Albert heijn Wieler-evenement de Plantage rond Automuseum te Driebergen wordt Zaterdag geopend Yeluwse-dijk bij Nij broek wordt eindelijk verbeterd Landelijke metsel wedstrijd in Bouwcentrum Verder bouwen in Nieuwland Jan Ligthartschool A kreeg bibliotheek Dr cle Visserschool gaat jubileren -Sluitingsbijeenkomst Jeugd-Jolijt in Plantage A(>KM)A STADSKRONIEK DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Ultimatum van artsen heeft geholpen „Het grote hert" bij station te Arnhem WV krijgt meer subsidie Rotterdam leent 5J millioen Subsidie voor bloemencorso Politie zoekt vreemdeling Pas'op de kleintjes,,. Edammer Kaassoo gran 99 Zelfbediening CgHilHittHitt 2 Dcmtferilag SO J'nK 1953 Voor de tweede maal heeft de wielerwedstrijd van Jeugd-Jolijt gisteravond vele honderden naar de Lange Nieuwstraat en Tuin laan getrokken. Het was voor de jeugdige deelnemers, die het par cours op hun eigen fiets reden een stimulans te meer. hun uiter ste best te doen. Naast degenen, die ook de eerste avond deelna men. waren er tal van nieuwe gezichten. Terwijl „Harpe Davids" op het Plantage-podium musiceerde draaiden de „renners" hun ron den. De uitslagen waren: Eerste se rie: 1 J. Schoof. B. Sleeuwen- hoêk, 3 W. Brouwer, 4 J. Groe nendijk. 3 S. Hoik, 6' J. de Kort 7 W. Vermeer, 8 J. v. d. Burg, 9 C. Jansen. Tweede serie: 1 H. Jansen, 2 Van Vvalsum, 3 H. Vermeer, 4 L. Boukee, 5 H. Maas, 6 J. Burger, 7 Van Eek, 8 Th- Munke, 9 J. Arendse, 10 Van Kesteren. Winnaars van beide avonden In April berichtten B. en W. de Raad over plannen tot afronding van de in aanbouw zijnde wijk Nieuwland. „"Worden deze plannen verwezenlijkt" zo schreven B, en W. „dan zullen nog 362 wo ningen en enige woningen voor ouden van dagen ter afronding van deze in aanbouw zijnde wijk in Nieuwland Kunnen worden ge bouwd". In de raadsvergadering van 24 April besloot men in principe tot de bouw van deze woningen. B. en W. zouden thans tot de bouw van een gedeelte van deze 362 woningen en wel een gedeelte van 152 woningen op een terrein naast de thans in aanbouw zijnde 200 woningen willen overgaan. Het bestek en de tekeningen heb ben hun instemming: zij zullen ter goedkeuring aan de Provinciale Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting worden toege zonden. Deze woningen vertonen hetzelf de type en hebben dezelfde inde ling als de woningen, behorende tot het complex van de 200 Muwi-wo- ningen. Aangezien nog geen bouwvolume beschikbaar is gesteld, kan nog niet tot gunning aan de aannemers - Muüs de Winter's Bouw - en Aannemingsbedrijf N.V". te Rotter dam worden overgegaan. Wel ts het mogelijk de palen voor het hei werk reeds te doen maken, zodat, na beschikbaarstelling van het bouwvolume, direct- met het hei werk kan worden aangevangen. De kosten van de volgens de bereke ningen te heien palen worden ge raamd op 136.804,50, rond ƒ137.000, In afwachting van het aan te vra gen totale crediet voor de wonin gen, zouden B- en "tv. over dit be drag gaarne willen beschikken. Zij stellen voor met Muijs de Winter's Bouw- en Aannemingsbe drijf een z.g. palen-contract te slui ten. Dit contract zal slechts tijde lijke kracht hebben: het komt te vervallen, indien en zodra, na het verlenen van de officiële vergun ning voor het bouwen van de 152 woningen door het Departement, het gebruikelijke aannemings-con- traef zal zijn opgemaakt. Dezer dagen werden de ouder avonden gehouden van de Jan Ligt hartschool A (Frans Halsplein). Het hoofd van de school, de heer Van Toledo, kan de eerste avond enkele bestuursleden van Volkson derwijs bijzonder welkom heten, terwijl de tweede avond de wethou der en inspecteur van het Onder wijs van hun belangstelling deden blijken. Verder waren dez'e avond leden van de oud ercommissie van de Jan Ligthartschool B en wederom vertegenwoordigers van „Volkson- 'derwijs" aanwezig. De eerste avond traden voor de ouders op de leerlingen van de Ie en 2e klasse met speelliedjes, die zeer in de smaak vielen. De 3e klasse kwam met een zangspel .,De Bedelaarsbruiioft". alleraardigst begeleid door de blok fluitclub van de 4e klasse. Ook dit spel werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd. Na de pauze was de beurt aan de 6e kiasse met het toneelspel ..De Gouden Kroon". Het werd vlot over het voetlicht gebracht. Tijdens de tweede avond werd officieel afscheid genomen van de leerlingen der 6e klasse- De Oudercommissie bood een schoolbibliotheek aan. De heer Van Toledo heeft dit prachtige geschenk dankbaar aanvaard. Leerlingen van de ,5e klasse declameerden. Heet aardig was ook het sprookjesspel „Hoe Prins Mario plezier in 't lezen kreeg", opge voerd door de 4e klasse. Na de pauze presenteerde de 5c klasse nogmaals het toneelspel „De Gouden Kroon". Op beide avonden werd propa ganda gemaakt voor de Vereniging Volksonderwijs. Op 28 December bestaat de Dr De Visserschool van de Vereniging tot bevordering van Chr. onderwijs vijf en twintig jaar. In overleg met het schoolbestuur en met de hoofden van de beide scholen, die in hel febouw zijn ondergebracht, do eren Polderman en Leeuwis, is een comité van oud-leerlingen ge vormd dat plannen beraamd om dn jubileum m Januari van het vol gend jaar te vieren. Binnenkort zal dit comité een oproep richten tot alle oud-leerlingen om aan de fes tiviteiten deel te nemen. Burgerlijke Stand Geboren' Peter_J v. D. Ver ft urgh en B M Schevi e. C.vdI a. J. Abresch en G J. D et ill on. Johan na Y d. v, P. Mulder en T. de Jeu- Leendert W. z. v. L. Harpe en E van Dijk. Hyronimus z. v, D. van 't Zelfde en H. C-. van Dijke. 1 Schoof. 2 B. Sleeuwenhoek, 3 J. M. Groenendijk, 4 J. v. d. Berg. 5 J. 't Hoen. 6 W. Brouwer, 7 H .Jansen, g C. Jansen, S. Hoek, 10 Van der Heiden. Voor de sluitingsbij eenkomst van „Jeugd-Jolijt", die vanavond op het Plantagepodium wordt gehouden, is een gevarieerd programma samen gesteld: Optreden van het tamboer pijpercorps „Harmonie", demon straties gymnastiekvereniging THOR optreden van de christ. mondaccor- deonvereniging „Bravo" en volks zang. verzorgd door het Clubhuis „St Joris Doele", Na afloop van de byeenkomst. die om kwart voor acht aanvangt, wordt een fakkeltocht gehouden langs de volgende route: Plantage. Lange Nieuwstraat, Tuinlaan. Lange Nieuwstraat. West- vest. Griffioenstraat, Lange Haven, Korte Haven (heen), Korte Haven (terug), Dam, Hoogstraat, Grote Markt. (Ongeveer 10 uur). Hier vindt de afsluiting van Jeugd Jolijt plaats met een toespraak van af het ba Icon «-an het stadhuis en een tapto* bi t door de Harmonie De hi medewerkers van dive .s worden verzocht deze t, i :j te wonen. Toe- ga ngspi js voor Plantage-bij een komst 10 ct. Kaarten verkrijgbaar vanaf 7 uur. Kinderen onder 10 jaar hebben zonder geleide geen toegang Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Rembrand t-apotbeek, Rembrandt]aan 5. Bellen b"y ongeval: GG en G.D Tuinlaan 89. Telefoon 69280. Films: Passage, da. 2 en 8 u: De terug keer van Don Canullo (alle leeft.). Monopole, da, 2, 7, uur: De trommen van Fu Manchu. Bijeenkomsten 31 Juli, Stedelijk Museum. 7 u: Opening tentoonstelling „Neger kunst" door mr M. J. M. van Kinderen, wethouder van Cul turele Zaken. I Augustus, Julia napark, 9 uur n.m.; Ontsteking verlichting „Bloemenpracht in sprookjes- licht" door wethouder H. Sabel. Veriaderlngên: 31 Juli, Stadhuis. 8 uur: Maan delijkse bijeenkomst gemeente raad. Drie jongens in de leeftijd van S tot 12 jaar zijn naar het poli tiebureau gebracht, omdat zij zi h schuldig maakten aan het stelen van fruit uit een Kethelse tuin. Vier jongetjes vernielden de af rastering rond het plantsoen op het Frans Halsplein. Ook 2ij werden gegrepen. Bij een vechtpartij op hetBoer- haavepleift kreeg een 22-jarige jongeman een fles op het hoofd. In het Gemeenteziekenhuis heeft men hem verbonden. 2262. „Als het niet on bescheiden is", vraagt Rob aarzelend, „hoeveél hebben jullie dan opge doken van die schat?" „Wy hebben met zpn drieën", zegt Smit, „voor een paar ton aan goud en edelstenen naar boven gehaaid". „Tsjonge", Rob fluit waarderend, „dat i» niet gering" „Nee zekc niet", zegt Smit, „en we zouden nog veel meer hebben Kunnen halen, als ik niet dat ongeluk op de rotsen had gehad, waarbij ik mijn been brak ik kon toen na* tuurluk niet mee doen en van die gelegenheid heeft die ellendige Stevens ge bruik gemaakt om er vandoor te gaan met ons ger, voor de rest niets, helemaal niets Het was vooral omdat rij zo iets slechts moesten ervaren schip en de heie buil.... Het enige wat meneer een bittere dag. dat begrijp je Dal begrijpt van iemand, die zij hun vriend dachten „Wat ons zo vriendelijk was te laten, waren die twf-e Rob zeker en ook hoe diep de teleuistelling van jet ons", stelt hp opgewekt voor, „om de rest duikmaskers en de compressor voor de samen- liet echtpaar heeft moeten zijn, met eens in de te gaan opduiken We hebben nu immers mijn geperste lucht. Die lagen aan de wal op de stei- eerste plaats om de verloren kostbaarheden, maar schip?" GEMEENTE t 7 SCHIEDAM (OFFICIÉÉL NIEUWSl Ah-IJITISE JULIANSFAHK In verband met de verlichting ran het park zal het Julïanapark gedurende de maand Augustus iede re dag om 18.00 uur door het pu bliek moeten worden ontruimd., waarna het park tot 19.30 uur zal zijn afgesloten en daarna weder te gen betaling worden opengesteld. Het Nationale Automobiel-Museum te Dxiebergen-Eüsenburg ial Zater dagmiddag a.s. om drie uur officieel geopend worden door burgemeester baron W. H. Taets van Amerongen van Renswoude. In „Amerikaans" tem- po heeft men het nieuwe museum, dat een zo volledig mogelijk beeld zal geven van de ontwikkeling, die de auto onderging, doen verrijzen, het ini tiatief om het museum te stichten, alsook het bijeenbrengen der collecties is te danken aan de heer G. Riemer, directeur van het Instituut voor de Autohandel te Driebergen. .^Old-timers" naast unieke nixmmérèorden. (Van onze correspondent) DEVENTER. De geerlden van de dorpspolder Nijbroek hebben met overgrote meerderheid van stemmen besloten toestemming te verlenen tot verharding van de Veluwedyk en de Bekend)jk, een zand- en kleiweg lussen het dorp Nijbroek en Terwolde die 's win ters geregeld onbegaanbaar js. Hiermee zal een eind komen aan een hoogst ongewenste toestand, welke legen het eind van het vo rige jaar aanleiding is geworden tot een conflict met een zevental doktoren en vee-artsen, die toen het ultimatum stelden dat zij met ingang van het nieuwe jaar <1953) zouden weigeren nog langer pa tiënten. die aan de Veluwse-dijk woonden, te bezoeken. De pap werd niet zo heet gegeten als zij werd opgediend, maar niettemin leeft de2e actie tot gevolg gehad, Ergens ia Den Haag. ra een wan kele schuur, trof d» heer Riemer op zekere dag een .collectie „Old Timers" sart. die de 'ANWB toebe hoorden. Zowel de bezetters als de omWonèndèn hadden, niet nagelaten deze oude wagentje» in .weinig meer dan ruïnes te veranderen. Op dat ogenblik ontstond het plan om de prae-histonsche auto's in een mu seum ondet te br»mgen. met allerlei andere historische stukken op auto gebod. Bij de opening zullen de officials van ANWB en KNAC kunnen zien, welk een grondige beurt de „Old Timers" m de werkplaatsen van het IVA hebben gekregen. Andere ex emplaren werden uit verschillende landen bijeengebracht. Van de zes- tier) auto's, cue aldus werden opge spoord zijn er nu dertien gereeu. F.et oudste wagentje is dat Léon Bolle uit 1896 en is een driewieler Van twee jaar later dateert ook een Dyon Bonton, terwijl de leeftijd van de aanwezige Benz wel onge veer gelijk zal zijn Dit het begin van deze eeuw zijn de zes cylinder Spijker, waarmee voor zover bekend ae fameuze rit Peking-Parijs werd ondernomen, en de merkwaardige FN. Een Renault- landbouwtractor uit 1923 heeft zijn diensten tot dr5e laar geleden bewe. zen. Overigens heeft men al deze oude wagentes weer m staat ge bracht om te rijden, ook de antieke dubbeldekbus Uit Engeland, die op zyn rit door ons land nog al wat od- schudding te weeg bracht, aangezien hjj onder meer bij een spoorweg- overgang in conflict kwam met de hoogspanningsdraden. Maar met alleen :.uto's zijn in het museum ondergebracht. Foto's en documenten betreffende de belang rijkste auto-constructeurs zun even eens aanwezig. Uniek is de collec tie nummerborden, die rat het be zit van de heer Stoel uil Utrecht afkomstig szijn. Onder- meer treft men hierbij de nummerborden van president Roosevelt aan. Voor phiiatelipten is er een utt- g(ebrede collectie postzegels met af beeldingen van auto's. Een speciale expostie-afdeling geeft een beeld van de oliewinning voorheen en thans. Oude catalogi, antieke kledij van chauffeurs, een verzameling banden, van de oude haif-massie- ve band tot het nieuwste product zonder binnenband geven een /.o ruim mogelijk beeld van de ontwik keling der auto-techniek. In de bij het museum gelegen filmzaal worden ceregeld voorstel lingen gegeven over onderwerpen die met de auto verband houden Ook het populaire genre is daai- bij niet vergeten. Zo kan men ook zien de film. die vorig jaar werd opgenomen van de 24 uurs-nt in Le Mans. Het museum zal geopend zijn elk jaar van omstreeks Fasen tot half October. Voor gezelschappen zullen ook daarnaast nog mogelijkheden geschapen worden. Ter gelegenheid van de opening wordt een auto- modelbouw-wedstrijd gehouden met als inzet een zesdaagse trip naar Farys. Het ligt in de bedoeling, dat het museum te zijner tijd nog wordt uitgebreid met een tweede zaal. Rondrit-thermometer staal op 32,000 Vanmorgen is op het RET-Huisje aan het Weena de thermometer aangebrac die aangeeft hoeveel passagier? seizoen aan de "We- deropbouwnt hebben deelgenomen De thernio meter geeft nu reeds een getal van 32.000 aan. ARNHEM. Ged Staten van Gelderland hebben hun goedkeu ring gehecht aan het besluit van de Arnhemse gemeenteraad om een afgietsel in brons te laten vervaar digen van het. originele gipsmodel van het wereldberoemde beeld „Het grote hert" van de Franse beeld houwer Francois Pompon (1355 1933), Het beeld zal één der nieuwe pleinen in de omgeving van het station in de gewestelijke hoofd stad sieren en tegelijk een symbool zijn voor het nationale park „De Hoge Veïuwe". Over de aankoop van het werk van een Nederlandse kunstenaar, die op Sonsbeek heelt geëxposeerd, wordt momenteel oog onderhan deld met het Rijk en de provincie door het Arnhems gemeentebestuur, dat eerder reeds een opdracht aan een Nederlandse beeldhouwer ver strekte en verleden jaar een werk van eea Fransman aankocht. Een tponderltjk leufce kop heeft de pos in Diergaarde Blijdorp aangekomen Grevy-zebra. Het is <?e» merrie, die met de rep da it» B tijdorp aanweztge zebra een paar zal vormen. De Grevy-zebra behoort tot de jjrootsten uit de ze bra-familie. Drie ..stukken' van hei auto- iHumum tn Driebergen, waarvan cr op de foto's iwee door leerlin gen ran het IV A worden opge knapt. Eoven een Dio» Bonton ui? 1S9S; midden: Pen F.N 1900; onder: een «Spijker tiit 1904. Ondanks de bouwvakarbeidera- vacantïe wordt er hi een grote tent bjj het Bouwcentrum drnk gemet seld. Daar zijn 38 jongelui, afgestu deerde metselaars van 19 technische scholen uit geheel Nederland van daag en morgen bezig om uit te maken, wie de beste van de dit jaar gediplomeerd** metselaars Is. Alle deelnemers zyn de nos. 1 en 2 van hun school. Het in.itiattef van deze metsel- vedstrijd, die voor hei eerst in ons land wordt gehouden, is genomen door de vereniging „De Nederland se Baksteenindustrie" te Arnhem en het Bouwcentrum ic Rotterdam. De deelnemers zijn onderverdeeld ra twee groepen (a en b) die beide een werkstuk moeten r^aken, dat is ontworpen door de Amsterdamse leraar in het metselen bij het nij verheids onderwijs, de heer F. Weyde. Gisteravond toen de deelnemers rade buitenplaats „De Tempel" waar zij gedurende de wedstrijddagen vei - vityven, waren aangekomen, heeft de heer Weyde een en ander over deze wedstrijd verleid en de opga- icn aan do deelnemers uitgereikt vanmorsen om acht uur is men aan net werk gegaan Heide opgaven be staan uit het metselen van een muurtje. "aarhij tbE voor groep a iets moeilijker 's gemaakt, omdat aan de bovenkant van dit muurtje een wigvormig ornament moet wor den ingemetseld. Voor elke gioep zijn drie geldprij zen beschikbaar gesteld. Buitendien ontvangt elke deelnemer voor de twee dagen, die Hij in Rotterdam vertoeft, zakgeld plus vergoeding van reiskosten Hei. wordt de jonge lui verder zo aangenaam mogeüjk gemaakt. Gisteravond werd in De Tempel een bednjfs- en een amusements film gedraaid, vanavond maken ZiJ een rondrit door de stad on een rondvaart door de havens en mor genmiddag wordt de wedstrijd fees, telijk besloten met, een gezamen lijke maaltijd. Daarbij worden te vens de diploma's en de prijzen uitgereikt. Deze eerste landelijke wedstrijd in het metselen met baksteen vorm een poging om de aandacht te ves- stjgen op het handwerk en die op het vak van metselaar in het bij zonder. Dat hiervoor niet alleen van officiële zijde (in het comité van aanbeveling hebben ta] van vooraanstaande figuren uit het Ne derlandse bedrijfsleven zitting) maar ook van de bevolking belangstelling bestaat, bleek vanmorgen toen bij de ingang van de tent een grote groep mensen zich verdrongen om de jeugdige metselaars m actie te zien. dat met verdubbelde energie werd gestreefd naar een oplossing, welke aan thans in zicht komt. Wanneer de werkzaamheden zul len beginnen 15 nog met bekend. Nu de geërfden zich voor de very harding hebben uitgesproken, is het wachten op verschillende nood zakelijke formaliteiten. Zowel de gemeenteraad van Voorst als die van Epe moeten nog hun fiat ge ven aan subsidieversterkmg. resp. groot 34.000 er. 40noHierna hebben Gedep Staten nog een stem ra het kapittel, nl. de be krachtiging van de raadsbesluiten De verharding zal volgens de be groting een bedrag van f169.000 vergen, waarvan door de dorpspol- dej- Nybroek 46 000 od tafel ge legd zal moeten worden. De cul tuurtechnische dienst zal vermoe delijk eer, subsidie van 67.000 verstrekken. De belanghebbenden zelf staan genoteerd voor een be drag van 22.000 ROTTERDAM De Vpreniging voor Vreemdelin genverkeer. wier werk m Rotter dam steeds intensiever wordt, be schikt met over voldoende liquide middelen om haar werk ten volle te kunnen ontplooien. Met de gei den. die worden verkregen door lid maatschappen en donaties kunnen nauwelijks de lopende kosten, zoals salarissen, exploitatie van het bu reau en gewone drukwerken wor den bestréden. Het, is voor pen we reld havenstad als Rotterdam nood zakelijk. dat er over een goed functionnerende WV kan worden beschikt. Er moeten in de meest gesproken talen van de wereld fol der? worden gemaakt en verspreid er. propaganda voor Rotterdam moet zowel in het binnen- als het buiten land worden gemaakt, aldus de toe-, lichting van B. en W. Zy stellen de Raad voor de sub sidie aan de Wv, die tot dusver 12,000 bedraagt voor dit jaar met 29.000 te verhogen en voor 1954 een bedrag van ƒ43.000 uit te trek ken. B. en W. hebben aanbiedingen gekregen tot hef verstrekken van drie 3^ onderhandse geldlenin gen. ra totaal groot f5.500.000,De leningen zullen in de periode 1954 tot en met 1993 in 40 gelijke jaar lijkse termijnen worden afgelost Aangezien het rentepercentage beneden het rente ga mm a ligt, vol doen de leningen ruimschoots san de van rijkswege voorgeschreven richtlijnen. Het leninggeld zal in het algemeen leningfonds worden ge stort voor de financiering van kapi- j taaisuitgaven. B. en W.-hebben de gemeenteraad voorgesteld het comité Rotterdams bloemencorso een subsidie van j' 7500 te verlenen. Met het comité zijn B. en W. van mening, dat het jaarlijkse corso, wij het ook van buiten Rotterdam meer belangstelling trekken, anders opgezet -moet worden. Tot dusver waren hiervoor weinig gelden be schikbaar. aangezien alle kosten moesten worden bestreden uit de inschrijfgelden van de deelnemers en een jaarlijkse bijdrage van 2500.van drie besturen van bloemenveilingen Daardoor had hef Rotterdamse bloemencorso, aldus B en W. tot dusverre meer het ka rakter van een reclameoptocht dan van een bloemenfestijn. Tour de France-reportage in Capitol Het bioscooptheater Capitol geeft van Vrijdag af ochtendvoorstellm- gen ?10. 11 en 12 uur) van de plm 50 minuten durende Polygoon-Pro- ülti reportage van de Tour de France 1953 met commentaar door Jan Cottaar. Federatie van Nederlandse expediteursor-anisaties Onlangs is opgericht de federatie van Nederlandse expediteurs-orga nisaties. Als lid zijn tot deze fede ratie toegetreden dp Vereeniging van Rottcrdamsche Expediteurs: de Scheepvaart Vereeniging Noord, Vakgroep Expediteurs, de Vereni ging" Oostgrens-Expediteurs en de Vereeniging van Zuidgrens-expedi teurs. Het doel van de vereniging is het behartigen van de gezamenlijke be langen van de aangesloten organi saties. Het voorzilterschip wisselt jaar lijks, Voor de eerste maa] is be noemd de heer J. D. Bokhoven, voorzitter van de Vereeniging van Rnttevdamsche Expediteurs. De federafip heeft een secreta riaat te Rotterdam. Pieter de Hooch- weg 110 en een ie Amsterdam, Weesperzijd® 150. Voor ,yDe Hoop*': Rotterdam scheukt f 25.000 Wanneer de gemeenteraad het. voorstel van B. en IV. aanneemt zal de gemeente Rotterdam I 25.000 schenken voor de bouw van een nieuw hospitaal.kerkschip „De Ho op". B en W. hebber, voorgesteld dit bediag te verlenen aan de Neder landse Verenig'ng ten behoeve van Zeelieden Weliswaar komt de ar beid ven het hospitaal-kerkschip in hoofdzaak aan de Noordzeevisspvij ten goede, doch B en IV. zijn van mening dat. nok al is Rotterdam geen thuishaven meer voor de Noordzeevissers, het toch op de weg van de eerste havenstad1 'van ons land ligt van haar belangstelling blijk te doen geven. B. M. Rekkers vanmorgen begraven Vanmorgen is op de Rooms Ka tholieke Begraafplaats te Crooswuk ter aarde besteld het stoffelijk overschot van de heer B. M. Kek kers. tn leven voorzitter van de voetba"vereniging Nestorio. Tijdens een speechje op de feest avond. die Zondagavond in Goirle is gehouden, is de heer Rekkers onwel gewerden en plotseling over leden. Hij was gedurende dertig jasr lid geweest van Nostono "n genoot in sportkringen groot aan zien. Dit bleek op de begrnfonts van hedenmorgen, die door enkele honderden werd bijgewoond. Op Zon das 2 Augustus boud* de speeltuinvereniging „Het utrechtse Dorp'1 een sportdag niet attracties voor jeugdige en oudere deelnemers Jn «e Benthuizers' raat js gj^teren de 12-jarige Henk Braams uit de Ac- kersdnkptraat met zijn voorwiel m da tramrails geraakt De mneen kwam met zon tietF te vallen. Met een juist pas serende auto van de G G.D verd nu naar het Bergwegziekenhuis vervoerd en daar opgenomen. De moord op Betty M. Na de ontdekking van de moord op de 23-jarige Betty Mentjox die m haar woning in de Atiehstraat gister nacht om het leven werd gebracht, beefr de politie een uitgebreid onder roek ingesteld. Het is bekend gewor den. dat de vrouw tussen 12 en half een 's nachts een bar aan de Suma- Iraweg nreft verlaten in gezelschap van een buitenlander, die gebroken Engels sprak. Zyn signalement luidt: 25 tot 35 jaar, donker blond tot zwart haar. waarin veel brillantine, waar schijnlijk in blauw costuum gekleed. De man had een bruine gelaatskleur. Om 1 uur heeft men iemand de trap af horen komen. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat de vrouw daar na nog de straat is opgegaan. Het ver moeden bestaat, dat zij tussen half twee en vier uur om het leven is ge bracht. Zij, die inlichtingen kunnen, geven omtrent de hierboven omschre ven buitenlander worden verzocht zich te wenden tot de recherche van het politiebureau Sandeüngenplein. Kinderen raakten met benen tussen spaken Vanmorgen zijn twee kinderen die bij hun vader achter op de fiets zaten, met hun benen tussen de spaken geraakt. Op de Schie- damse weg verwondde Machiel Bi andenburg 5* jaar oud, zijn 1 in ker been. Hy werd. door een dok ter uit de omgeving verbonden. De jongen woont aan de Bl.okmaker- straat. De zesjarige TeUntje Ver waal uit de Voltastraat in Schie dam moest naar het Gemeentezie kenhuis m haar woonplaats worden vervoerd. Zij had een gekneusde linkervoet. OndFrbrandmcestT G van der Wilt van de Vrijwillige Brandweer te Rotter dam is teil K B onderscheiden met d« ere-medaiile tn brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. SCHIEDAM De dubbeltjes draaien we weer een paar maal cm, alvorens pe uil t» gaven. Een grondige reden om alle boodschappen bij Albert Weijn te doen: dan wint U aan kwaliteit en bespaart U op Uw uitgaven. Koffie Bemalen Zwitserse kaas Daisy's Engelse Toffee's 250 gran 149 pe, beker 50 250 gram 25 per blik 25' Korstjesper pak 25 Fruitdrups3 rollen 25 Vruclitenkoekjes 100 gram Frisse Drups. 150gram Zomertoffee's. lOOgram Vruchtenhagel 150 gram Ontbijtkoek persluk 47-33-25 Limonadesiroop Hes 130-110- 73 BOFFIE KOFFIE - d. to«i» dis ledereer. to fnfrfeer vindt alléén verkrijgbaar bij Albert Heijn- 25 25 25 19 22 Aardbeienjam Vette Hem Hamworst Zure Zult per pat 150 grom 150 gram 200 gram 71 43 43 36 Frans v, Tbienen's Houthan del, Broersveld 123 is vol gende weck Maandag 3 Aug t-m. Zaterdag 8 Aug. wegens vacantie gesloten. Conversatie Frans gevraagd aan echtpaar. Liefst aan huis Br, no. S 902 bur. v, d. blad. Permanent-Wave, compleet. 5.75. Ook speciaal alle kleuren haarverven. Kap salon „Alida", Grote Visse rijstraat SE (hoge stoep). Tel. 33762. Rotterdam. Vacantie-rolfilms? Een goed adres voor ontwikkelen en afdrukken Is Drogisterij- en Fotohandel j. G. Willebrand, Rotterd dijk 495. le klas vak werk. Vóór 10 uur brengen. 5 uur klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1