c D i 1 l i i 1 ZB Ing, W. A. Hoek overleden Mulo-examen a<;i;m>a VLAARDINGEN AANKOMEND MANNELIJK ANALYST BOFFIE KOFFIE DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Hardvochtig heer Dronkenschap werd berecht sloeg raak Dief werd gesnapt Zomerfeest „Liefde en Vrede55 belooft evenement te worden Watersporters gaan feesten SCHIEDAM Gemeente kooptgrond bij Vijfsluizen m KOERIERSTER EN U BENT HET KWIJT! ALBERT HEiJN's ZAAN SE KOEKEN 2 Donderdag 2 Juli 1953 Een Schiedammer, wiens naam m deze stad een begrip 15 geworden van taai doorzettingsvermogen de industrieel Ing. W. a. Hoek is Dinsdagavond op 82-jarige leeftijd overleden. De teraardebestelling zal Zaterdagmorgen kwart voor twaalf plaatsvinden op de Algemene Be graafplaats aan de Vlaardingerdyk. Een rouwdienst w het kerkgebouw van de Ned. Prot. Bond gaat aan de begrafenis vooraf. Ing. W. A. Hoek was een geboren Zeeuw, die op J4 September JS70 in Goes het levenslicht zag. Na aanvankelijk sleepboot-machi nist te zijn geweest, ging de toen 30-jarige Hoek studeren aan de Technische School in Binfien (DJd>. Na enkele jaren in Rotterdam -werkzaam te zijn geweest vestigde hij zich m een verlaten branderij aan de Buitenhavenweg Aanvanke lijk hield hij zich hier met ma chinebouw bezig. Later ging W. A. Hoek ertoe over hogedruk-compres- soren te ontwerpen. In 1911 werd 10 de ondertussen r.aa- de Hoofdstraat verhuisde fa briek het eerste luchtzuurstotappa raat gebouwd. Een jaar daarna kwam de N.V. W. A. Hoek's Ma chine- en Zuurstoffabriek tot stand Hel betekende meteen de eerste schrede op de weg naar verdere uitbouw. Er kwam een fabriek m Amsterdam, die m 1914 werd ge volgd door de eerste fabriek in Ned. Tndië. In 1919 verhuisde het bednjf naar de Havenstraat, waar het thans nog is gevestigd. Bij het zilveren jubileum telde men acht fabrieken m Nederland en vyf in de-tropen. De jongste ontwikkeling bracht e.a. een nieuwe fabriek aan de Duiker Maasoever. Ondanks zijn hoge leefty'd heeft wijlen de heer W. A. Hoek na de funeste oorlogsjaren nog leiding ge geven aan de wederopbouw. Daar na gaf hij het roer over aan zijn drie zoons, zelf als president com missaris ten nauwste verbonden blijvend met het bednjf. dat hu dank zij een ontembare wilskracht groot maakte. Wie een blik slaat achter de schermen van het bedrijfsleven in Schiedam, kan daar de naam van W. A. Hoek nog vele malen tegen komen. Zo was de overledene o.a. ook president-commissaris van de HAV-bank en de N.V. Metaalbui- zenfabriek „Excelsior". In het openbare leven, waaruit hij zich de laatste jaren had terug getrokken. vervulde de heer Hoek o.a. de functie van voorzitter van de vereniging ..De Ambachtsschool voor Schiedam en Omstreken" en was hij lid van de Kamer van Koophandel. Woensdagmiddag vond op de rivier een ongewoon transport plaats, dat nogal de aandacht heeft getrokken. Van de werf van- de Rotterdamse Droogdokmaat schappij werd een dok versleept naar deze zyde van de Maas, Het dok heeft een ligplaats gekregen in de Wilhelminahaven, bij de werf „De Nieuwe Waterweg", 223B. Nu gaat Rob het dagboek van Rosemarie Arias toch eens nader be studeren. Rosemarie was van geboorte een Chileen se en getrouwd met de Nederlandse zeeman Jan Smit. Zij stamt af van Spaanse zeelieden en is in het bezit van een baart van een onbewoond ei land in de Caraibtsche Zee. bekend onder de naam „Heksennest". om dat er zovee] gevaarlijke klippen in de buurt zijn. En bij dit eiland moet een driehonderd jaar ge leden een schip tun ver gaan met kostbare schat ten aan boord. Het was de bedoeling van Jan Smit en zijn vrouw om te trachten die schatten te 1 twee zijn natuurlijk Jan Smit en zyn viouw Rob 0111 te begrijpen. \v bergen. 2»y namen een deckhand mee. een zekeie i bladert verder in het dagboek, dat echter abmpt heeft gespeeld en Stevens.Rob bekijkt de foto nu nog eens afbreekt. Wat is er verder met de „Rosemarie" don" is gekomen. goed. Ja, dat is Stevens, die rechtse En die andere gebeurd? Och, Rob heeft niet veel fantasie nodig deckhand Stevens 1 het jacht „Posei- Voor de kaatonrechter verscheen ditmaal de 22_jarige D. van Z. uit Vlaardingen. die in een dronken bui plotseling een alarmpistool uit zijn zak tevoorschijn had gehaald en het op het voorhoofd van de 16-jange B. van D. plaatste. De ge tuige D. kreeg nog rillingen als hij dacht aan de schrik, die hem be ving, toen het schot afging. Geluk kig vielen de gevolgen mee, maar het was toch een bar gek grapje, dat de waarnemend kantonrechter mr. A F A. van Velzen met de maximumstraf van 15.of 6 da gen met te zwaar beoordeeld vond. Ook I. J. van G bleek een kwade dronk over zich te hebben. Toen hij in beschonken toestand thuis kwam, had hg een ketel kokend water opgenomen om de inhoud over zijn zeventienjarige stiefzoon te storten. Met z'r> broer had'deze bui echter niet afgewacht, maar beiden waren zij de vader te lijf gegaan, die er niet zonder kleerscheuren afkwam. Ten slott* was dp politie er weer eens aan te pas moeten komen Het werd een veroordeling con form de eis. nl. zes dagen hechte, nis. waarvan drie onvoorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar Wat men moet weten: Apot h ekers-nach tdiens t: Rembrandt-apotheek, Rembrandtlaan 5. Bellen by ongeval: G.G. eb GJ) TumJaan 39. Telefoon 69290. Films: Passage, da. 2 en 8 uur: In de greep van de angst (18 jr.). Monopole, da. 2, 7, 9 uur: De 20an van Ali Baba (14 jr.). Jeugdrecreatie: 2 Juli, Oude Kerkhof. 7-15 uur: Rattenvanger van Hameln en optocht en poppenkastvoorstel ling. slaagden Woensdag de volgende candi dates A-diploma IKok. W Boere, A v Dyk. C v Dijk. L v Dijk. allen te Rot- terdam: J Zonneveld. P. v. den Berg. Gisternacht trok een vechtpartij J Jumelet. T H. Breukel, allen te aan de Rotterdamsedyk de aandacht Vlaardingen; J. E. Ge.vsen B V Woer- Pvantoorlfedier1!fe!?EdaT If ^Oflïófsen. C. M v'der Kooy:,V a" Vcr- 32-jarige kantoorbediende E- J. E- 1 veen. H H Eibers, allen te Schiedam een verschil van mening met oe B-diploma: w Post. J v d Tempel, boekhoudster mejuffrouw A. 0- N Verlmde. G. J Vonk. allen *e Schie- «ogal hardvochtig had opgelost De dam. K Lammersc. J Lammerse. beiden vrouw was geslagen, en geschop* 1 uit Rotterdam; G Jansen. A. de Jongh J Itanm me' Üe» en el het g;eh- 3 rand.daten «tsewe- struikgewas geworpen. Dit laatste Rattenvanger in de binnenstad Vanavond om kwart over zeven wor den veel kinderen (verkleed i verwacht op het schoolplein aan het Oude Kerk hof Niet alleen de jeugd uit het cen trum. maar die uit de gehele stad is wel kom De Rattenvanger, loopt de volgende route Oude Keikhof. Lange Kerkstraat, Kreupelstraat Boterstraat, Herenstraat, Grote Markt, Nieuwstraat, Laan. Lange Achterweg (oneven draaien by de Hoog straat). Laart, Nieuwe Buurt, Gedemate Baansioot. Lange Kerkstraat, School Oude Kerkhof. Gewonde aan Harreweg bleef maar liggen Aan de Harreweg in Kethel brak de voorvork van de fiets, waarop H. J. B. reed. De man maakte een lelijke val, die hem een hersen schudding en verscheidene verwon dingen bezorgde - Het duurde nogal wat voordat het s lach toffe? kon wor- den opgenomen om naar het Delit- i se ziekenhuis te worden gebracht. Bp de voortgezette Mulo-examens j De omstanders verzuimden namelijk •31 e n W/x rle vr\1p*nr!# f-awfl*- -t gebeurde met zo'n vaart, dat de vooras van de fiets brak Enkele burgers, die zich met deze late ruzie wilden bemoeien, kresen het ook al met E. aan de stok. De twee intervemêerende mannen warden „ook danig toegetakeld. De politie heeft de 29-jange clas sificeerder M. K.. wonende aan de Parallelweg, aangehouden toen hu drie electrische boortollen met een gezamenlijke waarde van 300—- vervoerde. Het bleek dat de man dit materiaal had ontvreemd uit de fabriek van de N.V. „Fynwerk" aan de Industrieweg m de Spaanse- polder. Postduiven uit Noyon Ook het rayon Schiedam-Vlaar- dingen-Oversehie nam deel san de wedvlucht voor postduiven vanuit Noyon. afstand 280 km. Het ongun stige vliegweer heeft deze wedstrijd sterk beïnvloed. De duizend deelne mende duiven leden_ nog ai wat verliezen. De eerste 25 prijswinnaars waren: 1 J. Doejaaren, 2. F- Dal- huisen. 3. Paardekoper v. Wijk, 4. C. Droog, 5. D. Bakker, 6. D. van Delzen. 7 9 14 J. v. d. Wind. 8. W. van Rossen. 10. Th. Duivenbode. 11. B. van Leeuwen. 12 J. Koster. 13. A. Schouwen. 15. Gebr. Willems, 16. C. Verboom. 17, Kerkhof. 18. A van Dongen, 19. A. Heeren. 20. J. de Goede. 21. A. Stam. 22. f Claes. 23. Poort en Zn.. 24. Hogerhuis. 25. De Rouw. De eerste duif van ..De Blauwe Doffer" was 15.1.28 uur terUR. de laatste Prijs winnende duif om 20.23.12 uur. Pe uitslag was1 1. 12. 26 Paardekoper Co-: 2 Tb. Duivenbode: 3 Kerkhof: 4 T. Cf nes, s De Kouw: 6 Wijha Rokers: 23 Sloot Co A. P- Hersbach: 9. 15 De Jons, to 23 Oöytien: 11. 24, 27, 29 Leeuwen <&■- Co 13. 18 Kazenbroot. 14 A. v put: lu v Deurzen; 17 Limborg, 13 J. M. Koogje: 20 J. rhpse: 21 T. Wenteler: 22 Wynties. 28 Dipl. L. Lems. sje zwierf op straat Vanmorgen om half zes trof de politie achter de Koningin Emma- flat een twaalfjarig meisje aan. Het bleek, dat z»j reeds van Woensdag middag drie uur af zwervende Was. De kinderpolitie heeft zich met de ouders, die blijkbaar nog geen aan gifte van vermissing hadden gedaan, in verbinding gesteld. Wie was de bestuurder? In de Stadhouderslaan is gister morgen de 3-jarige F- A., die daar fietste, aangereden door een onbe kend gebleven auto. Het kind v.-crd tegen de grond geworpen en liep verwondingen in het gelaat op. In verband met dit gebeurde wordt de autobestuurder verzocht zich met de politie (tel, 69333) in verbinding te stellen. In het zwembad werd een dief gegrepen De kruimeldiefstallen m het open zwembad aan de West Frankeland- sedijk duren nog steeds voort. Na dat Dinsdag een tweetal portemon- naicj waren verdwenen vermiste J- S. Woensdag een bedrag van 4.■- Een onbetrouwbaar element kon tenminste worden gegrepen. Het was een dertienjarige jongen, die door een rechercheur gisteren op heter daad werd betrapt, toen hij bezig was kledingstukken te doorzoeken. Burgerlijke Stand Geboren: Wilhelmina E. A., d v A. Vermeer en w v Womve: Irmela A., d v J, A Veldhoven en S Thorey: Johan na M,. d v j w G Verkerk en C. D. van Campenhout: Gerarda .T., d v. G. Pan is en A Heukels; John P z. v F. Tb. v. d Lee en G de Jager. Aaltie, d. v. T). Lolkus en A v Leeuwen; Yvonne Wd v. C. P J Beukers en W. Lenison. Overlnden. p J. de Jong. 59 j vr van C E. prenks J. R Veenstra. 55 3 E. K. Verbaten. 3 G. C Hendriks, 60 j. De gestolen fiets Zonder slot zette J. V in de Prof- Kamerhngh Onneslaan 's nachts zyn fiets op straat neer. Hy behoefde Meisje de politiepost in Kethel onmiddel lijk te waarschuwen. Zo kwam het dat het verzoek om hulp eerst naar Vlaardingen ging. Via de politie al daar werd het naar Schiedam over gebracht en van hieruit kon het weer naar Kethel worden doorge geven. In verband met dit ongeval wordt de bevolking van Kethel er nog maals op gewezen, dat men er goed aan doet direct de politiepost ui het dorp in te schakelen, Martinit en HBSS spelen vanavond in Volkspark Tanavond om zeven uur wordt in het kader van de jubileum-compe titie van „Martinit" weer een ved- stryd gespeeld tn het Volkspark. Martinit en HBSS ontmoeten elkaar. Classificeerder zeulde met boor tollen Gisternacht heeft de Schiedamse politie de 32-jarige classificeerder M. K.. die daar woont, aangehouden toen hy met 3 boortollen liep te zeulen. Hij bleek ze ontvreemd te hebben uit 'n Rotterdamse machine fabriek aan de Industrieweg, waar hij begin Juni ook ingebroken had. In het politiebureau Rochussenstraat js hij in bewaring gesteld. Twee jubilarissen bij Van Stolk en Zonen De Gebr. P. A. en T. C. Aartse vierden het feit. dat zij beiden 40 jaar in dienst waren bij de Konink lijke Houthandel Abraham van Stolk en Zonen, respectievelijk als onder baas in de zagerij en als hulpportier. Directie en personeel van het bedrijf hebben de jubilarissen op hartelijke -vi]ze gehuldigd en in de bloemetje; De dieren in dit spel, dat Woensdag 8 Juli op het feestterrein wordt opgevoerd als onderdeel van de Buitenavond, mogen dan misschien onbe zorgd zijn, de leiding is dat zeker niet: Want vele zijn de zorgen van de heer Hofman, die op die hete repetitieavond in hemdsmouwen rondloopt in „Liefde en Vrede", om de tientallen jongens en meisjes, die meewerken, te dirigeren en te regisseren. Want, weet u, de varkens hebben, naar hun luie aard, verstek, la ten gaan en dan moet je toch zien, een ander stel te krygen, want het is nog maar een week. En er moet een nieuwe koekoek komen en die past nog niet helemaal in z'n klok en bovendien heeft hy van avond bedenkelijk de baard in z'n keel. En de Vlaamse Gaai is even sigaretten halen, juist als hij nodig is, en met de muziek rammelt het nog wat. en de vlinders zijn van avond een beetje ae kluts kwijt en de dans past nog niet erg bij de muziek. Enfin, u kent dat wel, het schijnt nergens tc kloppen en de buitenstaanler schuit het wijze hoofd. „Komt allemaal wel voor el kaar", zegt de heer Hofman opti mistisch naar z y n aard „wa hebben nog een week." Nu ja. ze doen hun best, de jon gelui van de CJMV en CJVV „Lief de en Vrede", en ze hopen dat vol gende w-eek ook te doen. Ja, m dat bos der onbezorgde die ren (net als in de mensenwereld) lopen heeJ wat wonderlijke snoes hanen rond. In de eerste plaats voorzitter Specht, die met z'n ha merende snavel de orde handhaaft; de Vlaamse Gaai, de bosnar, trekt zich daaj- niets van aan. Maar hl neemt hij met iedereen een loopje, zyn grapjes getuigen toch wel van diep inzicht. Het hert is de wyze dromer, die de achtergrond van het gebeuren doorziet en zo de diepere bedoeling van het spel duidelijk maakt. En daarnaast de meesjes, de konijnen .de. eekhoorns, onbezorgd, bezig met de' ernst vair hiiri" spel. De Slang komt met de boze Stiefmoeder ds vreugde verstoren; deze laatste geeft Sneeuwwitje de appel, die haar zal doen sterven. Het is de appel de1- kennis; m haar ontwaakt het ver langen en ze verliest haar kinder lijkheid. maar hieraan gaat ze dan ook te gronde, Nu komen de dwergen op en ieder tracht naar zijn aard de beste hulp te geven. Elk van hen haalt een groep dieren, die Sneeuwwitje moet redden. De middelste komt met vlinders, die hy laat dansen; alleen de vrolijkheid kan de oplossing bren gen. iDe derde en vijfde dwerg ma ken er maar wat van; de ene, de opschepper, komt met de zeven kikkers uit de boerensloot; de an dere, de materialist, neemt de var kens mee. maar deze dieren denken tenslotte alleen aan zichzelf. Heel ernstig nemen uil en kater de zaak op. maar hun geleerdheid mag niet baten. Ook de kraaien, door een zesde dwerg meegetroond, 2ien de zaak maar somber in. De practische daad leveren de mieren; zy zyn door de eerste dwerg erbii gehaald. Maar ai maken ze een glazen kistje, werkelijk helpen kun nen ze niet. Daarvoor is de zevende dwerg, de dromer, nodig-, hij komt met duif. haan en hond. Deze laag ste tenslotte komt met de prins, de Koningszoon. En hierin herkennon we wel iets van de bedoeling van de dichter. Dit spel: geen kinderoperette, geen sprookje-zon der-meer. Mis schien leert het ons. weer om ons zelf te lachen en onze eigen betrek kelijkheid te zien. Zoals gezegd: het wordt gespeeld op Woensdag 8 Juli, Wie zag botsing tussen auto en brommer? Op de Oosthavenkade vond Dins- dagavqnd omstreeks kwart voor ze ven een aanrij'ding plaats tussen een personenauto en een bromfiets. Ver moedelijk kon de bromfietsberijder niet voldoende uitwijken, omdat er enige voetgangers op de weg liepen. Hij botste tegen de richtingaanwij zer van de auto en bezeerde zijn schouder. De politie verzoekt eventuele ge tuigen van dit ongeval zich te mei den aan het bureau van politie op de Markt. Op het terrein bij Het Jacnthuis van de heer Van Dijk aan de Mid den wetering wordt Zaterdagmid dag en -avond een zomerfeest ge organiseerd door de WSV. De Bum- meer cn de DWSV, En het belooft voor jong en oud een gezellig ferst te worden, 's Middags komt de jeugd aan bod. Voor kinderen van 10 tot 14 jaar worden er kinder spelen gehouden 's Avonds zullen de ouderen dg bloemetjes outleti zetten, waartoe een kermis roet ver schillende attracties op het pro gramma staat. Die attracties zullen o.m. bestaan uit een verlichting met stormlantaarns, schieten, werpen, een grieieltenl De heer Van Dyk zorgt voor een palmgtent. een rad van avontuur, spykersJaan. enz. Van alle kanten is er medewer king verleend, zodat er prachtige pry zen beschikbaar zyn. Zaterdag middag om drie uur wordt het feestterrein geopend. Om vier uur beginnen de kinderspelen, die om zeven uur worden gesloten. Om acht uur beginnen daarop de fees telijkheden voor de ouderen. Wie de watersport, een warm hart toedraagt kan deze watersport ker mis mee vieren. Het terrein is te bereiken via de Zuidbuurtseweg en het pad langs de tweede Vliet, dat begint achter het bedrijf van de motorhandel Henk Vink. Oecumenisch weekeinde in Vlaardingen De Oecumenische Jeugdraad orga niseert in het komende weekeinde, op 4 en 5 Juli in Vlaardingen een districtsweekend. Als onderwerp is gekozen: „Israël". Als deskundigen op dit terrein zullen spreken ris G. F. W. Herngreen, Herv. prert te Rotterdam en ds S. P. TabakVatt. Herv. pred. te Den Haag. Zy 2U]l=n inleidingen houden over resp. „De betekenis van Israël voor de Kerk" en „De taak van de Kerk tegenover Israel". De deelnemers aan dit weekend worden 2a terdag 4 Juli tussen 16 en 16 45 uur verwacht. Holy weg 37 te Vlaardingen. Van het program ma. waarin ruim plaats is voor ontspanning, noemen we nog bet bijwonen van de samenkomst van het Leger des Heils op Zondagmor gen. De sluiting is Zondag 17 uur. Opgaven worden ingewacht bij de secretaris van de OJR. Schiedam, Vlaardmgerweg 3, tel. 69964 Rij wiel beschadigd Naby de spoorwegovergang aan de Oosthavenkade vond Woensdag middag een aanrijding plaats tussen eon auto en een fiets By de spoor bomen teed een wachtende auto een wemig achteruit waaiby een rij wiel werd geraakt. Het rijwiel werd enigszins beschadigd. Visserij Binnengekomen VI. 199 L Muys 43 last Vertrokken VI. 179 C v. d. Lely. VI. 112 A. Bot. VI. 132 A. Plugge. Burgerlijke Stand GEBOREN: Michael Alexander, z. \an A Roest en H. A. den Her tog. Se Spoorstraat 2; Annemieke Aorienne, d. van J Drost en A. Visman Mende tssohnplem 41 B: Maria Irena. d van C. C Sas en AA R. Dedeken. Stationsstraat 82. ONDERTROUWD. Cornells Kor- tekaas, 24 jaar. Rotterdam. Bergse- linknr Fottekadp 31 en Cornelia Adrians Pteternelia Hendrika Har- teveld, 22 jf ar. Jonker Fransstraat 46- Johan Herman van der Vecht-, 22 jaar. Waalstraat 32 en Willem ma Hendrika Vet beek. 19 jaar. Mes dagstraat 17; Pieter Johannes H- huis, 27 jaar. Binnensingel en. Helena Welteviede. 23 jaar. Bach- straat 23: Johannes Leo R^iozeboom, 27 iaar, Sclaavenburch 53 en Dina Bravcnboer. 23 jaar, idem. Roelf van der Laan. 2R jaar. Oranjelaan 23 en Jacoba Cornelia MnllevafiaT, 26 jaar idem. Jan van Krimpen. 47 jasr. Di A Kuypeistraat 85 en Elisabeth Johanna Gernssen. 4(J jaar. Klem; Dirk Pr n run er. 23 jaar, Pr. Hendriksitaat 69 en Geertruida Francnna Bel. 25 jaar. idem Pie- tpr Stephanus van der Linden. 52 jaar. Van der Driftstraat 45 en Ger- trud Schneider. 34 jaar. idem: Dirk Schepen. 53 jaar. 2e van L Gael- straat H en Cornelia van Zeventer, 48 jaar, idem GETROUWD: Hendrik P. v. d. Vel de. 21 jaar en Cornelia Benne 21 jaar; Willem Eigenvaam, 25 jaar en Maria Schouten, 23 jaar; Johannes Korpershoek, 30 jaar en G^ertrmda Jacobs Uitten broek. 26 jaar, Leen de rt Droppert. 47 jaar «n Kornelia van Santin. 45 jaar: Arie 't Hoen, 24 jaar en Maatje Knoop, 21 iaar; Ben us Kuit, 27 iaar en Antje Baas. 24 jaar- Petrus Verheul. 25 jaar en Adriana van Wynen. 29 jaar: Adriasn de- Witte. 24 jaar en He lena Agatha van Noorfwijk. 23 jaar, OVERLEDEN: Petrus Cornells Johannes Ammerlaan. 75 jaar. Hof- laan 45: Arendje de Rave, 61 jaar; echtg. van A. Assenberg. Hoogstr- 168 A. GEVRAAGD: op fabriekslaboratonum, bu voorkeur in het bezit van het le dl v. h analystendipl. der Ned. Chem. Ver. Br. met voll. inl. onder no. 270. Adv. Bur. Betcke, 's-Gravendijkwal 95. Rotterdam- zich in ieder geval niet over te gezet. Zij ontvingen zowel van direc- verwonderen dat het rijwiel de vol- tie als van personeel enveloppen met gen de morgen was verdwenen. I inhoud. Tijdens de onderhandelingen om trent de overdracht van de percelen, waarop thans het volkstuinencom- plex by de Vijfsluizon is aangelegd, deelde do NV Handels- en Tran sport-Maatschappij ..Vulcaan" te Rotterdam mede. dat zy als gevolg van de grondruiling met de provin cie Zuid-Holland in verband met de aanleg van de provinciale weg Vla ardmgen-0 oslV ij f slui zc n, de eigendom van het perceel grond van 499 m'-.zou verkrijgen. Aangezien du perceel na de ont eigening van de in dc onteigemngs- plannen „Tuindorp Kethel" en „Sportvelden Poldervaart" opge nomen percelen nog het enige be zit van de „Vulcaan" in de gemeen te Schiedam zou vormen, en het perceel met afzonderlijk zou zijn te exploderen, maar gerekend kón worden als te behoren tot bet vooi de aanleg van de volkstuinen te onteigenen complex percelen, ver zocht de N.V. „Vulcaan" te bewerk stelligen. dat dit perceel door de gemeente in eigendom zou worden overgenomen. Daar het bedoelde perceel het enige perceel is, dat m de omge ving nog niet m handen van de ge meente is. is het naar de mening van B. en W. gewenst om het be zit van de gemeente hier af te ron den cn dit perceel aan te kopen. Met de eigenares is overeenstem ming bereikt over de koopprijs, welke 15 bepaald op 0,90 per ma. Deze prys komt overeen met het dnor de deskundigen in de vereen voudigde onteigeningsprocedure aan de naastliggende percelen toege kende bedrag. Een gedeelte, groot z: 100 m-\ van het aan te kopen perceel wordt door G. J. van der Strnys te Vlaar- dinsen als tuingrond gebruikt. In aanmerking nemende, dat de heer van der Struys veel werk heeft moeten verzetten om de oor spronkelijk met gras en onkruid begroeide grond als tuingrond ge schikt te maken en tevens rekemns houdende met het feit. dat hij, doordat de grond onderaan het talud van de weg naar het volks- tujncnoomplex is gelegen. vee! last van water ondervind, wil men het perceel met ingang van de datum van overdracht aan Van der Struys verhuren voor een bedrag van ƒ2.per jaar. Jevraagd een nette werk ster. Mevrouw Kruitwagen Tielman, Oemstraat 7. Grote serie verstelbare Li berty faateuila in prachtige modellen, Compleet m kus sens v.a. 37.50. Wilson, Gi Visserijstraat 30-97-99-101 chique salanfaiiteuils met et opzij, prachtige bekle mg. zwaar verend i 250—. 310.—. 380.—. Wilson, Gr r isser ij straat 80-97-99-101 1 Permanent Wave, corn plee! T 5 75 Ook speciaal alle kleuren haarverven Kap salon ..Alida" Grote Vtsse rystraat 3 (hoge stoep) Tel 33762. Rotterdam Kramers en de Groot, Dam 1, tel. 67617. Speciaal aanbe volen: hotelkoffie, kronings thee, geen cadeaux. geen korting, maar kwaliteit. Gevr. een winkeljuffrouw voor kruidenierszaak H. J. Stultjens, P. K. O: laan 101, Schiedam m wwiif-Kiwiffiiiiuit! m f, ,!'iwiwinwi!/'wiuipï 11 t„i ihwimmmeanwiiii ir-nawwiwi'-ii l« JPHMl'WTOFf'l iWWjWr T'Vflinw ifW 'W'SjiHp J 13 dB koffie, die U xo heerlijk vindt Krachtig en geurig. Uitgelezen koffie van de beste plantages, mei uiterste zorg gebrand m Albert Heijn's eigen koffiebranderijen. De beste koffie en toch de goedkoopste. Hoe dat mogelijk is? Omdat Albert Heijn zelf importeert." zelf brandt en mêleert, zelf distribueert in eigen winkels, waarvan U profiteert. BOFFIE KOFFIE alleen verkrijgbaar bij Albert Heijn g*i<hj ORANJE MERK 250 gram per pak f 2j T O 8 Jui\ GROEN IV?ERK 250 gram per pak f T ,90 ROOD MERK 250 gram per pak f ,80 BRUIN MERK 250 gram per pak f T ,70 QEUCATA 250 gt.n, oe.BLIi; 1 2,SO srtiakin9 ■an 55 v,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1