief, en plotseling had hij het hele angstwekkende tafereel van toen weer voor ogen gezien- In het Kralingse Bos lopen in een omrasterde ruimte al twee hertjes, bestemd voor het hertenkamp, dat hier binnenkort zal worden opge» trokken. Het zijn een ree ea ©en damhert je. ROTTERDAM. Een ogenschijn lijk volkomen normale en keurig uitziende jongeman bekende gis* teren voor de Rotterdamse reeht- hank, dat hij vorig jaar in de loop van enkele maanden te Rotterdam en Den Haag acht damesmantels met een scheermesje had openge sneden. De jassensnüder, de 28. jarige bouwkundig tekenaar E. R., in Bandoeng geboren, placht zjjn fiet sende slachtoffers achterop te rijden en haar met een bliksemsnelle zwaai van zijn mesje de jas of mantel aan de rugzijde open te kerven. Verdachte waren twee ge vallen van deze vreemde agressie in de msand November te Rotter dam gepïeeg<C ten laste gelegd, maar in dezelfds stad had hij. even als in Den Haag, nog drie slacht, offers gemaakt. Hoe hij er toe gekomen was be greep K. nu nog niet en hij wist zich niet precies te herinneren waar hij zijn aanvallen gepleegd had. De president merkte echter wel op, dat de vreemde daden voortkwamen uit een sexueel complex, dat verdachte op deze wijze afreageerde. Ook het psychiatrisch rapport sprak van neurotische symptomen en toerekeningsvatbaarheid, die op het moment van het gebeurde» slechts gedeeltelijk aanwezig was. K„ die nog nooit met de rechte* in aanraking was geweest, zei dat hij bezig was de schade aan zün vrouwelijke dupen te vergoeden. De Officier van Justitie eiste tegen hem een geldboete van f 25.en zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en bijzonder* voorwaarden van algemeen en psy chiatrisch toezicht. Uitspraak Dinsdagmiddag 30 JtmL f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1