w m böth Tegen HBS ontging Hermes maar juist een draw D Excelsior vergiste zich in VOC Schiedamse cricketers hadden geen geluk avvSux RA VA GE BIJ SMEETSLANDSEDIJK Goederentrein ontspoorde op liet emplacement IJsselmonde DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Finse gymnasten in Schiedam op bezoek Meisje liep tegen bestelauto op Kinderen waren niet de schuldigen Buffer van voorgaande trein was in wissel geraakt Nederlaag aan de Qudedijk Renners op de weg Uit flesje lysol gedronken Uitspraken R'damse rechtbank Brand op zeesleper in Achterhaven Vijfduizend gulden schade .,Het Voorntje" hengelt in de Schle A M Koeriersters 2 Maandag 20 Juli 1953 Op 1»2l snellopende veld op Hoolrusl in Den Kaag is wederom de wed strijd tegen HBS voor de Hermes-DVS-cricketers ,>p een teleurstelling uit gelopen.-Even voor het verstreken van de speeltijd toch speelde de zich uitstekend verdedigende j. van Noortwïjk een bal in zijn eigen wicket, ■waardoor met het laatste paar op <ie mal. Hermes uit was voor 104 runs. HBS had in méér dan 3 uur ca drie kwartier 226 runs gescoord voor het verlies van 9 wiek els. Ondanks dit hoge tolaal van de Hagenaars vermocht hun batten toch niet te imponeren. Het was wederom het teleurstellende feit, dat zij dit hoge totaal volkomen aan de medewerking van de Hermes- fielders hadden te danken. Toen onze stadgenoten namelijk voor ISO runs reeds 9 HBS-wickets ingerekend hadden, leek een snel einde van de HBS- innings in zicht. Het laatste paar van do Hagenaars slaagde er toen echter in, om, met volledige medewerking van de Hermes-fieiders. nog "9 runs aan het totaal toe te voegen, waardoor de Hagenaars op de redelijke score van 226 voor 9 konden siuiSen. Het fielden van onze stadgenoten, lot het totaal van 150 zs«r keen, zakte hierna als een kaartenhuis ineen- Zeer vele vangen werden gemist en zeer veie runs, bflv. door onnodige overthrows, cadeau gedaan. Het elftal was door de score van dit laatste HBS-paar zo danig gedeprimeerd, dat het zich hier niet meer bovenuit heeft kunnen werken. Wederom verloor Stolk de toss en moest vanzelfsprekend eerst gaan fielden. J. Scheffer en A. We llef openden do aanval op M. van Dijk en J. Boelhouwer. Op een to taal van 21 runs kwam de eerste scheiding, toen v. d. Sloot in de slips Van Dijk op het bowlen van Melief uitving. Boelhouwer speelde zeer onorthodox, maar wist niette min runs te vergaren. Het grote moment voor Hermes kwam op een totaal van 53 runs, toen snel achter elkaar drie wickets vielen. Schef fer bowlde v. d. Vegt, kreeg vlak daarop Van Katwijk voor 0 gevan gen in de slips en Van Vuuren bowlde Boelhouwer. voor 41 runs. Bruynesteyn en de Engelsman Dei- lovv hielden hierna echter tot de lunch stand, die aanbrak bij een stand van 103 voor 4. Met de eerste bal na de lunch rekende Scheffer Dellow in, even daarna werd Hak- stege op het bowler van Tettelaar door Melief gevangen en was Her mes bij een stand van 104 voor zes Op top. Door het zuivere bowlen van Scheffer en Tettelaar kon HBS hierna het scoringstempo niet for ceren. Op 129 werd Scholten op het bowlen van Scheffer door v. d. Sloot gevangen en even daarna kwam op het bowlen van dezelfde bowler door een uitstekende vang van Van Vuuren aan de boundary een eind aan de innings van Brode. Stand S voor 137. En toen Tettelaar op 150 Bruynesteyn voor 48 ru- bowlde, leek de zaak voor Hermes bekeken. Hierna echter wisten-Visee en Jo hannes stand te houden, dikwijls met zeer veel geluk en net buiten het bereik van de Hermes-fieiders geplaatste slagen. Dit deprimeerde onze stadgenoten zodanig, dat het .veldwerk slordig werd. Vangen wer den gemist, het aangooien werd stukken, minder en het laatste HBS- paar profiteerde hiervan dankbaar.. De score steeg regelmatig, en dè toen aan het werk zijnde siow- bowlers kregen weinig vat op dè batsmen, die zich van ballen van goede lengte weinig aantrokken en vele ballen onverbiddelijk voor vier naar de boundary joegen. Hermes zakte in. elkaar en na meer dan 3 uur en drie kwartier batten sloot de HBS-aanvoerder Broda op een totaal van 226 runs voor het ver lies van 9 wickets. Visee bleef met 40 en Johannes met 39'runs pof °ut. Uatuurlijk blijft de activiteit van de vele buitenlandse gymnasten, die ter gelegenheid van de Rotterdamse Gymnaestrada de buurstad bezoe ken (bezochten) niet beperkt lot de vele demonstraties her en der in de havenstad. Wanneer de .tijd ervoor aanwezig is. trekt men er op uit om ook iets anders van stad en omge ving op te doen dan alleen het in terieur van sporthal, schouwburg, verpozingscentra en hotel. Zo trok een touringcar val Finse meisjes Zaterdagmorgen naar Delft om daar te gaan zien hoe een echt oud-Hollandse stad er nu eigenlijk wel uitziet. Op de tei'Ugreis werd Schiedam aangedaan. Omdat de be zoekster blijkbaar voldoende waren overtuigd van ons stedenschoon, gaven zij er de voorkeur aan. on middellijk naar een distilleerderij te gaan teneinde daar de geboorte van „Schiedam" mee tc maken. Bij de firma De Kuyper aan de Buitenhavenweg kon een blik in één van de kraamkamers van het stedelijke vocht worden geworpen. Kennelijk beleefden de bezoeksters er hun plezier aan. Zij troffen het in zoverre, dat juist de nieuwe oogst van de bessenjenever gereed was. Het gezelschap, dat bestond uit leden van de Zweeds-Finse -Athle- tlekbond ook daar heeft men dus minderheden in het land vertrok dan ook niet zonder een glaasje „rood" 'te hebben geproefd en er de kwaliteiten van te hebben ge roemd. Zaterdagavond, even na zes uur stak het 11-jarig meisje D. B. dat thuis hoort op een in de Merwe- haven liggend schip plotseling de Botterdamsedijk over. De iö-jarige expedi.ticknecht C. B. wilde het kind n'og terughalen, maar kon niet verhinderen, dat het tegen^ een pas serende bestelauto van K. F. op liep. Met een zware hersenschud ding en eèn diepe hoofdwonde is het meisje in het gemeentezieken huis opgenomen. Van da zijde van de politie ver zoekt men ons mede te delen, dat ten onrechte de jeugd van baldadig, he-id is beticht waar het vernieling van de beplanting in de grote bloempotten op d<> Broers vest bv- treft. Naar een ooggetuige heeft medegedeeld hebben buitenlanders zich aan deze stadsversiering ver- grepen. Een groep Belgen en enkele zeelieden meenden na cafébezoek zich met een bloempje te moeten rieren. I Van de Hermes-bowlers had Schef fer het beste gebowled: in 32 overs. waaronder 9 maidens, veroverde hij 5 wickets voor BS runs. Melief in 6 overs 1 voor 31. Van Vuuren in 7 overs 1 voor 33. Tettelaar, goed van lengte, in 24 overs 2 voor 49. ter wijl de andere bowlers geen succes hadden. Hoopvol werken Om tien minuten over half vier openden Stolk en de Engelsman Bailey voor Hennes. Bailey toonde reeds direct, dat hij een batsman van zeer bijzonder soort is. Vanaf hel begin speelde hij alle bowlers met groot gemak en vertrouwen, waarbij het vooral opviel, dat hij zeer veel tijd had om zijn slagen uit te voeren. Met Stolk samen op de mat ging het voor de Schiedam mers, dan ook goed. Dubbel jammer was het daarom, dat op een totaal van 43 runs Baily door een scheids rechterlijke dwaling voor 27 runs l.b.w. werd gegeven. De neergang Hierna kwam er voor de Schie dammers de klad in. A. Keuzen kramp liet zich door de snel bow lende Dellow intimideren en viel reeds direct als slachtoffer. Even scheen er met Stolk en v. d. Sloot op de mat herstel Ic komen, maar toen v. d. Sloot op 61 door Dellow gebowled werd. ging het HBS even voor de wind. Dellow rekende ach ter elkaar enige wickets in en zo waren er bij een totaal van 79 runs reeds 7 Hermes batsnien verdwe nen. Hierbij was ook Stolk. die evenals zijn openingspartner Bailey door een scheidsrechterlijke mis greep voor 27 run? l.b.w. werd ge geven. Hermes had weinig geluk. Dat hierna op een draw werd aan gestuurd. spreekt vanzelf. Aanvan kelijk scheen dit tussen Scheep maker en Van Noortwjjk te lukken, maar op 91 deed Scheepmaker een in deze omstandigheden volkomen onverantwoorde slag en werd op cover gevangen. Slechts J. van Noortwijk speelde de bowlery goed en secuur. Van Van Vuuren onder vond hij weinig steun, maar met Scheffer als laatste man op de mat leek Hermps de draw nog uit het vuur te zullen spelen. "Langzaam verstreek de lijd. terwijl de batsmert zich stug verdedigden. De laatste over werd door Van Katwijk op Van Noortwijk gebowled. En met de vierde bal van deze bowler had de batsman het ongeluk een op het oog ongevaarlijke bal in zijn eigen wicket te spelen, waardoor HBS de beide punten nog net binnenspeelde. Aan spanning in deze laatste overs natuurlijk geen gebrek. Een aparte ermelding verdient het hatten van J. van Noortwijk. die in deze moei lijke omstandigheden voor zijn club het juiste spel speelde. Dellow was bij HBS de gevaarlijke bowler en nam 7 wickets voor 31 runs. de an dere 3 wickets werden door F. van Katwijk voor 23 run:, ingerekend. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gnuka en Co. Groenelaan. Bellen bu ongeval: G G. en G.D Tuinlaao 89. Telefoon 69290. Films: Passage, da. 2 en 3 uur: Mandy. (14 jr.). Monopole, da 2. 7. 9 uur: De verzonken stad (14 jr.). 2253. Rosemarie gaat hem voor. behendig klau terend over rotsblokken. Skip volgt met de tong uit de bek Eindelijk ko men ze in de grot Rose marie snelt vooruit: ..Kijk eens." roept zy opgewon den legen een donkere gedaante in de schaduw, „ik neem een gast mee, we zijn gered Jan. nu zul je gauw beter worden Rob heeft even moeite aan het donker van de grot te wennen als hij aarzelend volgt Rosema rie stelt hem voor aan haar echtgenoot. Jan Smit Zijn gezicht straalt bij t zien van de vreem de. Hij list vrij ongemak kelijk op een bed van droge takken er bladeren het ging verzorgd" En inderdaad, het been is dat ws nu gered zijn. „Ik vind", zegt Rob energiek mpt -An hpenhfprik Ja ia hii heeft veel onn voortreffelijk gespalkt. „Maar vertelt U toch lie- opstaand, „dat wij nu eerst de gewonde aan boord met een beenbieuk Ja ja. hu neen teei piin hoe 0 Mei. knmt-, zegt Jan en Rob k.gt het van IYlijn jacbt nUieten brengen, dan krügt hij gehad, maar nu gaat het wel weer. „Mijn dappe- echlpaar nu uU iloe hy achter de misdaad van het wat gemakkelijker", re vrouw", zegt hij trots, „heeft mjj 20 goed als stevens is gekomen. Zij kunnen er niet over uit. Boven vgf sporen werd de eleclrisclie bovenleiding vernield, toen Zondagmorgen in alle vroegte een goederentrein ont spoorde op het emplacement IJsselmonde. De locomotief en drie wagons kantelden en twee wagons liepen uit de rails. Niemand werd gewond, doch er ontstond een grote ravage. Het ongeluk gebeurde doordat van een juist gepasseerde andere goederentrein een buffer afbrak. Deze buffer sloeg muurvast tussen een wissel en deed de tweede goederentrein ontsporen. Cricket Is toch ecu onberekenbaar spel. Vorig® week wist Excelsior met keurige cijfers van hel door haar al- 1 tijd 20 geduchte Hermes DVS te j winnen, maar gisteren kon men het Rotterdamse VOC niet onder de duim houden, een tegenstander die j aan de Oudcdijk no*3- bene al voor het bekende zachte eitje was versie- ten. Het werd in de tweede Innings ècn zenuwslopende race met de tijd. j waaruit de Sehiebroekenaren ten.' slotte als overwinnaars tevoorschijn kwamen, met nog slechts bet wicket van een door angstk wellingen ge tergde Van Erp Taalman Kip in handen. 1 Excelsior trok het eerst naar de j wickets. Het vond een zeer actief fieldend VOC tegenover zich tegenj wie het lastig scoren was. De oude rot Arie Teriviel bowlde weliswaar j niet dodelijk, maar toch moeilijk be- speelbaar. Koos Oosterholt was de enige, die de bowler ij op zijn eigen 1 onbevangen wijze onder banden durfde te nemen. Slechts hij kwam J in de dubbele cijfers 21, wat onge- veer de helft van het gehele Excel- sior-totaal betekende; want het elftal kwam gezamenlijk niet verder dan 44. Een teleurstellend resultaat van i onze stadgenoten, die de laatste tijd j juist go uitstekend op dreef waren. Hierbij dient echter direct te worden i opgemerkt, dat de kracht van het battingteam vandaag wel emgszins verzwakt was, daar Schoof Duyinel en Vollebregt niet van de partij kon- den zijn. Wiener deed voor VOC een i acntal fraaie vangen, maar ook de i straffe wind was een ernstig belager voor de batsmen. De bal week in de lucht aanmerkelijk af (swerve) waardoor enkelen hun zekerheid kwijt raakten. De bowlingcijfers van VOC warei): A. Terwiel 211. J. Nieuw burg 523. Lochmann van Bennekom 17 en J. Stroo 21. VOc passeerde het totaal, maar Excelsior bleef scherp fielden en De, leden van de rennersclub ..Schie dam" traden Zondag san voor de vier de competinerit. De einduitslag hiervan was als volgt: Amateurs &9 km. 1 uur 58 min.: 1 C. dn Kicvith, 2 K. Proost. 3 J. Vol- werk, 4 H- Veldhoven, 5 ST. Kntjnen- burg, fi E- Eeglnk, I G. van Galen. Nieuwelingen fiO km. 1 uur 43 min.: 1 Iv. de Wildt, 2 A. Bezemer. 3 I. Schoon de rwoerd. C-Klassc. 45 km. t uur 41 min.: 1 Meed er. 2 Wiegel. Dinsdagavond vindt de laatste wed strijd voor nieuwelingen en amateurs plaats. HBSS ontmoette Hoogvliet Zaterdag speelden HBSS l en 2 tegen Höocvüct 1 cn 2. tiet eerste elftal ver loor met 4-2 en het tweede elftal deed het nog slechier, want het verloor met 3—0. Beide elftallen kwamen zeer on volledig uit; hetgeen als excuus mag gelden voor deze nederlagen. Noil steeds krijgt HBSS geen gele genheid een naar weken rust te ne men- Op herhaald verzoek van SHO heeft men nu toegestemd 0111 Zaterdag in Oud-Beijerland te kotnon spelen met het eerste elftal. SHO werd dit seizoen in de 4e klasse kampioen en is evenals HBSS met 3 punten uit de promotie wedstrijden te voorschijn gekomen, zo dat ook SHO het vole oud se koen in de 3eklasse tsi uitkomen. Deze wedstrijd is een goede verkenning voor beide elftallen voor het komende seizoen, want ook dan zul lm HBSS rn SHO el kaar ontmoeten. SHO heeft een coed en Jong elft»! en vooral de voorhoede is uiterst gevaarlijk. Zij die deze wedstrijd willen bijwo nen. kunnen zich daarvoor tot Dins- d a tra vond opgeven bli de. heer A.. G. TJittenbogaard. Nieuwe Maasstraat 9 a. zette de Rotterdammers voor S2 aan do kant. Jan Dries bowlde een uit stekende lengte en bereikte de goe de cijfers van 526. Aanvoerder Frans Bakker nam Iwee wickets voor drie runs. H ter Braak 1—28 cn H. Bruning 11. Voor VOC scoorden C. Nieuwburg 15 en K. Dijk 33. Excelsior had dus een achterstand van acht en dertig runs verkregen, maar de kans op- een overwinning was nog lang niet verkeken. Er rest te hen nog "een zee van tijd en zo trokken zij nogmaals naar de wic kets. Er kwam weer hoop in de Schiedamse harten, toen de score vrij snel opliep. Bakker sloot op 117 voor negen en stelde VOc voor de zeer gemakkelijk lijkende opgave om in circa één uur en drie kwartier negen en zeventig runs te maken of de tijd uit te spelen. A. Oosterholt 21, Nico van Huct 10. F. Bakker 11, J. Dries 14, Nalbeek 19 en p. Middendorp 23 kwamen in de tweede innings voor Excelsior in de dubbele cijfers. Voor VOC, bolwden A. Terwiel nu 232. J- Nieuwenburg 236, C- J. Botlgers 115, J. Stroo 213 en A. J. Loch mann van Bennekom 13. Het fiel den stond echter op aanmerkelijk laag peil. Geruime tijd heeft het er naar uit gezien, dat VOC geen van beide kan sen op de zege kon benutten. De Oudedijkers boekten het ene suc ces na het andere. Tcikens ging er een gejuich op, wanneer de stumps duikelden en dat gebeurde nogal eens. Het gehele fielding-team van Excelsior stnd onder hoogspanning. Op een gegeven ogenblik waren er zelfs zes wickets neer voor negen tien runs. Op hetzelfde totaal sneu velde er nog een VOC'er. Nog vijftig minuten waren er te spelen. Toen smeten J. Stroo en J. Bongers de deur met een klap dicht. „Prikken" werd het 'devies! Runs werden er byna niet meer gescoord. Hoe de Excel stor-mensen óok hun krachten inspanden, er kwam geen bal meer van de grond en voor het wicket leek een betonnen muur te zijn op geworpen. Edoch, plotseling een zeer hoog opkomende bal van Koos Oos terholt, Stroo raakte de bal in een reflexbeweging even aan en een ra- i zendsnelle reactie van Dries deed hem van de mat verdwijnen. Terwiel moest naar het slagveld. Al zeer spoedig bleek, dat deze routine dit soort krijgskunde nog steeds perfect verstond. De deur kwam niet meer op een kier en voor Van Erp Taai- man Kip, de laatste man van VOC. bleef het slechts een ijsberen door de cantine, wat hij helemaal niet erg gevonden zal hebben. Bongers had veertig minuten op de mat vertoefd. Zes bowlers had Excelsior in het ge weer geroepen om tc proberen deze moedige tweede poging nog in een succes om te zetten. Helaas voor on ze stadgenoten zonder resultaat. De bowlingcijfers waren: Jan Dries 5 10, F- Bakker 216 en K. Oosterholt 1—2. Het totaal van VOC was in de ze tweede innings 34. X'N&l V-V in seinen en wissels stonden in de goede stand, toen om 4.20 de over wegwachter van de spoorwegover gang bij de Smeetvslandsedijk. in de onmiddellijke nabijheid waarvan het ongeval gebeurde, een harde kiap hoorde. Met veel gekraak kantelden en ontspoorden de wagons, waarvan er een schuin in de hoogte kwam te staan en de electrische leidingen vernielde. Het verkeer van de elec trische treinen tussen Dordrecht en Rotterdam werd gestremd. Om streeks half acht reeds had men een spoor vrij. De bovenleidingen konden natuurlijk niet zo snel wor den gerepareerd, doch met in aller ijl uit Utrecht gedirigeerde diesel- treinen. kon het treinverkeer voort gang vinden. Tevens werden bussen ingelegd. De Rheingold- en Lorelei-express werden over Utrecht geleid. D» in ternationale D-trein en vanuit Brus sel konden normaal rijden, zij het can. dat er in Dordrecht een stoom locomotief voor deze treinen gekop peld meest worden. Met twee kraan wagens en een re- paratietrein zijn spoorwegarbeiders gisteren vrijwel de gehele dag bezig geweest de ravage op te ruimen. Vannacht is men druk bezig ge weest de electrische bovenleiding te herstellen. Hedenochtend kon weer me: electrisch materieel uv»r- den gereden. Kort na het onpeval toerd deze toto genomen, die duidctyic de grote ravage toom. Kind moest in ziekenhuis worden opgenomen SCHIEDAM. In de Dr. Nol et- stichting is Zaterdagavond de negen jarige N. W. opgenomen, nadat het kind in de ouderlijke woning, Broers- veld 136, uit een flesje lysol had ge dronken. Met nog enkele kinderen speelde de kleine in de keuken. Achter een ijskast had de vader, die een cafeta ria exploiteert, een oud bierflesje met lysol neergezet. Waarschijnlijk in de veronderstelling dat er iels lekkers te drinken viel heeft het kind uit de fles gedronken. De toestand liet zich aanvankelijk ernstig aanzien. Naar wij vanmorgen vernamen was een verbetering inge treden en maakte de kleine het be trekkelijk goed. Esperanto wint veld Door bemiddeling van de Zweedse Es- peranto-Bond verscheen in de loop van 1952 ui landelijke en internationale Es- Deranto-bladen een oproep van profes sor Sijjfrid Svensson van de Universiteit van Lund (Zwed.). waarin hjj antwoord verzocht op enkele vragen in verband met cm door hem georganiseerde en quête. Ten eerste „Hoe dacht men in Uw land vroeger over het gebruik van Paardenvleca al voedingsmiddel, wat denkt men er thans over?"". Ten tweede: „Zijn er voor het doden van honden en katten door de" overheid van Uw land gesteld?"- Tn „La Espero" orgaan van de Zweedse Esperanto-Bod bericht profes sor Svensson thans, dat hij niet minder dan 90 brieven uit 35 landen als ant woord op zijn vragen heeft ontvangen. Hij dankt een ieder die hem geholpen heeft, tevens verklaarde bij, dat hij voor het verzamelen van dit. soort materiaal een voordeel zag int het gebruik van Esperanto. Een der ontspoorde wagons kwam schuin in de hoogte te staan De 32-jarige administrateur W G van H.. die 111 de periode 1943—i9ó2 verscheidene bedragen tot een to taal van 60 mille uit de kas van de vereniging voor ziekenverpleging te Vlaardmgen in eigen zak heeft gesto ken, is door de rechtbank te Rotter dam veroordeeld tot twee jaar met a it rek. De eis was 2 li jaar. Conform de ets kreeg de 45-jarige vertegen woordiger A. v. d. B. uit Maassluis wegens oplichting van een landbou wer voor een bedrag van 50.000 twee jaar gevangenisstraf met aftrek. De 42-jarige vertegenwoordiger F. C. uit Vlaardingen, die v, d. B. een. enkele maal geassisteerd had bij zijn praktijken, werd veroordeeld tot 6 maanden met aftrek, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Wegens diefstal van motorfietsen en -onderdelen, horloges, textiel, por- tcmonnaies en .andere voorwerpen werden de 22-jarige monteur J. M. den B. uit Rietveld en de 22-jarige gemeentewerkman H. van N. uit w.addinxveen tol 2V? jaar met aftrek veroordeeld. De eis: 3 jaar m. a. De rechtbank veroordeelde de 50- jarige-Barendrechtse koopman J. F. v. d. P.. tegen - wie wegens flessen- tiekkery een jaar met aftrek, waar van zes maanden voorwaardelijk was geëist, tot iö maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De 23-jange los werkman J. van G. uit Schiedam, die, tóen hij onder in vloed van sterke drank verkeerde zijn zuster in 11 ei ouderlijk huis be dreigd en mishandeld had. werd tot 9 maanden met aftrek, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd veroordeeld. De 43-jarige filiaalhouder N. J. S. te Rotterdam had ten nadele van een. coöperatie j 5000. verduisterd. Hij kreeg 12 maanden waarvan 6 maan den voorwaardelijk. De 20-jarige student W. J, E. werd wegens diefstal van horloges en vul pennen uit winkels in Rotterdam, Den Haag en Utrecht veroordeeld tot 6 maanden met aftrek, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met. 3 jaar proeftijd. Zijn medeplichtigen, de 19- jarige verkoper G. M. J. H. en de 20-jarige kantoorbediende F. G. v. d. H„ kregen resp. dezelfde straf en 6 maanden met aftrek, waarvan 3 maandeo voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. De 35-jarige Schiedamse schilder P. J. F., had bij een radiohand el in de Tiendstraat ingebroken: hij kreeg een jaar en drie maanden met aftrek en de 21-jarige kellner C. A. de G.. die hem had geholpen. 12 maanden met aftrek, waarvan 5 maanden voor waardelijk. Japanse ambassadeur te Rotterdam Zaterdag heeft de Japanse am bassadeur in ons land. Suemasa Okamoto tijdens een ontvangst een bezoek gebracht aan boord van het Japanse schip Andes Maru, dat in de "Waalhaven te Rotterdam ligt. De ontvangst aan boord werd verder o.a. bijgewoond door de bur gemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Wal sum. Geboren: Arie, z. v. Ph. G. Mak en A. A. Hoek: Johanna L., d. v. J. L. Huijsdens en P. v. d. Berg: Hillegonda P. E.. d. v. H; v. Ipererv en J. M. Kulk; Magdalena, d. v. A. Herwig en M. Eekman. Overleden: L. Jordaans. 58 j., weduwe van A, v. d. Hoeff; M. Tettelaar. 87 j.. weduwe van C. A. den Outer. Door kortsluiting is Zondagmorgen brand ontstaan aan boord van de houten zeesleepboot „Atlantis" die in de Achterhaven ligt. Volgens schat ting van de brandiveer bedraagt de schade tussen de vijf- cn zesduizend gulden. De kortsluiting ontstond onder 'het achterdek. Door telegraaf leidingen zette de brand zich voort naar het dek. waar een kostbare sleeptros ging branden.'Eerst met emmers water en daarna met tetra werd de brandende tros. die gedeeltelijk werd vernield, geblust. Behalve de tros werd schade aan gericht aan de telegraaf inrichting naar de brug van de zeesleper, die sinds verleden week het eigendom is van L. Smit cn Co. Ook verbrandden enkele kabels. De blussing werd ver richt door personeel, van 'slangenwa- gen 50 en gereerischapswagen 3, die onder leiding stonden van brand meester Nic. van der Spek. ..Het Voorntje" hield voor haar leden een onderling concours in de Schie. Er werden 89 maatvissen gevangen met een totaal gewicht van 5153 gram. De uitslag was: I J, Lupker 905 gr.. 2 J. v. d. Meij 860 gr., 3 G. Vermeer 753 Kr.. 4 H. van Vliet 705 gr., 5 J. <Je JortR 625 gr.. 6 P. de Jong 425 gr.. 7 c. Schot 405 gr.. 8 M. de Jong 155 gr.. 9 C. de ■Tong 93 gr.. 10 B. Lupker 82 gr.. JI W, Doesburg 55 Cr, De extra prijs werd gewonnen door d» lieer J. Lupker met het hoogste aan- E SP ER ANTO-A GE ND O Merkredon: la 22 an de Juliokdo Lest pa rol os pri: ..la stoooj rakontos" IïlubveBpero en Ploegstra 19, Auskultu al le historlo de via lo'gurbo. (Advertentie LM.) PROFITEER VAN DE LAATSTE 'n °nS OU<'e Pani DINSDAG - WOENSDAG - DONDERDAG Op dè bekende lage couporiprijzen y „^J-Unog-SÜP/frertra "korting JONGKINDSTRAAT 3 FC Algemene Kennisgeving Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kortstondig lijden nog on verwacht, onze innig ge liefde zorgzame Moeder. Behuwd- en Grootmoe der. Zuster. Behuwd-zus- ter en Tante, Mevrouw HELENA VAN VLIET "Wed. van de Heer Arend Schipper in de ouderdom van 70 j. Schiedam. S. Lensveld-Schipper C. Lens veld P. Schipper C. Schipp er van der Tuyn Sungei Gerong. Palembang. Sumatra A. Groeneveld- Schipper D. J. M, Groeneveld Schiedam, Ha. Schipper en Kleinkinderen Schiedam, 18 Juli 1953 Rotterdamsedijk 212 b De overledene ligt opge baard in het Gemeente Ziekenhuis, Nassaulaan 75 Schiedam. Bezoekuren van 10—10.30, 3—3.30, 6— 6.30 uur. De teraardebestelling zal plaats hebben op de Al gemene Begraafplaats te Schiedam op Woensdag 22 Juli a.s. te 14.45 uur. Vertrek van het woon huis 14 uur. WILTOn - FIJENOORD SCHIEDAM vraagt aankomend BEDIENDE Vereist Mulo-diploma en typen. Uitsluitend schriftelijke aanbiedingen Ronde glasplaten, schuifnii- ten. glas tn lood. geslepen suite-deuren, toiletspiegels etalage-glasplaten, autorui ten, enz. tevert U Loopik's Glasindustrie. Boterstraat 39 Telefoon 68945. Permanent Wave. compleet t 5.75 Ook speciaal al ie kleuren haarverven Kap salon „Alicfa" Grote Visse rijstraat 8 E (hoge stoep). Tel 33762. Rotterdam Perm. Wave. v.a. 8.de nw. mod. Maison ..Modern". Jac. v. Kalker. Hoogstr, 53. S'dam. Telcf. 69750. Beleefd Verz. vroegt. te bespreken. JUIST NU ADVERTEREN LEVENS- ANNEX VARIA VERZEKERING MIJ. roept sollicitanten op voor de functie van AGENT - INCASSEERDER in een bestaand agentschap. Aangeboden wordt: Salaris, provisie en onkostenvergoeding, pensioenregeling aanwezig. Borgstelling vereist. Brieven met uitvoerige inlichtingen, o.a. leeftijd, ge noten opleiding en godsdienst vermeldende, worden gaarne ingewacht onder no. D 9670. Advertentiebureau Suggestief, Keizersgracht 332, Amsterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1