§3*1 WSÊfM C D Vogelzang klinkt niet meer zo erg uitbundig Slecht voorjaar heeft de gelederen gedund Met. a<;i:m)a Indonesiërs schonken thee voor Rampenfonds Bevorderingen R.H.B.S. Couraotenreclame DE AVONTUREN VAL KAPITEIN ROB 870 KISTEN, 55.500 kg alse dollars en een geheimzinnige Pool Wandelende jeugd Orgelconcert in de Grote Kerk Zonnebloem-meisjes naar Brienenoord Hoge commissaris bij overdracht Woningblokken met galerijen om de twee verdiepingen STADSKRONIEK Dronkeman werd dolleman Historisch Museum trekt veel publiek Ceramiek-aamvinsten voor Boymans Pleinconcerten SCHIEDAM Koerierssers Dinsdag 14 Juli 1953 A L. At.2? Kijven, is het met de vcicrekano weer ::o goed ,:eeel|A! .1 oor.OTfr (ie nesten u»( verstoord -ijji. hebben de 3SSEJ J vliegkunst aardig ander de knie hebben. ?ÏÏLrï s. i*"".' 'W dc"r luni ouders aevoerd worden. fJLLJ er 7° veel tittl meer beschikbaar om te zingen en dat JLJL m-, li0 ''-b hovend"1:', omdat een. vogel slechts zingt om rijn rL m f'r fjroraYrf daarmee af te bakenen. Thaits echter we- smtVGMl rniJt?!1" en :a'""'istcr 8" niet te vergeten de tone Ti, tv.nflimer. zich nog geducht. Ook de houtduif en de IJLh t "I 13 alle ia.se"- Zo mnWi ik deter tinnen nok weer f.LLcl'JSL. an:e mend de brac,„sluiper in een van de bomen hwm-iiii! w', QfJ Iater hoorde ik er weer een bi? de vooef S!le~irh r f'h(\namrk. Misschien was het wel dè-elide hand'»f i A r m broetiPhchte>i ontslagen acht en co langzamer hand al aan het zwerven gaat tioorbode wan de ?mjaarstrefc. Met de beide mezensborten schijnt het met zo goed gesteld te zijn. <7e hoort of ziet ze bijna niet. leder jaar broedt er een paartje koelmezen in een nestkastje ?n mijn tuin, maar helaas hebben ze dit jaar verstek laten gaan. ik denk dat het in het bos, waar ze tenslotte het meeste voedsel van daan halen, dit jaar naar hun smaak wat te onrus'ig is geweest, waar ze heen gegaan zijn? Een dmg staat vast, dat ze nu nier in de gelegenheid waren om ons van duizenden en nog eens duizenden insecten te bevrijden. Als \ve nog wat. van de vogel zang willen horen, dienen we ons te reppen, want zoals gezegd, eind van deze maand is het weer voor een jaartje afgelopen. Wohswarr laat de een of andere zanger zi-h in September of zelfs in October, als de rui achter de rug is, nog wel eens horen, maar dat is don werkelijk als een toegift te be schouwen. In de polder is het thans heel wat rustiger dan een maand gele den. Kievit, tureluur en grutto hebben met hun kroost de broed gebieden reeds verlaten en bevin den 2ich nu op slikken en schorren aan de kust, of bij de grote rivie ren, De leeuweriken, graspiepers en kwikken hebben nu het rijk al leen. WEINIG ZWALUWEN Het is mij opgevallen, dat er dit jaar belangrijk minder jonge wei devogels waren dan andere jaren en met het oog op het uitermate slechte voorjaar is dat wel te ver klaren. Zelfs eind Mei begin Juni was het abnormaal koud en dat zulks voor sommige soorten vogels wel ëens funest zou kunnen zpn, is heel duidelijk bij de zwaluwen gebleken. Tal van huis- en boeren zwaluwen zijn gestorven bij ge brek aan voedsel of van de koude, misschien ook wel van beide. Bij een boer in de polder huisden min- stehs vier paar boerenzwaluwen (Advertentie LM.) Hebben wij U teveel beloofd toen wij U voorspelden dat wij in deze opruiming geen halve maatregel zouden nemen? Heeft U ooit kunnen ver wachten, dat U nog eens afgepaste gordijnen zou ko pen voor nog géén gulden per stuk? Fijngeweven afgepaste gor dijnen met entredeux, en dubbele onderzoom, daar behoeven wij toch niets aan toe te voegen, en de prijs spreekt voor zich zelf. Woensdagmorgen om 9 uuf begint de verkoop van de meest opvallende aanbieding van deze opruiming, afge paste glasgordijnen 160 cm. lang, per stuk voor Alléén mogelijk in deze oprui ming: Cocos karpetten mef versterkte naad, f*i p A 200 300 cm. nu 29. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 29160 en nu vliegt er nog maar één paar tje rond. Onnodig te zeggen, dat de longen dood in de nestjes lagen, «u heeft het overgebleven paartje weer een nestje in de hooiberg ge maakt en we hopen, dat er, "ai is het laat in de tijd, nog enkele jon gen geboren zullen worden. Let maar eens op, u ziet beslist veel minder zwaluwen dan anders. In die koude dagen vlogen er geen insecten rond en aangezien de zwaluwen met inbegrip van de gierzwaluwen de insecten in de lucht vangen om m het leven te blijven, kan men wel begrijpen, dat dc gevolgen catastrofaal waren. Ook de troepen gierzwaluwen, die ,.sie-sie-sie"-roepend om torens en hoge gebouwen plegen te vlie gen, vind ik eveneens kleiner dan anders, zodat ik vrees, dat een aantal deze periode van voedsel schaarste niet heeft overleefd. Van daag nog telde ik in een der groot ste troepjes dat ik de laatste tiid zag, slechts veertien exemplaren, terwijl je er anders gemakkelijk dertig of meer tegelijk'm de lucht ziet. Allemaal narigheid dus in de ogelwereld. Al sedert enkele weken zie ik nagenoeg dagelijks een of soms zelfs twee torenvalken overvlie gen, hetgeen er wel eens op zou kunnen wijzen, dat er ergens in de buurt een valkenhorst moet zijn. De2e zeer nuttige roofvogeltjes héb bén een paar jaar geleden ook al in onze stad gebroed n.l. in een nis van een dér kerkgebouwen en ik verdenk hen er van. dat zij zich dit plekje nog herinnerden, èn er nu weer éen nest hebben gebouwd. Laten wij hopen, dat ze succes zullen hebben. Ten overvloede wens ik er nog eens nadrukkelijk de aandacht op te vestigen, dat de torenvalk de onschuld zelve is en uitsluitend van muizen leeft, die hij van vaak grote hoogte opmerkt, er even klapwiekend boven blij Et staan, „bjdden" noemen we dat, en als hij zijn kans schoon ziet er pijl snel op af schiet en voor dat hij het beseft is de argeloze muis al in zijn nekvel gegrepen en vervol gens naar de regelen der kunst verorberd of wel panklaar bij de jongen afgeleverd, die er verder wel raad mee weten. A. DE JONG Wat men moet weten Apothekers-nachtdienst: Oouka, Hoogstraat 29. Bellen b(j ongeval: G.G èn G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Films: Passage, da. 2 en 8 u: De raad selachtige mr Moto (14 jr.). Monopole, da. 2. 7, 9 u: De kloof der verschrikking (14 j*r.). J e ti jrd - J o IU t 14 Juli, Frans Halsplein, 7.45 u: Gymnastiekdemonstratie D.O.K.; Lorcntzplein, 7.30 u: Gecostu- meerde voetbalwedstrijd; Peren- laan, Kethel, 7.15 u: Spelavond en poppenkastvoorstelling voor 8—12 jarigen. 15 Juli. Plantage-parconrs, 7 u: Wielerwedstrijd 14—-17 jaar; Hoofd, 7,30 u: Volksdansdemon- stratie door groep uit Maasland. 2248. De enorme reu zen-inktvissen, waarvan p de Brazilianen Rob reeds vertelden, hebben niet lang op zich laten wach ten....! Juist in dit jaar getijde immers vei eren zij de Baai van hei Hefc- sennest met hun bezoek Rob merkt boven aan dek wel, dat ?ijr. ploeg- schaaranker de grond met raakt en hij wil het weer optrekken, maai een geweldige Octopus is met zijn tentakels ver ward geraakt in de an kerketting In doods angst verdedigt het dter zich tegen deze vreemde belager Rob begrijpt eerst met wat er aan de hand is, want zijn anker is plotseling onklaar, naar hem uit en even moet hij zich heel goed tros moet worden gekapt. Inktvissen zijn wel maar als hij de tentakels van het monster over beheersen en denken, wat hem *e doen staat geen trossen, maar Rob rent naar beneden om de reling ziet komen, deinst hij met een kreet Juist ja, in het vooronder hgt een scherpe bijl, het gereedschap te halen, achteruit. De griezelige grijparmen strekken zich die altyd klaar hgt voor het geval, dat er een MONOPOLE „Kloof der verschrikking Wanneer twee spoorwegmaat schappijen een concessie krijgen voor de aanleg van een spoorlijn op een stuk grond, waar eigenlijk éèn stel rails al te veel is, dan komt daar ruzie van en niet zo'n beetje ook. Aan de Hoogstraat kun nen zé u daarover van vandaag af meer vertellen. Natuurlijk is er een goede en een slechte maatschappij, waarvan het personeel met alle energie waarover men beschikt, be zig is. elkaar het leven io zuur mogelijk te maken. Een kogeltje meer of minder komt er niet op aan. Voordat de liefde in die kloof „vol verschrikking" aan het woord komt. is et* heel wat angstige - spanning te beleven. ROTTERDAM, Als een zeer welkom geschenk aanvaardde vanmorgen huid. Verdachte verklaarde, dat hij I ze van een Poolse zeeman had ge- kregen, maar de buffetjuffrouw van j het café in Zuid, waar E. volgens i zijn zeggen oen ontmoeting met hem j zou hebben gehad, had noch E. noch Vri7.StiVnfl 1\ li'PËtPJitrpspni gezien. Ook de nasporingen rijoyrtimx WBgrsns ILC^snsvan de politie konden het bestaan I van ,dcze grote onbekende met aan (HUI OPtllJS ihet licht brengen. Een iaar cevamrenisstraf eiste de I Pe- Officier van Justitie wilde dan Offfder van5histü?ereehthank Jï5 ÏSno«S 'slecht had in het restaurant van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd prof, P. R.eQiarlïrefonknper" A?'X °E. dh^ bvee nagemaakt, maar wel stond het voor Michael in zijn functie San onder-voorzitter van het Rampenfonds 870 kis- vidVe honderd dollar-biljet ten ter hè. ten, inhoudende 55,500"kg Sumatra thee, als een geschenk van de Indo- [taling van een aantal 'horloges had nesische regering aan,het Nationaal Rampenfonds. De plechtige overdracht [aangeboden. geschiedde door Z.E. Susanto Tirtoprodjo, de Indonesische Hoge Gommis- j De herkomst van dé bankbiljetten sa ris in ons land. I bleef ook ter zitting in névele ge- Aan de Schiedamse Ryks-HBS aan de Overschiesestraat vonden de volgen den bevorderingen plaats; KLASSE I A: Corine de Glopper. Nanny Kempers. Nora Mens, Tmj' Ro zendal. Jetty Schipper. Melza Schram, Gonny van Toorn, Bep Vermey. In* van der Have. Jan Barendregt. Piet van der Gaag. Gerne Klemjan Richard Leuwaars. Wim Maas. Henk den otter, Karl Rosnian. Barend Jan Smits, Piet Suttorp, Co van Wiermgen. Afgewe zen 7. KLASSE I B: Dicl<y Bak, EUy de Brum. Anne van Es. Nelly Evers, Mar git Halvax, Nanny van 't Hof. Hilde Jellema Sjanie Wal broek, Piet Brou wer. Dick van Dorp. Theo v. d, Ende. Btnus de Geus. Wim Hoogendbk, Ton ten Hoope. Hans Kemma, Jaap Raad- sen. Kees Scharidelee. Evert Schipper, Kees Schuddebeurs. Arno Wies. w! Koens. Afgewezen 6 KLASSE I C: Suzan Harlaar Trees Hertog, Hcrmanna Heshusius, Hanny Jansson. Lies Jordaans. Ria van Krog- ten. Elïy v, d. Most. Sylvja de Ridder. Ria de Ruyter. Thea" Struys, Ans de Waard. Henk Brouwer, Piet van Deyk, Wim. Hutjes Rob Regoord, Kt—s Saar- Joos. Leo Smit. Frank Stlénstra, Jacques Voorbach, Arie van Wijk. Af gewezen 5 KLASSE I D- Koos van Deursen. Frans Eykenbroek, Michel Kerkhof, jan Klouwens. Wim Kuypers, Herman Schmohl. Chris Sschoenmakers, Hans Schwartz. Joop Smit. Totn Valk Wil- jebrnrd Verkerk, Marius van Vliet, Reinier v. d Wel. Piet van Wingerden, Joh an Winkelman. Afgewezen 9 KLASSE II A: Afien Bieze. Toko van Bruggen Janny Reus, Paul Aalbregt, Jan Aarnoudsc. Tom Ammerdorffer, Henk Bouwman, Hans Bras, Kees van Dalen Dik van Eyek. Johnny Feenstra. Zier Heyer, Johnny v. d. Hoeven, Freek Kets, jaap Kroon. Jan v. d. Meer, Arend van Noortwfjk, Jan post. Wim Robheregt, Henk v ri. Wal. Afgewe zen 6. KLASSE II B- Nelly v d Gaag, Nel ly Hey hoer. Frits van Enk Enk van Es. Piet v. d. Gaag. Jan de Heide. Kees Hoedemaker, Aad Monté, Dick v d. Reyden. Piet de Ruiter. Wim Smaal. Joop van Tour, Piet Verburg. Jaap Vis ser. Ronald Wijk. Afgewezen 1). KLASSE MEISJES II: Coby Bloemen- daal Mariike Dalmever Henny Figpe Tineke Koster. Suusk van Neerbos. Ahe Ou wens, Nelly Robberogt, Netty Schaap. Gerda stoorvogel. Afgewezen 3. KLASSE MEISJES III: Mieke Bene- Vter Aty van Dilst, Marga van Dijk. Ll- ncke Jansson, Jople Kap. WHly Louis, Mia Maat. Ria v d Most WHly v d. Most. Toos verhoeckx. Anneke Verkerk. Marianne van Vliet, Tiny WöhJer. Af- gewezen I. KLASSE MEISJES IV- Henny Bakker, Pita Bcrgvelt. Trudy de Bnivn. Tineke Elskamp. Annie van Höuwehngen, Else Mens, Dinie Suttorp Greetje Veldkamp, Joke Vlug, Willy de Waart, Mis v. d. Windt Afgewezen 1. KLASSE III A: Hanneke Snikkers, Adrie Ballijns, Eric Eistrodt. Reyer Goettsch, Arie van Gullk. Jacques de Heer. Bert de Jonge Marten Joustra, Peter Kempers Dik de Kok. Dick v. d. Net. Kees Slottje, Frans Vefboven. Bart v. d Windt. Bram Zonne. Hein v Vlerk Algewezen 7. KLASSE IH B: Anneke Maarleveld, Cocky Reus. Eddy Bolk. Jan Bouwman, Herman Bröklfng, Henk van Dam Bert Groenendijk, Riénts Hoedemakpr, Héh- ny Klouwens. Krijn Kok. Henk Nieboer Wim Overdyk, Barend Panuekoek, Nak Rerquin. Joop Ranft. Cor Verheit Aat Verhoeff. Hans Hofman, Daan Jonker, J. Visser Afgewezen 2 KLASSE A 4- Willy van Dilk. Aat Bastlan, Henk de Boer, Dick Burnnk, Andre van Fessem, Fnts Koffyherg, Aad van Krogten, Henny Mak. Tonny Manders. Nico Poort KLASSE B 4 A: Ineke Reus. Gatske van der Veen. Dick van Beek. Koos van Duyn. Harry Molendijk, Hans de Nijs Bik, Piet Rem Piet van Roon, Jan Slottjen, Johan Baart Afgewe zen 5. KLASSE B 4 B: Nora Brums. Dim Hoogendljk. Adri van Dijk, Sonja van Neede. Hans Henneke. Hans van der Laan. Piet Stoopman. Kees Kmepstra Ding Schoonmade Norhert Voorwinden, Hans Jurgens. Johan Schaap. Afgewe zen 6. In het programma van „Jeugd en Jolijt" was o.a. ook gedacht aan een avondvierdaagse. Dit is nu veranderd in een tweedaagse wan delmars. die zal worden gehouden op Woensdag 22 en Donderdag 23 Juli. Jongens en meisjes van 11-16 jaar kunnen eraan deelnemen. Er zijn enkele voortreffelijke par- coursen uitgezet. Elke deelnemer (ster) die de marsen goed volbrengt, krijgt een aardige herinnering. De inschrijving is t.e.m. 20 Juli opengesteld. Opgave kan geschieden by de klasse-verfcegenwoordigérs van „Jeugd en Jolyt" op de scho len. Het tweede zomeravond-orgelcon- eert dat Jacq. P. Bekkers in de Grote Kerk verzorgt, zal Woensdag- avond plaats vinden. Uitgevoerd worden Fantasia en Fuga gkl.t. van IJ S Bach een improvisatie over 1 Psalm 23 1, Rhapsodie over een 1 Bretonse volksmelodie van Saint I Sa ens. Choral I van Cesar Franck Hét concert vangt aan om acht uur. 1 Belangstellenden hebben gratis toe- i ganR. Clubhuis heeft straks twee zomerkampen Voor het eerst heeft het Clubhuis voor de Ongeorganiseerde Jeugd ook gepoogd deze zomer een kamp voor de werkende .jeugd te organi seren. Door te weinig deelname is rnen echter in deze opzet niet ge slaagd. De belangstelling van de 9—-14-ja- rigen is ditmaal echter zo groot, dat zelfs tot de vorming van twee kam pen moest worden overgegaan. Er gaat nu eer, groep van vijftig jon gens en meisjes resp. in de week van 1—8 en van 814 Augustus Dit jaar gaat dp reis naar Kaats heuvel. waar de oudsten in tenten worden ondergebracht. De nieuwe lingen kunnen eerst nog wat kamp ervaring opdoen in kam peers chur en. De meisjes van Zonnebloem-cur sus uit Schiedam, Vïaardingen en Maassluis vertrekken Woensdagraid- dag voor een tocht naar het éi land Brienenoord. De diploma-uitreiking zal daar plaatsvinden en er wordt met eigen krachten een leuk pro gramma afgexverkt. De boot ver trekt Woensdagmiddag om tien voor half vijf van het Hoofd, Uitbreiding HA V-Rank werd aanbesteed Zoals bekend zal binnenkort een aanvang worden gemaakt met de bouw van een nieuwe vleugel aan de HA'V-Bank. Deze uitbreiding krijgt een plaats Aan de Tuiniern. waar het advocatenkantoor van Mr Van Velzen en Mr. Van Kinderen wordt afgebrokpn. Het ontwern js van architect Du- dok- Dc bouw is gegund tan de Ratteidamse Aannemingsfirma J. P. van Eest eren. Postduiven uit St. Denis Zondag nam „De Blauwe Doffer" deel aan de wedvlucht vanuit St Denis, afstand 360 km. Gelost om 10 uur. arriveerde de eerste duif om 13.25.15 uur. de laatste prijs winnende duif om 14.1.34 uur. De uitslag was: 1 2 Schepers, 3 5 J. M. Broeders. 4 B, de Jong. 6 16 Opijnen, 7 13 19 Sloot en Vraun- deunt. 8 Limborg, 9 De Hartog, 10 3. Wentel er, 11 F. Class. 12 J. M. Koogje, 14 15 L. Lems. 17 Paarde- koper en Wjjk. 18 Leeuwen- Schrumpf, 20 De Rouw. 21 Putters en Zn. 22 J. Flipse, dipl. v- d. Steen, In een korte toespraak gaf de HC een uiteenzetting van het tot stand komen van deze geschenkzen. ding. Behalve de Indonesiërs in Ne derland hebben zowel de Indonesi sche bevolking als de regering van de repi/olik Indonesia Serikat ge schenken voor het Rampenfonds be schikbaar gesteld. De regenng heeft goederen ter waarde van 125.000 gulden beschikbaar gesteld. Deze bestaan uit thee, koffie, suiker en kapok. „Hoewel er politieke geschillen zijn tussen Nederland en Indonesië, zijn wij van mening, dat de hulp aan de slachtoffers van de waters nood als een daad van menselijk heid daarboven verheven moeten zijn," zo zei de heer Susanto Tirto prodjo. Op een dienblad overhan digde h ijver volgens een kleine hoe veelheid thee, die werd geschept uit een kist, die in het restaurant stond opgesteld, waarmee de over dracht van de gehele partij, aan gevoerd door het m.s. Kota Baroe (gezagvoerder de heer H, A. Faber) werd gesymboliseerd. Prof. Michael aanvaardde het ge schenk gaarne, niet m de eerste plaats om de grote hoeveelheid, maar vooral om de bijzondere ges te. di6 achter deze geschenken schuilt. Hiermee wordt ongetwijfeld de geest van verbondenheid tussen beide volken geaccentuerd. Namens ZKH Prins Bernhard die voorzitter is van het Rampenfonds, nam hij de thee in ontvangst, die over enige tijd in de hai>iel zal worden ge bracht. De netto-opbrengst wordt gestort in het Nationaal Rampen fonds. Deze officiële overdracht werd bijgewoond door de pl.v. Hoge Commissaris mr Sudibjo Malikoel- koesno, dr E. J. Lapian, handelsraad van de Indonesische regering in Ne derland, dr P. J. de Kanter, sous chef dienst algemene zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de heren ir L. P. en Th. W. Ruys directeuren, van de Koninklijke Kotterdamsche Lloyd. In de keuken van het pand Hoogstraat 121 hep mevr. Van G- brandwonden on toen fcij een bran dende mat door een openstaand raam in de tuin wierp. De mat was in brand gevlogen door een ontplof fing. die ontstond toen een 13-jarige jongen bezig was olie en benzine te mengen voor zijn bromfiets. Ten nadele van C. J. J., G. J. J. en J. B. zijn diefstallen gepleegd in het Sportfondsenhad Fr worden een dasspeld, een portemonnaie en een bedrag aan geld vermist. Aan de Hoogstraat hebben jon gens Zondss een grote spiegelruit van een winkel ingedrukt. T en niska mpi oenscb a p pen van 2430 Juli Het verplaatsen van de wedstryd- data in Noordwyk heeft er toe ge leid dat de Sch:edamse tenniskam pioenschappen niet m de vastgestel de periode konden worden afge werkt. Deze zullen nu op Spteringshoek plaats vinden van 2430 Juli. Scliicd ani-n ccIptI a a gseri e Als laatste w^d^trijd van de rtfdorlaag- sene der ?wartwif^jn wordt Woensdag- at ond 7 uur gespeeld Schiedam SVV combinatie De roodgroenen moeten dan probei cn het resultaat van Excelsior '20. dat j I. Woensdag niet 2-—0 won. te ver beteren. teneinde als winnaar uit deze neoerlaagsene te voorschijn te komen. Het resultaat van Woensdagavond kwam na een forse doch fair gespeelde strijd en gaf de verhouding in bei veld goed weer. SVV za] dan ook wel lot de tanden gewapend aantreden om een nog grotere nederlaag un te dolen en de beker aan de Ha vendu k to doen belanden Ook deze te verwachten spannende stryd woi dt geleverd op de Roshoek. Het ligt in de lijn dor verwachtingen dat de rood-gi oenen de strnd m hun voordoet kunnen doen uitvallen, hoewel de hechte Schiedam-vei dodigmg het sco ren met gemakkelijk zal maken. Burgerlijke Stand Geboren: Adrians Wd v J K Scheul- ler en W P C. Bonter! Arte. z. v .T. Kor- pel en M. v. d Lugt: Aletta. d. v P. T. Piersma en J. G. van Batenburg. Helena A d. v. J. F. Veraart en A. c, Schouten: Jacobus J.. z. v. A. Ba an vin eer en J. E de Ruiter: Johanna, d. v. J. Gonlag en J. Ou wen eel: Martitt Th z v Th J Daolmeyer en M. C Reeling: Frits H. J.. z. v. W F. Clausen en S C. van Gelderen: Francis- ca J. M„ d. v. J. C. Bonefaas en F. J. M Schaap. Overleden: L. Winterswijk, 50 j.; M Bustraan, 85 j„ weduwe van J. de Jonge GE SLAAGT» Aan de Technische Hogeschool te Delft slaagde de heer P. C. J van de Gaag te Schiedam voor het ïngemeursexamen voor civiel ingenieur. had. dat ze vals waren, hetgeen overigens hardnekkig ontkende. Vetdachte had een blanco strafre gister. Behalve de gevangenisstraf werd ook de verbeurdverklaring van de bankbiljetten geelst. Nadat de rechtbank zich in ne raadkamer had teruggetrokken, werd verdachte wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken én op vrije voeten ge steld. Het bijzondere van de blokker, woningen die het aannemersbedrijf B. en P. Both haaks op de Mathe- nesserweg bouwt, zit in de galerijen. In een normaal geval heeft elke verdieping van zo'n womngenblok een galerij, maar-hier zijn _g ale rijen aangebracht met tussenruimten van twee verdiepingen, dat komt omdat in de aan de galerijen liggende verdiepingen de woonvertrekken zijn gelegen, terwijl een verdieping hoger direct onder de volgende galerij de slaapvertrekken zyn. Hetzelfde geldt natuurlyk voor de woningen op de begane grond. Architecten van de drie blokken woningen zijn de heren Jos en Leo de Jonge. Het eerste blok van 45 woningen (zie foto) dat aan de Ro- sener Manzstraat ligt, wordt eind Augustus al opgeleverd maar eind November zijn ook het tweede „Nuchter is verdachte zo mak als een lam, maar als hy drinkt wordt hy volkomen onhandelbaar. Dan sleept hij zijn ziekelijke moeder by „de haren uit het bed", treitert zijn broertjes en bedreigt zijn zus", aldus de Officier Van Justitie, mr C, W. Baron van Dedem, In zijh requisi toir tegen de 23-jarige loswerkman J. van G uit Schiedam. Deze stond vanochtend terecht voor de rechtbank te Rotterdam, omdat hij op twee achtereenvolgen de dagen in April na een danig ai. coholgebruik zijn zuster met een asbak op het hoofd had geslagen en allerlei moordlustige bedreigm- ;en tegen haar had geuit. Toen hy veer zo tekeer guiS, midden m de nacht, was het meisje bij het zolder raam gaan staan om zo nodig via de dakgoot te kunnen ontvluchten. Verdachte gaf het allemaal toe. Volgens hel psychiatrisch rapport moest Van G. absoluut geheelont houder worden. Htj was bereid een kuur te ondergaan. De ets luidde «en jaar met aftrek, waarvan zes maanden voorwaarde lijk mei een proeftijd van drie jaar n toezicht gedurende deze periode. Uitspraak over 14 dagen. „Levend Cliarlois" trok 7500 bezoekers Het succes van de tentoonstelling Levend Chariots", georganiseerd door de wijkraden van Oud- en Nieuw-Charlois. heeft alle verwach tingen overtroffen. Zaterdagavond, een kwartier voor de definitieve sluiting van de loket ten staple Mevr. Broekert uit dê Korhaanstraat als 5000ste bezoek ster het gebouw aan de Roerdomp- laan binnen. Zy werd vanzelfspre kend met giote vreugde begroet en haar werd als herinnering het boek- erk „De Stad van Erasmus" aan geboden. Bovendien werd de tentoonstelling door rond 2500 oudere scholieren be zocht in klasse verband onder lei ding van hun leerkrachten, Ook de causerieën m de avonduren genoten zonder uitzondering grote belang stelling. Ruim 300 ingezetenen volg den de deskundige en interessante uiteenzettingen over groen en bloe men, recreatie en volkstuinen, ste- debouw en Oud-Charlois. (van 30 woningen) en het derde (van 45 woningen) gereed. Al de blokken die het Vlaardingse aan. nemersbedrjjf hier bouwt, hebben de hoofdingang aan de Mathenes- serweg. De woningen krijgen elk vier kamers. De afdeling hedendaagse ceramiek van het Museum Boymans heeft enige waardevolle aanwinsten ver kregen, De Zuid-Hollandse Vereni ging tot Bevordering van Kunstnij verheid heeft op de onlangs gehou den tentoonstelling „Vijf hedendaag se pottenbakkers" aangekocht en aan het museum aangeboden: een ovale vaas van Bert Nienhuis, een tegel tableau van Piet Wiegman en èen vaas van Frans Wildenhain. Van dezelfde tentoonstelling is het geschenk afkomstig dat de firma Jungerhans heeft aangeboden ter ge legenheid van de opening van haar nieuwe winkelpand aan de Binnen weg, Het bestaat uit een grote vier kante plantenbak en een kom met figuren van de pottenbakker Dirk Hubers. De harmonievereniging „Vooruit gang" onder leiding van-tie heer S. Bakker geeft op 13 Juli een plein- concert op het Saanredamplein. De harmonievereniging „Obadja" onder leiding van de heer D. C. Steinroth geeft op 17 Juli een plein concert op het Rondoplein, Het Chr. Fanfarecorps „IJsselmon- _de" onder leiding van dc heer D. de Jcng geeft op 16 Jüii een pieincon- eert op het Heemraadsplein. I De RK. harmonieveremging „St. Michael" onder leiding van de heer Het Historisch Museum in het J. Brom geeft op 16 Juli een plem- Schi el andshuis mag zich in een gro- I concert op het Karei de Stouteplein. te belangstelling verheugen. De eer ste Zondag na de opening waren er reeds 330 betalende bezoekers. Tot eind Juni waren er 1000 en 110 in groepsverband. De R.E.T. harmonie onder leiding van de heer C. J. J. de Rooy geeft op 16 Juli een plemconcert op het Pynackerplein. De harmonie .Harmonia" onder De aanvragen van scholen en ver- leiding van de heer S, de Ruijter enigmgen duiden wel op een gun- ?eett op lo Juu een plemconcert op atigé ontwikkeling van het groeps- f het Heemraadsplem. bezoek. Alle concerten vangen om 20 uur Ook uit het buitenland ontbrak Iaan" het niet aan belangstelling Onder I - 1 anderen kwam de heer H Alan X-'oyd en zijn echtgenote naar de HaSar a* eïtï tal SigJI oSjf- getlj-kilendet kijken. Hu is een ex- «teMNod afwezig is eeweett. heeft zijn pert op dit gebied. 1 werkzaamheden ten stadhuize hervat. Heden overleed zacht en kalm na een kortstondig ziekbed mijn lieve man, onze zorgzame vader en grootvader de heer LEENDERT WINTERSWIJK in de ouderdom van 50 jr. Namens de familie: H. Wmterswyk- Bosboom Kinderen en Kleinkinderen Schiedam. 12 Juli 1953 Gasstraat 30 Geen bloemen De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag 16 Juli a.s. op de Alge mene Begraafplaats le Schiedam. Vertrek vanaf het woon huis te 2 uur. is uict te vervangen Grote serie verstelbare Li berty fauteuils in prachtige modellen. Compleet m. kus sens v.a. 37.50. Wilson, Gr. Visserijstraat 80-97-99-101. 4 chique salonfauteuils met riet opzij, prachtige bekle ding, zwaar verend 250 310.—, 380.—. Wilson, Gr. Visserijstraat 80-97-99-101. Te huur gevraagd door heer b.bhh. een gem. Hit-slaap kamer (t je). met volledig pension. Brieven onder no. S-594 bureau van dit blad. Eikenhouten Duitse kruis- snarige piano 400. Breek, Rembrar.dtlaan 96a. Te koop motorrijwiel N.S.U., 250 cc, m goede staat. Bróers- veid 150a. Schiedam. Leerling mode-ontwerpster biedt zich aan voor het ont werpen en naaien van da mes- en meisjes japonnen. fOok avondkleding.) Br, nr. S 895 bur. v, d. blad. Te koop prachtige autoped, t e.a.b. Smgel 2J5 B, Van Vliet. Te koop: rijwiel, zo goed als nieuw. Compleet Vaste prijs ƒ65.- Hoofdstraat 229. Motor botst tegen auto Doordat epn motorryder gister avond om zes uur op het kruispunt Berm weg—Capelscweg geen voor rang verleende holste hij op een personenauto 'op Lnird dnor S. G. uit Capelle IJssel. Zowel de auto als de rr. "ft* (die werd be stuurd door J F uit Capelle) lie pen lichte matei iele schade op. Wij vragen voor onze expeditie een CHAUFFEUR met ervaring in bestelwerk Alleen schriftelijke sollicitaties aan STÖOMWASSERIJ „DE PAUW" Stadhouderslaan 3 WIJ VRAGEN nette meisjes VOOR ALLE AFDELINGEN Prettige werkkring. Hoog loon. Aanmelden: Stoom wasserij „De Pauw" STADHOUDERSLAAN 3 SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1