Cultureel Centrum-kwestie beleeft z'n eind phase C J CRICKET AAN DE DAME A AN Hermes en Excelsior ontmoeten elkaar Honkbal kreeg een goede propaganda wedstrij d Raad van State hoort de pleidooien aan Toelating tof de R.H.B.S. AG KM)A «f DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB kleintjes passen Z. Molenbiscuits 200 gram 29 AnanasbEokjes. 150 gram 1 9 Vruchtenkoekjes 100 gram 25 Zaanse Korstjes p. pak 25 Be fijnste UNOX-vleeswaren Procureurspekmo gram 47 Boerenmetworst 150 gram 67 Plockworst .150 gram 79 Boterhamworst 200 gram 49 Gevulde Rollade 100 gram 43 Leverpastei per m 31 Mandarijntjes op sigen sap blik 85 Ananas schijven blik 95 Sinaasappelsap blik 55 Grape Fruitsap blik 43 ALBERT HEIJN Z If b e d ie n i n g BEKWAAM ADMINISTRATEUR Donderdag 9 ,Tuli 1935 .smn. Een. van de drie wedstrijden, die Hermes-DVS tegen clubs uit de B-af deling van de eerste klasse moet spelen, is die tegen stadgenote Excelsior. Deze match, die zo langzamerhand voor Schiedam traditioneel geworden is, vindt Zondag op het Hermes-terrein aan de Damlaan plaats. Alles, wat cricket in Schiedam een warm hart toedraagt, zal dan bij gunstig weer wel naar de Damlaan trekken om de big-match tussen de beide grote Schie damse cricket verenigingen te S^an zien. Volgens de klasse-indeling moet Hermes deze match natuurlijk winnen, Haar cricket blijft een spel vol verrassende, wendingen. Bovendien is Excelsior er dit seizoen wel hjjzon- der goed in. Het gaat n,I. fier aan het hoofd van de B-klasse en vooral haar aanval is goed op dreef. Het kan dan ook Zondag aan de Damlaan een spannende match worden, waarvan het resultaat wel moeilijk te voorspel len is. Wel slaan w(j de batting-capaciteiten van Hermes-DVS hoger aan» maar de Excelsior-aanval ifjkt ons beter dan die van Hermes-DVS. zodat dit verschil wel genivelleerd wordt. Wat fielden betreft zullen de twee elftallen elkaar niet veel ontlopen, hoewel de Oude Dijk-bewoners ïnaer ..fighters™, zijn dan de fleg matieke Damlaan-bewoners. Beide verenigingen zijn er op gebrand in deze match de, overwinning te be halen. Het zal geen wedstrijd wor den mét hoge totalen, het elftal dat 150 runs maakt heeft o.i. een goede kans op de overwinning. Het Hermes-elftal is voor deze belangrijke wedstrijd wederom on gewijzigd en ziet er dus als volgt uit: H. Stolk (captain), J. Keuzen kamp (wickëtkeépcr). W,'v; d. Sloot. A. Kauzenkamp, A. Scheep maker, J. Scheffer. C.. Tettelaar. G. van-, Vuuren, J. Stahlie, A. v. d. En- de en H, van. Meurs, De wedstrijd begint om 11 uur. Hèrmes-DVS 2 gaat in Den Kuag een moeilijke uitwedstrijd tegen HCC 3 tegemoet. Het elftal is ech ter momenteel op zijn sterkst, en heeft dan bok, na het mooie resul taat van j.l. Zondag tegen Bood en Wit 2. een goede kans op de over winning, Het tweede elftal is als volgt samengesteld: 'A. M. Nol et (aanvoerder), W. Hoek, B. Hoek. A. Mclief. J. van Noortwijk, C. Smits. L-. Borrani, M. Boeren, A. v. d. En de, S. v. d. En de en F. Hom. Het derde elftal tenslotte speelt ook een thuiswedstrijd. Daar het veld aan de. Damlaan bezet is. speelt Hermes-DVS 3 de wedstrijd tegen Sparta 3 op het veld van O. D.I.-korfballers zorgen voor een verrassing O.D.L heeft met niet minder dan 5_6 over Schiedam gezegevierd; maar onmiddellijk moeten wij hieraan toe voegen, dat bet krachtsverschil nie: zo groot was als deze uitslag wel zou doen vermoeden. In twee van de drie vak ken toonden de dames van de Christe lijke vereniging zich zonder twijfel fie sterkeren vanhaar tegenstanders en hieraan heeft-O.D.l. de overwinning te danken. De heren waren practisch te gen elkaar opgewassen, tnaar zij lie ten. niet altijd even mooie staaltjes korfbal zien. Daarvoor poogde men el kaar te veel de loef af te steken met als gevolg een weinig productief en vrij af. brekend speJbreld. Aan de sportiviteit deed dit overigens in geen enkel op. zicht afbreuk, maar wij hadden lieve- gezien dat men elkaar wat meer had laten spelen, waardoor een fütsender en verrassender spelbeetd zou zijn verkre gen. Na ruim ,cen half uur nam. O.D.l. de leiding door mej. A. van Veen. Even later werd een zeker schijnend doel punt van L. van der Kraan door onop zettelijk omverlopen van de paal ver hinderd- De straf worp werd door deze speler onberispelijk benut 11—l). Nog voor de rust nam O.D.l. opnieuw de leiding door P. Winkelman cn in de tweede helft liet mej. Sj. Aoldtik 13 noteren. H. Verschoor verkleinde de achterstand tot 2—3, maar O.D.l. bleek het fortuinlijkst met schieten. M. Sop. ters en mej A .van Veen brachten de stand op 2—5 en in derelfde minuut werd het 3—5 door L v. d. Kraan. V|ak voor het eindsignaal bracht tenslotte mej. Sj. Aaldijk de eindstand op 3—6. Asviop aan de Oude Dijk- Nog steeds gaat dit derde elftal onge slagen aan het hoofd van de rang lijst en ook in deze match ver wachten wij een voortzetting van de mooie resultaten- Hoe druk het Woensdag in de Rivierahal was, toen de H.A.V.- Bank en Nieuwe H.A.V,-Bank daar in eigen kring het gouden jubi leum herdachten, laat deze foto duidelijk zien. Jubileum-geschenken van gouden HAV- Bank Na het grole diner voor het per soneel van de HAV-Bank is gis teravond in de Rivier ah ai nog een dankwoord tot de directie gespro ken door de héér N. Guis. chef van de afdeling organisatie. Hij over handigde de heren J. J. van de Heuvel, G. W, van Bergen Walra ven cn dr D, Houtzager ieder een zilveren" sigarettenkoker, waarop het hoofdkantoor was afgebeeld. Personeelsleden uit Limburg en Brabant gaven nog een nummertje vendelzwaaien weg en zelfs liet zich nog een mannen kwartet horen. Het televisietoestel, dat gistermor gen werd geschonken ging naar het St Lidwinagesticht. Het Zonnehuis kreeg een radio met pick up. 2244. Het feest aan boord van de schoener is zo geanimeerd, dat het ochtendlicht allang weer door de patrijspoorten schijnt als het samenzijn wordt opgebroken, Er is menig glas geheven in die nacht en de stemming is zo vriendschappelijk, dat Rob er toe komt zijn nieuwe vrienden iets te vertellen van zijn plan nen. Het blijkt, dat de vissers het eiland Nido de Brujas wel kennen. Van naam dan, want geen van hen is er ooit aan land geweest. O neei een mens kan daar niet leven dat weten zij maar al te goed. De enige bewoners. zijn vogels, geweldige dieren van een uitzonder- fluor enorme inktvissen In andere maanaen' van hanen zeker. Zij overstelpen Rob lijk en afschuwelijk soort. En bovendien ts de het jaar trekken deze dieren weer ergens anders gevingen cn één daarvan is: het baai voor het eiland in dit jaargetijde vergiftigd heen. Maar nu zitten-ze er, dat weten de Brazi- Noorden uit te bezeilen. met goéde raad- eiland van het Sparta was Schiedam de baas Een kleine 500 toeschouwers heb ben op Boshoek genoten van het hoge spelpeil der Spartanen in de wedstrijd tegen 'n Schiedam—S VV- combinatie. Tot en met de 7 in. nings wisten zij te verhinderen dat de Schiedammers ook maar 1 man over de thuisplaat konden brengen, terwijl zijzelf reeds een achttal punten gescoord hadden. Deze 8 punten waren zowel hef gevolg van enkele fouten van de gasthsren, als wel het resultaat van twee prach tige slagen van Fabrie. die met een drie honkslag en een home-run de beste slagprestatie van deze avond verrichtte. In de achtste inning kwam er wat meer spanning in de strijd, doordat de thuisclub met ferme slagen het Sparta-veld onder hoge druk wist té zetten. H. Köqy, J. v. d. Touw en N. Kollmey'er, elk met een drie honkslag eri G. Pelt en A. P. Zonneveld elk niet een één honkslag brachten de stand op 35 en alles was nog mogelijk, Sparta liet het er echter niet bij zitten en sloeg in zijn volgende slagbeurt, neg eens 3 punten bij elkaar. Daar er verder met meer gescoord werd, was 135 het eind resultaat van deze goed gespeelde wedstrijd. Een bijzondere vermelding ver. dient nog de Schiedamse 3e 'honk- man C. j\ Keynierse Jr., die door zijn snelle aangooien naar het eerste honk de handen van het publiek vele malen op eikaar wist te bren gen. De resultaten van de werpers van Sparta waren 2 x vierwijd en 6 x drieslag» terwijl clc Schiedamse werper G. F. Zonneveld 4 x vier- wijd en 4 x drieslag op zijn naam kreeg. Voor het toelatingsexamen van de •Rjjks HB.S. zijn geslaagd: J. L. Aro men sdorffer, J, Bakker- J. J. Bek^n? F. J. Bergvett, J. J. Beyer, J P. Boddé- rnan, J. J. Boeyen, P. Borst. R. J. Ede- lenbosch. B. Eeuwjjk, E. W. Elehout, G. van der Engel. C. A. van Eyk, C. F. Oer. kendi J. H, Gcrrits. G. Gaómnre. J. Gn- vaart, G. M. Henkelman. R- M. M. Heup, A. v, d. Herik. D. H. Hcystek. van Hi lie. J M. S.! Kastel J. van I peren. H. Jetten. W. p. Jorissen, E. L. Koning. J. M. Kreber, J. van der Krift. S- P. S. Landsbergen. W. J. v. Leeuwen. J H. de Licht, 8- Maltha. G. Middelkoop. T. F. v. d. Ment, ?»T. K. Ouwcrling, A. T. R, O verveld. M. S- Postrna, A. Rip. W. Kip. F M R'Jpm'B, T. Ss>r-der" A.M. R Staal, W. Stapels. J- W. Stolne, ,T. Sturm. H. Ténwolde. M. T. v. d- Vaart. W. C. Vermast. A. M. V, d. Vlies. J. H. Vol- bede, T- J. Waeefimakers. L. P v. d. ■Wevden; G. L. van Wyen. W. .T. Wolff. J. WnudstrS. Th. M. .Wi.i?nni7!er. J. R. v. d. Leeuw.A. v. d. Zcuwen.- M. P, Zuyddeest, T. Zwwm, h. Hu beek. L. N. M. véger. J. Kooijmans. B. S. A. Wey. ■"irtse. Het nu al enkele jaren oude geschil tussen gemeentebestuur-Schiedara- ?e Gemeenschap en bewoners en huiseigenaren uit Tuinlaan cn Lange Nicuwstraat over de bouw van een Cultureel Centrum in de Plantage, heeft Woensdagmiddag in Den Haag z'n voorlaatste phase doorgemaakt. Voor de commissie van geschillen uit de Raad van State, gevormd door jhr. Bec- laarts van Blokland, voorzitter, prof. Van Poelje en staatsraad mr Van An- geren, hebben de raadslieden van belde partijen hun pleidooien gehouden. Voor het gemeentebestuur trad op mr ir hl. M. van Praag, voor de opposan ten mr G. M. Hovingh. Na deze openhare behandeling za! de commissie advies uitbrengen aan de Koningin, die dan tenslotte de beslissing zal moeten brengen. Over de datum, waarop deze beslissing zal vallen, is niets bekend. Het is met het Cultureel Centrum een droeve geschiedenis geworden, die Schiedam op z'*i smalst heeft ge toond. Zo mpn weet, achtte de Schiedamse Gemeenschap het tot haar eerste taak de voorwaarden te scheppen tot een volledige ontplooi ing van het culturele leven. "Van daar het ten spoedigste creëren van een volledig schouwburgplan, waar toe het architectenbureau v. d. Broek en Bakema werden ingescha- kel'L Onze stad beschikt echter over sluohts weinig onbebouwde ruimten, waar een dergelijk gebouw zou kun nen worden opgetrokken, waarbij dan nog komt dal de plaats van een schouwburg altijd zo dicht mogelijk bij of in het centrum zal dienen to worden gezocht. Men kwam terecht in de Plantage. waar een ideale plaats werd gevon den omtrent het gebied van de open ruimte rond de oude muziektent. Na aanvankelijk afwijzen van de even tuele financiële consequenties van een schouwburg-exploitatie, achtte de Raad het toch verantwoord dit culturele onderdak tot stand te brengen, 't Zag er hoopvol uit voor de enthousiaste initiatiefnemers, die echter geen kans zouden krijgen hun schone plannen tot een nog schonere werkelijkheid tc brengen De omwonenden begonnen een actie, die hun bezwaren bij Gede puteerde Stalen bracht. Het was het begin van een jarenlange wee. die het gesd1^ tenslotte bij de Kroon zou doen helanden. nadat G. S. tot de overtuiging waren gekomen dat geen reden bestond de goedkeuring te onthouden aan het raadsbesluit betreffende de bouw van het Cultu reel Centrum in de Plantage- Zo kwam het beroep van de om wonenden dan bij de Raad van State, welk college de Kroon heeft te adviseren* over geschillen, die hij de hoogste beroepsinstantie in onze democratie aanhangig worden ge maakt. In hun beroepschrift bleken de opposanten te hebban aangevoerd dat hipr van noodzaak tot het hou wen van een schouwburg in de Plantage geen sprake zou zijn. 8ij onderhandelingen, die de gemeente voerde voordat het plan voor het Cultureel Centrum ter sprake kwam. zou men voordelige aanbiedingen hebben laten schieten. Mr. G. M. Hovingh bepleitte gis termiddag dat men. zo bouw in de Plantage toch nodiu zou worden ge oordeeld. in ieder geval gehoor zou seven aan de wens die eerst ir. Kiers en nu w#mr prof. van Beuse- kom naar voren bnd gebracht, nl. nnj het gebouw iet? meer naar ach teren te plaatsen. Prof. van Beuse- kom bleek ef?n schets te hebben ge maakt, waarbij de hoogte van het I gebouw niet boven de negen meter kwam. Het oorspronkelijke pian voorziet in een zaal hoogte van tien tot twaalf meter en een toneeltoren van negentien meier. Verder meen de mr. Hovjngh .dat de Schiedamse Gemeenschap er niet meer op uit was om een Cultureel Centrum in de Plantage te stichten. Men was daar nu immers bezig met een open luchttheater? Ook hiertegen hadden de bewoners bezwaar, want ook da ar vuur leent het karakter van de Plantage zich h.i. niet. Er waren toch plannen geweest van Gemeen tewerken. die voorzagen in de aan leg van een openluchttheater in het Volkspark of in de omgeving van de Begraafplaats? Namens de Bond ..Heemschut" was de heer Jansen nog aanwezig om te wijzen op het belang van de Plantage als oudste stadsplantsoen van Nederland. Verder verklaarde deze dat de bouw van een schouw burg het eerbiedwaardige achttien de eeuwse karakter van de omge ving zou aantasten en ook kregen de heren achter dc groene tafei re horen dat deze Plantage zich dage lijks mocht verheugen in een zeer druk bezoek van de Schiedammers: Geen aantasting! Voordat hij tot de kern van de zaak kwam eigenlijk zou men het ook andersom kunnen zien belichtte mr. ir. M. M. van Praag de noodzaak van een schouwburg voor Schiedam. Wel geen stad van een dergelijke omvang in ons land is zo slecht bedeeld met geschikte zaalruimte. Natuurlijk moet er eerbied zijn voor het groen m de stad, maar kan hier werkelijk van aantasting worden gesproken? Men moet deze zaken ook niet overdrijven. De stad is geen mu seum, waar men alles maar kan ia ten zoais het is, ook als het nieuwe opvattingen in de wegslaat. In dit verband werden als voor. beelden genoemd het Amsterdamse Vondelpark, de Parijse boulevards en Brussel. En wie zou in Utrecht thans* nog durven zeggen dat de stichting van de schouwburg met Esplanade op het Lucas-.Bolwerk verkeerd is geweest. De oppositie tegen het plan was in Utrecht an ders nog heel wat algemener dan thans in Schiedam het geval is. Allen, die lot dusver in verband met het ingestelde beroep als bui tenstaanders hun oordcel hebben moeten geven over hef plan, waren het er over eens dat Schiedam np korte termijn een schouwburg móet hebben. En dit zal niet anders kun nen zijn dan in de Plantage, aldus mr, ir. Van Praag, die over de voordien gevoerde onderhandelingen over de stichting van een schouw burg nog wel «ets meer kon zeggen dan mr. lïovingh had gedaan. Er is niet alleen gesproken met de firma Jochems uit Amersfoort, maar ook met het City .concern, dat veel voordeliger aanbiedingen had ge daan. De voorwaarden waren ech ter in beide gcvalien zodanig ge weest, dat men het doei: het dienen van het culturele leven, voorbij zou zün gestreefd. Wat het bouwen el ders in dc oude stad betreft, hier van kan geen sprake zijn. ïn de eerste pJaats zou het veel te duur -worden en daarnaast heeft een schouwburg een grroenbeplanting nodig, C.C.-danstent Mr. Hovingh* had ook gesproken over een danszaal, die aan het Cult. Centrum zou worden verbon den. Even later zou hij zelfs nog spreken over de noodzaak hiervan. De bevestiging van de onjuistheid van deze opmerkingen, waren ge makkelijk terug te vinden in de overlegde tekeningen. Tegen de gemaakte schets van prof. Van Beusekom moest de heer Van Praag namens het gemeente bestuur ernstige bezwaren maken. Deze oplossing is onaanvaardbaar. Niet alleen is een hoogte van negen meier voor de oplopende zaal te weinig, maar prof. Van Beusekom vergal maar heel even de gehele toneeltoren, die ten slotte voor een schouwburg onmisbaar is..., Deze deskundige verloor ook uit het oog, dat de architecten de toneeltoren juist tegenover Plein Eendra gt plaatsten i.v.m. de ruimtewerking. Veel karakter heeft de bebou wing van Tuinlaan en Lange Nieuwstraat op het punt van het Cultureel Centrum z'n plaats m het groen zou innemen, niet meer. Dat het monumentale front van 't gymnasium schade zou worden aangedaan, ontkende de heer Van Praag. Buiten dit gebouw zal er in de toekomst wel niet veel van het bestaand.e overblijven. Hij kon de verzekering geven dat het vroegere woonhuis van de fam. v. d. Schalk (nu Rijksinternaat) tegen de grond gaat zodra het zijn tegenwoordige bestemming verliest. tegenover de opmerkingen van mr. Hovingh betreffende het los laten van de plannen voor het Cut, turecl Centrum door de Schiedamse Gemeenschap i.v.m, de bouw van het nieuwe podium en de voorge nomen aanleg van een oplopende toeschouwersruimte, zette mr. ir. Van Praag aan het einde van de zitting desgevraagd nog de positieve verklaring uiteen dat het de Ge meenschap nog steeds ernst is met de schouwburgplannen en dat men niet het voornemen heeft in de Plantage een ander permanent bouwwerk te plaatsen. Gymnasliekdenionstratie op het Edisonplcin De christelijke Gymnastiekvereni ging „Juhana" 'zal. behoudens slechte weersomstandigheden van avond om Ti fill acht een demon, strati e geven op het Edisonplcin. Het gebeurt- in het kader van de zomeravond recreatie voor de jeugd.. technische hogeschool Aan d« Terhniscbr Hogeschool te Delft slaagde onze stadgenoot de heer Jf. J. C. Vöorwald, voor het candidaafs- examen voor werktuigkundig ingenieur. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: C. I. Jansen, Swainmerdamsingel 41. Bellen btf ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Films: Passage, da. 2 en 8 uur: Een koningin wordt gekroond, (a.l.» Monopole, da. 2, 7, 9 uur: De Klauw (18 jr.). Jeugdrecreatle: 9 .Tuil, Edisonplein, 7.30 uur: Gymitastfekdemonstratie Chr. Gymn. ver. „Juliana". Diploma-uitreiking Veilig Verkeer In een bijeenkomst in gebouw „Irene"' heeft burgemeester Peek de diploma's uitgereikt aan de leer lingen van de Lagere Schooi, die kortgeleden het verk eersexamen met goed gevolg aflegden. In totaal waren het 440 jongens en meisjes van twintig scholen. Nadat mr W. A. Hoek als waar nemend voorzitter van de Vereni ging voor Veilig Verkeer iets had vertéld ov®r het grote belang van Veilig Verkeer en de jeugd had gewézen OP de plicht om het goe- de voorbeeld te geven, kwam bur gemeester Peek persoonlijk de di ploma's overhandigen. Deze wees op de noodzaak om het cijfer van de verkeersongevallen in Schiedam verder omlaag te duwen. De Willem Brouverschool bleek als school de beste resultaten te hebben geboekt, 't Kan voor de kleine Gorzenaren een stimulans zijn om volgend jaar. als het exa men in hun wijk wordt afgenomen, weer als eerste uit de bus te ko men. De verkeersdienst van de politie, die bij dit examen zo neuw samen werkte met de Vereniging voor Veilig Verkeer had gezorgd voor opnamen van het laatste examen, waarbij, inspecteur J. J. Knook voor het nodige commentaar zorgde. De vertoning van enkele films .sloot de bijeenkomst af. Het muziekfestival op Zaterdagavond Zaterdagavond bm zes uur vangt in de Plantage het jaarlijkse mu ziekfestival aan van de Schiedamse Federatie van Muziekkorpsen. Tot omstreeks tien uur 's avonds zullen de plaatselijke muz Lék korpsen zich laten horen. Zoals bekend is dit festival in leven geroepen in ver band met de verdeling van de ge meentelijke subsidie. De jury, beslaande uit de heren Piet van Mever en Gijsbert Nieuw- land, beoordeelt het spel op zuiver, heid, klankgehalte, dynamiek, tech niek, samenspel opvatting en tem po. Verder worden nog punten toegekend voor de moeilijkheids graad van de uit te voeren nummers. Ten behoeve van de bezoekers zullen in de Plantage voor het podium stoelen en banken worden opgesteld. Burgerlijke Stand Geboren: Hendrika J.. d. van J. Meijvogel en J- Koning; Anna J. E., d. van'M. Berns en W. Koster; Geertruida H.. rf. van S. v. d. Meer en H, P. Bezemer. De eerste Augustus, de dag dat de. spraak ijsverlichting van het JnHanapark wnrdt ontstaken, nadert snC 1. Reeds geruime tijd is men bezig met de voorbereiding van dit. kleurenl es fijn. waarvan de Sckiedamse. Gemeenschap de beste verwachtingen heeft, Weer een fiets vermist Tvn nadele van de dertienjarige J. B. is gisteren een fiets gestolen, die aan de West-Frank slandsedijk zonder slot was neergezet, terwijl de jongen in bet zwembad ver toefde. ROTTERDAM De oudjes van Kit en dr echt gaan Zondag 12 Juli een boottocht maken naar Zaltbommel. Om kwart voor acht vertrekt men van de Katendrechtse steiger bij' de politiepost. Commissie Kunstcentrum C root handels gebouw" De pas vijf weken oude stichting .Kunstcentrum Gï*oothandels Ge bouw" heeft een commissie inge steld ter verdere ontplooiing van haar activiteiten. Vast staat nu reeds dat jonge,- talentvolle afgestudeer den van de. Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten" volop de gelegenheid krijgen in een der za len hun werk te exposeren. De eerstvolgende tentoonstelling wordt van 15 Juli tot 26 Augustus gehou- den. SCHIEDAM dat dost een leder, die van Albert Herjn's Lage Prijzen profiteert. Kopen bij Albert Heljn betekent: verzekerd zijn van de beate kwaliteit en een steeds terugkerende, directe er» belang rijke bejparing, k Daisy'szso 9ram 25 Voor /»Hiftliitfj of boivlz per per per per Bezoekt onze speciale PUSTIC-atdeling Al leem verkrijgbaar bij Albert Heljn. federte IHnsdtig Sioopjjesdfiff GEVRAAGD zij die op de hooate ïijn met ziekenfondswerkzaamheden genieten de voorkeur. Salaris en rechtspositie nader overeen te komen. Datum van in dienst treden zo mogelijk 1 September a.s. Brieven worden ingewacht tot 20 Juli a.s. onder no. S 892 aan het bureau van dit blad. Koeriersters Boeken - HBS, te koop le leerjaar, volledig, v, Katwijk, Nieuwe Haven 303 b. na 7 u. Kramers De Groot. Dam 2. Tel. 67617. Thans heeft U nog een prima melange thee a 56 ct per 100 gram. Goed on goedkoop. Speciale aan bieding. U verft zelf? Doe het nu eens met Historol, de lak verf waar U per Kg veel meer mee kan doen in negen mo derne tinten, 4.75 per Kg. *t Schilders hu is, Brede Marktsteeg, bij het stadhuis. Eiken elubstel pest. uit 2 grote clubs. 4 stoelen, zwaar verend, pluche en kleur naar keuze 189.—. Wilson, Grote Visserijstraat 80, 97, 99, 101. Extra solide slaapkamer ge heel meubelpJaat, 3-deurs« kast, toogïedikant, 2 nacht kastjes. tafel. 2 stoelen t 393.,— Wilson. Grote Vis serijstraat R0. 97 99. 101 Permanent Wave, compleet t S.75 Ook speciaal alle kleuren haarverven Kap salon „Alitfa" Grote Visse rijstraat 8 E fhoge stoep), Tel, 33762, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1