C D a<;km)a Onrust in Krimpen over waterkering Gemeentewerken is begonneii aan verbinding tussen uitvalswegen Een vrachtauto stak over en botste toen.... Hulde en berisping voor kapitein van Markab N ALBERT HEIJN Zelfbediening „De Kuupr' had het weer gedaan Diploma-zwemmen van scholieren Debat over onlusten van 14e Juli in de Franse Kamer DE AVONTUREN VAi\ KAPITEIN ROB Betonnen muur zou afdoende beveiliging biedenmaar dorp in tweeën snijden „Jeugd en Jolijt bracht leven in de stad H.B.S .-ers trekken er op uit Met fiets tegen auto gebotst STADSKRONIEK Deel van Kralingse Plaslaan |jfgg||f wordt oprit voor nieuwe brug Moeder en 3-jarig kind aangereden op oversteekplaats Pas op de kleintjes... Koeriersters 2 Donderdag 16 Juli 1953 I geldt een proeftijd van twee jaar. Mr Sipkes deed van die geldboete j wat al. zodat het f 25 of tien dagen werd. maar liet de rost gelyk aan de j eis, zodat K. reden genoeg heeft om het weer hogerop te gaan zoeken. Of 't hem veel zal helpen, betwijfelen Bij het Kantongerecht is A. K. in de loop van do jaren een met min der bekende figuur geworden dan hij reeds in de Scliiodamse straten 1 was. Als dc mom van ,dc Kmin" op de rol prnkt betekent dat een zaak, die misschien wat kleur brengt in de sleur van tenlasteleg ging. verweer, eis en vonnis, die zich in de tweewekelijkse zitting altijd pleegt te openbaren Ook gisteren is men m die ver wachtingen niet teleurgesteld. Er was iets ge passec id met een vracht- auto, waann A. K. achter het stuur zat. Toon de?c auto op zekere dag bu de firma Van Gelderen achter uit de Raam was opgereden, had K daar niet de regels van hot ver koor in acht genomen, maar was recht- 1 door naar de overzijde van de weg gestoken. Daar stond op dat mo ment een personenauto, toebehorend aan W. G. V.. die echter niet aan wezig was. Hoe wél de gevolgen i zich beperkten tot een gedeukt por tier en een gebroken ruit. was er toch een behoorlijke botsing ge-1 weest. j Bij zijn terugkomst merkte V, een en ander op en kwam met mede werking van een jonge getuige A v, d, S., die de bots mg had zien i gebeuren, tot de conclusie dat hel j maar het beste was mot Kdie pog aan de overkant te vinden was. te gaan praten. Maar wat men hem bij het kan tongerecht direct had kunnen ver tellen, moest V. eerst nog gaan ervaren: K. ontkende ook maar Hen se laars veronïeinc De iets met het geval uitstaande te jqEL HeTSar" hmld een wed! ^ben™«.15 r„„BECnt f" IV6" in HoSï ',trEX hri de vangst matig was, ontbrak het r niet aan spanning. De prijswinnaars a n 1.".. n zijn: 1. A. Sommer; 2. M. Sla-ren den hem met overtuigen b 3 A de Bruin- 4 H Deee- T.r'» S^ daSrgStrtrengetf!.'llnC:'5- p- Grootveld; P. de Bruin; Z5L*\£!l S D- Bruin: 8. J. Wtlschut: 9. J. GEHEENTEjfiSM SCHIEDAM 1 OFFICIEEL NIÉUWS" BURGEMEESTER MET VACANTIE De burgemeester, mr. J. W. Peek, zal tot 10 Augustus met vacantie zjjn. Zijn ambtsbezigheden worden waargenomen door de waarn. bur gemeester, de heer H. Sabel. Brieven, ambtshalve voor de bur gemeester bestemd, moeten niet aan bet woonhuis worden bezorgd, doch uitsluitend aan het Stadhuis, Grote Markt, alhier. De jongens en meisjes, die deel nemen aan het schoolzwemmen, zul len volgende week m het Sport- fondsenbad moet en tonen of zy in aanmerking komen voor een zwem diploma. Het afzwemmen zal in de ochtenduren van Maandag te.m. Vrijdag plaatsvinden. -.De Jonge Hengelaar" Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G, en G.D, Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Films: Fassage, da. 2 en 8 u: De raad selachtige mr Moto (14 jr.). Monopote, da. 2, 7, 9 u: De kloof der verschrikking (14 jrj. ook aanwezig waren. Daar K. kort-' Daeiaren* geleden in de hogere sferen van het i SnnHstra-' Recht nog m hel gelijk was gesteld 10. H. de Koster; 11. A. Sandstra; 12. G. Onverwacht: 13. G- de Koster; 14, A. Konings; 15. A. te «n oud» kwestie, die htm, in j Wiese? 16.' A/jung: lOTSteketeë: 18. H. den Besten; 19. p. de Nijs; 20. B. Lupker; 21. H. Adams; 22. B. .•Oorfc; 23. H. Prein. Postduiven uit St. Denis Schiedam kwalijk was genomen, be gon hij alvast z'n hierdoor gesterkt- te zekerheden te spuien. Voordat mr Sipkes als plaatsvervangend Kantonrechter nog maar mts had kunnen vertellen, deelde K. reeds op luide toon mee mets te hebben t. c r v rw*„„u gedaan en in hogen beroep te zullen d Bt Ze' zijn er echter b.j het Kanton-1 DeJ'f- afsSnci 360 k7"- cerecht niet oo meeeaan want1 z, Gclost 10 um- Aankomst eerste daarvoor stonden de stukken 13 sec. laatste sterk. Na een kort intermezzo met H •'swmn nae du uur 03 mm* de hond van de verdachte, die van uit de gang z'n baas te hulp snelde, I33 sec. De uitslag was: 1, G. 42. 51 W. H. i a Bddh Le nuip *neiae, i 7_ - o 90 aq t ,i A i Windt: 3 A MoL 4 T,"'V^rhuereni maar van K. weer uit de zittingzaal werd verwijderd, kwam de Ambtenaar tot Windt; 7 C. A. Moog: 4 L. Verhucgen; d. Grijp Cu.: 9 A v. d. Grijp; PARIJS. Een aantal Franse af gevaardigden heeft aangedrongen op een debat in de Nationale Verga dering over de onlusten, die op de 14e Juli in Parijs plaats vonden en waarbij zeven personen werden ge dood. Zij willen van de ministers van Binnenlandse Zaken vernemen waarom niet genoeg politie op de been was om de optocht, die over de Place de la Nation trok in han den te houden. De afgevaardigden willen voorts een regeringsvoorstel tot opheffing van de parlementaire onschendbaar heid van vijf communistische afge vaardigden, onder wie Jacques Duclos, op zijn wettigheid onder zocht zien. De vijf communisten worden be schuldigd van het aanstichten van de onlusten en het ondermijnen van de loyaliteit van de Franse troepen. Voorbereidingen voor de Benei ux-eoiiferentie niet tijdig gereed? DEN HAAG. In doorgaans wel ingelichte kringen in Den Haag be twijfelt men, of de voorbereidingen voor de grote Benelux-conferentie die voor 24 Juli a.s. is aangekon digd, wel tijdig gereed zullen zijn. Het is niet uitgesloten, dat men zich op deze conferentie tot de hoofdzaken zal moeten bepalen, In dat geval zal een tweede conferen tie nodig zijn. 2250. Tekenen van menselijk leven, ziet Rob Duidelijke tekenen, want m de kleine baai is tegen de rotsen een soort stei ger gebouwd met een primitieve takelbok Rob maakt „De Vrijheid" vast aan de steiger Zou hij het echtpaar nu toch op het spoor zijn en oh als hij ze nog maar levend aantreft» De vreemde gieraohtige vogels vlie gen nu bij tientallen op en krijsen en schreeuwen afschuwelijk, als om on raad te meiden aan soort genoten. Maar door hun krijsend lawaai heen hoort Rob.een men- ^n^rouwlffif kijkt speurend de rotsen af en tot sportief figuur, maar schamel gekleed in wat gauw genoeg, want tot zijii ontzetting ziet hij een zijn verrassing ziet hij inderdaad een vrouwen- vodden en gewapend met een enorme houten paar van de grote gierachtige vogels de jonge figuur een eindje van de steiger af Dat moet knots. Waarvoor die knuppel dient, ziet Rob vrouw aanvallen. Rosetnarie zijn; Een nog jonge vrouw met een I ROTTERDAM. Er heerst opschudding In het anders zo rustige Krim pen aan de Lek over de plannen van het Hoogheemraadschap Krimpener- -waard tot ophoging van de Lekdyk. Op een gisteravond gehouden verga dering beeft het hoofd van de Technische Dienst van het Hoogheemraad schap de heer C. van der Buuse, dat plan uit de doeken gedaan en het ge volg is geweest, dat vandaag de gehele bevolking zich zorgen maakt. De gemeenteraad heeft tot September de tijd om een ander plan te bedenken en in te dienen maar het Hoogheemraadschap heeft al laten doorschemeren dat het daarvan niet veel 1 eil verwacht. de eis" van f 35 öf veertien dagen met 1? P- Cr®n?f* vj een jaar voorwaardelijke ontzegging rïkr van de bevoegdheid om een motor- Koogje, 15 L Gia"?a* 16 peb:r. van tijtuig te bertron. Voor dit laatste j ggw*». 44 J'DalhuiS^l zenbroot; 22 Gebr. v. d. Kant; 23 C. 39 Brouwer Co.: 24 L Foutijn: 25 J. Westerholt; 26 C. Verboom: 28 Joh, Christen Sr.; 31, 38 W. Woermeijer, Het plan van hat hoogheemraad* schap voorziet in de bouw van een 85 cm, hoge muur op de dijk tus- Militairen der VS kunnen sen het riJdek e" zeer smalle -uiiiitiiren aer v a Kunnen trottojr jjeze muur zou dwars door het dorp komen te lopen en dus de gemeente m tweeën snijden. Met schrik vragen de Krimpenaren zich af, dat dit zou moeten betekenen voor de middenstand, de Ouden van Dagen en de kinderen. Op de ver gadering van gisteravond heeft men er krachtig tegen geageerd maar ook het alternatief dat de heer Van der Buuse stelde, bood de bewoners weinig perspectief. Het is namelijk ook mogelijk de dijk zelf 85 cm. tot een meter op te hogen. Natuurlijk is ook langs de ze weg een afdoende beveiliging van de Knmpenerwaard tegen hoog water ie verkrijgen, maar voor de bewoners van het dorp zou het on gemak even groot zijn. De huizen langs de dijk, die toch al met hun ramen nauwelijks boven de dijktop uitkomen, zouden voor een groot deel achter de dijk verdwijnen. in Nato-landen voor burger-rechtbank komen WASHINGTON. De Ameri kaanse senaat heeft Woensdag drie verdragen, waarin de status van Amerikaanse militairen op het grondgebied van bondgenoten wordt geregeld, met 72 tegen 15 stemmen bekrachtigd. Volgens een van de verdragen kunnen Amerikaanse mi litairen door Duitenlandse rechtban ken worden berecht voor vergrij pen. die zij buiten hun diensttijd hebben begaan. 32. 36 C. Korengevel; 33, 38 D, Bak ker; 34, 35 J. T. Simoncs; 37, 41 A. Heeren; 43 J. Christen Jr.; 45 D. Ram; 46 P, C. Hinten Co47 Du Charternier: 48 P. Gouweleeuw; Diploma A. v. Wagtendonk. ROTTERDAM In tegenstelling met de vorige week aangekondigde hardloopwed strijden, die wegens gebrek aan vol doende belangstelling moesten wor den afgelast. 2ijn de wielerwedstrij den voor jongens gisteravond op het parcours rond de Plantage een groot 1 succes geworden. Er waren talrijke deelnemers (op gewone fietsen) en aan publiek had men geen gebrek. Langs de hele route stonden jong cn oud vele rijen dik. Onder leiding van de rennersclub i „Schiedam"', die zich de laatste tijd i danig roert, is het programma vlot afgemerkt, Het parcours van 23 km. dat in twintig ronden was volbracht, betekende een zware opgave voor de jonge spnnsters. waarvan er dan ook menigeen uitviel. Voor de jongens die de eindstrceo haalden, was een puntentelling1 doorslaggevend voor de prijzen. Als eersten werden achtereenvol- gens genoteerd: 1 F. Schoof, 2 J. in I 't Hoen, 3 H. Janssen. 4 B. Sleau- i wenhoek, 5 A v. d. Heiden. Het liat in de bedoeling dergelijke wedstrii- I den binnenkort te herhalen, zodat een competitie tot stand komt. waar van bet eindresultaat tenslotte van kracht is voor het aanwijzen \'an de definitieve winnaars. Niet alleen rond de Plantage, maar ook aan het Hoofd gaf ..Jeugd en Jolijt" gisteravond wat te zien. Op het grasgazon van het plantsoen, dicht bu de rivier, bracht een Maas- landse groep volksdansen. Ook dit betekende een trekpleister v°Or ve len. De Jong-Harmonie omlijstte het programma met wat Pittige klanken. Zeventien leerlingen van de Rijks H.B.S. zullen van 1" tot 31 Juli een bezoek aan Engeland brengen. Even als vorig jaar zou het Schiedamse groepje onder lejdmg staan van de heer J. W. Spronk, leraar Engel? aan de Rijks H B.S Door ziekte, de heer Spronk is dezer da£en vooi een operatie opgenomen in de Dr. Noletstichting. zal de heer G. de Bruyn als reisleider optreden. Bij de terugkeer naar Nederland t zullen Engelse scholieren zich bu de _"et stuk Kralingsc Plaslaan dat groep aansluiten voor een tegenbe- i Gemeentewerken nu onder handen zoek aan Nederland Ook hun ver- 1 heeft, wordt omhooggebracht en bluf hier duurt veestten dagen Naai I vei'hard. Het wordt comfortabel vu i rrneraon trekt een andere vn0r het verkeer, dat hier later in gi p« n Schiedamse HBS.-ers met de! ongetwijfeld grote mate zai passe teken leraar. dc heer A. C. H. Slot. Een voor de Krimpenerwaard aan vaardbaar plan is om een nieuwe dijlt aan te leggen om het dorp heen, maar dit zou miilioenen kos ten, die het Hoogheemraadschap met kan fourneren. Een betonnen muur langs de dijk tussen de huizen in, waarbij dus ook de huizen als wa terkering zouder moeten dienen, acht het Hoogheemraadschap niet verantwoord omdat de bestaande huizen te siccht zouden zijn. Na de rede van de heer Van der Buuse, toen vragen konden worden gesteld zijn uit dc vergadering en kele ideeen naar voren gekomen. De deskundige spreker was er echter met geestdriftig over. Een dijk om hei Oostelijk deel van het dorp bij voorbeeld zou slechts 97 huizen be schermen, een stalen wand om het gehele dorp heen zou ook handen vol geld kosten. Men wist in Krimpen aan de Lek al sinds de witersnood, dat er iets moest gebeuren, maar na de verga dering van gisteravond beseft nien pas goed, wat de consequenties zijn. Met grote belangstelling 2iet men uit naar de plannen die de gemeen teraad voorbereidt. Men weet wel dat de beveiliging door het Hoog heemraadschap, dat de verantwoor delijkheid draagt voor de poiders m de Krimpenerwaard, ook de be volking van Krimpen aan de Lek ten goede komt. Men is er echter nog niet van overtuigd, dat deze beveiliging zulke onplezierige ge volgen voor de bevolking met zich mee zou moeten brengen. ïn de v. d. Takstraat is de 23- jarige werkster C. v. d. Ende, Groe ne Hilledijk, vanmorgen met haar fiets tegen de achterkant van een stilstaande auto gebotst. Met een hersenschudding is zij naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. Ijsventer door auto aangereden Gisteren is in de Witte de With- straat de 59-jarige ijsventer W. A. J. Helders uit de Insulindestraat met zijn fiets door een auto aange_ reden toen hy linksaf sloeg. Met een zware hersenschudding en een hoofdwond is hij in het Coolsingel- ziekenhuis opgenomen Het tramver keer ondervond 15 minuten vertra ging. naar Parijs. In het pand Broersvest 119 ont stond bij de firma Van H. brand in een electrisch oventje, waarin apparaten te drogen waren gelegd. De brandweer kwam er aan te pas om het vuur te blussen. De scha de bedroeg circa f 2000. Gisteren werd de bromfiets van P. v. d. W.. woonachtig aan de Broersvest. ontvreemd. De brom fiets is later in de Hudsonstraat te Rotterdam teruggevonden. Burgerlijke Stand De Dienst van Gemeentewerken ïs bezig met de eerste werkzaamheden aan de ontworpen verbinding tussen de uitvalswegen naar Den Haag en Utrecht. Voor deze verbinding zyn twee doorbraken nodig. De eerste is tussen Heer Frankestraat en Kerkhofiaan, met een brug over de Rotte; de tweede doorbraak zal worden voltrokken tussen Kralingse Plaalaan en Boe7cmIaan. Dit laatste onderdeel vereist een brug over de Boezem in het verlengde van de Kralingse Plaslaan, en een meuw stuk weg langs de Boezem, daar waar nu nog een gemeentelijke opslagplaats ligt. De voorbereidende werk zaamheden vinden plaats op de Kralingse Plaslaan, tussen Wilöeveenstraat en Karmelweg. Zij zijn nog slechts bescheiden van omvang, maar er blijkt tenminste uit dat de logische verbinding Gordelweg-Kralingse Plaslaan binnen niet al te lange tijd zal zyn verwezenlijkt. strating, voorzien van een stevige onderlaag om verzakken zo goéd mogelijk tegen te gaan. Over de nieuwe brug over de Boezem is nu bekend, dat deze van beton zal zijn. en een wegdek krijgt van 9,50 meter. Aan beide zijden zal de brug worden voorzien van een fietspad van 1.75 meter en een voetpad van 2.50 meter. Men hoopt over niet al te lange tijd de bouw van de brug te kunnen beginnen. (Het ligt m dc verwachting dat de auto's bestemd voor de veiling J aan de Boezembocbt in de toekomst j deze nieuwe verbinding zullen kie zen Het wegdek wordt tussen de Boe- 1 zem en bet flatgebouw negen meter breed met aan weerszijden een fietspad Oostelijk van de fla; is de breedte 11 meter maar daar vervalt aan de huizenkant het fietspad: de wielrijders moeten er het wegdek delen met het snelverkeer. Tegen over de „Kindersluis" komt een af rit naar eon secundaire weg langs de diverse gebouwtjes van zeilver enigingen eic. Dc secundaire weg wordt 5 meter breed. Ernaast komen gazons (aan de Plaskanti en een trottoir van 2 meter. Tussen Ramlehstraat en Karmel weg Zal de Kraimgse Plaslaan een helling krijgen* dat is de oprit naar Jubileum L. J. v. d. Ree Heden is de heer L. J. van der Ree, boekhouder van de Nederland-Indo nesische Scheepvaart-etablissemen ten, het stuwadoorsbedrijf van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, in de Indonesische havens, gehuldigd in verband met zijn 25-jarig dienstver band. Aangezien de jubilaris met verlof m Nederland was kon de hul diging op het hoofdkantoor in Rot terdam plaatsvinden. Na door de di rectie bij monde van de heer N. J. Geboren: Johannes z. v. J. Gor-de toekomstige brug~ Deze' heilïng j Éyken SÏuyters te zijn toegesproken, dun en A v. Loozenoord. Nicolaas loopt van 85 centimeter tot —15 i volgde een intieme huldiging, waar- d v. H. Bakker cn J. F v d Brug- centimeter. Het deel van de Kra- bij velen uit het bedrijf uiting heb- ge- Josephma M d v A. Schippers lingse Plaslaan dat men nu onder ben gegeven aan hun waardering en S. E. Th. Buurman. handen heeft, krijgt een khnkerbe- voor zijn werk. Ondanks stopteken: Op de Pleinweg nabij de Goeiee- seslraat gaf dezer dagen een agent van politie een stopteken aan het verkeer om voetgangers te laten oversteken. Drie auto's gaven daar aan gevolg en de voetgangers staken over. Een auto die met een snelheid van 50 k.m. aankwam, reed met on verminderde snelheid door. De agent wist door snel opzij te stappen aan een aanrijding te ontkomen, maar mevrouw L Germenraat— Mensch en haar 3-jang dochtertje Annemieke, van de Mijnshe ren laan, werden ge grepen. De vrouw liep een wond aan het achterhoofd op en schaafwonden aan armen cn benen, hel kind kreeg ogenschijnlijk geen letsel. Ze zijn naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. Ofschoon de autobestuurder naar al cohol rook kon uit het onderzoek niet blijken dat hij onbekwaam was zijn wagen te besturen, aldus deelde de politie ons mede. De man ver klaarde de voetgangers niet gezien te hebben. Df Wijkraad Ovcr«:rtiie heeft da gemeente gevraagd om het oude ge deelte van de Zestienhoven seka de van een betere bestrating te voorzien. Op 24 April 19-53 is het motor schip „Markab N", op reis van Al giers naar Londen in Straat Dover aan aanvaring gekomen met het Noorse tankschip „Santa". De kapitein van de „Markab N". de heer J. S. uit Groningen werd bij deze aanvaring ernstig gewond. Het schip kreeg een gat in de wand boven de waterlijn. Ter zitting van de Raad voor de Scheepvaart op 8 Juni j.l. reeds heeft de Inspecteur voor de Scheep vaart, de heer J. Metz, zijn bewon dering geuit over de plichtsbe trachting van de kapitein, die hoe wel gewond tot het laatst de^ na vigatie van zijn schip bleef leiden. Maar de heer Metz achtte de ka pitein ook mede schuldig aan de aanvaring en vroeg het uitspreken van een berisping. De Raad nam deze suggestie over en voegt daar thans m zijn oordeel aan toe: „Hoewel de „Markab N" aan vankelijk geheel overeenkomstig de voorschriften heeft gevaren, heeft de kapitein een ernstige fout gemaakt door bij het horen van een mistsein aan stuurboord met onmiddellijk de machines te stop pen. maar slechts vaart te minde ren. De Raad brengt hulde aan da kapitein voor diens plichtsbetrach ting en volharding door, hoewel ernstig gewond en verzwakt door bloedverlies, de leiding van zijn schip in handen te houden". SCHIEDAM en geel tegelijk de kleintjes van alles het baste. Koop daarom Uw boodschappen bij Albert Heijn. Alle boodschappen! Hat ral U opvallen hoe véél U In de loop van een maand bespaart. Leverpastei Linthorst - per blik 31 Rundvetwéér goedkoper, nu per 500 gram 59 Lucifers2 pak 35 Aardfaeienjam Nieuws oogst per pol 71 Carabiesjes 250 gram 59 Vermicelli grof 250 gram 19 Abrikozen 200 gram 49 Mandarijntjes op eigen sap per bilk 85 Aardbeien op sap nieuwe oogst, per blik '5 Roomliotor 250 grom 107 Bier, export-kwaliteit 6 flessen 200 Limonadesiroop per (Ie, 130-110-89 Zomertoffee's 100 gram 19 Bessensapper fles 27 Pudding 7 smaken per pak 1 7 Peerdrups150 gram 25 Zalmnu per biik 99 Ontbijtspek 200 gram 57 BE FIJNSTE UNOX VLEESWAREN: Gekookte Worst 200 grom 59 Gebraden Gehakt 200 grom 58 Fijne Snijworst 150 grom 64 BQFFfE KOFFIE - de koffie die iedereen *0 Jekker v/nrff, êlléén verkrijgbaar bij Albert Heijn. Kramers de Groot, Dam 2, Tel. 67617. Thans heeft U nog een prima melange thee a 56 cent per 100 gram. Goed en goedkoop. Speciale aan bieding. Solide Engelse kamer, groot dressoir, schuiftafel, 2 grote clubs, 4 stoelen, mooie be kleding, 498.Wilson. Grote Visserijstraat 80*97- 99*101, Draaibare rooktafel met verlichting, chroomrand en rookstel, v.a. 39.95. Fan tastisch mooi en gezellig. Wilson Grote Visserijstraat 80-97-99-101. Spoed. Gevr. een zelfstan dige verkoopster, v.g.g.v. Hoogstraat 66, Schiedam. Permanent-Wave, compleet 5,75 Ook speciaal alle kleuren haarverven Kap salon ..Alicfa" Grote Visse rijstraat 8 E (hoge stoep). Tel. 33762, Rotterdam. Te koop gevr, klein vrij huis omgeving Schiedam, direct te aanvaarden. Br. nr. S 896 bur. van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1