Kaptem Hermes-cricket naar HBS op Houtrust Mandy: een klein meisje in een grote stille wereld AGENDA HA,V.-Bank krijgt heel wat uitbreiding PAKISTAN'S DANSTHEATER PAKISTAN'S NATIONAAL DANSDRAMA 2 Mackendnck toont zijn talent ook in 't ernstige genre Fantastisch verhaal in Monopole Belangstelling voor het programma van „Jeugd-Joiijt" Puzzle-rit voor de fietsers Zomeravond-voetbal kent al kampioen M. v. Noordennen is damkampioen STADSKRONIEK ssss Safe meet ep sijn DE AVONTUREN VA ft KAPITEIN ROB Bommenwerpers in VS in botsing; 8 doden Minister Luns is het eens met Nehroe over Korea Behalve nieuwe vleugel aan de Tuiniaan' ook een recreatiezaal op het dak Secretaris van Raad van Europa om het leven gekomen VOOR PAROOLLEZERS BULBUL en zijn dansers en musici uit Pakistan Vliegtuig in VS verongelukt: 38 doden Bespreking over hulp aan Joego-Slavië in Washington Denemarken zal vijf koelschepen bouwen voor Rusland HALFKILUOEN M0BYLETTES gdAuik Nederlandse volk in meerderheid voor Benelux Botsing bij Grenoble eist twee doden en zeven gewonden Zaterdag Xê juli U§§ ALEXANDER MACKENDWCK, die onder de Britse cineasten van de laatste jaren sterk de aandacht heeft getrokken door humoristische mees terstukjes als „Whisky Galera" en „De map in het witte pak", heeft zich thans met een ernstiger gegeven bezig gehouden: Mandy, de filmbewer king van IJilde Lewis' The day is ours, een roman over ccn klein meisje, dat van lutar geboorte af doofstom is. Zonder voorbehoud mag vastgesteld worden, dat Maekertdrick ook in dit zo geheel andere genre zijn meester schap teiivolic beu ijst. „MANDY" is een ontroerende film, maar die ontroering wordt nimmer geforceerd met sentimentele cliché- middelen. Ondanks het moeilijke, i soms pijnlijke gegeven, heeft de re gisseur door zijn perfecte vakman schap, zijn beheerstheid en m het bijzonder dank zy een zeer fijn ont- Wikke ld gevoel voor sfeer en stijl, het probleem van het doofstomme kind weten te behandelen op een niveau als hierbij wei nooit be- reikt is. Toch zijn de eisen van filmkunst i allerminst in het gedrang gerankt. nauwelijks spel mag heten, alléén reeds een bezoek naar de Passage tot een ontroerende ervaring maakt, De fantasie van de toeschouwer wordt dit weekeinde in het Mono- pole-theater wel op de proef ge steld. In „De verzonken stad" gaan enkele mannen op zoek naar een Wat Mackendnck weet te berdken j ^leum+al°Ten .°g met het afwegen van geluid tegen |dschat, die zich aanbooramoet Wat men moet weteni Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co, Groenelaan. Bellen bfj ongeval: G.G. en G.D. Tuiniaan 89. Telefoon 69290. Films; Passage, da. 2 en 8 uur: Mandy. (14 jr.). Monopole, da. 2. 7, 9 uur: De verzonkenstad (14 jr.). GEMEENTE !H ÖSs SCHIEDAM I OFFICIEEL NIEUWS BEURSBRUG AFGESLOTEN In verband met herstelwerkzaamheden zal de Beursbrug voor alle verkeer geslo ten zijn op Maandag 20 Juli. Woensdag 22 Juli en Vrijdag 24 Juh e k., telkens van des avonds 10 uur tot de volgende mor gen zes uur. stilte, hoe hij de isolatie van het meisje Mandy in dc voor haar ge luidloze wereld suggereert, zoals hij steeds weer ongezochte, maar uiterst veelzeggende détails opspoort, het getuigt alles van een zeer zuiver ontwikkeld filmtalent. Het verhaal van Mandy behelst in het kort het conflict, dat tussen haar jonge vader en moedei uitbreekt, wanneer dezen tot de verbijsterende ontdekking komen, dat hun dochter tje kan spreken noch horen. De moe. der wil Mandv toevertrouwen aan een speciale school, waar zij temid den vag haar lotgenootjes volgens modern-wetenschappelijke methoden het spreken leert. Mandy's vader is echter huiverig voor dit expr. im?nt. dat het meisje buiten de veilige be slotenheid van het gezinsleven voort. In één opzicht is nu echter wel een concessie gedaan aan de .--maak van de bioscoopbezoeker. De rroeilykhe- den. die tenslotte natuurlij k worden overwonnen, zijn teveel uitgespon nen en de aandacht worut door een extra-intrige dezp ouders heen soms teveel van het eigenlijke on derwerp afgeleid. Maar dat is dan een secundaire bedenking, die weinig af kan doen aan een interessante gevoelige, mooie film, met in de hoofdrollen Phyllis Calvert, Jack Hawkins en Terence Morgan en.. Mandy Miller, een schattig klein meisje, wier onbe vangen gedrag in deze film, dat bevinden van een vrachtboot, wel ke in een orkaan onderging, 't Is niet alleen de Caraibische Zee, die een hinderpaal in de weg legt. maar daarnaast wacht het troepje het rotsvaste bijgeloof» dat elke verstoring van de zee op de ge zochte plaats, zal worden gestraft. Zo duiken we dan die geschiede nis van hebzucht, liefde, haat en achterdocht in, om te ervaren dat het aan 't eind van de filmband toch allemaal eigenlijk nog reus achtig meevalt. Het in vergelijking met vorig jaar Zo uitgebreide programma van de zomeravond-recreatie voor de jeugd weet op alle punten van de stad waar „Jeu ad-Jolijt" z'n activiteit ontplooit, blijvende belangstelling op te wekken. Vooral op punten waar men meestal van dergelijke bijeen komsten verstoken blijft, zoals in de.oude binnenstad, wordt het alle maal zeer gewaardeerd. In de afge lopen week kon dit nog eens wor den geconstateerd op de Haam, waar de jeugd en vele ouderen - genoten van de avonturen van Jan KI aassen en z'n Katrijn. We zün nog niet aan het eind. Oók voor de volgende veertien da gen is er nog een duchtig oro«mam ma af te werken. Het programma voor de volgende week ziet er zo Uit: Dinsdagavond: Behendigheidsspe len voor 8—10-jarigen op het Edi- sonplein. Aanvang 7 uur. Rattenvanger van Hameln. oon- penkastvoor stelling met muzikale medewerking. Aanvang 7.15 uur in de Perenlaan te Kcthel. Woensdagavond: Poppenkastvoor stelling op het Plantage-podium voor 6—H-jarigen. Aanvang half 3 Uur. Jeugd-Jnlij't-vandelmars voor 11 IS-jarigen. Start Doeleplein 7 uur. Wielerwedstrijd op gewone fiet sen voor 14—17 jaar. Start 7 uur. Parcours wordt nog bekend ge maakt. Donderdagavond: Jeugd-Jolijt- wandelmars voor 11—16-jarigen. Start Doeleplein 7 uur. Spclavond en poppenkastvoorstel ling aan de Parallelweg, alleen voor S12-jarigen. Aanvang 7.35 u. KERK D l K i\ STEN Ned. Herv. Kerk. Grote kerk 10 uur ds J. G. Jansen, H. Avondmaal; 5 uur ds J G Jansen H. Avondmaal. Nieuwe kerk 10 uur ds J. van Noort. Vlaar- dingen; 5 uur ds a. Hoffman. Wester- kerk 9 en 10 30 uur ds J. Gras Viedes- krek s en io.45 uur ds A. Hoffman. K. Avondmaal. Gercf. Kerk. Oost er kerk lo uur ds J. J, v. Wapeningen; 5 uur ds B Timmer van Den Haag-Oost. Flantagekerk 10 u ds E J. Oomkes: 5 uur ds J. j. v. Wa peningen. Juliana kerk lo uur ds B. Tim mer: 5 uur ds E. j. Oomkcs. Kethel 9 30 uur ds J Ribbermk van Overschie; 2.30 uur ds «T J. v, Wascmnsen. Ned. Prnt. Bond Kerkgebouw' West- Vest. 10 30 uur di J. B. Schouwink, Oud Kath. Kerk, kerk Dam. 8 30 uur Vroegdienst: 10 uur Hoogmis. Ned. Herv. (Geref. Evangelisatie. J?e- bouw Tivoii, io uur en 4 uur de heer Srrut, Rotterdam. Chr. Geref. Gemeente, kerk Warande 10 en 5 uur ds A. Zwiep. Oud-Geref. Gemeente, Geref. Jeugd huis, Lange Haven, lo en 5 uur ds T. L uijtjes. Leger des Hcils. 10 uur Heiliglngs- samenkomst. 10.30 uur Openlucht predi king aan de Gerrit Verboonstraat. 19.30 uur Verlossmgssamenkomst. Evang. Gem. Kerkzaak Breersvest 53, 10 en 7 uur de heer J. Sega ar, Rotter dam. Geref. Kerk (art. 31) kerk Westvest eo, 8,30 en 4 uur c. Vonk. Chr Geref. Gem.. Volksgcbouw Tuin iaan 50. 10 en 4 uur M. J- Middelkoop. Evangelisatie, geb. Broers vest, achter de Molen. 10 uur ere-dienst, 4.30 uur Dienst des Woords. Kerk van Jezus Christus van de Heil»- gen der Laatste Dagen. Lange Haven 59 5 uur godsdienstoefening. Gem. Gods. „Pinkstergemeente", geb. Aston aKetlielstraat 45. 10 uur de heer L. Daniël, Den Haag Kruisleger, geb. Tuiniaan 50. 10.30 u WijdingsdienEt, 8 uur samenkomst o.l.v. adjudant T. Suzers. Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Zon dagavond 12 uur wordt de medische dienst waargenomen dcor de volgen de artsen: J. A. H. v. d. Berg, Lange Nieuwstraat 175, tel. 68881: A. Q. C- Klomp. Jul, van Stolbergstraat 3, tel. 69952: P. J. W. Beukers, B-K. Laan 76, tel. 68004. Geopend is apotheek Gouka en Co, Groenelaan 127. Reeds enige malen heeft de CJMV in het kader van de Vacantieweek fietspuzzietochten niet groot succes georganiseerd. Ook tijdens de komen de vacantiefeestcn zal de CJMV zich met de leiding belasten van de Vapu, onder welke naam de Vacantie-Puz- zletocht wordt georganiseerd. Deze Vapu zal worden gehouden op Zater dag. 22 Augustus. Er wordt om half 3 gestart in dc Dirk van Wassenaar straat. Hel wordt een fietstocht van ongeveer 40 km. Bij de start krijgen de deelnemers een routebeschrijving in puzzlevorm. Zij moeten binnen eert nader te .bepalen tijd hun fietstocht beeindigen. De finish is evenals de start in de Dirk van Wassenaarstraat. Groepen van vier tot zes fietsers ver trekken met een tussenruimte van vijf minuten. De aanmelding voor deelname staat open tot 15 Augustus ten kantore van de Schiedamse Gemeenschap. Gerrit Ver boonstraat en daarna nog t.e.m. 21 Augustus bij de heer P. van Leeu wen, Potgieterstraat 15b. De inschrij- vingskoslen bedragen 0.35. Eventueel kan men zich voor deel name nog aanmelden vlak voor de start. Maar dat zal slechts by uit zondering geschieden. Bij de straatvoetbal-competitie, die plaats vindt op de terreinen achter de Parallelweg, is de eerste kampioen be kend geworden Steeds Vooruit plaatste zich als nummer eén in de B-afdelmg Het programma voor de volgende week ziet er als volgt uit: Maandag; Afdeling C: EPB—COJ 4: DSL—DSB: VOP—COJ 3 Dinsdag: Af deling C: COJ 4DSL; EPB—VOP: DSB— COP 3. Woensdag: Afdeling A: NVL— Eldos; COJ 3COJ 4. Donderdag; Af deling C: EPB—COJ 3: DSL—VOP Vrijdag: Afdeling C; DSB—DSL: COJ 4— COJ 3. Tocli nog een verrassing voor St. Jacobsaasthuis dc cadeautjesregen ter ge- -jfti Voor legenheid van het vijftigjarig be staan van de H-A.V.-Bank heeft thans ook nog het St. Jacobsgast- huis geprofiteerd. Nadat het Zonne huis aan de Boerhaavelaan en het St. Liduinagesticht resp. reeds met een radio cn pick-up installatie en een televisietoestel waren bedacht, Bij de wedstrijden om het per soonlijk damkampioenschap van Schiedam won Onink van v. Leeu wen en speelde Habermehl remise tegen P. v. Noordennen. Door deze uitslagen werd M. v. Noordennen kampioen van Schiedam 1953, met 9 punten uit 5 wedstrijden in de finale behaald. J. C. Onink be haalde de tweede prijs met 8 pun ten, Om de derde prijs zullen de heren Habermehl en P. v. Noor dennen moeten kampen, want bei de behaalden 4 punten. De uitslagen van de borden wed strijden luiden: M. v. Noordnennen D. Zonneveld 20, A. v. Otter- looW. v. Galen 20, P. v. Noor- dennen.J. Westerveld 1—-1, J. C. Onink—W. Verhaal 1—1, A. Ver- herkC, Habermehl 02, J. Le veringA. Struik 02. Agenten trokken er gisteren met de ijzerzaag op uit om aan de Hoge- banweg de driejarige A. B. uit ^en benarde positie tc bevrijden. Het kind zat niet het hoofd beklemd tussen de ijzeren spijlen van een balcon op de derde etage. Tijdens de stortregen wilde de dertienjarige F. K. zich gistermid dag vanuit de Plantage naar de Lange Nieuwstraat begeven. De jon gen liep tegen een passerende auto en moest door de GGGD worden verbonden. In de Groenelaan knapte gister morgen om 11 uur het touw, waar. mee een voor de sloop bestemde personenauto werd gesleept. De auto reed de stoep op en raakte daar de vijfjarige M. O. Hel kind werd slechts licht gewond. Bij on derzoek bleek de politie, dat zo wel de bestuurder van de sleep- auto als de gesleepte auto niet.m het bezit waren van een rijbewijs. Ten nadele van de student J. C. H. is uit een colbertjasje m een kleedhokje bij de Ver. Glasfabue- ken een bedrag van 44.gestolen Burgerlijke Stand Geboren: Franciscus A. A., z. v C. H Lansbergen en W. C. J. M Borsboom: Jo hanna G. M.. d. v A. H. M. Buurman en M. M. Elshof: Lecndert J. A., z. v. A Th. Geeve en A. v. d Stel; Erik. z. v. C. Zon neveld en P. Vink. Overleden: P, M. H. Crone, 68 j., vr. van P. J. Schllte. beurt met de hand aan de mond, wie hij is en Rose- marie komt' nu naar be neden Ze Is heel erg bruin gebrand en op haar gezicht Is te lezen hoe blij ze Is iemand uit de be schaafde wereld te zien. Rob begroet haar, stelt zich en Skip en „De Vrij heid" aan haar voor en in enkele korte zinnen ver telt hij het doel van zijn komst naar het „Heksen- ncst". „Hoe is het met uw man?" vraagt hij aarze lend, want hij vreest het ergste. Maar dan vertelt Rosemarie dat haar man gewond is en dat hij gin der in een grot ligt. „Wij hebben een moeilijke tijd gehad", zegt ze, „erg moeilijk, vooral sedert mijn man ziek is, leef ik maar al te goed- „Maar brengt U mij toeh by tJ-W iiiucnijft., v™=. MUCl. ga ze voortdurend zoeken, maar daardoor be- man, misschien kan ik iets voor hem doen", zegt in voortdurend gevaar. Want het enige voedsel schouwen die dieren mij als hun ergste vijand. Rob, Rosemarie wjjsi hem de weg nagjf de grot dat ons hier in het leven houdt, zijn de eieren van Daarom vallen ze mjj aan". Ja, dat begrijpt Rob 1 die vogdls, waarvan U er een paar neerschoot. Ik daardoor b? WILLIAMS AIR FORCE BASE (Arizona). Twee Amerikaanse bommenwerpers van het type B 50 zijn op een hoogte van 8250 meter met elkaar in botsing gekomen. Acht inzittenden kwamen om het leven, vier redden zich met hun parachutes. De ene B 50 landde met lichte schade op de militaire vliegbasis Williams, de andere stortte neer. Evatt voor beperking Van veto-recht SAN FRANCISCO. Dr- Evatt. de eerste voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Na ties, heeft Vrijdag te San Francisco gepleit voor beperking van de veto bevoegdheid van de grote mogend heden in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Ook dienen vol gens Evatt wijzigingen in het hand vest worden aangebracht om het toe treden van nieuwe leden tot de we reldorganisatie gemakkelijker te ma ken. Hij stelde een conferentie voor herzieningen van het handvest te San Francisco voor. NEW DELHI. Voor zijn vertrek naar Karatsji, waar hij Vrijdagmid dag aankwam, heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken zonder portefeuille, tnr. J, M. A. H. Luns, verklaard, dat hij tijdens zijn driedaags bezoek aan India van pre mier Nehroe waardevolle adviezen over enige ingewikkelde problemen gekregen heeft. Hij noemde Nehroe „een van de grootste mannen van deze moderne tijd en met een buitengewoon helder inzicht in wereldaangelegenbeden". Hü weigerde bijzonderheden mee te delen over de problemen, welke hij met Nehroe besproken heeft, maar zei, dat hij „het volledig eens is mot Nehroe over de algemene lijnen be treffende Korea". Het ziet cr mar uit dat zeer binnenkort een begin wordt gemaakt met de werkzaamheden in verband met de uitbreiding van de H.A.V.-Bank. Op de binnenplaats van het gebouw aan de Gerrit Verboonstraat is men reeds bezig met het inrichten van de bouwkeet. Voordat de nieuwe vleugel er kan komen, zal eerst het advocatenkantoor van mr. A. F. A. van Velzen cn mr. M. J. M. van Kinderen moeten worden afgebroken. De tegenwoordige be woners zullen verhuizer» naar het pand, direct voorbij het postkantoor, waar voorheen mevr. Stheeman Hesse en wijlen dr. Castendijk woonachtig De nieuwe vleugel van de H.A.V.- Bank, weer ontworpen door architect besloot de directie ook nog een te- i Dudok, zal behalve vier bouwlagen Ievisietoestel te schenken aan het een kelderverdieping krijgen. In te st. Jacobsgasthuis. genstelling met het front van het Morgen staat voor Hermes-D.V.S. weer een wedstrijd tegen een A- klasser op het programma en wel Nieuwen dijk en Aanvang 11 uur. Hermes-DVS 3 tenslotte s ncuui;s"uvo o °5,„Sf,Ut™S' «SE? pok. een thuiswedstrijd, H.B.S. Ook dit wordt voor onze stadgenoten een moeilijke opgaaf, daar H.B.S. zich tot nu toe in dc cricket-competitie zeer verdienste lijk heeft geweerd. Vooral beschik ken de Hagenaars over een zeer sterke aanval, waarin de Engels man R, Dellow, de vroegere trainer van Hermes-D.V.S.. wel de boven toon voert. Ook het batting-team mag er zijn, met een paar jongeren in het elftal, produceerde in dit seizoen reeds verscheidene malen een totaal van meer dan 200 uns. Hot Hermes-elftal heeft in ver hand met vacantie van diverse spe lers. enige wijzigingen ondergaan. Als versterking mag zeer zeker gel den het medespelen van de Engels man E. Bailey, die bij de oefenin gen blijk gegeven heeft een zeer goed batsman te zijn. Over hem zijn de verwachtingen in Hermes-krm- gen hoog gespannen. Het elftal ziet er als volgt uit: H. Stolk (captain), J. van Noort- wijk (wicketkeeper), C. Tettelaar, A. v. d. Ende, E. Bailey, W. v. d. Sloot, A. Scheepmaker. J. Scheffer. G. van Vuuren, A. Keuzenkamp en A. Melief. Het tweede elftal speelt morgen aan de Damlaan de return-match tegen de S.C.H.C-, de Stichtse Cricket en Hockey Club. De wed strijd in Bilthoven eindigde des tijds in een draw. Het 2e elftal is ais volgt: J. Hoek (captain), a. v. Diest (wicketkeeper). A. Nolet, C- Smits, W, A. v. d. Most M. Boeren, L. Borrani, S» v. d. Ende, F. Horn, H. speelt „■el op hetAsvion-terrein aan de Oude Dijk tegen V.C.C. 2. Het eerste treffen tussen beide tegenstanders werd in het voordeel van de Schiedammers beslist. We zijn benieuwd of Her mes 3 haar ongeslagen record zal kunnen handhaven. Ook deze wed strijd begint om 11 uur. Voor de tweede maal otitvangt Excelsior het Rotterdamse V.O.C nu op haar terrein aan de Qudedijk. Het eerste treffen is in het voor deel van onze stadgenoten uitgeval len. Wij rekenen er dan ook op dat Excelsior morgen met een overwin ning uit de bus komt. Excelsior komt niet volledig in het veld. Duïmel, Schoof en Voilebrecht zijn niet van de party. Eruning cn Ruijchrok zijn hun vervangers ter wijl een derde man nog moet wor den aangewezen. Excelsior II gaat naar Den Haag om de „Roggcwo- ning" te bekampen. Het derde is vrij. Hermes-jeugd tegen Deens elftal Dinsdag vindt op het Hermes-veld aan de Damlaan een aardige jeugd wedstrijd plaats. De jeugd van Hermes speelt dan namelijk een wedstrijd tegen een jeugd-elftal van de Deense club Sneeklotianernc. Deze Deense jeugd te gast bij de Sparta-jeugd in Rotterdam, speelt gedurende de Hollandse tour diver se wedstryden tegen Hollandse jeugd-elftallen- De wedstrijd tegen de Hermes-jeugd is de laatste, Deze wedstrijd begint om 11 uur. hoofdgebouw langs de Gerrit Ver boonstraat, komen hier geen winkels. Het heel wat meer dan tweehon derd man personeel tellende levens- verzekeringbedryf heeft aan deze uitbreiding echter niet genoeg. Daar om is ook besloten het tegenwoordige dakterras, dat van de straat af vrij wel niet te zien is, dicht tc bouwen en hiervan een recreatiezaal, ge schikt voor 300 a 350 personen, te ma ken, Niet alleen zal het personeel, dat 's middags overblijft, hier kun nen verblijven, maar men krijgt er meteen een ruimte door. die zowel voor instructieve bijeenkomsten met de mensen van de buitendienst als voor andere personeelsbijeenkomsten kan worden gebruikt. PARIJS. Jacques Camille Pa ris, de secretaris-generaal van de Raad van Europa is Vrijdag bij een auto-ongeluk op de weg tussen Ma- rillac en Bordeaux om het leven gekomen. Camille Paris bracht zijn vacan tie door in dc buurt van Bordeaux. Hij was 50 jaar. In 1928 trad hij in Franse diplomatieke dienst en be kleedde voor de tweede wereld oorlog posten in Peiping, Washing ton, Bern en Rome. Tijdens de oor log verrichtte hy missies in Portu gal, Amerika, Londen en Algiers. In 1949 werd hij benoemd tot se cretaris-generaal van de Raad van Europa. Hechtenis peëist tegen chauffeur, die bus met arbeiders aanreed MIDDELBURG, Zes weken hechtenis en ontzegging van de be voegdheid tot het besturen van motorvoertuigen voor de tijd van drie maanden eiste de officier van Justitie Vrijdag tegen de vracht auto-chauffeur J. J. D. uit Nieu- weiihagen. Deze ramde in de nacht van 7 Maart tijdens een dikke mUt een autobug, waarin arbeiders wer den vervoerd. Drie daarvan werden gedood, zeven gewond, Onder auspiciën van HET ROTTERDAMSCH PAROOL en onder bescherming van de Ambassade Pakistan presenteert Internationaal Theater N.V. (dir. mr, J. de Blieck en Bob Peters) in de ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG op MAANDAG 20 Juli, DINSDAG 21 Juli en WOENSDAG 22 Juli met Fascinerende muziek op antieke instrumenten gespeeld. Zeldzaam dramatisch vermogen Weelde van 1001-nacht costuums Indrukwekkende balletten AFROZA de meest perfecte Oosterse danseres, die OGit in Europa optrad REDUCTIE VOOR LEZERS VAN HET ROTTERDAMSCH PAROOL De gewone prijzen der plaatsen: 2,2,50; 3,3,50; ƒ4,—; ƒ4,50; ƒ5,— Lezers van het Rotterdamsch Parool genieten een redactie van ƒ1,— per plaats (op alle rangen) tegen inlevering van onderstaande coupon bij de cassa van de Schouwburg. Plaatsbespreking (voor iedere voorstelling2 dagen tevoren) van Zondag 19 Juli af (uitsluitend aan de Schouwburg) dagelijks van 103 uur. (Telefonisch na 11 uur onder vermelding dat men in het bezit is van een coupon. Deze coupon bij het af halen der plaatsbewijzen meebrengen). Uitknippen COUPON Het Rotterdamsch Parool (inleveren bij de Schouwburg) Naam Adres bestelt door dezeplaats (en) voor het Pakistan's Nationaal Dans Drama. MILTON. Een transportvlieg tuig van de Amerikaanse marine is vanochtend kort na het opsty- gen van een vliegveld »n de buurt van Milton in Florida neergestort. Er waren 44 man aan boord. Er zijn slechts zes overlevenden. De groep, waarvan het neerge storte toestel deel uitmaakte, be stond uit vyf vliegtuigen, die 200 reservisten van Corpus Christi in Texas naar Norfolk in Virginia moesten brengen. Het toestel was bezig hoogte te krijgen, toen het ongeveer twee en een halve km ten N.W. van het vliegveld plotseling omlaag stortte en m brand vloog. Van de zes over levenden is er één zwaar gewond. WASHINGTON. De Verenigde Staten, Groot-Brittanmé en Frank rijk hebben Joedoslavische militaire functionarissen uitgenodigd naar Washington te komen voor bespre kingen over kwesties, die voort vloeien uit de militaire bijstand, die de drie landen aan Joegoslavië ver lenen. Voor de besprekingen is nog geen datum vastgesteld. Dc Joego slavische regering heeft de uitnodi ging inmiddels aangenomen. Op grond van het programma op ds we derkerige beveiling zal Joegoslavië delen in de leveranties van gerede wapens. KOPENHAGEN. Denemarken heeft een contract afgesloten betref fende de bouw van vijf koelschepen voor de Sowjetunie in de komende twee jaar. De bouw valt onder een handelsovereenkomst, die ook voor ziet in de levering van fabricksma- chines en levensmiddelen in ruil voor Russische tarwe, katoen, lijn koeken, ruw ijzer en asbest. De waarde der uit te wisselen goederen bedraagt 145 millioen Kronen. Engels jacht gestrand bij Terschelling en vlot gesleept TERSCHELLING De redding- boot „Brandaris" heeft Vrijdagavond negen uur het Engelse jacht „Hav- fruen 3", dat door onbekendheid met de vaarroute bij de ingang van het Schuitegat aan de grond was gelopen, vlot gesleept en behouden in de haven gebracht. Aan boord bevinden *lch drie dames en vier heren. Het jaeht, dat afkomstig ia uit Southampton wag op een va- eantietrip in de Neerdsee, (Advertentie LMJ tmsh dan.-eau. DEN HAAG Het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie heeft onlangs aan honderden man nen en vrouwen uit alle lagen van de bevolking, over geheel Neder land verspreid, gevraagd: „Bent u voor of tegen de Bene lux, de volledige economische unie met Belgié en Luxemburg, zodat er voor invoer en betalingen over en weer geen grens meer zal be staan tussen ons land en België en Luxemburg?" Het aantal voorstan. ders is 89%, dat is 30<% meer dan in Maart 1950, toen dezelfde vraag aan de Nederlandse bevolking werd gesteld- Bij de mannen is het aan tal voorstanders zelfs 81%, by de vrouwen 57%. Tegenstanders van de Benelux zijn er maar weinig, slechts 5%. Dit percentage werd ook gevonden in de Nipo-peiling van voorjaar 3.95Ö. Drie jaar geëist wegens poging tot moord AMSTERDAM. Wegens poging tot moord op de vrouw, die de ver houding met hem zou hebben ver broken, heeft de officier van justi tie Vrijdag tegen de 66-jarige Am sterdammer H, J. B, drie jaar met. aftrek van het voorarrest geëist. Verdachte had de vrouw bedreigd met een 1 geladen revolver, Bij een worsteling was de revolve* afge gaan. sender dat de vrouw geraakt werd, B, had haar daarna aehtevhoafd göstiagm GRENOBLE, Twte pecscnsani Zijn gedood en zeven personen, wer den gewond by een amtobotsing <np> een viersprong in de boaflirt. vamCSre- noble. Een Belgische Opel en een unit Pa rijs afkomstige Peugeot iredjesa rroeft zulk een hevige schok tegen elkaar., dat de Opel tegen een ÊicMmaste werd geworpen en totaal werd ver nield. Eén Belgische en een Franse: dame werden op slag gedoodt JDc be stuur der van de petigeot «a rypi schoonzuster werden zwaar evenals de bestuurder en trwea i atatoi 1 tenden van de Belgische wat©» Franse kinderen wendingen op. Poside K AMSTERDAM Thuisreis; F® TDG (Gouda) werd vanmiddag om 12 uur in Rome verwacht, PMTE®; (Eindhoven) vanochtend om ff ucwr uit Bangkok vertrekken naar Cal cutta. BH—1TET (Tilburg) vanoch tend om 6 uur aangekomen ia Mar- nilla en moet vanavond om feaJf eitfl: weer vertrekken paar BangKsjfc. PHTEP iBontianaki gteAerevoftd Bangkok aangekome» e» cal Zate dag te middernacht paar Singapore vertrekken, UITREIS; PH—TFG CFrieafe^ werd vanochtend in Bangkok ver- wacht, PH—TDP ("Rotterdam)» wwdl vanechtend om 8, pur- in Basra ver wacht, PH—TDI (Epaehede> ver#, vanmiddag om half drie 1» KerachS verwacht.. PH-TGN (Holland) (rEmi- grantancharter Melbourne^ vanoch tend om half pegen uit. R&tae veh- (rokten naë? Karachi V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1