Nieuwe Westerkerk - een bouwwerk met allure A RÖNÏGENLABORANTE VACANTIEÜ MEISJES MILO.-Avondcursus teV* mm On twerp is vol van symboliek Peter Lorre op avontuur in de Passage Drie stoomschepen voor Finland a<;km)a IVSAFRA CSB LOOPKNECHT MANNELIJKE BEDIENDE Aan de Hoogstraat wordt gevochten Bevorderingen aan Sted. Gymnasium DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Laura-fietsers weer thuis Er werd in Juni veel gelezen Automaat voor fietslampjes Eerste vanmiddag te Alblasserdam te ivater Verre reis om kind te doen opereren demonstratie inmaakapparaat INWONING 2 Zaterdag 11 Juli 1953 Het plan voor de nieuwe Westerkerk, waarmee het college van kerk meesters op 1 Juli bij de centrale kerkeraad van de Hervormde Gemeente kwamen, was niet het eerste, dat werd ontworpen. "Voordat men met het architectenbureau v. d. Broek en Bakema te Rotterdam in zee ging, had ook de bekende architect Dudok er zijn krachten al op beproefd. Zijn wij juist ingelicht, dan moest dit project als zijnde te kostbaar, worden afgewe zen. Inpiaats van Dudok, die de kerk tot op dljkboogte had willen bren gen, plaatsten de nieuwe ontwerpers het gebouw op polderpeil, hiermee bereikend dat meer de verbinding tussen Kerk en gemeenschap tot uit drukking werd gebracht. Het plan van v\ d. Broek en Bakema laat een kerkgebouw zien, uitgevoerd m zeer moderne stijl. Het biedt plaats aan 600 personen, waarbij nog een reserve van 200 plaatsen op het zij'balcon mag wor den geteld. Op deze galerij komt ook het orgel en kan het koor worden opgesteld. Het tien meter- hoge kerkgebouw wordt gedragen door een aantal betonspanten. die zich in en buiten de kerk duidelijk laten herkennen. Zij richten de aandacht bindend op kansel p en avondmaalstafel, die op een enigszins verhoogd platform aan de torenzijde zijn te vinden. De kerkbezoeker zal achter de kansel, door een transparant ge houden glazen achterwand, de con touren van de losstaande, veertig meter hoge toren kunnen waar» nemen. Deze toren hebben de ar chitecten niet alleen gedacht als architectonisch leken, maar ook als exponent van het Woord, Aan de Noord-Oostelijke zijde krijgt de nieuwe Westerkerk een geheel glazen wand, waaraan naast een practxsche betekenis zoals licht inval cn luchtverversing ook al weer de .symboliek kan worden verbonden, nl. die van het uitzicht va puit de Kerk op de Gereld, Teneinde elk storendelement bij deze grote openheid te "vermijden, plaatsten de architectenop enige afstand hiervoor een bakstenen muur, die een directe inkijk belet. Tussen de glazen wand cn de muur is een groenbeplanting gedacht. Teneinde het complex bijgebou wen zo klein mogelijk te houden, hebben de ai'chitecten afgezien van het oorspronkelijke plan om bij de "Westerkerk meteen een pastorie te bouwen. Via een deur, die.naast het plat. form met kansel, avondmaalstafel en kerkeraadsbank is te vinden, wordt door een gang de vleugel voor het kerkelijk werk bereikt. Deze staat dwars op de hoofdrich ting van de kerk. In deze vleugel zijn geprojecteerd een consistorie kamer met apart togakamertje voor de predikant, een hal met koffie- buffet en garderobe, twee cate chisatiekamers en ten slotte nog een wijkzaaltje, waarin 150 plaatsen zijn te vinden. De grootte en de ligging van dit zaaltje maken het voor velerlei doeleinden geschikt. Zo zullen er op Zondag b.v. jeugddiensten kun nen worden gehouden, die in de kerk eerst gemeenschappelijk zijn aan te vangen. De ruimte rond de kerk zal ge deeltelijk tot een laagliggend plein tje worden geformeerd, zodat ook auto's de ingang kunnen bereiken. De eerste betonspant. gezien vanuit de Troelstralaan, zal buiten het eigeifhjKe kerkgebouw komen te staan, maar nog wel een deel van het doorlopende dak dragen. Hier door wordt bereikt dat voor de hoofdingang een overkapping tot stand komt. ZWAAR FINANCIEEL OFFER Voor de Hervormde Gemeente zal deze kerkbouw in Nieuwland onge- Wanneer het plan van prof. J. H. i>. d Broek tot uitvoering komt, zal de uoorbijpanger op het kruis punt van Troelstralaan en Burg. Honner/age Gretelaan de nieuwe Westerkerk zó zien. De tekening ontleenden luu aan de Zondags- bode, waarin as J- D. Smids deze week de bauwpïannen «oor deze eerste kerk in de polder Nieutü- ïand ontvouwde twijfeld een zware financiële op gave vormen. De benodigde gelden zijn thans nog met aanwezig, zodat geen enkele voorspelling over een begin van de bouw kan worden gedaan. Daar niet alleen de bouw, maar ook daarna de exploitatie z'n eisen zal stellen, is nog wol be keken in hoeverre de kerk dienst baar gemaakt zou kunnen worden aan doelen, die niet in strijd zijn met het karakter er van. Zo is o,a. gedacht aan de mogelijkheid van concertzaal. Zoals men weet, be schikt onze stad momenteel buiten het Passage-theater niet over een ruimte, waar symphonie-orkesten zich met een volledige bezetting kunnen laten horen. Deze mogelijk heden hangen echter weer nauw samen met eventuele houw van een schouwburg door de Schiedamse Gemeenschap. Mocht dit op korte termijn kans van slagen hebban, dan zal de nieuwe "Westerkerk als concertzaal vrijwel zijn uitgescha keld. Peter Lorre mag dan een smister uiterlijk hebben, laat U in de P a s - sage deze week hierdoor niet mis leiden. Hij is van de goede soort en speurt dan ook ijverig om de mis daad op te sporen. Bij het gezicht van Peter Lorre past de Chinese wijk. Geen nood, want ook daarvoor heeft Hollywood gezorgd. Zo trekken we dan met Lorre de barre woestijn van de misdaad in Eén van de geschenken, die de gouden H.A.V.-Bank aan het Ste delijk Museum overdroeg, was het ontwerp voor het Haarlemse ver- zetsmanument Man voor het uuurpeloton" van de beetdhöttiuér Mari Andriesscn. ToelatingsexamenB. Braakenburg van Backum, B. Brand, M. de Brum, Tj. EngeSberts, K. Gerkcma, I. Groothuis (m.). W. ten Hoven, I- Hubeek (m.l, J. van Iperen, W, Jonssen. B. Maltha (ra,), jyi. Moot (m.>, K. den Ouden, allen Vlaardingen; A. Rpi, en W. Rlp, Kethel: j. Ververs. J* van Wccie, w. Wolff, G. van Zon, Vlaarchngen. Bevorderd van I tot II: J B. Algers, Th. J. L, van der Berg. G, J. W, Brand. W. H. van der Burg, Vlaardingen; J. A, ven Puk. (m.). S. Gütlich (m.), Ch. A, G. Koenders, Maassluis: H. van Nood, G. G, Plate, J. Plooy. E. Roda Cm.), F. San ders (m.l, M. Steegers (m.). D. A. Stom vers, Hoek van Holland: T. H. Tjia, J, p. Velthuizen, I». E. de Vries, Vlaar dingen; C. A, van der Zee, P. M, Zwaard (m-). Maassluis; L. M. Döórn (m.), Hoek van Holland. Afgewezen: acht. Bevorderd van II tot III: S. Beerdam (m.h A, A. Bolhuis (m.l. T. van Dijk (m.}. C. M. Gerkema (m.), M. E. de Groot (m.), E, Gutlich (m-). Ph. R. van Hasselt, G. F. Kuipers (m.>, R. B. Ormel (m.i. R. de Raad. J. Ruseier (m.), A. C. D. Schultmk, H. Smits, M. A, Speksnij der <m.). F, van der Touw. E. van Wijn gaarden "(m.), J. Zeeuw (voorw,). Allen Vlaardingen. Afgewezen' acht. Bevorderd van III tot IV: B. J, Bunt- jer, W. de Bruin, B. van der Burg (m.l. M. A. Couveé (m.l, G. Draayer (m.), P. Engelberts (m.i. E. Gerver <m.), Vlaar dingen: M. de Graaf, J. E. Haanstra {m P. J. W. 't Hart. A. J. M. Hoffman (ra.), W. C. D. Hoffman (mJ, F. G. Hollan ders, M. Kooyman. L. Lange!aar (m.l, Maassluis; C. C. Meyvogel (m.l. L. C. van der Molen <m.)p Vlaardingen: S. J. Oldenburg, Hoek v. Holland: B Postma (m.). van der Windt (nt.), P. van der windt (m.). Vlaardingen. Afgewezen: drie Bevorderd van IV tot V: C. J. van Bergen Walraven (m.>. F. Birnle, Vlaar dingen: H, J, de Byll Nachenius, Rotter dam: Th. W. ft. Doorman. I. M. Halvax (ni.), G. Hofman. Vlaardingen: H. L. Houtzager. J. A. Kopmels (voorw.), L. Lentz (m.), A- J, de "Wolff (m.). Afgewezen: vier. Bevorderd van V tot VI: M. den Draak, ,T, van Heyst, J. Schouwing (m.), J, H, Groene veld (m.), Y. van Herwerden fm.)< M. H. S. Karreman (m.), J, W. v. Kranenburg (m.l. E. Meyer (m.), tv. W, de Nbs Bik, S. van der Spuy, A. Vos. Vlaardingen. Afgewezen: vier. DAMCLUB „SCHIEDAM" Om het persoonlijk damkampioen schap van Schiedam won P. van Noordennen van v. Leeuwen en be hield daardoor zijn kans op de dor de plaats. De uitslagen van de bordenwed strijden luiden: W. Verhaal—C, Sleeuwenhoek 2—0; J- Levering—M. Coté 20; J. v. walsumC. Haber- mehl 20; J. v. TilborgW, v. Ga len 2—0; J. Onink—J, Westerveld 2—0; W. Heuvelman—A. v. Otter- loo afgebr. BURGERLIJKE STAND GEBOREN: Paulus. z. v. A. de Lange en M- Termijn: Agatha H. M., d. v. J. 'H. Huiskens en G. van Zon; Matthijs, 2, v. M. Tettelaar en P. H. Breddels. OVERLEDEN: N. Brouwer, 15 j; J. v. d. Tuijn, 74 j.. weduwe van P. M. G. van Halderen. om er te zoeken naar het pad, aan het eind waarvan tenslotte dan het paradijs van de rechtvaardigheid moet zijn te vmden. De weg voert van San Fr-ancisco op een schip naar Sjanghai en daar gaat het dan weer naar zo'n sinis tere havenwijk, waar achter een ontspanningslokaliteit de misdaad z'n netten weeft. Heel even lijkt het er op of alles voor niets zal 2ijn geweest, maar dank zü het sluwe spel van Peter Lorre en de goed moedigheid van Hollywood worden we voor rampen gespaard en gaat alles tenslotte zoals we het in den beginne mochten verwachten. In bet voorprogramma worden we in kennis gebracht met de ups and downs van de autosport en dan bij zonder die tak, waar het uitblinken in snelheid en krachtpatserij het hoogste goed op aarde is. Aan de Hoogstraat rinkelen de sabels weer in de burgeroorlog van de Amerikanen, die al zoveel stof heeft opgeleverd voor het bezighou den van de bioscoopbezoekers. We maken in Monopole kennis met twee broers, die toevallig ieder aan een kant staan. Daar moet wel na righeid van komen en 't blijft ruet uit ook als ze met elkaar in contact komen. Er komt nog een oude liefde bij te pas, enfin U weet wel hoe dat dan gaat. Maak u over de af loop echter ook hier maar niet al te ongerust. Kerkdiensten Herv. Gemeente. Grote Kerk, 10 uur ds P. J. de Bruijn, Kethel, 3 uur ds H. w. Hemmes; Nieuwe Kerk, 10 en 5 uur ds J, D. Smids. Avondmaal; Westerkerk, 9 en 10.30 uur ds L. J. Ca2emier; Vredes- kerk, 9 en 10,45 uur ds A. Hoffman. Ned. Riot. Bond, kerkgebouw West- vest, 10.30 uur ds P, J. Batnouw. Ned, Herv. (Geref.) Evangelisatie, Tivoll, Nieuwe Haven, 10 uur ds Hovius, Dordrecht: 4 uur ds Abma, Delfshaven. Oud-Kath. Kerk, kerk Dam, 8.30 uur Vroegdienst; 10 uur Hoogmis. Chr. Geref. Gemeente, kerk Warande, 10 en 5 uur ds A. Zwiep. Oud-Geref. Gemeente, Geref. Jeugd huis, Lange Haven, 10 en S uur Lees- dlenst. Leger des Hells, to uur Heiligmgs- samenkomst, 10.30 uur Openluchtpredi- king aan de Gerrit Verboonstraat 19 30 uur Verlossingssamenkomst. Evang, Gem. Kerktaal, Broersvest 53, 10 en 7 uur ds. Visser, Amsterdam. Geref. Kerk (art. 31ï, kerk Westvest 90. 8 30 en 4 uur C. Vonk. Chr. Geref. Gcm., Volksgebouw Tum- laan 50. tO en 4 uur M. J Middelkoop Evangelisatie, geb, Broersvest, achter de Molen, 10 uur ere-dienst, 4.30 uur Dienst des Woords Kerk van Jezus Christus van de Heili gen der Laatste Dagen, Lange Haven 59. 5 uur godsdienstoefening. Gem. Gods. Pinkstergemeente", geb. Astoria. Kethelstraat 45, 10 uur de heer L. Daniël, Den Haag. Kruisleger, geb. Tuinlaan 50. 10 30 uur Wijdingsdionst. 8 uur samenkomst ol.v. adiudant T, Suzers Geref. Kerk. Oosterkerk, v.m. 10 uur ds G. Brinkman, n tn. 5 uur ds J. J. v. Wageningeii: PJantagekerk, v.m. 10 uur en n.m 5 uur ds E j. Oomkes; Juliana- kerk, v.m, 10 uur ds J. van der Linden. Delfshaven. n m. 5 uur ds G Brinkman: Kethel, v.m. 9 30 uur ds J. J- v Wage- nmgen, n.m. 2.30 uur ds E. J. Oomkes. Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Zon dagavond 12 uur wordt de medische dienst waargenomen door de volgende artsen: C. Duyster— Jamin B.K.-Laan 156, tel. 69991: A L. J. Kunze. Nieuwe Haven 115, tel. 67760; W. A. de Ridder, Stsdbouderslaan 36. tel. 67590. Geopend is apotheek Gouka, Hoog straat 29. Op de ftotterdamsedyk bij de af rit naar de Boerhaavelaan. schrok de 48-jarige Vlaardingse magazijn bediende T. H„ die hier met zijn bromfiets reed, van een plotseling vanuit de beplanting komende fiet ser, De man kwam te vallen, en liep een lichte hersenschudding op. 224(3. Maar Rob zal nog een vol etmaal om het eiland moeten kruisen voor het weer het moge- iyk maakt een nauwkeu rige piaatsbepalLng te maken. De kaarten van de Hydrografische Dienst geven niet veel aanwij zingen en zonder de raad gevingen van de Brazi liaanse vissers zou hu het eilandje nooit gevonden hebben. Skip is nu aan boord gekomen en naast zijn baas gaan zitten. Hij is er altijd graag bij als er iets nieuws gaat ge beuren,Ja jongen, dat moet het zijn," zegt Rob tegen zijn hond en even later zeilt hij de baai binnen. Het is er rustig water. Hoog erboven grond, denkt hij. Hij gaat naar beneden, haalt zijn i Maar niets wordt gehoord, alleen het vleugelge- verheffen zich rotsen en het is er zeer stil. Rob geweer en schiet een paar keer in de lucht Als klap van twee enorme vogels, die met afschuwe- speurt de baai af. Waarschijnlijk goede anker- er mensen zyn, moeten ze daar toch op reageren 1 lijk gekrijs opvliegen uit de rotsspleten. (Advertentie I. MJ Seizoen Broersvest 64-66 - Schiedam. Vanmorgen om tien uur zijn de zestien Schiedamse politiemannen, die deelnamen aan de Lauraritweer thuisgekomen. Met begeleider ,T. Krowinkei op dc motor voorop, reed de groep de binnenplaats op tot voor de nieuwe garage, waar al lereerst de begroeting door de naaste familieleden plaats vond. In de cantine heeft commissaris Rijpma zijn mannen verwelkomd. Hij wees op de verrichte prestatie, die in de schaduw van de Tour de France dan wel niet zo groot mag lijken, maar die toch alle recht op waardering heeft. Inspecteur H, Willems van Beve- ren, voorzitter van de Politie Sport Vereniging, die gedurende de tour- dagen regelmatig contact had on derhouden. kon er zijn vreugde over uitspreken, dat deze politie- groep Schiedam zo keurig vertegen woordigde bij dit wielersport-eve nement. Ploegleider Franssen gewaagde niet alleen van grote voldoening over het bereikte resultaat, maar wees vooral Op de kameraadschap pelijke band, die door dit gezamen lijk optreden was gesterkt. Dank bracht hij aan de thuisgebleven le den van het korps, waarvan velen de afgelopen dagen een extra dienst je hebben moeten opknappen om het politie-apparaat goed te la ten functionneren. Uit de overzicht-cijfers vao de Ge meente-Bibliotheek gedurende de maand Juni blijkt duidelijk dat dit jaar aanmerkelijk meer boeken zijn uitge leend dan in 1952. Ook het aantal hou ders van leeskaarten is stijgende, nl. van 3068 tot 3752. Het boekenbezit was nu 69911 banden tegenover 70237 m 1952. Uitgeleend werden 8419 romans (v. j. 7737). 4572 studiewerken (v. j. 4234) en 4147 kinderboeken (v. j. 3254). De ver deling over de verschillende uitleen- posten was als volgt: Centrale Bibliotheek Lange Haven: Romans 5832 (v. j. 5614): studiewerken 3712 (v. j. 3237). Totaal 9544 (v. j. 8351). FUiaan Dwarsstraat: Romans 335 (v. j. 372); studiewerken 52 (v. j. 132): kin derboeken 80 (v. j, 97). Totaal 467 (v. j. 601. Filiaal Lorentzlaan: Romans 1369 (v. j. 1023); studiewerken 779 (v. J. 801); kinderboeken 752, Totaal 2900 (v. j. 1824), jeugdafdeling: Kinderboeken 1780 (v. j. 1733): kmderstudiewerken 1026 (v. j, 945), Totaal 2806 (v. j. 2676), IJltleenpost Kethel; Romans 420 (v, j. 313); studiewerken 21 (v. j. 30): kinder boeken 189 (v. J. 201), Totaal 630 (v. j. 544). Uitieenpost "Weeshuis: Kinderboeken 221 fv. j. 162). Uitieenpost Ziekenhuis: Romans 312 (v. j. 314)5 studiewerken 5 (v, j. 5). To taal 317 (v. j. 319). Correspondentschap Maasdijk: Ro mans 151 (v. j. 101); studiewerken 3 (v. j. 29); kinderboeken 99 (v. j. 116). To taal 253 (v. j. 246). Gevluchte arrestant had niet lang plezier van zijn ontsnapping Enige dagen geleden wist een jongeman uit Schiedam die door een politieman was aangehouden ter zake van een overtreding te ontsnappen. Hij reed op een race fiets naast de agent in de rich ting van het politiebureau. Plotse ling nam hy een sprint en voordat de politieman kon ingrijpen was de arrestant er tussen uit. Er werdm waarschuwingsschoten gelost, doch zonder resultaat. Natuurlijk liet de betreffende politieman het er niet bij zitten. Gisteren kan de jonge man worden opgespoord. Hij heeft dus weinig plezier gehad van zijn ontsnapping. Een kapot rijwiellampje kan de fietser vaak op de meest ongelegen ogenblikken in moeilijkheden bren gen, Aangezien het gebruik valt in de periode, dat geen enkele winkel meer geopend is. maakt het meestal een wandeling onvermijdelijk. Op het Rubensplein en aan de Rotterdamse dijk kunnen nu twee automaten redding in de nood bren gen. Twee rijwielhandelaars zijn er namelijk toe over gegaan, zich van een rij wiellampje-automaat te voor zien. De fietsers, die nu de kans op een bekeuring wegens, het rijden zonder licht willen voorkomen, kun nen hier terecht. Naar wij verne men, is de ervaring dat er reeds een regelmatig gebruik wordt gemaakt van deze ongetwijfeld nuttige in strumenten. Vanmiddag om vijf uur zal van een der hellingen van de werf Jan Smit Czn, N.V. te Alblascrdam het voor Finse rekening in aanbouw zijnde stoomschip „Pallas" (2800 ton d.w.) te water worden gelaten. De opdracht tot de bouw was door de Finska Angfartygs a.b. (Finse Stoomvaart Mijl te Helsing- fors medio 1951 verstrekt aan de werf Jan Smit, tegelijk met de be stelling van nog twee zusterschepen bü werf „De Merwede" te Har. din x veld. Het verdient vermelding, dat deze rederij onder de hoofddirectie van o.a. consul Birger Krogius en Georg Rönnholm te Helsingfors tezamen met diverse Finse zusteronderne mingen de grootste opdrachtgeef ster aan de Nederlandse scheeps bouwers is. Tet totale bouwpro gramma, afgeleverd en in bestelling, omvat ca 100,000 ton d.w. en wordt uitgevoerd op verschillende Neder landse werven. Door het scheeps. installatiebedrijf „Nederland" zijn of worden machine-installaties voor al deze schepen geleverd tot een gezamenlijk vermogen van ruim 57.000 pk. De „Pallas" is gebouwd als shel terdekker, onder de hoogste klasse van Lloyds register en de Finse ijsklasse Ia. De hoofdvoortstuwingsinstallatie is een quadruple expansie stoomma chine van het merk „Nedcrland- Elsinore" van zeer moderne cn ro- buste constructie. Door scheepsm. stallatiebedrijf „Nederland" te IJs- selmonde worden voor de „Pallas" zowel als voor haar twee eerder genoemde zusterschepen in licentie deze zuiger stoommachines ge bouwd. Het ontwikkeld vermogen bedraagt 3400 i p.ken het zuinige stoomverbruik van 3 47 kg'pk per uur is mede te danken aan de toe passing van een turbo-com press or. Doze wordt aangedreven door de uiUaatstoom van de la ge-druk.cy linder en brengt de- stoom tussen de lc cn 2de middeldvuk-cyUnder op een hogere temperatuur, een druk waardoor het ïendement zeer gunstig afsteekt bu dat van con ventionele zuigerstoomma chines. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bU onjeval: G.G. en G.D, Tuinlaan S9. Telefoon 69290. Muziek: 11 Juli, Plantage. 6—10 uur: Muziekfestival Schied. Federatie v. Muziekcorpsen. Films: Passage, da. 2 cn 3 uur, Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 9.15 uur: De raad selachtige mr Moto (14 jr.). Monopole, da. 2, 7, 9 uur, Za. en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: Met de blanke sabel (14 jr.). Kleine diefjes aangehouden De politie heeft enkele jongetjes aangehouden, die zich schuldig had den gemaakt aan kleine diefstallen. Deze werden dc laatste weken ge pleegd in het open Zwembad aan de West-Frankelandsedijk. Straatpredlking Vanavond om 8.15 uur zal de Evangelisatie der Gcreform. Kerk weer haar tweeweekselijke straat- prediking houden op het plein te genover de H.A.V. Bank. Het Evan- gehsatiekoor o.l.v. André Vervoerd verleent zijn medwerkmg, terwijl als spreker hoopt op te treden de heer H, Muys. met het onderwerp: „Wat wil je worden?" PvclA-raarlflirl neemt ontslag na grofheid A an burgemeester (Van onre correspondent) ARNHEM ln een brief aan de raad der gemeente Rcnkum heeft het raadslid W. Middendorp (PvdA), bedankt voor het lidmaatschap van de gemeenteraad. In deze brief zegt dc heer Middendorp, die achttien jaar deel van dc raad heeft uitge maakt. niet meer te willen verga deren onder voorzitterschap van de burgemeester, die hem in de open bare raadszitting grof heeft beje gend. Laniels voorstellen in tweede lezing aanvaard PARIJS. De Franse Nationale Vergadering heeft Zaterdagmorgen met 313 tegen 268 stemmen te finan ciële voorstellen van premier Lamel in tweede lezing aanvaard. In de tekst, zoals die de vergadering bij de eerste 5ezing was voorgelegd, werden slechts geringe wijzigingen aangebracht. Buitenlands personeel van Bata in ons land EINDHOVEN. Dinsdagmorgen zal op het vliegveld Welschap een. vliegtuig uit Engeland arriveren met een groep van 22 personen uit 13 ver schillende landen. Zij bchdiren tot het hoger ver koper spersonecl van Bata. Zij zullen Dinsdag de Batafa- brïek te Best bezichtigen, Woensdag Amsterdam en Donderdag Den Haag bezoeken. Vrijdag komen" zy in Best terug, vanwaar zij Zaterdag weer naar Engeland vertrekken. Aan boord van het m.s. Sibajak van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, dat Zaterdag 25 Juli uit In donesië te Rotterdam wordt ver wacht, bevindt zich een Nederland se moeder en haar zesjarig dochter tje, die de hele lange reis van Aus tralië via Indonesië naar Nederland maakten om het dochtertje door een bekende Groningse professor een operatie te doen jondergaan, welke de medici in Australië klaarblijkelijk niet aandurfden. Dc heer A. C. van der Voet, die by verschillende scholen in Rotter dam het onderwijs heeft gediend en het laatst als schoolhoofd aan de openbare school aan de Korfma- kersstraat was verbonden, is in de leeftijd van 64 jaar overleden. Het stoffelijk overschot is vanmorgen op de algemene begraafplaats Crooswyk ter aarde besteld. Zaterdag en Maandag, 11 cn 13 Juli in onze etalage met het nieuwste Steriliseren in slechts enkele seconden ORANJESTRAAT 13 Tel. 65673 - Schiedam Gevr. door a.s. echtpaar in Schiedam of omgeving in woning. Dc Jong, Lef. de Montignylaan 21, Rdam-N. Dp het Consultatiebureau tot Bestrijding der Tubercnlose, Stadhoudcrslaan 98, Schiedam, is vacant de functie van Sollicitaties te richten tot de Geneesheer-Directeur MAGAZIJN „DE OOIEVAAR" de speciaalzaak van Schiedam HEEFT PLAATS VOOR EEN VERKOOPSTER en LEERLING -VERKOOPSTER HOOGSTRAAT 138/144 Aanmelden na 13.30 uur Koeriersters Nette jonge vrouw zoekt •werk. onverschillig wat, 4 jaar kantoorervaring. Br. nr S 893 bur van dit blad. D. OC MUM ÖIUUBTKMtSCHIEDAM m itijt Voor pasfoto's naar K, van Vuuren, Hoogstraat 106. tel, 6720, ln. spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Voor feestjes, bruiloften, vergaderingen en vereni- gingsavonden natuurlijk de Ruiter. Broersveld 55. Vraagt condities. Maarvoor vacantie is geld nodig: Dat kunt ge verdienen door enige weken bij ons te werken. Eenvoudige, zindelijke en leerzame arbeid voor van 15 jaar of ouder. U krijgt betaald volgens loonregeling. Ge kunt U dagelijks melden STOOMVVASSEEU Stadhouderslaan 3 DE PAUW Te kóóp kippenren en hok met jonge hennen, kloek met kuikens en kippen; tevens een 1 pers, opklapbed en een 1 pers. led. met kapok of veren bed, nachtkastje en wastafeltje. Schiedamseweg 30, Kethel. U verft zslf? Doe het nu eens met Historol de lak- verf waar U per kg veel meer mee kan doen. In ne gen moderne tinten, 4.75 per kg. 't Schiidershuis, Brede Marktsteeg by het Stadhuis. in de Herv. MULO-School, Telefoon 43138 GR. VISSERIJSTRAAT 38, ROTTERDAM Opleiding Rijksdiploma A Speciale cursus voor 't aanvullingsdiploma Boeken in bruikleen Inlichtingen en aangifte: G. E. OVERWEG, Burg. Meineszlaan 79 b A. v. LEEUWEN, Mathenesserdijk 300 a, Telefoon 339S9 vraagt voor directe indiensttreding een en een voor bedden- en tapijtafdelmg Cursus voor opleiding tot APOTHEKERS-ASSISTENT van het depart. Rotterdam van de K.N.MJP. Maasstraat 15 AANVANG VAN DE NIEUWE CURSUS SEPTEMBER a-s- Zy, die de lessen willen volgen, worden verzocht vóór 15 Augustus a.s. telefonisch een onderhoud aan te vragen met de directeur Dr J. C. de Keuning, telef. 44710—43320

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1