8 Excel sior-cricket aan de winnende hand Honkbal-spanning op Boshoek-terrein Ir Yollewens nam afscheid van de Rijks-HBS a<;f:m>a Mulo-examen Oecumenische jeugd sprak IV LAAR DINGEN over Israël en Kerk Er was veel belangstelling in R.K. Volksbond en (s avonds) in Musis Sacrum Zomeravond-voetbal aan Parallelweg Politiemuziek ging naar Uitmuntendheid STADSKRONIEK DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Kamer v. Koophandel vergadert Eeuwfeest Frankelandkerk Schiedam5 won van TUB. I Vanavond grote fietstocht HOV geeft een liofconcert Waar men aan de slag kan Maassluis Gebroeders Jan en Klaas Molendijk met pensioen Exeelsiornieuws SCHIEDAM 2 Maandag 6 Juli 1953 Zaterdagmiddag heeft de Schiedamse Ryks-HBS in de grote zaal van de K.K. Volksbond afscheid genomen van ir, IV. J. Vollewens, leraar, onder directeur en meermalen waarnemend directeur van de school, T Is een ondubbelzinnige demonstratie van vriendschap geworden voor deze he iende figuur, die zolang het wel en wee van deze instelling van het mid delbaar onderwijs in onze stad meemaakte. Behalve Ieraren en leerlingen van ae tegenwoordige school zagen wtf vele oud-leraren en oud-leerlingen. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: C. I. Jansen, Swammerdamsingel 41. Bellen bU ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan o9. Telefoon 69290. Films: Fassage, da. 2 en 8 uur: Een koningin wordt, gekroond. (a.l.j. Monopole, da. 2, 7, 9 uur: De een-ogige-Indiaan (14 jaar Bijeenkomsten; Musis Sacrum. 1.30 uur: Uitrei king diploma's Veilig Verkeer aan leerl. lagere scholen. ft Als directeur van de school had dr. R Oort het eerste woord. Na enkele persoonlijke boodschappen van de inspecteur van de middelbaar onder wijs en ir. C. Houtman, de vroegere voorzitter van de Commissie van Toezicht, te hebben voorgelezen, wees dr. Oort op de persoonlijke verbondenheid, die hij steeds met ir. Vollewens voelde. Het was de liefde voor het werk en dan vooral ook de wiskunde die hen steeds weer ondanks menig verschil van mening weer tezamen bracht. „We hebben elkaar altijd gezegd waar het op stond," aldus dr. Oort, „maar dit heeft niet verhinderd een prettige sfeer te bewaren tussen twee men sen. die werken voor hetzelfde doel." Als de oudste collega zij is ook al 32 jaar aan de school verbonden sprak mej. M. M. J. Hofman de scheidende leraar, die vergezeld was van mevr. Vollewens, toe. Men zal hem straks missen in de klas. leu nende tegen de radiator van de ver warming en mei de onafscheidelijke sigaret m de mond. Als cadeau van leerlingen, leraren en oud-leraren overhandigde mej. Hofman een ca deau. dat nauw verband hield met de rokerskwaliteiten van ir, Volle wens, Oud-leraar en nog steeds een huis vriend van ir. Vollewens is de be jaarde prof. Schuh, die bij dit af scheid niet ontbrak. Hij schilderde ir. Vollewens als een leraar, die nooit schroomde van de traditionele onder- wijspaden af te wijken. De heer J. Kreber vertegenwoor digde de Commissie van Toezicht en Wout Gerritsen de leerlingen. Dr. F, 'Herfst, directeur van het Stedelijk Gymnasium, werkte samen met ir. Vollewens toen als waarnemend di recteur het hoofd had te bicden aan de vele moeilijkheden, die de oorlog de school bracht. Met een alleraardigste anecdote schetste ir. C. Doets, oud-leerhnj en tegenwoordig directeur van de Glas fabriek „Leerdam", de situatie waar in ir. Vollewens zich bij deze huldi ging bevond, nu hij ah? slachtoffer fungeerde. Als geschenk van de oud leerlingen was er een reis naar We nen voor het echtpaar Vollewens en een smaakvol uitgevoerd album, ■waarin de schenkers met foto en handtekening prijkten. Van de veertig je ar, die ir. volle wens bij het Middelbaar onderwijs doorbracht, was hij 35 jaar in Schie dam, Geen wonder dus. dat hy over een schat van herinneringen be schikt. Hij zag zich bij dit afscheid voor de onmogelijke taak gesteld een. globaal overzicht te geven van hetgeen hij thans achter zich liet. Het werd toch nog een lang verhaal, waaruit in ieder geval bleek, dat van al die jaren veel goeds is blij ven hangen. Sprekende over de jeugd van toen en thans, merkte ir Vollewens op, dat het hierbij vaak een kwestie van aanduiding is. Wat men bijvoorbeeld vrijmoedigheid kan noemen, wordt door anderen weer betiteld als brutaal. In ieder geval zijn de jongens en meisjes, die nu de HBS bezoeken veel zelfstan diger dan vroeger en eerlijker in hun uitingen. Hiertegenover staat echter, naar de mening van ir. vol lewens een gebrek aan vormelijk heid. Met weemoed dacht de altijd in Rijswijk woonachtig gebleven leraar aan de komende tijd, dat hij niet meer 's morgens vroeg de trein naai- Schiedam zal nemen- Ir Vollewens besloot zijn afscheidswoord met en kele dichtregels van Jan van Nijlen Velen maakten na deze afscheids woorden gebruik van de gelegen heid om de heer en mevrouw Vol lewens de hand te drukken. Onder de aamvezigen bevond zich o.a. wet houder mr P. van Bochove, eveneens een oud-leerling. Bü Onder Ons" De jaarlijkse sluitingsavond van het schooljaar van de Schiedamse R H.B S.-veremginK „Onder Ons" dioeg deze keer een apart karakter door het afscheid dat er aan verbon den was van de heer Ir. W. J. Volle wens, die de dames- en heren H B.S.- ers vijf en dertig jaar lang de soms De zomeravond-voetbalcompetitie op de terreinen achter de Parallel weg wordt vlot afgewerkt. Ver wacht wordt dat over enkele we ken reeds' de eerste kampioenen be kend zullen zijn Deze week vinden de volgende ontmoetingen plaats: Maandag: Afdeling A:: COJEL DOS: afd. C: VOP—DSB; DSL— SP B. Dinsdag: Afdeling A: BMT—-NVL; sfd. B: GEVC—St—Vooruit: afd. C: COJ 4—DJK. Woensdag: Afdeling C: EPB DSB: COJ 3—DSL. Donderdag: Afdeling B: Flamin go's—G.E.V.C; afd. C V.O.P.—DJK; Vrijdag: Afdeling A: NVLEldos; afd. C: COJ 4—DSL; COJ 3—DSB burgerlijke stand Overleden: L. Leendorts 83 j.J H. L, Oudenhoven 68 j. ■Zodra cr Zaterdag ook maar even tyd uoor was, beuionder- den ir. W. J. Vollewens en zijtt ecktgenote het herinnenngsal- hum, dat vroegere teerlingen van de Schiedamse R.H.B.S. hun oude leraar schonken. zo ondoordringbare logica der wis kunde had bijgebracht. De sympa thie, die zijn leerlingen altijd voor hem hebben gehad, bleek wel heel duidelijk uit de vlotte speeches, die er deze avond werden afgestoken Maar het meest sprekende van alles was toch wel, toen de voorzitter van „Onder Ons", de heer C. van Heems- kerek de wens uitsprak, dat dit af scheid van het onderwijs, toch zeker geen heengaan uit het interne school leven behoefde te betekenen. De Heer Vollewens stelde bestuur en le den gerust: hij wilde het ere-voor- zitterschap van de schoolvereniging gaarne blijven vervullen. Een bijzon der compliment kreeg ..Ons Ons" van de scheidende leraar: „Deze vereni ging is zeer geslaagd in haar doel, omdat zij meehelpt bij de.opvoeden de taak van de HB.S.-ers, een taak die dus niet meer alleen bij de lera ren berust." zei hij. Voorzitter Van Heemskerck overhandigde tenslotte een zilveren aansteker. Het programma van deze avond bestond uit de opvoering van het Amerikaanse blijspel „Je kunt 't toch niet meenemen''. Nog actieve ers voerden het op cn het dient di rect gezegd: zeer verdienstelijk T. Mand er s, G- Veldkamp, N. van Dyk. en R. Bergvelt traden het meest op de voorgrond en P. Kempers en C. Verhev kwamen goed voor de dag in de bijrollen. ..Les Bavards" onder leiding van Wout Gerritsen, zorgden tot heel diep in de nacht voer een karakte ristiek H.B.S. bal. Op het muziekconcours in Velp heeft het Schiedamse Politie-Mu- zickgezelschap twee eerste prijzen behaald. Als eerste werd men ge- klassificeerd in de concertwedstrijd van de eerste afdeling, waardoor promotie naar de afdeling Uitmun tendheid een feit werd. Onder lei ding van dirigent De Graaf behaal den onze stadgenoten eveneens de eerste prijs in de marswedstrijd van de nieuwe afdeling. Op het kruispunt St. Lidwina- straatVeenlantstraatBrugman» straat is Zaterdag de wielrijder G. W. K. aangereden door een perso nenauto van G. H. van D. Met een lichte hersenschudding ging de man via de dr Noletstichtine haar huis. Drie veelbelovende iongetjes van negen jaar werden Zaterdagavond om kwart over negen op het SVV- terrein gegrepen. De vitter van K. ontdekte het trio, dat juist had in gebroken in de cantine. waaruit o.a. een doos snoepgoed was weggeno men. In de afgelopen nacht verrichtte de politie brandweerdiensten toen op het volkstuincomplex Vijfsluizen het tuinhuisje in brand vloog. Men wist het vuur te doven, maar van het huisje en de inventaris was toen niet veel meer over. Wel verhin derde men het overslaan van de brand op het naastgelegen tuin huisje. Er zijn twee fietsen ontvreemd, ditmaal uit het Volkspark en van een bouwwerk van Spieringshoek. Voor het Mulo-diplom a A slaag den: C. Blokland. A. v. d. Drift, van Til borg, G. A. Maan. R. Pvenger, D. L. Putters, allen Schiedam, M. v, d. Kooy. C. Nuijt, Vlaardingen. J. Pranger en J. Boon, Hoek van Holland. H. A. Rietdijk, H. J. Aandeweg. E. S. Huyer, C. Ha goor, H. J Bout. J. Besteman, C. A. v. d. Poel, H. P. Kok. J. F, Kolk, J- J. van Heiningen. E. J. Schemkes, J. L. Siereveld, allen te Rotterdam. Er werden zes candidaten afge wezen. 2241. Rob begrijpt nu, dat Stevens loog toen hij zei, dat hy op weg naar NIeuw-Zeeland was Dat zit helemaal niet goed met die man, Rob ts er nu we! van overtuigd Hij neemt haastig afscheid van de ambtenaar van de Hydrografische Dienst en r gaat met zijn kaarten on- der de arm terug naai de v haven Onderweg piekert bij over Stevens en hij bedenkt, dat het toch misschien verstandiger zou zijn die vent te laten arresteren op beschuldi ging van moord op twee reisgenoten Als hii by de haven komt.wel ver draaid; Daar ziet hij de „Poseidon", abas „Rosemarie". de pieren uitvaren: Een paar Brazilianen roepen hem opgewonden aan Hel zyn leden van de bemannmg van de gekomen, schoener, waarmee hy de vorige dag *s binnen- Begunstigd door fraai zonnig weer heeft de Oecumenische jeugd van Schiedam en Vlaardmgen Zaterdag cn Zondag zijn zomerweek-end ge houden. De ruim vijftig deelnemers onder wie jonge theolo'gen van Her vormde, Gereformeerde. Remon strantse cn Oud-Katholieke zijde, hebben zich deze dagen met aan dacht en inspanning geworpen op de bestudering van de huidige ver houding tussen Israel en de Kerk. Na de aankomst der deelnemers op een voor dit doel uitnemend ge schikte boerderij aan de Holy weg te Vlaardmgen opende de voorzit ter van de Oecumenische Jeugd raad Schiedam, de heer L, R. Baas, het samenzijn met gebruikmaking van een liturgie door welke de deelnemers allen direct betrokken werden by hetgeen gebeurde. Er werd een vergeliiking gemaakt tus sen de ontroerde blijdschap van Salomo, omdat hij bouwen mocht aan de tempel te Jeruzalem (1 Kon. Si en de heilige vreugde bij de jongeren van vele kerken, die op deze.dagen zouden rondgeleid wor den ih het schone bouwwerk Gods. „De betekenis van Israel voor de Kerk" was het onderwerp van de Rotterdamse predikant ds G. F W. Herngreen. Terwijl andere volke ren eenvoudig opgehouden hebben te bestaan, aldus spreker, bestaat het volk Israel nov steeds. Wat dit •olk samengebonden heeft is niet de taak. noch de geschiedenis, noch ook zelfs de godsdienst. Dit geheim is niet te verklaren zonder te luis teren naar het Oude Testament. De p' j rassenleer is wetenschappelijk ge zien dwaasheid. Ook de Arabieren zijn Semieten: Er was en is een on beredeneerbare afkeer van't Joden dom. De Jood is, behalve Semiet, ook wat anders: hij is gestempeld in zyn existentie m de wereld, Is rael is een geroepen volk, gehei ligd. apart gezet om Goa te be horen. Niet omdat 't beter is dan andere volken, maar met een doel is het uitverkoren, om a.h.w. proef- polder te zijn in een later droog te Donderdagmiddag komt de Kamer van Koophandel voor de Beneden- Maas bijeen in het Handelsgebouw ie Vlaardingen, Op de agenda ko men o.s. weer voor de spoorweg overgang te Schiedam, de brug over het kanaal van Voorne en de vloeddeuren in Maassluis. Ook zal worden gesproken over de douane loods in Schiedam. Na het afwerken van de agenda houdt dr J- W. Munlz. secretaris van het NederlandUSSR Instituut te Rotterdam een causerie over de h&ndeJ met Sa wj et-Rusland. Be langstellenden kunnen deze cause rie, die om kwart voor vier aan vangt, bijwonen. Na de misstap van vorige week is het Excelsior gisteren gelukt zich weer volledig te herstellen» Quick is daar de dupe van geworden. Onze stadgenoten wonnen verdiend met 16 runs en nog 4 wickets in handen. By Excelsior waren het vooral Oos terholt en Dries die door vlot en attractief te scoren voor de runs zorgden terwijl laatst genoemde ook heel goed bowlen heeft laten zien. BU Quick was D. Ingelse de enige man die goed batten heeft laten zien. Hij scoorde Ti runs. Quick won de toss en koos batten. Quick scoorde 119 runs en had daar drig uur en 45 minuten voor nodig. Dp batsmen lieten ondanks dit feit echter weinig fraais zien. Quick opende de innings met In gelse en de -Jong. Laatstgenoemde nam ongeveer drie kwart'er om 1 run te scoren toen hy op het bow len van Ruigrok l.b.w. ging. Ingelse Het 100-jarig bestaan van de Frankelandkerk aan de Nieuwe Ha ven bracht Zaterdagavond de bisschop van Haarlem, mgr Huibers m de stad. Vanuit de Overschiesestraat de kerkelijke autoriteit binnenge haald door de katholieke jeugd, die hem verder op zijn tocht naar de pastorie aan de Nieuwe Haven be geleidde. Zondagmorgen was er een ponti. ficale Hoogmis, opgedragen door de bisschop. De van bmnen geheel op nieuw gescnüderde kerk had een ryke aankleding met bloemen ge kresen. Na de kerk vond een receptie plaats in de pastorie waai' deken Reyen (zie foto) velen de hand drukte. Onder andere kwamen bur gemeester Peek en wethouder Van Kinderen hun gelukwensen aanbie den. Ter gelegenheid van dit eeuwfeest krijgt de Frankelandkerk nieuwe gebrandschilderde ramen in het gro. Het honderdjarig bestaan can de Frankeiendkerk aan de Nieuwe Haven was aanleiding tot een feestelijke herdenking, die in het afgelopen weekeinde o.a. gedeel telijk werd bijgewoond door de bisschop van Haarlem mgr. Hui bers. Zondagmiddag was er een receptie in de pastorie, waar deken J. A. Rcynen (uierde van rechts) heel wat handen kon drukken, ts koor, Ajjdré én Frits Henderickx maakten hiervoor ontwerpen, die gisteren m de kerk waren opgesteld. Een bisschoppelijke commissie zal nog hebben uit te maken welk ont werp tot uitvoering komt. Namens een damescomité over handigde mevrouw Peek, de echt genote van de burgemeester, een serie zelfvervaardigde paramen+en De Frankelandkerk, die gisteravond ook nog m de schijnwerpers stond is nog door vele belangstellenden bezocht. hield echter kranig stand. De bow lers van Excelsior konden geen vat op hem krijgen. Bij de stand 50 voor 2 was het lunchen. Nadien hetzelfde spelbeeld; een rustig battende In gelse. Alleen de aanvoerder van de gasten hield nog even goed stand, doch toen Ingelse door Dries op een laagblyvende bal werd gebowld was het met de bezoekers gedaan. Ingel se had een fraaie 77 runs waaronder zes vieren. Voor Excelsior bowlde vooral Dries heel gevaarlijk. Hi| had de mooie cyfers 5 voor 13. Verder Ruig rok 2 voor 23 Bakker 2 voor 17 ter Braak 0 voor 16 en J. Ooster- holt 0 voor 23. Laatstgenoemde had echter betere cijfers verdiend Om üen minuten voor vjer open den voor Excelsior A. Oosterholt en W. Brumng de innings. Na de thee werd Oosterholt spoedig door de goed bowlende Hagen gecleand. Ook de hierna ingekomen Huet was spoedig uit. Hij werd met een waar lijk schitterende bal door de vete raan Dr Groenevela gebowld en vervangen door Duimel. Even daar na moest Bruning het veld ruimen toen hjj prachtig door de Jong op point gevangen werd. Duim el kreeg nu assistentie van J. Oosterholt. Sa men scoorden zy enige «oedr runs tot Duimel werd gebowld op een laagblijvende bal van Hagen Dries nam zijn plaats in en met Ooster holt voerde hij de stand op. De bowlerjj van Quick begon vermoeid te worden en was met meer zo ac curaat als voorheen Menig slechte bal werd dan ook losgelaten. Dit was een kolfje naar de hand van de beide freehitters van Excelsior. Ie dere slecht gebowlde bal werd t leggen zeegedeelte. Midden tussen de chaos van de wereld staat dat volk Israel om teken te zyn van de God van Liefde. Israel heeft die roeping niet volvoerd cn in Chris tus zijn God buiten de deur gezet. Daarmee heeft 't de roeping ver speeld. En toch blijft did Zo leert Israel in zim verwerping van Lsrael in zijn verwerping van Christus een openbaring van alle andere volken. Een God in de he mel op een hoge troon achten we veiliger dan een God aan onze deur. De bede van Christus „Ver geef het hun", zullen we hoger moeten schatten dan de kreet van Israël: „Zyn bloed kome over ons en over onze kinderen". De hei dense èn Joodse trots zullen het moeten verliezen tegenover het kruis van Christus. Na de opvoering van een klem geestig spel van Heila Haasse door leden van de lekenspelgroep leid de mevr. Tol de dagsluiting. Op Zondagmorgen werd de sa menkomst van het Leger des Heils in Vlaardingen bezocht, waarna de leider, majoor A C. Bakker op het kampterrein vragen beantwoordde, die bij velen gerezen waren- De openheid van dit gesprek heeft veel bijgedragen +ot een waarderend begrip voor elkanders werk. In de middagvergadering leidde ds S. P. Tabaksblatt, geboren Fooi- se Jood. thans Pier vorm d predikant voor de verhouding tussen Kerk en Israël, in het onderwerp: „De taak van de Kerk tegenover volk en staat Israël". Door de eeuwen heen is er van de Kerk uit de vraag naar de verhouding tussen deze twee grootheden ontkennend beantwoord. Het concilie van Nicea m 323 verbrak elke verhouding. En zo was 'n het heden Hitier eigenlijk een goed leerling van de Kerk. Een hartgrondige schuldbe lijdenis past ons hierover. Terwijl het de taak van de Kerk was: het volk Israël tot jaloersheid te ver wekken wilde men dit volk. een voudig wegdenken en n.b. zelf tact „ware Israël" zijn. Naast deze Roomse uitvinding ataat de refor matorische van „het geestelijk Is rael". slechts in mildheid onder scheiden van de eerste. Maar al leen de trouw van de God Israels doet de Kerk haar roeping ver staan. Er is een \*erwantschap tus sen beide in het zondige. Lettend op de trouw van God zien we ons naast Israel slaan, de broeder. Sa men trekken we op naar dezelfde toekomst van Jezus Christus. En met de broeder zal er blijdschap zijn over een nevenverschijnsel als dat van de jonge vijfjarige staat. Met grote aandacht werd de oe- antwoonng der gestelde vragen ge volgd. De geslaagde conferentie werd gesloten onder leiding van de heer P L. J- Wapenaar Een flinke col lecte kon worden doorgezonden paar het fonds voor de arbeid on der de ontheemden. prompt 10 runs omgezet. Menig knalharde slag ging voor vier. Oos- s ter holt sloeg nog een harde zes. In vlot tempo ging het nu np de over winning af Op het totaal van 107 werd Oosterholt echter gebowld. Zijn 49 runs bevatten 7 vieren cn een zes. F. Bakker deed het rustig aan en gunde Dries de eer om met een harde vier recht vooruit ac wmninghit te scoren. Nu het resul taat tocht bekend was, het Dries alle voorzichtigheid varen. Dit werd hem noodlottig. Hy werd na een wilde zwaai in het verre veld ge vangen Hij had een keurige 43 ge maakt waaronder maar liefst 8 vie ren Hoenderop k"'am nu nog even Bakker gezelschap houden maar vlak daaroop sloot Bakker de in nings. Hij bleef ze'f met 9 runs not out. De bowlingcyfers van Quick waren J. Hagen 4 voor 43 Dr. Gro*- nevelcl 2 voor 29 Hinse 019 Bluij- sen 016 en Veugelens 017. Na deze overwinning gaat Excel sior nog steeds aan de kop van af deling B. Volgende week krijgen we dan de derby tegen Her mes D.V.S. Het heeft Zondag geducht gespan nen tijdens de honkbal wedstrijd Schiedam 1T.H.B. I. Het vrtj tal rijke publiek kon niet zozeer ge meten van goed veldwerk als wel van uitstekend slagwerk van beide partijen en van een grote spanning, die vooral door het vreemde score- verioop veroorzaakt werd. De Haar lemse gasten begonnen met een kleine voorsprong, die echter na enige innings weer te niet werd ge daan en de stand 33 verscheen op het scoringsbord. T.H.B. begon er echter nu pas goed op los te slaan en mede doordat de Schie damse werper niet zijn goede vorm te pakken had en enige malen een vrije loop moest toestaan, kwam Schiedam met 8—3 achter te staan voegen en Schiedam leek reeds een geslagen ploeg. Door goed doorzet ten en moedig volhouden wisten de zwart witten in dezelfde inning on der luide aanmoedigingen van het publiek hun achterstand punt voor punt weg te werken en om te zet ten in een voorsprong van 1413. T H.B. kreeg echter nog een slag- beurl, maar werd nu door goed veldspel voor nul aan de kant gezel Daar de thuisclub nog twee punten wist te scoren werd 1613 de eind uitslag van deze sportieve en goed geleide wedstrijd. Schiedam 3 behaalde een 12—7 o vei winning op RF.C. 3 en getuige bun spel in deze wedstrijd kunnen er na deze overwinning zeker nog wel enkele volgen. De goede propaganda die gisteren voor de honkbalspovt gevoerd is zal zeker zyn weerklank vmden voor de wedstrijd van Dinsdag tussen een combinatie van Schiedam en S.V.V. en Sparta 1, die om zeven uur op Boshoek aanvangt. Wy willen allen. Aan het einde van de 6e inning i die deze unieke gelegenheid zullen was de balans echter weer in even- aangrijpen om deze waarschijnlijk wicht en met de stand 83 begon- j mooie wedstrijd bij te wonen, aan- rten de Haarlemmers aan hun 7e i raden om m verband met de te slagbeurt. Niet minder dan 5 pun-verwachten drukte, vroegtijdig aan- ten wisten zij aan hun totaal toe te wezig te zijn. De Buitenavond ■van de Fedeiati? „Liefde en Vrede" die zoals bekend Woensdagavond op het Feestterrein wordt gege\en. wordt Maandag avond „ingeluid" et oor een massale propaganda-fietstocht door de stad. Om acht uur vertrekt een lange file van het gebouw aan de Ged. Bier- sloot, voorafgegaan door een seluids- wagen. De slang kionkeJt zich door de Indische Buurt, komt via de Maassluisse Dijk m de muziekwijk en het oude de ei ten Westen van de Haven, over de Juliana brug naar het Oosten, komt na de tocht door dit deel via Hogelaan en Julianasm- gel m de nieuwe Babberspolder met de deftige regentennamen, heel het verdere Ambacht door en keert via de nieuwe Vaartbrug en een aantal straten in het Westen naar het Veer- plein terug. Als alles volgens plan verloopt, krijgen zo'n goede 80 gra ten een beurt. Dinsdagavond maken de jonge Pijpers oofe een der onderafde lingen van de CJMV een mars, met natuurlijk een korter route dan hierboven aangegeven. De ..grote" Pijpers hun öudere broers werken aan de buitenavond zelf mee, met een viertal nummers, bn de begeleiding van de volkszang en met hun drumband. Een groep le den' zal 10 minuten volksdansen te zien geven en daarna volgt het spel „Het bos der onbezorgde dieren", waarover we al een en ander op namen. Al met al kan het een mooie avond worden. Begrijpelijk is. dat leden en medewerkenden hopen, dat het mooie weer nu nog maar esn poosje aanhoudt Visserij Binnengekomen VI. 70 P. Keus 4S3 K. VI. 56 D. v d. Pul 314 K Vertrokken VI. 199 L. Muis. Het programma \an het Emends Hof- concert op Woensdag D Juli a s van 8—9 uur n m le geven door de Harmo nie-vereniging HVO luidt als volgt: 1. Jubclklange, mars. E. Uebel, arr. Molenaar 2. Festival Ouverture. Leut- ner. 3. Klarinet Polka. 7 clannetten met orkest. A de Baeremaecker. 4. Espaóa Wats. E Waldteufcl arr. Andrteu. 3 Duet voor 2 baritons, W Sclioles. Solisten. Chr, Bergwerff en A Klos. S. Washing ton Grays, mars C S Grafulla. De Chr Gom. Zangvereniging en Kin derkoor „Prinses Beatrix" zal bovendien tussen 9 en 10 uur het volgende pro gramma uitvoeren: Kinderkoor: J, Avondliedje, v Hen nes. 2. Zomernacht, v Rcnnes. 3 Mei liedje. Ba Ike 4. Het Angelus, v, Renne3. 5. De Schoonste Bloem. Ramshorst, 8. Boeilicdie. Ramshorst. Gemengd koor: 1. Gulden Hoofd. Bon set 2. In Mei. 3. Der Lindebaum. Zilcher. 4. Klokke Roeland, De Stoop 5 Boven de Starren, Ehrenzeller. 6. Avondlied, Monch. Mannelijk personeel. Heerlen: ondergrondse mijnwerkers. 18—33 j. Voor personen met Mu]o of HBS bestaat gelegenheid tot opleiding mnnopzichter. Emmeloord: landbouwbe drijven, landbouwers. Brielle: revisie- bedrijf, 2e automonteurs tot 40 jaar. Rotterdam: electr -techn. tekenaars, 23 33 jaar. dipt MTS of gclykw. opleiding. Vcnlo motaalwarcnfabnok, baas stom- pelmakerjj tot 43 j Hengelo (O.) dcfen. slebeórijf. emdcooU'oleurs, 2130 jaar, dipl. MTS, electro-monteurs tot 35 jaar, dtp], V.E.V. Oud-Beyeriand. drooekui- pers. Dordrecht: agenten, van politie. Vrouwelijk personeel, Dordrecht: tehuis voor debiele jon gens, huishoudster ca 40 j. Tertieuzen: Gem dienst v. maatsch. zorg. maat schappelijk werkster, dipl. vereist. Den Helder: kousenatelier, cheffin. Rotter dam: dameseonfectiebedrijven, cheffin verkoopster met vakdiploma en le ver koopsters met ruime ervaring HOORN: confectie en manufacturen, hoofdjuf frouw niet beneden 25 j. Leiden: jon- gensmtemaathuishoudster, ongehuwd, RK, Nadere inlichtingen verstrekt het Ar beidsbureau. Oosthavenkade 78. alhier. Geopend iedere werkdag van 312 «a voor nlet-werklozen Woensdagavond 19— 20 uur. 1 Korfbal „Maassluis" oogstte lauweren in Dordl 'Leden van de Chr. korfbalclub „Maassluis" trokken Zaterdag i.l, naar de diatrictsdag in Dordrecht en hadden er succes. Ze verover den twee fraaie zilveren medail les. Het tweede twaalftal, dat in de 4e klasse uitkwam, won de eer ste prijs. Het speelde met 0—0 ge lijk tegen Watersnip en won met 20 van Merwede 3. Verder werd Snel 4 met 4—0 en Bolnes 4 met 30 verslagen. De junioren A lieten dat niet op zich zitten. Ze wonnen even eens een le prijs in hun afdeling. De drie gespeelde wedstrijden werden alle gewonnen. PCK A dolf het onderspit met 20. Vrien denschaar A met i—-0 en HKC met 4—1. Minder gelukkig was het eerste twaalftal dat geen orys verwierf. In de klasse B was het niet op gewassen tegen Rotterdam Zuid en verloor met 40. Tegen THOR verloor het met 10 en tegen Snel speelde het 0—0 gelijk. Ook de junioren B hadden geen succes. Zij verloren zowel van GKV B als van Or an je-Wit, B met 20. Snel B won met 2J en PKC B werd verslagen met 20. De tweelingbroers Jan en Klaas Molendijk zullen het huisvuil niet meer ophalen. Zij hebben Zater dag de gemeentedienst met pen sioen verlaten. De directeur van gemeentewer ken. de beer L. J. Spits, gebruikte het oude gildehuisje aan de Zuid- dijk, symbool van arbeid, als een bij uitstek geschikte plaats voor een intiem afscheid van deze plichtsgetrouwe werklieden. Het personeel van gemeentewerken en -reiniging was hierbij aanwezig. De directeur wees in zim toe spraak op het goede voorbeeld dat de gebroeders Molenduk steeds hebben gesteld. Hjj bracht hen na mens het. gemeentebestuur dank voor hetgeen zii in een periode van resp. 33 en 30 jaar hebben, verricht en wenste hen een geluk kige levensavond toe. Beide 65- jarigen ontvingen daarna een fo to van het materieel, en perso„ neel van de diensten gemeente werken en -reiniging. Men bleef tenslotte nog even gezellig nacra- ten. Excelsior wist beslag te leggen op de derde prijs van de lustrum serie van CSVD te Delft. Tn de verliezersfinale tegen Die Haghe stond het spel niet op hoog peil. waaraan de incompleetheid van beide ploegen waarschijnlijk met vreemd was. Ook de doelverdedi- gers hadden hun beste vorm niet. Er werd om beurten gescoord tot het 33 was. Zelfs een kwartier verlenging kon hierin geen veran dering brengen, zodat strafschoD- pen tenslotte de winnaar moesten aanwijzen. Excelsior schoot beter dan de Hagenaars en kwam daar door in het bezit van de derde prijs. Nuts-spaarbank in Juni In tegenstelling tot Mei. toen f 70.920.meer werd terugbetaald dan ingelegd, is de maand Juni wel bijzonder gunstig verlopen. Een bedrag van f 121.00.is meer ingelegd. Het ingelegde be drag bedroeg in 6700 posten f 414.000.en de terugbetalingen in 2400 posten f 293.000.—. Met spaarbusjes is gespaard in 300 le digingen f 6600.door de jeugd m 3300 oosten f 4800.Er wer den 13 nieuwe rekeningen geo pend- Per 1 Juli was verschuldigd aan 13.658 inleggers een bedrag van f 5.458.001. Koeriersters Permanent-Wave, compleet J 5.75 Ook speciaal alle kleuren haarverven Kap salon „Alida" Grote Visse rijstraat 8 E (hoge stoep). Tel 33762. Rotterdam. Ronde glasplaten, schuif rui ten, glas in lood, geslepen suite-deuren, toiletspiegels etalage-glasplaten, autorui ten. enz. Levert U Loopik's Glasindustrie. Boterstraat 39 Telefoon 68945 Wallman voor autorüles. Alleen Rembrandtlaan 38 Tel. 66346. Wattman voor motorrijles. Wy beschikken over een speciaal ingerichte lesmotor. Alleen Rembrandtlaan S3. Tel. 66346. Verloren. Zondag jJ. een broche met steentjes, ge dachtenis, gaande van Broersvest en lijn R naar Boerhavelaan. t.b.t.b. A, J. Karstanjp, Boerhavel, 53 B, Schiedam. Gevraagd een winke'juffr, voor kruidenierszaak H. «X, Stultjens, P.K.O.-laan 101, Schiedam. Goed fotowerk maakt dro gisterij en fotohandel J. G. Willebrand, Rotterd.dyk 405. Rolfilms gebracht voor 10 u. klaar om 5 uur. Perm. xvave v.s. 6,-— Da nw mod. masion „Modern", Jac. v. Kaiker, Hoogstr. 53, Schiedam, tel. 60750. Beleefd verz. vroegt. te bespreken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1