m MMmmM a«;ki\da Hermes ontvangt aan de Damlaan tweede team j van Grote Haagse Mulo-examen j ZOMER-OPRUIMING I SPROOKJESACHTIG GOEDKOOP Parkeerprobleem Broersvest krijgt een oplossing Gemeentebestuur besluit tot aanleg van parkeerterrein aan K. Singelstraat 79 H. Th. v.d. VLERK DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Zomeravond-voetbal loopt ten einde Openbare les op schooltuinen Schoolbevolking wordt groter A VO-collecte vraagt steun Verloor U iets? Sportdag van de ïechn. School STADSKRONIEK Auto ontvreemd Rechercheurs grepen winkeldieven Jongens stichtten brandje op bok Kind speelde mei vuur in kamer f SCHIEDAM SCHOEN MAGAZIJN a. JONGSTE BEDIENDE (mnl. of vr!.: b. TYPISTE c. ASSISTENT op INKOOP AFD. GELUIDINSTALLATIES Radio van Dijk een jongste bediende (mnl.) Een winkelstraat in zakformaat Vrijdag 24 Juli iV.j.j In de omgeving van het Koemarkt- plein en de Rroersvest ontslaat steeds meer behoefte aan parkeerge legenheid. mede doordat op het plein en op het Zuidelijk gedeelte van de Broersvest het por keren mei. is toe gestaan. Door aankoop en daarop ge volgde sloping vail de percelen aan de Sine el heeft de gemeente, teza men met het na ast geirem terrein ciat reeds firnn?ente-oigendom op de hoek van de Singel en de Korte Stn- el straat, de beschikking over een braakliggend terrein Ier grootte van ongeveer 700m2. Dy terrein z"U kun. Pen worden ingericht tot parkeerter rein, Hiermede zmj met aUren in een bestaande behoefte worden voor- Advertentie /.ilfj Waarom zuilen wij ons bezig houden mei de vraag waarom juist onze grootste badtas van 4.25 (zo ptactisch omdat het badgoed van de hele familie er in kan) minder ver kocht »s dan andere jaren? Natuurlijk is ruim vier gulden een hele hand met geld, maar het is dan ook een lummel van een tas. Als wij opruimen dan doen wij het niet half en daarom koopt U deze plastic bad tassen, gevoerd en doorge stikt, in de nieuwste dessins en kleuren, effen en ge bloemd, de grootste badtas die in de handel is, voor nog geen twee gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze badtassen in tientallen kleur combinaties en wij verkopen ze tot de laat ste toe niet voor 4.25" maar voor Alleen mogelijk m deze oprui ming. Flacons zuivere Qapr eau de cologne met één maar twee stuks voor. WINKELCENTRUM 8INM£NWEG. Tel. 29100 zien. doch tevens worden voldaan aan een door de bewoners van de Tweede Tuin sin gel tot B, en W. ge richt verzoek nm op de thans braak liggende grond een ordelijke toe stand te scheppen, waardoor aan de thans voor hen onhoudbare toestand een einde wordt gemaakt. De heer A. G. van Dorp (garage bedrijf ..Waldo"") heeft verzocht op het parkeerterrein een benzinesta tion te mogen inrichten, bestaande uit 1 benzinetank met 2 aftappom- pen. 1 Dieselolietank met 1 aftap- pomp. i water- en luchtmantel en een .bedieninghuisje. Bij inwilliging van dit verzoek zal de gemeente wel enige extra kosten moeien maken voor de inrichting van het terrein, doch de heer Van Dorp is ook bereid, behalve de voor de Plaatsing van de benzine-aftap- pompinstallatie te betalen vergoe ding van 500 per jaar, gedurende een periode van ten hoogste 12 jaar een bedrag van 300 per jaar bij te dragen in de kosten van aanleg van ?t Parkeerterrein. Met de voorgestelde regeling ktin- =rt B. en W. zich verenigen, daarbij het voorbehoud makende, dat de Gemeente zich volle vruheid van handelen moet voorbehouden met betrekking tot de defenitieve be stemming van het terrein. De Raad wordt in overweging ge geven om het parkeerterrein een crediet van 9.900 te verlenen. (Advertentie TM.) 14 KAR. GOUD ttftW *M(fE N»5*£ttStH SLICWS i im VERZEKERD TE6E1 VfRUEJ EN OltfSTM RoMerdamsedijk 268 - Tel. 67593 Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Gouks en Co., Groen elaan. Bellen hij ongeval: G.G. en G.D, Tuinlaan 99. Telefoon 69290. Films: Passage, da, 2 en. 6 uur. Za. en Zo. 2. 4.15, 7. 9.15 uur: De terug- j keer van Don Camilio talie I leeft.). Monopole. da. 2, 7. 9 uur. Za. en Zo, 3, 5. 7. 9 uur: De trommen van Fu Manchu. 2257. Maar de piraten hebben snellere schepen dan die van de vloot van Don Juan. Zij zeilen snel op en het ziet er naar uit, dat een gevecht op open zee niet te vermij den zal zijn. Tot elke prijs moet hij zien te vermijden, dat de vijand de „Esmeralda" zal en teren. De piratenvloot is nu zeer dichtbij. Daar vallen dof en dreunend, begeleid door een dich te rook, de eerste scho ten, Don Juan schreeuwt vastberaden zijn bevelen van de brug. „Vuur!". Maar het lot wfl anders. Nog voor de dappere commodore werkelijk ge- vecht kan leveren, gebeurt het ergste, dat ge- eerst. „Brand, brand roept hy gulend en reeds gegrepen. De mannen rennen weg van de ka- beuren kan aan boord van een schip. Bij een der breidt 't vuur zich met angstwekkende snelheid nons en terwijl het kruit knallend ontploft, ont- kanons op het tussendek ontstaat brand in een !uit. De bemanning wordt door een paniek aan- staat chaos aan boord van het vlaggeschip. kruitvat. Het scbeepsmaatje ontdekt het het i De zom e ra vond - voe tb aicompet it i e voor de straat clubs loopt ten einde. Zaterdagmiddag worden de laatste wedstrijden gespeeld. Als verrassing wacht nog de beslissing over het kampioenschap van de C-afdeling. In de A-afdeling heeft Eidas reeds het kampioenschap behaald. Op de velden achter de Parallel weg denkt men morgenmiddag het volgende programma af te werken: 2.30 tmr: COJ 4—DPB. VOP—EPB. DSL—COJ 3. 4 uur: DSBEPB. VOP— COJ 4. Er wordt op een grote belangstel ling van de zijde van het publiek gerekend. Zaterdagmiddag half drie wordt de jaarlijkse openbare les gehouden voor de kinderen van de schooltui nen. Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom. De schooitum i? celegen aan de V^srdmgerdijk tegenover de in gang van de Werf Wilton. Ptoodloknlen cutrt Singel en nieuwe bonken Het grote aantal geboorten dat in de jaren 1946 on 1947 plaats vond. hoeft thans tol gevolg dat er een tekort aan schoolruimte dreigt te ontstaan. Het gemeentebestxiur heeft zich met het. probleem van de voor ziening in de nodige s hooi ruimte ernstig bezig gehouden, In het Westen van de stad kon door de bouw van nieuwe scholen enigszins aan dp aanvraag om fchcoiruirnte worden voldaan, doch in Schiedam-O os' dient op andere wijze in het teknrl aan schoolruimte te worm:n voorzien, Daartoe is aangekocht con tweetal houten leslokalen met ingang en j toiletten, welke lokalen kunnen wor- den geplaatst op hel schoolplein van de openbare lagere school aan de Singel 5. Voor deze aankoop mot He daar bij komende kosten van bijkomende voorzieningen, meubilering enz. is een bedrag nodig van 32.000. In verband mej de stijging van het aantal leerlingen op I Septem ber is het noodzakelijk de voor deze leerlingen nodige banken aan te schaffen. B. on W. willen hiervoor een crediet vertenen van 13.400. Daar moet op gerookt worden. dacht, deze Schiedammer, de heer K. van Spijk, toen hij toch nop even de merdaagse zag. Als fro li tre loper gtng het hem erg aan het hart. dat hij door familie-om standigheden niet zijn zesde kruis je kon halen. Maar gelukkig rond hfj 'oen rog de rijd er een kalf dagje uit te trekken om dit keer de rierdaapse eren te beleven als toeschouwer. Onder auspiciën van de Raad van O* erleg. waarin de plaatselijke afdelingen van de drie grote vak centrales zijn ondergebracht, zal morgen. Zaterdag, een collecte wor den gehouden irn bate van de A.V.O.. de org";- -itic, die zich be zig houdt trtrarbeid voor li chamelijk op v -ar d i g en Een beroep gedaan op alle Schiedammers, riize inzameling zo veel mogelijk te steunen. Collectan ten cn col lect rices zijn van harte welkom. Men kan zich hiervoor he denavond van 810 uur en Zater dag opgeven in de ILK. Volksbond aan de Lange Haven. J f Het crlcketseizoen is zo Ungramerhand alweer een eind gevorderd en j Hermes-DVS moet nu In totaal nog maar 4 wedstrijden spelen. Deze j matches zijn echter alle zeer belangrijk- Van deze vier wedstrijden gaan er I namelijk drie tegen gegadigden voor de eerste plaats in de crieket-compe-1 titic. Zondag spelen onze stadgenoten aan de Damlaan tegen het tweede elftal van de Grote Haagse, dat momenteel bovenaan prijkt. Menig cricket- i enthousiast zal zich nog de grole verrassing van verleden jaar herinneren, toen HC'C 2 in dezelfde omstandigheden aan de Damlaan een regelmatige nederlaag te incasseren kreeg. Ook mi zien de Hagenaars de wedstrijd van Zondag "met enige ongerustheid tegemoet. Een misstap toch beteken: voor hen zo goed als ;.eker het v*rJ:»s van bet kam pioenschap. Dp grote kracht van de Hagenaar? >c wel hun batten, waai'jn' He Nederlands elftalspelerc De ViUenruve en Cotthoff de grot- rungotters zijn. Verder staat ook hei fielden van het uitsluitend uit ionce spelers samengestelde elftal op hoog peil. wederom met De Vil- I leneuve op cover-point als uitblin- 1 ker. Het Hermes-elftaj ziet er voor de- l ze wedstrijd, die om 11 um" begint. I alj volgt uir; H. Stolk iaanvoerden. J. Keuzon- kamp i wicketkeeperi. E. Bailey, C. Tettelaar, A. v. d. Ende. J. Schef- fer, A Scheepmaker. A. Keuzen- kamp. C. van Vuuren. A. Me lief en F. Horn. De lagere e'Hallen van Hermes ziin Zondag vrij. Te bevragen a*n bei hoofdbureau van politie (tussen 9t2.3(T uur en 26 uur). Zwart zwembroekje. 2 armbandjes. 1 pot kaarsvet en 1 kloste zwart garen, Lmssleutel en een stalen bril. Tc bevragen bij de vinders: Linnen regenjas. C.'Janse. v. 's-Gravensandestr 12; dameshandschoen, G. Verdam. Von- i dcllaan 38b; zwart gjacé handschoen! met klem. A. den Hartojf. Goereesestr. 20a; l paar witte glacé dameshand- schoenen, j. Willemse. 4. v. Avennes- straal 37a: gummiregenjas. B. H. FiLj Huijsntansstraat 43 a; zwart jonsens-1 windjack, A. v. d. Tas. Groenendal 3; zwarte kinderen pe. L. Verhoef. J3eijer- Ia oase straat 22 b: padvindersriem met j fietssleuteltje. A. Kerkhof. Trans Hals- j plein 23 b; regenjas. L. Dijkhuizen. Da CoMastraat 33»; slaapzak. T. A. t'rett- sen. Nieuwe Maasstraat 23 a: tasje met naaigerei en 2 schortjes. Rnoderkerk. Oude Maasstraat 31 b: damespolshor- loge. H. Hutaer. Lange Nieutvstraat 45 b; i doublé armbandje. W. Kloescman, B.K.. J iaan 214: vulpen. Buitenhek. Singel no. I 0 b; zilveren ketting met hanger. 4. W. j de Wit. Nieuwsticht (Mv 27: bankbiljet j van U>.A. v. d. Pas. Kersenlaan 1: medaille van wandeltocht. N. Boornsluij- trr. Nic. Beetsstraai .V. w-t tasje. A. Moret. Overschicsestraat R4; gouden me daillon met kettinkje. Bosman. Boerhaa. \eiaan 104; verchroomd damc&polshor- Irtge. M. Volst. Jacob Catslaan S; scna* kclarmband. J. v. Eijck. "Willem Br ou ts crsiraat 27 b: zilveren armband je. De Winter. Westvest 38: doublé dameshor loge. C. v. d Berg. Miridelharnissestraat ,i 1- zinken bak van weegschaal. P. Noord- i zij. Stadhou dersla an 113; rode autoped. Si-hoof. Korte Singelstraat 18; bood- i schapprrtas. R. Brókhnc, IJssc'monde- scstraat 52 h; 1 plaat board. A. Vei, Jan i Vermeers tra at. 8; groene autoped, mevr. Van Wingerden. Vlaardingerdi.ik 259 s: 1 paar bruine kinder sandaaltjes. T Klei ss. Jan Steenstra at 39; gele speel- Aan het einde van het cursus jaar organiseerde de Technische School weer een sportdag voor de leerlingen. Er werd met veel ani mo op de vele fronten gestreden. Aan de Havendijk is Donderdag gevoetbald. Het resultaat was de volgende winnaar?lijst: 1. Mon teurs. 2. Bankwerkers I. 3. Hout bewerkers. 4. Bankwerkers II. De uitslagen van de zwemwed strijden waren: 50 meter schoolslag. Klasse I: 1- A. Buckers 1 Wi. P. van Geene 1 Wl. 3. Slagboom t E2; Klasse II: 1. Bijloo 2 Wl, 2. Kalkhoven 2 12. 3. van Wijngaarden 2 W3. 50 meter vrije slag. Klasse I: 1. Kwant 1 Mo. 2. Jansscns 1 W4, 3. Abresch I Wl: Klasse II: 1. Bij loo 2 Wl. 2. van Wijngaarden 2 W3. 3. Kaikhoven 2 12. 50 meter rugslag: 1. Bijloo 2 Wl, 2. Kwant 1 Mo, 3. Van Wijngaar- den 2 W3. Estafette 5 x 50 meter: 1. Klasse 1 2 Wl. Verspringen: 1. F. v. d. Graaf 1 2 11. 2. A. V d. Bos 2 T2, 3. J. v. 1 a. Berg 1 I. 4. G- Lens 2 11. Hardloper.' i. L. Dorsman I WL i 2. D. van Leeuwen 2 S. 3. J. v. d. Berg 1 I. 4-C. Lrr.s 2 Tl. Zaklopen: t. Moer er 1 W2. 2. J. 1 Stout 2 II. 3. Eigenraam I El. 4. i Klein I W2. j De voetbalwedstrijd tussen lera- ren en leerlingen eindigde in een i 86 overwinning voor de leer- 1 lingen. Ir» Irene te Schiedam aijn giste ren geslaagd voor het Mulo-exa men. diploma A; H. Kievit, H. Sla venburg. J. G. van Pelt. J. Monté. B. Muller. J. Dielemans, M. van Vlaardingen, E. C. Vogelij, E. van Walsum. C. van Walsüm. M. van Wieringen. A. Penning. A. C. No lts. allen te Schiedam: W. Varekamp. Rozenburg: A, de Jonge. J. W. v. d. Hoeven. C. J. de Heer. Maassluis; A. N. Rensen. A. E. Mosterd. Maas land. P. van Oeveren, D. Penning. T. Poot. A. Elsenaar, A. J, v. d. Berg, G. J. Verburc, Vlaardingen; J. G. D. Wigmans. Rotterdam. Een candidaat werd afgewezen. Ten nadele van A.. woonachtig aan de Ary Prinslaan. is een auto hoes gestolen, De Rotterdamse student S. ver mist zijn fiets, die hij aan de Lan ge Haven had neergezet. gemdbeer. P. Deniemu'der. B.K.l? 249 ta: Lipssleutel. Hace. Jan Steenstr, 37: bn! 'dubbele itlazeni. J. de Krijger, j Marronistraai 5 b: rozenkrans, v. Go- i merdcr, Beiicrlandsrstraat 83: loeshril. W. sint. ToiIersslraat 3 a; ring met 5 sleutels. J- Lubker. Alb. Thi.imstraat j 2fia: kinderbril. Narold. Wliz.iehtstraat 2<i h: stalen bril. P. v. d. Heiden, v. j Swinderstraat fin: zonnebril, E. de Raa-i. Rembraririilaan PO b. Burgerlijke Stand GEBOREN: Johannes W. A. z.v. J. H, van Velzen §n A. M. L. v. d. Reij- ken; Johannes z.v. A. Hoogendijk en E. Poldervaart; Cornelis W. z.v. W. J. Hartman en I. M. E. Bongenaar: Jo hannes A. Th. z.v. J. A. Grashoff en A, M. J. Kreischer; Ineke d.v, C. v. d. Most en C. Valk: Johannes Th. M. z.v. H. J, Paap en G. C. A. Lauret; Wilhelmina M. d.v. W. Jansson cn M. H. Linden; Sophie H. d.v. W. Jans son en M, H. Linden; Robert R.. z.v. W. M. van Hoogdalcm cn D. Stein- raann: leveni. kind van K, Vryen- hoek en J. van Dijk: levcni. kind van L. A. M. Huijgen en N. M. Schclle- kens. ONDERTROUWD: P. Th. Decrauw. 22 j.. en L. O ver goor. 19 j.; G, van Dongen. 24 j.. en J. Kroles. 23 j.; J. de Gids, 24 j.. en A. Kreuk. 21 j.: J. H. van Groot veld. 24 j.. en J. van IJzen- doorn. 19 j.; W. Hilie. 26 j., en H. Bijloo. 22 j.; L. A. J, Janse. 24 j„ en A. Heij, 25 ;j.: J. C. M. de Jong. 46 j., en E. A. J. Zeegers, 45 i.: F. J. ivïarkx, 39 j.. en M. C. J. Bcijer. 37 j.: M. Moerer. 24 j„ en A. M, Nieuwenhui- zen. 21 j.: P. Rook, 29 jen M. A. van Eijk. 23 j.: J. P. M. Rijnhart. 22 j.. en P, Reekers. 20 j.; J. Waalwijk. 25 j.. cr, G. J. M. Holierhoek. 28 j.: A. Win nen. 24 j.. en J. Kooijman. 21 j.; S. D. Zuidema. 27 i.. cn T. van Raai te. 22 j. GEHUWD: C. Stam. 52 j.. cn M. K. E. Jongbloed. 43 j.: H. Valkenburg, 26 j.. en G. A. Gross, 27 j.: P. Mole naar. 84 j., en J. Kroon. 58 j.: Ph. B. O ver heul. 32 j.. en G. F. Visser, 26 j.: G. Ver kade. 26 j.. en C. v. d. Boogert, 23 jaar; J.' van Leeuwen, 23 jaar, on M. J. van Vessem. 21 jaar; G. Busscher. 23 j.. en A. v. d. Stelt. 22 j.: A. Boomsluiter. 26 j.. cn A, H. Mank. 20 j.: H. P. Voorwinde. 23 j.. en M. M. Court, 25 j.; J. B. G. M. Heeze. 23 j.. en S. van Dijk. 19 j.: N. C. v. KruinirJg. 22 on M. H. Kcrssemcijcr 20 j.: W. J. Kouden burg. 23 j.. cn E. v. d. Graaf. 23 j.: H. C. Sondag. 28 j.. cn H, Magi. 29 j.; A, S. ten Wolde, 23 j.. en S. S. Tan. 30 j.: I. de Jongh, 24 j.. cn J. Frenaij. 20 j. OVERLEDEN: A. J. Suva al. 38 j.. vr. van G. de Groot: C. Bergman. 81 i.. vr, van H. F. Weber; G. J. van Resteren. 72 j. ROTTERDAM In de nacht van Dinsdag op Woens dag is voor een pand aan de Rochus- serisiraat een lichtbeige Simca ont vreemd. Op de auto. die het eigen dom is van de loodgieter H. A. v. ri. L. bevindt zich een imperial. Het bouwjaar van de Simca is 1947 48 en het kenteken HZ 85349. In een groot magazijn in de bin nenstad hielden twee rechercheurs gisteren een echtpaar aan, dat een wekkerklokje, 2 overhemden, 2 bad-' handdoeken. 4 wollen shirts, en 2 kinderbroekjes ontvreemd bleek te hebben. Ze hadden de spullen nog bij zich. In hun woning troffen de re chercheurs nog meer nieuwe winkel goederen aan, die kennelijk van dief stal afkomstig zijn. De verdachten zijn: de 42-jarige steward H. v. d. S. en zijn 35-jarige echtgenote E. v. d. S.—de M. VLer kwajongens hebben gister avond in het ruim van een drijvende bok. die in de Cool ha ven ligt, brand gesticht in wat afval en oude rom mel. De brandweer doofde het brand je met een paar emmers water en de politie greep de jongens in hun kraag. Aanwezig waren gereedschapswa» gen 3 en de slangen wagens 42 en 30. Hoofdman H. Henk es had de leiding» Een jongen van zes jaar heeft gis teren, toen hij met vuur speelde in zijn ouderlijk huis aan de Korte Schoonderloostraat, de gordijnen in de tussenkamer in brhnd gestoken. Beddegoed, een paar schilderijtjes en een stoel gingen in vlammen op. Bo vendien werden de muren geblakerd- De brandweer bluste het brandje, dat ernstige gevolgen had kunnen heb ben, met rie gummislang. Er Was driehonderd gulden schade. Hoofdman H. Henkes had de lei ding over geroedschapswageti 3 en slangen wagen 50. G'schichten aus dem'Wie ner Wald in Schouwburg I De Hoofdstad Operette is gister- avond in dc Grote Schouwburg be gonnen. met een nieuwe serie voor stellingen var G'schichten aus dem j Wicncrwaïd. de charmante operette I van Ernst en Hubert Marischka met muziek van Fritz Kr cisier en Johann Strauss. Het was meteen weer een uitstekende start, want het talrijke publiek toonde zich bijzonder en- i thousiast over de prestaties van d® lange reeks van geroutineerde ope- rettespeiers, de uitstekende muziek onder leiding van Fredy Salters. de fraaie costumering en ioneelaankle- ding en de wel doordachte regie van Otto Au rich. Open doekjes waren er bij de vleet cn aan het einde groeide het appalus tot een ovatie. Tot en met Vrijdag 7 Augustus blijft het en semble in de Schouwburg, zodat ds Rotterdammers nog volop gelegen heid hebben dit successtuk te zien. waarvan beslist geen reprise meer zal volgen. Va nnrierhands* aartb^pieding ts het treffen van voorzieningen a*n d» rtjvterr van rte spoorhurg over <1- Delfs- i havener Schie donr de Vederlandsche j Spoorwegen opgedracen aan constructie» I werkplaatsen J. Th- van der Cammea» Waalhaven N.Z te Rotterdam voor een bed:-se van 194.477, ON/,E RESTANTEN IN pE ZIJN 1 PROFITEER VAN DEZE Zeldzaam lage prijzen j ER IS VOOR IEDER IETS BIJ BROERSVEST135«TE1.6849ZSCHIEDAM Gevraagd voor spon dice mdieïii-ïti'edirts Hoor Machin-"fabriek in Schiedam MULO-Hiploma strekt lot aanbeveling Voor correspondentie rri adm werk- -miheden Bekendheid rr.et vreemde telen Ure kt tot aanbev. Leeft, ca 2(1 j. MTS-npleiduiE Ptrekt tnt aanbeveling. Leeftijd ca- 22 jaar. Brieven met voll inhchtinren rich ten aarj d® N.V. M»« chine fabriek A. Fontyne, BolerMraat 28. Schiedam- costuums sportcolberls pantalons regenjassen demies windjackets jongenspakjes jongens broeken jongensblouses jongensjackets blazers jonaensregenjassen jongensjoppers sportkousen dassen overhemden sokken ankiets weekenders sweaters jongenspakjes ,s pantalons regenjassen demies windjackets costuums jongenspa blazers overhe costuu jonge blazers overhemden sokken a costuums sportcolberts jongenspakjes jong blazers jongensrege overhemden sokken llouses jongensjackets rs sportkousen dassen weaters jongensAkjes ssen demies win«Hckets fackets dassen j^nspakjes windjackets gensjackets portkousen dassen Vreaters jongenspakjes uumucn J v W - -^.w - - - - - -> costuums sportcolberts pantalons regenjassen demies wmdjackets .ongenspakjes jongensbroeken blazers jongensregeniasse overhemden s costuums spor jongenspakjes blazers jongen overhemden so costuums sport - jongenspakjes jbroeken jongensblouses jongensjackets (kousen dassen jongenspakjes ies wmdjackets jongensjackets "kousen dassen jongenspakjes njassen demies wmdjackets jongensjackets blazers jongensregeniassen jongensjoppers sportkousen dassen overhernden sokken anklets weekenders sweaters jongenspakjes costuums sportcolberts pantalons regenjassen derrries wmdjackets AMSTERDAM NIEUWENDIJK 190 - SCHIEDAM HOOGSTRAAT 30-43 ROLFILM CAMERA'S TEGEN VERLAAGDE P R TJ Z E N' Zviss-I'Kon 6x6 \"an f 99.voir .f 78. Eu ïteffltmjj Zeiss-lkon 6x9 van f 102.— voor .f 87. te regelen Gevaert box van 24.50 voor ,f 18. SSSS'" S. WILLEBRAND RotterdEmsedijk 405 Teléfnon 67845 VOOR ELK DOEL KEMBRAXDTLAAN 64 TELEFOON 69572 GEVRAA G D: ERVAREN CHAUFFEUR voor expeditie en FLINKE BIJRIJDER circa 18 jaar EXPEDITIE V. d. MOST OverMthiesestr. 7, Schiedam De Technische Bedrijven der Gemeerde Schiedam vtagen zo spoedig mogelijk: liefst in het bezit van diploma ULO. leeftijd r. 16 jaar. Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan de Di recteur van de Techn. Bedrijven. Dwarsstr. 42. Schiedam. Koeriersters Kramers de Groot, Dam 2* Tel. 67617. Thans heeft U - nng een prima melange thee a 56 cent per 109 gram. Goed cn goedkoop. Speciale aan bieding. Baby.eommnde .f 29.kin der ledikantje f 19.30. Ton. en andere modellen alles ge lakt. Tussenbroek. Edison- straat 31 A. Schiedam. Wie ruilt mün huurm. A. 3 pers. R'dam. voor woning in Schiedam. Br. no. 1453 bur. •an dit blad. Het Joja rubbercorset voor de moderne vrouw die slank rn fit wil blijven. Ook de voornaamste merken buste houders. Joja Corsettenhuis, Hoogstraat 136. Te koop: kampeer bed nf harmonicabed. opklapbed m. omb.. tn. kapok of veren bed, wastafel, commode, tafel, buffet, spiegel, kmonlamn, kinderled i kant. trapleer» nachtkastje, grote kippenren. Zeer billijk. Prof. Keesom- straat 14 a. Schiedam. Een nette werkster gevr. noodhulp. Aanm. Nieu Haven 153, Schiedam Thuis, in ds huiskamer, „winkelt" de huisvrouw. Dagelijks ziet zij de advertenties in haar dagblad. Een voordelige aanbieding! Een mooie japon! Een nieuw artikel! De merken van naam en de meest bekende winkels hebben haar voorkeur. Zij kent ze door „haar" dagblad. Adverteer daarom in dagbladen. Bedenk, wat dagbladreclame vermag! „DE SCHIEDAMMER" brengt de naam ER INI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1