BE.':' 'H^L De Spoorwegen hebben het in Schiedam gedaan... Kamervan Koophandel zal hulp zijn in de strijd 'halfjaarlijkse opruiming anssen Westerker k wordt een modern bouwwerk Dr ir A. Gabel was voor het laatst in functie i OPRUIMING! a<;km)a TIMCC z DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB JAPONNENHUIS STEINAS STADSKRONIEK De zeepkistenrace op 22 Augustus Kerke raad van Herv. Gemeente verklaarde zich aceoord met plannen van Van den Broek en Bakema Het Stedelijk Gymnasium nam afscheid Overhemden Primo interlook Kinderuitzending naar „De Beer" Dove voetballers ontmoeten SFC Schoonmaak sluit de Gem. Bibliotheek tot 3 Augustus TBC-bestrijding vraagt hulp Handel in graan in September vrij? H. Th. v.d. VLERK Vrijdag 10 Juli 1953 In de Donderdagmiddag: in het Handelsgebouw te Vlaardinsen gehouden vergadering de Kamer ran Koophandel Voor de Beneden-Maas zich met velerlei onderwerpen beziggehouden. Ze :adden betrekking op vrijwel het gehele gebied van de Kamer. De nadruk viel ditmaal wel op Schiedam, waar voorat de spoorwegovergang aan de Overschicscstraat de aandacht had. Er is echter nog een verschil van mening met de Spoorwegen. Üit een brief van ir Den Hollander, president-directeur van de N.S„ bleek namelijk dat de geruchten over een verdwijnen van de vrachtgoederen loods juist zijn. Dit zon betekenen dat ook de douaneloods wordt opgehe ven. Vooral tegen dit laatste zou van de zijde van het bedrijfsleven, zo werd aangevoerd, ernstig bezwaar bestaan. Bn de ingekomen stuken meikte de heer G W. \an Bergen Wsha ven op, dat het vooral voor grote bedrijven een onmogelijke situatie is. dat men geen controle meer beeft op het aantal getooide in terlocals gesprekken. Natuurlijk be staat er een mogeljikheid al dere gesprekken over de telefoniste te laten lopen, maar dit geeft bednifs» technjsch weer grote bezwaren. Zoals het nu echter is, kunnen on gehinderd particuliere gesprekken worden gevoerd op rekening van het bedrijf. Ook het postvervoer naar Pen Briel kwam weer eens ter sprake De RT-M, werd als eon niet-ideaal bedrijf gekarakteriseerd en er was weinig hoop dat het ooit anders zal worden. Liever zou men maar zien dat de P.T.T. de post v ei-voer de op de wijze, 2oals dit direct na de stormramp geschiedde. n.L niet dit voornemen tot centralisatie dnn ook met anders dan een scherp protest laten lioten. Teneinde een inzicht te knigen m de beboet te, die er aan een ei- douaneloods in Schiedam be staat. wordt ook hiervoor een en- guëte op touw gezet. de eigen bestelauto's. uit Schiedam kwam de klacht dat in enkele stadsdelen de post zo laat werd bezorgd. Er wordt ech ter gedokterd aan een nieuwe re geling. zodat er goede hoop bestaat dat het euvel spoedig zal worden verholpen. De middenstanders van Zuidland richtten een verzoek aan de Kamer om de rente van de verstrekte voorschotten, verleend i.v.m. de watersnood, voor haar rekening te nemen. Achteraf bleek deze hulp, die de Kamer «raag had willen verlenen, echter met meer nodig. De jaarrekeningen van de Ka mer van Koophandel voor de Be neden-Maas over*l952 sloot met een eindbedrag van f 53.483.41. Er is een batig saldo van 9617.48. Spoorweg-perikelen Zoals reeds aangekondigd, heb ben B. en W. van Schiedam zich tot de minister van Waterstaat ge wend om bij deze bewindsman te protesteren tegen de voorgenomen ophoging van alleen de spoorbaan SchiedamDelft op het punt waar (Advertentie I.N.) Als U een matras wilt kopen dan is het een uitgemaakte zaak dat U de beste matras wilt kopen die er is. Maar wat kunt U meer wensen dan een Jumbo matras met een interieur van handge trokken staaldraad, opge bouwd uit veren van 6 cm. middellijn, omvat met staal- band en afgedekt met ge stepte crine en watten. Deze tweepersoons Jumbo- binnenveermatrassen, Serie 229 van 125 gulden, in blauw damast met zilver bloem dessin, waarvan wij er nog honderd In voorraad hebben, is onze Jumbo-opruimmgs aanbieding an heeft U er wet op tegen els U hem nu kunt kopen, met de volledige 15 jaar garantie, voor een prijs ruim vijf en veertig gulden lager dan normaal. Zaterdag morgen om 9 uur be gint de verkoop van de volledig gegarandeerdetwee- persoons Jumbo-binnenveer matrassen, compleet met twee Java kapok kus- Mn PQ sens niet wJhEmF voor 139 :-Tpw' maar voor w mm m Oak in 1-persoon» i» leveren. WINKE: 'JEHTRUM BINNENWEG, Tel 73180 deze de Overschleseueg cn de Schie kruist. In tegenstelling met de Spoorwegen, die een uitgave van 12 a 13 milliocn voor de op hoging van één spoorbaan al meer dan welletjes vinden, achtten B en W van Schiedam het noodzakelijk dat meteen de spoorbaan Schiedam —Hoek van Holland omhoog wordt gebracht. Het resultaat van deze bespre king, die op 23 Juni heeft plaats gevonden. is geweest dat de minis ter aan de Directie van het Ver keer opdracht heeft gegeven het plan voor gelijktijdige ophoging van de twee spoorbanen in studie te nemen en er de financiële conse quenties van te bezien. Naar nnve schatting zal het werk dan bijna 25 millioen gaan kosten. Bij het overleg over dit bijzon der moeilijke punt is ook ir H B. J. Aikema, oud-directeur van Ge meentewerken. ingeschakeld. Het lipt in de bedoeling van de Kamer tan Koophandel een cnc-jête m te stellen bij het bedrijfsle en om een overzicht te krijgen van de schade, welke de spoorwegovergang mo menteel dagelijks berokkent. Zowel ANWB als KNAC worden hierby ingeschakeld. Schiedam heeft douane loods nodig Uit een brief van de directie van de N.S., die voorzitter C. B. Busch- mann voorlas, werd voldoende dui delijk dat het inderdaad zo is dat de oude vrachtgoederenloods van het station Schiedam verdwijnt. Met het gemeentebestuur is men nog xn onderhandeling over de plaats van een nieuw aanbrengkantoor van Van Genei en Loos. dat dan dicht by het stadscentrum moet komen. Over de toekomst van deSchip- damse douaneloods was nog geen beslissing genomen, zo schreef ir Den Hollander. maar terecht merkte de beer c- Dirkzwager op, dat het wemïg zin heeft een douaneloods voor het uit- en in klaren van buitenland-goederen aan te houden, wanneer men met tegelijkertijd beschikt over een vrachtgoederenloods. Volgens de heer Dirkzwager zou het samen trekken van al deze diensten de nieuwe panden van de N.3. aan de Wesrieedijk in Rotterdam, betekenen dat men alle andere instanties, zoals accijnzen, entre pot e.d. hier wel m de stad vindt, terwijl men voor het inklaren van goederen speciaal naar Rotterdam zou dienen te gaan. Hy kon tegen Heen vliet wil brug terug In Heenvhet heeft de gemeente raad een adres tot de minister van Waterstaat gericht, teneinde te be- aerkstolhc^n dat dc weggevallen Tucede Vlotbiug over het Kanaal van Voorne weer wordt aange bracht De Kamer was bereid adhaesie te oetuigon met dit stre ven. In Heenvhet oordeelt men. dat bu de aanleg van het kanaal de toezegging is gedaan dat de brug zou blijven Naar aanleiding van ingekomen brieven, zal een rapport worden sa mengesteld over ae kwestie van de vlocddeuren in Maassluis Dit gaat dan na voltooiing naar B, en SV. van Maassluis. Is het juist dat rijksdiensten, zo als P.T.T. e.d. van schoolkomende Mulo-leerlingen per brief bewerk ten teneinde deze jongeren te plaat sen bij één van deze diensten? Dc lieer G. W. van Bergen Walraven kreeg de toezegging dat een onder zoek zal worden ingesteld. o.a. naar de wijze waarop men aan de adres sen van de leerlingen komt. Verder werd nog gevraagd naar de mo- getykheden, die Rotterdam zou heb ben te bieden. De Kamer van Koop handel aldaar zou leerlingen van Mulo en HBS een verbintenis van drie jaar bij het bedrijfsleven voor leggen mei de mogelijkheid eibn om :n opleiding tc gaan Ook dit wordt naafgaan 2243. Rob neemt maar no de afscheid van de vissers j Hun hartelijkheid en ka meraadschap hebben hem goed gedaan na de onaan- Sename ervaringen met I 1c Stevens Maar hij ziet een taak voor zich: de slechte plannen van dit i heerschap verijdelen, liet gaat wellicht om twe mensenlevens En 20 zeilt Rob met zijn „Vrijheid" cn de bravo Skip de vol gende dag de haven van I het kleine plaatsje uit op j weg naar Nido de Brujas, het Heksennest. Hu heeft zijn kaarten grondig be studeerd en is tot de ont dekking gekomen, dat het eiland deel uitmaakt van de groep der Caicos-eilanden, die ten Zuiden van vinden tussen de talrijke eilandjes, die alle als voortdurend slechter. „De Vrijheid danst «1 de Bahama-eilandcn liggen Deze tijd van het twee druppels water op elkaar lijken. Rob ziet 1 stampt op de golven Dagenlang kruist Rob voor jaar is zeer ongunstig, de zee is ruw cn cr is een met een bezorgd gezicht de barometer dalen en hij eindelijk het eiland peilt, zeer nauwkeurige navigatie nodig om de weg te inderdaad, de weersomstandigheden worden 1 Advertentie A7.J JAPONNEN, MANTELS, DEUX-PIÈCES, MANTELCOSTUUMS, BLOUSES, KOKKEN, PULLOVEJRS, VESTEN, alles van eigen atelier, tegen ZEER STERK GEREDUCEERDE PRIJZEN HOOGSTRAAT 82 en 88 SCHIEDAM De pupillen van de CAB hebben weer de tradibonelc kersentocht ge maakt Via de Zuid-Hollandse pol- dors. Vianen on Utrecht ging de tocht naar het Jagershuis in Zeist, aar behal/e de koffie en de boter- Op de brug van de Vijfsluizen brak de achteras van een vracht auto. De zaak ging overstag waar door 112 flessen melk op de weg teiccht kwamen. De brandweer rukte gistermiddag weer uit voor ham ook de kersen wachtten Lang een pan vet. die te lang op het is men er met gebleven Op devuur stond. Ditmaal c be irde het autotocht door het Utrechtse bos- j m de Uange Singelstraat 13 sengebied werd o a, nog Soestdyk huize van T. G., waar memani bezocht. wezig was. Advertentie l. MO ONZE ZES ETALAGES TONEN U EEN KEUR VAN EXTRA VOORDELIGE AANBIEDINGEN IN DAMES- EN MEISJES-C O N F E C T l E. Na het bekend maken van de plannen voor een zeepkistenrace op Zaterdag 22 Augustus (eerste Za terdag van de Vacantia week) zijn de organisatoren tot de ontdekking tenSekomen dat bij velen de mening 1 heeft postgevat, als zou het maken van een eigen „zeepkist" een kost bare onderneming zijn Niets is ech ter minder waar. Hoe eenvoudiger, hoe beter. Een kist op een onder stel van een kinderwagen is al vol doende. Voor de winnaar van de zeep kistenrace. waaraan jongens van 1014 jaar kunnen deelnemen, zal een waardebon van 25.— beschik baar zijn. Oorpsronkelyk lag het in de be doeling de race te doen plaats vin den op de afrit naar de P. J. Troel- stralaan, doch de toestand van de bestrating bleek teveel bezwaren op te leveren. Men blijft op dezelfde afrit, maar de finish is nu m de Burg Honnerlage Gretelaan. Deelnemers aan de race kunnen zich ook opgeven bij het bureau van de Schiedamse Gemeenschap, Plantsoen Gerrit Verboonstraai. In een bespreking tussen de kerkmeester en de centrale Kerkeraad van de Hervormde Gemeente het eerste officiële treffen tussen deze heide colleges zijn de plannen ter tafel gekomen, zoals het architectenbureau van Van den Broek en Bakema te Rotterdam deze voor de nieuwe Wester kerk hebben uitgewerkt. Deze kerk zal een plaats krijgen aan het begin van de Troelstralaan in de hoek, die daar gevormd urn-rU tussen deze laan en t?ö Burg. Honnerlage Grethelaan. Zoals te venna *aa, zijn ta! van nieuwe bomvopvattingen la deze plannen verwerk centrale Kerke raad, die in deze een beslissende stem had, heeft zich nu t de opzet kunnen verenigen. Er zullen thans plannen worden uitgewerkt voor het verkrijgen, van de benodigde gelden. De schoonheidscommissie zal zich nog over het plan, dat Is aangepast aan de omliggende moderne bebouwing, moeten beraden. Het derde en laatste leraarsafscheid van dit jaar vond Donderdagmiddag plaats in „Irene". Nadat hirr de promotie van geslaagde leerlingen van het Stedelijk Gymnasium had plaatsgevonden, was er een bijeenkomst, waarin dr ir A. Gabel hulde is gebracht bij zUn vertrek na een 31-jarige werkzaam heid. Hier was het een man, wiens naam voor honderden oud-leerlingen verbonden zal blijven aan het Schiedamse gymnasium. Tot de vele aan wezigen bij dit afscheid behaorden o.a. wethouder H. Sabel en gemeente secretaris mr N. J, Post. Het College van Curatoren was vertegenwoordigd door d« A. Hoffman, mr, P. Sanders, dr IV. P, Nijenhuïs en mr A. F, A. van Velzen. Mot wijlen dr Castendijk had de rector van het Stedelijk. Gymnasium dr P. Herfst, de figuur van dr ir Gabel altijd gezien als behorend tot een leraars geslacht, dat in onze tijd vrijwel met meer voorkomt Zowel als Ieraar en als conrector ba de dood van dr Castendijk, had dr Hclfst de heer Gabel zeer gewaar deerd. Als president-curator kon ds Hoffman de vertrekkende leraar ge lukwensen met het feit, dat hij nog in onafgebroken kracht ea met gro te liefde voor zyn arbeid het bijltje er (althans op school) bij kon neer leggen. Het was een meer persoonlijk tint woord, waarmee drs C, J. v. d Maas zich namens de collega s cn de amanuensis van het gymna sium tot de heer Gabel en diens echtgenote wendde, ,Je hebt in die 31 gymnasiale jaren gebouwd aan £}r r a. Gabel, leraar cn courcc- jezelf. de schooi en door het tor ran. het Stedelijk. Gymnasium, overdragen van levenservaring tijdens her uitspreken wan zyn ook aan ors." afscheidsrede in gebouw „Irene Ook buiten de school vindt dr ir G4sol n»g enntactpimt.n n in d» Crotc nnbckcnnc. hebben htt aan Wetenschappen ik Kr.nc vaarcan wwWwtpt W? "«breken hu ,.mi trouw hri ivat Dr ir Ga wel had de moeue geno- 'Namens de leraren kwam er een rnot1 -anthem^wri beek tevoorschijn dat drs V. cl. veel kilometertjes er van tmrn wl overreikte mcf tos*1» tussen thuis cn de school. be oud-leerlingen vormden een ^as pf'n f°rmi<iabcl aantal ge- comité en benoemd- n mr H. È- worden, m ieder geval genoeg voor Gotmk tot redenaat 'Iet een enkel de afstand Amsterdam—Kaapstad, staaltj» illustreerde <n.ze de figuur Van degenen, die hier waren toen van dr ir Gabel m dc school. Een dc heer Gabel kwam, is alleen nog polshorloge, bloemen en een album dr J. P. M. Persyn over. Aan het met mooie foto's werden gcschon- einde van zyn loopbaan durfde de ken. heer Gabel tenminste enkele vader- NOC pen OMdclc mMMwriXW hknttM dichters laten mtM Wat men moét weten; Apothekers-nachtdienst: C. L Jansen. Swammerdamsingel 41. Bellen bü ongeval; GG. en G.D. Tuinlaan B9 Telefoon 63290. Muziek; 11 Juli, Plantage, 610 uur: Muziekfestival Schied. Federatie v. Muziekcorpsen. Films; Passage, da 2 en 8 uur. Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 9.15 uur. De raad selachtige mr Moto (14 jr.), Monopole, da. 2. 7. 9 uur, Za. en Zo. 3, 5, 7, 9 uur; Met de blanke sabel (14 jr.). Sport: 11 Juli, Feestterrein Volkspark, 2.45 uur: Start Kon. Wilheimina- mars, 3 uur. Défilé deelnemers langs het stadhuis. (Advertentie IM.) dr^ Ekelens die crop v,e»'s hno in in de lessen kwam. Voor een „vraagstuk was geen plaats meer, dat alles werd een .sommetje" Ook Ton Vos voorzitter van de Schiedam se Gymnasi astenbon d. sprekende namens de leerlingen en de heer Fruin. aanvankelijk als de hun verhouding tot de wie. Tri tak van ethischip. d'- 1 fei'dt tot zuiver denken en hel- j der formuleren j Leraren, oud-leraren, leerlingen en oud-leerlingen bleven na dit af- j scheid nog etuge tijd hyeen om de heer en mevrouw Gabel de hand tc i drukken. Poloshirts met korte mouw J -»«*** vanaf 3.98 Iretels 0.49 iets vuil 1,9'r Verder diverse koopjes Jlerenmodpmagazij RROERSVEST 5fi Telef. 69612 ZIE onze speciale OPRÜIMINGS- ETAEAGE! De ouders van de kinderen, die dit jaar voor het eerst door de Schiedamse Gemeenschap naar het natuurreservaat „De Beer" worden uitgezonden, hebben een circulaire ontvangen, waarin wordt medege deeld dat de vertrektijd is vast gesteld op Zaterdag 1 cn Zaterdag 8 Augustus, beide dagen om half wer 's middags Punt van vertrek het plein voor het postkantoor. De kinderen zyn in twee groepen gesplitst. Dc jongens en meisjes uit Prot Christelijk en met-kerkelijke miUieu vertrekken onder eigen ici- d'ng. evenals de kinderen uit RK gezinnen. Het verblijf op ,;De Beer" duurt voor beide groepen een week. Het ligt in de bedoeling dat de derde, oorspronkelijk eveneens voor de Schiedamse Gemeenschap gere. serveerde week, wordt bestemd voor een vacantlekanip voor jeugd, die door Pro Juvcnlute naar buiten wordt gebracht. Zaterdagavond om zes uur vangt op Boshoek een bijzondere voetbal wedstrijd aan. Een verjongd SFC ontmoet daaf het proef elf tal van de Kon. Ned. Doven Sportbond. Uit dit laatste elftal zullen de spelers worden gekozen, die Nederland gaan vertegenwoordigen op de z g. Olympiade voor de Zwijgende Spor. ten Doofstommen uit heel de we reld ontmoeten elkaar daar op het sportveld. De gemeente-bibliotheek is we gens de jaarlijkse schoonmaak van 13 Juli af gesloten. Maandagavond 3 Augustus zal zij weer geop' i /ijn. Gedurende deze periode bh(it de couranten-leeszaal op de ge wone avonden van 7 tot 9 uur voor het publiek toegankelijk. Ook de filialen aan de Dwars. straat en de Lorentzlaan, benevens de jeugdafdelingen aan de West- molenstraat cn in de Prof. Kohn- stamm-school zim in de weken tus- |scn 13 Juli en 3 Augustus gesloten. TECHNISCHE HOGESCHOOL 1 Aan do Technische Hogeschool te Delft slaagden de heren J H. Braams en K. H Schlebaum, beiden tc Schiedam, voor het candidaats- examen voor electrotechnisch in genieur. Zal de t.b.c. een overwonnen volksziekte worden? Het kan, mits met aller samenwerking. Maar dan moeten wij ook iedere gelegenheid aangrijpen om deze ziekte terug te dringen. „Herwonnen Levenskracht" en „Santos" staan bij deze strijd in het voorste gelid, maar zu be hoeven Uw hulp om hun taak tot een goed einde te volbren gen. Wanneer zij daarom Zaterdag Uw bijdrage vragen, op straat en urn de huizen, verleent dan Uw deun op milde wijze voor de gezondheid van ons volk. Üe Burgemeester van Schiedam, Mr J. "W. PEEK. Bloemen gestolen van de Broersvest Er zullen weinig Schiedammers zijn, die met ingenomen waren met de schenking van twintig grote bloembakken door de Schiedamse Gemeenschap De Broersvest kreeg plotseling een heel wat kleuriger aanblik. Men is echter al met de afbraak van al dat schoons begonnen. In de afgelopen dagen zyn van meer. dere planten bloemen geplukt cn uit enkele bloembakken verdwenen vier planten. Mr Soesanto geeft nieuwe kabinetsformateur weinig kans SINGAPORE De waarnemen de Hoge Commissaris in Nederland, mr Soesanto Tirtoprodjo. heeft hier Vrijdag verklaard, dat er een ge ringe kans is op een spoedig einde van de politieke crisis in Indone sië. Mr Soesanto vertoefde hier op doorreis naar Nederland na zijn niet met succes bekroonde poging een coalitie te vormen van de Masjoemi en de Partai Nasional Indonesia. Mr Soesanto zeide, dat „de geschillen te groot zijn voor een verzoening". Hij verklaarde, dat naar zijn mening mr Harahap slechts één kans had tot de vorming van een kabinet te komen: „Indien hij dap per genoeg is om te trachten een regering te vormen, die slechts uit leden van de Masjoemi bestaat". DEN HAAG. Verwacht wordt dat in September de handel in alle gra nen vrij zal komen, na 14 jaar han delsbeperkingen door de overheid. Reeds werd officieel bekend ge maakt, dat invoer van. en handel in voedergrancn per September zal worden vrijgelaten. Hoewel, in verband met de inter nationale tarwe-overeenkomst nog enige administratieve vraagstukken op te lossen zijn. zal het er wel van komen, dat de Nederlandse graan- importeurs in of kort na September weer vrijelijk in de gelegenheid zul len zijn broodgranen van elke ge wenste leverancier te gaan betrek ken. Mdvertentte I.M.) Afgraving heuvelrug in Noord-Limliurjr niet definitief DEN HAAG. Opnieuw heeft de minister van Verkeer en Wa terstaat op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Van der Goes van Naters (PvdA) geant woord, dat de afgraving van de Noord-Limburgse heuvelrug voor aard winning nog niet definitief is. Een beslissing zal niet worden ge nomen zonder overleg met de hier bij betrokken provinciale instan ties. Poging tot aanranding van liftende vrouw (Van onze correspondent) LEIDEN. Een Amsterdamse, die dezer dagen na middernacht uit Den Haag naar Amsterdam wilde hften, heeft bij de politie aangifte gedaan, dat de automobi list, die haar meenam, onder Noord wijk gepoogd zou hebben haar aan te randen. De Noordwpk- se politie heeft in samenwerking met de Leiase politie thans de al hier wonende 30-jarige H. S. ge arresteerd. Rotterdamsedyk 268 - Tel. 67593 SVV 4 speelt Zondag de beslissingswedstrijd Het vierde elftal van SVV is nog pteeds ruet utgeworsteld in de pro motie-competitie voor een plaatsje in de reserve 2e klasse van. de KNVB. Door een 6—0 nederlaag, die Hermes-DVS 3 van DHC 3 te Delft te slikken kreeg, zijn de Delf tenaren met evenveel punten als SW 4 geëindigd Een beslissings wedstrijd is hierdoor noodzakelijk geworden en deze zal Zondagmor gen om half elf op het Hollanöiaan- terrein te Vlaardingen worden ge speeld. Gezien het grote belang dat hier voor de Rood-Groenen op het spel staat, is het nouig dat de jon gens de morele steun van alle SVV-ers krijgen. Er wordt dan ook op gerekend, dat veel Schiedam mers het Hollandiaan-terrein zullen bevolken. Het vierde elftal gaat ongetwij feld een zeer zware wedstrijd tege moet. Gezien dc taaie volharding in de voorlaatste wedstrijden en de bereidheid om zich tot het uiterste te geven, mag aangenomen worden, da ook nu v. eer een spannende kamp te wachten staat met als in zet „piomotie naar de res, 2e klasse". Burgerlijke Stand Gehuwd. J Busman, 27 j en W. Stlg- ter. 25 j J. DonM 26 J. en M, Snel, 19 j. W. van Tilborg, 26 j. en A. M. Maan, 29 J. G F, J, Kuiters, 30 J. en J J Th N'oorduk, 23 3 J, Tegeïaar, 21 j en W, J. Dingier, 17 j. G. J. Bre mer, 26 j en N Stemder, 2B J. P. D. Brugmans, 24 j. en C. J. Brokling, 21 j. G. M. van Peil. 28 j en C. M. E Ver- scnuren. 24 j. C. de Wit. 20 j en C M. Immerzeel. 19 j. Th J. van Wijngaar den, 28 J, en M. J. Verschoor. 27 j. Ondertrouwd: A. G. v. d Beek, 26 j. en J C. L Veenendaal. 25 j. D Bou- man, 21 j. en M Brouwers. 19 j. J. B. G, M Hecze, 23 j en S van Dijk. 19 j. B. van Hensbergen. 31 i en T. Olivier, 24 j. W. C. van Keeken, 27 J en A. W. C. van Keeken. 23 s W J. Koudenburg. 23 1. en E. v 23 J. 3. van Leeuwen. 23 j J. van Vessem, 21 i P Molena.il ui i eti J. Kroon, S3 j, J J Mostert, 25 j en P C. Hitter, 25 j. W. Fnnacker. 21*j en H. van Mounk, 20 J H C. Sondag. 28 j en H. Magi, 29 j. C Stam, 52 j. en M K E Jongbloed, 43 l G Verkade. 26 j en C. v. d Boo- gert, 22 j. B Warmerdam. 24 1, en Gr. 3 Bossink, 20 j M J. Weerdenburg, 31 j en C. Zwarts. 28 J. E. A van Zeiand, 35 J en A. J MaeKalj, 39 j. Geboren* Jan M. A., z. v. H J Schol- te en J. C M. v. d Eijnden. Rudy, z. v. J. Lenos en L. L M Bebers Adriani», z. v. M, Duifhuizen en E. Luijendljk. Overleden: H. de Haan, 70 j. (Advertentie LM.) de fabriek van de bficaemda QEYAPAN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1