ill Zomerpakje Lie hies brandden in park van Schiedam Liefde met en zonder driehoek is de iiomrim r~ SIMPELMAN door Wim van Wieringerï leeftijd 2-4 jaar ssê Rijnvaart Marktbericht Zaterdag 25 Juli 1953 11 GfVan een onzer redacteuren) AAR-NE zou ik van u verne men, voor welk soort werk u belangstelling hebt. Ik kan u on middellijk leveren: een psychologi sche roman, een detectiveboek, een bundel poëzie, een filosofisch werk, en twee zgn. vrouwenlevens, waar van een in het ziekenhuis. Ook be kwaam ik mij de laatste tij d op meer serieuze gebieden als de won deren der schepping." Aldus een yan de duizenden brieven, die per jaar bij de Nederlandseuitgeve rijen binnen komen. Het schrijven is een minstens even f er vent beoefende liefhebbe rij als het vissen. Laag geschat ko men er alleen in Nederland niet minder dan vijf boeken klaar per dag! Velen daarvan beslaan drie tot vijfhonderd dicht getypte foliovel len. Men vindt de schrijvers in al le rangen, standen en leeftijden. „Zoals u ziet is de draad die door het geheel loopt, de benadering van het levensgeheim", schrijft een vijf tienjarige H.B.S.-er. en een ge- pensionneerde agent van politie meldt: ..Gelieve hierbij aan te tref fen, mijn werk „Levensdwang", waarin de oorsprong van het heelal op een geheel nieuwe wijze wordt belicht." T J IT de kaartsystemen van twee v Srote uitgeverijen, die ik voor u mocht door kijken blijkt dat ver reweg het grootste gedeelte der totale productie komt van schrij vende mevrouwen. Zij schrijven voornamelijk over de liefde. Als het over een driehoeksverhouding gaat heten de boeken: Tussen Twee Vuren, Wijkende Levenslijnen. Schepen op Drift, Kruispunt der wegen. Het Duivels Begeren, Myra. Eveline, of De Mens WiktGaat het om liefde zonder driehoek, dan heten ze: Myra, Eveline. Nacht der Oase, Intermezzo in Tunis, De Dro mer uit het Dal. Het Duivels Bege ren, of De Mens WiktWordt de de liefde echter behandeld in ver band met familieveten, standsver schil of anderszins moeilijk te over bruggen kloven, dan heten ze meestal: Het Leven Gaat Verder, Het Leven, Leven, Leef, Vergeet en Leef. Durf te Leven, of De Mens Wikt.... Gaat het meer over de consequenties van de liefde, dan heten ze:. Het Leven Ontdekt, Het Leven Ontsluierd. Het Leven Ont luisterd, Het Leven In Ere Her steld, Het Leven in de Knop Ge- biusen. of De Mens Wikt De productie van boerenromans loopt terug, maar is nog steeds formidabel. Ze heten Het Dampt in Gindse Velden, Werkende Han den. Oogst, Vroege Oogst, Late Oogst, Rijpende Oogst. Mislukte Oogst, en De Mens Wikt. Dan kun je alles verkopen, zult u zeggen. Maar dat is niet waar. Geen mens weet hoe het komt, maar de boekhandel reageert en bloc. Na tien boekhandelE bezocht te hebben weet je pas of je een boek, waarvan geen uitgever en geen boekhandelaar kan voorspel len of het mogelijkheden had, ver koopt of niet. Er zijn wel een aantal uitgevers wijsheden. Een er van is dat je een boek over de bezetting met geen tien stokken meer de deur uit krijgt. Betekent dit dat ik nu geen boeken over de bezetting meer uit zal geven? Geen kwestie van! Mor gen brengt de post misschien een boek over dc bezetting dat tien maal zo goed is als de rest. Op h<*t oeenblik doen over de hele linie de boeken over sexuele ven over het Duivelseiland. moeilijkheden en de reisverhalen het goed. Denkt u dat ik nu een boek over sexuele moeilijkheden of een reisverhaal uit ga geven? Neen, want als ik er mee op de markt kom heeft iedereen net al een boek over sexuele moeilijkheden en een reisverhaal gekocht. Maar laat ik niet te stellig zijn in mijn bewerin gen. Misschien krijg ik morgen hét reisverhaal toegestuurd, en dan geef ik het natuurlijk uit, want dat kan ik altijd verkopen. Hoe ik weet welk reisverhaal hét reisverhaal is? Dat voel ik. Als ik het in handen krijg voel ik het onmiddellijk. Dan gaan we het uit geven: een reeks van technische en administratieve handelingen worden verricht, en gedurende de maanden dat dit duurt voel ik de zekerheid "uit mij weg zakken, tot ik met een afschuwelijke zekerheid opnieuw weet wat ik u hier als uitgevers wijsheid sta te vertellen: dat nooit iemand weet of een reisverhaal hét reisverhaal is." Het boeken schrijven is een tra gische huis-industrie. Slechts een te verwaarlozen percentage van de milli oenen arbeidsuren die er jaar lijks in worden gestoken, wordt be loond met uitgave. Intussen begint cvp dit zelfde ogenblik mevrouw Scherings-Hui- zinga te Grevezand aan het eerste hoofdstuk van „De Oudemongshoe- ve" en denkt genietend hoe de buurvrouw op zal kijken als plot seling blijkt dat ze haar hele leven naast een genie heeft gewoond. En ze heeft gelijk. Want Emily Brönte was ook een mevrouw op een dorp, die op een goede dag over een hoe ve ging schrijven. Remarque kreeg zijn wereldberoemde „Van Het Wes telijk Front Geen Nieuws" van ze ven uitgevers retour. En niemand weet of de postbode van Lutjebroek niet de definitieve roman zal schrij- ffatgi OM onbezorgd van de vacantie te kunnen genieten, hebben wij Wf AAROM Wordt het ene boek v uitgegeven, en honderd ande re niet? De directeur van de Uit geverij De Bezige Bij, de heer W, Schouten maakt 'n hulpeloos gebaar. „Van geeo enkel boek dat niet van 'c bekende schrijver is, weet je of 't verkocht zal worden." zegt hij. „Wij hangen in hoge mate af van wat de boekhandel neemt. De boekhande laren weten evenmin of een boek verkocht zal worden, en er is bo vendien meestal tijd noch gelegen heid om te lezen wat ze door ons aangeboden krijgen. t>oor onze - peuters dit keer een aardig zomerstclletje. De somen in het rugpandje voor sluiting worden omgevouwen, daarna het zoompje aan de onder kant - en vervolgens worden de schouder- en zijnaadjes dichtpestikt. De zijnaden van het broekje wor den ook dichtgestikt. doch. hierbij wordt 12 cm aan beide kanten open gelaten voor dt splitjes. Deze split- jes worden afgewerkt met een recht biesje van dezelfde stoj. De bo venkant van het broekje, zowel voor- als achterpand, wordt nu ge rimpeld en het voorpandje van net broekje wordt aan het voorlijf je ge naaid. Aan het achterpandje xuordt een bandje gezet, dat opzij met 2 knopen sluit. Vervolgens worden de pijpjes gezoomd en hierin wordt elastiek geregen. Als laatst worden de zakjes op het broekje genaaid De armsgaten van het bovenlijfje worden afgewerkt met een schuine bies, het halsje met een rechte. De bies wordt 'aan de goede kant op gestiktnaar binnen geslagen en vervolgens tegengezoomd. Van de bolero stikken wij schor der- en zijnaadjes dicht, eveneens het naadje van de mouwtjes. De mouwtjes boven en onder rimpelen, de manchetjes eraan zetten en de u,Jt maken voor de kleumer. mouwtjes inzetten. De bolero kan Afgenaaid aan ons kantoor 5e- in het. rond worden afgewerkt met „iTa?? varl dit patroon een schuine bies van dezelfde stof. s!eckts j 0.35. Franco toezending per Benmosto, u» - van So ent Per post gelieve u ons een postiois- Het resultaat ts, dat V t»an eert sei toe te zenden van fö.50 met ver- goedkoop lapje katoen een aardig melding welke maat gewenst wordt. In het kader na» ?ret Vncantie- féest. 1957 heeft rfo .Ir"'»irr3fiw<e- f|r- meenaeftap de rerlichting van hm. Julianapark ter hond genomen. Ge durende de gehele maand Augustus zullen we er kunnen genieten ra» een lichtjestijn. irflnrm heel het park is betrokken. Beeldhouwwerken wan bekende Nederlandse kunstenaars zullen op de gazons eti tussen het groen prijken. j Nadat de verlichting a[ eens een enkele maal •rrfeeltc!ijle tres ont- i stoken heeft alles gisteravond laat I voor het eerst procfgcbrand, 'l Ef- fort. was uitstekend, ondanks het nog niet geheel juist opstellen can i de bWirhringsfirnamentew. Vooral fn de grote midd.enlaan, mei het beetd j van Pieter S'nrrpreld op de achter- j grond, kon warden genoten can een 1 prachtig kleuren eest. Bij een rondwandeling kon reeds enigszins reorder: tc-rrated höê t groot mits het weer niet te i slecht is de belangstelling zal j kunnen zijn, Baten óp de rotonde is de theeschcnkerij reeds ingericht. I Wanneer straks ook de draaiende, oerlichte fontein in de grote vijver zal zijn aangebracht, krijgt men vooral van dit hoogste punt een 1 weids uitzicht. Aangekomen schepen 24 JULI BATAVIER 3 Londen Jobskade Ktgd. RLL; ALBERT Londen Dordrecht sigd. Mauritz; AIRE Goole Merwehaven W.Z. stg. Hud. Pi eters; WALCHEREN Swan sea Merwehaven 3e gat kolen SSM; PURFIN A Tunisie Gonfreviile Pernis £e Petr haven benzine Ruys; MERAK N. Londen Pelgrimskade ledig Nigoeo: RI- ZE Londen IJ sethaven A nth. Veder; WALEN8URGH Middlesbro Merweha ven stgd Muller: BURBANK VICTORY Houston Foqrtcrshaven Lykes Line: AURAY Duinkerken Merwehaven C.Sw stg Reunis: AMERICAN ATTORNEY New York Merwehaven stK. USL: AS. PEN Lu lea Waalhaven T.H.B. erts Hud- Veder: CUMULUS (weerschipi Atlanti sche Oceaan Parkkade Nigoco; PRIN SES BEATRIX Harwich Hoek van Hot- land; DUNMOIR Middlesbro Waalhaven T.H.B. kolen Damco: CALTEX OSLO Glasgow Pernis CaHex ledig Olie Scheepvaart: TAURUS Hult 2e Katha- ven Velt stg. Holscher: STBONGA Bre men Maashaven NZ stg. Anth. Veder: BOHUS Norrkoping Dordrecht erts SEAM: ALHENA Bah ia Lekhaven TKB stg Nigoco; EEMS Hamina Spoorstaven hout Wagenborg: BLUE BOY" Boston Maassluis ledig Muller Reitsma; STEIN- HOFT Hernosand IJseliiaven cellulose. Van Udem SIBAJAK Melbourne Sehie- haven stg. Kon Rolt. Lloyd: GR ON LAND Sidon pernis Esso olie Anth. Ve der: BIRKA Sundsvall Lekkade stgd. Burger. 25 JULI VILNU5 Leningrad Maashaven lï graan Van Uden; CITY OF PORT ELI SABETH Betra Merwehaven C. Sw. stg. Hoyman; JOK.URM.4r Zaandam Pernts -e petr. ledig Verma&s; NORDEST Gon- freville Schiedam Wilh. olie Vola Tran sport: VASAHOLM Khorramshar Lek haven T.H.B. stg. Corneldcr; VLIER Lissabon Merwehaven W.Z. stg Hud. Pieters per slbt. Argus: DIDO Amster dam Lekhaven stg Hud. Veder; KATE OLTMANN Hamburg Schichaven stgd. Wambersie; HANS BORNHOFEN" Yer- sey Parkhaven ledig Muller: SKOTAAS Amsterdam Pernis B.P.M. ledig Van Ommeren; SHERINGHAM Harwich Merwehaven W.Z. stg. Hud. Pieters: ATLAS Amsterdam Lekhaven O.Z. stg. Hud. Veder; NO.ORDSTAD 'Antwerpen Lekkade stg Burger: FIDUCIA Boston Maassluis ledig Ripmeester; AMSTER DAM Harwich Hoek van Holland: BRI TISH PURPOSE Grangemouth Pernis B.P.M olie Van Ommeren: ORANJE NASSAU Harwich Hoek van Holland. BRANDARIS. Londen Leiden stgri In- votra: VESTA, Bordeaux Dordrecht hout Mauritz: RIJNDAM, New York Withel- minakade pass. H.A.L.; JOHN CHAN- DRÏS, Antwerpen RDM boei 6 ledig Rott. Steam: STELLA, Londen 2 Kathav. VKM aarde Oudkerk; NORMANDIA, Gothenburg IJselhav. W.Z. stgd Kuyper v. Dam en Smeer; MAGNA, Ackay Waalhav. erts Ruys. Nederlandse schepen op weg naar Rotterdam AALSUM van Calcutta 25 te Suez: ALHENA 24 's avonds te Rotterdam; ATLAS 25 te Rotterdam: ALDERAMIN 25 v.m. van de Weser via Antwerpen: AIvJA van Grangemouth naar Dordt pass. 25 v.m, dwars van de Tyne; AALS- DIJK van Galveston via Antwerpen 24 op 600 mijl N.W. van Azoren: AVER DIJK van Havana via Havre pass. 24 nam. Noordelijk van Bermuda's: ALU- DRA van Muscat pass. 25 Massawah nr. Suez: ALIOTH van Buenos Aires pass. 25 Maceio naar Recife. ARNOUDSPOLDER 25 v. Oporto. BIRMINGHAM v. Hull 26 v.m. 6.30 uur verwacht. DIDO 25 te Rotterdam. GAASTERKERK van Japan via Cadiz pass. 25 Bizerta. HENRICA 25 V. Swansea: HATHOR 25 nam. te P'dam. JULIA MARY van Port Lyautey 25 in de Golf van Biscay?. JO 25 nam. te Maassluis- KEMPHAAN 25 v. Hull. LEKHAVEN van Australië 25 te Suez: LANGKOEAS van Java pass. 25 Malta: LISSEKERK van Bahrein 25 nam. bJj Ouessant 27 nam. 3 uur te Antwerpen verwacht: LOENERKERK van Chiila- gong via Antwerpen pass. 25 Malta: LA- REJiBERG van Morpbo'-baai pass. 24 's avonds Noordelijk v~ii Benghazi. LANGKOEAS v. Java 2 Aug. vcrw.: LOENTRKERK komr rechtstreeks naar Rottercam; LYDIA v. Barry 26 nam. MELISKEHK van Japan 25 te Genua: MIDSLAND van Grangemouth 25 v.m. verwacht; MUTATIE van Grangemouth 27 verwacht Mauritz) NIOBE van Mantyluoto pass. 25 de Elbe 28 verwacht; NIEUW AMSTER DAM 24 van New York via Southamp ton 1 Aug. verwa ut. PR' *S FREDFRIK HENDRIK van Chicago pass. 25 Seilly 26 v.m. te Ha- vre verwacht: PRINS JOHAN WILLEM i FRISO van Quebec via Cherbourg 25 i v.m op 350 miil Oost van Belle Isle. RIJNDAM 25 te Rotterdam: ROKIN van Swansea 26 v.m-4 uur verwacht. j REMA v. Oostzee pass. 25 Kiel 27 ver- j wacht. j STRIJPE 25 van Londen: SIBAJAK 25 vm te Rotterdam: STAD MAASTRICHT j van Lulea pass. 25 v.m. Aland Eilanden. t TON S van Swansea pass. 25 Lizard j 27 verwacht; TROMPENBURGH van j Hamburg 25 nam. 4 uur verwacht. VESTA van Bordeaux 25 nam. ie Dordt verwacht: VLIER 25 te Rotterdam per •- :,r. Argus we gens een tros in de i - VRYBURGH van Casablanca i man pass. 25 v.m Btirllnsr?: V1R- Gfi an Leith binnenkort verw. (Hoi-: schen. i VROUWEPOLDER. 25 v. Antwerpen. WONOSARI van Java via Genua pass, j 25 Straat Messina. werpen en A'dam 23 bij Azorcn verw. BREDA 24 "s avonds Callao 26 te Mol lend o verw. BAARN 25 v. A dam n. Chili. CALLISTO 26 's avonds te Hull verw.; CAMPHUYS 25 te Priok. vertrekt 29; CELEBES r.. A dam 25 nam. te Colombo; COTTICA n. A'dam 26 te Plymouth ver wacht. DELFT 25 tc Huacho; DOURO 25 te Havre; DALER DIJK pass. 25 vm Grave- send n. Hamburg. DANAE 24 v. A'dam n. Gothenburg. ELMINA n. West Afrika pass. 25 Wes telijk van Lissabon; EOS pass. 25 Kreta n. Lima.sol; ENGGANO 24 v, Karachi 26 te Bombay verw. FLEVO 24 v. Messina h- Oran. GRAVELAND pass. 25 St Paul's Rocks n. Las Palm as en A'dam; GROOTEKERK 25 te A'dam. CORD1AS 24 te Piraeus. HERMES 25 tc Bremen; HAARLEM n. San Juan pass. 24 Noordelijk van Floras lAzorcn); HESTIA n. Gent 2T* op 500 mijl ZW van Kaap Race; HECUBA n. Antwerpen en A'dam 24 op 75 miil N ten O van Mona Eiland; HELENA 23 te Trinidad; HELICON 25 bij Caracnl ten anker: HERSILIA 24 v. Port »u Prince n. A'dam: HYDRA 24 'savonds v. New 'ïork n. Fort au Prince, JAVA 25 te Semarang; JAPARA 24 v. Khorramshar n. Calcutta: JAGERSFON TEIN n. A'dam 24 op 375 mijl ZZW van Cape Palmas; JOHAN VAN OLDEN- •BARNEVELT n. Fremantle 24 op 750 miil West, van Cocos Eilanden. KALOEKOE 24 nm te Sorong; KARI- MATA pass. 25 Massawah n, Colomho en Java: KALIANGET 25 te Sinabang. LIEVE VROUWEKERK 25 te Madras; LEMSTEKKERK pass. 25 Kaap Tencz n. Basrah; LEUVEKERK pass. 25 Wight n. Genua en Calcutta; LOMBOK 26 te Portland Ore verw. LUNA 24 v. Lissabon n. Tanger. MAASDAM 24 te New York. 13 Aug. te R'dam terug; MAAS 25 te A'dam: MAN OER AN pass. 24 nam; Socotra n. Belawan en Java: MAEIEKERK n.Mom- bassa 25 te Genua; MARKEN n. Java 24 's avonds te Port Said; MERWEDE 24 v. Houston 26 te Mobile verw. MAASDAM vertrekt. 27 v. New York n. Hamilton (Bermuda); MUÏDERKERK 24 te Geelong: MIDAS 24 v. Savona naar Tanger, NËRO 26 te Bordeaux verw, ORANJE n. Java 25 te Southampton; OPHtR 25 te Muntok. PRINS MAURITS 24 nam. te Bremen: PLANCIUS 25 te Soerabaja; PRINS FREDERIK WILLEM n. Montreal 24 op Sfii} mijl Oost. van Belie Isle; POSEIDON 24 v. New York n. Curacao. PLATO 24 v. Kopenhagen n. A'dam. ROEBIAH 25 te San Francisco; RID DERKERK pass. 25 Daka- n. Kaapstad; RADJA 24 v. Priok n. Palembang; RIJN LAND pass, 24 's avonds Fernando Noronha n. Montevideo; REYNIERSZ 25 te Makassar. STAD VLAARDrNGEN 27 te Wabana verw.; STAD ALKMAAR pass. 25 v.m. Seilly n. Baltimore; STAD AMSTER DAM 25 te Wabana: STRAAT BANKA 25 te Priok; SALATJGA pass. 25 Cochin n, Bombay; STRABO pass. 25 Casquets n. Gibraltar; SLAMAT n. Belawan en Java 24 np 200 mijl O ten 3 van Socotra; SAMARINDA n. Kaapstad pass. 23 nam, dwars van Amazone Rivier: SCHIEDIJK pass. 25 Miami 27 te New Orleans verw, SARPEDON 25 te A'dam- TJÏMENTENG 25 te East London: TJILUWAH 2ft te Soerabaja; TJTSA- DANE 25 te Penang: TAWALI 25 te Singapore; TOMORl 25 's avonds te Sin gapore: TELAMON 25 te Mirogoane (Haiti): TERNATE pass. 25 Casquèts n, Port. Said en Java; TROMPENBERG 24 te Hamburg; TALISSE n. Genua en Java 25 nam. bij Floras (Azorcn); TEGEL BERG n. Singapore pass, 24 Zuidelijk van Ceylon: TARAKAN n. Java 2ft te Port Said: TIBERIUS 24 's avonds te Hamburg: TITUS 25 te Maracaibo. TAR.A 25 v. Hamhurg n. Antwerpen. van RIEBEECK 25 te Sorong. WAAL 27 te Curacao verw.; WATER MAN pass. 25 Dungeness n. Halifax; WATERLAND n. A'dam 23 te Las Pal mas: WILLEMSTAD 24 v. Madeira n. Plymouth en A'dam: WINTERSWIJK pass. 25 Casquet? n. Puerto Rico; WAI- KELO 25 te Belawan Deli. IJSSEL n. A'dam 25 te Antwerpen. ZIJPENBERG n. Baltimore 24 op 110 mijt W ten N v. Kristiansand; ZONXE- WIJK n. Port Alfred 24 op 700 mijl ZZO van Bermuda's. ZAAN 24 v. Malmö n. Hamina; ZEE- LAND 24 v. Calcutta n. Java. NTS 25 nam. te Amsterdam verwacht JAVA 24 te Cuxhaven; JAN 25 te West Hartlepool: JASON 25 ta Amster dam; JAG A 26 v.m. te Middlesbro ver wacht; JOH. TE VELDE 24 te Lemvig; JORINA 24 te Bowrrcek. KAAP FALGA 25 te Zaandam: KAAP ST. VINCENTS 25 te Newcastle; KUN- LABORI 25 te West Hartlepool. LACRA 25 van Kopenhagen naar Wa- sa; LIES 24 van Biyth naar Sundsvall; LEEMANS pass. 25 v.m. Lagskar Licht schip naar Kemi. MARTHA 24 te Batskarnsnas; MAR TINI 25 van Plymouth naar Algiers: MIRFAK N. 34 van. Cacablanca naar Bordeaux; MËNKAR N' 23 van Maza- gan naar Genua; MIRZAM N. pass. C5 v.m, Ouessant naar Casablanca; MUPH- RID N. 25 v.m. ter rede van OxeJo- sund; M1RACH N, pass. 25 Burlings nr. Rouaan; MAASYM N. 25 te Barry; .MARKAB N. 35 te Rostock: MEGJtEZ N. 2ft te Roche fort; MIRA pass. 25 Borkuin naar Hull; MARNE pass. 25 Texel naar Stockholm: METEOOR 25 nam. te Lon den; MISSOURI 25 te IJmuiden naar Cardiff; MUDO pass. 25 Texel naar Go thenburg; MEIKE 24 van Liverpool naar Dublin; MARKAB Zi van Waterford nr. Ellesmereport; MYFEM 25 van Rotter dam naar Rouaan: MYSON 25 te Ronns- kar; MAYBE 25 te Vlissingen; MARIA THERESIA pass. 25 Brunsbuttel naar Dublin; MA RIETJE B O HM KR 24 dos avonds op de Gironde naar Dakar; ME- TROPOLE pass. 25 Dungeness naar Portsmouth: MARIE CHRiSTINE pass. 25 Dover naar Roscolf; MERAK pass. 25 Dover naar Liverpool; MERWEHAVEN 24 van Rouaan naar Casablanca. NEPTUNUS. 26 tc Grangemouth verw. NOORDERHAVEN, 26 te Helsinki verw. NETTIE. 24 te Norrkoping, NOORDER LICHT, 25 van R'dam n. Helsinki. OLIVIER VAN NOORT, 24 van Mesane n, Londen. OISE. pass. 25 Texel n. Ham burg. OOSTEREËMS. pass. 25 North Channel n. Masnedsund. OCEAAN, pass, •25 Texel n, Londen. PAVO, 24 van Vesteras n. Zaandam- PRIOR. 25 te Mocbylanga. POORTVLIET pass, 25 Casquets n. Agadir. PRINSEN GRACHT, 25 te Stettin. Prima, 23 's av, Antwerpen. PARAMOUNT, pass. 25 Kiel n. Ge fie. PHOENIX, 26 te A'dam verw. PELIKAAN, 24 te Karlstad. REMMERT. pass. 25 Dover n. Hult RUBICON, pass. 25 Kiel n. West Hartle pool. ROSEMARIE, pass. 25 Texel naar Denemarken. RALIABLE, 26 te Emden erw. ROELF, 25 van La Pallice naar A'dam. RIGEL, 25 nam. te A'dam. SPURT 25 van Nemours naar Rns- tolkanaal; SANDETTIE 26 te Boston L. verwacht; SETA5 23 te Gefle: SKALD 23 te Kotka; SPORA 2ft te Nantes: SPES •25 te Amsterdam; SCHIPPERSGRACHT pass 25 Kiel naar Kingslynn; SI AN 25 te Delfzijl naar Groningen: SERVUS 25 te Fort William; SPOLANDA pass. 25 Üungeness naar Bordeaux; STIENTJE MENSINGA pass. 23 Wight naar De troit. TYRO 24 ie Fowey; TAORMINA 34 te Exeter: TEXEL. 25 v.m. te Boston L.; TRIANCA 25 te Flexboro: THEODORA 25 te Plymouth 28 te Billingham verw.; TILLY pass. 25 Ameland naar Ostrand; TRUDE K pass. 25 Brunsbuttel 26 nam, te Zaandam verwacht; THEAN'O 25 te Drogheda; TROMP 24 te Korsnaes. UN1TAS 24 v. de Tyne n. Odense: URANUS pass. 25 Texel n Malmö. VINDICAT ATQUE POLIT 24 te Os- karshamn; VIOD 25 nam. te Middlesbro verw.: VOLHARDING pass. 25 Dover n. Antwerpen; VITESSE 24 te Par. WILLEM BAREN D5Z 24 te Hudifcs- vall; WICKENBURGH pass. 23 Burlings n. Casablanca; WESTERSCHELDE 25 n.m. te Dover; WESTKUST pass. 25 Trcl- leborg n. Leith; WESTLAAN 24 te Ham burg; WtLPO pass. 25 .Bornhelm paar Stuesund; WOTA 25 nam. te A'dam ver wacht: WESTPOLDER 26 v.m. t.e Bavon- ne verw.; WILLY' 24 v. Huil n. Gothen- burg; WESTEREEMS 24 v. A'dam naar - Kotka. ZEELAND 25 te Londen: ZEEVAART! pass. 25 Dover naar Southampton. j r* Gisteren heeft de scheepswerf Bodewes te Millingen. de motor sleepboot Chili aan de Nederland- sche Stoomsleepdien5t vii. P, Smit Jr overgedragen. De Chili is de derde van vier zusterschepen, die donr hun bijzondere technische inrichting, o.m. speciaal voor het manoeuvreren met zeer grote zee schepen in de havens en op de ri viereen aparte plaats innemen in de vloot van Smitsiepers. De vier de sleepboot. Engeland, geheten, ligt nog bij Bodewes op de helling. Venvacht wordt, dat dit schip aan het eind van het jaar kan worden afgeleverd. f,* De scheepswerf H- C. Stülcke Sohn te Hamburg heeft aan de In donesische regering het zeilend op leidingsschip Dewarutji overgedra gen- De schocnerbark. die plaats biedt aan een 22-koppige beman ning en 72 leerlingen, heeft tijdens een proeftocht Op de Noordzee met volle zeilen een snelheid van 12.S mijl behaald. Het schip voert maxi maal 1091 vierkante meter zeil en is bovendien uitgerust met een R00 pk MAN"-motor. Onder bevel van een Duitse kapitein zal het schip via het Suezkanaal. naar Soerabaja varen. Sleepvaart Korte Vaart Grote Vaart ALCHIBA pass. 23 Fernando Noronha n. Montevideo; ALCENIB 25 te Reciie: ARNED1JK 24 nam. Ie Antwerpen; I AGAMEMNON 23 te Ciudad Trujillo; APPlNGEDIJK pass. 25 Ouessant naar Lissabon cn Havana; AARDIJK naar Houston 25 te Antwerpen; AAGTFKERK j pass. 24 's avonds Ouessant n. Genua t j Japan; ARGOS 23 te Piraeus; AMSTEL- VA APV 28 te A'dam verw.; AMSTEL- KROON pass. 24 Addu A toll rMaladivrni j n. Mauritius; AMSTELTOREN 24 nam. te Zanzibar; ALDABI n. Rio dc Janeiro j 25 nam. bij Kaap Verdtsche Ftlanden; i ALPHA CC A 25 v. New Y'ork n. Trinidad i en Buenos Aires: AMSTELPAFK naar Engeland 24 op 220 mijl Oost. van Fe tic Islë. ANNENKEBK 25 te Lorenzo Mar- ques: ARKLLD1JK 25 te Baltimore; I AMSTELDIEP 25 te Antwerpen. AM.PENAN pass. 25 Aden n. Bahrain: ALBLASSERDIJK 24 te New Orleans: AMMERSKERK 25 v. HonBkcuis naar Takubar; ANDIJK 24 te Londen: ARENDSDUK 24^v. Ilheos n- New York; AMOR pasc. 2s Gibtailnr r». LissalK>ri. BAUD 25 te Singapore; BALI n. New- York 25 te Djibouti; BLIJ DEN DIJK n. New York pass. 24 Noordelijk v. A/oren; BOISSEVAIN 26 te Singapore verw.; BONAIRE 27 v.m. te Barbados verw.; BOSCHFONTEIN n. Genua en A'dam pass. 25 dwars v. Napels; BORNEO pass. 25 Singapore n. Belawan Dell; BLOM- MERSDIJK 21 v. Boston Mass 26 te Philadelphia verw.; BOSKOOP n. Ant- AÜM. NELSON n. Dordt 25 te Ktel; ANNA SYLVIA 24 v. A'dam n. Dubün; ATT S. pass. 25 Portland n. Garston; ABEL TASMAN pass. 25 Kiel n. Stock- I holm; AMAZONE pass. 24 run Lindesnes I n, Manchester; APPINGEDAM pass. 25 I Burlings n. Bougie: ANTONIE pass. 24 Brunsbuttel n. Haarlem: AUDACIA 23 v. Reykjavik n. Bilbao; ALICE 23 te j Southampton; ARIES 23 te Barrow. ATLANTIC 24 te Newburgh; ALI S. 23 j te Antwerpen: AKTJO 24 v. Fur naar I Colchester; ALGARVE 25 te. Lissabon, BORNEO 26 te West Hartlepool ver wacht. BINNENHAVEN 25 te Casaotan- iia; BU.L S 25 )e Antwerpen; ROI7N- RIF 26 te Londen verwacht: BREE- ZAND naar Liverpool 25 te Hoe< van Holland;'BREM pass. 23 Oporto 26 te Lissabon verwacht; BALTIC 23 te Lon den; BROUWERSGRACHT pass. tij Kiel naar Amsterdam; RRINDA 25 te Ant werpen; BEEKBERGEN 25 's avonds te Teignomoulh: bERNISSE 25 te Tunis. CORN. HOUTMAN 25 van Antwerpen naar Rostock: CELEBES pass 25 Opor to na.r Sillnth: CASANA pass. 23 Tt-xe". naar Kopenhajfrn; CRESCENDO 23 t.e Gent; CARPO pass. 23 Dun sen ess naar Drogtieda: CONF1ANCE 23 "te Delfziit; CORNELIA 9 II pass. 25 Kiel naar Lr Roche lie. COOLHAVEN naar Boston L j 25 v.m. op 35 mi.il West van Gibraltar; CONDOR 2ft te Blyt.il; CAPRI 21 te Lonrlen: CONTACT 24 van Amsterdam naar Kotka. DOMBURGH, 24 van Casablanca n. Bordeaux. DRIEBERGEN. 23 van Delf zijl n. Bremen. DOKLAAN. 25 v. IJmui- den n. Waterford. DRIE GEBROEDERS. 26 te Drammen verw. DUIVELAND, 25 te A'dam. DENl. 26 te Concarneau ver- waqht. DEO GLORIA, pass. 25 Gedser i n. ttelsmgfors. DRITTURA. 22 te Rostock. DEP A, 23 van Groningen naar Sunderland. DOLLARD, 25 van Sunder- I land n, Omiston EBAN 23 te Newrastle; EREBUS 23 te Antwerpen.- ELLEtl'OUTSDIJK pass. 23 Lii-.ard n, Antwerpen; EQUATOR 22 v. Detroit n. Hamilton; ELISA 24 v. Casa- i hlanca n. Ma seil'r. E. EN A. SCHEER 21 te Izafjord; FM ERGO 23 te Portreath. FRIESLAND 23 te Odense: FEROCIA 25 ie Gyon; FRANS 27 te Oslo verw.; FOLLONICA 25 te Antwerpen; FRANK A II 22 v Barry n. Huelva; FREM 23 te Karlstad: FTDUClA 25 v. Maassluis n. Boston L. GAASTER LA ND 25 v. Harlingen naar Norrkopir.E HAST IV 25 ?e Rouaan: KONDSRUG 24 v. Liverpool n. Cork; HEEMSKERK 25 V. Viissinpen n. Halmstart; HAGNO 1 pas*! 25 Dover n. Dnhlin. HARTEL 23 te Antwerpen: HEERENGPACHT rass. 25 Rorkum 26 te A'dam verw.: HAST V 24 te Londen: HENRY" DENNY' 24 te Cork; HELVETIA 23 te Middlesbro: I HEBE NOBEL 25 te Grangemouth. 1 INSP. MELLEMA 23 te Gaston; IRE- 1 Tankv-aart ALETTA 2t 's avonds tp Pladjoe: ADIN- DA n. Haiphong 24 nam. op 3bO rr.yl Z. I van Saigon; ARMÏLLA 25 te Lienchten. CALTEX UTRECHT pass. 25 v.m. Cy- pms n. Pernis: CALTEX DELFT pass. 25 Casquets 26 Ie Pernis verw.: CALTEX NEDERLAND pass. 25 Algiers n. Sidon.: j CALTEX PERNIS pass. 25 Ouessant 26,'27 te Pernis vprxv CALTEX THE HAGUE oass. 25 Malta n. Pernis: CALTEX LEI- L EN, pass- 25 Casquets n. Sidon: CLEO- DORA pass. 25 Small's n. St an low: CLA VE.,LA n. Kaapstad 24 op 100 mul Z W. van Teneritfe: CHAM A pass. 25 Aden n. Engeland: CERONIA n. Perms 24 op 575 mijl Z.O. ten O. van Bermuda's. CLEODORA 25 nam. te Stanlow; CORBIE B. 24 t.e Dakar. DILIGENT IA 25 van port. Lyautev naar Dakar. i ERINNA n. Curacao 24 op 300 mil! Z.W. ten W. van Ouessant; ESSO DEN HAAG 31 v.m. 11 uur te Pernis verw.: ETREMA Singapore 24 op 325 mijl j Z.Z.W. van Kararht- i FEIJPES 25 te Padang. I HAROLD 25 van Vlaardmgen naar Brake. i INGEBORG pass. 25 Dover naar Brog. heda. i LEENDERT B- i.ass. 25 Dover naar j Casablanca. j MARCELLA 25 te Gonfreville; MAR- PESSA 25 nam. te Balik Papan ver\ MALEA 25 te Thameshaven: MURENA pass. 24 Mmikoy n. Mena al Ahmadi. MERCURIUS 25 van Leixoes naar Londen: MONICA 25 te Belfast. ONDINA 24 v. Pladioe n. Soerabaja: OVULA n. Curacao 24 on 900 mill o. ten Z. van Rcrife. OLEUM 24 te Middlesbro. PERNA 24 nam. v. Miri n. Sjnganore. STANVAC BEN A KAT 24 nam', v. Soengei Gerong n. Belawan TANKHAVEN I 25 te Soengei Gerong: TANK HAVEN II n, Soengei Gerong pass. 23 dwars van Tringavo (Malaya); TARIA pass. 25 nam. Ras a! Hadd naar j Bahrein. WOENSDRECHT pass. 24/25 's nachts j Aden n. Singapore. i Buitenlandse schepen op weg naar Rotterdam ANTONIS 26 v.m. 8 uur verw. Oud- kerk lARA WAK v. Puerto Earno* 26 I nam. 8 uur verw. (Muller); ASGARD v, i Sundsvall 26 v.m. te Dordt verwacht; i ALFRED PORR v. Fagervik 26 venv. i lOudkerk i. AKKA v. Lulea 26 verw. i (Hud. Vedert. i BER.ND LFONHARD v. Melilla bm- I nenknrt. verw. (SEAM); BRINTON i LYKES v. New Orleans via Bremen 24 i v.m. 8 uur in Wesermnnding aan de I grond; BRA VORE v. Warnemunde 28 1 verw. iBurger); BABY BROEVIG van i Wamerïiundr 26 verw. CASTILLO MOMBALTRAN v. Melilla i binnenkort verw. (SEAM). DANIEL RORCHARDT v. Haifa bin- i nenkort verw. (Vinkev. ESCHERSHEIM v, Oxelosttnd binnen kort verw. iSEAM)ELLENSBORG v. Stettin 28 verw, t Neer Ian dia); EJNAR KITTELSA 25 nam. 7 uur verw. GLEN ROY 25 nam. te R'dam (V,evert HERMAN FHITZEN v. Oxelosund'bin- KONDOR v. Kotha 28 verw. (Burger). LFCKO v. Stockholm binnenkort ver- w. (Van Esi; LY'NX v. Bergen 27 vcrw. Burgen STA V ROS CO UMAX "ARCS 27 's a v. TUSNA v, Karlsha n 28 verwacht (Burger). VALIANT v. Dakar 25 nam ve-w iSoet Fekkes); VIRGO v. Kotka 26 ver wacht (Burger). EBKO 24's avonds voor de Waterweg m.s. Vlier overgegeven, aan slbt Argus, daarna naar Portland. HÜMBER met zuiger en bak 25 van Geelong n- Sydney. OCEAAN n. Portland 24 nam. bij licht schip Noord Hinder. SCHELDE 25 te Scheven in gen. TYNE met 2uiger en. bak naar Haif3 24 te Cadiz. WALCHEREN 24 nam. 2.15 uur uit de Waterweg n. Hostock; WITTE ZEE met baggermolen en bak n. Aden op 150 mijl Z.W, van Ouessant. WAARNEMINGEN Luchtdruk 1016,6: wind Z.Z.O 3; tem peratuur 21.3; maximum temperatuur 23.0 gistermiddag 4 uur; min. tempera tuur 14.8 hedenmorgen 3.30 uur; weers gesteldheid: licht bewolkt. RIJNWATERSTANDEN Arnhem 919 —10; Eefdp. TJssel 434 -3: Deventer 330 +3: Monsin 555 5; Visee 4970; Borgharen 3962 —3: Beïfeld 1102 -r26; Grave heneden de sluis 464 —10. 26 JuU. Hoog water te Rotterdam le tij 4.17 2e tij 16.36. 27 JuU. Hoog water te Rotterdam le tl) -Za ze Ui 17.23. Opvaart 24 Jtilt vóór 13 uur naar Duitsland; Lek. Van Oosten: Aleida, Scholing; Nova Cura, Vrieswijk; Rupel, Stevens; Bulgerstem, Bezemen Franziska. Van l.oock; Aster. Nau weiaars; Schouwen, v. d Vlag; Rjo, De Looff; Exprass 9. Weisenburger; Actief Dekker; Alt, Bor. ger; Wijkdienst 3. Van Drost; Roma, v. d. Have: Maria z. Van Rossum; Luc„ tor, Hoekema; En Avant 22. Wagenma ker; De Goede Verwachting, De Vries; Lea, Cop; Rh cn us 142. Klcë: Avontuur, Schoenmakers; Luise Wei ter t. Bohstedt: Cem 5. Joeie: Eiaerr Kleinmann; Feal 2, Graporn; Hilligscna, Drost: Rebox, Scnoutcrt: Poortvliet, Oosterwijk: Toja, Palet: Maryke, Gerrits: Lizei. Niebeer: Express 2- HarenJcker; Viamala, Ken- 'ers: Dankbaarheid, Leininga; Vios» Onstwedder: Ambulant zoutman: Navis Leenders; Stormvogel. De Wit; Jsquar, Wilde: Regina. Kiepe; Stella Mans, Ds Jonge Elms, Wemmrhnven; Notre Dam* des Dunes. Venneman; Wisand. De Boer Liberty. Joosten; Verandering, Messen- dorp: Cem 2. Joeie: Zeio. Adriaansen. Sanara 119. Leenman; Hout Brlon. Wan!: Hamel 1(1. S tender: Hap iet 86- Kohmann; Essen, Knher; Eduard, Zui- dema.. Esperanto. Pols: Risico Dui- zendstra: Sagittaira. Ebiing: Haniel 95. Ooyen; Marie, Vos: Neumhl. Kumpf: Albania. Bosman; Antoon v.'d. Staay; Arno'd, Van Wyek- Parto is_ *t3n naar Bazel; Hammonia. Valkenburg; Candria, Steffing: Born. Gausch; Ktger, Kleinmann; Lek, Van Oosten; Neska 20. Blom, Afvaart; naar Duitsland Harmon ia 3, Renmngs; San Antonio, Urmetzer: Wil ly, Dingen; Veur Meinen; Rinda Van Dijk: F ra mar, Spruyt; Beta. Sluis": Ge rard, Egberts; Mam. Klei pas: Vulcaan 35. Van Lopik; Johan, Kboynun; Car pentaria, Brugts; Pochelbron. Hommel; Munnin, Jacob Nassovia, Vermeulen; Marga. Fetsing; Anna Luise Bathe; Damco 46. De Ruiter; Edelweiss 31. Ha- goort; Vlissingen, v. d. Dussen: R. Kar- cber 32. Metzgef; Tertia, Koppens, P03- to. Bonten; Vulcaan 105, Joosten; Lin da via. Van Deurzen; Arensria. Szer- binski; Limburg;». VersLtis; naar Hengelo Adriana z, v, d. Linden; rtt. Brouwen shaven Morgenster. Speel;*-; naar Emmeloord Jannetje. Touwen; naar Apeldoorn Hermina, Te Pest; naor Amsterdam Piurd. Lieseeang; naar Óm. men Risico, Hoeve; Sophia, Stuurman; Semper Spera, Ridderkerk; Snen. Ham stra; naar Zwolle Rival, Gosetn; naar Nijmegen Westfalen. Kraan; naar Krim pe oerwaard Verandering. De Wisrdt; naar Dordt Beatrix. Kluwen: naar Hee renveen Bi val Van Veen; naar Vrees wijk Maris Stella, v. Rossiim; nr. S'.een. wijk Wichertje Tulp; naar Putterïhock Ruja, Gijshertsch: naar Hengelo Ma- chne, Brumsma: naar Haarlem Gerplo, v d Graaf; naar Hengelo Gecrtruidx, Arntz: naar Apeldoorn Spera. R'.kzian; naar Den Helder Johanna, v. d Lindtr.; naar Dordt Charttas, Yr:sser; naar cïarn Lur.ern, Olieslagers: naar Sehelohoek Damco A3. Van Slooten; naar Den Hang z>t, Augustinus. Tonissen; naar Lobrh Dankbaarheid. Brorken; naar St An toni Us, De Beyer; near g -i r An ja. Feenstra; naar Rozendaal Fd;..v.i Jan De Boer: nr ir Temeuzen, R-ifoiii- nn, Spier: naar Oosterhnut -Vl-Tta. Dekkers: naar Leek De Tijd Luren Hut; naar Arnhem Soli Deo Gloria. M-.g gclebrtnk: naar België: Tempest, VersUcheT Concordia. Dijkman: Johanna. De Cork' Fluvtale 27, Y'an Deurzen: De Mi:ss.-t Y'erlinden: L. Avenir. De Ve:-m.in: Ti ber, Nauwelaars; Jawi, Thomas; Van- lerius. Van Look; Albert Camermau: Helen 3. Larcoj rn VEILING BR IHC UT RSBlfFj KaskomkomTners a 13— '.9 Idem B 11 —15. idem C 8II: bloemkool te soort 25—65, 2e soort 1925. sU le snort 5 20 12.PO, idem 2e soort 4 104 DP; pLV- glaskomkommers A 8—20, id B 8—14. id. C 8—5 0 Per ]0() shil:r.:"t---.>taten A 40 —73. ld. B 45—65. ld. C .52—72; spitskool 29. rode kool 3—jv stam prin-ORsebnusn 4554; snijbonen 85—196; andijvie 6— selderij 2 10—2.co per 101) bos; komkom- rnerstek 8—22, sla vellen u. per lf>a kg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 4