BOTH C 3 In Volkspark stierven veel vogels Onderdak voor W aterscouts Scliiedam-lionkbal voldoet aan de verwachtingen Mulo-examen TOEN HET BOS GEKAPT WERD Schiedam, groeide in Mei niet Te late onteigening wreekt zich r X Visvangst met een vogelkooitje V DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB GEMEENTE m SCHIEDAM fbmetEEL NIEUWS" Woensdagavond weer voetbal STADSKRONIEK Verloor U iets? 1 JULI VERHUIZINGS OPRUIMING Profiteer, voordat U met vacantie gaat Korf-junioren in het veld Huren gaan omhoog m Arbeider raakte met arm in machine SCHIEDAM STEENHOUWERS POLIJSTERS prima verkoopster aank, verkoopster OPRUÏSV1ING WEGENS LIQUIDATIE M, 0. van Wamelen, schoenhandel Koeriersters 2 Dinsdag 30 Juni 1953 *7OALS te verwachten was, is de nachtegaal verdwenen en met hem de zwartkop-tuinjluiter en tal van andere vogels, zoals jitis. tuin- flviter. tjiftjaf, spotvogel Zii broedden of vertoefden in dat gedeelte van het Volkspark, dat men thans aan het slopen is. Het lag voor de hand, dat dit deel van liet park zou worden gerooid, maar moest dit in de Meimaand het hoogtepunt van de broedtijd gebeuren? Het is ■niet te becijferen, hoeveel jonge vogellevens daarbij zijn vernietigd. Men heeft bij de gemeente toch al lang geweter. dat dit gedeelte van het volkspark aan de industrie zou worden opgeofferd en waarom heeft ■men dit niet enkele maanden vroeger of zo dit onmogelijk toas. enkele maanden later gedaan? Gezien de reigertragdie is men geneigd te ge loven. dat de gemeentelijke autoriteiten niet de minste belangstelling voor de natuur in het algemeen en voor de vogels in het bijzonder be zitten. Onze vriend de spotvogel en de huiszwaluw zijn m de loop van Met tenslotte ook in het vaderland terug gekeerd. De huiszwaluw, de naam zegt het reeds, houdt zich vooral by onze wo ningen op en soms huizen meerdere paartjes naast elkaar heel gezellig onder een dakgoot in hun van klei gemaakte nestjes. Dat is niet dom bekeken, want de dakgoot beschermt de nesten tegen regen, de ergste vij and van een huiszwaluwenbehuizing. Als de nestjes nj. nat worden, plakt de klei niet meer en dan zouden ze naar beneden tuimelen met de daar aan verbonden gevolgen. De boerenzwaluw verwerkt ook veel klei in het nest, doch belang rijk minder dan zijn neefje. Het voornaamste nestmateriaal is hooi en andere vezels, terwijl een en ander alleen met klei wordt vastgehecht. Beide soorten maken evenwel een vernuftig bouwsel en het dwingt on ze bewondering af, dat zulke kleine en zwakke schepseltjes in betrekke lijk korte tijd een dergelijke prestatie kunnen leveren. De spotvogel horen we nu weer overal zijn spotterijen ten beste ge ven. Eerst vernemen we enkele stro fen van, eigen fabrikaat en daarna laat de kleine rakker ons door zijn zang vaak in twijfel of we het geluid van een overvliegend visdiefje. rei ger, kraai of andere vogel horen of dat dit uit het oranje keeltje van de spotvogel zelf komt. Leuk om daar eens enkele ogenblikken aan te be steden. Wat zijn woongebied betreft is hij gauw tevreden; een bosje van slechts enkele heesters by elkaar is soms al voldoende om er zijn piete rig nestje te maken. Zodoende vinden we de vogel in de kleinste plantsoen tjes en, heel merkwaardig, vrijwel iedere boerenwoning, waar uiteraard altijd wel groen voorkomt, bezit zo zijn eigen spotvogelpaar. Het leek mij. dat de hele spotvo gelbevolking tegelijk is aangekomen, want de eerste dag dat ik ze hoorde, zongen ze letterly'k overal. Dit kun nen we van alle vogels niet zeggen, want zelfs nu nog. eind Mei. zijn sommige soorten nog' maar slecht vertegenwoordigd. Ik denk daarbij aan de boerenzwaluw. De gierzwa luw daarentegen was al vry Spoedig in flinke formaties aanwezig; het lijkt mij zelfs dat er meer zijn dan andere jaren. Ze moeten eigenlijk wel ongeveer tegelijk komen, aange zien de laatkomers dan niet op tijd gereed zijn met de opvoeding van hun kroost. De tijd is toch al kort ge noeg. Aankomst begin Mei, vertrek begin Augustus en m die tijd, net Dertien mannen minder en der tien vrouwen meer. dat is alles wat ze ons op het Bureau Bevolking over de bevolkingsstatistiek in de maand Mei kunnen vertellen. Hoe wel er heel wat Meiregen viel. heeft het de «emeente met groter ge maakt, Op 1 Mei telde men 75.185 Schiedammers en op 31 Mei waren het er nog precies zoveel. Dit zeld zame voorval wil echter nog niet zeggen dat'er in het geheel niets gebeurd is. Trouwens die wisseling in het aantal mannen en vrouwen duidt daar wel op. Het aantal geboorten was 126. er overleden 52 personen en vestiging en vertrek gaven respectievelijk de cijfers 185 en 259 aan Er werden in totaal 81 huwelijken gesloten en 5 echtscheidingen uitge sproken. Er trokken 7 jonge echtparen in een eigen woning. 34 zijn inwonend bij ouders, 2 bii familie en 1 echt paar kreeg onderdak bij vrienden Onderhuur kregen 11 echtparen en in 9 gevallen bleef men voorlopig afzonderlijk wonen Er trokken i? echtparen naar eiders. Bij verhuizingen binnen de ge meente waren 136 gezinnen en bij elkaar 550 personen betrokken. Naar buiten betrof net meestal een ko men en gaan van en naar Rotter dam. Het vertrek naar Vla ar dingen duurt nog voort. Tegenover 44 ver trokken personen stonden slechts 20 binnenkomenden Er kwamen 25 nieuwe bewoners uit Indonesië, waarnaar niemand vertrok. Omdat in het gedeelte van Nieuw, land, waarin thans de Technische School en de RK ULO-school in aanbouw zijn. nog niet overal defi nitieve straten kunnen worden ge legd. za] de RK ULO-school door de Technische Bedrijven gedeelte- lyb door middel van tijdelijke lei dingen van water en electriciteit worden voorzien. Deze maatregel brengt extra-kos ten met zich mede. welke naar de mening van de directeur van deze bedrijven niet ten laste van zijn bedrijven, doch ten laste van het Grondbedrijf moeten komen. B. en W. kunnen deze zienswijze delen. De kosten van de door de Tech nische Bedrijven thans ten behoeve van de RK ULO-school te treffen voorzieningen bedragen f 26-800. Wanneer de tijdelijke straten door definitieve zullen worden vervan gen, zal ter bekostiging van de extra-voorzieningen nog een bedrag van omstreeks f 9.500.nodig zijn. drie maanden, moeten ze het nest bouwen, eieren leggen, broeden en daarna de jongen zodanig opvoeden en trainen, dat zij in staat zijn de grote reis naai* de Sahara zonder risi co te kunnen ondernemen. Het is thans wel een bizonder mooie tijd. Alle vogels, voor zover ze althans hun bivak niet hadden in het rampzalige stuk Volkspark, waar van in de aanhef sprake was, zingen naar hartelust. Vooral de merel en de zanglijster weren zich heel erg. Nachtrust schiet er x'oor hen niet veel over. Overigens begint het jonge vogel leven zich al hier en daar ts verto nen en vooral in de polder is dat het geval. Men ontmoet daar al tal van jongen van kievit, tureluur en grutto, die onder het waakzaam oog van hun respectievelijke ouders door het fris se groene gras stappen. Jonge eenden peddelen achter hun moeder, aan in vijvers, singels en boerensloten met een bewonderenswaardig gemak en een snelheid, die respect afdwingt. A. DE JONG Kortgeleden heeft de Plant soenendienst in de vijvers enkele vissoorten, zoals karpers en goud karpers uitgezet. De lieve jeugd heeft op enkeJe plaatsen de ver leiding niet kunnen weerstaan om de vangst op deze edele vis soorten te openen. De nieuwste methode om vis te verschalken demonstreerde Maandag een jon gen aan de Swammerdamsingei, die voor de vangst een vogel kooitje gebruikte. En het ging warempel nog ook! Een voorbijganger, die deze visvangst opmerkte, bemoeide rich er mee en kreeg gedaan.dat de gevangen vis in de vijver werd teruggestort. Het merk waardige vangmafceriaai nam hij voor allez ekerheid maar mee om het bij de politie te depone- ten. Gemeente wordt lid van Vreemdelingenverkeer In Maart 1949 trad de gemeente ais lid toe tot de Stichting Vreemde lingenverkeer Zuid-Holland tegen een contributie van f SO per jaar Ondertussen hebben we hier zelf een plaatselijke vereniging als actie van de Schiedamse Gemeenschap gekregen. De reeds uitgetrokken tachtig gulden zullen nu hieraan te goede komen. HBSS speelt Donderdagavond een wedstrijd tegen Martimt. m de ne- derLaag-sene van Martinit. Deze wedstrijd zal worden gespeeld in het Volkspark en begint om 7 uur. Een voorspelling is niet mogeliik, want het is de vraag hoe volledig beide elftallen zullen kunnen uit komen. j 2236. Nu vindt Rob het i toch genoeg Hij buigt zich over Stevens en ver- telt hem kort, maar dui delijk, wat er is gebeurd „Ze hebben je dronken gevoerd in dat cafe." zegt hij. „en je had je rustig laten bestelen door die lui daar, als ik niet toe- i vailxg was bmnengeko- i men Maar als je van plan J bent op die toon door te 1 gaan. moet je je zelt maar zien te redden, Stevens Ik voel er niets voor om mil verder met je te be moeien En wat die aou- den spullen van je be treft. die zitten netjes tn je tabakszak Dan slaat Rob dreunend de deur van de kajuit achter zich dicht en laat Stevens ondankbare kerel! Rob weet met dal het dag- nomen, zoals hit trouwens alles keurig opraapt, aan zijn lot over Hu is woedend over de behan- boek uit de verbandtrommel op de grond js ge- wat Rob laat vallen En met het boekje m zijn deling, die hij heeft ondervonden. Bah, wat een vallen en dat Skip het netjes m znn bek heeft ge-1 bek volgt hij zyn baas naar de „Vrijheid". De Schiedamse Waterscouts krijgen straks ook een 'definitief tehuis- Op het terrein van 'de werf OLwens op de hoek won de HavendWc en de Havenstraat verrijzen twee\ffchouw tjes, waanrr de troep de herfst wordt ondergebracht. Aatianfceïyfc bestond het plan om in Juli de zaak te openen, maar de ingebruikneming moest noodgedwongen tot 5 Septem ber worden verschoven. In het ge bouw links komen de verkenners, terwijl de welpen de beschikking krijgen over het aardige houten huisje, dat ter rechterzijde op de foto, te tieji1 Voordat er geopend kan worden, moet er door de jongens nog wel het eev en ander worden gedaan. Op de ruimte voor het gebouwtje staat reeds de vlaggemast. De boot van de tuaterscoats is bij de firma Hoek aan de kade gemeerd, Kortge leden kreeg men nog de beschik king ouer een oude boeier, die waarschijnlijk op de tua! zal worden getrokken. Het eerste honk bal-negental van „Schiedam" heeft tn de wedstrijd le gen Neptunus een mede gegadigde voor de tweede plaats voorlopig uit geschakeld. Het betere slagwerk van de Schiedammers is m deze wed- stryd doorslaggevend geweest Door enkele veldtouten liepen dc zwRrt-i.vjnen oen 31 achterstand op. Het bleek toon echter, dat. hoe wel de Neptunus pitcher moeilijk te bespelen was. ry toch ook vel eens 4 wijd toeclond en Cr enkele ballen tussen door wierp die door de slag mensen gemakkelijk het. veld in ge werkt konden worden. Toen de zwart witten dit eenmaal in de gaten hadden werkten zij hun achterstand weg en zetten haar om in een voorsprong van 6—3 mede dank zij het feit dat de Rotterdamse slagmensen niet tot bijzondere pres taties kwamen. De spanning steeg toen m de laat ste slagbeurt Neptunus kans zag hun achterstand tot 65 te verklei nen en met 2 man uit het derde honk bezet kreeg. De loper op het derde honk trachtte toen de zaak te forceren en de thuisplaat te stelen, maar werd prompt ingesloten en terecht door de scheidsrechter uitgegeven on danks he Cr se protesten van de Rot terdammers, die door dit onoordeel kundige himklopen de kans op een gelijkspel m rook zagen opgaan Door dit resultaat heeft Schie dam znn kans op de tweede plaats behouden en zullen de komende v cd s tuiden volop spanning te ?T-cn geven nu er nog slechts drie pre tendenten zijn voöt deze plaats. Woensdag j 1. heeft Schiedam I m ae nederlaag serie voetbal op over- tuiaende wj|7,e zich de meerdeie getoond van HBS.S. I (41>. P P S C. eveneens een Zaterdagmid dag dub zal zeker Woensdagavond próbfien als vertegenwoordiger van het Zaterdagmiddag voetbal een be- tci resultaat te bereiken en natuur lijk liefst beter dan S.F.C. dat mot haar 21 overwinning tot heden ae beste papieren m handen heeft. Ook deze wedstrijd vangt aan om 7 uur en wordt gespeeld op het ter rein Boshoek. INENTING AAN DE TUIN" LA AN Op Vrijdag 3 Juli 1953 des na middags van 2 tot 3 uur bestaat gelegenheid tot kosteloze inenting tegen dipbtene, of tegen diphterie en kinkhoest gecombineerd, voor niet-schoolgaande kinderen van 1 jaar en ouder m het gebouw van de G.G. en G.D.. Tumlaan 80. In geboutv ..Irene" zijn Maandag de Mulo-examens weer voor het eerst afgenomen. Voor het diploma A slaagden: A. M. Bovenberg, A. M. van Broekhoven, beiden te Schiedam en S. J. Dobbeïsteyn te Rotterdam, Diploma B behaalden: J. W. van Beek. M. T. W. van Dorssen, J. Ger- ritsma. A. H v. d. Spek. M. M. Nieuwiand. T. Raug, J. Nagtegaal, allen uit Schiedam, M. C. W. Bak huizen, J, A. Bolhuis. P. L. J. de Breeuw, K. D. Breevaart, A. Dek ker. R. Diederik. J. K. Groeneveld, allen uit Vlaardingen. D. J. v. d. Berg. G. H. Bestebreurtje, J. A. M. v. d. Dol, D. van Essen, allen te Rotterdam. J. Batenburg, Per nis, C. M. Oosterlee. Rozenburg. M. P. W. Pnns. G. M. Blokland, beiden uit Hoek van Holland. Er werden drie candidaten afgewezen. Tweemaal is Maandag een diefstal gepleegd m het open zwembad aan de Westfrankeiandsedijk. Ten nadele van de 15-jange Rotterdammer R. V. werd een portemannaie met een klem geldbedrag ontvreemd. De 16- jarige J. P., woonachtig aan het Broersveïd. stopte zijn polshorloge m een kous in een vac zyn schoenen. Na het bad moest hy bemerken dat het ondanks deze voorzorg toch nog was gestolen. Er is ingebroken m de constructie tent van de Kanoclub „Polderzicht" 'oy Spieringshoek. Een voorraad snoepgoed en banket verdween. In het Juliana park is men mo menteel bezig met de voorbereiding van een grootscheepse verlichting in Augustus. Van het hiervoor gebruik te materiaal is 25 meter loodkabel door onbekenden weggenomen. Op de hoek van de Noordvest en de Kethelstraat kv/am de 62-jarige mevr. J". V.K. met haar fiets te vallen. Zij liep een gekneusde knie op. Te bevragen aan het hoofdbureau van Politie (tussen 9—12 30 uur en 2—6 uur). Wit kinderschoentje, au to wiel met band. plakbandhouder. 2 lipssleutels en 2 huissleutels, ring met 7 kleine sleutels Te bevragen bij de vtndera* Rose km* dernyama Brandenburg, Huismansstraat 6- witte handschoenen. A. Koosje. Pot- gieteistraat 36: rood wollen vesi. H. Pe ters. Sommeisdijksestxaat. 17; herenre- genjas. W. P A. Rijswijk. Gordonstraat 23a; jongensjasje, G. S- Klelnekoort. Boerhavel. 50: badhanddoek en zwem broekje, G. van Loenen, Beierlandsestr 23: glacé handschoen J W. v d. Sloot, Mamstraat 26: bol pro H de Jong. v Svvindenstraat 25 n. witte handschoen, Kreuecr. Broersvest 46: net. mh. 2 bad pakken. 2 mutsen. J. Nesse, Lange Kerk straat 31. double dameshorloge, v, tl Most, Lange Nieuwstiaat 23b. rood km- rierbrursjc. T Schoonhoven. W. de Zwy- gerlaan 9. double halskettinkje met kruis ie, R. Boele Jan Steenstiaa* U. parelsnoer. H de Roer. Pm gieterstraat 1. blauwe autoped M Touw, Hoofd straat 67/6: handt jetspompje, v. d Most. OoslfcingeL 49. '.ubbei stempel. W van Waas. Oostsingel 16. blauwe autoped, W Schol ten, Alb ThJjmstiaat 39 b. rode autostep, T Roderys Bui ter) hoven weg 176/16. lipssleutel. C Sche\e, Stations- str 49. bril m donker montuur, Schoon- brood, Archimedesstraat 52. (Advertentie rttf 1 iONGKINDSTRAAT VANAF Ongekend lage prijzen in alle afdelingen. bekende KEIZESSTRAAT goede kwaliteiten Ook de korfbaljunioren hebben nu de competitie 1952-'53 beëindigd. Zij deden dit met een tournooi aan dé Gordel weg en werd georgani seerd door de Rotterdamse Korf- balbond. Van de warmte bleken de meisjes en jongen? niet de minste last te hebben. Zn speelden met groot enthousiasme en lieten vaak goede staaltjes korfbal zien. De Succes-junioren, die gedurende de competitie vrijwel niet anders dan nederlagen te slikken hebben ge kregen. schoten deze dag wel heel sterk uit hun s'of. Zn wonnen alle partijen, enkele zelfs met grote cij fers. Ook Schiedam kwam goed voor de dag. maar kon zich toch niet onder de pms winnaars rang schikken. Succes kreeg de eerste prijs van zyn afdeling, een mooi tegeltje, voorzien van het bonds- wapen van de R.K.B. Door onze stad genoot j es werden de volgende resuHaten behaald: Schiedam ASpangen B 02; Velox BSchiedam A 0-2: Schie dam ASper veis C 1—3. Unicum ASchiedam A 11. Succes A j Ovcrkar.tcrs A 1—0 Spartaan B— Succes A 0k Spangen CSucces A 09 en Succes ARozenburg D 13—0. De gr ens flat aan de R otterdam se- dijk beheerst nu a' weer enkele te ren het beeld aan de oostelijke ivgang ran oii.-e stad. Dezer dagen was onze fonograaf aan boord vaij een schip in de Merwehaven, Van daar maakte Ju,i deze voor ons wat ongewone foto van het flatgebouw, dat zich ook van die kant °P ~'n best laat kennen. De kosten van de bouw van 96 arbeiderswoningen in de Klem- Babberspolder "blijken bij de eind afrekening hoger te liggen dan men aanvankelijk had geraamd. Oor. spr onkel ijk bedioegen de huren van deze woningen voor woningen met twee slaapkamers f 8.70 per week en woningen met &rie slaapkamers 9.35 per week. Met toestemming van Den Haag zijn met ingang van deze week dc huren verhoogd tot resp r 9.10 en f 9 75 per week, ex clusief kosten van waterleiding, geyser en onderhoud tuin. 'A?„I *'V?A 3!' Vertrek bij het onderwijs By de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van Vrijdag avond bevinden zich 0 a, de vol gende voorstellen van B en W.r Eervol ontslag te verlenen aan de heer H. Werner, ieraar Duits aan het Stedelijk Gymnasium, in ver band met het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. Overeenkomstig zyn gedaan ver zoek eervol ontslag te verlenen aan de beer "W. J Lavèn. leraar Natuur kunde aan het Sted. Gymnasium. Eervol ontslag te verlenen met ingang van 1 September aan de heer H. v d Loo. onderwijzer aan dc Theo Thijssenschool B. in ver band met het opheffen van zyn betrekking. Overeenkomstig haar daartoe ge daan verzoek eervol ontslag te ver lenen aan mej. A. M. van Klaveren, onderwijzeres aan de Mathenesse- school A, die op medische gronden voor de verdere waarneming van haar betrekking ongeschikt is ver klaard. Ontslag te verlenen aan de heer J. v, d. Berg, onderwijzer aan de Prof. dr Kohnstammschool aarr het Dorentzplem, Burgerlijke Stand Geboren: Frank zoon van C. J v. <S. Velden en A. de Bruin: Wllhslmtna G H. H dochter van A. J, Frenks en W, A. Koevennans: Abraham zoon van A Moritz en P\ Lucas: Jacaba dochté' van M. A, van Gelderen en A. L. Hamerslag: Koenraad zoon van A Ouwens en J. B Muller; Ariaan zoon van A. G. Borg- stbn en A Verweb: Arent j. zoon van J. J. Mager en W. Westerhuis: Hendrik M, zoon van A. van *t zelfde en C. v. Zanten; Maria C. J. d van A. T. van Schbndei en C. B, van Steenbergen: Maartje dochter van F. J Steketee en L. A, Dons: Nlcolaas zoon van A. Cra- ma en W. J. Venderbos: Maria G. d, f G. M. Lucassen en M. J. Robijn: le- venl kind van L. H. J. v. d. Velden en J. Korporaal l Overleden. J, J. Maagdenberg, 62 jr. Wat tnen mnet weten: Apothekers-nachtdienst: Rembrandt-apotheek, Rembrand tl aan 5. JBellen by ongeval: GG en GJ3, Tuinjaan o9. Telefoon 69390. F 1 m s Passage, da. 2 en 8 uur: In de greep van de angst (18 jr.). Monopole. da. 2, 7, 9 uur: Met geheime instructies (14 jr.), .Teugdrecreatie: 30 Juni, Marconistraat, 7 uur: Autoped wedstrijden en ringste ken 11—13 jaar. 30 Juni, Parallelweg, 7.15 uur: Rattenvanger van Hameln en optocht en poppenkastvoorstel lingen. 1 Juli, Lange Nieuwstraat. 7.15 u.: rolschaatswedstryden voor de jeugd van 913 jaar. Voor het College van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium is een aanbeveling gemaakt m verband met de periodieke aftreding van mr H. B. Engelsman. Deze wordt op nieuw voorgedragen Tweed® op de lyst is mr. P. van Eocfaove. ROTTERDAM In een machinefabriek aan de Oostmaaslaan is vannacht de 55-ja rige f raiser F. Venema uit de Hya cint hstraat met de mouw van zyn overall in een kottermachine geraakt. Hij werd dor de draaiende beitel ver ode machine getrokken, waardoor 2ijn linkerarm verbrijzeld werd. Op het gegil van het slachtoffer heeft: een collega de machine stilgezet. Ve nema is naar het Berwegziekenhuis vervoerd. Hij heeft vermoedelijk met zijn heup tegen de schabelaar ge drukt toen hij een gat. dat hy juist geboord had. aan het meten was. Op fiets onwel geworden daarna overleden Gisteravond ts de 47-jarige lijn- werker bu de N. S, Hmbert ©ajp uit de Godschalkstraat, terwijl hij met ~£Vi,_,n,,e een collega van zijn werk over de Examens Reedijk naar huis fietste, plotseling t»1 onwel geworden en gevallen. Hij dS T "tot prïpïSusch overlesd ter plaatse. HettstoHehjS Delft slaagde - examen voor mijningenieur D, Bronk- horst te Schiedam. overschot is naar het Zuiderzieken huis vervoerd. Hiermede geven wy met leedwezen kennis van het overlijden van de heer J. J, MAAGDENBERG d:e ruim 41 jaar zijn beste krachten aan ons bedrijf heeft gegeven. Directie N.V. W. A. Hoefc's Machine- en Zuurstoffabneb. Schiedam, 27 Juni 1853. Voor de bewyzen van deel neming en voor de betoonde belangstelling na het overly- den van Mevrouw JOHANNA CHRISTINA VAN DER VELDEN, weduwe van Hugo van Woerden, betuigt ondergetekende, me de namens de familie, harte lijk dank. J. C. KRAM Sr. exec. test. Kapelle (by Goes) Juni 1953 GEVRAAGD. Aanm,: Van Stokkum, Nieuwe Markt, R'dam OPROEPING tot de buitengewone algeme ne vergadering van aandeel houders in de Naamloze Vennootschap: P. van Gent's Distilleerderij NV. te Schie dam op Dinsdag 7 Juli 1953 ten kantore der Vennoot schap, Noordmolenstraat 16, te 14 uur. Enig punt der agenda: STATUTENWIJZIGING. De Directie. Voor direct gevraagd en Voorzien van zeer goede ge tuigen en referenties. Aan melden persoonlijk of schrif telijk: Man'ifacturenhuis J< Bos, le Middellandstraat 6. Telefoon 32147. WOENSDAG 1 JULI BEGINT DE van alle voorradige schoenen tegen spotprijzen Hoogstraat 123 Eiken club stel best uit 2 grote clubs. 4 stoelen, zwaai verend, pluche en kleur naar keuze 189.— Wilson Grote Visserijstraat 80. 97 99. 101 Wegens verhuizing te koop verchroomde rooktafel met toebehoren en zijden lampe- kap 27 50 bij elkaar, ook afzonderlijk. Warande 77B. Wegens huw. vorig meisje, gevraagd net meisje voor 2 hele en 4 halve dagen in kL gezin zonder kinderen. Aan melden na 7 uur s avonds: RoHerd.dyk 254B, Schiedam. Extra solide slaapkamer ge heel meubelpiaat, 3-deurs- kast, tDosledïkant, 2 nacht kastjes. tafel, 2 stoelen f 398— Wilson Grote Vis serijstraat 80, 97. 99, 101.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1