g5B mm. - Negende KonWilhelmina-mars bracht drukte in de stad 9 Hermes-D.V.S. verliest liet pleit tegen Excelsior C 3 •^7«< Tocht door poldergebied ving aan met défilé Jeugd-Jolijt deze week Een verdiende overwinning voor de B-klassers Er zat Zaterdagavond wel muziek in de Plantage Te goed bij Spaarbank nu al over f 14000.000 Courantenreclame OF stRlt van-3»" 13 DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB CRICKET-DERBY AAN DAM LA AN W.F.-Harmonie als eerste geplaatst Dalende rentevoet in uitzicht Al. KM) A Volleybal-tournooi van de politie Op geparkeerde auto gebotst ■TMS heeft nieuwe directeur SCHIEDAM Koeriersters is niet te vervangen 2 Maandag 12 Juli 1953 De jaarlijkse Koningin Wilhelmina Mars, onder auspiciën van N.C.W.B, georganiseerd door het Vendel Schiedam van de Oranje Garde, heeft ook dit jaar weer zeer veel belangstelling uit wandelsporlkringen getrokken* Met het oog op de grote deelname, was de startplaats voor het eerst ver legd naar het Volkspark, waar het Zaterdagmiddag al spoedig een drukte van belang was, niet alleen van de deelnemende groepen, doch ook van de zjjde van het publiek, dat van de startplaats af het défilé wilde gade slaan. Het was ruim half drie toen men verzamelen blies en de deelne mende groepen zich opstelden om na een tocht door het centrum van Schiedam het voorgeschreven circuit te lopen. .Dif zijn ze don, de zestien Schiedamse politiemannendie met mo torman Kr oioin kei uoorop. deelnomen da" 5*® Laura rit. Men ziet de proep opgesteld voor de nieuwe garage, die momenteel achter het politiebureau aan de Lange Nieuwstraat z'n voltooiing nadert. ging DOK. welke de prijs pntving voor de groep met het grootst aan tal deelnemers, mocht by het défilé voor haar keurig marcheren een ap plausje m ontvangst nemen. Ruim een half uur duurde het de- filé. waarna elke groep, de af te leg gen route in aanmerking nemend, haar weg vervolgde. Het was ditmaal een werkelijk landelijke dorpentocht. welke over Kethel, Oversclue, Hillegersberg en Bij het stadhuis waren, om het défilé sf te nemer., bijeengekomen, wethouder H. Sabel, die de functie van de burgemeester waarnam, wet houder mr P. van Bochhove, ge meente-secretaris mr N. j. Post, de heer M. Holl, inspecteur Onderwijs en voorzitter van de Schiedam sche Gemeenschap, de heer J. A. van Reijn Eer.te Officier depot Korps Mariniers Rotterdam, de heer K. den XJyï, S. M. I Garde Fuseliers Prin ses Irene Schiedam, benevens ver schillende genodigden met hun da mes. Het was hij half vier toen het Ven del Schiedam van de Oranje Garde de eerste tonen over de Markt deed weerklinken, waar in dichte drom men de Schiedammers waren opge steld om niets van bet indrukwek kende défilé te missen. Kort hierop volgde het défilé. Het zal in de toekomst zeer moeilijk zijn voor de burgergroepen, om in wan- delmsrsen, de houding en het tempo van de militaire groepen te evena ren of te benaderen. Bij dit défilé viel, zonder afbreuk te willen doen op de overige militaire korpsen, de houding van het Korps Adelborsten uit Den Helder bijzonder op. En, hoewel zij met eens m de prij zen zijn gevallen, willen wij hier vermelden de jeugdgroep van de „Hollandse Schotsen", welke bij het défilé beslist geen slechte indruk maakte. De Schiedamse Turnvereni- Advertentie. IM.) Waar kunt U meer koopjes verwachten dan in onze ai- deling baddoeken? Want juist in ons beste artikel, Twentse baddoeken, waarin onze voorraden altijd bet grootst zijn hebben wij geen haive maatregel genomen. Duizenden dozijnen prach tige Jacquard doeken, bad doeken in uni pastelkleuren en in zeer exclusieve mo derne streepdessms, worden verkocht voor prijzen meer dan 30 tot 40% onder de waarde. Baddoeken waarvan Twente U een prima kwaliteit ga randeert en de prijzen U alles zeggen. SERIE1S— Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van de grootste partij bar,doeken die wij ooit m huis hadden, voor prijzen die alléén in deze opruiming mogelij« zijn. VlNKELCEHTRUM BWIIFNWEG, Tei 23"" Tal pon autoriteiten tan-ren Za terdagmiddag op het bordes voor het stadhuis aanwezig, toen daar dc deelnemende groepen van de Kon. Wtlhelnuna-mars uoorbij trakjeen. In verband met vacautie van mr Peek trad wethouder Sa bel als maar nemend burgemees ter op. Schiebroek voerde. Volgens verkla ring -van diverse groepleiders was ditmaal de tocht zeker aantrekkelijk, en liet de organisatie niets te wen sen over. Begrijpelijk was de deelname ook dit jaar weer bijzonder groot, hoe wel het zuivere aantal minder was dan vorig jaar. Dit was hierdoor te verklaren, dat vorig jaar ook de school groepen hun laatste tocht ge lijktijdig met de Koningin Wilhel- minatnars moesten lopen. Met het oog op het vertrekuur, kon het niet anders of het moest laat worden voordat de laatste groe pen binnen zouden zijn, en ertoe kon worden overgegaan om de uit slag bekend te maken en de prijzen uit te reiken. De marsleider, de heer Pit. van Oordt had ook du jaar deze taak weer op zich genomen. In totaal namen aan de 9e Kon. Wilhelm ma Mars 82 groepen deel. Op de 12 km was de uitslag: 1, Kindervreugd Ridderkerk. 630 punten. 2. SVO Utrecht 622 punten. 3. OVG Leerdam 610 punten. 18 km jeugdgroepen: 1. Roimde Vlaardmgen 730 punten 2. Steeds Voorwaarts Den Haag 689 686 punten. 4. Vriendenkring Ridder kerk 681 punten. 18 km scholen: 1, Kon, Juliana School Kethel 695 punten. 2. Geref. School Fernis 673 punten. 3. Schoonderloo School Bot terdam 662 punten. Burgergroepen 30 km,: 1. J. S. W, Rotterdam 745 punten. 2. WSVDe Waal 695 punten. 3. EMN Delft 690 punten. Militaire groepen: 1. Korps Adelborsten Den Helder 1020 punten. 2. School Reserve Offi cieren Verbindingsdienst Utrecht, 980 punten, 3. Opleidingsdepot Utrecht 905 punten. Defileer prijs: Korps Adelborsten Den Helder. Commando prijs: School Reserve Offic. Verbindingsdienst Utrecht. Voorts waren er nog prijzen voor die groepen, welke met het grootst aantal deelnemers hadden deelgeno men, en voor die groep welke het van de verste afstand gekomen was. Een bijzonder woord van waarde ring voor de politie, die gedurende het défilé en gedurende de mars de weg voor de wandelaars op een zo voorbeeldige wijze heeft vrijgehou den. Het volgend jaar, wanneer Oranje Garde 20 jaar zal bestaan, hoopt men de 10e Kon. Wilheïminamars met bij zondere luister te vieren. Dinsdag: Frans Halsplein gymna- stiek-demonstratie van DOK. Aan vang kwart voor 8. Gecostum eerde voetbalwedstrijd door Ver. Singelkwartier. Lorentz- Isan voor de Finse school. Aan vang half 8. Spelavond en poppen tentoonstel ling in Kethel bij de Ferenlaan. Alleen 8—12-jarigen. Aanvang 7.15 uur. Woensdag: Wielerwedstrijd op ge wone fietsen voor jongens 14—17 jaar. Parcours Lange Nieuw- straat—Turnlaan. Aanvang uur. Opgeven t.m. Dinsdag 14 Juli 12 uur. Zie de adressen. Het geheel o l.v. de rennersvereniging ..Schie dam" Woensdag: Volksdemonstratie door een groep uit Maasland Mede werking van het pypercorps ,.De Harmonie". Er wordt gedemon streerd op het Hoofd. Aanvang 7,30 uur. Donderdag: Spelavond met pop- penlentoonstelling op de speel plaats school Huismanstraat. Al leen 813-jarige jongens. Aan vang 7.15 uur. Hengelaars in Kethel De hengelsportvereniging „Schie dam en Omstreken" organiseerde Zaterdag een hengelwedstrijd voor de jeugd. Deze wedstrijd werd ge houden in de Kleine Polder "te Ke thel. De vangst was matig. De prijswinnaars waren: 1 J. Zag- wijn 49 pnt., 2 L Jöngenengel 32 pnt., 3 A. Wiese 16 pnt. 4 J. Prein 15 pnt 5 H. v. d. Waal 14 pnt. 6 P. Pretn 14 pnt, 7 J. v. Eijk 8 pnt 8 J. Piet 4 pnt.. 9 Baris 4 pnt., 10 J. v. Hattem 2 pnt. ESPERANTO-AGENDO Merkredon, la lóan de julio: Ni legos kune „la blanka malsanq". Skotoj vizitos la 21an de julio se gei bh III en Rotterdam, iru tien por bonvemgi ilin. Op Hemelvaartsdag zijn in Pur- roerend. Z.O. Beemster, ongeveer 1000 cursisten bijeen geweest, die deze winter de Esperanto-lessen ge volgd hebben van het dagblad voor de Zaanstreek ,.De Typhoon", „de Nieuwe Noordhollandse Courant" en „de Noord-Amsterdammer". Burge meester W. N. Kelder van Monni kendam heette allen welkom in het Esperanto. Van de duizend cursis ten hebben daarna 350 met succes een eenvoudig examen afgelegd. De tan-veztgen werden in het Esperan to toegesproken door de heer Van Haren uit Amsterdam, de heer Delaïre uit Frankrijk en de heer Bashir uit Pakistan. Deze buiten gewoon goed geslaagde familiedag was geor*?ni-èprd door het Espp- ranto-comité Z aanstreek -Waterlan d. 2247. Rob verkent de baai verder. Het eiland blijkt maar klein te zijn. Nee, als er mensen op le ven, moeten zij de scho ten hebben gehoord Dat is een heel slecht teken, er) hij vreest het ergste. Het enig teken van* leven dat hij ontwaart, zijn honderden vogels, die nu by het naderen van „De Vrijheid" opvliegen uit tal van verborgen schuil hoeken Het zijn hele gro te dieren, ze doen een beetje denken aan fla mingo's. maar zü zijn veel minder elegant Rob be sluit voor anker te gaan. Hder amoetenkeonderzoeken. Aan boord van zijn dat het de grond niet bereikt Dat betekent in monsters enkele meters beneden de kiel vaa zijn jacht wordt hij "iet wijzer Hij maakt gpbruik ieder geval, denkt Rob. dat liet in de baai be- schip op hun prooi liggen te loeren, van een ploegschaaranker, maar het blijkt hem, hoorlijk diep isMaar Rob weet met, welke Der derby tussen de beide Schiedamse cricketclubs Hermes-DVS en Ex celsior aan de Damlaajj is in een verdiende overwinning voor de B-klas sers geëindigd. Verdiend was deze overwinning, omdat van de Oudedijk bewoners zowel het fielden als het bowlen op betEr peil stond. Over het Hennes-elftal lag weer die fatale matheid, die het reeds in verscheidene wedstrijden parten heeft gespeeld. Er werden enige vangkansjes gemist, hetgeen Hermes zeker een uur fielden extra kostte. Excelsior slaagde er namelijk in, nadat het öe toss verloren had en door de Hermes-aanvoerder Stolk het eerst naar de wickets was gestuurd, om de Hermes-fleiders voor een totaal van 185 runs meer dan drie en een half uur in het veld te hou den. Hiermede was de morele tegenstand van het Hermes-elftal reeds ge broken en nadat de kopwickets voor een gering aantal runs door de Ex celsior-aanval waren opgeruimd, lag voor Excelsior de overwinning voor het grjjpen. Hoewel de wedstrijd eerst twintig voor fcjjd beslist werd, heeft er voor de Damlaan-bewoners zelfs geen kans op een draw Ingezeten. Daarvoor was de tegenstand te veel zonder vertrouwen. Een spelmoment tijdens de plaatselijke cricketontmoeting tussen Hermes-DVS en Excelsior, die Zondag aan de Damlaan plaats vond. De beslissing van Stolk, om na een gewonnen toss eerst te gaan fielden, was met het oog op het weerbericht, dat in de middag re gen voorspelde te billijken. Had hij echter geweten, wat hem te wach ten stond, dan was zyn beslissing zeer zeker anders uitgevallen. Nu openden A. Oosterholt en A. Schoof voor Excelsior de innings op het bowlen van H. Stolk en J. Schef- fer. Stolk nam zelf de bal ter hand, om te profiteren van de swerve, d.i. de afwijking in de lucht, die de nieuwe bal in de eerste overs vertoont. Wei swervde de bal ge noeg. maar zijn lengte en richting waren niet zodanig, om succes te oogsten. Hij betrok dan ook reeds na vier overs gebowJed te hebben zijn andere stock-bowler H. van Meurs m dc aanval. Hel Ëxcelsior- openingspaar bezorgde, hoewel 't niet overtuigend batte, zijn club toch een goede start. Eerst op een totaal van 34 werd A. Schoof door Tette- laar op het bowlen van H. van Meurs voor 11 runs gevangen, Met van een klankenweelde. die we maar zelden aantreffen. Negen plaatselijk I harmonie-corpsen hebben er hun I krachten gemeten. Het resultaat was, dat de jury, bestaande uit de heren „v. Piet van Mever en Gijsbert Nieuw- 2. Steeds Voorwaarts Den Haag 689 Het jaarlijkse muziekfestival heeft land de Wjjt0n-Feyenoord Harmonie punten. 3. Oranje Garde Klundert Zaterdagavond de Plantage vervuld alg e'erste op de puntenïijst plaatsten. Met O.B.K- en het Leger des Heils, niet minder dan ƒ337.008,63 tot ƒ14.131.018,85. verdeeld over 38.733 refte- p j MuHek'veren. Wilton Fyenoord; ningen (30 Juni 1952: ƒ12.668.373,53 met 37.778 rekeningen). Bjj de jaar- U Harmonie-orkest „OJ3.K.": 3. Mu- wlsseling knn worden gewaagd van het bereiken van de mijlpaal van ziekkorps v. h. Leger des Heils; 4. ƒ13.000.000,spaartegoed. In een half jaar tüds werd een nieuwe mijlpaal Gusto's Muziek veren.; 5, Chr. Mu- gepasseerd, want de ƒ14.000.000,Is al weer ver overschreden. die respectievelijk tweede en derde werden, krijgt W.F. nu drie concer ten te verzorgen, welke inxaanmer- king komen voor gemeente-subsidie. De daarop volgende vijf orkesten krijgen twee subsidie-concerten toe gewezen en de laatste in de ry, dat was dan „St. Radboud", houdt er één over. De totaal-uitslavan het concours In de bedrijven werd by de loon- betahng f 6.702.50 aan spaargeld in gehouden en aan de Spaarbank af gedragen Op 2 616 adressen werd f 39 577,— aan spaargeld afgehaald In de ge zinnen zijn 4 202 bustes geplaatst. 511 busjes wrrden geledigd; zij le verden f 6 647.59 spaargeld op Uit gereikt werden 47 ba by boekjes. Het Jp'igdtegocd nam toe met f 1.029.99 tot f 64 711 26. verdeeld over 3 «73 K-ugtRpaaibankboekies (30 Juni 1952: f 53 282.97 met 5.200 boekjes). Op de scholen wprd voor een aarde van f 3 260,35 aan spaarze- gels verkocht, op de Jeugdspaarbank I spaarders. voor een waarde van f 215.70. De zegelverkoop op de scholen is ver geleken met het eerste halfjaar 3952 belangrijk geslegen namelijk van f 11.861,15 tot f 13 013.85. Het groeiend spaartegoed heeft geleid tot een stijging der tegoeden bij de banken en bij 's Rijks Spaar bankrekening. Het wordt steeds moeilijker voor de spaartegoeden een v®ihge liquide en rendabple belegging te vinden. Sedert medio 1952 beweegt zich de rentevoet voor bel paging op lange j termijn in sterk dalende lijn. Deze ontwikkeling is met zonder beteke nis. aangezien de rentevergoeding aan spaarders niet ingang van 1 Januari 1953 werd verhoogd. Ten laste der opvraagbarp saldi zijn Ie» I ningen op termijn toegezegd. Overi- geus handhaaft de Spaarbank een sterke liquiditeit in het belang der ziekveren. Harpe Davids; 6. Schie dams Politie Muziekgezelschap; 7. R K. Harmonie-orkest St. Ambrosius; 8. Arb. Muziek ver en. Crescendo; 9. R.K. Muziekveren. St. Radboud. Zomeravond-voetbal aan de Parallelweg Voor de zomeravond-voetbalcom petitie op de velden achter de Pa rallelweg worden deze week de vol gende wedstrijden gespeeld: Maandag: afd. A NVLBMT, afd. C DSLCOJ 3. afd. C EPB—COJ 4. Dinsdag: afd. A ELDOSCOJ 1. afd. B GEVC—Flamingo's, afd. C DSB—VOP. Woensdag: atd C: COJ 3COJ 4, afd. C DSL—ErB. Donderdag: afd. A ELDOSNVL. afd. B Flamingo—Steeds Vooruit. Vrijdag; afd. C COJ 4—DSL. aid. C COJ 3—DSB, afd. C EPB—VOP. N. Huet als partner ging A. Oos terholt onverdroten verder. Stolk cbangde zijn aanval veelvuldig, o.i. zonder de bowlers tijd te geven zich in te bowlen, maar succes bleef uit. Eerst op een totaal van 70 vuns boekte de Hermes-aanval haar tweede succes, toen N. Huet door A. v, d. Ende in de slips gevan gen werd voor 21 runs. Tot de lunch, die aanbrak bij een stand van 80 voor twee hielden A Oos terholt en G. Duim el hun. wicket intact. Direct na de lunch bracht Stolk weer een nieuwe bowler in de strijd, W. v. d. Sloot Nadat de bei de Excelsior-batsman. vooral dooj* minder goed bowlen, de honderd op het bord hadden gebracht, bowl de deze bowler op een totaal van 103 runs de openings-batsman A. Oosterholt voor een nuttige 27. Even later stumpte Keuzenkamp, die in deze wedstrijd, ondanks de vele scheve ballen, die hij van de bowlers te verwerken kreeg, toch te veel byes weg gaf. op het bow len van Tettelaar nr. 4 G. Duimsl voor 29 runs. Jacques Oosterholt kreeg nu gezelschap van de left hander J. Dries, maar laatstgenoem de wjst zich niet voldoende te be heersen en na enige missers werd hy dan ook op long-on door v. d. Sloot uitgevangen. Oosterholt op dreef Hierna is het vooral Jacques Oos terholt geweest, die door zeer oor deelkundig batten de vprdere Ex- celsior-innings heeft beheerst. He laas kreeg hij van de staart-bats- men te weinig steun, daar zij allen na weinig runs gescoord te hebben door de Hermes-aanval, ic. H. van Meurs. werden ingerekend. Maar dank zij het feit. dat hij door scherp runnen veel onrust wist te bren gen in de gelederen der Hermes- fielders, waardoor onnodig vele runs cadeau werden gedaan, bleef het Excelsior-totaal toch regelmatig stijgen. Een door de veteraan uit gelopen vier op het toch niet grote Hermes-veld verdient hier m het bijzonder vermelding. Op een to taal van 185 runs werd hii van een mislukte slag door Scheffer uitge vangen en p onveranderd totaal kwam het einde van deze Exelsior- innings. Jacques Oosterholt had voor zijn elftal een onbetaalbare 49 gescoord. Van de Hermes-bowlers had H. van Meurs mg het meeste geluk en kwam met de cijfers van 5 voor 37 nog zeer dragelijk uit de strijd J. Scheffer noteerde 143. C. Tet telaar 2—30. G van Vuur en 1—15 en W. v. d Sloot 1—13. terwij] H. Stolk, A Melief en A. Keuzen kamp met resp 02. CM-7 en 0—7 geen wicket veroverden. Slechte start van Hennes Even half vier was de Excelsior- innings ten einde en het openmgs- paar van de Damlaan bewoners H. Stolk en A. v. d. Ende moest dus nog voor de thee naar de wickets. Tn deze overs voor de thee boekte Excelsior reeds haar eerste grote succes, daar Stolk reeds in de eer ste overs een bal van Ter Braak probeerde te hoeken. Deze stag mislukte en Stolk werd op mid-on door F. Bakker uitgevangen. Om kwart over vier. bij een stand van 25 voor 1. brak de theepauze aan Deze onderbreking bleek een slechte invloed op de Her mes-bats- men te hebben gehad, want na de hervatting trad een ware collapse in. Achter elkaar werden A. Keu zenkamp, A. v. d. Ende, W v. d. Sloot en A. Scheepmaker door de Excelsior-aam-a! ingerekend en by een stand van 5 voor 48 was de match dan ook practisch reeds door Hermes verloren. Wej bracht Tet telaar nog even hoop m do Hcr- mes-harten, door samen met A. Mehef de telegraaf dicht m de buurt van de hondord te brengen, maar even voor het bermken van deze mijlpaal werd de free-hilter, die 2eer oordeelkundig had ge speeld. met een fraaie bal door Jacques Oosterholt gebnwled Weer was de tegenstand van de Hermes- batsmen gebroken en achter elkaar verdwenen nu J. Keuzenkamp, A. Melief, die een goede 30 had ge scoord en J. Scheffer. De telegraaf wees lil runs aan voor het ver lies van 9 wickets. Met het laatste paar, H. van Meurs en G van Vuu- ren op de mat is Hermes er toen nog in geslaagd een redelijk aan zien te geven. Vooral ,Van Meurs batte in een aantrekkelijke stijl en toen van Vuurer op een totaal van 140 door Ter Braak gebowled werd. bleef Van Meurs met 22 runs not out. Het wicketkeepen van Midden dorp was een lust voor het oog. De wickets werden genomen door: H, Ter Braak 4 voor 27. J. Dries 3—44 en J- Oosterholt 3—34. Verdere uitslagen HCC 3Hermes DVS 2 e«n draw. HCC 3 scoorde 240 runs voor het ver lies van 7 wickets. Hermes-DVS 2 ant woordde met 165 runs voor het ver lies van 7 wickets Tijd. Van de Her- mes-bowlers namen C Smits met 1—75, h Borram met 2—87, A. Meyer met 1— 12 en W A. v. d Most met 1—5 de wickets. In de dubbele cyferS kwamen: S. J. v. d Ende 33. B Hoek 40. H. Nieuwen dijk 11, T. Hille 23 en I#. Hor- ram ia not out. Hermes-DVS 3 zette haar opmars voort en versloeg aan de Oude Dyk Sparta 3 met 32 runs. Hermes-DVS 3 scoorde 97 runs waarvan P van Vliet 31. B. KlooS 24 en F. Veldhoven 14 Sparta 3 scoorde 65 runs Bowlmgcij- fers Hermes-DVS 3: G. Soyers 7—40, D Durrer 3—22 Sparta 3 wilde bet nog op de tweede innings proberen, maar bij een. stand van 99 voor 2 werd de poging opgegeven In dexe tweede in nings scoorde F. Veldhoven 20 runs. A. C. Stijl en H Tap bleven met resp 25 en 46 runs not out. Hermes-DVS 7—Excelsior 5, gewon nen door Hermes-DVS 7 met 38 runs. Excelsior 5 scoorde 91 runs, waarvin W Peters 34. A. Walbeek 12 en P. Sparia 34. Bowlmgchfers Hermes-DVS 7; W A v. d Most Sr 341. H Beyer 5—35. A Stouthandel 0—4 en D, Baris 2—9- Hermes-DVS 7 scoorde 129 runs. waarvan H Beyer 11. D Bans 21, W A v. d Most Sr 22 en H Tap 44 Bowlinccilfers Excelsior 5" A walbeek 2—33 R "Hermans 4—38. P. Sparla 1—3(1 en B. Janse 113. Hermes-DVS 4—Sparta 4 gewonnen door Sparta 4 met 24 runs Sparta 4 scoorde 61 runs Bowlmecijfers H°r- mcs-PVS 4' J Kuiters 5—20 J Teros'ra 1—4. P. de Jonge 1- T 2—9- Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bjj ongeval; G.G. en GJD. Tuin laan 89. Telefoon 69290. Muziek: 11 Juli, Plantage. 610 uur; Muziekfestival Schied. Federatie v. Muziekcorpsen, Films: Passage, da. 2 en 8 u: De raad selachtige mr Moto (14 jr.). Monopole. da. 2, 7, 9 u: Met de blanke sabel (14 jr.). Dinsdag organiseert de Schiedam se Politie Sportvereniging een vol ley ba]tournooi, waaraan zal worden deelgenomen door de Politiesport» verenigingen uit Den Haag, Baarn, Delft, Voorburg, Bloemendaal, Vel gen. Rotterdam. Alphen aan den Rijn en Schiedam. De Schiedamse Poli tie komt uit met twee ploegen. De wedstrijden worden gehouden op het terrein in het Volkspark en be ginnen 's morgens om half tien. Eni ge fraaie prijzen zijn beschikbaar gesteld. Onder de deelnemende ploe gen bevinden zich enkele zeer ster ke teams. BUH.G-ERBÏJKE STAND Geboren: Wilhelmina C, d. v. J, Zeer en H. P. Okhuijzen; Barnardus H. A„ x, v. L. P. Timmers en M. F. J. Melchert; Hans, z v. H. Waardenburg en A. Koud- siaal; Lucia. d. v. L. van Eyk en C, J. Wijkhuizen. - ROTTERDAM In de Schepenstrstkt is Zaterdag nacht een 39-jarige manwonende op de Rotterdamse Dijk in Schie dam, 'met zijn". &üto'In botsing ge komen met een geparkeerde auto, die het trottoir opreed en tegen een boom tot stilstand kwam. De auto bestuurder die onder drankinvloed verkeerde is in het politiebureau Oostervantstraat opgesloten nadat de politiearts hem een bloedmon ster had afgenomen. Zijn .auto is weggesleept, De Zaterdagmiddag in Caland- West gehouden uitreiking van diplo ma's aan de geslaagde leerlingen Van de Technische Middelbare School „Technicum" te Rotterdam, kreeg een bijzonder tintje, aangezien het de laatste maal was, dat ir B. B, de Regt als directeur van de school de diploma's overhandigde. De heer De Regt heeft namelijk besloten zijn functie neer te leggen Vijftig jaar geleden legde hy de grondslag voor de school door als 18-jange' jongen een cursus op het gebied van bouw kunde te gaan geven. Hijzelf ging nog op de M.T.S., die toen .'.Acade mie" heette. De cursus werd gegeven in twee kamertjes in het ouderlijk huis aan de Scbeepsmakershaven en het eerste jaar namen er 21 leerlin gen aan deel. Langzamerhand breid de de cursus zich uit en in 1913 werd een pand gehuurd aan de Leuveha- ven. waar de school lange tijd was gevestigd. Later verhuisde de school naar de Witte de Withstraat en nog later naar de Eendrachtsweg. In 1920 kwam er een Oostenrijks Vliet i-DVS antwoordde met 37 ruts Sparta 5—Herme=-DVS 6 gewonnen .door Snarta 5 met 50 runs. Hermes-DVS scoorde 67 runs, waar van J Ris 16. Soartg 5 «coorde 117 runs BrwlInT lifers Hermes-DVS 6" J. Scbilne-on-d 1—30 W van Pelt «—35 H Noor dijk 1—22 en tfl. van Meurs 1—17 Afscheid bij "asfabriek Aan de voorman-stoker van de gasfabriek, de hser Th. Sies. is we gens hot bereiken van de pensioen- perPchtiEde leeftijd eervol ontslaa pleMkmd bu ,r De Reet m huls. Hu verleend Zeterdaemorsen hebben'; stelde de veelbelovende knaap in de directie en jubileumcommissie ten gelegenheid te studeren en in 1930 hutze van de heer S.es afscheid ge-1 werd deae leraar bij de school van nomen en hem geschenken over- Hegt. Het was ir E. S. Paeejka. handigdr namens het gezamenlijke Omstreeks 1938 werd ir Facejka me- personeel en namens zyn collega's, de-directeur. In 1948 werd hij be- Ook waren bloemen gezonden. noemd tot hoogleraar in Bandoeng. Hiermede vervullen wij de droeve plicht U ken nis te geven van het overlijden van onze chauffeur, de Heer L. WINTERSWIJK Zijn grote ijver en werk kracht in een 14-jarige staat van dienst zullen wij dankbaar blijven ge denken. Schiedam. 12 Juli 1953 Fa \V. v. PELT en Zn expediteurs. Schiedam Ronde glasplaten, schmfrui- ten. glas in lood, geslepen snif p-deuren. toiletspiegels n'~ 1 "e-glasplaten, autorui ten enz levert U Loopik's GI'u-industrie. Boterstraat 39 Telpfnon 68945 Te koop: zga.n. luidspreker met mooie kast. Tussen 6 en 6 30 uur te bevragen: Vlaar- dmgerdijk 77 a. permanent wave v.a. 6-i de nieuwste modellen Maï- son „Modern". Jac. v. Kal- ker, Hoogstraat 53, Schie dam. Telefoon 69750. Be leefd verzocht vroegtijdig te bespreken. Te koop: rijwiel, zo goed als nieuw. Compleet. Vaste prijs 65.Hoofdstraat 229. Tot ons leedwezen is na een kortstondig lijden heden van ons heenge gaan onze geachte col lega. de Heer LEENDERT WINTERSWIJK Zyn grote werkkracht en trouwe plichtsbetrachting zullen bu ons steeds tn herinnering blijven. Schiedam. 12 Juli 1953 Personeel ^Fa W. v. PELT en Zn Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1