Gemeente reikt de agenda helpende hand van ons land KONING VOETBAL Schiedam kon het tegen IIHC 2 niet bolwerken A thlctiek beoefen aren wacht drukke tijd TOCHTEN voor PAROOLLEZERS R.K. Kleuterschool aan L. Singelstraat behoeft dringende voorzieningen Laatste week van Jeugd-Jolijt monopolkP Verloor U iets? Uitgang ruilen voor perceel grond Spoorwegovergang Overscliieseweg wordt breder DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Haarlemmers zijn kampioen \r Grote activiteit bij S. V. V.-ers STADSKRONIEK Schiedam tegen RFC Jeugdige dieven aangehouden 9.- J AAN KEILEWEG VERREES Grootste gashouder Geen zorg meer over lage druk van gas Kinderen op laffè wijze bestolen SCHIEDAM Dr. H. Hoekstra Veiling ..Berkel en Rodenrijs" bestaat een halve eeuw 2 Dinsdag 28 JuR 1953 In Maart berichtte het bestuur van de St. WUlitirordusslichting aan het gremeentebestunr, dat de toestand van haar kleuterschool, gelegen aan de Lange SingeMraat 53, door verzakking van dien aard is, dat dringend maatregelen dienen te worden getroffen, Bü een ingesteld onderzoek Is gi bleken, dat Öe koppen van de houten palen, waarop de fundering rust, vt hoven het grondwater staan, wat geen verrassing betekende, aangezien de waterstand in Oud-Mathenesse reeds ruige tientallen van jaren aan het rakken is. Hierop hebben B. en W. kortgeleden nog gewezen in een voor stel betreffende een credïet in verband met het onderzoek naar grondwa terstanden in Oud-Mathenesse. Volgens globale raming zullen de voor zieningen aan de fundering ongeveer f 75.00ft,— kosten. Hierboven komen dan nog de kosten van de restauratie van de school zelf. De school' die bestaat uit 10 loka len en 2 speellokalen, is in 1913 1939 gebouwd op voet van de Regelen voor het verlenen van gel delijke steun ter bevordering van de" bouw en verbouw van bijzondere bewaarscholen. Een hypothecair voorschot, groot, f 209.863.13 t-i (85% van de stich- tingskosten der school") werd in Juli 1921 verleend, van welk voorschot jaarlijks de rente aan de gemeente regelmatig wordt betaald, doch. overeenkomstig voormelde regelen 4— als onderdeel van de jaarlijks door de gemeente verleende bijdra ge ook aan de stichting wordt uit- gekeerd. Bij schrijven van 22 Juni j.l. be- richtte het Bestuur van de S>. Wil- Iibrordusstichting dat de stichting niét bij mach ie is de kosten van het 'herstel te dragen. Men wees érop, dat uitstel van de herstel werkzaamheden een ware catastro phe zou betekenen, daar de toestand van het gebouw met de dag cr5tic ker wordt, in verband waarmede het bestuur gaarne een spoedige beslissing van' de gemeente tege moet zou zien. Bij de behandeling van dit ver- zoek hebben B. 'en W. overwogen, dat wanneer de gemeente zich af zijdig houdt, het gebouw a)s ver loren moet worden beschouwd, zodat dan 10 lokalen en 2 speelloka len aan het kleuteronderwijs, dat tóch al met een groot ruim te-te kort worstelt, zouden worden onttrok ken. Wanneer dit zich thans zou voor doen. zou dit wel uiterst ongelegen komen, aangezien de Rijksregeling op het Kleuteronderwijs, waarop zo lang reeds wordt gewacht, nog niet is jotstand'gekomen, zodat het wel zeer bezwaarlijk zou zijn thans een oplossing voor een dergelijke moeilijkheid te vinden. Zij menen dan ook. dat het op de weg der ge meente Ugt. hierin hulp te bieden èn wel op dezelfde wijze als in ge noemde Regelen is omschreven, nl- $oor aan de stichting een voorschot 'van 35% van de kosten te verlenen. Wederzijdse hulp Daartegenover mag de gemeente op haar beurt verwachten, dat, zo lang het kleuteronderwijs nog niet in zijn geheel algemeen geregeld is. ook de St. WilUbrordusstiehting bereid is van- haar kant hulp te bieden, wanneer het kleuteronder wijs van de gemeente of van andere stichtingen of verenigingen in het gedrang komt. Onze verwachting in dit opzicht is niet beschaamd daar in de ge vallen. welke zich .thans reeds con creet voordoen, de behoefte aan lokaliteiten ten behoeve van het Openbaar en Heroformeerd Kleu teronderwijs. het bestuur zich aan stonds bereid verklaard heeft twee leslokalen en een speellokaal ter beschikking van de gemeente te stellen, ter" verdere toewijzing aan de betrokken organisaties. De laatste week van Jeugd-Jolijt '5 aangebroken. Het programma luidt: 'r Dinsdagavond: Ringsteken én behendjghciciswed- strijd op de Buys Ballotsingel voor de Prinses Beatrixschool. Deeltte- méts(sters) kunnen zijn 14SO 3a* -rigen.'Aanvang half S uur. Woe nsd a ga von d Wielerwedstrijden parcours La'l- ,2e NieuwstraalTuin laan.. De groep •die 35 Juli heeft gereden, komt 7 uur aan de start. Een tweede ploeg start omstreeks 8 uur. Hiervoor kunnen zich nog .deelnemers opgeven aan de au?o v?n de jury Woensdagavond van 7 uur tot half 8. Een aantal jon gens hebben zich opgegeven zonder adreg te vermelden,. Willen deze zich ook "Woensdagavond melden7 De laatste au toped wedstrijd wordt gehouden rond het Fabriplein. Deelnemers f ster s> van 812 jaar kunnen zich bi? de startplaats op- geven. Donderdagavond: Sluitir.gsbijeenkomst op het Plan tage podium. Een bont programma met :"-k kei tocht wordt verzorgd door verschillende organisaties. „Trommen terra Fu Manchu' Onverdroten zetten deze week dr Eu Manchu en Allan Parker hun strijd van hard tegen harder voort in het tweede en laatste deel va" ..De Trórrtmen van Fu Manchu". De macabre Chinees houdt er als lijfgarde een aantal slaven op na. die door middel van een her? operatie onfeilbaar aan zijn beve lende stem gehoorzamen Doch krijgen .almaar de keiharde vuist van Allan o>-- de nens en tuimelen constant in het zand.. Allan slaagt erin. Fu Manchu dit keer te ver slaan. maar even later staat die weer. in de graf"rot van de Khan én hernieuwd zijn belofte om dc volkeren v?n Azië te doen gohopr- zamen aan één man. Fu Manchu moest blijven leven voor een vol gende verfilming van zo'n Sax Rnh- mer verhaal. Paul Vlaanderen?. Fu Manchu's. Sherlock? en hop de he ren nog meer mogen heten te. overleven ai les. T» bevragiwi aan het Hoofdbureau «'3n Politie (tussen s—12.30 uur en 2—5 jun zwembroekje en liaoddoek: herenpjr'ft- mourtaie, parelsnoer. Ie bevragen bij de vinders: Groen' sportkous. Bakker. Bi'eedsiraai 34. sja.i! v. d. Zee. Vlaardingerdijk 4: wit ge haakt broekje, G. Kauwemsn, Riddur- kerkscstraat 33b; manchester Amgpns- jasje. De Roo. Beieriandsestraat 4:-: blauw Jongensjasje. A. E5mekhmj/.t"i. Lekstraat 48b; manchester windjack' Kooiman. N. Maa-str^a! 128; kin der man teltje. A. Smit. Singel 121zwembroekje en handdoek. L Rebcrs, Toiiens-iraa? 2'L geruite kindercape. Crone. P.K.O. wan 83; twee boorden. J. Bonn. Hu Humani st ra at 83b: schakelarmband, A. t-'rviiay. Stationsstraat 31; h e ren por' emonn Van Katwijk, Bi Iderdijks trast 33; wit kinderschoen tie iR.s J. Verhagen. Groe. nelaan 71: kniderschepir. H. v. d. Tem pel. L. Nieuwst ra at 31b: zwart getakt kmderschoentje. Wed. Allewejd. Maj'ia- s'raat 81; blauwe autoped.^ Chr. bTetff. H Stehouwer, Emersves? 5"a: souve- merme®. P Bernard. Van Ostatte la»'1 532: potloods!i.1 per, G de Lange. Fr Kaversctuwidtlaan 17: wit kralen rozen- trans. J. Tilborg. W. Brouwers? raat 2b: "il in rood étui. W. Pruis, van *s-Gra- •nsar.destraat 59. Tengevolge van de demping van de St. Anna Zustergracht' is voor het aan die gracht gelegen be- drijfsperceel van de N.V. W. H. v. d. Toorn's Industriële Onderne mingen een andere situatie ont staan. Dit perceel, voorheen gren zend aan de gracht en door een lang smal pad verbonden met het Gmenewegje, is na de demping di rect aan de verbrede St. Anna Zusterstraat komen te liggen. Voor de N-V. is het van belang, dat de gemeente haar het recht van uitgang naar de St. Anna Zus- j terstraat verleent, i Hiertegen.jver dient de gemeente l u» staat "t-_ worden gesteld de voor de nieuwe straat 'afgestelde rooi lijn. w-elke voor «n-n gedeelte over genoemd bedrijf sperceel loopt, te effectueren. Aan de N.V. is dan ook voorgc la. dat haar een uit gang naar de St. Anna Zusterstraat wordt toegestaan, mits de buiten de rooilijn gele sen grond, een strook van ongeveer 100 m2 «cm niet" wordt afgestaan. De N.V. heeft verklaard met deze regeling accoord te gaan. Burgerlijke Stand Gebcen; M'rgaretha K.. d. van H Satetna en M Woud3Joseph M.. 2. van Th M. Borsboom en R. W. v, d. Kcm- pH: Louis. z. van J. J. t,. v. d. Breek en M. Stolk: In setje, d van F. W. Os- sijforth en H. Schutsp; Come'is, z. van J. Christen en T Hoogland: Johanna C.. a, van C. j, Prein en A. de Graaft: Marin» L„ d. van M. J. den Hartog en I .Levari Hens bergen.: M3rcaretha. ri. v»n j F Knol en A M- KalisvaarT: Jacobs M.. d. van A. G. van Buffelen en A. M. I Alsemg^est. - I Overleden: M J. Blom. 3 maanden; i C-. van Vrk, 58 jr.. vr. van G- J. A. d- Bruiiti; p. v. d. Kruit. 73 jr.: J. Th. I Leuntssen, 91 jr. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Rembrandt-apotheek, Rembrandtlaan 5. Bellen b|j ongeval; G.G. en G,D. Tuinlaan 89- Telefoon 69290. Films: Passage, da- 2 en 8 u: De terug keer van Don Camillo (alle leeft.). Monopole, da. 2, 7, 9 uur: De trommen van Fu Manchu. Aangezien het nog wel minstens vier jaar zal duren alvorens afdoen de maatregelen kunnen worden ge nomen t.a.v. de spoorwegovergang in de Overschieseweg. hebben B. en "W. de moge''ikheid onder ogen gezien om op korte termijn althans enige verlichting te brengen, in de nu toch wel hoogst gevaarlijke si tuatie. Eén van die mogelijkheden tot verbetering is verbreding van de overgang. Na overleg met de Spoor wegen zoals men weet. maakt ook het zR. ophogingsplan nog een punt van bespreking tussen de N.S. en het. gemeentebestuur uit heeft Utrecht laten weten dat voor een bedrag van 25540 de situatie zo kan worden veranderd, dat een rij weg van 6 meter met daarnaast een trottoir van 3 meier breedte, tot stand komt. Van deze kosten komt een bedrag van f 13.775 voor rekening van de gemeente. Dè be drijfskosten van Gemeentewerken en verdere trottoir*a nice brengen de bijdrage van Schiedam nog 2129 omhoog. Voor verbetering van de vervet ting ter plaatse moet nog r..i?s f 650 beschikbaar worden gesteld. Teneinde straks eventueel niet in de knoop te geraken, stellen B. en W. aan de Raad voor. het crediet veiligheidshalve op 17.150 te stel len. Concert ..Harpe Davids" in de Plantage Onder leiding van dirigent. Albert Meii zal de Christ. Harmonie „Har- pe Davids" Woensdagavond concer teren in de Plantage. De aanvang is gesteld op half negen. Het programma omvat de volgen de werken: Koraal: Eén Naam is onze hope; Mars: With Sword and Lance" H. Starke; Ouverture: In het land van de Indra. P. Linckp arr. S. P, v. Leeuwen: Dans-suite G. Boediin: American Patrol. MeachamDel- haye: Ouverture: Dp beide blinden van Toledo. Mehul arr. G, Mo I: Mars: Saint Triphon". Ney. Op verzoek zal r.og worden uit gevoerd de Espara-waJssuite van Waldteufel. De drumband v'?n ..Har ps Davids" zal aan dit concert me dewerken en ook solonummers ten gehore brengen. .Vierdaa^è.'tippelaars D® beid® Srhipdams» wandelaars. d« heren W. var». Nnortwjjk en C. Tb. Mid dendorp. hebben de Vierdagse Afstands marsen re Nijmegen voor de tiende maal met succes afgelegd. 2260. Het vlaggeschip brandt nu fel en men ziet in .dat het niet te behouden zal zijn Aan gekomen in de baaJ van het eiland, waar de vreemde langpotige roof vogels van de rotspunten af toekijken wie daar hun gestoorde rust ver breekt. wordt een twee de boot gestreken Met een bezwaard hart gaan Don Juan en zijn mensen aan boord van het kleine schip en zij laten de brandende en cokende ..Esmeralda' drijven Hei zwalkt recht op de rat sen aan en Don Juan ziei haar tussen twee rotsen terecht komen, waar zij bekneld raakt en een roemloos einde teeemoel valt Terwijl de grote vogels krijsend boven de gauw duidelijk; zij kunnen hier met t gaat Maar het heeft geen zin nog langer stil te haai vliegen, roeit de bemanning het kleine er groeit niets, dat als leeftocht z staan bij wat. niet meer te redden is Men moet scheepje rond het barre oord, maar het wordt dienen, bet eiland gaan verkennen en zien of er te leven HÉÉFT NU RUST Geniet in deze tijd van de prachtige stripboekjes KICK WILSTRA, DE WONDERM1DVOOR, prijs slechts GO cent KETELBINKIE EN HET VOETBALSYSTEEM, prtfs slechts 55 cent Vpvkrtigbaai bij de administratie, bezorgers, en agenten van dit blad. Tevens bij de boekhandel en kiosken. De komende weken staan er voor I de athleliek-beoefenaars in onze stad diverse belangrijke gebeurtenis- sen op hot programma, j Op Zondag 2 Augustus komt de Belgische athletiekclub ..Lyra" op j bezoek foij de athletiek-afdeling van SVV. Op deze Zondagmiddag wordt j op het SW-terrcin een wedstrijd ge- houden met deze sterke athletiek- club uit Lier cn de Rotterdamse ath- j letiekclub DOS. Ook deze ploeg bezit prominente at hielen, zodat de'SVV- athlctickploeg het boste beentje zal die?icn voor te zetten om de sterke tegenstanders behoorlijk partij te ge ven. Er zullen ongetwijfeld in teres- ran te athlctiekmimmcrs te zien zijn. Op 9 Augustus organiseert de ath- letiek-afdeling van SW een natio- I r.ale 25 K.M, hardloopwedstrijd, die i al? laatste voor-wedstrijd beschouwt i wordt voor de nationale Marathon- i race. zodat men aan de start van deze S 25 K-M. ongetwijfeld alle bekende Hef- teös Zaterdagmiddag druk en kleurrijk op Bet Schooltwnencom plex aan de Vlaarriinge.rclijk, Hon derden jongens en meisje* uit de drie hoogste klassen rm de h.ge- re. school wed'jeerden er met hitn mooiste bloetue». Nederlandse super-lange afstandlo pers zal zien verschijnen, w.o. zeker de Nederlandse kampioen Janus van der Zande uit Halsteren en zijn club genoot Konings. terwijl ook de Am sterdammer J. O verdijk, ex-Neder lands kampioen, wel weer zal starten. De SVV-athleet Frans de Groot zal op deze afstand de Schiedamse kleu ren verdedigen, zodat een heftig duel te verwachten is. Het parcours van deze 25 K.M. zal worden uitgezet door de Gorzen en het Westen van i Schiedam. Het zal vijf maal wor- den gelopen. j Zaterdag 8 Augustus vertrekt een sterke wedstrijd ploeg van SW naar Engeland voor haar bezoek aan de r ir. Schiedam reeds bekende Londen- se athletiekclub van de Heme Hill Harriers. Er staat in Engeland weer een interressant programma op sta- 1 pel voor de SVV-ers. Het athletiek- gedeelte is niet vergelen. Er zullen niet minder dan drie wedstrijden moeten worden verwerkt, zodat de SW-athleten alle kans hebben de naam van hun club en stad in Enge land hoog te houden. De hard loop wedstrijd voor Schie damse verenigingen zal ook dit jaar weer worden gehouden in de vacan- tieweek. Men verwacht weer dat alle sportverenigingen in dit jaarlijks j athletiekevenement zullen zijn ver- tegenwoordigd. De veren icings prijs voor deze hardloopwedstrijd werd vorig jaar gewonnen door de korfbal- j club ..Succes". Na afloop van de bonkbalwedstrijd SchiedamH.H.C. II. werden door aanvoerder van de zwart-witten J. v Kooy. bloemen aan de Haarlemmers aangeboden, ter gelegenheid van te:t io juist gehaalde kampioenschap. Ongesla gen zon de H.H.C .-'er5 door deze com petitie gekomen. Ook Schiedam kreeg een nederlaag van deze ploes te incas seren In hoofdzaak danken de Haarlemmers hun succes aan werper Ringersma. <Jie met. zijn gevarieerde worpen de s-ag- ploeg van de Schiedammers volkomen in bedwang wist ?e hnuden. Niet minder dan Jt5 man zeite hij voor 3 slag aan de kant, terwijl hij slechts 1 vrije worp weggaf Het aantal honkslagcn dat, bij tegen zich kreeg bedroeg slechts 3. n.I. 1 Van P. Smit en I van v. d. Touw. Eerstgenoemde echter zorgde nog met een fraai geslagen home-run voor de enige twee puntert die Sr.htedam wj?t te scoren. Werper Zonneveld, die even eens eert goede partij speelde m 5 slag en 2x4 wijd) werd echter rr.eer geslagen dan rijn Haarlemse collega en 8 êénhonkslagen en 2 ticeehnnkslagen gaven' de gasten de gelegenheid om dra* man over de thuisplaat te brengen. Door enkele foutjes in het binnenveld Op een onbewoonds woonschuit aan" de Noordvest hebben vier jon getjes van 8 3*ar vernielingen aan gericht en brand gesticht. Het vier tal, dat is aangehouden veroorzaak te op deze wijze een schade van f 60.—- In - een café aan de Roozenbur- gerstraat raakte een 43-jarige va rensgezel in conflict met een juf. frouw. De man ïs in verband met deze vechtpartij aangehouden. Uit een loods van de jachtwerf 's Gravenhuizen aan de Scb 'kade werden enkele timmergereedschap pen ontvreemd. Men kwam binnen dcor het forceren van de hangslo ten. De politie beheert momenteel een fiets, waarvan de eigenaar on bekend is. Twpp Engelse zeelieden kwamen er vannacht in een dron- kenbtri me® in Schiedam aan. Het vijfjarig jongetje S. woon achtig aan de Vlaardvngerdijk kreeg een gebroken rechter onderbeen en schaafwonden, toen het gistermid dag de Vlaardingerdijk overstak en werd aangereden door een motor, bestuurd Hoor L. uit: Rotterdam. De GGTl hrsrht het kind naar de dr Noletstichiing, Woensdagavond zal op terrein Eos- hoek de voetbalwedstrijd Schiedam— R.F.C.-combinatie gespeeld worden. Na hun succesvolle ncderlaasscrie. hebben de Schiedammers de smaak van hel zomeravondvoetbal te pakken e-i het ligt dan ook wel m de iijn van tie ver wachting. dat de wedstrijd van Woens dag tegen een sterke combinatie van de bekende Rotterdamse oud eerste-klasscr biironder aantrekkelijk kan worden. De ;stijd is gesteld op 7 uur. -De Blauwe Doffer" Zondag hield ..De Blauwe Doffer" 1 wedvlucht met jonge duiven var Gorcum. Gelost om 7 uur arriveerde eerste duif 9.33.33 uur- Laatste 9.43.36 UUr. De uitslag was: l. 20 Van Oort: 2 21 Opijnrn; 3 Th. Duivenbode: 4. J. SroKIm: S, 6. 15 Paardekooper 1 Wijk; 8. 22 Kerkhof: 3. 1P. 23 J. Wen Ier; in, 11 Knkers van Wijk 12: Konw. ber cn Co; 13. 1? Van Dcurzer; it I brechte. 16 A. Broeders: 13 p. Wiinh 24 Putter», co zo '.Ti R«i werden rtog 3 punten aan het totaal toegevoegd en zo werd 62 het eind resultaat van deze sportlef gespeelde wedstrijd, die uitstekend geleid werd. De spanning in de strijd om d« feJ begeerde tweede plaats in deze afdeling die immers recht geeft op het spelen van promotiewedstrijden, is nu wees heel wat groter geworden, daar Sparta U nog maar i punt op Schiedam ach terst aat en beide teams elkaar nog eens zullen ontmoeten en wel op Zondag 9 Augustus op „Boshrtek". Zondag a.s. 231 eveneens op ..Bos- hoek" dè wedstrijd Schiedam—R.C.H. 2 gespeeld worden. Vijf jongens in de leeftijd van 11 tot 13 jaar heeft de politie aange houden m verband met gepieesde diefstallen in het gemeentelijk Zwembad aan rle Westtfankclandse- dijk- De. jon sens bekenden zeven portemonnaies en enig los geld te hebben ontvreemd. De buit be stond uit een bedrag van 17. Het geld werd besteed om snoep goed te kopen. Twee meisjes van dertien jaar zijn door de Rotterdamse politie in handen gesteld van de Schiedam, se kinderpolitie. Zij maakten zich schuldig aan 'diefstal van toiletarti kelen ë.d. in grote zaken te Rot terdam en Schiedam. Per luxe touringcars naar de mooiste streken van ons land MOOI MONTFERLAND MOOI BERG EN DAL Ten gerieve van onze lezers or ganiseren wij een prachtige dag tocht en wel op WOENSDAG 5 AUGUSTUS Vertrek 's morgens precies acht uur van parkeerplaats postkan- loer Schiedam. De reis gaat via Utrecht. Zeist. Pyramïde van Austerlitz, Scher- pènzeel over de prachtige weg door de bossen en heidevelden van Ede naar Arnhem, waar wij een rondrit door de stad maken. Daarna via Zevenaar naar 's-Hee- renberg en Elten. Vervolgens door deze prachtige streek via Zeddam. Wehl, Laag en Hoog Keppel met zijn oude kastelen naar Doesburg. Via Dieren. Laag Soeren, langs Eerbeek, Loenen, Apeldoorn. Daarna dwars over de Veluwe naar huis. Terugkomst 's avonds omstreeks tien uur. Iedere deelnemer wordt een voor treffelijke Gelderse koffietafel aangeboden. De prijs van deze prachtige dag tocht bedraagt slechts 10.- (Gelderse koffietafel inbegrepen"). Reisbiljetten van morgen 9 uur af verkrijgbaar aan ons kantoor Lange Haven 141. Telef. 69300. Op veler verzoek organiseren wij speciaal voor onze lezers een dagtocht per luxe touringcars naar Nijmegen en Berg en Dal en wel op DONDERDAG 6 AUG. Vertrek 's morgens, precies acht uur van parkeerplaats postkan toor Schiedam. De reis gaat via Zeist. Drieber gen, Rhenen. Arnhem. Nijmegen naar Berg en Dal. Vervolgens wordt over Den Bosch terugge reden. Terugkomst 's avonds omstreeks tien uur. Iedere deelnemer wordt een voor treffelijke Gelderse koffietafel aangeboden. De prijs van deze schitterende dagtocht bedraagt'slechts (Gelderse koffietafel inbegrepen). Reisbiljetten van morgen 9 uur af verkrijgbaar aan- ons kantoor Lange Haven 141. Telef. 6330Ö. ROTTERDAM Aan de Keileweg is in ongeveer twee jaar tijds de grootste gashouder van ons land verrezen. Het gevaarte, dat een inhoud heeft van niet minder dan 150.000 kubieke meter, heeft een hoogte van 67 meter en een middellijn van 65 meter. De gashou der is gebouwd door de firma Baumag uit Giessen. De capa citeit van de gasfabriek aan de Kcilehaven zal met de inge bruikneming van deze gashouder vermoedelijk in September zijn verdubbeld, want de nieuwe gashouder heeft dezelfde inhoud als de (wee bestaande samen. ROTTERDAM. „Hier hebben jullie allebei een dubbeltje, jon gens. ga daar maar eèns fijn een ijsje voor kopen", zei gistermorgen een vrouw vriendelijk tegen twee knapen, die per autoped --n het boodschappen doen warej Zij voe - de er aan toe: „Nemen j- ie de boodschappen maar even mee, ik houd de autoped wel vast". Toen de jongens terugkwamen met een ijsje was de vrouw ver dwenen en de autoped onvindbaar. Aan de Ke.ileweg staat Neder lands Éteoorsfe pashouder peruld met lucht. Maar ah alle proeven in September stagren, zal het niet lang duren voot ook deze houder met zijn grote inhoud 150.00(1 kubieke meter een irerfczaom. aandeel heeft in de gasvoorzie- ntnp van Rotterdam cn om streken. Enige dagen geleden is de nieuwe gashouder voor het eerst gevuld, waardoor hij steeg. Elke gashouder is immers voorzien van een aantal 7,ogpnaamrie telescopen, die in ot uit elkaar schuiven naar gelang de voorraad gas en 8e druk af -of toenemen. Dat gaat net zo in zijn werk al? bij een verrekijker. Om de arbeiders in staat te stellen de iaa:str «erkzaainlirder. voor de montage Ie verrichter er moest nog iirt een cn ander worden gp- kïoikcr: vulde rr.en de houder m**: lucht. Vervolgens zal de heudrr weer weiden geleegd in September wordt He nieuwe houder n«>g een drietal keren gevuld met lucht Dat zal ge be-.: ren om het reservoir tc be proeven op deugdelijkheid. 7.etts de Kashouder in run ge heel met zeepsop worden bestre ken. Dat is niet om het apparaat schoon te krijgen maar ro kan men eventuele lekken In de huid ont dekken. I)e ontsnappende lucht vormt dan Immers op het lek een zeepbel. De nieuwe gashouder voorziet in een grote behoefte. De gashouders zijn namelijk nodig voor het vor mer. van een gasvoorraad, uaarmee een behmrkikr distributie van cas over hc* gebied waaraan Rotter- rtar.i levert. i; verzekerd N'a de in- Kcbruiknemmi: var. de ncuve hou der zuilen d. Rotterdamse huisvrou wen e' meer behoeven te moppe ren over de iage druk van het gas. zoals in de laatste jaren herhaalde lijk het se val was. Zenuwarts Schiedam AFWEZIG I Hervat praktijk 24-8-1953 1 Banketbakkerij Frits Gran- j dia kan plaatsen een net en I vlug Inpakmeisje, tevens een 1 derde bediende. De Coöperatieve Groenten- cn Bloemenveiling Vereniging „Berkel en Rodenrijs" G.A. viert op Donder dag 30 Juli z(jn vijftigjarig be-staan niet een receptie 's middags van half drie tot vyf uur In een zaal van Lommerrijk aan de Straatweg. Ver der zal -het feest worden gevierd tij dens bijeenkomsten voor de leden, dp kopers en het personeel. Het be stuur zal na de feestelijkheden een gedenkboek uitgeven. He?, nieuwe veilingcomplex, met parkeerterreinen en ruime gebou wen. dat in 29&0 gereed kwam. was de kroon op het werk van de afge lopen vijftig iaivn Op 13'April 1904 vond de eerste veiling plaats in het gemeentelijk gebouwtje aan hel St roo veer te Rot terdam. Daar was een 0 pricli tings- vergadering in Ber kei en Rodenrijs met zeventien leden aan vooraf ge gaan. Na de aanleg van dr spoor baan RotterdamDen Haag door de I voormalige ZHES. zette men in 1909 de veiling voort aan het station Ro- rienrijs. Dat geschiedde tot 1925 on» der de oude naam: Warmoeziersvpr- eniging ,.De Rotterdamse Groenten- .'piling'' In 1925 werd de vereniging een coöperatie. Toen in 1929 een afzon- I derlijk gebouwtje tot stand kwam 1 voor het veilen van bloemen kreeg de vereniging zijn huidige naam. Dr Br*ndweervêrrnÉ?tRg ..De Vrij- u-ui,b«" ,j,t de TeUmjKTïttsa?. brstast deze week veertig iaar He» ju>itieum is niet officieel gevierd De leden van de verenigmg hebben m de plaats daar van een bustocht gemaakt. Voor het examen Nederlands M.O. slaagden A L. van Oyen en R Boss f« Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1