m pguSÏAftRmi Laatste rit voor T. Alblas C J Maar v. Gooi bleef eerste in eindklassement Mulo-examen Tractor trekt twee jonge paren naar Australië Woningruii Tilburg - Schiedam Courantenreciame DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Zomeravond- Wielertournooi Succes voor R.C. Schiedam Schiedam brengt weereen nieuw alebessie Ongewone baders in de Nieuwe Haven AGENDA STADSKRONIEK Huwelijksreisje van 16.000 mijl; door 16 landen in 'n half jaar Eind volgend jaar 40.000 inwoners Logies van Zweeds schip uitgebrand Jongen door platen board gedood Seizoen 0 ftmm KaoES^ddJ^ HULP IN DE HUISHOUDING Koeriersters 2 TToensdag 22 Juli 1953 2255 Rob is verschrik kelijk benieuwd te wet™ wat zich nu eigealnk heeft afgespeeld. Hij hoeft er met naar te vra gen, want Rosemarie is best bereid alles te ver tellen. Zij maakt het zich gemakkelijk op de bank en begint „Je moet ver mee terug m de geschie denis". 2egt ze. „tot in de zeventiende eeuw ikzelf ben een Chileense, van Spaanse afkomst Een van myn voorvaderen aan mijn moeders kant was Don Jpan d'Arias Hii was commoadore van een vloot van vier sche pen. Met hem is het be gonnen. Want in bet iaar 1658 voer Anas van Mexico naar Spanje Hij had moest paraat zijn. Toen dan ook ten Noorden om voor een kleintje vervaard te zijn Op een rijke lading goud eri juwelen aan boord Het van Hispagnola drie zeilen werden verkend, die portretten die wij nog in de familie nebben, wemelde tn die tijd van zeerovers, die loerden recht op de Spaanse schepen aanhielden, was dat hy er tenminste bijzonder krijgshaftig en v op schepen met zulke kostbare ladingen, dus hu alleen maar reden em nog grotere waakzaam- beraden uit. zelf stond zoveel mogelijk op de brug, want men heid m acht te nemen. Don Juan was niet iemand1 (Advertentie I. M.) Zoals deze foto duideIpfe laat zien. hadden de organisatoren van ..Jeupd-Jolyf" Dinsdagavond in Kethel niet over belangstelling te klagen, in de Perenlaan was be langstelling te over voor de pop penkast. Voor de optocht achter de Rattenvanger van Hameinhad- den heel ueel km deren zich. voor- af thuis in te ouderlijke kleding gestoken. Er was pret genoeg, niet het minst ook voor de talrijke belangstellende ouderen uit het tuindorp en het oude dorp. (Van onze wlelertnedewerker) Het slot van de Interessante wie- lercompetUic door R.c. ..Schiedam" georganiseerd bracht vooral by de A-klasse een spannende strijd, die door een gedurfde uitlooppoging door Thus Alblas werd gewonnen. Hulzer en v. Staten werden respec tievelijk 2e en 3e, eveneens afge scheiden van Let grote peloton, waarvan de spurt door de Schie dammer De Klevith werd gewon nen. Veranderingen aan de top van het algemeen klassement bracht'de ze uitslag nfet, zodat Kees van Gooi beslag legde op de eerst® plaats, De nieuwelingenstrüd was vrij "kleurloos en met het winnen van de massasprint, legde v. d. Baste- laar feven® beslag op de eerste plaats itt het to taal klassement. Door de verdienstelijke acti teit van de wakkere Schiedamse ren nersclub is de belangstelling voor wielrennen Jn Schiedam steeds groeiende en wellicht is het bedrag, dat door dit tournooi aan de Me dische Sportkeuring kan worden overgedragen, groter nog dan vorig jaar. Voorzitter v. d. Ent en zijn staf van medewerkers, var» wie wij o.a willen noemen Letterman. Breur. Trommel en v. Galen, hebben eer van het vele werk. dat zij onge twijfeld voor deze wedstrijden moesten verzetten. De belangstel ling was overweldigend en zelfs de allerkleinsten die langs het par cours woonden, mochten voor deze gelegenheid langer opblijven en volgden in hun pyamaatj'es vanuit de vensterbanken de strijd, Voor de laatste avond was deze strijd verplaatst naar het parcours Tuinlaan.'Lange Nieuwstraat «rond om de Plantage) waai het gladde plaveisel de renners niet al tè veel moeilijkheden bood Vooral de strijd der nieuwelingen had hieronder te leiden, want ondanks de v®le goed bedoelde pogingen, slaagde niemand erin enige afscheiding m het com pacte peloton ie bewerkstelligen. De Rotterdammer v. d. Lcij, die de vorigp wedstrud had gewnnner», had zich. Zoals een goede lei dei- bet a a mt. opgeworpen om al te drieste lieden weer terug te bren gen m de veilige hoede van het pe loton. Hij slaagde hier volkomen m, maar kon in d-e cindsprin* met ge noeg snelheid opbrengen om z'n eerste plaats met succes te verde digen. Hu moest zich tevreden stel len met een bescheiden plaats m het peloton en kwam bij de „ex aecjuo's" te staan, en belandde m de etnd- uitslag hierdoor op de vijfde plaats. De overwinning kwam bu de win naar van deze laatste rit. v. d. Bas- telaar. die in eon opwindende eind spurt zegevierde vóór Vink, Alblas, 'M Verhoef en de rest var. het nog wel dertig renners tellende peloton. OPWINDENDE strijd Dan was de strijd bij de A-klas- sersv die hierna de arena betraden, opwindender. Het grote aantal pre mies was hieraan met vreemd, want telkens na zo'n fel sprintje kwam er enige afscheiding in de groep en moesten „de degens worden getrok ken" om de „vrede" weer te her stellen. Zo traden beurtelings Hoef nagel. Geluk en Vassena. die door v. Cool tot de orde werden geroe pen, op de voorgrond. Hierna een groepje met Vassena, v. Gooi. Ba- chetti j en De Vlaam. dat echter evenmin succes had. Inmiddels wa ren o.a. K. Proost en F harenhout door lekke banden van het strijd toneel verdwenen. Huizer probeer de het hierna_ alleen, maar werd. nadat door het bijkomen van Ge luk en v. Amen de situatie voor aan een beetje te gevaarlijk werd geacht, weer in de veilige schoot van het peloton opgenomen. Thijs Alblas, die tot op dat mo ment maar zo'n beetje achteraan had gebengeld de helft zat er onge veer op achtte nu de tijd rup voor een poging, die wel eens suc ces zou kunnen opleveren. Met een felle demarrage verraste hij bet peloton, dat even te beduusd was om te reageren en in een ogenblik tijd had hy tussen zich en het pe loton oen flinke bres geslagen. Stug draaide hy in z'n eentje door en liep steeds verder uit op het pelo ton, dat maar moeilijk op gang kon komen. Het boterde met erg met de achtervolging, daar de favorie ten voor het totaalklassement wei nig van Alblas te duchten hadden en veel meer aandacht voor elkaar hadden. Van deze rivaliteit maak ten ook nog Huizer en v. Staten gebruik om w de ruimte weg te springen, nu was bet echter ge daan met de gemoedelijkheid van hel peloton en niemand kreeg nog lengte weg te komen. Alblas werd met ruime voorsprong winnaar. Huizer legde vóór v. Staten op de tweede plaats beslag, terwijl de spurt van het grote peloton op fraaie wyze door de Schiedammer De Kievith werd gewonnen. Kees van Gooi, die wel heel stevig aan de leiding stond, had a&n zijn ex aequo plaats ruimschoots voldoen de om eerste in totaal te blUven. Verhoeven stelde 7.'n tweede plaats veilig evenals Weijtg de derde. IN 3 SERIES In de laatste Seizoen-Opruiming In ons noodgebouw Walen burger weg verkopen wij een grote partij MADRA5-ETAMINE FILET en MARQUISETTE op een breedte van 90 cm.. tegen de helft der waarde! Morgen 9 uur begint de verkoop Au» de finishvan de zomeravond- V)ielercojnpetitif}, V.l.n.r. Th. Alblasf •winnaar van de laatste avond, voorzitter Jv. d. Ent van de ren nersclub „Schiedam" en- C. van Cool, die kam.pioen werd van deze competitie, waarvan de ba ten- »oor de kas uan het Bureau Medische Sportkeuring zuilen vloeien. De resultaten waren als volgt: A-klasse, 50 km in 1,15.36: 3. T. Alblas; 2- J Hmzer; 3. W. v. sta ten: 4. C de Klevith: ,=j. J. Balk- hoven, 6. H Brinkman, 7 A. Ge luk: 6. J. Verhoeven; 9 r> Vassena; 10. S. v Amen. Totaalklassement ove< vier avon den: 1. C- v. Gooi. 15 punten. 2. J- Verhoeven. 18 p; 3 M. Weijts. 25 p; 4. A. Geluk. 31 p: 5. G. Vassena. 34 p'. 6. F. Proost. 43 p; 7- F. de Vlaam, 44 p; 8 H- Brinkman. 57 p; 9. T. Alblas. 60 p; 10. S. v. Amen, 65 p B-klasse, 30 km m 4715: 1. H. v. d. Bastelaar: 2. M. Vink; 3, B. Alblas: 4. S. Verhoef; 5. p. v. Wyk; S. 1. Knegt; 7. A. v. d. Heiden; 8. W. Bierhuizen: 9. B. Bravenboer. Totaalklassement over twee avon den: 1. H. v d Bastelaar. 4 pun ten: 2. S. Verhoef. 6 p; 3- M Vink, 7 p; 4. B. Alblas, 9 P; 5- A. v. d. Ley. 12 p; 6. P. v. Wyk. 16 p; 7. I. Knegt. 17 p; B. A. v. d. Heiden, 18 p. 9, W. Bierhuizen 19 p; 10. B- Bravenboer, 20 p. Geboren: JtudoUus J. M. z v. H. M. de Groot en J M A Schipper. Johny- z v 3. de Vries en C Sla, Jacobus, H Az v, j H. Kronenberg en M, Beu- ffler Overleden: J- A. v. d. Drift, 78 laar. Voor de tiende maal loopt de heer J. Col Ié uit Schiedam, thans 51 jaar oud de Vierdaagse «tec. Hoe- wet ai'een was hü een. dei tergfeii die op de eerste dag van het gro te toandelfestyn in dp Keizer Ka- relstad terugkeerde. Jan Collé alleen op de enorme Waalbrug op de terugwee- hy Heft eenzaam gevoeld nebben? SCHIEDAM Zosls Delft z'n aardewerk. Gouda z'n pijpen en Vlaardingen de hooggeroemde ha ring kont, zo heeft Schiedam het gedistilleerd en het moet gezegd worden dat het niet het minst be kende artikel uit deze omgeving is. Het buitenland maakte van „Schie dam" zelfs de karakteristieke na tionale volksdrank. Hoe men dit laatste nu ook wil bekijken, die verbondenheid van de Schiedamse naam met het gedistil leerd is volkomen op z'n plaats. Niet minder dan 60 a 70 procent van de gedistijlcerdindustrie is er te vinden. Veertig bedrijven, waar onder zeer grote, enkele oude bran derijen en een mout wijnfabriek ge ven aan heel wat handen werk. Wij kunnen U dal laatstp vertel len. omdat we Dinsdagmiddag in de gelegenheid waren een rondgang te maken langs drie van deze typisch Schiedamse bedryven. Aanleiding tot dit bezoek was niet de propagering van ..Schiedam", maar bet feit dat aan het eind van deze week de nieuwe oogst van ac bessenjenever d® deur uitgaat, "t Is voor Schiedam een hele gebeurte nis. waaraan m vele bedrijven een volle werkzaamheid vooraf gaat Met het op de markt brengen van dit product op Zaterdag 25 Juli, knoopt men vast aan een oude tra ditie. die in de dertiger jaren ver loren scheen, te zijn gegaan, maar nu door de m dit opzicht samen werkende distillateurs in ere is her steld. Deze Zaterdag is namelijk de laatste, welke van oudsher geno teerd kon worden voor de in de eerste week van September ge houden Rotterdamse kermis. Dit brok Rotterdams vermaak is allang ter ziele, maar met het „ale bessie". zoals de volksmond de bes senjenever heeft gedoopt, gaat het (weer) crescendo Nadat het ver bruik vap 1870 tot omstreeks 1.930 zich steeds tn dalende lijn had be wogen. kwam er een kentering. Kochten grote distillateurs om streeks 1935 soms niet meer dan enkele honderden kilo's bessen op de veiling, thans verwerken Schie dam en Rotter dam soms veel meer dan 290 000 kilo van de totale jaar- opbiengs-t van 650 000 kg zwarte bessen, die hoofdzakelijk op de eilanden en m Zeeland en West- Brabant worden geplukt Want neem vap ons op gezag van de mannen-die-het-w eten-kunnen aan. dat de bessenjenever een zui ver natuurproduct is. dat meer dan enige andere drank aan venve ring" onderhevig is Ze smaakt het beste, wanneer ze juist gereed is gekomen Wij hebben dat, ter Uwer voorlichting. Dinsdag nog eens dui delijk geconstateerd. Natuur hik is aan dat proeven het kaken vooraf gegaan En wij kon den ervaren dat. die betiteling van natuurproduct voor de Schiedamse distillateurs geen holle phrase is. Zwarte bessen petrokken op drank, eigen luk is het hele geheim van de distillateur ermee verklapt. Dat er zo toch nog onderling merkbare velschillen in smaak kunnen ont staan. dat is de trots van de oude vakman, die nog in eike distilla teur traditioneel of meer modem ingesteld aanwezig is „'t Gaat ons om de aroma zo goed mogelijk uit de bessen in deze drank, die ongeveer de helft van de sterkte van een „borrel" bezit, over te bjéiigcn'. zo vertelden onze gast heren gistermiddag en ze hebben niet verzuimd er nog aan toe te voegen dat de bessen dit jaar van bijzonder goede kwaliteit zijn U zult het Zaterdag zelf kunnen con stateren. Deze aanbiedingen golden ook vaor.ont filiaal BE IJ ERI ANDSEL AAM J Een slechts in zijn onderpantalon geklede man werd vannacht om streeks een uur opgebracht naar het politiebureau aan de Lange Nieuwstraat, nadat hij met ver eende krachten uit de Nieuwe Ha ven. tegenover de B.K. Laan was opgevist. De Engelse zeeman, die met nog twee collega's vanuit de stad op weg was naar de werf Wilton-Fijenoord, had plotseling sterke behoefte gevoeld aan een fris bad. De kleren waren op het trottoir uitgetrokken en via een woonark werd de duik gewaagd. Zeer tot verbazing en vermaak van de schaarse voorbijganger, die dit late uur nog kende. De eigenaar van de woonark waarschuwde het politiebureau, waar een argwanende wachtcom mandant toch maar het zekere voor het onzekere nam en er een paar mannetjes op af stuurde. Met behulp van enkele wat passerende rechercheurs wisten deze het drie tal weer op de wal te krijgen. Voor een van de mannen, die in zeer beschonken toestand verkeer de, betekende het waarschijnlijk de redding. Hij zag namelijk geen kans meer zich op de wal te hijsen. Eenmaal weer de vaste grond on der de voeten, maakte bij nogal enig kabaal, waardoor men het maar beter vond hem voorlopig in te slui'en. De beide andere sche pelingen hielden zich bedaarder, kleedden zich fluks aan en verdwe nen in de nacht. Wat meu moet weten; Apothekers-nachtdienst: Gouka en Co, Groenelaan- Bellen by ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Films: Passage, da. 2 en 8 uur: Martdy. (11 jr.). Monopole, da. 2, 7, 9 uur: Scar let Angel C18 jr.). Uit de kiosk aan de BK-Laan is gisternacht een voorraad snoepgoed ontvreemd. De indringers verschaf ten zich toegang via de achterzijde. Een aanwezige fiets werd in een na- büzijnde vijver gedeponeerd. De dertienjarige A. M. had Tour de France aspiraties en leefde deze uit op de hoek van de B K. Laan en de Nieuwe Haven. Hij reed prompt met zijn fiets tegen een ijzeren paal tje en moest met tameiyke ernstige kneuzingen via de dr Noletstichting naar huis worden gebracht. ROTTERDAM ROTTERDAM, Uit het ruim van de „Koningin Emma" die gisteravond uit Harwich te Hoek van Holland aankwam, werden achtereenvolgens een caravan en een tractor gehesen. Met deze voertuigen willen Tom Kane {39 jaar, Amerikaans landschap-architect) en Roderick Johnson (een 28-jarlge Australische taxi-ondernemer) zichzelf en hun bruiden naar Australië voeren. Dat zal via een route van zestienduizend mijl gaan. af te leggen ia een half jaat. Tom trad vijf weken geleden in het hiiwclük; slechts één week geleden bracht Roderick zijn bruid naar het stadhuis niet per tractor. Nederland is het eerste van de zestien landen die zuilen worden doorkruist. Op het dak van de caravan zy# al die landen met een vlagge tje vertegenwoordigd. Vannacht stond de caravan m de Hoek; vanmorgen nam loco-burge.- meester J. U. Schijthuis van het viertal een brief van zijn Black- poolse collega in ontvangst: van middag zouden Den Haag en Am sterdam de wittebroodsexpeditie aanschouwen. Op 25 Juli begint de lange tocht Zuidwaarts Met een mak dertig kilometer-vaartje gaat het dan door allerlei Europese lan den en het nabije Oosten naar Irak, Daar wacht de boot naar Pakistan. Na India on Ceylon le hebben doorkruist volgt zeereis naar Fremantle, waar dan de Austra lische route van nog eens vijf-eri- twintig honderd mijl begint. Midden April wil men de opening van de Royal Easter 'landbouw-) Show in Melbourne bijwonen. Pai-mentier en de zijnen deden het indertijd vlug ger. maar het jeugdige kwartet ziet wel hei) in dit lange huwelijks- reisje, dat naar zij hopen nog Overschie verwacht: De bouw van de woningblokken in de beide Kletnpolders in Over schie deden de bevolking van deze stadswijk na de bevrijding groeien van nog geen 15.000 tot tnans reeds j 30.000 inwoners. Eind volgend jaar izal Overschie, naar men verwacht, 40.000 inwoners tellen. A-diploma* M Visser, p A Snijders. K A. J Deurloo. allen Schiedam; C H. Sla, A Visser. E de Wit. A B Boermga, allen Rotterdam. J Stigtei'. M VaJstar, beiden Vlaardineen: G Keemink A J Molenaar. H Verhei), allen Rotterdam: M. Sluuter. Vlaardingen: A. Gestel. Dirksland; f'. E Jonkman. A L- Vermeij. H. Vis. J. M E Vogelezang, N- van Es]k, C. v d Graaf, P. A J. Edelman» allen Schiedam: L. Schouten. M. F v d Steen, beiden Vlaardingen; N. v. d. Sloot, M Semeyn, beiden Schiedam Er werden 3 candidaten afgewezen. Uitreiking diploma's Technische School De uitreiking van diploma'? aan de Technische School voor Schiedam en Omstreken zul Vrijdagmiddag om half drie plaats vinden in Musis Sa crum aan de Lange Haven. Donderdagmiddag zijn er onderlin ge sportwedstrijden voor de leer lingen op het terrein aan de Haven- dijk, Deze wedstrijden vinden van 9 tot 12 uur en van 1.30 tot 5 uur plaats. Er zal oa. een wedstrijd wor den gespeeld tussen een elftal van de leerlingen en een elftal van het onderwijzend personeel. OP 30 kilometer van Mersa Matroeb, aan de weg van Alexan dra naar de Libyse grens, is een tempel uit de tijd van Ramses de Derde, 1300 voor Christus, ontdekt. Aan boord van het Ziveedse ms- Eekky i? gistermiddag een logies van de bemanning uitgebrand- De brand ontstond toen vonken van een lasapparaat terechtkwamen tegen de boardbekleding van het logies. Het schip ligt te repareren bij Wu- I ton Fyenoord aan de Westkousdyk. j Door het board en een laag hout zette de brand zich voort naa? een laag geperste kurk, die dient om j Pet logies tc isoleren van descheeps- wand. Het was in hoofdzaak deze j kurk aie brandde. De bekleding j rrrnest grotendeels worden gesloopt De schade Kedraagt naar schatting j enkele honderden guldens. Aanvankelijk verrichtte personeel van Wilton de blussing; later nam de brandweer het werk over. Men gebruikte enkele stralen van de fa briek. Er ontstond tamelijk vee] waterschade en er was grote rook- ontwikkeling. Aanwezig waren gereedschapswa- gen 3. aulaspuit 6 en de slangen wa gens 50 en 48. Hoofdman H. Hen. kes had de leiding. wat °P za-l brengen door de verkoop van artikelen, foto's en films. Geslapen wordt uitsluitend in de redelnfc comfortabele, -ruime cara van. De monsterrit wordt beschouwd als een presta tier eis voor de trac tor: een David Brown vier-cylinder mei benzinemotor. De fabrikant stelt onderweg zijn organisatie ter beschikking. Soortgelijke hulp bie den de banden- en de benzme- leverancier. De 22-jarige J. van Geffen, ge woond hebbende aan de Zwaanshals te Rotterdam, is gisteren onder een stapel hardboardplaten bedolven en zo ernstig verwond, dat hij vrijwel op sjag overleed. De jongen ging de bijrijder van een vrachtauto, die voor een hout handel in de Gerard Schollen straat stond, assisteren. Hij maakt® een touw van de lading los en toen de auto achterwaarts het trottoir op reed. begon een stapel houtboard te glijden, waaronder de jongeman werd bedolven. Het stoffelijk over schot is naar het ziekenhuis Berg weg vervoerd. Een Ieunstoet en een matras, neer gezet voor de vuilnisman werden eis- 'ermiddag aan de Molenwaterweg door kwajongens in brand gestoken. Perso neel van slangen*vagen 29 en de g 2 zette er een grote straal op. SCHIEDAM Rotterdammer gewond in de Alpen GRENOBLE Een reddingsploeg, bestaande uit leerlingen van de bergschool te Grenoble, heeft te Chamonjx twee alpinisten binnen gebracht. die in het ..Massif des Droit es" verongelukt waren. De beide alpinisten waren Mau rice Kieffer uit Mosheim bu Straats burg. die een dtj beenbreuk en ge broken ribben had en de Rotter dammer J. F. Saltet. die met een gebroken enkel binnengebracht werd. Hun toestand baart geen zorgen. Zij zyn te Chamomx m het zieken huis opgenomen. Brorrsvest 64-85 schleflanj, Wie ruilt woning in Schiedam, geschikt voor 6 personen, voor een mooie vvonmg op sland m Tilburg. Gelegen aan verkeersweg naar Breda Voor- en achterkamer, hal. keu ken, badgelegenheid en mooie kelder, grote tuin. beighok voor koien, boven 3 slaapkamers met mooie zolder. Bene den en boven vv.c. Lage Huui". Br, no- 1446 bur. blad. Nette zelfst, gevr., leeft, boven de 20 j ook genegen itt winkel te helpen. Br. no, S 899. bui- van dit blad. ''ilmU'i'h1® ip niet ti- vervangen 'nrU'iiMMi'JI A;, Pn^wi Studïepiano te koop 200. Mulder. Slachthui slaan 31a. Kramers De Groet, Dam 2, tel 67617. Thans heeft u nog een prima melangp thee a 56 cent per 100 gram. Goed cn goedkoop. Speciale aan bieding. Verloren een daraespavaptu en een damesttorloge gaande v Lange Haven naar Dalton- stiaat t b t.b. Lange Haven 15 (Badhuis). Voor pasfoto's naar K van Vu uren. Hoogstraat 106. tel. 66720. in spoedgeval desge wenst m 3 uur klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1