Kees van Gooi oppermachtig op eerste avond mm (Ccropekatwl C 3 VISRIJK WATER Zomeravond'Wielertournooi Mulo-examen Eindexamen RHBS-B Gemeente helpt om een industrie te behouden Tweejarige kleuter eet haring als een ijsje ZON-GORDIJNEN LEERLING VERKOOPSTER 2 MACHINE BANKWERKERS DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB AGENDA Meer subsidie voor kinderuitzending Nieuwe ingenieur bij Gemeentewerken Rechtbank deed uitspraak Firma v. d. Toom in het geding Vishaak kwelde en de dokter begreep het maar niet Nog dit jaar: Schuilkelders in Rotterdam r~ MET UITJES, MENEER? SCHIEDAM H— J. D. VAN MEÜRS TE HUUR HALFWAS MACHINE BANKWERKER Koeriersters 0aql)lad-iiexdcunst 'la mrd h usüwanqm Een winkelstraat in zakformaat ƒ0.60 ƒ.075 ƒ0.57 ƒ0.48 0.39 Schiedam Woensdag '1 Juli 1953 ten staken. waren er slechts twaalf renners die de eindstreep passeerden. De uitslagen waren: A-klasse, 52 k.m in 1.13.39. I. C. y. Gooi (PedU. 2, op 50 meter. M. Weijts (Feijen.i, 0. op 150 meter. M. Aiblas tR.l/.i. 4. J. Verhoeren (P V A. Gr- luk iP.L 6. M. Bra ven boer <A.>. F. Muilwijk. 8. J. Hoefnagel Cj, 3. G. Vassena (F..-. :c. F. Proost <S.>. tl F. de Vlaarr. 'R.L.i, 12. H. Eerwcrs F v Juniores. 12 km in 17.20. J H. v. d Graaf 'RL'. 2. D. Verdoom (F\ 3. ■1 Jansen <A.\ 4 P. v Gaaien <P.». 5 W. de Jong (S.L <5. V* ei1- Koning 'A.i.T.V/. Braven boer (A.i. 8. J. Dost <R.). P. A. Joncejan fF.l. 10. C. v. a. B&rwelaar iRL). 'Van onze wielcraicdewcrkcr) Gisteravond werd de eerste wed strijd van hel ..Zomeravond wiefer- tournooi", geovganiseerd door B-C. „Schiedam", verreden. Vooral J« het Hoofdnummer, dat der A-klasse. Is gevlamd, dat de stukken eraf vlogen. De grote man hierbij was Kees van Cool, die, nadat rondenlang een kop- groep.fe van drie renners: YV'eüts, Spierenburg en Ter Haar, de hadden aangegeven, zich hier n-.et een Indrukwekkende rush bijvoegde. Ondanks de vele pogingen, die In de groep werd pi ondernomen om deze belhamels tot Je orde te roepen, wis ten v. Gooi eit Wejjts zich h»n bela gers van het lijf te houden. Spieren burg door kramp en Ter Haar door een lekke band. plukten niet dc vruchten van hun uoe5te arbeid. In de eindfase bleek v. Gooi de beste en won met SO meter voorsprong. De grote mass, die pas later op de avond tijdens de wedstrijd voor A- klassers het parcours aan de Wester kade.'Nieuwe Haven omzoomde, hoordé niet hoe de nog steeds vitale voorzitter van „Schiedam", de heer v. d. Ent, nogmaals het nobele doel van dit ..Zomeravond wieier-tour» itooi" het verstevigen van de kas. de „Medische Sportkeuring" on derstreepte alvorens aan pl.m. 40 ju niores het sein tot de start werd gé- g'èven, Deze kiendoppen wierpen zich met allure in de strijd en tussen de kopstukken uit deze categorie als v. d. Graaf. De Koning. Verdoom. Bra- venboer en Dnst weerden zich de Schiedammer De Bruin en vooral De Jpng. geducht. Het sluitstuk van deze IS ronden wedstrijd (12 km) was een sprint tussen ongeveer 12 renners, die door v. d. Graaf werd gewonnen vóór Verdoom. Jansen, v. Gaaien en De Jong. De strijd der „groten" Hierna traden de A-klassers in het strijdperk. Br waren nosal enige ab- senten, maar ruim veertig renners uit Wat raeo moet weten: Apothekers-nachtdienst: Rembrandt-spotheek, Rembrandtlaan 5. Bellen bfl ongeval: G.G. en G.D. Tuinlsan 89. Telefoon 69290. Fllws: Passage, da. 2 en 8 uur: tn de greep van de angst <18 jr.). Slonopole, da. 2. 1, 9 uur: De zoon van Ali Baba (14 jr.). Jeugdrecreatie: 1 'Juli. 'Lange Nieuwstvaat. 7.15 uur: rolschaatswedetrijden voor de jeugd van 913 jaar. 2 Juli, Oude Kerkhof. 7.15 uur: Rattenvanger van Hameln en optocht en poppenkastvoorstel ling. Overeenkomstig het voorstel van B. en w'- besloot de Raad in 1&50 het subsidie voor de verenigingen, die de uitzending van kinderen naar buiten verzorgen, te verhogen tot X.per kind ner dag. Eind 1952 wendde éen dezer ver enigingen zich tot het gemeentebe stuur niet verzoek dit subsidie te brengen op f 1.50 per kind per dag. Een "door de gemeente-accountant ingesteld onderzoek wees uit. dat met de geldende bijdrage van Rijk. Provincie en Gemeente bet niet u»o- gelijk was een sluitende exploitatie te verkrijgen, en dat het resterend tekort, bijeengebracht moet worden door contribution, opbrengst kinder zegels, enz. Het gelukt echter meest al niet op die manier het tekort te dekken. B. en W. zijn van oordeel, dat het gewenst is. het gemeentelijk subsi die per verpieegdag in verband daarmede te verhpjzên. De gemeen te-accountant rapporteert echtev.dat de Rijks- en Provinciale overheid het subsidie nog nimmer hebben verhoogd. Het College acht het. re delijk. dat, wanneer dat zou gebeu ren, zo mogelijk een verrekening plaats vindt met hetgeen de ge meente tengevolge van de tariefs verhoging heeft uitgekeerd of het subsidiebedrag wordt verlaagd van af de datum, waarop éen hogere Rijks- en.'of Provinciale subsidie in gaat. B. en W. stellen ons voor dit te bereiken dooj- de verenigingen te verplichten hen, onmiddellijk in ken-1 nis te stellen met een eventuele j verhoging van net Rijks- en'of Pro vinciale subsidie en op grond daar van dan overleg ie pJesen. VAR A-feest op 11 Juli in VIaarelingen Er zal' voor de Schiedsmse VARA* leden en andere belangstellenden weer een gelegenheid' zijn oth enkele popu laire radio-artisten van nabij mee te rrta- ben. Op Zaterdag II Juli burnt een beur van artis'en naar Vlaardingen om op ■her forst1 "rrejn aan da Broekweg op te treden o.iji d>* programma werker, mee de .Tonge FUarefiiiiters onder leiding van Joh ar. Jour, O Lon-inn: Het Majoco Trie; Willy Alb-trli, The Three Jaek- sens en als nciu^rrtmfcr Frans Nleuhuys Eet terrein' j«; geopend om iwge uur. terwijl het programma om drie uur aanvangt. Dc sfo.-f ru» ir Juniores rijd pus de u*it»ieriui'dstrijder,, du? Dinsdop- CJ.'Oiif/ ca;-, rie jVtcuü-v Hat'ci een conuanp r.nmen. 7 verschillende verenigingen, zorgden niettemin voor een spannende strijd. De eerste pechvogel was Balkhnven, die reeds bij de eerste redaaltrap z'n freewheel in diggelen trapte. Hij bleef niet de enige, want vele bandjes sneuvelden en mocht zo'n pechvogel dan al eens een andere fiets kunnen nemen, er werd in zo'n verduiveld snel tempo gereden, dat van bijko men geen sprake meer was. Een wedstrijd als deze. over een af stand van 52 kin (65 ronden) noemt men in België een ..eerste schot- koerske" en het is daarin gebruike lijk om vanaf dc start spijkers met koppen te slaan. Ook hier, waar de keien van de Nieuwe Haven het.werk van de renners niet vergemakkelijk ten. huldigde men blijkbaar deze tac tiek en vanaf het „Renners klaar, af!" werden de mouwen opgestroopt. Kruis. Berwers. Vassena en v. Gooi sloegen een bres. die echter na enkele renden weer door De Kor ver en Ko- remans werd gedicht. Van rust was echter geen sprake, want reeds dien de de volgende ..avonturier" zich aan. Jan Ve rit beven waagde een spronge tje en reed gedurende een paar ron den uitnodigend voor de groep uit. De reactie bleef niet uit en nadat eerst Muilwijk. Vassena en J. Blok* zeil hadden getracht zich aan de greep van het peloton te ontworste len. was het Spierenburg, die erin slaagde met een forse sprong bij Ver hoeven te komen. Hij kreeg navol ging en eerst Ter Haar en daarna Weijts sloegen eveneens met succes hun" vleugels uit. Vier renners gin gen dus reeds na 10 rónden aan de kop. Doordat Verhoeven terugviel hij, .had zich misschien wat te veel gegeven toen bij alléén' weg was slonk deze kopgroep tbt drie renners, dié èlk'aar evenwel' opperbest ver stonden en de groep lieten blijken, dat zij zich waarlijk niet zonder meer gewonnen zouden geven. De kloof, schommelend tussen 100 en 150 meter, was voor velen wegens het hoge tempo te groot, om ineens overbrugd te worden. Verscheidene renners o.v. De Kor ver. v. Gils. Vas sena. De Kievith. Bi*a ven boer. Vol- werk en Huizer derten enn poging hiertoe, maar moesten zich onver richter zake weer in de schoot van het grage peloton laten opnemen-. Eén renner had zich blijkbaar beter op deze poging voorbereid. Nadat 22 ronden waren" gereden rukte Kees van Gooi zich met een felle" ruk. uit het peloton los. Hij wachtte niet op eventuele hulp. maar zette gedurende enkele ronden al zijn kracht en snel heid in bij dc fiiisen rush. die hem r.ast- de weglopers moest brengen. Vaar niemand alleen of met samen bundeling van gezamenlijke krachten in was geslaagd, leverde Van Gooi alleen. Hij kreeg aansluiting bij de weglopers, moest zich even herstel len van de gedane inspanning, maar was daarna de motor van dit leiden de groepje, dat meter voor meter ver der uitliep. Favorieten als Aiblas. Geluk. De Rorver en nog enkele snderen von den het nu blijkbaar de hoogste tijd worden voor het tegenoffensief. Proost. Muilwijk. Berwers. Verhoe ven en o.a. v. Amen staken hierbij een handje toe. maar het wild bleef ■buiten bet bereik van dc jagers. Het enige resultaat was. dat de groep tot tien renners slonk en daar, zoals reeds in de aanhef is gezegd. Spieren burg wegens kramp en Ter Haar we gens een lekke band de strijd moes- tn gebouw ..Irene" aar. de Ni «hup Haven znn T">in«ö*c h* mui^-exanrns voortgezet. Be frsJasgeier. waren voor liet A-diploma- C. J. Vr rschior. Perms-. P. J. de Jonc<\ Vlsardmcen. F. Wijn- 'norst. Saaldwijk. M B. Mn!. G. Meyer. F. Joufisma. C L. F Hamelberg, c. S. Buyk alien te Rotterdam. A. Sfsm. C. Korj-crKboek beider Ie Vl<tard:ncen. A. K. SUpter. Hoek van Holland on J. C. I-crn-, C J v. d Schaft. J K v d. Lon. H. A. J. van Elsscker. ailon te Schie dam. B-rticloms: M. Dijkshoorn. Maasland. A. C. 'Dorp. MaawhJis. T. v. d. Kcoy. Maasland. A K. Eet. P. W. van I.eeu- wrn. J. var Vlie*. allen te Vlaardtngcn. A Rul. J M c'en Hartoc. Vink. A Zuldgeest. A. P. Venvey. aller, te Schie dam. Er vverden gisteren negen candidate!! Postduiven vlogen neer uit en thuis De SCV „De Postduif" hielt een wed vlucht vanuit Noyon, afstand 280 km. In concours stonden 271 duiven. Gelost 8.30 uur. Aankomst eerste duif 14.48.21. laatste prijswinnende duif 20.36.16. De uitslag was als volgt: 1. 22 J, Doe- jaren. 2. 50 P. Dalhuisen, 3, D. Bakker. 4. 5. 7. 15. 18. 28, 40 J. v. d. Windt, 6. 23, 24, 37, 42. 47. 61 de' Koster, 8 16 C. Verboom. 9. 38 A. van Dongen en Co., 10. 33. 35. 65 A. Heeren, 11, 34 W. Poort en Zn., 12, 64 P. Gouweleeuw, 13, 19. 58 A. v. Wagtendonk. 14. 66 W. Woermeijer, 17, 45 D. Ram, 20, 29. 31 L. J. Boranie. 21 gebr. v. d. Kant. 2a. 48 C. Koren geve]. 26 J. Tweeboom. 27 C. de Tuin der. 30 J. Kazenbroot. 32 A. de Man. 36 J, F. Sirnoties, 39 J. Freij, 41. 51 Th. van Weelie. 43 E. van Smirren, 44, 53, 55 H. Crama. 45 Blonde. 52 J. H M. Blom. 54 C. Brouwer Co.. 55 P. van Os en me vrouw. 57 A. v. d. GrijD. 53 C. v. Tricht, 60 ,T. Sloof, 62 J. Nièuwmeijer, 63 K. Christen Jr.. 57 C. Verluiden. 63 2. Wen- teler Co.. diploma Joh. Christen Sr. Zondag organiseert „De Postduif" een trainingevlucht voor jonge duiven vanuit Nicuwcrkerk. Alle Schiedamse liefheb bers. die aangesloten zijn bij een erken de bond. kunnen hieraan deelnemen. In- korven Zondagmorgen tussen 8 er» 9 uur. Vcefr" hét'eindexamen 'slaagden Dinsdag de- volgende-leerlingen van de. Rijks HBS aan de CK'erschiesestraat: mei. N. J. v- d. Vlugt en G. P- de Bie. C. Rogerman. A. Brand. R. E. van wijk van Brievingh. B. van Engelsdorp Gas telaars. C. J. Goumare. M. B. de Jonce. N. W. Kolmeyer. J. M. van Soest. R. W. Bruins. W, j. Gerritsen. J, Keuzekamp. J. Maat. l>. Pijntalder. M. P. v. d. Veen. J. de Waard. J. Zpnne. Ter vervulling van de functie van inge nieur bij Gemeentewerker» (vacature ir Lub! stellen B. en W. aan de Raad voor. te benoemen ir H". Kuiper, te Rotterdam, thans ingenieur bi.1 Rijkswaterstaat. De benoem ine 20U mét een proeftijd van drie maanden moeten ingaan op 1 Sep tember. 22S7- Aan boord van de „Vrijheid" voelt Rob zijn boze bul snej zakken, maar wanneer hü over het gebeurde nadenkt, komt bij toch tot de con clusie. dat Stevens iets tr verbergen heeft. Er is met hem en met zijn schip iets niet in de haak- En wat js er met Skip? Hé. de hond heeft iets in zijn bek! Wat is het? Rob is stomverbaasd, wanneer het 't boekje i?l«kt te zijn uit de verband trommel van de „Posetdon" Hij bladert er nog eens in en het eerste dat hij nu ziet is een foto van twee man nen en een vrouw 'ftose- marie,Waar heeft Rob die naam toch méér gehoord? Vaag herinnert hij lang verhaal over in de krant Maar wat is er zich dat dit de naam van een zeiljacht is. dal van de Rosei.'ïarie" geworden? Dan springt Rob enkele jaren geleden uit Amsterdam is vertrok- overeind Hij heeft, een idee gekregen, pakt zijn ken voor een wereldreis. Er stond toen nog een zaklantaarn en loopt terug naar de „Poseidon". Htj laat de lichtbundel van zijn lantaarn over de voorsteven spelen en nu ziet hij duidelijk, welke naam het schip eeerst heeft gevoerd: „Rosemarie"! Burgerlijke Stand Geboren: Wilhelm G..-?. van 3. B- var» Oort en G. Nettenbreijer: Pieter. z- van J". Jonkvorst en C. P.-v. d. Graaf: Hu- bertus M.. z. vsn G. A. Lansbergen en W. G. Olsthoorn: Pieter, z. v. J. C. Krab bendam en G. Meijer. KOTTKRDAM Tot een jaar en drie maanden met aftrek werd gisterochtend door de rechtbank de 54-jarige Rotterdamse grondtverker E- S. veroordeeld, die in de loop van enkele jaren zes fietsen had gestolen en verkocht. De eis was twee jaar met aftrek. De heler van de fietsen, de 35-jarige Barendrecht- se grondwerker L. v. d. XV., tegen wie •een jaar met aftrek, waarvan vier maanden voorwaardelijk was geëist, kreeg negen maanden met aftrek, waarvan vijf maanden voorwaarde lijk met een proeftijd van drie jaar. Wegens heling van enkele hon derden paren nylons, in April gesto len uit een winkel aan de Binnen- H'E,. werd de 31-jarige grondwerker C. P. J. veroordeeld tot een jaar met aftrek, de eis luidde anderhalf jaar met aftrek. De 20-jarige zeeman D. S. kreeg wegens twee inbraken in een maga zijn van het industriepand aan de Goudsesingel, waarbij een handboor machine en een electrische platen- knipmachine ter gezamenlijke waar de van lOQO werden ontvreemd, tien maanden met aftrek, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en toezicht ge durende een jaar. De 43-jarige ma troos J H. D. v. d. F- werd wegen? heling tot vier weken voorwaardelijk (eis: vier weken onvoorwaardelijk) veroordeeld en de 45-jarige loodgie ter J H. H. werd van heling vrijge sproken. Tegen hem was éen geld boete van 50.geëist. De 58-jarige werkmeester J. v. d. W„ die in de loop van enige jaren, kans zag in de strafgevangenis te Rotterdam ongeveer 250 kg tin te verduisteren, werd veroordeeld tot zes maanden met aftrek van (een maand» voorarrest, waarvan vijf maanden., voorwaardelijk met drié iaar" proeftijd en toedicht gedurende een jaar. De heler van hét tin. de ■zandstraler F., kreeg drie maanden voorwaardelijk, proeftijd drie jaar. tn Juut 1953 werd bij dn Spaarbank te Rotterdam fop 1000.— afgerond) in gelegd i 5.319,000 ®n terugbetaald 3.958.000.Er was dus een mlegover- schot van f 1.361.000 Geslaagd Aan de Technische Hogeschool te Delft slaagde voor het ingenieurs-examen voor geodetisch ingenieur de heer P. J. Bakker te Schiedam, Vissen in HiJlegom De S.H.V, ,,Dc Vrije Visser" trok er Zondag met leden en donateursttricesi per touringcar op uit. om hel jaarlijks kasconcours te houden in de Ringvaart in Flillecom. De prijzen bij de heren werden be haald door: t. H- v. Srheinde]en: 2. T. Krohne; 3, M. Degcnaar: 4. C- v. Faaij: 3. A. v. Scheirtdelen; 6. H. de Wolf; 7. H. Krabbedam. De prijzen bii de dames waren voor: t. mevr. Voels: 2. mevr. R. v. Scheindeïen: 3. mevr. Degenaar; 4. mevr. F. v. Schein deïen; 3. mevr. v. Raaij: 6. mevr. Groe- neweg; 7. mevr. De Wolf: 9. mevr. Krab- bedam. Reeds geruim te tijd geleden werd besloten lot. onteigening over te gaan van die gedeelten vsn het complex van de N.V. W. H. v. d. Toorn's Industrie Je Ondernemingen, welke nodig zijn voor de sanering van de oude binnenstad. Dé onder handelingen; welke n.a.v. dit besluit mei de firma zijn gevoerd, hebben ertoe seieid. dat men m principe tot. overeenstemming kwam om. treat de over en weer af te stane percelen. Ook omtrent de taxatie van een en ander, welke tot "Hing komt in de door de Gemeente te betalen schadevergoeding, bestaat tussen partijen nagenoeg geen verschil vsn men 1 ng. doel zich echter in deze aan gelegenheid een complicatie voor, Het bedrijf heeft n.l. een zeer voordelige aanbieding gekregen van een gemeente eldersin ons land. welke aanbieding voor de directie van het bedrijf aanleiding is ge weest te berekenen wat voordeliger is. het bedrijf naar elders over te plaatsen door een ruime, geheel nieuwe fabriek op goedkope grond op te richten, dar» wél op de m ver band met de onteigening beschik bare. percelen te. Schiedam de be staande fabriek ingrijpend te ver bouwen. De directie heeft bns medegedeeld dat het bedrijfs.economisch verant woord is in Schiedam te blijven, wanneer de door de gemeente te be talen vergoeding op rond 180.000 wordt gesteld. Op grond van de gehouden taxa tie komt men tot een vergoeding van niet meer dan 50000. zodat een verschil van 30.000 moet wor den overbrugd. De vraag dringt z'ch nu Op. of het behoud in deze gemeente van voornoemd becb'ijf de uitgave van dit bedrag uit de gemeentekas wet tigt. zn schrijven B. en W, thans aan de Raad. In aanmerking geno men het feit. dat in dit. bedrijf een belangrijk aantal volwassen perso nen werkzaam is, terwij] daarin bo vendien werkgelegenheid wordt. ge. vonden voor veel- jeugdige perso nen. staat het college op bet stand punt dat voor het behoud van dit typisch Schiedams bedrijf bedoelde Een 49-jarige vloerenlegger, die de mannen duidelijk en kon de in „kennelijke staat" verkeerde, had j haak worden verwijderd. De bro bij het eten var» paling een haak in zijn tong gekregen. Met zijn broer ging hij naar het Eudo- kiaziekenhuis, waar hii zich aan de buitenkant, Bergweg2ijde. ver voegde bij. ^en dokter die zich in een kamer mei openslaande ra men bevond. De dokter verstond het gehakkel van de ongelukkige palm 2 eter met en veronderstelde met lastige dr on kei ie den te doen te hebben. Deshalvg wilde hij koel het raam sluiten. Voordat hij hiermede echter klaar was vaagde de door pijnen gekwelde vlierenlegger woe dend vijf bloempotten van de ven sterbank. Ongerust greep de dokter naar de telefoon om de politie te bellen. Toen hij daarmee bezig was liet de man. nog steeds door de vis haak gekweld, twee ruiten van de dokterskamer sneuvelen. Tenslotte werd' de dokter de bedoeling van Nog dit jaar hoopt men in Rotterdam een begin te kun nen maken met de houw van schuilkelders, In totaal komen er 57. De Dienst Bescherming Bevolking heeüt by de kring- raad. die wordt gevormd door de burgemeesters van Rotter dam, Schiedam en Vïaardin gen reeds een plan ingediend omtrent de plaatsen waar de ze schuilkelders zullen komen. Dp Dienst Bescherming Bevolking staat op het standpunt, dat geduren de eventuele, oorlogshandelingen de bevolking 'ift.. principe; .thuis be scherming dient te zoeken! Daarom zal geen groot aantal schuilkelders worden opgetrokken. Slechts op punten, waar in het algemeen veel mensen buitenshuis verblijven (op markten e.d.) zullen schuilkelders worden gebouwd. Deze zullen ge. heel in beton worden opgetrokken. erden door de inmiddels gearri veerde politie naar het bureau Berg. singel overgebracht. De vloerenleg ger ging daar in de cel 7.0 tekeer, dat de buren van de andere cellen er hinder van ondervonden. De man is daarna overgebracht naar een cel in het hoofdbureau van politie. Voiksz'wemwedstrij den in Sportfondsen bad Aan de lange afstand zwemwed strijden kunnen uiteraard slechts en kele begaafde zwemmersisters) deel nemen. Om ook de gewone, zwemmer wat te bieden zijn door de ZRO in samenwerking met het Spo»-tfondsen- bad. voiksz ivem wedstrijden voor iedereen van. acht tot tachtig jaar en ouder geprojecteerd. Deze wed strijden. waarvoor grote belangstel ling wordt verwacht, worden op 22 en 23 Juli gehouden. Wanneer gewone kinderen het belle tje van de ijsco man horen, bedelen zij om een ijsje. Dit knaapje, de 2-jarige Jan Dirk Huyser: van de Óost-Sidelinge, lust ook wel een ijsje, doch bedelen doet hij pas wanneer hij op straat de roep „Hollandse Nieu we" hoort. Dan zijn zijn ouders niet zo goed of ze moeten Jan Dirk een paar malse maatjes ver schaffen. Hij is daar goede maatjes mee en laat het zilte zeebanket als een volleerde ha ringeter in zijn keel glyden. Elke dag éethij twee haringen én hij voelt er zich uit stekend bij. De ha ringboe r vraagt hem tegenwoordig zelfs al: ..Met uit jes meneer?" Voorkomt verschieten van uw meubilair en houdt de warmte uit uw kamer met onze 60 cm. br. 2.50 Uitca v wptt.i cd tellen dan nok «an de Raad voor, té besluiten lf>t een minelijke schikking inzake dez.e onteigening, door een bedrag van ,f 30.900 bo ven de schatfïng van fie deskundi. gen beschikbaar tc. stellen, Aange nomen mag worden dat. dit. bedrijf dan definitief voor 'Schiedam be houden blijft. De Commissie voor het Grondbe- rtrüf. rt» Commissie vnnT Startsnnt. wikkeling en -uitbrmdins en nok de Financiële Commissie zijn om ad vies sevraacd. Hoewel de meningen verdeeld waren, kan wel worden gezegd, dat de meerderheid der le- dat op grond van de gemaakte be- J den fièt standpunt van B. en W. rekening moet worden aangenomen. 1 deelt. 70 SO 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 2 mtr. 2.75 ƒ3.- 3.25 3.50 f3.75 f 4.25 f 4.50 4.90 f 5.25 f 5.50 f 5.90 f 6.25 6.75 Bovenstaande prijzen gelden per gordijn; lengte ca. 2 meter Oranjegalerij 11 Tel. 67844 Schiedam gevraagd, leeftijd 16 k 18 jaar. H. TH. v. d. VLERK, Rotterd.dp 268 omgeving Schiedam. Te bevr. C. A. de Graaf, Buitenwatersloot 208. Delft. GEVRAAGD: en een Fa. Gebr. A. P. Osierhelt Lange Nieuwslr. 73, S'dam. Aangeb. \>oor dame mooie zttslaapkamer, met vrije keuken in Westen van Schie dam, goede stand, geen echt paar. Br, nr. S 888 bur. van dit blad. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106. tel. 68720. In spoedgeval desge wenst in i uur klaar. Voor stranriartikelen naar Bokhorst. Groene la an 36. Hoogstraat 34. Hoeden, bril len. emmertjes, schoppen, hallen, ringen enz. Te koop: gebeitst k. ledikant 130 x 65 12.—-. Gr. kruiwa gen 4.Traphek je 2.- Rembrandtlaan 88 B. S'dai A.s. echtpaar, (man Gein Ambt.) zoekt woonruimte met kookgelegenheid. Br. onder no. S 887 bur. v. d. bi. Thuis, in de huiskamer, „winkelt" de huisvrouw. Dagelijks ziet zij de advertenties in haar dagblad. Eer» voordelige aanbieding! Een mooie japon 1 Een nieuw artikel! De merken van naam en de meest bekende winkels hebben haar voorkeur. Zij kent ze door „haar" dagblad. Adverteer daarom in dagbladen. Bedenk, waf dagbladreclame vermagl „DE 5CHIEDAMMER" brengt de naam ER !N1 FEESTAANBIEDINGEN Internationale Coöperatorsdag 1953 CO-OP THEE ROODMERK per pak 100 gram van f 0.72 voor CO-OP THEE JAVA MELANGE per pak 100 gram van 1 0.70 voor CO:OP THEE GROENWERK oer pak 100 gram van I 0,66 voor ■CO-OP THEE BRUINMERK per pak 100 gi-am var» O.r.5 vcor CO-OP THEE CEYLON GOUDPUNT per pak 100 gram van 0,85 voor CO-OP THEE CHINA MELANGE per pak 100 gram var» 0.85 voor SPROOKJES JJOZEV Gevuld met frisse zomerdrops per doos LIMONADE SIROOP 0.5 Liter, per fles LOLLY'S 6 stuks van 0.30 voor BITTERKOEKJES uit. eigen Bakkerij - heerlijk en taai 150 gram voor TERROX het witste zelfwerkend wasmiddel 2 pakken van f 0.78 voor DWEILEN groot en sterk, nu per stuk EXCELLENT, het, nieuwe. Coöperatie Srt» eerm esje EXCELLENT 0.10 mm voor baard. 10 sttiks EXCELLENT n.08 mm voi gevoelige huid. 10 stuks Ter kennismaking bij ieder pakje van 10 stuks 5 MESJES GRATIS FRANSE SARDINES IN OLIE extra fijne kwaliteit, per blik LEVERPASTEI, blikjes 200 gram per blik CORNED BGAF ECHTE AMERIKAANSE IMPORT 100 BANKETFILIALEN HOOGSTRAAT 12 en VONDELLAAN 64 VRIJDAG 3—ZATERDAG 4 JULI VRIJDAG 10—ZATERDAG II JUL; GESORTEERDE BOTERKOEKJES 150 gram VRUCHTENGEBAKJES 3 stuks ZOMERHF'RUIT ann era-n Tot J September 1903: 5 VASTE KORTING 2 VASTE KORTING op SUIKER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1