Riolering in Bijdorp eist spoedige voorzieningen S&siËS C a<;f;;\da Skelet aan Coolsingei wordt pronkstuk J souterrain Aanleg van installatie zal moeilijk zijn In bioscopen staat potje spanning op 't vuur Zes man gearresteerd wegens ijzerdiefstal DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB >2 Excel si or-cri cket naar Enschedé Er komt een terras aan de Schiekade Waarom stcidsgroen verdwijn t j STADSKRONIEK Er werd even geschopt Joan Crawford vol angst in Passage Bouwplannen van Bank voor Handel en Scheepvaart Kind gleed van palen onder auto K wart eeu w werkzaam diergaarde Knoeiden met weegbriefjes en deelden de winst van 26000 kg ijzer H. Harberts benoemd tot directeur H.A.R. c fC\ fi) L winkeljuffrouw NET PERSOON GEZOCHT Koeeievstevs .2 Zaterdag 27 Juni 1953 De besturen van 't Groene Kruis en bel Witte-Gele Kruis in Ketheï heb ben zich schriftelijk tot de Baad gewend In verband mrt de slechte toe stand van de rinojwaterafvoer ten Oosten van de Schlcdamscweg in het z.g. Bijdorp. Verzocht wordt dit gedeelte by voorrang aan te sluiten op het gemeentel Uk rioleringsstelsel en in afwachting van de definitieve oplos sing de sloten van gemeentewege te doen schoonmaken, In hun antwoord -bevestigen B. cn deze onhoudbare situatie. Zy stellen ös Baad dan ook voor de bewoners te verplichten de sloten achter hun woning schoon te maken, Daarna zal de gemeente in de herfst de sloten ten Oosten van Bij dorp verder reinigen. In principe zou men willen besluiten tot de aanleg van een riolering op gemeentekostcn. In verhand met de vele moeilijk heden, die zich by het doorvoeren van het laatste plan voordoen, zat wen met de eigenaren in overleg treden over de mogelijkheid de straten in onderhoud bü de g' neente te brengen. Wat betreft de ophoping van fae- cahen in de sloten achter de hmzen in By dorp Kethrl en het verstopt raken van de septic-tanks als gevolg daarvan, kunnen B. en W. het vol gende mededelen. De faecaliën en een deel van het hi ushoud water worden geloosd via septic-tanks, waarin 'n gedeeltelijke rotting van de afvalstoffen plaats vindt. Het uit de tanks stromende .w.ater en het rechtstreeks op de sloten geloosde huishoud water geeft in die sloten een stibafzetting, waar in de rotting zich voortzet. Oorspronkelijk waren vele wo ningen met de straten eigendom van enkele eigenaren, die gehele, hun in eigendom toebehoiende huizenrijen op slechts één tank lieten lozen. Het schoonmaken daarvan van gemeen tewege te doen geschieden. Gevaar voor nieuwe vijvers Een afdoende verbetering kan al leen tot stand komen door de spoe dige riolering van het gebied. Nu het recreatiegebied wordt aangelegd, is dit te meer gewenst, daar het niet uitgesloten moet worden geacht dat de vervuiling van het pólderwater zich tot de vijvers aldaar voortzet. Er wordt thans een plan gemaakt voor deze riolering, waarvan de kos ten voorlopig worden geraamd op f 35.000.—. Hierbij doet zich de moeilijkheid voor, dat de riolen, welke het af valwater zullen afvoeren naar de bemaling, geheel in particulier ter rein komen te liggen. B. en W. voe len er voor die riolen toch voor re- - - jeu er v ui.11 tuficu vui-Ji vvui ui- merendeel der wen.neen met straat- jrening van de eemeente aan te leg- gédee.ten en nolerut* IS inmiddels fn de eBnU, ]Mts M, by het in verschillende andere handen ™l£, Mtjli gedeeltelijk zeer wet- 'rttusTPoaaan T\Tti r?a Ai-ffPnrlnro van rli» i - mg kapitaalkrachtige eigenaren te rugvordering van de aanlegkostei; op grote moeilijkheden stuiten. In de tweede plaats is de verwijdering van vuil een gemeentelijke taak, waarvoor de eigenaren, evenals de eigenaren van percelen in de stad. die wpI reeds op de riolering zyn aangesloten, in de vorm van straat belasting een zekere bijdrage geven Tenslotte zijn met een verbetering van de toestand sociale en hygiëni sche belangen van wijdere strekking gemoeid. Particuliere straten In de raming zijn dan ook alle riolen begrepen, evenwel niet de huisaansluitingen naar die riolering. Deze zullen in elk geval door de eigenaren moeten worden betaald "Wel moet er rekening mede worden gehouden dat het maken va 1 een gemeentelijke riolering in een par ticuliere straat, welke daarbij dus overgegaan. Nu de eigendom van de riolering over zoveel personen ver- deeld is, is het onderhoud van de riolering met septic-tanks er niet eenvoudiger op geworden. Huizen en straten met riolering zijn gezakt, waardoor riolering en Septic-tanks onder het polderpeil - zijn komen te liggen. De riolering raakt daardoor verstopt. Ophalen van de rioleringen, d.w.z. de afvoer- leiding naar de septic-tanks en op metselen van de sceptic-tanks zal een einde maken aan de verstoppin- gen. De vervuiling van de sloten zai evenwel weinig oï niets verbeteren. Het schoonmaken van de sloten is volgens de keur van de Westabts- polder de taak van de aangrenzende eigenaar of diens pachter. Op ver schillende plaatsen wordt dat schoonmaken zeer bemoeilijkt door ,de doop de bewoners opgerichte bouwsels. Bovendien maken vele bewoners zich schuldig aan het stor ten van vuil van allerlei aard en'af val in die sloten. Onder deze om standigheden is het begnjpe- lijk. dat in de gevallen waarin de eigenaar niet tevens bewoner is. deze weinig voelt voor "het schoonmaken van de sloot. Het komt B. en-W. 'daarom-doelmatig voor als tóe ge*» meente in het vervolg de bewoners n- •.tot schoonmaken verplicht. - Voor de sloten tussen Bijdorp en .-de z.g. Westpolderse Kromme Wete- •ring ligt de zaak enigszirs anders. De aanliggende pachters hebben geen belang bij Bijdorp en maken be- zwaar togen het opruimen van de .door de-bewoners van die bebou wing veroorzaakte vervuiling. De gemeente kan bier niet optreden; het schoonmaken kan hier alleen worden afgedwongen door het pol derbestuur op grond van de Polder- keur. De bezwaren van bedoelde pachters komen ons niet ongegrond voor, in verband waarmede B. en "W. zouden willen voorstellen, het KERKDIENSTEN - Herv, GemeenteGrote Kex-k 10 uur: ds H. W. Hemmes; 5 uur' ds J G Jan sen,. Jeugddienst. Kieuv,e Kerk 10 uur ds A. Hoftman; 5 uur. dr L. J Caze- mier. Westerkerk 9 en 10 uur ds J. D, Smid. Vredeskcrk 9 uur ds F. van der Grift. Serooskerke 10A5 uur dr L, J. Cazemier. Ned. Prot. Bond, kerkgebouw West- vest. 10.30 uur: ds J. B. Schouwink. Evangel. Lutherse Gemeente, kerk L. meUTOtrjat, 10 uur: ds J. va>, Mjim». In het volkspark heeft de voor. Oud-Katn, Kerk. kerk Dam. 8,30 uur: tmn <4» Vroegdienst; 10 uur. Hoogmis v. ri. feest- bemding van de komst van de das v. d apostel Petrus en Paulus VlaroUngse scheepswerf A. de Jong Ned. Herv, (Gerf.) Evangelisaüe. ge- al ingrijpende veranderingen aange- bouw Tivoli. Nwe Haven. 10 uur- dhr. bracht. Zo is op de plaats, waar de Vermaqs, R'dam: 3.30 uu<- ös ,Bduw werf een stuk uit het bos haalt, de Ridderkerk. houtopstand gekapt en werd een Chr._G«ref, Gemeente, kerk Warande, begin gemaakt met de lerrein-opho- 10 en 3 uur Leesdienst 1 «ins? riet cebied tussen de be- Oud-Geref. Gemeente, Geref. Jeugd- t gjf - HeL Jf D1*°meer landin- huis. Lange Haven io en 5 uur d5 F. staande, maar straks meer ïanam Luytjes. Lener des Hcils, 10 uur Hëiligmes- sair.enkomst. 10 30 uur Openluchtpredi- king aan de Geirit Verboon straat, 1930 ■uur Verlossinassamerikomst Ev&ng, Gcm. Kerkzaal, Broersvest 53, 10 en 1. uur -ds Visser. Amsterdam. Geref. Kerkt (art. 31) kerk Wastvest S0. 8.30 er» 4 uur C. Vonk. Chr. Geref. Gem., Volksgebouw Tuin laan 50. 10 cn 4 uur M. J. Middelkoop Evangelisatie, geb. Broersvest, achter de Molen, 10 uur ere-dienst. 4 30 uur Dienst des Woords Kerk van, Jmw Christus van de Hetlt- gen der Laatste Dagen, Lange Haven 59. 5 uur godsdienstoefening. Gem. Gods, „Pinkstergemeente", aeb. Asloria.Kethel6traat 45, 10 uur de heer .L. Daniel. Den Haag. Kruislecer. geb. Tuinlaan 50. 10 30 uur WydmRsdienst, 8 uur samenkomst o.l.v. adjudant T. Suiers Geref. Kerk: Oosterkerk v.m. 10 uur: ds E. J. Oomkes. Voorber. H. Avond maal; n.m. 5 uur: ds E. J. Oomkes Zo. 10. Plantagekcrk v m. 10 uur: ds G Brinkman. Voorber. H. Avondmaal: nra. 5 uur: ds G. Brinkman Zo, 9, .Tuli- anakerk vm. 10 uur- ds W. A Krijger. Voorber. H. Avondmaal: n m 5 uur- ds U'. A. Krijger. Zo. 8 KethcI v.m. 9-30 uur ds D. Drent'n; n m 2 30 uur: ds G. Brinkman. Zo. 9. Medische dienst Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Zon- dagavond 12 uur wordt de medische dienst waargenomen door de volgende artsen: D, Houthuysen Jr., Swammer- damsingej 43. tel 68516; W. T. P. Nycn- hms, BK Laan 154. tel. 69880; J Ris, Tuinlaan 82, tel. 67856. Geopend is apotheek ..Rembrandt Rembrandtlaan 5^ Burgerlijke Stand Geboren: Frederik. v F. J, E einders en M. v. Hoogdalem: Dirk z. v. J v d. Kraan en A. Scheffer; Petrus' J.' z. v P. J. Heyster en A. A, i'pti Pauline E J N., d v A. M. Maissan en E M. H. J. Moo- nen; Simon J. z. v. W. J. Kleyn en J. A. Visser. Overleden: O. van Binsbergen, 70 j.: G. W. J. v. d Sloot. 79 j. Gehuwd: C. H. Tesehmaher, 28 j. en A. E. Vloemans 27 j. moet worden opgebroken. tot ge schillen met de t.genaren aanlei ding kan geven. De berte oplossing zou zijn de straat r in de eigenaren over te ne men, die daarbij voor het overne men van de onderhoudsplicht door de gemeente een bedrag aan de ge meente moeten betalen. Gezien de zeer slechte staat van onderhoud, waarin de straten thans verkeren, zal het "iet gemakkelijk zijn hier over overeenstemming "te bereiken De riolering en cie bemaling, niet meer dan een grote toesangskoker met pomp, die het water naar de persleiding van het gemaal Ketheï perst, worden zo eenvoudig mogelijk gehouden. In de verre toekomst zal de thans aanwezige bebouwing, i. v. m. het plan Tuindorp Bijdorp, nl. grotendeels moeten verdwijnen. Het komt het gemeentebestuur alleszins gewettigd voor om vóór die tijd nog tot de aanleg van eon eenvoudige riolering over te gaan. Met betrekking tot de bemaling wordt Cr op gerekend, dat ook de woningen aan de Westzijde van de Sehiedaniseweg kunnen worden aan gesloten. Wat men moet weten: apothekers-nachtdienst: R em br a ndt-a po theek, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G G. en GJD. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Films; Passage, da. 2 en 8 uur, Za. en Zo, 2, 4.15, 7, 9.15 uur: In de greep van de angst (18 jr.). Monopole, da. 2, 7, 9 uur, Za. en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: Met geheime instructies (14 jr.). Oecumenisch weekeinde in Vlaardingen De Oecumenische Jeugdraad or ganiseert in het komende week einde. op 4 en 5 .Tuil in Vlaardingen een districts weekend. Als onder werp is gekozen: ..Israël". Als des kundigen op dit terrein zullen spre ken ds G, F. W Herngreen, Herv. pred. te Rotterdam en ds S. P, Tabaksblatt. Herv. pred. te Den Haag. Zij zullen inleidingen houden over resp. „De betekenis van Israël voor de Kerk" en „De taak van de Kerk tegenover Israël." De deelnemers aan dit weekend worden Zaterdag 4 Juli tussen 16 en 16.45 uur verwacht. Holy weg 37 te- Vlaardingen. Van het program ma, waarin ruim plaats is voor ont spanning. noemen we nog het bij wonen van de samenkomst van het Leger des Heils op Zondagmorgen 2234. In de taxi raakt Stevens buiten bewustzijn en Rob heeft de grootste moeite de man aan boord van zijn schip te brengen. Maar ten slotte slaagt hij er toch in Stevens de ka juit binnen te dragen en hem naar zijn kooi te helpen. Dan knipt hy het licht aan om te kijken hoe die wond boven het oog er uit ziet. Nou, dat is hard aangekomen! Rob maakt de wond zo goed en zo kwaad als dat gaat schoon en Jegt een ver band. Maar die wond zou wel eens infectie kunnen veroorzaken, bedenkt bij Zou er aan boord van de „Poseidon" geen verband- i. t 1 1 trommel zijn? Zelf heeft Rob een behoorlijk in- rige boel hier aan boord, vindt hy. maar die kast 1 goede zeekaarten! Rob pakt de trommel cn opent gericht medicijnkastje, maar hy laat de oewuste- ziet er goed onderhouden uit Ja, daar staal n.ik het deksel. Ja, daar vindt hij alles wat hy nodig loze nu liever niet alleen. Rob gaa onderzoek een verband trommel. En kijk, Stevens heeft ook heeft, uit In die kast misschien? Het is maar een sme- 1 „Excelsior"-cricket gaat morgen de verre reis naar Enschede ondernemen. Men ontmoet daar PW, een van de wei nige Oostelijke cricketclubs. Hoewel PW In dit seizoen nog niet veel grote daden heeft getoond, mogen onze stadgenoten deze ploeg toch ih geen geval onder schatten. PW telt enige hard sla an de batsmen ouder haar gelederen. N. Leef- tinck is zojuist in het Nederlands elftat opgesteld, terwyj ook de bowlery haar mannetje staat. Excelsior komt enigszins gewijzigd 1n het veld. Middendorp en Ruychrok zyn vervangen door Bierhuizen en Schoof. Het elftal Js a!s volgt samengesteld: F. Bakker, captain, Th. Bierhuizen, wicket, keeper, H. ter Braak, J. Dries, A. Dui- mel, A. Hoenderop. N. Huet, A. en J. Oosterholt. A. Schoof en C. Voilebregt. Het tweede elftal ontvangt HCC V aan de Oude Dijk. De heer J. A. Augusteijn. sedert Juni 1952 huurder van het café- pand Schiekade 6, heeft het plan opgevat ten behoeve van zyn sei zoenbedrijfje een terras aan de Schie te exploiteren. Teneinde dit plan te verwezenlijken verzocht hy de ter plaatse aanwezige mestput ten te doen dempen en hem daarna de tussen de Schie en de Schiekade vrijkomende grond voor dat doel te verhuren. Blijkens het door de directeur van Gemeentewerken uitgebracht rapport zullen de kosten van het dempen van de twee putten ƒ400 bedragen en is adressant bereid voor de grond van ongeveer 160 m2 een huurprijs van 0.50 per m2 te betalen. Omdat de mestputten juist op het punt zijn gelegen, waar de Schie- kade m een smal pad overgaat en deze overgang nog tevens in de kromming van de weg is gelegen, is De sltdtin* is öz'ndac"Ï7"tiur7 Op- het Passjre" m putten, vooral saven worden ingewacht bij de se- h'J avond gevaarluk te noemen, ao- cretaris van de OJH. Schiedam, -11" d.mn— daarvan wel ve- Vlaardingerweg 3. tel. 69964, waarts te leggen "West F ranke land- sedijk is vrijwel op niveau ge bracht. In verband met voorgenomen wegomlegging en de wijziging van de rouie die de persbuis van de riolering op zijn weg van het Ju. lianapark naar de rivier tot dusver nam. is ook verderop nog een deel van het park ten offer gevallen. het dempen daarvan wel wenst is. Mede in aanmerking genomen, dat de grond tussen de Schie en de Schiekade na de demping kan wor den verhuurd, achten B. en W. de aan de uitvoering van de gevraagde maatraft*] verbonden kosten wel verantwoord. I Vrijdagmiddag kwart over drie I vielen 17 kisten met aardappelen van een vrachtauto, afkomstig uit Oud- Beijerland. die over de Nieuwe Ha- i ven reed. De passende wielrydster, i mej. N. D, werd er door geraakt en i liep schaafwonden op. De tienjarige scholier S. zette gis teren zyn fiets in het struikgewas bij het zwembad aan de Havendyk. Bij terugkomst bleek iemand anders er zich over te hebben oiït'ermd. Tijdens het voetbalspel van enkele j'ongens op het Frans Halsplein meen de ook de 17-jarige P. als buiten staander een balletje te mogen schoppen. Hy kreeg hierover het een en ander te horen van de 15-jarige T. H. van E. De ander nam dat niet en begon een vechtpartij, waarbij hij kans zag de jongen v, E. een schop tegen de schouder te geven. Deze moest naar de dr. Noletstiehting wor den overgebracht, waar bleek, dat hij een gescheurd of gebroken sleutel been had opgelopen. Vermoedelijk zal de jongen zes weken in het zie kenhuis moeten verblijven. De vertrouwenwekkende we ten- schap dat Hollywood de geschiede nis wel tot een happy-en ding zou voeren, beeft ons Vrijdag m het Passage-theater op dc been gehol pen. Onder de (in-) druk der om standigheden is die zekerheid een enkel keertje aan het wankelen ge slagen, maar tenslotte hebben we dan toch gelijk gekregen: De slech te Jack Palancc en Gloria Graham kondon zich op deze aardbodem niet handhaven. ,.In ae greep van de angst" is de suggestieve titel van de film in het P a s s a g e-t healer, waarin Joan Crawford de hoofdrol speelt van de succesvolle toneelschrijfster, die ge noeg geld zou bezitten oom er rus tig van te leven. Dat zij het niet doet. valt ui haar te pryzen, en dat trouwens niet alleen. Zij blijkt een liefhebbende vrouw te zijn als zy in de trein een toneel speler ontmoet, die zy kort daarvoor wegens zyn weinig adonis-achtig uiterlijk uit haar laatste stuk ver wijderde. De film vertelt ons van de korte romance, die tenslotte in het huwelijk uitmondt. Dan eerst znn we aan het punt beland, waar regisseur David Milier ons wil hebben. Terwijl alles nog vol geluk is, begint het eerste ge- knaag aan de wortes ervan. Dank zij een ingenieus toestel komt Joan, die m het verhaal Myra wordt gp- noemd, achter de snode plannen van haar man en zyn vroeger liefje. Deze laatste connectie wordt ons wel bijzonder slecht uit de doeken gedaan, maar daarom met getreurd, want de spanning wordt er niet mmder om beleefd, In steeds sneller tempo gaat het op de climax aan. die nu met meer wordt bewerkstelligd door de be driegers. maar door de belaagde, met wie we nog menig angstig mi nuutje kunnen beleven voordat het noodlot zich met de zaak heeft be moeid en ieder tevreden z'n weg kan gaan. „IVIet geheime instructies" Onk aan de Hoogstraat wordt in het Mo nopol e-t heater de warmte getrotseerd met een flinke dosis spanning. We leven daar m 1820, toen een Amerikaans oorlogs schip in piraten-vermomming naar de Spaanse bezittingen aan de West- kustvoer teneinde daar het zeevo- versgilde een lesje te lezen. Dat ge beurt dan ook, maar misschien heb ben we er minder oog voor dan voor de ontwikkeling van de rivaliteit tussen twee zeebonken, die elkaar niet veel toegeven, ook al z.jn ze aan boord van hetzelfde schip. Als er dan ook nog met het land een vrouw m zich komt. wordt het hele maal moeilijk. Maar ook hier is de film opgewassen tegen de situatie en ziPt kans het nog zo te plooien dat de beste man (m 0112e ogen) met de prijs gaat stryken. Rechtsgeding over schade W ilhelminahaven Zoals wij Vrydag reeds konden be richten, hebben de gedupeerden waaronder dc gemeente maatregelen genomen teneinde zich te verzekeren van een vergoeding van de schade die in de beruchte stormnacht in de Wilhelminahaven werd aangericht door het Russische schip „Korsakov". In een schrijven aan de gemeente raad delen B, en W. thans mee, dat zij tot de overtuiging zijn gekomen dat het bereiken van minnelijke overeenstemming niet verwacht mag worden. Ter bewaring van de rech ten van de gemeente hebben zij daar om opdracht gegeven de reders van het schip te dagvaarden voor de ar rondissementsrechtbank te Rotter dam, teneinde hen tot betaling van de schade te doen veroordelen. Daar deze zaak eerst in September za! dienen, acht men het juist dat de voorlopige maatregelen worden be krachtigd door een raadsbesluit. Honkballend „Schiedam" ontvangt Neptunus Door pen wijziging ln bet -wedstrUd- programma ïfi met. zoals Dinsdag werd vermeld. Sparta H Zondag de tegenstan der van de honkballende Schiedammers, maar Neptunus. De Rotterdammers hebben tot heden goede resultaten geboekt en zijn even eens geïnteresseerd bij de bezetting van de tweede plaats en zullen hun huid zo duur mogelijk verkopen. Het zal voor de zwart-witten, geïien het feit dat Neptunus speciaal door hen moeilyk bestreden kan worden, een lastige opgave worden beide punten in eigen huis te houden. Het is dan ook moeilijk een voorspelling omtrent de uit slag te doen. De wedstrijd wordt, zoals steeds, gespeeld op Boshoek en vangt aan om 2 uur. Mei muziek door de siad Ter gelegenheid van de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard maakt de Chr. Muziekvereniging „Harpe Davids" Maandag een mars door de stad. De af mars vanaf bet repetitielokaal san de Lange Haven is vastgesteld op 's avond* 8 uur. Jarenlang heeft Rotterdam met grote ergernis tegen het focilelyke beton- skelet aan. de Coolsingei aangekeken, maar nu dan eindelijk de plannen voor afbouw en Inrichting zyn bekend gemaakt blijkt de verrassing des te groter. Want de Bank voor Handel en Scheepvaart, die zich samen met de Handels- en Transport Maatschappy „Vulcaan" en de „Halcyon Lijn" over het monsterachtige geraamte heeft ontfermd, liet door ztfn architecten een rustige, maar fraaie gevel en een smaakvol interieur ontwerpen. Tragisch ongeval met dodelijke afloop In de Boomgaard dwarsstraat was de driejarige Elisabeth Steyn, uit de Eendrachtstraat gistermiddag aan het speler, op bouwmaterialen Toen een vrachtauto passeerde is zij van enkele palen gegleden. Ze viel met het hoofd tegen het hnkerachter- wiel van de langzaam rijdende auto cn overleed der plaatse. Het stoffe lijk overschot is naar het Coolsingel- zie kenhuis vervoerd. m Men herinnert zich dat ook de Bank voor Handel en Scheepvaart in de Meidagen ..1 1940 tot puin en as verging. Het oud" pand aan de Zuid-Blaak werd geheel ver woest en het bedrijf moest zijn toe vlucht zoeken in een pand aan de Van Vollenhovenstraat, waar het nu nog is gevestigd. In het nieuwe gebouw zal het de begane grond en de eerste verdieping in gebruik nemen, terwijl de twee andere be drijven de tweede tot en met de vijfde étage zullen betrekken. De zesde verdieping zal als kantoor ruimte worden verhuurd. Op de ze vende tenslotte hoopt m*.n §en c&jj- tine in te richten. Rotterdams steen des aanstoots wordt, een waar pronkstuk: Aan de Coolsingei krijgt het gebouw een front van dertig meter, aan de Aert van Nesstraat wordt, de gevel vijftig meter breed. Beide zijden worden opgetrokken op een plint van onwrikbaar Zweeds graniet, de onderbouw zal van grijze Zwiterse muschel kalksteen zijn en het ho gere gevelgedeelte is gedacht in lichtgrijze geglazuurde baksteen. Zo doods, luguber haast, als het skelet tot nog toe in het avondlijk halfduister van Rotferdams binnen stad oprees, zo stralend zal het nieuwe pand in de te komst bijdra gen tot de luister van. het stads centrum. Aan de zijde van de Coolsingei, onder de *»alery op trottoir-hoogte komt namelijk een winkel met de weelderige frontbreedte van twaalf meter, die 's avonds wordt verlicht. Ook aan het interieur van het gan se handelskasteel is grote aandacht geschonken. De entieehai met aan sluitende bahcruimte op de bega ne grond bijvoorbeeld is ontworpen in licht getinte Franse kalksteen, waaruit moge worden afgeleid dat de architecten, de heren A. A. van Nieuwenhuyzen en J. C. Meischke, er naar hebben gestreefd de ge hele afbouw sober en toch stylrjjk te doen uitvoeren Als rector-magnificus aan de Ne- derlandsche Economische Hooge- school voor het studiejaar 1953—1954 zal optreden pirof. dr B. Schendstok. Tot secretaris van de senaat dezer Hoogeschoo! is voor het nieuwe stu diejaar benoemd prof. dr B. Fruijt. Voorzitter van de examen-commis sie is prof. W. E, Boerman. Grondaankoop i.v.m. bouw C'hr. Nijverheidsschool In verband met de voorgenomen bouw van een lagere technische school heeft de Vereniging tot Op richting en Instandhouding van Chr. Nijverheidsscholen in Schiedam en Omstreken aan het gemeentebestuur verzocht haar een perceel grond, gioot 5850 vierkante meter te ver kopen. B. en "W. willen op dit ver zoek ingaan, als verkoopprijs is een bedrag van 46,75 per vierkante me ter vastgesteld. Geslaagde politiemannen Geslaagd voor het poütiediploma met aantekening: hoofdagent L, W, Both en de agenten W. Hagestein. H. van Homveiingen en A. G. Hogeling. Geslaagd voor het poütiediploma: de agenten C. J, Goutziers, W. F. de Haan en A. G. de Vette. Geslaagd voor het politïediploma met gemiddeldcUfer 7: de agenten C. Gosens, J. J. van Kesteren, M, J. Stoppel, J. C. de Vos, en H. Vording. Inenting in Kelhel In het wijklokaal van het Groene Kruis aan de Schiedamseweg te Ke theï zullen "Woensdagmiddag van 4 tot 4.30 uur kinderen van 6 maanden —6 jaar worden ingeënt voor dyphte- rie, kinkhoest en tetanus. Wrijft Uw ogen maar eens tiit. Ja, zo word t het kantoor gebouw, dat de Bank voor Handel en Scheep vaart van het lelijke betonskelet aan de Coolstngel wil laten ma ken. De plannen zijn ran de ar chitecten A. A. uan Nieumenhuy- cen en J. C. Meischke. Als oppasser van de herten begott dc heer M. v. d. Winden 25 jaar ge leden zyn loopbaan in de Diergaar de aan de Diergaardelaan. In 1940 werd hij aangesteld in het voedsel- magazyn, waar zijn taak werd het voedsel voor de dieren te verdelen. In de 13 jaar. dat hij dit nu doet, is er geen enkele klacht binnenge komen van tijgers, de leeuwen of de andere dieren. Vanochtend zijn de jubilaris en zijn echtgenote door het gezamenlijk personeel van de Diergaarde ont vangen in de theeschenkcrij. De h-er F. Siewertsz van Reesema. di recteur van de Diergaarde, schetste de jubilaris als een ijverig perso neelslid dat zijn werkzaamheden steeds nauwgezet heeft verricht. Spreker overhandigde hem de bron zen legpenning van de Diergaarde en bood voorts een geschenk onder couvert aan Ook namens het geza menlijk personeel ontving de jubi laris een geschenk onder couvert. Man getroffen door electrische stroom Op een bouwwerk aan de Aert van Nesstraat werd vanmorgen een man getroffen doo1- electrische stroom. Hij werd naar het Cool sin gelziekenhuis vervoerd. Het bleek dat bij geen nadelige gevolgen, van de schok had ondervonden. Sedert Maart van dit jaar is een groothandelaar in ijzer te Rotterdam opgelicht voor 26.000 kg ijzer met een waarde van 2500.—. Het plan daar toe is uitgegaan van de 34-jarige koopman J. v. d. B. Zes man waren er bij betrokken. Zij zyn vanmorgen ter beschikking van de justitie gesteld. De koopman kon zyn personeel .de 27-jarige P. J. v. d, B.. en de 33- ilecht betalen, omdat hij stroppen had gehad. Met zyn chauffeur, de 31- jarige P. M., bedacht hy een manier om de verliezen weer goed te maken. Men ging met een vrachtauto vol partijen oud ijzer naar een weegbrug, liet de partij wegen, loste op een Hofje een gedeelte van de vracht en ging weer naar de brug. Daar ont ving men van een knecht, die om gekocht was, het eerste weegbriefje, waarop dus het hogere gewicht stond. Men leverde dc partij af cn. het verschil m gewicht was de winst. De omgekochte knecht ontving als zwijggeld een tientje per vracht. Toen deze, de 75-jarige sloper J. N ziek werd en er een plaatsvervanger kwam, liep de zaak de gaten. De recherche van het jureau Bergsin- gel arresteerde de chauffeur, de knecht, de koopman, diens twee broers de 31-jarige C. C. v. d. B. en jarige E. J. de B.. die enkele malen het zwijggeld heeft uitbetaald. De heer H. J. Harberts, adjunct directeur van de Haven Arbeids Re serve, is met ingang van 1 Juli be noemd tot directeur van de H. A. R. als opvoiger van dc heer J. Timmer, die wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd zijn functie neerlegt na 33 jaar aan de Scheep vaart Vereniging Zuid te zyn verbon den geweest. De heer P. A. Aa.rt.ie, Chalonstraat. zal 1 Juli 40 jaar werkzaam zijn by de Koninklijke Houthandel N.V. Abraham van Stolk en zonen. SCHIEDAM O. OH BRUM OWlNjBTKAArSCWEBAM Tïl 44-13» Wattman voor motorrijles. Wij beschikken over een speciaal ingerichte lesmo- tor. Alleen Rembrandtlaan. 58 Tel. 66346. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Aan ge b. te Overschie. 5 kamers, badk., tuin, 34.- p m. Gevi\ benedenhuis te Schiedam. ongev, zelfde grootte. Hogere huur geen bezwaar. Telefoon 49345. Voor feestjes, bruiloften, vergaderingen en verent- gingsavonden natuurlijk de nieuwe zaal van Wim ds Ruiter, Broers veld 55. Vraagt condities GEVRAAGD: voor kruidenierszaak, met het vak bekend, v.g.g.v.. Hoog loon. H. J. Stulijens, P K.O-laan 101, Schiedam. Reparatie Kunstgebitten. Lange Kerkstraat 64. Kramers de Groot, Dam 2, Tel, 67617. Speciaal aanbev.: Hotelkoffie - Kroningsthee. Geen cadeaux, geen kortin gen, maar kwaliteit. Schaakcl. „Schiedam" S.C.S. loge nr. 732. voor het opbouwen van een incasso-wijk voor sociale instelling. Br. i.o. 1337 bur. v. d. blad. Wegens verhuizing te koop: moderne piek-up met pla ten wisselaar en salonkast en 30 nieuwe platen, tevens een platen rek. Na 6 uur, Wa rande 77 b. Waltmaa voor autorfjles Alleen Rembrandtlaan 58- TeL 66346. Te koop: motorrijwiel, Eysink 125 cc. Ook ruilen voor zwaarder of een 120 bas piano-accordeon. Ëmma- straat 7,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1