Nog meer evenementen in de komende vacantieweek Openingsconcert wordt door Vara uitgezonden Jeud-jolijt in de modder J. Verhoeven behaalt fraaie zege Baviaan van Altorff der klem - Oostenrijkers komen voetballen in Schiedam ACKNDA DE AVONTUREN VAA KAPITEIN ROB IS Zomeravond- wielertournooi v. Gooi zit echter stevig in „gele vest N neZA Politie speelt volleybal Gymnaestrada begonnen SCHIEDAM 1.28 v ƒ0.99 Bijzonder groot. 'n limonadeglas gratis mijn kruidenier Seizoen AANK. BEDIENDEN JONGSTE BEDIENDE AHVER.TE1SR regelmatig FLINKE BROODBEZORGER NETTE JONGEN BANKETBAKKERS- LEERLING Koeriersters W oensdag 15 Juli 1953 Volgend jaar bestaat de Schledam- se eerste klasser S.V.V. 50 jaar. Als voorloper voor de jubileumviering is er Donderdag 13 Aug. op het terrein aan de Westfrankelandsedyk een wedstrijd tegen de bekende Oosten rijkse voetbalclub ..Erster Simerin- ger Sportclub" uit Wenen. Dit elftal dat talrijke spelers van internationaal formaat onder zijn leden telde en nog telt o.a. maakte de .wonderspeler Karl Sestar er deel van uit behaalde kortgeleden nog een overtuigende overwinning op het Belgische „Liège". W at m en moetweten: Apothekers-nachtdienst: Gouka, Hoogstraat 29. Bellen by ongeval: G.G. en G.D Tuinkan 89. Telefoon 69290. F 1 I o s Passage, da. 2 en 8 u: De raad selachtige mr Moto (14 jr.). Monopole. da. 2; 7, 9 u: De kloof der verschrikking (14 jr.). J eti gd - Jolijt: 15 Juli. Flantage-parcours, 7 m Wielerwedstrijd 14—17 jaar; Hoofd, 7.30 u: Volksdansdemon- stratie door groep uit Maasland. 16 Juli, School Huismanstraat, 7.15 uur: Speiavond met poppen kastvoorstelling. In een gecombineerde vergadering van Bestuursraad en Vacantiecomitë van de Schiedamse Gemeenschap is het volledige programma van de komende Vacantieweek definitief vastgesteld. De voorbereidingen voor de grote Negerkunst-tentoonstelling in het Stedelijk Museum zijn ver gevor derd. \rijdag 31 Juli zal deze expositie reeds worden geopend om daarna de gehele Augustusmaand geopend te zyn. De opening wordt verricht door wethouder mr M. M. van Kinderen. In tegenstelling met voorgaande jaren zal de tentoonstelling in het museum ook op Zondagmiddag geopend zijn. Verder ligt het in de bedoeling de dagelijkse openingstijden te stellen van 2 5 en van 7io uur. zodat iedere Schiedammer ruimschoots in de ge legenheid is er een kijkje te nemen. Een ander evenement dat de gehele maand de aandacht zal trekken, is het verlichte Juiianapark, waar men voorgaande sprookjesveiTichtingen elders poogt te evenaren. Het ziet er naar uit dat het zal slagen. Tegen een kleine entree zat men het park des avonds van half acht tot twaalf uur kunnen betreden. Op de rotonde wordt een theeschenkerij ingericht. Overal in het park,, waarin beelden tussen het groen worden opgesteld, klinkt zachte muziek. Deze sprookjessfeer wordt voor het eerst opgeroepen in de avonduren van de eerste Augustus als wethou der Sabel als waarnemend burge meester de verlichting zal hebben in geschakeld. Op initiatief van de fotoclub „Schie dam" wordt er een fotowedstrijd uit geschreven, die alle evenementen van de S.G. in deze vacantiemaand mag omvatten. Er zijn aardige prijzen en voor de beste inzendingen wacht er nog een tentoonstelling in het Stede lijk Museum. Uitvoerig berichtten wij inmiddels over de vele manifestaties, die de Hei gecostumeerde voetballen in het bij tijd en tvijle verzeild raakte, kader, van de Zomeravond Recreatie Het spel verplaatste zich dan en •vóór 'de jeugd, kreeg gisteravond op'kreeg meer het beeld van een. mod- het-Lor entsplein een bijzondere be- derballet, waarmee spelers en pu- koring door de .aanwezigheid unnbliek zich rijkelijk amuseerden, een grote waterplas waarin de bal i Op de Foto: De Voetballers, Op de laatste avond op het circuit Westerkade/Nieuwstraat het slot van deze wleiercompetitie wordt volgende week op het circuit Tuinlaan/ Lange Nieuwstraat verreden heeft de leider Kees van Gonl een felle aanval op zijn positie moeten afweren. Hfl deed dit voortreffelijk en moest alleen voor Jan Verhoeven de knie buigen. Zijn concurrent, Weijts. wist hiji in de eindsprint met een half wiel de baas te blijven. Het slot van het junioren-to urn ooi bracht weer een overwinning voor De Graaf, die hier door dus eerste in het totaal klasse ment werd. Verdoom, die ditmaal als vierde eindigde, werd tweede in totaal. De junior-wedstrijd, waarmee werd begonnen, was van ander allooi dan de voorgaande, daar Henkie de Graaf en Wimpie de Koning, twee vechterij es van nature het hele veld uiteenrafeiden. Reeds in het begin namen zij een voorsprong, die zij tot het einde wisten te behouden. Tegen het einde lanceerde de Schiedammer Wim de Jong een felle tegenaanval, maar kwam juist enige tientallen meters tekort om mee le dingen naar de eerste plaats. In het peloton was de rappe Ver doorn de baas. De hierna volgende wedstrijd voor A-kiaser::! de hnofdrrhMcl dus. was op de slotfase na een getrouwe copie van de wedstrijd van vor ge week. TJïtloóppogingen bij do vlc' pn felle Sprintjes om de vele premies. Kees van" Gooi, die sinds zijn overwinning van vorige week ei gen Hik op fluweel zit, gedroeg zich er allesbehalve na en zat steeds op het vinkentouw, controleerde nauwgezet alle bewe gingen van z'n naaste concurrenten en van degenen., dié daar door een verrassende uitslag voor in aanmer king zouden komen. Zo mochten o.a. Brinkman. Geluk, v. Staten, Ter Haar, v. d. Stel, Proost. Vassena, Al- blas, v. Amen en Muilwijk al hun grof geschut in stelling brengen om een bres in- de „vesting v. Gooi" te schieten, niets baatte. Was het niet v. Gooi, die in samenwerking met anderen alles weer egaliseerde, dan was het toch Weijts, die ,in hel be lang van z'n derde plaats alles veil had, terwijl nummer twee, Jan Ver hoeven, tot de ijverigste aanvallers behoorde en zijn ijver tenslotte met een fraaie overwinning beloond zag. Die overwinning sleepte hij in de laatste fase uit de strijd. Een fase. die voorafgegaan door ettelijke fel betwiste prémie-spurtjes, tien ron den voor het einde door een ontsnap ping van Vassena en v. Amen werd ingezet. Er was weinig animo, zo kort voor de sprint de kastanjes voor anderen uit 'bet vuur te halen zodat het er aanvankelijk naar uitzag, dat de twee vluchtelingen met de buit zouden gaan strijken. Zes ronden voor het einde dacht v. Gooi het zelfde spelletje te kunnen spelen als in de eerste wedstrijd en probeerde met een niidige sprong de kloof naar de koplopers te overbruggen. Jan Verhoeven en Muilwijk waren ech ter op hun hoede en hadden bet juis te wiel te pakken. Jan Verhoeven vergenoegde zich niet met aan het wiel te "blijven en liet z'n beide maats ter plaatse om alleen op en i over de weglopers naar de zege te sprinten. In deze laatste tien ronden I gingen de degens geen moment te- rug in de schede en de ravage, die in het peloton werd aangericht eiste dan ook vele slachtoffers, die als drenkelingen Wanhopig poogden het j vege lijf' in dit geweld te redden J Vassena en v. Amen werden door de groep v. Gooi ingelopen, een groep, i die inmiddels tot vijf eenheden was herleid. Een felle spurt tussen deze zeven werd door v. Gooi gewonnen die tot veler verrassing al z'n reserves moest aanspreken om de niet zo i rappe "Weijts er met een half wiel i onder te houden. Brinkman. Alblas i en Muilwijk, die stuk voor stuk over een snelle eindsprint beschikken, i kwamen er nu niet aan te pas. Van, i Gooi staat nu zo stevig aan de kop. i dat hij z'n .gele vest" wel zegevie- i J rend over de finish in de Plantage j zal dragen. i A-klasse 52 km in 1.13.34: 1. J.j Verhoeven. 2. op lOfi meter C. van 1 Gooi, 3. M. Weijts, 4. H. Brinkman, '5. T. Alblas. 6. P. Muilwijk. 7. S. v. Amen, 8. A. Geluk, 9. G. Vassena, 10. A. v. d. Meer. 11. F. de Vlaam. 12. F. Proost, 13. W. Fharenhout Juniores! 12 km in 19.27: i. H. de Graaf, 2. W. de Koning. 3. op 100 meter W de Jong. 4. op 150 meter D. Verdoorn. 5. A, van lersej. 6. B. Kou* wenhoven, 7. W. Bravenboer, 8. J. Jansen, 9. P- v. Galen, 10. J. de Bruin. Totaaluitsiag jun. 1. H. de Graaf, 2 pnt.. 2. D- Verdoorn 6 pnt.. 3, W. de Koning 8 pnt., 4. W. de Jong 8 'pnt., 5. J. Jansen 11 pnt,. 6. P, van Galen 13 pnt. Vacantieweek weer gaat opleveren. Enkele aanvullingen zijn in de laatst gehouden bijeenkomst nog bespro ken. Zo zal de Rotterdamse pianist Henk Lagendaal bij het concert van het Rotterdams Kamerorkest in de Plan tage als solist optreden in het Eerste Pianoconcert van L. van Beethoven. De Vara heeft gemeld dat zij opnamen zal maken van het tweede deel van de openings avond op Donderdag 20 Augus tus. In de Plantage zijn dan te beluisteren de Marinierskapel en een Schiedams gemengd koor, dat voor deze avond speciaal werd geformeerd. Het opgenomen con cert wordt Zaterdag 22 Augustus uitgezonden. •Bij de Schiedamse avond, die in de loop van de Vacantieweek eveneens op het podium plaats vindt, zal Cres cendo zich voor het eerst in z'n nieu we uniformen laten zien, zo is mede gedeeld. Er worden excursies (op beschei den schaal) georganiseerd naar de werf Wilton-Fjjenoord en het bedrijf van de Fa. v. d. Toorn (Capsulefa- briek). In het Sportfondsenbad vindt Maandag 24 Augustus een internatio naal zwemfestijn plaats, waaraan zwemmers en zwemsters uit Wands- wordth en Schiedam deelnemen. Op Dinsdag 25 Augustus, 's avonds om zeven uur. spelen basketbal-groe pen eer. demonstratiewedstrijd op het Edisonplein. Natuurlijk ontbreekt de fiets-puz- zletocht van de C.J.M.V. niet en het ligt in de bedoeling de deelnemers aan de transport- en bakfietsenrace gecostumeerd hun ronden rond de Plantage te laten rijden; Op Zaterdag 22 Augustus zal des middags bij de Vlaardingerdijk de reeds aangekondigde zeepkistenrace te zien zijn. In de namiddag verzor- 2249. Gewapend met de scherpe bijl en met de tanden op elkaar gaat Rob de Octopus te lijf, die nog altijd de reling en de ankerketting om klemd houdt. Skip staat woedend blaffend toe te kijken hoe zijn baas met een paar ferme houwen de tentakels van 't mon ster loskapt. dat nu wel genoodzaakt is het schip los te laten Het dier vecht wanhopig en waar schijnlijk extra krachtig door de woede en pijn zwemt het weg met het hele jacht op sleeptouw Dat is Rob nog nooit ge beurd; op sleeptouw ge nomen door een inktvis: Het dier zwemt naar een vernauwing in de rot- vis los van. „De Vrijheid" komt. Zweetdruppels sen en Rob houdt zijn hart vast voor zijn schip parelen Rob op zijn voorhoofd, maar wonder bo- Als het maar niet te pletter slaat! Ten einde raad ven wonder konit hij zonder averij terecht in laat hy de ankerketting uitlopen, zodat de irikt- een kleine beschutte baai, die hij tevoren nog Want wat ziét hij? niet eens bemerkt had. Hij kijkt onderzoekend om zich heen om het nieuwe terrein te verken nen en slaakt ineens een kreet van verrassing! Want wat ziét hii? In het Stedelijk Museum, waar men reeds druk bezig is met de voorbereiding van de grote ten- toónstellingover negerkunst, die op de eerste Augustus gereed moet zij», kan de bezoeker op het open- blik ook de twee kunstwerken bewonderen, welke de H.A.V.- Bank (er gelegenheid can heltyf- tipjarip jubiieunt nan het museum schonk. Behalve het brons „Man •uóor het vuurpelet'on" van Mari Andriessen omvat deze schenking een bronzen mantelbaviaan van de hand van de beeldhouwer C. Altorff, Met z'»- sterk pestyleerde vormen vertoont de kunstenaar Altorff sterke verwantschap met de ptonier van de Nederlandse beeldhouwkunst, Mendes da Casta. Vele to erken uan Altorffuoorna- •melyk dierfiguren, bevinden zich in museaVoor de collectie van ons Stedelijk Museum betekent dit brons ongetwijfeld een grote aanwinst, gen motorrijders een polowedstrijd in het Volkspark. Rest ons tenslotte te vermelden dat het vuurwerk aan de Vlaardingerdijk wordt ontstoken en dat de Schiedam se revue in het Passage-theater tot titel zal dragen „Daar gaan we weer", hetgeen overigens voor de gehele Va cantieweek zou kunnen gelden. „DE BLAUWE DOFFER" Zondag organiseert „De Blauwe Do£- ;r een wedvlucht voor jonge duiven. Iedere liefhebber, aangesloten bij de R.P.B kan meedoen. Gevlogen wordt van Moordrecht. Inkorven Zondagochtend an half acht tot r.ai* negen op de Schie. De politie heeft drie jongens van elf jaar aangehouden die potloden en sigaretten hadden ontvreemd uit een auto welke was geparkeerd aan de Overschiesestraat. Tijdens de Wielerwedstrijden reed Dinsdagavond in de Warande de 18- jarige Rotterdammer P. V, met zijn fiets tegen het touw van de afzet ting. Hij kwam te vallen, brak eèn vinger en kreeg een diepe vleeswon- 1 de aan de duim. Het' slechte weer deed de deelne mers aan het pplitie-volley baltour - noot gisteren uitwijken naar hét gymnastieklokaal van de Rijks HBS aan de Overschiesestraatlnplaats uan 3 wedstrijden tegelijk kon hier slechts een ontmoeting plaats vin den waardoor het toumooi aanmer kelijk langer duurde. De negen deelnemende ploegen waren dan ook bi) het afwerken van de vereiste 3b wedstrijden de gehele dag bezig. Het werd een geslaagd tottrnooi waarin van tal van spannende par tijen kon worden genoten. Na. af loop heeft hoofdinspecteur W. H. Kloese- man de pryzen uitgereikt. De. eind- .uitslag zag er als volgt uit: 1. Voorburg, 2. Alphen aan de Rijn, 3. I BaarnK 4. Bïoemeudaal, 5. Velsen, 6. Schiedam A. 1. Delft, 8. Rotter- 1 dam en 9. Schiedam B. HBSS naar Hoogvliet Hoewel het gesloten" seizoenal enige weken aan de gang is. heeft HBSS Zater dag toch nog een klein programma af te werken. De 2 hoogste elftallen gaan dan n.l. naar Hoogvliet, om Hoogvliet 1 en 2 partij te geven. Vanwege de vacantietijd zal HBSS niet volledig kunnen verschij nen. Het eerste elftal sneelt om 3.30 uur en het tweede om 5.15 uur. BURGERLIJKE STAND Geboren: Anton Jus C. en Willem G,, tweel. v.J. C. v. Batenburg en A.'Keldermans: Steven, z. v. A. Bakker en C. M. Scheenloop; Eduard H., z. v. E. J. Meeuws en P. J, Groene weg: Jevenl. kind van J. L. F. Kloos en J. M. Kloppers. Overleden: J. M. Poort. 64 j., vr. van P. J. v. d. Bié; H. Domselaar, BI j. 1 Het. grote internatio nale gymnastiekfeest de Gymnaestra da is beöonnen. Op de Cpalsingel die uoor alle ver keer was afgesloten, stonden de duizen den turnsters en turners tut de veer tien deelnemende landen opgesteld. De landsvlaggen werden precies am-twaalf uur ge hesen en de volksliederen weer klonken'. Hevige regenbuien ver mochten niet de vele belangstellen den te uerdrijuen. doch de glans die dit ceremonieel had- kunne» heb ben. ging door het trieste weer wel enigszins verloren. Na de plechtigheid uoor het stad huis, ontving burgemeester Van Walsum enkele honderden genodig den in. de Burgerzaal, t- AFDELING KRUIDENIERSWAREN Filialen door de gehele stad KEUKENBESCHUIT ft in 2 grote pakken v. U.£7 RUM-ROZTJNENPUDDING X ft *3 E een extra fyne pudding, 200 gram j WEENER FRUI1 heerlijk gevulde zomerdrops, ft a r 200 gram J LIMONADE SIROOP, grote fles diverse smaken LIMONADE SIROOP !s liter ft bijzonder voordelig, per fles J 7 BIESJES uit eigen Bakkerij r pn 250 gTam j W.3" SARDINES IN OLIE X ft C1 voor de pic-nic, per blik j 1 GEBRADEN GEHAKT ft ->ft 100 gram Ü.5U MAGER BOTERHAMSPEK ft 100 gram j U.45 CORNED BE AF X ft "ÏK echte import !00 gram j S3 LEVERPASTEI ft blikje 100 gram U.4-L LEVERPASTEI X ft C 1 blikje JOO gram J D.jj i COÖP. BISKWIESOORTEN, DE BESTE VERONICA ft :00 gram J CROQUETTE ft «j -t :00 gram J U.£ i MARIE Xft 100 gram J U,£Ü CAFE NOÏR. X ft *5 ft 100 gram J U.XO j EXCELLENT het nieuwe Coöperatie Jcheermesje JO KOPEN en 5 GBART1S EXCELLENT 0,10 mm. Xft Xft 10 stuks j U.oU EXCELLENT 0,08 mm. X ft *»E* 10 stuks J U./5 VRIJDAG 17 en ZATERDAG 18 JULI VRIJDAG 24 en ZATERDAG 25 JULI KRAKELINGEN ft c© 200 gram J V.iJY COCOSMACRONEN stuks 0.47 is het aantal huisvrouwen dat niet enorm tevreden is met haar VéGé-kruidenier. VêGé biedt ookzoveel goeds en zoveel geldzegels bovendien! is de keus van allemaal uitstekende kruide nierswaren bij VéGe. En op VéGé-artikelen krijgt U nog lO °/o kor ting ook, in de vorm van geldzegels. Dat be tekent al gauw elke maand vijf gulden extra. Dit doet alleen VéGél bij iedere fles VeGé- limonadesiroop van ƒ1.45 (en nog 29 ..geldzegels bovendien). In 4 verrukkelijke smakensinaasappel, frambozen, grenadine en citroen. Tot 1 Septamcer 19o3: 5 VASTE KORTING VASTE KOKTEfG op SUIKER Y IJ KW AKER kan geplaatst worden. Diensttijd van s avonds 10 uur lot 's morgens 6 uur. Loon en arbeids- vnnnv aarden volgens bindende régel in g Ver eisten; bewijs van gotd gedrag, valide, leeftijd 3060 jaar en kitnnenle fietsen. Aanmelden: le SCHIEDAMSE BEWAKINGSDIENST. Burgemeester Knappertlaan 192b Schiedam bii N.V. „HOLLANDIA", Vlaardingen. vraagt voor de afd, boekhouding en inkoop. Dipl. Mulo vereist. Practijkdipl. boekhouden strekt tot aanbeveling. Leeftijd 17-25 jaar. Tevens gevraagd: Schrift, soil, te richten aan de afd. Personeelszaken. BROOD- EN BANKETBAKKERIJ M. J. VLUG vraagt voor spoedige indiensttreding een en een voor bezorg werk. Aanmelden Singel 222, Schiedam jongste magazijnknccht leellijd 15 a 13 jr. Loon volgens C.A.O. irifv. -schrift, soli, af pers ^nmeldine ook tussen 13 on 59 uur: N.V. De Beukriaer De Jonpe's Houthandel, ovprsrhicsewc. Frhiedam GEVRAAGD Banketbakkerij A. C. J. SCHEFFERS Dam 33 Tel. 67823 Voor pasfoto's naar K. van Vuur en. Hoogstraat 106. tel. 6720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Te koop: 6 krielkippen en haan grote hen. le leg. Aquarium 85x40x40 met planten, lichtbak, tafel, om bouw en verwarming. A. Post, Daltonstr. 60a, Schie dam. Kramers De Groot, Dam 2, tel. 67617. Thans heeft u nog een prima melange thee a 56 cent per 100 gram. Goed en goedkoop. Speciale aan- j bieding.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1