I UNILEVER N.V. chef caiadcdie- cdd. ctdfn. Ut&cktef* ASSISTENT-BOEKHOUDER UNILEVER N.V. jongste Bediende aanK. FACTURiSTE een meisje ASSISTENT(E) r vr. kantoorbedienden TELEFONISTE 1 PLASWIJCKPARK Kantoorbediende (mnl.) e (vrl.) -PTT- 10 Zaterdag 25 Juli 1953 Jnpïaats van kaarten. Verloofd: BIET KAUFFELD én HENK LIGTERMOED Rotterdam. 25 Juli 1953. He praktik van Dr H. K. de Haas wordt voortgezet floor J. W. v. CALCAR Oogarts Spreekuren: Part.; 1-30—2.30 <beh. Zat.) Mecklenburgl. 24, te!. 22154 Fonds: Polikl. Krak: Ma. en Di. van *^—6; Wo. 11—12 en 78 run, Vv. 10.3012.00- jR'damse Poliki.. Mauritsw. 47 Wo. en Vr. 4—5; Do. v.m. 8.30—10.00. Groothandel in levensmidde len vraagt voor direct een mulo- en type-dipl- gewenst. Leeft, 17 jaar. Br. no. 1461 bur. v. d. bl. A.s. echtpaar zoekt KAMER(S) met keuken (of gebruik van). Ongemeub, event, gemeub. Br. no. 2445 boekhan del Engelman, Zwaans hals 301. Gevraagd voor uitbreidings- bedrïjf mnl. of vr!. kracht In bezit van diploma kan- tooi'boekhandel en midden stand. Br. no. 1459 bur. v. d. blad. Op klein kantoor gevraagd voor licht administratief werk en typen. Brieven onder no. 4333 Adv. Bur. Benjamin, Bergweg 351, Rotterdam. ZOEKT MEDEWERKER (STER) op het gebied van de BESCHRIJVENDE STATISTIEK Opleiding: H.B.S. of MULO-B en in het bezit van of studerende voor een diploma Statistiek. Enige practijkervaring strekt tot aanbeveling. Leeftijd niet boven 26 jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Centrale Personcclafdeling van UNILEVER N.V., Museum park 1» Rotterdam, onder no. 437. «5,'n'p ONVERGETELIJKE VMMÏIBMfiBI OP DE RIJN met ons nieuw ingerichte Hotelschip U bezoekt met ons o.a.: DiisselcJorf. KömgSwinter, St. Goar. Bingcn, Ko blenz, Bonn, Keulen. Vertrek iedere Zaterdag. Met volledige verzorging 110.—*, j' 120.— of f 135.per pers. Gratis zenden wij U ons fraai geïllustreerd en uitvoerig prospectus. MOLENSTRAAT ét TELEFOON 117.1 3 •«-GRAVCNHAGE GEVRAAGD OP HANDELSKANTOOR: VROUWELIJKE KRACHT voor administratieve werkzaamheden, bij voorkeur met diploma U.L.O. Brieven met volledige inlichtingen onder letters HSS aan Nijgh van Ditmar, Advertentiebur., Rotterdam -^1 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr r'rrrrrrrrtr^rrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrr pr rrrrrrrrrrr NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK N.V. en N.V. EERSTE ROTTERDAMSCHE MIJ VAN VERZ. TEGEN ONGEVALLEN hebben mogelijkheid van plaatsing voor JONGE EMPLOYE'S (mnl. en vrf.) mef opleiding Gymnasium, H.BS. of Ü.L.O. in administratieve icties of in functies waar voor wiskundige belangstelling is vereist. Schriftelijke sollicitaties ie richten tot de Afde lingen Algemene Zaken, Schiekade 130, R'dam. HET HUWELIJKSBOEK door dr. Hannah en dr. Abraham Stone wordt na ontvangst van 4.25 per postwissel of op giro 261244 t.n.v. penningmeester N.V.S.H. afd. Rotterdam te Rotterdam per post toegezonden. NERERL. VEKENIN'GIN VAN SEXUELE HERVORMING Afd. R.dam. Seer. Dr. J. Rutgershuls, Heemraadssingel 159 Rotterdam. Telefoon 32S6G TEXTIELBEDRIJF VRAAGT VOOR DIRECT; VOOR DE AFDELING CONTROLE. In 't bezit van diploma Boekhouden. Leeftijd 18—24 jaar. Voor serieuze gegadigden prima vooruitzichten. Brieven met volledige inlichtingen omtrent opleiding, verl. salaris enz. onder no. 1462 bureau van dit blad. N.V. METAALBUIZENFABRIEK MIJ „EXCELSIOR" Schiedam, zoekt een. ac&isietd voor de waarvoor jongelieden van. ca 25 jaar, die bezig zijn met de studie van in aan merking komen. Voorts worden gezocht twee resp. voor de Boekhoudafd. en voor het Planbureau. M.U.L.O.-opleiding en diploma boekhouden zijn vereist. Leeftijd ca 22 jaar. Eigenhandig geschrevenbrieven met beknopte doch volledige levensbeschrijving worden onder No. 82 ingewacht bij Psychologisch Adviesbureau L. Deen en Dr J. G. K Bokslag Nwe Binnenweg 474, R'dam. gnmniiitiiiiiiqiimiMiititiimimiiiiiiiiiiifmmiimiimiiiuiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiumiiHmMiiiiiiiihiimHiiiJiiEiüiiifMiiiFijniiiiiiiiiimiiitjimiiminiiiiimiiiiiiijjr^ m Service-station KORTEKADE 86 Het telefoonnummer 22957 is gewijzigd in 116770 Vanaf heden bereikbaar ender 118049 en 116770 tna kantoortyd uitsluitend 118049) Automobielbedrijf Hoogenboom vraagt voor diverse administratieve afdelingen, enige Leeftijd tot 19 jaar. SchnfieUjke sollicitaties te richten aan Kaa(schap- pij var 3erkei's Paten: N.V., afd. Perse nes! scs ken, KsÜewsg 5, Rolierdam-W. Voor Export-afdeling van grote Industriële Onderneming te Rotterdam wordt gevr.: ERVAREN CALCULATOR Middelbare schoolopleiding' vereist. Voor energiek persoon goede vooruitzichten. Brieven onder no. 3460 aan het bureau van dit blad Een écht vrouwelijke taak, i prettig en vlot §f mensen met elkaar in verbinding brengen, fff dal is bet beroep van g Het is rer am woordelijk en interessant. Voor vlotte jonge M meisjes met initiatief bestaat gelegenheid tot plaatsing hij gs de interlocals telefoon diénst. Leeftijd17-25 jaar. Veroi«te: Diploma M.U-L.O. of daarmee gelijkgesteld onderwijs, Sollicitaties: Schriftelijk aan de Directeur van het TELEFOON DISTRICT ROTTERDAM Go Ier?loot 187 S Vóór mondelinge sollicitaties zich te tooiden bij de pottier, ingang Staduulsstraat, Rotterdam. ër 'MiiiiiiiiifiiiiiiiiiniiniiiniiuiiiiwiiiiiiiiaiiiitniiHiiiiiHiitiiiuiiiiiiiiiiuiiiiuijiiiiiiiiiaiiiiiHiiininiiiniiiiitiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiHiMiHC GEVRAAGD IN DE VACANTIE natuurlijk met uw kinderen naar ROTTERDAM-NOORD N.V. AANNEMINGSBEDRIJF Fr. VAN VVELZENES I I vraagt voor spoedige indiensttreding een I Tevens bekend met loon-adminislratie I Brieven met uitvoerige inlichtingen: [s TOLHt'lSSTRAAT 56 A - ROTTERDAM 1 Zonder contanten? Fabrikai levert vanaf f 2.— per ween tegen contantprijzer»meube len. bedden, dekens Karpet ter» enz. Schrijf in vertrouwen on der no. 339G bureau .-an dit blad. 'tuin materialen? Graszoden grond, mest, zand gnnd turf molm ophogingen A. Wijnste kers Jr Schoonde r loostra at 70- Tclef 32323. Verloren Ten gerieve van onze lezers hebben wij de mogelijkheid opengesteld om onder de kleine advertenties tegen een vergoe ding van f 0JS5 administratie kosten annonces op te nemen tot een maximum van 3° w"< den voor verloren voorwet-per» en weggelopen huisdieren De/ adverten tl es kunnen uit si u i tend tegen contante Pc talm1 aan ons bureau v.oraei» opge geven. Wie heeft per ongeluk autoped met luehtbandeti ree genomen? Omgeving Ram lei: wc?. M. van Embden, Ramie!:- •weg 18 A. Verloren Donderdag (ptm 8.so uur) gaande van ZweedSestr. Fransetaan goud-doulilè scha kelarmband met aquaniarjjr.- steentjes g. Rexwinkel. Be!pi- schestraat 8. Verloren Dinsdag 1.4 juli iree- ne capnchon vermoed ei».' c ,n Centrum. Dc Kleyn, Eigsi harst 10 B. Zuid. r uw eerste kindje moet V geen oude wagen overnemen Bij ons een grote sortering en de nieuwst'» modellen reeds voor I 2.50 per week, zonder vooruitbetaling Van Veen. Diergaardesin gei 94 Wecjoelopeo Ten gerieve va»- oa/e ic/.ei hebben wij de moge tuk hem opengesteld on» onder de Kleine advertenties tegen een vergoe ding van t 0.25 administratie kosten annonces op te netn,>r. tot een maximum van 31' wooi den voor verloren voorwerpen ca weggelopen huisdieren Deze advertenties kunnen ur.siui tend tegen contante netnlins aar» ons bureau worder- nog* geven. Weggelopen Jachthond, hium met grijs Biesheuvel. Tct')r«».«. scweg 252. R'dam Tel. 'J'ïnn. Te koop crevratiqd Inkoop gouden en «ilvere voorwerpen. Vanouds Fa. Slier. Göuvc rut straat ?8c Ro; 'erdam. Telefoon 30554. inkoop van goud, zilver. Juwe len. sieraden tegen de hoogste waarde. G. J. tfeetmar». Ben. Oostzeedijk 155-157. 4 etalages Peperkorrels en Kruidnagels Wij zijn steeds kopers tegen de hoogste prijzen. „Speanda" Boezemstraat Bl (t,o Abattoir» Lijn 22. 17 en 16. Te koop aangeb. j Te koop luxe autootje. staat. Met trappers. P- v. Hols BeTgsclaan 19S a. Tel. 40531 Half Engelse kinderwagen te koop met bedje (grijs). Quirt. Belgischestr 43 a Rotterdam- West. kind, waarmee kan :k eens ec'nt blij maken? Met mooi rijwiel. Jan. val'.üf f 2.25 per weck. Zonder lob*- eialmgt Van Veen Dier gaard es Inge' 94. Goed uitkijken, want o;j heliiins. Wr" Kruiskade, cn 6. (bij Arena) ver'ichi» Rooktafels. inclusief het Rook- voor f 32.50. Let op he c adres. Gevraagd voor spoedige mdïenstfiedïng; Vereisten: bekendheid met moderne talen en moderne loonadministratie. Brieven onder no. 1463 bureau van dit blad. RADIO-HOLLAND N.V. vraagt voor haar magazijnen te Rotterdam geschoolde MAGAZIJN KNECHTEN met ervaring in de electriciteits-bracche. Leeftijd 2535 jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan Radio-Tio!larid N.V., Keizersgracht 562, Amsterdam vraagt voor haar Hoofdkantoor te Rotterdam: a) Enige geroutineerde ponssters voor de Adresseer-afdeling; b) Een piccolo Leeftijd 15 a 16 jaar. Schriftelijke sollicitaties onder na. 433 aan de Cen trale Personeelafdeling van UNILEVER N.V., Museum park 1, Rotterdam. SANK. RADIO-MONTEUR Brieven onder no. 4339 Adv. Bur. Benjamin, Bergweg 351, Rotterdam. Gevraagd voor zo spoedig mogelijk een ervaren drogistbediende aank. bediende Drogisterij Bogernian. Voorschoterlaan 151, Tel. 23871. N.V. Electro-Technbch Installatiebedrijf- en Handelsbureau voorh. P. BATENBURG, Kipstraat 23, R'iam- vraagt voor spoedige indiensttreding: In bezit v. Mulo-dipl. Sollicitaties te richten aan bovengen, adres SLAVENBURG HUTS ER N.V. MAASSTRAAT 17 ROTTERDAM Gevraagd voor spoedige mdiensttreding: STENO-TYPISTE Frans Duits Engels. In staat zelfstandig, aan de hand van be knopte gegevens, brieven uit te werken. TELEFONISTE - TELEXISTE Vlot kunnende typen. Kennis van Frans, Duits en Engels. Tevens administratief in zicht, om de tot deze functie behorende adm. naar behoren te kunnen vervullen. OUDERE KRACHT (mnl.) voor dr verzorging van de post en lichte adminis.ratieve werkzaamheden. Uitsluitend schriftelijke bovenstaand adres. sollicitaties te richten aan TELEGRAAFKANTOOR ROTTERDAM vraagt jongedames ter opleiding tot telegrafiste. Leeftijd 16-20 jaar. Vereisten: Diploma Jtf.tJ.L.O. A of B, of bewijs van overgang van 3e naar 4e klawse HBS, of daarmede gelijkgesteld onderwijs. Gegadigden moeten woonachtig zijn te Rotterdam of Schiedam. Sollicitaties schriftelijk aan de Directeur ran het Tele graafkantoor. CooJsingeJ, of mondeling melden bij de portier, ingang Stadhuïsstraat. of teletonlsch op nummer 29440, toestel 178. 0*mahkeimt« OetaUns Méube >en 3-zitsslaapOanken, beöder» ac:-.sn tapyten kleding N V Mn „De Pooi' Roetilissenra;- Tel 28891 V'leeM-ntjmaebinc-t. snelweger* kasregisters, el. gehakt- en el koffiemolens bij Leeuwenburgh GoudsesingeJ 37. Te iel ooi) 2599:> Rotterdam. 40—5Ql."i goedkoper en volle garantie 3-zitsbanken. uitschuifbaar to- - pers bed v.a 69.— l-pers slaapbanken v.a t ..Zjt Specialist" Burg. Roos'-.iraat cn bn Zwart janstraat) Sleutel, en Slutenb'iis. alleen Ruilstraat 57. Teler 'PSO'JO Uw sleutel verloren? Duizenden soorten Yale enz Geen 1.20 doch vanaf 1 d.70 Klaar icrws:! U wacht. Ochtendroede r. Krach tvocotn samengesteld uit grondstoffen benevens de zo nodige eiwu ten cn vitaminen a sn D. li kg 4.— thuis bezorad. Graan maalderij Treurniet. Ovcrschic Tel. 4744543451 Sch r ij fh 11 reuu xM ooi c Tfbsief eikenhouten ni. f S8-—Klear te ricn bclmakerij Baars. Libsn- 36 R'dam lOosti. Tel. VI gers. MatheitesserUa'.L 20ó a. Kijf gued uil al» >irvn> scaösira sunpi L.' m Dt- Meubelbeurt' ilü.K; er Heeft U iet; incDg s'.n. U dan bi) on» een- cU^huori' bJntieti i:p!ien zuortdr em;i koopverpiicbflng Wt» aeven l gaarne alle «ewenste tnl'chtir, ren ..Dc Meubel beur»:" Groti Viiserystraat 8—10. 3ot'erdar Verf: geel, grij». cvcitic. wn 1.— per kg. tiuklcei 30 ccm ïjZEi en en hou ten bintPi' hardboard 1,40 nr. steiger pa. len. binnendeuren 2 2 loerhout, wasbakken, draad, glas verschillende mat011 rnr. Mcrcuiius. Zwsunshals HO b. Tel B3359. Genialikeijjke betaling. Meube len karpetten, bedden gor dijnen. slaapbanken c:c Hi'-vi, Witte dc Wit hst raat 17. Tclef 22399 Chigue bankstel te koop a par: model bestaande uit :>-nts- bank. gebogen model en 1 clubfauteuils met losse, kussen» 473.— Tc zien nok Zondag. Xit-uwe Parklaan 115 Den tiuü" Telefoon 55 16 80 Van ^meubelmaker prima etkrn wlirijiiiüiEiiux. irarlirnkasirii, dressoirs, cardorobekastt-n. La. ge prijs. Hillcdfjk 99 b. Rotter- datn-Zuld. Te koop een /.g.a-n. licht grijre kin derw«gen. Te bevragen C. J, v. Delden. Rosen vc kist r. 15. Rotterdam-W. Auto's Motoren Rijwielen spotkoopje. Wegens aanschaf- 11 ns 'j au; o »:i zeer goede staat -z DKW 230 c.c. N.Z. rnet ziisoun isteilj» en nat.beu Vaste prijs f 850.—. J- L. d< Bocck, Zijde»vindestr. 1 a. Rot terdam. Br om tandem en bromfiets ver huren. Alleen het allernieuwste. Kage.ITei laud. Oostzeedijk 11. Tel. 22797. Voor mott'rkoopjes natuurlijk Het Motorpaleis. Naast een i;cur van ïou- gegarandeerde aLs nieuwe motorrijwielen ook het allerbest gesorteerd in nieu we mo lorry wicicn vanaf 900.- vooL- een pracht 125 Cv met te- Jcsnoop.'ork, verend frame, tel ler. accu en claxon, tot 3675,. voor 's-werelds mooiste Twin. GC cngecTcmuiitlc Norton Do- uiiiiator de Luxe met race- frame. Schepen ti raat 111—115. R'dü 111-5lijdorp. Tel. 82930. Hand «choc: i 11,73 voi spoilt: o .1 kuopseiisaiic :n wanten va 3.90. Lederc 1U3.— vo- Lederen jekk l«i!),ï3 voor 79.—. Korte le deren damesmanteltjes vt 87.50 voor i 89.— ch 1001 ai deie koop jet o.a. witte caf dubbele [iets;assen. Icdctcn ta ton enz. enz. Het Motorpalci och epeiTst ra u l 111—115. R'da in - LÜi.idurp. Tel. 329,W. Dc Kap tem Mo by lette kcni iedereen, maar... hebt U al kennis gemaakt inct dc Kap te in Moby lette transport-brom fiets. zo bij uitstek ges vb iK i voor trauspori tot ongeveer IU0 ka. Vraagt vrijblijvend demon stratie bij tic brom het*-specia list Het Mo lor paleis. Schepen- straat 111115. R'dam-Bljjdorp Tel. S2930. Het neusje van de -alm «p broimietsgcbicd: Kaptein Mo by lette v.a. 395.—Spaita J.L.O.. het nieuwste I 333. D.M.F.. de snelste f 390.—. Mos. jito, Italiaans met speciaal ruilsyslecm 273,—. Victoria. >k voo» tandem i 306. - 11e) Motor paleis voor de grootste s uit de beste merken Schcpeiistraat 111—-115, R'dam- B lij dorp. Tol. 82950. Sint ba rijwielen dtrect van d' bnek. tanaf 83.— 20c'<. voor- :cl Ge ill. Drtiscourani era- s sjmöa's njwielfabneken. aaidwjjksRvvcg 25 26. *s Gra- ■nzar.de Tel 672 K 1748 Te koop tandem met hulpmo- ior z.g.a.n. Millinxstraat 120 b. Zuid. Te koop in pv. slaat zi.-iidt dames-. Jongens, en meisiL-srij. wiel. Bakker, Bloemstva.»t 60 Tel. 30518- Pracht Lincoln lWS f 2350.— ook ruilen. 2e Schansstraat 7; huis. Rotterdam. Muï-mstr. - Radio's Grcnnofoooplaten Plano gevraagd, niet te hoog ir prijs. Brieven met opgaaf prij-_ en merk Kolstercn, Hardrira- verstraat 5. Piano gevraagd. Mej. Keyne, Linker Rottckadc 31 vraagt een stud ie piano te koop. Gramoiuunplaten op ?vm be taling bijv (5 platen naar keu- ze i L— P w. 25 Platen naai Keuze 2.— p. w Kroon Radio Schicdamseweg 117 Tel 32317 kroon Kadi» bosni 's avuudi de condities met U bespreken not radio's stofzuigers, was machine? en2 Zonder vooruit betaling Bc)_ op 52717 Schie- da in se weg 117 tramhalte Kroon Radio levert bij o: ups en wisselaars rnet of i.. der kast. ook gramofoonplaten op conditie, zonder vooruitti taling Schiedam sc weg il' Tel 32717- 4m>'. tampen en nailf 'Mt-lt -Z; Itl ne» letJJ reien can alk- Amerikaanse -aOio-ioest Amefca^ Radio Fotogrö^s Pasluit)*» Klaai lerwiir »j wach' ui onze gezellige wacntkameT Walg's Fotanj studio, tleent 12'- Geopend v-a 8.3i) 'ot 7.30 uur Kotfilms! Ooi wik kelen, afdruk* i. vergroten Prima ,-ak- •k FotohandeJ Dc Kok njaardstraat 47. Rotterdam Postorders voorrang. Groen en dijk *s rijwielhandel Hulprnotorc» rijwiel en Re paratie* Verhuur van Karn er ta sse 11 G roe ne I teci t.j 3. tel, 54237. Rotterdam-Zuid. Koto's maken! Een prima 6x9 boxcamera me» tas f 9.—. Foto. handel De Kok. Spanjaardsti' Te huur gevraagd J Jong echtpaar r.k, (Ie stuur man gh-V.i zoekt ot'jfcm. ka mers Rotterdam of omgeving. Br. no 1455 bur, blad. Echtpaar, midden 40 jaar, vraagt ongemeubileerde. even tueel gestoffeerde, zitkamer, slaapkame r, keuken. Br. no. 3989 bur blad. Te huur gevr. naknuis ot win kel- en inagazijn-L-ir:)- onvrek BinnenwegKruiskade. Witte de IV i tb straat. Er. n>- 5999 Adv. Bur. Harte. "Saagmolcndrizt 35. Nette jongeman. 26 Jaar, zoekt net kosthuis, liefst bij N.H. huisge?. G. Blom. Persoonsstr 46 A. R'dam. Gevraagd ongem. of gem. ka mer ir„ gebr. v. keukon vo net meisje, liefst Zuid. Br. o der no. P-55 kiosk Randweg. Te huur aangeb. Soestdijk. Te huur vanaf i Augustus gezellig gem. zii- slaapkamcr. vaste Wastafel, keukengebruik. 2 pers. f 35.- per weck Hcllingivcg 4. A .E.G. wasmachines te huur prima schoon en nieuw mate riaal. Schie weg 52. Tél. 430 Ccm. zit-s l ai pk voor nette ."Li me z pens. Nette stand. Cen trum Br. nj 1454 bur. else Zonnige gem. zitstaapkarucr Heer of Dame vuil. pen sion. vaste wasta.el bad. tel. b.b.h.h. Bergse]aan 217 C. ..Zuider Bruidshuis* voorde hgst adres voor het huren vat» bruidstoiletten, bruldsdames- avondtoiletten. ooutcapes zw herenkleding enz Dord 15elaan lil) C tcJ 73429 Ook t ww1« Kampeertenien, fletst:»ss.-n. mustoestellcn. "-ugzikken di-aagstel te nuur. Bc*on.i.k tij dig. Dick F vin Bs. Snellinck- straat 39. Te!. 50339. Personeel qevr. Gevr. flinke eerlijke winkcl- fiiffrouw voor iiszaak. Tevens morgen meisje boven 17 «aar. Scherm Is an 33 a. Een sned vak. Zet!crs'e?:-lü:s geplaatst worden Luo.) cn ivcr:. overeenk. vig. L.AO Drukken) Stegmar». Dunant- i!.r. 3440. ijvrrdlenstc door ophangen va; reclame-V "-«et voor uw ram benrd''- - 1. Schrijven onde »o t.':-* bureau van tl. blad. Gevraagd herenkapper, v.g.g.v., zelfstandig werker. Brieven no. 1458 bur. v. d. blad. Net meisje gevraagd van 8 tot a Staten weg 113 D. Aanmel. na 7 uur 's avonds. Woningruil N.V. Sportfondsen bad ..Schie dam" vraagt badmclsjc voor schoon maakvver kzaa mh eden. Minimum leeftnt! 16 jaar. Sa laris volgens C.A.O. Aanmelden Maandag. j Personeel aanqeb- Meubelmaker vraagt opdrach ten bekend niet alle soorten meubel- en timmerwerk no 7575 Zaagmolenstraat -17 Lessen Autorijschool ..Minerva" leert U vlug en voordelig autorijden in inodcrne auto. Nieuwe Kin nen weg 234. Tel. 32552. irntrale Müz-ekorhool. Spoor- singel 71, Rotterdam. Tel. 49330. Piano accordeon, strijk- tokkel» en blaasinstrumenten. Instrumenten beschikbaar. Stu- dt'crge tegenheid. Privé-Iessen 5.per maand. Inschrjjvjn 'ten 10—10 uur. Autorijschool „Eureka" leen U rij der» in ae handige Morris 1952 versn syst Volksw Sko da enz of in Ce Fora 1951 r de dame? cn mstroctrice Stolker Aelbrevbtskade b TeJ 39617 Blind ia 11 U> et) oiotiirrUac huui H P Take njat mei Siandaro v.-inguard en Vauxhaii 1952 Gedipl K NA C.-instructeurs Jan Sonjestraat 4 Tel 36777 Rotterdam Huwelijk Vriendt iniileii, wellicht (Jw >e- ihispartner. vindt U door Cor- isponcientieclub .Ccintac!" Box 140 Leiden Vraagt gratis folder. Kantuor „Metro pa", Middel- landptein No. 2J A Postbus 70 Rotterdam. Tel 50613 Hei ver trouwde adres vow serieuze huwelijksbemiddeling. Dis creet. coulant en informatie! verantwoord. Talloze relaties tn alle beschaafde kringen en G ciGolsnvanuigU'iS Vraagf gra tis inlichtingen in blanco cou vert Wenst U spoedig kennismaking ■■in later te huwen, dan is Uw ■idres het in 1916 opgerichte Bureau „Search". Diergaarde- singel 79 c. Tel. 36707. Kantoor uren 9—9 u. Inlichtingen gratis. Aangeb R'dam N, Huur f woning voork- '2 siaapk.. 2 keuk., kelder, tuin, nis. 1 art go gang. Gevr. A'dam onvorsch. waar v, bovenhschrijv. a. Lauwerens, Frederikstraat 73. B.H. R'dam-N. Eehtp z. k. vraagt vrij ben huisje, beslist nette stand in ruil voor gr bovenh of grote le et. Br. no. 1457 bur bl-u. Ruüen. Dubbele mooie woning, goede stand, lage huur. vrij uitzicht op Bergseplas. voor vrij huisje, randgemeente Hil- iegersberg of omgeving. Br no. 1600 Cossee. Kleiweg 24. VacantieverbKtven Te huur op de Yeluwe gemeu bileerde huis- en slaapkamer voor dc eerste, derde en vierde week van Augustus. T-v.vrs heel September A, Boo-h-'I, Motet eg F 80. Kierden. Gem. Harderwijk, Va cautie Zeist. Te huur 00 goede stand I gem zitk met 1 a 2 sl.kamers en gebr. v kcu- keii bij kl. gez. voor *»ng 4 pers. a 45.p. w., alles in- begr. ook m. pens, a 5,50 p.p p.d. v.a. 8 Aug. Tessels.hadc- faan 20. Diversen Breuklijders! Last van Uw breuk? Vr, gr. brochure ever hetSeholte's Pat en tl uc1 tb 1» u k - apparaat. Fa Scliolie pr Ma»- ietlaan 53 a. Nrd. Tel 32622. Juridisch Adviesbureau Raad en öaad. Boelerstraat 21B. Ro!.terdam-W. tel 38879 Trnir.l 48, Bus R Kantongerechtza ken. Huur- cn Huisvestingz 1- ken Contracten. Requester» Recherche. Incasso. Informatie Deskundig advies t 2.50. leer dan 25 Jaar vermaken en cpareren we bedden cn boek- •*1 meer dan 32.000 tevreden t-n.. Bed dci»'T-ik er ij Hen. rikscn. Za men hofstraat 29 nieuwe naam voor plantage- regi. Tel. 21992. Beddenmakerij Rcndrlkset» heeft de reputatie van Uw oude bed voor weinig geld een. prachtig nieuw bed te maken. Zamcnhofstraat 29 1 nieuwe naam voor Plantage weg), Tel. 21992. Laat ons Ctv ameublement enz. vakkundig opnieuw stofferen en repareren tegen fabrieks prijzen. Als »»ieuw terug. Beta ling desgewenst tn overleg. Huysmans' Meubelfabriek. Soe- tendaaïseweg i:13. Tel. 41936. Verhuizingen. Voordeligste adres Jan Lubbers, Zoomstraat 75 Tel. 43343 Grote en kleine wagens. Dekens overtrekken, mei sier- steefc zijde, satinet, ook voor nieuwe dekens Dekenovertrek, keru. le Pijnackerstraat 19 v.h Snelle,., a nstraat Telefoon 40051 1st tanden en gebitten in korte Uiö gerepareero met gnrantie Repa Bergweg 347. Telet. 48978. Rotterdam. Singel i!)5 Schiedam Tel 69841 Matrassen, en bedden re pa ratje, meer dan een halve eevw er varing L de Jong. Jac Cats- itraai 46. Tclef 43655 —80944 Bïddennsagazijn Pip na Goud- seruweg 27 Tel 26257 Oudst» bedden magazijn in Rotterdam. Alle reparaties io één dag klaar veren- «I kapok bed 3-de- maker» bijvullen mei Ja- .»pok 1 dag klaar Ver- jwo cn vakkundig adres. Bedocnrn/isjzlin C Uljee, Hooidrift j?9. Tel 34479 tegen zeer lage prijzen Jac. i.duelhuck -dathtnesserdijk 73 Telefoon 34373 en Staten- •ee 5 c Telefoon 49894 Eeo poes in huis U gezellig. Lief jong katertju. gewénd aan Felix' Kattenbrood af te ha len Beikelsdijk 149.' ledeie avond 8 uur Hoofdstad Operette l.v.v. d« v.m- Fritz Kirsch Opet. C'SCHICHTEN AUS DEM WIENERWALD Muziek van KreHter en S)ranss - Pr. f 1.50—t 4.50

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 3