Nat o-lucht oef ening „Coronet" ontbrand Nieuw bouwplan van Spoorwegen tot 1958 Voorts RANG Chef Oostduitse geheime politie ontslagen Volledige compensatie van huurver hoging Anneke Beekman en Betty Meljado nog steeds zoek Nederland nog onvoldoende beschermd door radar Specialist uit VS mag kardinaal Stepinac bezoeken *Óe iteióaapci/fuf. Pan - Verbetering; Meer dieseltractie en vervanging oud materieel Turkije antwoordt op - Russische nota Beria "s vriend Zaisser in ongenade of bestemd voor andere functie TURKIJE Vlootbezoek en protest Sprookje maar dan „echt" Vakcentrale zoekt steun bij het parlement KA THOLIEKE STANDSORGANISATIES: Groter belastingverlaging nodig en afschaffing pers. belasting Sowjet-ambassade in Stockholm in brief aangevallen Wetenschap helpt opnieuw de huisvrouw Tweede congres van Europa wederom in Den Haag Terreur van benden op Midden-Java „Times" critiseert de voedselvers trekking aan Oost-Duitsland Kleine romance R.K. oordeel: ..achterhouden van verdwenen kinderen geen religieuze plicht' Zaterdag 25 Juli 1953 3 (Van onze speciale verslaggever) MUNCHEN-GLADBACH. Vannacht om 001 uur is in een üer meest vitale sectoren van het Europese verdedigingsstelsel het gebied van de Beneluxlanden, Duitsland en Elzas-Lotharingen het grootscheepse schijn- gevecht ontbrand, dat de kern vormt van de NATO-luchtmanoeuvres „Co ronet. Twee fictieve tegenstanders „Fantasia", een ry'k bestaande uit de Amerikaanse en Franse sectoren van Duitsland en Elzas-Lotharingen, en lVestonia, waarvan Nederland de middenmoot vormt, worden geacht om een van die luttele redenen, waarmee het ontketenen van oorlogen nu een maal pleegt te worden gerechtvaardigd, elkaar op het lijf te zyn gevallen. In dit drama zullen de Neder landse tactische luchtstrijdkrachten en de voor het eerst in de open baarheid tredende staf van .iet in opbouw zijnde eerste Nederlandse legerkorps een rol van betekenis spelen. De Britse air-chief-marshall. Sir Robert Foster, commandant van de tweede tactische luchtmacht van de NATO, waarin alle Nederlandse tac tische squadrons zijn ingedeeld; zei ons vannacht als voornaamste doel van Coronet te beschouwen de sa mensmelting van de lucht- en land strijdkrachten lot onverbrekelijke teams. Dat doel ziet men in Coro net benaderd in de vorm van tan dem-hoofdkwartieren voor de twee voornaamste strijdgroepen in Westo- nia. De tweede tactische luchtmacht van de geallieerde luchtstrijdkracht ten in de centrale sector van Eu ropa is gesplitst in haar twee tac tische componenten, de Brits-Ne derlandse second group en de Brits- Belgische 83ste gröup (een group is in de lucht wat een volledig leger op de grond is). De staven van de ze twee groups zijn nu geheel sa mengevoegd met de staven van resp. het eerste Nederlandse leger korps en van het Belgische leger. Deze twee eenheden, want dat is wat voor de toekomst uit dit werk moet groeien, zullen in de huidige fase van Coronet grond- en lucht- operaties in Zuid-Oostelijke richting tot een harmonisch geheel moeten maken. In deze opzet krijgt thans de staf van het nog niet eens bestaan de eerste Nederlandse legerkorps, samenwerkend met de staf van de second group in de strijd tegen Fantasia een schone gelegenheid om reeds in het eerste stadium van zijn bestaan op deze zeer den co te. maar even essentiële vorm van sa menwerking in te spelen. Voor het overige rijn de grondstrijdkrachten, met uitzondering van hun staven, dus fictief. Eigenlijk is het te betreuren dat de second group, waarin de Thun derjet-squadrons 311, 312, 314 en 315 en de Meteor-squadrons 326, 327 en 328 van Nederland deel uit- BELGRADO. De Zuidstavische regering heeft een Amerikaanse specialist, dr John Lawrence, toe stemming gegeven om een bedoek tc brengen aan de Rooms-Katho- licke aartsbisschop Kardinaal Ste pinac. Stepinac lijdt aan een bloed ziekte. Dr Lawrence was uit eige ner beweging gekomen en hij had een visum gekregen, zoals iedere andere buitenlander die Zuid-Sla- vië wenst te bezoeken. maken nog by lange na niet zover geïntegreerd is als de Belgische- Britse 83-group van de tweede tactische luchtmacht. Deze Brits- Belgische 83ste group is een uni cum in de wereld, omdat zij de enige werkelijk geïntegreerde luchteenheid van dit formaat is, waarin twee naties ieder voor on geveer vijftig procent vertegen woordigd zijn en allo belangrijke posten volkomen op basis van ge lijkheid verdelen. Dat is ook voor de tweede Ne derlands-Britse group de bedoe ling. verklaarde Foster. Van Ne derlandse zijde is men daar thans geheel toe bereid. Dat het niette min nog zal moeten wachten ver klaarde hij uit het feit, dat de geografische situatie hier een be lemmerende rol bij speelt. Uit de verklaringen, welke de Belgische generaal Desomere, directe mede werker van Foster, ons gaf. bleek, dat deze geografische belemmerin gen in verband moeten worden ge bracht met het feit, dat het radar scherm aan de peripheric van het Noord-Duitse Nederlandse gebied, waarin de second group is gele gen, bepaald onvoldoende dicht is. Ook de communicatielijnen, die zeer lang moeten zijn wanneer er in deze group volledig wordt ge ïntegreerd, zijn nog niet voldoende ontwikkeld. Dit voor Nederland zelf hoogst belangrijke en nogal pijn lijke aspect van het vraagstuk van luchtverdediging. luchtoverwicht en tactische operaties zal vermoe delijk tijdeng de thans begonnen oefening Coronet duidelijk in het daglicht treden. (Advertentie LM.) Wie van drups of populair gezegd van „zuurtjes" houdt, ondervindt een geheel nieuw genot, wanneer hij Rang Crisu! fruits proeft Uw winkelier heeft ze in voorraad Let op de naam RANG op lief bescncnrena om hulsel van ie Je. .Ran^ecjc" UTRECHT. Het herstel en de modernisering van de Nederlandse Spoorwegen zal in de periode tussen nu en 1958 nog verder zUn beslag i krijgen. Niet door electrificatic, maar door uitbreiding van de dieseltractie i en vervanging van het oude rütuiginatericel. Het aantal stalen rijtuigen voor getrokken treinen zal worden uitgebreid en bovendien zijn er 122 diesel-elect rise he rijtuigen besteld, die voor houten rijtuigen in de plaats komen. De stoomtractie zal geheel verdwijnen en de spoorwegwerken te Leiden, Rotterdam, Eindhoven en Arnhem zullen worden voltooid. Tot de verbeteringen behoort voorts een uitbreiding van het automati sche blokstelsel met lichtseinen op de hoofdlijnen en de aanschaf van 156 diesel-electrische treinlocomotieven ANKARA. De Turkse regering heeft Vrijdag geantwoord op de Sow jet-nota over het bezoek van Britse en Amerikaanse oorlogssche pen aan Istanbul. Zij verklaart, dat deze bezoeken volkomen in overeen stemming zijn met de bepalingen van de Conventie van Montreux be treffende het verkeer in de Dar- danellen en dat de veelvuldigheid er van slechts kan worden uitgelegd als een bewijs van de vriendschappelij ke betrekkingen tussen Turkije en i Engeland en de VS. Brand in strofabriek te Appingedam (Van onze correspondent) APPINGEDAM. Gistermiddag heeft een felle brand gewoed in een van de grote stro-öpslaglood- erj van de coöp. strokartonfabriek .Eendracht", de grootste noordelij ke stroverwerkende industrie. verstikkende rookontwikkeling maakte blussing aanvankelijk vrij wel onmogelijk. De schade is zeer aanzienlijk. De brand is waarschijnlijk ont staan doordat loodgieters 's mid dags op het dak van de loodsen mastiek hebben aangebracht, die verhit werd met benzine. BERLIJN. De Oostduitse minis- Zaisser door hetzelfde lot zou wor- ter voor Staatsveiligheid, Zaisser, is j den getroffen. Zaisser stond in nauw van zijn functie ontheven. Het mi- j contact niet Beria. Hij had sinds 1950 j nisterie van Staatsveiligheid zal alsde leiding over 100.000 politieman- staatssecretariaat onder leiding van i nen. Bovendien stonden onder zijn Ernest Wollweber ondergebrachtbevel 25.000 man van de grensbewa- wortlcn bij het ministerie van Bin- king, 6000 manschappen van de j ncnlandse Zaken. spoorwegpolitie en een bewakings- Toen in het begin van deze maand corps van 10.000 man. Hij had de Beria in ongenade viel, deden in rang van generaal in het Sowjetle- Berlijn reeds geruchten dc ronde, dat ser. Zaissers vrouw is minister van Opvoeding in het kabinet Grotcwohl. TWEE-en-twintig Britse en tien Amerikaanse oorlogsbodems liggen op het ogenblik in de haven van Istanboel. Dat is niets bijzon ders: elk jaar in de zomer maken de Middellandse Zeevloten van En geland en de Verenigde Staten een kruistocht, waarbij ook de beroemde Turkse haven wordt aangedaan. Al leen is dit jaar het aantal deelne mende schepen wat groter, omdat de nieuwe NATO-bevel hebber in de Middellandse Zee. admiraal Mount- baiten, Turkije voor de eerste maai bezoekt. Wei bijzonder" is, dat Mos kou het nodig heeft gevonden in Ankara tegen' dit bezoek als een „militaire demonstratie" te proteste ren. Want de nogal scherpe nota volgde op het zoveel vriendelijker gebaar, waarmee het Kremlin on langs afzag van zijn „aanspraken" op Turkse gebieden, die overigens nooit door Turkije zijn erkend Men moet nu wei -aannemen, dat bet Moskou niet zozeer om een ver betering van de betrekkingen met Ankara is te doen, a Is wel oni oen po ging, de banden tussen Turkije en de westelijke de fensie-organisatie losser te maken. Van Turkse zijde fing van de consumptiebeperkin^ voert men in ver- j rekening moeten worden gehouden band hiermede aan, met de wetsontwerpen tot verilizing dat Turkije lid van de NATO is ge- van de suikeraccijns en van r- orden. juist wegens de vijandelijke Isonele belasting en van de VOOR de uier-ja- ripe Nico liainmel- bory teas „Wonder land* a*et een bij zonder mooi sprookje en bocen- c*\ - een sprookje, dot ai.~r.aal nu eens ..cch t" tfas. Wc:it toen hij het kin» derparadijs bin- nenhuppeldibieek hij toevallig de 23 000ste bezoeker te zijn, die om die reden verblijd icerd met een fraaie mt- ntfltuur-.^cooter" die voor elke klei ne jongen de ver vulling ren rijn dromen zou bete kenen. Natuurlijk moes: er van klei ne Si co meteen 'n plootte worden ge- meakMaar dc fn'onrajen onder vonden, en u hunt het hier ook zien. Act hij al die be langstelling maar mottg apprecieerde e?t brandde ran verlangt (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Het bestuur van de neutrale Nederlandse Vakcentra- Ie heeft zich tot de leden der Sta- ten-Generaal gewend met het ver zoek. hun invloed te doen gelden opdat de wens van de N.V.C. om evenals voor de oorlog als volwaar dige stroming in do Nederlandse vakbeweging erkend te worden, ge realiseerd zal worden. Het feit. dat zowel door de drie grote vakcen- tralen als door de overheid bepaal de voorwaarden worden gesteld, waaraan de N.V.C. dient te voldoen om tot het georganiseerde overleg te worden toegelaten, acht het be stuur alleszins redelijk. Het meent echter, dat het aan alle voorwaar den op dit moment onmogelijk kan voldoen als gevolg van een stelsel matige ten achterstelling bij de drie grote vakcentralen. Het b°stuur verklaart zich be reid van de leden een zelfde contributie te vragen als de overige centralen doen, met dien verstande, dat geen gelden zullen worden ge- eist voor doeleinden, die naar de me ning van de NVC niet tot het werk terrein der vakbeweging behoren. Opvoeding in het kabinet Het is niet precies duidelijk, wat er met de nu ontslagen minister gaat gebeuren. Sommige waarnemers ne me:) aan, dat hij in ongenade is ge vallen, maar anderen verwachten daarentegen, dat hij benoemd za! worden tot minister van Binnen landse Zaken, waardoor hij een der belangrijkste functies in het kabinet zal krijgen. f Advertentie l.M.) In net zoeklicht AMSTERDAM. Dc zes katholieke standsorganlsaties, nl. die werkge vers, de hoeren, en tuinders, de K.A.B., de middenstand, St. Adclbert en de werknemendc middenstand hebben als hun eenparige visie aan de Kamer fractie van de K.V.P. kenbaar gemaakt, dat de huurverhoging vwtlcdrg moet worden opgevangen door een algemene loon- en salarisverhoging zonder inachtneming van een loongrens. Ook spreken zij zich uit voor ai- gehele opheffing van de verbruiksbeperkmg en voor een verdergaande be- j lastingverlagïng dan thans door de regering is voorgesteld. Bij het bepalen van de omvang van personcele belasting geheel af tc de loonsverhoging ter compensatie schaffen. van de huurverhoging en lot ophef- STOCKHOLM. De sensatie van het ogenblik is in Zweden een in het Stockholmse blad „Dagens Xyheter" gepubliceerde brief, waar in vijl leden van de Sowjet-ambas sade er van worden beschuldigd „volgelingen van Beria" te zijn. De brief is ondertekend met de naam Anatoly Kovalav. die schrijft chauffeur van de ambassade te zijn. De schrijver zou. na gewei- gex'd te hebben in Zweden te spi onneren voov de Sovvjet-Unie naar zijn land terug gebracht zijn. Dc Zweedse veiligheidspolitie en het ministerie van Buitenlandse Zaken beschouwden de brief als be drog doch wel werd opgemerkt, dat de schrïjvEr goed op de hooete moet 2ijn met de omstandigheden op de Sowjet-ambassade. Nagegaan is. dat inderdaad met een Russisch schip een chauffeur Kovalav naai" de Sow iet-Unie i-s vedrukken. „Dagens Nyheter" meldt nog, dat er officiële Russische pogingen wa ren gedaan publicatie van de brief, waarvan het bestaan al enige da gen bekend was, te voorkomen. Fantastische nieuwe vinding Meer en meer bemoeit de weten schap zich met het werk van de huisvrouw. Zo worden langzamer hand wonderlijke preparaten sa mengesteld, waarvan men kort geleden niet durfde dromen. Het laatste, verbluffende nieuws be treft de afwas. In de Castella- fabrieken werd een volslagen nieuw product ontwikkeld, waar mee een moderne afw3smethode zjjn entree maakt Een enkele eet lepel Castella Vaatwas bezorgt de huisvrouw teilen vol actief, blij vend schuim, waarmee de vaat was in een tel aan kant is. Bor den, kopjes, lepels, vorken.al les flonkert U tegen als kristal. Dit wondermiddel reinigt trou wens alles in huis, van sanitair af tot de bromfiets toe. Allerbelang rijkst is ook de beschermende werking op de handen. Wie de af was overlaat aan Castella Vaat was, kan rekenen op fluweelzach te handen. Men ziet Castella Vaatwas (25 ct per pak) dan ook' reeds in tienduizenden keukens! Brits schip beschoten TOKIO. Het Britse vrachtschip San Eduardo" is Vrijdag door niet identificeerde schepen tussen Ja pan cn Koi-ea beschoten. Het schip bevond zich in een omgeving, waar geallieerde oorlogsschepen oefenin gen plegen te houden. De ..San Eduardo" vervolgde zij Tsjing-Wangtao. een aan de Chinese kust. DEN HAAG. Van 8—10 October a.s. wordt in de Ridderzaal het twee de Congx-es van Europa gehouden. In 1948 kwam daar ook het eerste Europese Congres bijeen Het initia tief gaat uit van het binnen de In ternationale Europese Beweging werkzame comité van actie voor een Europese boven-nationale gemeen schap. Doel van het tweede Europese Congres is o.m. om het tot stand- komen van een Europese politieke gemeenschap met supra-nationaal karakter door vertegenwoordigers van tal van politieke en geestelijke stromingen in de deelnemende lan den (de zes van de Kolen- en Staal Gemeenschap) te doen belichten. en 90 diesel-electrische rangeerloco- motievcn. In de plannen is voorts op genomen een verbetering van de spoorwegtoestanden te Schiedam en de verdubbeling van de Moer dij k- brug. Aldus wordt meegedeeld m het jongste jaarverslag van de N.S., waaruit o.m. blijkt, dat de behaalde winst over 1952 f 5.475.430,— bedroeg tegen 99.696,— in 1951. De totale ontvangsten bedroegen in het verslagjaar 354.0 millioen, tegen 331,9 millioen in 3951, of 22,1 millioen meer dan vorig jaar. Deze gunstige ontwikkeling is mede te danken aan de op 1 Februari ingevoerde verhoging van de rei zigers- en wagenladingtarieven. Na een overzicht tè hébben ge geven van de wijze, waarop in 1952 de na-oorlogse periode van herstel en vernieuwing werd afgesloten, delen de N.S, mede, dat zij de electrificatïe van de belangrijkste lijnen van ons land naar België alsnog noodzakelijk acht. Voorts wordt medegedeeld, dat de investeringen, die gemoeid zijn met de ontworpen verbeteringen in de naastbij® toekomst zullen leiden lot een vereenvoudiging der ex ploitatie en een verbetering van de rentabiliteit van het bedrijf. OMVANG REIZIGERSVERVOER Het aantal afgelegde reizen liep in 1952 terug van 156.8 millioen trt 1951 tot 155.4 millioen. d.i. met 0.9%. Het aantal reizigerskilometers steeg daarentegen van 6.291 millioen in 1951 tot 6-392 millioen. d,i, met 1.6%. De gemiddelde reisafstand nam toe van 40.1 km tot 41.1 km. Het vervoer op enkcïe-reisbiljet» ten was 3.7% groter dan in 19aï. Het retnurvervoer gaf wederom een kleine daling te zien en wel met 1,3%. Het vervoer op alle soorten abonnementskaarten steeg met 1.4 De daling van het aandeel van de le en 2e klasse in het vervoer zette zich in het verslagjaar voort. Het goederenvervoer toonde in het verslagjaar een geringe daling. LONDEN. De onafhankelijke Londense Times betoogde heden in een hoofdartikel, dat het westelijke program om de Oost-Rerlijners van levensmiddelen te voorzien, een fout is, die het gevaar inhoudt, dat alle Duitsers belangrijke voordelen zullen verliezen door kleine voor delen voor sommigen." Naarmate de tijd vordert, zal de politieke kant van deze onderne ming in toenemende mate de men selijke kant overschaduwen." aldus het artikel. „Tegenmaatregelen van de communisten zou tot gevolg kunnen hebben, dat het leven van de Oostduitse burgers moeilijker, in piaats van gemakkelijker wordt." Het blad vervolgt: Op een ogen blik, waarop de Westelijke mo gendheden Rusland tiitnodfeen deel te nemen aan besprekingen over de toekomst van Duitsland, lijkt het een fout, de stemming te verbitteren." Motorrijder, zonder rij bewijs, na ongeluk overleden (Van onze correspondent) ALKMAAR, Vrijdagavond om kwart over acht reed de ongeveer 19-jarige D. M. uit Alkmaar met zijn motor langs de Friese weg on der Oudorp met een snelheid van 70 km tegen een oplegger, die langs de weg geparkeerd stond. De jon geman. die nog niet in het be-,:it was van een rijbewijs, werd vr- wr] ot> slag gedood. Zijn duopar - gier liep een gecompliceerde been breuk op. In sommtpe parken zoals hij- voorbeeld ia Woerden staan zul- /N de ouderwetse uitspanning, die nog een beetje poseerde als pleis terplaats voor ruiters en postkoet sen, toaren de jongen en het meisje met elkaar in gesprek geraakt over de mooie Zondag en de voorkeur die de buitenlucht nu verdiende boven de benauwde atmosfeer van de stad. Het. was geen diépe etm- rersatie geweest maar wél aanlei ding genoeg om even later samen verder le fietsen. Na een uur bloei de cr al een gretig soort vertrou welijkheid vissen hen op. Zij werk te op een kantoor vertelde ze maar ze vond het er 7liet prettig; de baas was een schreeuwlelijk en iedereen had het ochter zijn mou wen, „En nooit eens iets ïeyfes weet je wel? "Vroeger was ik op een kan toor en daar Heien we altijd, ijsjes ftrticn door de jongste bediende. Dat mocht. Dood-gezellig jö. Die baas was reuze aardig." „Ja, dat lijkt me ook," zei de jon gen met warm begrip. „Waarom ben je daar niet gebleven?" „Hij ging failliet," zei het meisje spijtig. ..Tè goed, hè." „TuuHijk," begreep de jongen Ze reden nu in een romantisch bos vol ironische feestjes en grappi ge Walt Disney-dieren. Vriendelijk vroeg het meisje: „En wat doe jij?" „O. ik schrijf...." zei "hij achteloos. „Boeken?" vroeg ze verbijsterd. Ook wet... Maar toch oooral ver. zen." sprak hij verlegen naar zijn stuwr kijkend „Tjee.' Dus eigenlijk ben je een soorf dichter?" riep ze. „Ja. zo zou je het wel kunnen nor -nen," zei hij. P£» vond het een reden te meer. Blijmoedig runjgeurt fietsten ze verder en kwamen bij een groot, nieuw bord waarop te lezen stond: .Jlaar het landdagterrein, rechtsaf." „Er is zeker iets te doen daar," zei het meisje, „Niks leuk. Zit je wéér tussen de mensen...." „Ladn we dan hier blijven," stel de hij voor. Ze stapten af en reden, de fietsen tussen de bomen. Toen ze een mooi plekje" hadden gevonden, waar je de weg niet meer zag. be sloten ze u'at .uit te rusten. Een beetje onwendig zaten ze naast el kaar in de natuur en hoorden in ie verte gedempte muziek; „Dat is die landdag zekerriep het meisje. „Ja," zei de jongen en gaf haar een kus. Ze vrijden een poosje, maar toen zijn branding haar te hoog begott te gaan.' stond ze op en haalde het lunchpakket uit de fiets tas. Niets werkt zo fcaimerend op de zinnen als brand met ei. Daar hif geen mondvoorraad had meege bracht mallerd! deelden ze samen, tevreden nna$t elkaar geze ten. De vogels deden er wat ge tjilp bij en ov de ach tergrond brom de de Innddag. met tot abstract ge luid uitgestreken stemmen en flar den feestmuziek. „Hè. ik ben altijd een beetje trtoe nis ik gegeten heb." zei het meisje. „Nou ga kan even slap-tz," sprak hij. „Vind je net met gek. ..Niks b.onr." Toen ze een. poos later haar ogen weer o pen clced._ zag ze hem bezig iets in een boekje te krabben. „Wat doe je?" vroeg se. ,,0. ben je al makker?" „Ja. Schrijf je?" Hii knikte. „Een versje," zei hij. „Op jou." Zr ging rechtop zitten. Een paar dorre blaadjes dwarrelden uit V haar. „Lees eeiis voor" «roeg re gretig. Eerst wilde h;j niet. Het was niets bijzonders. A Reen maar een beetje studie, Vinyeropfcninpert eigenlijk. Dat moet je regelmatig doen, taant anders.... „Hè. toe non." ze? ze. Fïi »ain het boekje en hief aan: „Slapend meisje. Zo heet het. Tk kan het ook anders noemen. Maar het. leek vie wej. aardig. Slapend meisje, ET dar gaat het ze: Geur van het irfjce tcond eit zon. zacht spelend op je haar. dnt als een gouden waterval zijn woeste weg zoekt naar, dp strenge lijn waar hals en schouder..." „Hallo hallo hallo." riep opeens een joviale, mechanische stem. „Hter is de geluidszon pen van Vto uitver koren Rozenzeep. die rozen van ge zondheid en charme tovert op de wangen van elke verstandige vrouw. Dit olierijk natuurproduct der be faamde Viro-fabrieken bevat het geheim dat tedere vrouw..." ,.Hè tjessus. tcat een pokke-ding zei het meisje' gestoord. De jongen zag er uit of hij mei een koevoet op de schedel Wös ge raakt. „Lees maar verder." inviteerde ze, toen de wagen zich brallend ver wijderde. „O" 't* is tóch riks..,." Z": h$ „Zullen we eëns gaan?" Een kwartier later wuifde zij hem teleurgesïpld na. toen bij alleen temr/fliefste naar de stad, „Nou ja.-." rri, hij later tegen mij, „het tras kr.pn* hè. Want ik kon baar toch Mueflijk bekennen, dat dc zevptcks! rijn die gehiidswagen óók 1'k.t?. vij was Tk dicht toet, zie je, rvaor o verdag rit ik op een reclamebureau." KRONKEL. bordjes, maar wat hebben ze voor zin. Zolang nog niet alle los- i reis naar iheeft ontvangen, hebben benden in kunnen lezen? Juist havenplaats de omgevine van Tjitatjap in _zf5 j&iji .SStïlStjl 7an G?- 'meenten me: mooie plantsoenen zou- Rusland tegenover het land aan- hondin, rcldoorioj nam. Verder schijnt Moskou uit te zijn j op eeii herziening van de zogenaam- de Conventie van Montreux. Dee is i tot 1956 van kracht en bepaalt m hoofdzaak, dat in tijden von oorlog j of oorlogsdreisms de va .rt van j schepen cl oor nardancllcn "i"> Ros- j porus afhankelijk is van dc Turkse toestemming, in vre:k Ri.i'i v. ■-reit I hei aantal 'schepen, dat de weste- liikc mogendheden naar dc Zwarte j Zee kunnen zenden, door de con- i vent ie beperkt. Overigens schenkt I de overeenkomst Turkije bet recht, buitenlandse vloten tot een bezoek aan zijn havens uit te nodigen. Op de.'e laatste bepaling heeft Ankara zich bij zijn antwoord aan Moskou Ook tnn'fe.'io-n. lnteiT.-sant is nog .lit: het Russi- H.he protest is natuurlüh vooral gc- r.-ehi, («ueit de versterking van de Amerikaanse poivit'c in Turkije i Maar in dit opzicht moet een her- an de omzetbelasting op schoe nen cn huisbrand. De loonsverho ging. aldus dc katholieke sociale or ganisaties, dient bindend voor het gehele bedrijfsleven te worden opge legd. De kinderbijslag dient met een aan de loonsverhoging evenredig percentage tc worden verhoogd. Zou uit ren advies van de S.E.R. blijken, dat de loonsverhoging na delige gevolgen zou hebben voor de werkgelegenheid, de betalings balans of hel kleinbedrijf, ff an die non de uit deze loonsverhoging voortvloeiende lasten voor het be drijfsleven tc worden gecompen seerd. De katholieke standsoreanisatics vragen vorder wijziging van de be- lasting voorstellen van de regering. Zoals bekend her ft <1. Aangedrongen wordt óp verlaging Hilversum zich enl van inkomstenbelasting, vennoot- komstige zin uit cola schapsbelasting en vermogensbelas- tic van het verdwe ting, en herziening van het fiscale .vl>-|ja»lo. w'nstbegrïp. j De leidende com De inkomstenbelasting moet ook Nederlands en F« AMSTKKDAM. ,\an dc dames Van Moorsl is van kerkelijke zijde medegedeeld, dat tij aan hun katholieke levensovertuiging niet de plicht tot achterhouden van Anneke Beekman behoeven te ontlenen. Dit blijkt uit het antwoord, dal dc wppcnahUn voor .Nederland, dc lieer 4. Tal. van de aartsbisschop-coadjutor van Utrecht, dr. B. J. Alfrink. beeft ontvangen, op zjjn voor enige weken gezonden telegram, waarin ec» beroep werd gedaan op de invloed van hoge autoriteiten der U.K. kerk hjj het doen terugkeren van dc twee verdwenen Joodse meisjes. dagen tïjds 283 huizen afge brand de onder distri eten Si dared ja. Tji- j manggoe en Madjenang. In West- Java hebben vliegtuigen van de In- 1 donesisehe luchtmacht deelgenomen aan de zuiveringsacties. Zij bombar deerden de schuilplaatsen van ben- den. McCarthy wii handel met China beboeten WASHINGTON. Senator Mc Carthy hcci't Vrijdag voorgesteld, dat de Verenigde Staten de gc- filhcetde landen, die handel drijven met communistisch China cn wier i schepen goederen naar dat land j vervoeren, boeten moeten opleggen, j De boeten zouden van dc toe wij- j zing voor de buitenlandse hulp j kunnen worden afgehouden. McCarthy, den het beste hun parken ver borgen luidsprekers kunnen opstel len, die de hete dag dezelfde plaat uitzenden met (bijvoorbeeld) üsze eenvoudige tekst: Ksssstkssst pa jeEen enkele keer „Vort" er tussendoor doet het ook heel aardig. Veel beter dan bordjes. De arbeiders St, Tniiden, in dagen wpk ne iamf-jbriefc te loesten dezer r een zwerm Dr diertjes nrien burner >en cte arbet- Atfe die bij de sv:i(geraakt h fc'.p bel genoot iver tic kwes- meisjc Bctty dag „Wij v treux vnor dc Russc derd zwaard zijn. w men er niet ?nr Amerika dat n sterkste vlootrm lancLc Zee W, een twees pij nt daarbij rat kim nen ontkomen het egenhiii.; rfc ■ht 'tl de MirtdeT- hotidt. als nnrtnc1 M'Ul gce: kerkgenootschap hebbti iiarer leden in het bij/' met de behandeling van verdwenen wezen. Deze drempel bij investeringsaftrek, terug- nu overleg over de wijze ten opzichte van hogere inkomens- lering' te voorkomen. ■ordt afschaffing van J. Polak, ecu dier leden. i reu aan deze aan ge] «gen- i Li'icl au weinig mogelijk publiciteit." i e. Id us heeft de directeur van de stich- j iuig Le-Ezralh Ha-Je led (vereniging ter verzorging van Joudsc oorlogs- p Uegk in deren enandcrc Joodse min de h<»i C. Frt Vij fvoiuïi ze mourdciiaar staat in Australië Ier echt ADELAIDE. Een Roemeense immigrant in Australië. John Bala- ban. heeft Vrijdag voor ecu ge rechtshof tc Adelaide bekend vijf bijbel iijn I het Nederland; j nieuwe ijekreg,. j in het «rvvnrzetfor'fi-n Oude Tonge, i t'lakkce. It reeg van de week dc 10 t I ..watersnoodbijbel" plus een oorkov Een ide. norma lig Brits parlementslid. .->«■ Harold Mcolson. heeft in volle cm?t h nv w: r> I da t ij verwacht. d;:t de Scan dinavische landen en Ned er i and noi» wel eens rullen toetreden tot het Britse Gemenebest. Wij zouden volgens Sir in V, eien t20.<x.\ï postduiven losgelaten. De dieren, die tiit België. Nederland, ?w\L«erlnnd cn Duitsland komen, vlie gen al wc-ten ze daar zelf niets van onrt van Füstcly^.eji^muder». New York gaan ze weer <en huis de s.tad. vb: kmppe lezer? id'." m dc oiust op tc nemen rcvenmssheffïngo zetbclasting bij export'cn aftrek v de vermosenbelasting bij dein kom- derhouden. ..De znak is nog r sten belasting. Voorgesteld wordt de gedaan," verklaarde ons Vrijd intact hierover met" geestelijkheid verd'?; cdcold, „Wij staan in voortdurend contact nwt justitie cn politic ctv doen ook zelf wat wij kunnen, maar voorlopig is er nog niets bereikt." vervolgde de I heer Friedman. „Mij komt het voor, i dat dc politie op het ogenblik actie- ver is dan voorheen." vorm moge familie van n houden, maar natuurlij iizaoetri als hciofd van Natits moeten erkennen. ban stond terecht op beschuldiging van nmord op fen Zuidstavische im- migrante. Hij verklaarde in 1943 Helemaal tn het Brazilian se ovr- een vrouw in Parijs te hebben ver- j ?rn(ic,'pK cm primipe rn oord. Voorts nude hij in Decern- i S'KÏK-'l l mPt 1Iauwe btr j.I. zijn tok*, zijn schoonmoe-1 „Wm roodliuis-o 3 ft'" sol lie i tanten bi.! de Ac.Klei foto's enz, aa> voor 65 vacatures ■ieven met recente A,v W. tc Moskou. der en zijn stiefzoontje van ,'ert tc hvbben beroofd. het le-i JTet veer geklapw-,ek zijn vandaag Rit Aujtr.iPc -tcm we juist, dat dr er daat oe;i tumliode heeft ontdekt binnen iirn pi ar. op grote schaal ustraüë reilen tc maltin. V.'lj wensen i geluk, als hij zijn nattigheid maar igen kir.a houdt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2