Albert Heun MEISJES! f T lit-HilH.HHiH Scliiedam-honkbal behoudt beste promotiekansen Mulo-examen NETTE JUFFROUW FLINKE JONGEN Een overwinning in Haarlem Hermes-D VS-cricket Brood op de plank bij A.N.M.B. Kampweek van Arma Twee dieven gepakt AGENDA Jaarvergadering Hermes-DVS DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Winkels en kantoren in laatste bouwwerk aan Korte Hoogstraat Makelaar brak been bij slippartij Verloor U iets? Wiel rijdster slipte Zes buitenlandse groepen nemen deel aan volksdansweek Westduitse spion gearresteerd W,-Duitsland krijgt adviesraden voor oorlogsmisdadigers Accoord tussen VS en Spanje onzeker SCHIEDAM JON&EJV3AM uoorantenreclame is niet Ir- vvrvangt'n MELKBEZORGER enige jonge krachten n 0 LET OP UW BRIEVENBUS! 50 GULDEN CONTANT UITBETAALD Naaisters en Leerling-Naaisters IETS f OAN EEN KOERIEBSTER 2 Dinsdag 21 Juli 1953 Zoals te venvachten was. ts de in Haarlem se speelde wedstrijd tegen „Onze Gezellen'' een zware opgave geweest, waarin de S chic dam-honk ballers hun uiterste best moesten doen om de twee punten mee naar huis te nemen en daarmede hun mooie tweede plaats vaster in han den te krijgen. Na deze wedstrijd staat Schiedam 3 punten voor op z'n naaste concurrent Sparta II. welke club met een gelijk aantal gespeelde wedstrijden 11 punten heeft vergaard tegenover de Schie dammers 14. Met nog 3 thuiswed strijden te spelen, waaronder één tegen de Rotterdammers, hebben de zwart-witten thans wel de beste pameren. De wedstrijd van Zondag was wel de wedstrijd van eerste honkman Molenaar van Schiedam, die niet minder dan 15 man op z'n honk zag sneuvelen, waaronder 5 van gen. Ook werper Zonneveld was voor de gastheren moeilijk te be spelen. Aan slag was c. J. Reynier- se 3r de beste man met 3 honk- slagen. Ook de prima stoots) a g van G, Stolk. die twee punten oplever de. vormde een va dc hoogte punten m deze wedstrijd. Omdat de werper der gastheren een slechte start had. zagen de Schiedammers kans om in dé eerste 5 innings een 70 voorsprong te nemen. In de zesde inning werd hij echter moeilijker te slaan en aan gezien de gevreesde slagpïoeg der Haarlemmers vat kreeg op de Schie- dam-werper. zagen onze stadgeno ten hun voorsprong slinken. Stand bij de zevende inning 10—7. Deze inning leverde de Haarlemmers nog 1 punt op. terwijl in de achtste in ning niet gescoord werd. Onder gro- spanning brak de laatste minuut aan. waarin de Schiedammers nog 1 punt scoorden en werper Zonne veld de Haarlemmers elke hoop op De verdere uitslagen van de door Hermes-DVS cricket gespeelde wed strijden zijn: Hermes-DVS 2—SCHC een draw. Hermes-DVS 2 scoorde 165 runs, waarvan F. Horn 65 en S. J. v. d. Ende 58. Toen de tijd verstreken was, had de SCHC 16(1 runs voor het verlies van 8 wickets gescoord. De bowiingcijfers van Hermes-DVS 2 waren: C. Smits 24-3-54-3; W. v. a. Most 5-4-1-0: V. L. BOrrani 20-5-53-3: A. Nolet 11-3-31-2 en W, Hoek 5-1-22-0. Hermes-DVS 3 zette haar over winningenreeks voort en versloeg op Asvion VCC 2 met 13 runs. VCC 2 scoorde 125 runs. Bowling, cijfers Hermes-DVS 3: A- Meyer 23-7-46-2: G. Royers 17-5-49-7; D. Durrer 5-2-14-0; A. Stijl 1-0-8-0. Hermes-DVS scoorde na de no dige spanning 133 runs, waarvan B. Kloos 27. M. Hille 13. G. Royers 18, F. Veldhoven 10, G. Willem- £en 25. (Advertentie LM.) Zij die een Congo loper uit ondervinding hebben leren waarderen behoeven wij niets te vertellen. Maar voor hen die binnen kort toch een nieuwe trap- of gangloper nodig hebben, ls dit een mogelijkheid om een echte dubbelzijdige bouclé loper te kopen, de Congo-loper {die voor elke andere loper tot drie gulden niet onderdoet) voor een prijs waarvan U inderdaad zult zeggen dat het geen halve maatregel is. Woensdagmorgen om y uur beg'mt de verkoop van ±1000 meter Congo-dub- belzijdige bouclé loper frisse strepen, per meter voor een overwinning ontnam en z« voor 0 aan de kant zette. Het eindresul taat van deze van weerszijde goed gespeelde wedstrijd was dus 11—8 in het voordeel van onze stadge noten. Het derde negental, samengesteld uit pas tot senior gepromoveei'de junioren, moest, omdat de werpers niet hun goede dag hadden, een 2612 nederlaag slikken tegen SVV III. Toch geeft het vertoonde spel van deze jongeren hoop voor de toekomst. NEDERLAAG-SERIE Omdat de SW-voetbalcombinatie slechts een 0—0 gelijk Spel behaal de tegen Schiedam is Excelsior '20 met haar 2—0 overwinning winnaar geworden van de Schiedam-neder- laagserie. ln gebouw „Irene" werden de Mulo-examens voortgezet. De vol gende canöidaten slaagden: A-diploma: J. den Hartog. P. v. Gem eren. P. L. Geurs te Rotterdam; R. C- v. Wijk Schiedam: G. Damme Schiedam; H. de Wit Vlaardingen; D. H. v. Enk Schiedam: H. Wevers Rotterdam; H. Erkelens Vlaardin. gen; M. Amersfoort Vlaardingen; E. J. v. Meeuwen Rotterdam: J. A. v. d. Sar Maasland; A. Schouwenaar Maasland: J. C. v. d. Snoek Maas sluis; A. Royers Schiedam; S. Se- meyn Schiedam; H. Sprong Schie dam: W. T. Timmer Vlaardingen; T. Verboev Schiedam; H. E. Viëtor Schiedam: T. v. d. Bergh Schiedam; C. den Boer Schiedam: J. F. de Koeijer Maassluis. Er werden 4 can- dïdaten afgewezen. ALLEEN WOENSDAG marquisette met strookje 90 cm. breed, nu niet voor libtT*maar voor 87 et WINKELCENTRUM BINNENWEG, T«f 29180 Ter gelegenheid van de inschrij ving van het 80.000ste lid heeft de ANMB besloten aan alle leden een cadeau uit te reiken, dat op zichzelf symbolisch mag heten voor de strijd van de Metaalbedrijfsbond. Het bestaat namelijk uit een mo derne broodzaag en een broodplank. Als slagzin voor deze mijlpaal.actie koos men het motto „Brood op de plank". Gisteravond is men in het volks- gebouw aan de Tuinlaan begonnen met de uitreiking van het geschenk aan de 2700 Schiedamse leden. Tot en met Vrijdag £31 men er iedere avond van 8 tot. 10 uur: mee ,be2ig zijn. De gymnastiekveren, „ARMA" heeft voor het eerst sinds de her oprichting weer een jeugdkamp ge houden. Dit gebeurde in de week van 11 tot 19 Juli. De tocht ging naar het kamphuis „Blier-Herne" van het Instituut van Arbeiders ontwikkeling in Oostvoome- Het kamp werd gehouden in twee ge deelten. van Saterdag tot Woensdag de groteren boven 9 jaar en van Woensdag tot Zondag die van 8 en 9 jaar. De groteren hadden op Zaterdag nog een aardige avond toen zij genoten van de Balletgroep van Netty v. d, Valk. De kamoen zijn schitterend ge slaagd. hoewel het tweede kamp j mooier weer had dan het eerste, want het heeft bijna de gehele Maandag geregend. Maar dit viel ook al veer mee want in het mooie kamphuis hebben de kinderen zich vermaakt met allerlei s peil et j -s tn wedstriiden. Verder is er veel ge wandeld en in de duinen gespeeld, terwijl het baden niet vergeten werd. Een schaduw viel er over dit kamp en wel dat bij het spelen in de duinen Johnny Mackay zo ongelukkig viel dat hii zijn scheen been brak. Hij werd naar het zie kenhuis in Schiedam gebracht. De voorzitter van „ARMA" d\e de kampweek na de laatste maal tijd sloot, bracht dank aan de leid sters. die voor dit kamp zeer veel werk hebben verzet. Het „hoera" op hun uitgebracht, hadden zij ten volle verdiend. In verband met diefstal van mar garine en suiker uit de banketfa- briek van de firma K. aan het Broersveld heeft de politie twee arrestaties verricht. Aangehouden zijn de 37-jarigp B. S en de 21. jangg Delftenaar A, G. Beide man nen waren in het bedrijf werkzaam. ,De Blauwe Doffer' vloog bondag' hield ..De Blauwe Doffer" een wedvlucht vanuit Or lea ,s. af stand 480 km. Gelost om 5 uur 30 Aankomst eerste duif 11-43-47 De laatste prijswinnende duif was 12-6-57 uur weer thuis. De uitslag war. 1 J. M. Broeders: 2 3^4 7 L. Lems; 5 Sebrechts; 6 v. d Steen; 8 Leeuwen-Sehrumpf: 9 J Wentelen 10 Limborg; II Opij- nen; 12. F. Claes. Dipl. B. de Jong. Wat men moei weten: Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co, Groene [aan. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290, Films: Passage, da. 2 en 8 uur: Mandy. (14 jr.). Slonopole, da. 2, 7. 9 uur; Scar let Angel (18 jr.). In hotel Beyersbergen heeft de voetbalvereniging Hermes-DVS een (tamelijke langdurige» jaarvergade ring gehouden, waarin de verkie zingen voor bestuursposten wel de meeste tijd opeisten. Inplaats van de heer A. Stout - handel jr. zal de heer J. F. Scheffer voortaan als secretaris van Hermes- DVS optreden. De heer Stout handel werd als commissaris gekozen. De verkiezing van de commissie leden had de volgende resultaten: Elftalcommissie K.N.V.B.: H. Beyer (bestuurslid!. J. v. d. Griend, M. Goumare, J. v. d. Schoor en W. M. v. d. Most. Elftalcommissie Afdeling Rotter dam; G. Willemsen (bestuurslid!, C. Groene wegen, W. Boskeljon, J. P. de Ronde. H. Wigmans. Junior-com missie: A. Stouthandel jr. (bestuurs lid), J. C. van Meurs, W. v. d. Graaf, J. Scheffer. W. A. v. d. Most, Ballotage-commissie: D. Lu- beek (bestuurslid^. J. Spijker, J. C. van Meurs. P. Borsbocm. A. Stout handel Jr. MONOPOLÉ" Scarlet Angel" De verleidelijke Yvonne de Car lo is een meisje van de vlakte en Rock Hudson een stoere zeekapitein. Beiden vertonen zij zich van van daag af in het Monopole-theater, waar het interieur van de kroeg ..Scarlet Angel" op het witte doek verschijrit. Yvonne dient er als meisje van plezier, die haar grote slag probeert te slaan als de kapi tein verschijnt. De opzet mislukt en een overhaaste vlucht voor de politie is het gevolg. Nieuwe perspectieven komen te voorschijn. wanneer de gevluchte een weduwe met haar kind ontmoet en de zorg voor de wees op zich neemt als de moeder is gestorven. Daar komen dan allerhande com plicaties uit voort, die op het laatst dan toch tot de van ruwe bolsters ontdane blanke pitten voeren. Fiets-evenementen in de Vacantieweek Alle deelnemers van vorig jaar aan de transport- en bakfietsen- 5 hebben ook nu weer een in schrijfformulier ontvangen. Voor deze race tijdens de Vacantieweek worden ditmaal ook prijzen be schikbaar gesteld i.v.m. de mooiste versierde fiets of de aardigst ge- costum eerde berijder. Nieuwe deelnemers aan de wed strijden kunnen zich thans nog oo- .even bij de vel Een de adressen: fiï. van Dijk, Galileïstraat 74 a. Bureau van de Schiedamse Gemeenschap. Plantsoen Gerrit Verboonstraat. W. Nieuwsfrateh. Maasdijk 108 a.' De in hét vooruitzicht gestelde grote prijs voor de zeepkistenrace werd gesplitst in meerdere kleine prijzen. Of deze race echter door gang zal vinden, hangt helemaal af van het aantal inschrijvingen. Op dit moment is het nog niet bijster groot. Dg inschrijvingster- mijn is alsnog opengesteld tot 10 Augustus. Ontvreemding in fabriek Het komt de laatste tijd nogal eens voor. dat voorwerpen en soms geld worden ontvreemd uit kleding, dip in de fabrieken is opgehangen. Bij de Verenigde Glasfabrieken raakte zo A. M. gisteren zijn arm bandhorloge kwijt. 2254. Rosemarie en Rob construeren handig een draagbaar, teggen daar de gewonde voorzichtig op en het transport naar de steiger, waar „De Vrij heid" ligt te wachten, kan beginnen. Het bezit van het echtpaar is maai heel gering, en de zieke kan 't gemakkelijk vast houden Het zyn nl. een paar duikmaskers en een Schnurkeiapparaat, ter wijl de gewonde het ge weer van Rob omklemt en het voor de zekerheid gericht houdt op de enor me vogels, die alweer krijsend boven hun hoof den vliegen Eenmaal aan boord van het jacht, wordt de zieke gemakkelijk neergelegd op een Rosemarie in Robs kieren voorraad zoekt naar hoor lijk doen kan. Als ze keurig verzorgd weer der banken in de kajuit „Ik knap al op bij het wat passende kleren Ze vindt een lange broek. Ie voorschijn komt, geeft Rob haar het dagboek zien van een beetje comfort", zegt hij genietend een shirt en.. een spiegel, waarin ze (voor terug, dat Skip uit het jacht van Stevens heeft het gezellige kajuitje rondkijkend Rob begint het eerst sinds weken!) weer eens haar haar be- meegenomen, met het koken van een lekkere maaltijd, terwijl Burgerlijke Stand Overleden; E. A. de Jamaer. 93 jr; C. E. Straalman 86 jr., weduwe van J. W. van Schendelen: ,T. Zuid geest. 68 jr; H. van Vliet, 70 jr, we duwe van A Schipper. Geboren: Thcadora S- L., d. v. F. Spil en A. Foot; Maria J.. d. v. F. M. Hilker en M. J. Frehé: Bastia- na C. A. M„ d. v, C. A, Hprsbach en B, A, v Strien; Elisabeth A, d. v, J. J. M. Lourens en A. C. Brons- geest; Gerda d. v. J. J. Krommen hoek en J. A. Mak; Wilhelmina E. d v. A. Verkade en W. de Boed: levenl. kind van W. L. v. Deurzen en W. M. Hengst. KOTTKKUAM De 34-jarige makelaar J. Vijfwin kel uit de TuuMaan te Schiedam is gisteren op de Hogeboezcm geslipt met zijn scooter. Hij moest rem men voor een auto. De man heeft vermoedelijk een breuk m het rechteronderbeen. Hij is naar het Gemeenteziekenhuis te Schiedam vervoerd. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 9—12.30 uur en tussen 2—6 uur. Nummerbord HZ 80908; Gloeilamp; nummerbord Nft-02.31; autoped 1 blauw)armband (Amerikaans goud); donkergruze parapluie fou- draal; groen kinderjasje; rode haar- stnk met speld; gekleurde shawl; zwart zwembroekje met handdoek; leesbril; 2 lipssl&utels; Iipssleutel. Te bevragen bij de- vinders: Lip- steutel, p, Kooij, Ploegstraat 2; bril 111 grjjs montuur. Post. Alberdingk '1 hijmstraat 32 a; ring met 2 sleutels, Elzerman, Snelliussingel 4 b: klein bruin hondje, van Etteo, Slacht- huislaan 28; slotsleuteltje, A. Kok, Nieuw straat 25; fietssleuteltje met grote clips. R. Bodegom, Rotterdam, sedijk; huissleutel, A. Matia. Baan U: huissleutel, W. van Grootveld. Baan 62 b; langharige hond (reu). Spithoven, Nieuwe Maasstraat 36 b; Iipssleutel, H. van de Waal, Emma- straat 7; capuchon. J- Noorlander. Vlaardingerdijk 9; witte dameshand schoenen. H, Krabbendam. Rubens plein 17 b; medaille, W, van Hoek. Brielsestraat 23; nadvinrfersriem. Vosmeijer, Hogenbanweg 43 c: brui ne capuchon, Hoek. Da ml a an 17: gehaakte dameshandschoen. B. Ver haal. Ooievaarssteeg 1; zwart zwem. broekje en witte handdoek. K. van de Velden, Van Smaleveldtstxaat 6; zwembroekje en badhanddoek. Kie vit, Breectlstraat 6a; ganglaper grijs- beige. J, Hogedoorn, Talmastraat 14; wit mouwschort, J. van Hoek, Ha ven aijk 192a: grijs kinder jasje. W. Jansen. Willem Brouwerstraat 29b; beige windjack, T. Wetsteijn. peen- sestraat 32; gouden ring. Bothof, PKO.laan 48; zilveren kettinkje, A. C. Stuurman. Rotterdam sedijk 214b; groene vulpen. C. Blok, van 's-Gra- vensandestraat 45b; rode las. J. Framego. Rembrandtlaan 25a; por- temonnaie, S. van Scha ik. Halleij- straat 31: vulpen. C. Wasman, Broersvest 1: parelsnoer. L. Reusen. Buijs Ballot sin gel 64b; schakelket. ting, Kruim ng. Huismansstraat 26a: parelsnoer. A. C. Zijdeveld, Ooster straat 67; 2 zilverbons van 2.50, F. Storm, Stephensonstvaat 13 a; kindertasje en portemonnaie, F. Tie neman. .Tuhanalaan 86; zilveren broche, A Kooiman. Smael 138: 1 p. gummilaarsjes. Brokkeling, Fabri- plein 9; koolschop, Van de Heuvel, Siachthuislaan 29b: militairen las. v. d. Akker. Dr. Kuil perst ra at 15; zakje met visgerei, M. Reinenveen, Broersveld 86; kinderzitje van rij wiel. Werland. Daltonstraat 32b: tennisschoen. No or dijk. Potgieter, straat 2b: wieldop van auto. J. T'oute. Lange Aehtorwr.-; rak- mes, C. van de Endt; Puoillenstraat 68: hamer. Van Leeuwen. Stadhou- derslaan Ra; kinderwandelwagentle. A. Verhaal. Halleiistraat 60b: zak- rekenschaaf. J. Bakker, Aleida- straat 32 b. Aan de Korte Hoogstraat gaat de aannemersfirma De Winter en Lune- burg een pand bouwen dat op de be gane grónd" twee wlnkéls .en boven, (m vier lagen) acht kantoren zal be vatten. Architect van het pand, dat een breedte van 18.70 meter krijgt, is de heer J. M. de Winter. Zeer bin nenkort wordt met de bouw van dit pand. het laatste aan de Korte Hoog straat, begonnen, opdat half Maart 1954 de winkels kunnen worden ge opend. In de winkels komen filialen van de N.V. Ivo van Haren's Schoenfa brieken (links) en van het dames hoedenmode magazijn G. J. van den Brink (rechts). Beide firma's verloren bij 't bom bardement van de stad in 1940 filia len. en beiden hebben meer zaken in Rotterdam. Bij de bouw zullen Kwaaitaal-segmentvloeren worden gebruikt. Dat komt snelheid ten goede. Tot de eerste verdieping krijgt het pand een natuursteengevel, ver der naar boven komt kunststeen. Alle acht kantoren worden 90 m2 groot. De twee op de eerste verdie ping zullen door Van Haren en door Van den Brink worden gebruikt. De resterende zes worden vernieuwd. Op de "Westelijke afrit van de Willemsbrug slipte gisteren de 27- jarige mevrouw J. Koreneef—Erke lens uit de Chrïstiaan de Wetstraat. Zij kwam met haar fiets te vallen. Omdat zij over hoofdpijn en duize ligheid klaagde, werd zij voor on derzoek naar het Coolsingelzieken- hüig vervoerd. Twee weken operette in de Schouwburg De Hoofdstad Operette geeft van Donderdag 23 Juli tot en met Vrij dag 7 Augustus in de Rotterdamsche Schouwburg „G'schichten aus dem Wicnerwald". de operette van Ernst en Hubert Marischka met muziek van Fritz Kretsler en Joban Strauss. Na ongeveer 200 voorstellingen van "G'schichten" belooft de H.O. ons, I dat het nu beslist de laatste maal is dat zij met dit werk naar Rotterdam komt. ROTTERDAM. De Nederlandse Volksdans Vereniging organiseert in de laatste week van Juli 25 Juli tot en met 2 Augustus een internationale volksdansweek. Hier. toe komen volksdansgroepen u»t Oostenrijk, Finland, Denemarken en Frankrijk naai* ons land. terwijl bovendien een Schotse en een Duitse groep dansers die reeds in ons land verblijven aan het volks- dansfestijn zullen deelnemen. In totaal zullen ruim honderd buiten landse en enkele honderden Neder landse minnaars van de volksdans een week lang zich bezig houden met hun liefhebberij. Er zal worden opgetreden in de steden Rotterdam Amsterdam, Den Haag. Haarlem en Dordrecht. Voor zover mogelijk zullen de buiten landse deelnemers worden onder gebracht bij Nederlandse dansers. De week zal besloten worden met een weekeind te Rotterdam. Op Za. terdagmiddag l Augustus treden de volksdansers 00 in demonstraties op tal van pleinen in de stad in het kader van het vacantiepro- gramma van de Rotterdamse Ge meenschap. De Zondag daaroo zal een boot tocht worden gemaakt Een groots dansfeest in de A hoy' hal op Zon dagmiddag zal de dansweek be sluiten. (Van onze correspondent) BONN Precies achttien dagen na zijn indiensttreding bjj de zoge naamde „Dienststelle Blank" (het fundament voor een toekomstig Duits ministerie van Defensie) is een administratief ambtenaar op ernstige verdenking van spionnage gearresteerd. Het iS gebleken, dat hij contact met een niet nader ge noemde buitenlandse mogendheid onderhield en dal hij enige malen afschriften van stukken aan verte genwoordigers van de;.e mogend heid ter hand heeft gesteld. Van de zijde van de „Dienststelle Blank" werd verklaard, dat de man niet over werkelijk geheime gegevens heeft beschikt. Kind overreden door wagen en gedood EINDHOVEN Het ander half jarig zoontje van de graanhandelaar Scheepens tn de Wocnselsestraat is Maandagmiddag door een met zak ken graan beladen wagen over reden en op slag gedood. Het on geluk gebeurde op de plaats achter de woning van S„ waar het ventje aan het spelen was. Juist op het moment, dat het paard aantrok, viel het jongetje voor ee t van de wie len dat over zijn hoofdje ging. BONN. De Westelijke geallieer de commissie heeft Maandag te Bonn bekendgemaakt, dat in de drie Westelij k e bezett i ngszon es a dvies- raden zullen worden gevormd, waarvan ook door de Bondsregering aan te wijzen personen dee] zullen uitmaken en welke aan de geallieer de autoriteiten aanbevelingen zullen doen inzake het verlenen van cle mentie aan of het op erewoord vrij laten van Duitse oorlogsmisdadigers. De conventies van Bonn, die nog steeds niet van kracht zijn. voor zien in de instelling van één enkele geallieerde Westduitse raad voor herziening van de vonnissen der be trokken Duitse oorlogsmisdadigers. Deze raad krijgt veel grotere., be voegdheden dan de thans ingestelde zonale adviesraden. WASHINGTON. In gezagheh. bende Amerikaanse kringen wordt gezegd, dat '11 Spaans-Amerikaans accoord, waarbij Spanje een aantal bases ter beschikking zou stellen, nog niet aanstaande is. Er is. zo zegt men. een aantal geschilpunten van politieke en militaire aard ge rezen. Georganiseerd Overleg Kon. Landmacht komt op vroeger advies terug DEN HAAG In een onlangs gehouden vergadering van de com missie B (ónderofficieren) voor georganiseerd overleg militair per soneel der Koninklijke Landmacht is op verzoek van .de in de com missie vertegenwoordigde vereni gingen opnieuw aan de orde ge steld het wetsontwerp tot bepaling van de rechtsgevolgen van maat regelen in bezet Nederlands bied genomen met. betrekking tot de rechtstoestand van militairen der K.L. Omtrent fi't wetsontwerp hadden de vertegenwoordigers van de verenigingen reeds eerder mede gedeeld. dat zij het ernstig be treurden. dat in het wetsontwerp iedere financiële genoegdoening voor de er bij betrokken' militairen uit drukkelijk werd uitgesloten. De destijds tegen het wetsontwerp gerezen bezwaren nopens het ont breken van enige financiële com pensatie worden echter niet langer gehandhaafd. Men heeft zich ac coord verklaard met het wetsont werp. Pols gebroken tijdens spelen op.straat De achtjarige Amaranria van der Wal uit de Wollefoppenstraat brak gistermiddag haar pols. Zij strui kelde en viel bij het spelen m de omgeving van het ouderlijk huis. Het meisje is vervoerd naar het Be.-gwegziekenhuis. Heden overleed onze bes te schoonzuster, tante en oud-tante. Mevrouw KEELTJEJENNER gcb. de Mos, in de ouderdom van 84 j. Schiedam: J. H. Jenner, Aa. Pa. Jenner. Djakarta, Indonesië: H, A. Jenner. J. D, Jenner v. Strjjp, Eindhoven: B. E. de Smalen, E. de Smalen— Ksesling en kinderen 'k-Graven ha ge: Hetty de Smalen en verloofde. N. Perth, Australië: C. R. de Smalen Schiedam, 20 Juli 1953. Rotterdamsedijk 427-11. accurate, vlot rekenende voor ma es zijn adm en/of opl. assistent-calculator. Leeftijd 2024 jaar. Zij die in bezit zijn van Mulo-dipl. genieten de voor keur N.V. Schiedamse Cartonnage- fabriek. Oranjestraat 24. Schiedam. voor direct gcviaagt.',. om in het bedrijf te worden opgeleid Aanmelden Coop. „D.E.S.". Kethelstraat 10, Schiedam. HOFCEVERJiHCtE» ALBERT HE UN vraagt voor zijn zelfbedieningswinkel met goede schoolopleiding. Leeft, boven 16 j en voor magazijn- en wink el werk. Persoonlijk aanmelden in ons filiaal Oranje- ,ct raat/hoek I, Nieuwstraat, Schiedam, R S irbmrji De Posterijen zullen dezer dagen, voor zover de voorraad strekt, In elke g brievenbus een K.E.S.-BOEKJE deponeren. Voor dit K.E.S.-BOEKJE ontvangt ET g wanneer het met de vereiste K.E.S.-zegels is volgeplakt (of steeds 10 gulden contant voor 2 bladen). Dat gaat vlugger dan U denkt, want bij 27 BEKENDE SCHIEDAMSE ZAKEN Ontvangt U K.E.S.-punten btj Uw aankopen cadeau. EnK.E.S.-punten blijven geldig. Vraag dus om Uw KJE.S.-punfcen Een prettige en uitstekend betaalde werkkring met prima sociale verzorging wordt U geboden door Fa D. de Lange Din, Stationsstraat 1-7, Vlaardingen, Telef. 2394 Wij hebben plaats voor welke geheel in eigen bedrijf worden opgeleid. Aanmelden: Dagelijks aan het kantoor van 9.00—12 30 en van 14.0018.00 uur. Zaterdags 9.0012.30. Reisgeld wordt vergoed. Jong echtpaar zonder kin deren b.b.h.h zoekt on gem. kamers met kookgeiegetih event, ook in Oud Mafhènec- se. Br. nr. S 893 bur. van dit blad. Goed fotowerk maakt dro gisterij en fotohandel J. G Willebrand. Rotterd dijk 405 Rolfilms gebracht voor 10 u klaar om 5 uur. Een compleet herenrywiel te koop, 60.Hoofdstr. 235 Hotel reizen m. luxe touring cars. Vertr. elke Maandag. 5 dg. Parijs 99.5 dg. Ftiin Moezel f 101.3 de Run f 61.715 dg. Oostenrijk va. 114.e.a. Vraagt geill nrogr. Retour Parijs f 40 RveBen? f 53 Ro teH - n Beau Sé jour. Math, weg 133a. Rotterdam-W., Tel. 34469.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1