Zonnebloem-meisjes waren op eiland Brienenoord DE KLERKeZN C. de Kievith van „Schiedam" wint competitie C Diploma's werden er uitgereikt Sb 37.90 MOLENAARS EXPEDITIEKRACHTEH DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB A(;ivM)A Excelsior winnaar nederlaagserie ..Schiedam" Verloor U iets? WIELER WEDSTRIJD MENDELSSOHNPLEIN Op laatste avond waren de bloemen voor Van Loenen HLO-examen in September Martinit voetbalt H.Th.v. d. VLERK SCHIEDAM H. JACOBS' Industrie en Handelmij. N.V. GELUIDINSTALLATIES Radio van Dijk Wij. Auimm altijd op WAAR DAT WIEL DRAAIT Tni-lair 17 Juli 1953 De meisjes san tïe Zonnebloem-cursus uit Schiedam, Vlaardingen en MaasFsluK hebb een heerlijke dag gehad. ZU zijn met het bestuur, leraressen en vertegenwoordigers van enkele bedrijven waarin deze meis jes u erkzaam zijn, ten getale van 171 per boot naar Brienenoord gegaan. Haar werd het gc/elschup ontvangen door volksdansleidster Nel Stotk. die er spaedig in staagde de stemming, die aan boord at perfect was. nog te verhogen door een fecstrluke polonaise te organiseren naar de plaats, waar men voorlopig 7011 vertoeven. Zij nam ook de leiding op zich van de volksdansen, die daarna werden uitgevoerd. Wederom in polonaise trok het gezelschap vervolgens naar het openluchttheater, waar de inwendige d Windt. Maasland. M. van Ma- non, Rotterdam, W J. Vliegent- hart-Lupker, Schiedam, die haar opleiding kregen op de Huishoud school te Vlaardmgen. Deze dames zijn m dient van; Wallranit. Verenigde Touwfabne- kcn. te Maassluis, Nowa, Hollandia, firma Noordcgraaf, Nira, te VJaar- dingen, firma Koordhoek, Nefaver, Schiedams-e Cartonnagefabnek, fir ma Kester, De Pauw, firma Her man Jansen, Verenigde Glasfabrie ken. de Klinknagelfabriek, alhie: 2231, De crote vogels vliegen tot vlak bij de jonge vrouw en staan hun geweldige vleugels uit als om haar er gevoelige klappen mee te geven, terwijl zij hun roofachti ge klauwen eveneens I naar haar uitstrekken. Het lijkt lang niet ongc- i vaarlyk. Bob houdt zyn j adem in. De vrouw ver- dedigt zich buitengewoon dapper. Onder het slaken j van harde afwerende kreten zwaait zn krachtig I met de knuppel om zich j heen en houdt zo de aan- i vallers van zich weg. j maar zij komen steeds j weer terug. Rob kan het werkelijk met langer aanzien en hy pakt zyn karabijn. Hij legt aan. nctnen schreeuwend de vlucht cn de stilte keert haat handen. ..Hola. welhcdankt. dat kwam juist mikt zuiver en even later klink* zijn schot droog terug Rosemarie want zy moet het 2ijn 1 op tnd," roept ze, „maar wie ben je, vreemds- en hard in de kleine baat Een paar vogels vallen j gaat op een rotspunt zitten. Zij lykt met eens erg ling?" met fladderende veren in het water. De anderenondersteboven. Ze lacht en maakt een toeter van I mem werd verkerkt. Ver si bc kiene be y t ci id ie aan liet. Zomn blocmwo, k ailc iihclfiri- king vc1 lenen noor hun vrouwelijk personeel m cie uHrqmhc.d te stel len aan de rui mi- dcc' te nemen, hadden gezorgd voor belegt» bioi>d- jr-i, limonade on pisnaoeungen een nieuw hew its ervoor dat deze bedruvtn net giote belang het Tint van dc/e cursus \onr liet per- iSTRei mzkn rn daaivoor alle svni- pathie hebben Trouwens. het. blukt nicer en meer, dat de bed en. a.o rouweIijk pn -onet'l ïrs hun a'cnst hebben. \cci Vooi iwt Zon- nebloemoCik loehr. nok al brengt dit mor die bedrijven vaak moei lijkheden met zuh mee. wanneer bet er bmoorbeeld mn ga-d, meis jes ri;e de tur-us lolgtn in weik- tud vrijaf te geven teiwijl daar door de werkzaamheden in de be drijven kunnen stagneren De weik- fjevcrö en de «ooale wcik-iois in do bcdtnven ,-ten het grote belang x>an de cursus, die de meisjes wil opleiden tot gocae hui«i rouwen. Namens het bestuur heelt dra D. Buntier aan de mesjes die de cnr- 1 sus hebben dooi lopen de diploma's uitgereikt met een tcu. pa ««olijke re de waarna de mei«ie; zelf een aan- 1 tal speileties hebben opgevoerd. spelletjes, 01e veelal ecu uitbeol- j rimg gaven van wat at> meisjes op 1 de cujsus-en haddrn geleerd. Eén 1 ervan viel bipancter in de smaak. 1 Dit was een soort pantomime Dc meisjes waieo „aan het koken" *m nu moe^t het publiek raden, wat de meisjes kookten Drie der aan- 1 wer'sen slaagden erin. precies te 1 raden, welk menu d»« meisjes sa- menstelden Onder hen werd een taart verloot. Eerst laat in dp avond keerde het gezrNchap uitermate voldaan, naar Schiedam teiut f> ganpn tut Vlaardmgen >n -Ir werdrn toen naar hun ha-rdsteden ge- bracht. Y*ie een diploma kregen Diploma's werden uitgereikt aan de dames, A L Dirk sen. H Kot>>- ntar.. N'. van G«yl. E Chodzinskt. G H. Hermscn. L dg Briei. M Meulstee, C J E de Bruin. H J win Opynen. W Karreman, G p Gardina, L Duthenne, C, Vet«teeg- □egeling, J Lacroix, J Hagcstem, H A. Visser, G F. Vol, J. H Es- hach. P J Solmger. A M. Mai- ronse. allen te Schiedam: A d. Schee. A Don, O Vroegh G Hoo- giT.dnk, B M van do Bie, A. A. ink, J Snijders M Swart*. M A— enberg-Eoer. H. v d. Hoek- B'ouwcr. M J. Montert, allen te Vlaardmgen: J J v d Havem Dret schor. C. van Eijsden, J. M. Moyel, S. A, C Wrmeultn, ,\I A. He ij mar.-Van Amevrie. allen te Rot terdam: G P. Bleccke. Amsterdam. J. C. Boot. C. H. M Gestel. A. A. v d Hoeven, B C. Hofman. C C van Meggelen. A. van Putton. A, Smit. A. van Wyk, J Ras. P C Lu- cnrdie, J. C. Vreugden kil. allen te "Maassluis. M. de Bruin. Rozenburg. M. Mostert. Maasland, C. M Pot tin ga, Den Haag, zomede ivoor het avondcursus-diploma) de dames J M. Karsteren-Hendriks. Rotterdam. W. Nieuwenhuizeo-Rink. A deXiji M. W. Verdoes. allen te Schiedam, die allen haar opleiding kregen hij do Huishc tid- en Industrieschool al hier: voorts de dame? L Verschuur. P Bergwerf. Gvd Stoep. S A van Noort. M C. de Hartos. M. v*. Katu-jjk. allen te Vlaardmgen. J v. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bjj ongeval: G G en O.D Tuuxlaan 89. Telefoon 69290. Films: Passage, da 2 en 8 uur: Manriy. Monopole. da 2. 7, 9 uur: De verzonken stad. f ilnocrtrCtr f Jf 1 A!s er in ons magazijn nog 1000 „Volcano" gascomfo- ren van 54.— staan te wach ten, wil dat «ian zeggen dat heel Rotterdam voorzien is «n voor een nieuw tomfoor geen interesse heeft? Neen, als alle huismoeders wisten dat juist in deze tech nisch volmaakte comforer», het gasverbruik aanmerkelijk lager is dan in de oudere modellen, dan zouden zij geen minuut aarzelen. Nu wij aarzelen ook niet, want wij kunnen onze ruimte beter gebruiken en deze op ruiming is met voor niets. Deze originele „Volcano" gasstellen onder volledige garantie, twee-vlams met ge heel koperen kraanstel,crème geëmailleerd met zwarte af- dekplaten en goedgekeurd door de Ver. van gasfa- brikanten worden verkocht voor nog geen dertig gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van doze „Volcano" gasstellen die uit munten door een laag gas verbruik nu niet voor 54 gulden msar voor Een eantat geschild voor Butagas voor dezelfde prijs. Po4<ord«rs onder rembours. WINKEICWRUM BlHNENWfö, T«t Z9IÏ0 Na een zeer aantrekkelijke wed strijd tussen bchicdam" t-n een SW-com bi natie is Woensdag dc nedcrlaagsene beemdigd, die ter ge- iF.cnhrid van hr*t jubileum van „Schiedam" georganiseerd was Dc roodsroen.cn zyn er in deze laatste wcd«tryd met m geslaagd om een ot ct winning te behalen, doch moe ten met een blanco eindstand ge noegen nemen. Getuige de uitslagen an deze serie wedstrijden die hici wlsen- SchiedamSFC 12, Schiedam HBSS 4—1: Schiedam—PPSC 1—2; SchiedamExcelsior "20 02. Schie damSW-comb 00. heeft Excel sior '20 de grootste overwinning op de thuisclub weten te behalen cn daarmee beslag geleed op de uitge loofde beker De behaalde resultaten in deze wedstriden door de zwait- witten zijn zeker niet onbevredi gend te noemen en gezien de pu blieke belangstel]inf en het ver toonde spel ar serie voor dc organiserende veie ugmg een groot succes geworden Te bevragen aan het hoofdbureau van politie tuisen 912 30 uur en tus sen 26 uur Houten Jmtaal bord- je verbaden toegang poppenwagpntje. kist met gereedschap, werkboekje, j hu to step. bn bel. etui met rozenkrans. r k kerkboekje, ring met twee sleu- te Is diverse sleutels schakelarmband, portemcmnaie met mhtwee truitjes, j onge ns regc n j as, k inde rcapc. Te be-- r.igen bv de vinders- Hoofd- doek, schoof. 5t Ltdumastr 102 b; bad- t doek met zwembroek, v d. Tas. Groe- tiend al 3 kinderregenias. Touw. Pen- drechtsesiraat 22a; kinderbadpak met j badmuts en doen. Schafthuizen, Uwe Haven 293; manchesterbroekje. W. Go- sens. Nassaulaan I3b. zakdoekje, Ufjt- 1 de willigen, Vondetaan 35a, gehaakte zomerhandschoen. De Vries, Lekstr, 1 tla, zomerhandschoen, Th. de Hollan- der. Geert Remdersstraat 4b; dames- vest, Schra. Stryensestraat 15; haar- stnk, K Verhaal Ooievaarsteeg 1; da- j mes regenhoed. H Kreuger, Raam 8; I baamuts, zakdoekje en zonnebal. Pak. I Middelharrmscs'rajt 9; meisi 'jack mei ritssluiting. Schoenmakers. Th. A Kera- pisstr 23b: plastic regenjas. Dolleman, Hoofdstraat likh zakje inhoudende knotten wol. De Leeuw. Amperestraat 26a. chauffeurspet. Van Beek. Rem- brandtJaan 20b. regenjas, J. van Over- i baye. Singel 232b (2xbellen>: zonne- ktep Slavenburg Boerhaavelaan 46 b: baddoek, A Staat, Louise de Coligny- *tr io windjack, Wiegman, Newton- plein 7a, badpak C Vryenhoek, Heren- str 25-3. jongen*jasje, W de Jong, Ged. j Baansloot 4, td"m W Kerklaan, Archt- medeFstraat J4a; sportjasje, Kinada, I Rottordimsedljk 3P9. militaire regenjas, A Baardmans. Schiedamseweg 235: zilver bon. Molendijk Graaf Florlsstr. fifi. damesportemonnaie. H. v. d. Hei- den VondrlUan 38; kirderportemonnaie j O R Bras, Lange Nicuwstr. 153; arm band Bfis'ot!- Vicuvi Ma*henesser«tr j BH kinderarmhandje. Van Veen, Lange SmgeNtraat 78a damesportemnnnaie met inhoud M ,T. Kouwcnherg. Sta- tinnsstraat 75b. port cm onna ie. fj de j Wit Aleidsstraat losa. medaille" H. KuijJ. HuJkstraat 7 te Rotterdam; porte- -nonnate, J. van Dongen, Tollensstraat portemonnaie. A. Winter Van Rtivs- i daellaan 28. armband, Biesheuvel. Burg van Haarenlaan 53b, kinderporiemon- naie, b van Broekhoven. Noordmolen- straat 54; geldsbedrag. Brouns. Stad- 1 houders weg 15 Rotterdam: zilveren ring. Van Beek, Fabriplein 13a: double j j armbandje. G Dtckmann. Singel 20a; armbsndie, SchwagerrnaTin. Zwarte- j j waalsestraafc 43; zalverbon, Van Beek, Boerhaselaan 80- sleutel D Otten Ma ria «tr.iat 22a vottikrans m p<--:emon- nate L Frcnaij, w. Frankelandsestraat pJa*tic rtin rr.et mwnkrau A van i Rivoort. Leliestraat 41; buhel, J M de Graaf. Ma1heness*rlaan 373b. e»ui met to?p"krans. w. Wagner Parallelweg i !B2: Kcrkhoekic J Pak. MiddeJliarnts«e r *tr J> kinderbal, J v. Slobbe, p J. TriclstTalaan 49; tijf sleutels, D West. 1 hui* De Costastraat 39b. hord, soort sprfmel M Saas Herenstraat 21 kerk boekje. s Boeker, Reaumurstr.iat 14 huissleutel A. v <f Hoek. Taïmala; to- rtui n.et rozenkrans Verbeek. Nts- au laan 35 herdershond. Van Steen her een Lange Rincolstraat 23 bos sleutels >n étui p Smulders Burg van Ha aren- la an 529 kinderbal F Suttorp Tollens- -traat 3fia. lederen voetbal, J Eijk. Leibnitzstr 12b; groene autoped. H Tobbe. Dr Schaenmanssingel t6. sjRaret- ten taan steker L Hanstede. Lekstrlb- I tas met gereedschap L. tan Wag- j tendon k Kreupelstraat 25. speet goed- molentje Onink. Pr Fr Hendnktaar. .Ca puthaak. T dc Visser. Westfranke- Jandse*traat Pfib. kinderpoppen wagen, i xterepdonk, fiet*enbewaker, postkan- I rnnr ?e\en bossen vezels, WVkamf Westerkade 22 veertien nasfoto s C Tassen. Rotterdam<edi]lc 297b: kmder- rChrten F van de Lee. Van Reverenst.r I 32; kleurpotloden Van de Wal Aleida- str 8a; krompasser, A. Frenaij, Sta- i tionsstr 31. (Advertentie J.M.) Een restant-partij DUBBEL BOUCLé TAPIJT het ijzersterke tapijt voor huis- en slaapkamer, 100 br. 98 per meter NU feta htjznnder* J Een partij alleraardigste WEEFSTOF voor overgordijnen, tn moderne frisse dessins. 1 20 breed, 98 per meter NU Een beperkt aantal wollen WILTON KARPETTEN in prachtige Perzische dessins 195 290 QA 90 Zware kwaliteit HOLTAP KARPETTEN een sterk karpet voor d huiskamer - 200 x 275 Extra verlaagde prijs, Exclusieve, zuiver wollen WILTON KARPETTEN VERENDE MATRASSEN met prima stalen binnen- vering, dikke afdekking overtrokken m. damasttijk m een keur van dessin en kleuren - 200 x 280 Bijzonder voordelige i -persoo 2 persoon» aanbieding, A «4 A 80 NU 117. HH Deze aanbiedingen geiden ook voor ons magazijn BEIJERLANDSELAAN i Cernt Vasscna van dc Rutterdamse rennersclub ..De Pedaalrlddcr»", de ongelukkigste renner uit het gehele veld, won dc laatste premiesprlnt. Hij trok daarbij "Van Loenen mee uit het peloton. Vassena iel! was reeds kans loos, omdat hu. nadat het veld tot slechts veertien renners was gedund, zich pUt reed en het herhaaldelijk van fiets verwisselen hem een ronde achterstand bezorgde. Het leek wel of Van Loenen. die gedurende de voorgaande vijf en vijftig ronden niet meer dan een ander was opgevallen, op dit „zetje" van Vassena had zitten loeren. Hij ging door en vergrootte allengs zijn voorsprong op de andere twaalf. Toen dit dozijn renners het gevaar voelde, was het aantal te rijden ronden te gering om Van Loenen nog serieus te bedreigen. Met een voorsprong van zeker zestig meter t nishte hy als eerste, gevolgd door Terbaar, die enkele ronden voor de finisl ook uit het peloton was geglipt. Trom» ens, cüi op zichzelf toch reeds kl-lne peloton, viel in de slotphasc nog in enkele groepjes uiteen en zo zat-en de toeschouwers, die het natte weer hadden getrotseerd, nog een prachtig 'slot van een course, die over het gehet' genomen heel levendig was ge weest. C. de Kievith, die als ze vende eindigde, bleef in het al gemeen klassement de ere plaats bezetten. Zijn triomph was m wezen derhalve groter dan van de winnaar van de avond. Nauwelijks lud het .klaar ;if' geklonken en hadden 23 renner-s zien in hot strijdgewoel geworpen. Op de laatste wedstrijdavemd wa rm vele met-kan «hebbers niet ver- :-chcnon of Phmus ging zich ook daarin mengen, uiteiaaid on welkome gast Het CP volg v a- nat het aardige, maar altijd al en bed je gevaarlijke parcours tame'ujk glad werd. Enkele renners vonden het zelfs te gevaarlijk worden en «taak ten daarom de strijd Anderen ga ven om andere redenen op, waar door op de heift van de 70 ronden tellende wedstrijd f oorspronkelijk zouden er 80 worden cereden. doch kort na dc start werd bekend ge maakt, dat het af te leggen traject 10 ronden kleiner werd gemaakt) het aantal deelnemers toi 14 va* ce- reduced d Deze reden de wedstrijd ook allen uit. Premie-regen Nadat fnatuurlyk') in het begin van de wedstrijd het veld gefloten bleef, bracht de eerste premie wat lever in dc brouwerij, A. Vassena won de scherpe^ sprint. Daarna trok J. van Amen er al leen tussenuit. Metertje voor me- feitje or grootte hij ?yn voorsprong Zelfs leek het er een ogenblik op, dat hy ren ronde voorsprong zou kunnen nemen. Hiervoor werd zelfs een piemie uitgeloofd. Zover is het met gekomen. Mede doordat het jjeloton door een grote serie pre- mis ging jagen. Van Amen's club genoot (van De Pedaairïddersi Ter- haar heeft enkele ronden getracht aansluiting met hem te krijgen. De laatste kon dit met volhouden en liet zich tien ronden later m het peloton terugzakken. Gezamenlijk werd toen de achtervolging op Van Amen ingezet De laatste verloor langzamerhand terrein en toen hij. na ongeveer 30 ronde- alleen met voorsprong te zyn doorgekomen, inzag, dat het onnodige krachtsver spilling zou zyn om verder te pogen voor te blijven, liet hij zich ook weer in de groep terugvallen. Er waren op dat moment nog veertien renners overgebleven. Enkele renners hebben gepro beerd uit tc lopen Steeds werd zo'n „boosdoener" weer teruggehaald Men bleef elkaar derhalve nauw keurig bewaken Ook de nog steeds \crreden premies brachten geen verandering in de situatie Het viel ook niet mee uit te lopen, want het tomen lag tamelijk hoog Ondertussen was het aan- vankeiitk natte wegdek fbijna) droog geworden. G. Vas«cna bh "f goed doorzet ten Herhaaldelijk kon men hem in het voorste gelid opmerken. Jmvt toen men voelde, dat de strijd werkelijk cing ontbranden, kreeg hy een lekke band Het eens verwisselen van fiets en la ter nog eens kwam hem op ern ronde achterstand te staan. Het veld lag toch weer bijeen... Vijftien ronden voor het einde werd weer een premie aangekon digd Vassena schoot weg, Van Loenen volgde goed. Zy reden ?:ch los. Deze situatie bleef tot het eind toe dezelfde. In het peloton ging men 21 ch enkele ronden voor het einde ook danig roeren, met het ge volg. dot hirrm enkele S-ecpj**" ontstonden, wier onderling ver schil evenwel niet heel groot was. Van Loenen werd tenslotte on bedreigd eerste. Het resultaat werd; 1. Van Loe nen, 2. Terhaar, 3. v. d. Meer, 4. v. Staten, 5. Heyster, 6. Leeflang, 7. Kievith. 8. Muilwyk 9. Balkhoven» 10. v. Amen. Slot-balans Toen deze uitslag bekend was, kon men overgaan tot het opma ken van de slothalans. Op de eerste plaats bleef C. de Kievith van de rennersverenlging „Schiedam". De overige prijswinnaars waren: 2. \V. v. Straten, 3. P. Muilwijk. 4. D. Ter- haar, 5. J. v. Amen. 6. Jansen, 7. M. IVuj-ts en 8. G. Vassena. Later op de avond hebben be stuur en wedstrijd com missie van ..De Coureur" en de renners zich in het Volksgebouw verenigd, waar de prijsuitreiking (by monde van de heer^Gouwens^ plaats vond. Aan de wedstrijd voor amateurs was een juniorenontmoeting voor afgegaan. Winnaar werd K ouwen- hoven van de RRC Feycnoord, voorts 2. Jonkers, 3. v. Ierse!, 4. Koning en 5 De Graaf Met deze avond werd voor dit seizoen door De Coureur v.cer af scheid genomen van het Mendels- sohnolein. Tefien het slot van de wedrtrud werd via de microfoon het gemeentebestuur, dc politie, en alie anderen, die tot bet welslagen, van de 5 wicleravonden hadden med" gewerkt, hiervoor dank ge bracht. Het bestuur van de plaatselijke afdeling van de Bond voor Harmo nische Lichaam son twikkeling be reidt weer de bekende HLO- examens voor. Deze examens om vatten fietsen hardlopen over 100 meter, verspringen, hoogspringen, kogelstoten of balwerpcn. touw klim men, wandelen cn zwemmen. De eisen varicren naar gelang de genen. die zich aan het examen on derwerpen. ouder of jonger zijn. De examens zullen worden afgenomen van 5 tut 12 September. Aanmelding voor deelname kan geschieden tot 15 Augustus bij de heer A. Vessel. Van Ruysdaeliaan 42a. Deelnemers tot en met 17 jaar betalen f 0,50; ouderen moeten 1.- inschrijfgeld storten. Zaterdagavond 7 uur, speelt Mar- tmit de vijfde nederlaag-serie-wed- stryd tegen The Raemg Hope 11 it Rotterdam. Daar Martin it nu met zyn volledige eerste elftal uitkomt, zal het voor de Rotterdammers aan pakken geblazen zyn. Zondag wordt op het Martimt- terrem een jubileum-veteranen- tournooi gehoudene waaraan deel nemen SFC, EDS, Schiedam en Martinit De wedstrijden beginnen om 10.30 uur. (Advertentie LM.) STADSKRONIEK Een sloep van de Finse tanker Aster is in de afgelopen dagen uit de Wilhelmmahaven verdwenen. De tankboot ligt gemeerd by de werf „De Nieuwe Waterweg". Van een vrachtauto, toebehorend aan de koopman E. van V. zyn aan de Nieuwe Haven twee autobanden ontvreemd. In het Singelplantsoen klom de elfjarige P. de J. in een boom. Hy viel er uit en moest naar huis wor den gebracht om onder doktersbe handeling te worden gesteld. Omdat hij zich zelf. achter op een bromfiets gezeten, niet stil kon hou den, veroorzaakte de m beschonken toestand verkerende B enkele val partijen De politie heeft de man ter ontnuchtering opgesloten. Schiedammers naar de Vierdaagse Voor de tiende maal hopen de beide Schiedam se wandelaars, de heren W. van Noortwijk en C. Th. Middendorp, de Vierdaagse afstand marsen te Nymegen met succes te volbrengen. Cor Don geslaagd als beiaardier Tn Mechelon (België^ is onze stad genoot. de heep Cor Don aan de beiaardlerschooi aldaar geslaagd als beiaard ter. De heer Don is reeds sta dsbei aard ter t® Vlaardmgen en vervangt in Schiedam de heer Tim mermans by diens afwezigheid. Tenniskampioenschappen van Schiedam Naar wij vernemen berust de laat ste mededeling over de aanvang van de .Uitgestelde tenniskampioen schappen van Schiedam" op een ver gissing, Deze kampioenschappen zul len niet in Juli worden verspeeld, maar plaats vinden van Maandag 24 t'm Zondag 30 Augustus. Het tour- nooi wordt gehouden op Spiermgs- hoek. Rotterdamsedijk 268 - Te1. 67593 GEMEENTE JggjjSg SEHIEIUft rbFFIClËEL NIEUWS! INENTEN TEGEN POKKEN IN KETHEL Op Dinsdag, 21 Juli 1953 des mid dags van 4 tot 430 uur bestaat voor inwoners van Kethel de gele genheid tot kosteloze inenting te gen pokken ten huize van dr P. v. d, Kuij, Noordeinde 5. Trouwboek jes der ouders of geboortebewijzen der kinderen medebrengen. Burgerlijke Stand Geboren: Johannes L.. x v. L. J. Keur ling en Th, E. Collignon. Cornelia M., d. v, S. van Mourik en C. M. Jung Hendrik F„ z. v. H. J. Berends eti A. Herman. Jorina C„ d. v. C. L. Kersten en C, La- mens. Ondertrouwd: J B. Boer. 2fi en M. W. J. Blanker. 19 j. D, M. v. d. Bos. 26 j en C den Routing 24 J. S. P. v d. Broek, 31 j en E. L. Timmermans, 24 j. C Da niels. 22 j. en F. H. de Vnes, 18 j. H, van Dijl, 30 j. en A. H. Immerzeel, 28 j. M L Geerders. 23 j, en H. A. H. van Hul* ten, 21 J. H. W. van Gelder, 35 j. en G. C Eljkeienboom, 24 j. L. H. J. Gemtsc, 28 j en J. H. Hermsen. 23 j. L. c. de Haan, 43 j en J. v. d. Wilt, 43 J, M. J. Houtbra- ken, 20 j. en J. van Geideren, 22 j. W. Hrnskes. 28 j en M. M. C Wytenburg» 22 j. J. OJofsen, 25 j. en S. E. Lagendijk:. 24 j J. v. d. Plaats, 27 j. en M. J. van Pelt, 20 j P. v. <j. Pol, 22 j. en J. vati Gerven, 17 J A. Poldervaart, 68 j. en D. B Boelhouwers, 58 3. H. v. d Roer. 24 j. en H. Goedhart. 22 j T. Schil peroort. 33 j, en J. Kraant 31 j M. van Veen, 25 3 en S. Mcjel, 21 j. P. V/indau, 27 j. en W. H, Th. Ham, 23 j. Gehuwd' D. P. A. J. van Haren, 22 j, ..1 L FM. Thijssen, 22 j J. V. d Hof, 30 j, en C J. Kruming, 35 3. C. J. de Rond, 22 en C. P. C. Schra. 22 j. W. P. Schaap, 40 j. en A. Meerburg, 32 J. P. E. Lange- veld. 20 i. en M. J, Kraan, 19 j. J. Groen- heode. 20 j en P. M. van Dommelen» 18 j. F. A, Suurbeek, 30 3. en L. Flalsier, 24 j J Th, A. Feelders, 24 j. en J. B. Kamman. 23 J CD. van Lith. 27 j. en M var Hees. 23 j. L. H. Vinther, 25 j. en M. S. Bakker, 23 3. majrt ENKELE en Aanmelden: TUINLAAN 76—7S SCHIEDAM VOOR ELK DOEL EESIBRANDTLAAN 64 TELEFOON 6%.2 Sportstui en 4 906 007 25 Handvatten 0 500 60—0 75 Veerzadels 4 705 756 70 Spatborden p. stel 3 20 Buitenbanden 3 45—3 85—4 50 Binnenbanden 1 25—1 75—2 95 Slangloze handpomp 0 90—2 75 Bagagedragers 1 603 50 Kettingen 2 10—2 60—3 10 Dubb bagagetas 6 75-0 25-13 65 Sponsrubber zadeldek 2 75—3 25 Rolschaatsen 7100-14 95-19 50 Asfaltpapier p meter 0 50 Autopeds 28.50-31J0-33 50 Kinderfietsje 17.50-21 00-22.50 Kinderzitjes 8.60-10 50-1325 Kettingkasten 3.45—3.90—4 55 Kettlngrandies 1.20—3.00—3.90 Waswrlngers 37 50-49.75-69.75 Waste ilen 4 26—5 66—7 92 Wasketels 7.21—7.79—8.98 Bromfiets püpsleutels 0 60—0 80 Zagen 2 50—3 25—3 75 Hamers 1 00—1 451 75 Nijptangen 1291.60195 Dakviit p meter 0 90 Gereed «chippen en ijzerwaren voor elke vakman Fittin- Schakelaars - Snoer - Buis - Stekkers PHILIPS l AM PEN - LICHTBALKEN - BUIZEN F.lectr. strijk I jzers 9 flO-n.00-14 25 Electr. kachels 11.25-16.75 TB VEEL OM OP TE NOEMEN - KOM EENS KIJKEN HOOGSTRAAT 67-69 - TELEFQOH 68436 i_,^L db tdb i^d «Nj Kramers de Groot, Dam 2 Tel. 67617 Thans heeft U nog een prima melange thee 56 cent per 100 gram Goed en goedkoop. Speciale aan bieding. Het Jojz rubbercorsct voor de moderne vrouw die slank on fit wil blijven, Ook de voornaamste merken buste houders. Joja Corsettenhuis, Baby.commode 29.—; kin der ledikantje f i960. Ton cn andere modellen alles ge lakt. Tussenbroek, Edison- straai 31 A. Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1