C Raad sprak over damwand en waterleiding in Kethel Hermes DYS-Haariem wordt spannend a<;knda Negerkunst geopend J SCHILDERS iWeth. v. d. Berg roerde als kok in slappe pudding ENIGE NETTE JONGENS L* HL DRIES Twee directeuren benoemd DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Gricket aan de Damlaan Bob Hope speelt vier dagen aan de Hoogstraat KERKDIENSTEN GEMEEHTE jSISSsCHIEDBft' fÖFFÏCI£EL NIEUWS Lesvliegtuig neer gestort op Ypenburg SCHIEDAM SCHÜDAMSI SLAGERS Dr F, Quispel ïCeesaSc. Brownie I Movie FOTO WIESTADT groot herenhuis VERKOOPSTERS AANKOMENDE VERKOOPSTERS BEKWAME VAKLIEDEN Sp D. DIJKSHOORN 2 Zaterdag 1 Augustus 1953 Met een waarnemend burgemeester, een plaatsvervangend secretaris en enkele onbezette plaatsen wegens de vacantl.es, begon Vrijdagavond de gemeenteraad, 't Leek zo op het oog een rustige agenda, waaraan weinig spreektijd zou worden besteed. Dat het anders uitkwam, was in de eerste plaats te wijten aan het voorstel om de laatste zestien panden in Schiedam aan te Muiten op de waterleiding, terwijl ook de daimvand-historie in de Schie nogal enige vragen cn antwoorden opriep. Ook dit agendapunt ver kreeg de goedkeuring van de Raad, ondanks bet feit dat men het over het algemeen niet eens bleek met dc zinssnerte in een door R. en W. geciteer de brief van de wnd. directeur van Gemeentewerken, die had gesproken van een geslaagde proef. Daarvoor achtte men het offer een veel ge ringere diepgang te groot. De raad benoemde directeuren voor Gemeen tewerken en Gemeente-Reiniging. Nadat mr. Engelsman (arb.) de vraag had gesteld of het oordeel van een onafhankelijk bureau was ge vraagd, kwam de heer H. v. d. Kraan (chu) met. enkele cijfers aandragen. waaruit bleek dat het. oorspronkelijke plan voorzag in een maximum diep te van 3.9CI meter en langs de loswal van 3 meter. Zoals de zaken nii staan kan het voor de bewuste damwand niet dieper meer worden dan 2.60 meter. Waarom niet nog een proef- vak gemaakt, waar men tot een diepte van 3 meter zou gaan? Wat de eerste opmerking betreft, wethouder Th. J. L. v. d. Berg kwam met de opmerking dat desgevraagd de chef van Grondmechanica te Rot terdam, ir. van Wamelen. had ver klaard de verkregen oplossing af doende te vinden. Wat de noodzaak van een grotere diepte betreft, hierover heeft cïe wet houder de Raad als zijn zienswijze weergegeven, dat het niet zo'n vaart loopt met schepen met meer diep gang aan twee meter. Men dient ook in het oog te houden dat de gerin gere diepte alleen geldt voor een klein deel van het toekomstige grote industriegebied ten Westen van de Omdat de overweg bij de Over- schieseweg nu verbeterd zal worden, wilde de heer Bosch (vvd) graag weten of het niet uitstel van de voorgenomen ophoging zou beteke nen. Verder was de heer G. v. d. VJjes (chu) benieuwd naar de toe komst van de onbewaakte overweg in de Schiedamseweg. Aan die opho ging wordt op hoog niveau (minister van Waterstaat.) gewerkt. Mededelin gen waren omtrent het overleg nog niet te doen. maar er is zekerheid dat over een jaar of vier dit ver keersobstakel (hopelijk helemaal) zal zijn verdwenen. Wellicht dat de Raad ook binnenkort een voorstel ontvangt betreffende verbetering van de situatie aan de Schiedamseweg. Ook daar zou verbreding van de overweg gewenst zijn. De moeilijk heid is echter dat hier tegelijkertijd verbreding van het weglichaam moet plaats vinden. Kethel, water en melk Zo op het eerste gezicht was er alles voor te zeggen om niet in te stemmen met het voorstel van B. en W. om voor het lieve bedrag van Schïe De noc te maken insteekha- i 45 000 de Ia*lsle zestien "anden -vensf'die mem* NooMelJk komeï te .'verafgelegen boerderijen in Kethel) liggen, zullen er geen nadeel van on dervinden omdat de scheepvaartver binding toch altijd via de Delfsha- .vense Schie tot stand moei komen. Demonstrerend hoe de situatie wel precies was, kwam de wethouder on der grote hilariteit van de Raad tot de vergelijking van de bodem met een slappe pudding. Men heeft daar in een appeltaart gevlijd (grondver betering) en daarin een lepel gesto ken (de damwand). "Wat de wethou der, verzuimde. was mee te delen dat er onder die slappe pudding nog een vaste substantie aanwezig was. waar in de lepel het nodige houvast kon .krijgen. Maar ja. dat was eigenlijk het hele punt waar de zaak daar aan de Schie om draait en vandaar waar schijnlijk dat er maar wijselijk over werd gezwegen. Bij de benoeming van een nieuwe directeur van Gemeentewerken .bracht de Raad gisteravond 28 stem men uit op nummer één van de voordracht, ir j. van den Akker te Leeuwarden. Er waren 4 blanco stemmen. Zoals bekend, stond de tegenwoordige adjunct-directeur, ir S, Moesker. nulmer twee. De can- didaat voor de functie van direc teur van. de Gemeente-Reiniging, de heer E. T. Kraan te Breda., werd met algemene stemmen benoemd. Ir J. van den Akker werd 28 Mei 1S94geboren te Rotterdam. Na vol tooiing studie civiel-ingenieur 5 jaar werkzaam geweest in een aanne- merbedrijf te Rotterdam. Daarna •tijdelijk werkzaam, bij de Dienst van Gemeentewerken te Rotterdam. Xn 1927 was hij daar belast met de leiding bij de opbouw van de „Ne- nijto". Van 1928-1930 werkzaam bij de Dienst van Gemeentewrketi te Eind hoven. Juli 1930 adj. directeur van Gemeentewerken te Apeldoorn; on der deze dienst ressorteerde tevens beuw- en woningtoezicht en grond bedrijf. In 1939 directeur van Ge meentewerken te Maassluis. In 1947 adj.-directeur van Gemeentewerken te Leeuwarden. De heer E. T. Kraan werd 23 April 3914 te Enschede geboren. Hij was na de voltooiing van zijn Stu dies werktuigbouw en autotechniek 3 jaren werkzaam in verschillende machinefabrieken en bedrijven. 'Daarna gedurende nlm. 3 jaren als werktuigkundige bij de Gem. Reinigingsdienst en de N.V. Twent- sche EIec.tr. Tramweg Mi.i te En schede. Sinds 1 November 3941 is de heer Kraan technisch hoofd ambtenaar (chef techn. dienst) bij het Gem.. Vervoerbedrijf te Breda. Met onderbreking van zijn dienst tijd bij het Vervoerbedrijf te Breda was de heer 'Kraan plm. 4 jaren als techn. officier met de rang van kapitein in militaire dienst, waar van 3 jaren in Indonesië. in onze gemeente aan te sluiten op de drinkwaterleiding. Heel wat raads leden verhieven er dan ook hun stem tegen. Eén van hen was de heer K. Bosch (vvd), die velerlei beswaren ontwikkelde, o.a. dat men van de zij de van de betrokken Kethelse boeren geen enkele tegemoetkoming zou ont vangen. Blijkbaar hadden dezen dit categorisch geweigerd. Financieel- económisch bekeken is er nogal wat te zeggen tegen een dergelijk voor- stel. De heer Bosch méende dan ook moeten voorstellen de regeling al- te maken dat. zij zou vallen on- de gebruikelijke voorwaarden aansluiting van verafgelegen panden. De heer Sonneveld (chu) greep even in de geschiedenis terug en me moreerde hoe men in de Kethelse Raad, die destijds toch zeker het be lang van aansluiting moest inzien, in verband met de hoge kosten maar liefst 78 inwoners buiten het water leidingnet had gehouden. Na de over neming heeft Schiedam er ondertus sen al 62 aangesloten. De regeling voor de resterende 16 panden achtte ook de heer Sonneveld niet verant woord. evenmin als ir Dominicus (ar), die het bedrag van 45.600 lie ver op een andere wijze ten bate van de volksgezondheid zag besteed. Er bleken echter ook voorstanders te vinden, zoals de heer Weergang (arb) en de Kethelse afvaardiging, de heren Lansbergen (kath.) en Poot (chu) openden een deskundig boekje over de ongemakken, die het gevolg waren van het ontbreken van water leiding. De heer Poot meende in een ove rigens met het nodige gelach aangehoorde mededeling van de heer Bosch (WD) als zou water leiding de m eikopbrengst bevor deren. een aanval op de Kethelse boerenstand te hebben beluisterd. Hij verzuimde niet in volle ernst op te merken dat de boeren al daar niet gewend zijn water in de melk te doen! Nadat ir v, d. Toom nog had ver klaard dat de K.V.P.-fractie geheel achter het voorstel stond, ving wet houder mr M. J. M. van Kinderen met de verdediging ervan aan. Hij kon voor een groot deel meegaan met de bezwaren, die de heer Bosch ontwikkelde, maar meende toch dat men het probleem dient te plaatsen op het sociale vlak. Het is een eis van de volksgezondheid dat deze aansluitingen er komen. Wanneer het niet vandaag gebeurt, zal het morgen of overmorgen toch moeten. Ook ;het gemeentebestuur betreurt het dat de betrokkenen niet bereid zijn iets bij te dragen. Na in tweedeinstantie de ronde te hebben afgewerkt, kwam de wethouder met de toezegging dat in ieder geval nog eens zal worden besproken of 't wellicht voordeliger kan zijn de watervoorziening te doen plaatsvinden door middel van tankwagens. Hierna werd het voor stel zonder stemming aangenomen. 2264. Het wrak van de „Esmeralda" van Don Juan ligt op 20 meter diepte, bijna helemaal onder het zand, heelt Jan Smit Rob verteld. Beide duikers laten zich voor zichtig zakken in het glasheldere water van de baai en nu begint voor Rob de wonderlijkste reis van zijn leven. Hij voelt hoe zijn lichaam wordt opgetild door het water en ondanks de zware duikuitrusting valt het bewegen hem uiterst licht. Op weg naar de bodem van de baal pas seert hij grote tropische vissen met prachtige kleuren en Rosemarie die op enige afstand van - - - - - zakt, lijkt ook wel een vreemde diepzeebewoon-rovers weg te houden. Ze zijn nog naar buiten' stekend verstaan. „Er moet nog meer zijn ver ster uit een fantastisch verhaal. -Weldra stuiten 1 gericht. Rosemarie laat zich zakken in een der volgt ze, „in het achterschip, maar dat ligt nog ze op wat eens het trotse vlaggeschip van Don laadruimen. „Hier vonden wij de kostbaarhe-1 dieper". - j- i1 J1glasmasker i Juan d'Arias was. Daar liggen de kartouwen 1 den", zegt ze met haar i naar Rob ge- Hermes-DVS gaat morgen een be langrijke wedstrijd tegemoet. Het ontvangt dan namelijk1 op baar ter rein aan de Darhlaan de B-klasser Haarlem. In verband met .de pre caire positie van de' Schiedammers onder aan de ranglijst met 2 pun ten achterstand op het Haarlemse Rood en Wit, zullen onze stadge noten er goed aan doen morgen hun beste beentje voor te zetten. Rasechte cricketers zien cricket niet graag als een sport, waarbij het om de punten gaat. vandaar dat het NCB-besluur bok nog steeds niet is overgegaan tot automatische promotie en' degradatie van de A- naar de B-klasse en omgekeerd. Maar men kan er toch niet de ogen voor sluiten, dat voor Hermes morgen de beide punten van groot belang zullen zÜn. Verliezen onze stadgenoten deze wedstrijd van de B-klasscr. dan moet sterk met de mogeliikheid rekenine worden ge houden, dat Hermes volgend jaar in de B-klasse zal moeten uitko men. Maar zover is het gelukkig nog niet, we hebben nog wel zo veel vertrouwen in de cricket-capa citeiten van de Damlaan bewoners, dat we de toekomst noe optimis tisch tegemoet kunnen zien. De grote kracht van .het elftal van Haarlem schuilt wel in de aan val waarin de sebr. Maas de hoofd rol spelen. Het, batting-team is van middelmatige sterkte. Het Hermes- elftal heeft enige wijzigingen en Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: F. H. Backer, St. Lidumastr. 50. Rembrandtlaao 5. Bellen bh ongeval: G-G. en GD. Tuinlaan SS. Telefoon 69290. Vacantiefeest- eveneme nten: 129 Augustus. Stedelijk Mu seum, da. (ook Zo.) 25 en 710 uur: Tentoonstelling „Neger kunst". Films: passage, da. 2 en 8 uur, Za. en Zo. 2, 4.15. 7, 9.15 uur: De terug keer van Don Camillo (alle leeft.). Monopole, da. 2, 7, 9 uur, Za. en Zo. 3, 5. 7, 9 uur: Lord Wanhoop. Bijeenkomsten: 1 Augustus, Julianapark. 9 uur n.m.: Ontsteking verlichting „Bloemenpracht in sprookjes- licht"' door wethouder H. Sabel. Vanavond om 9 uur zal wethou der H. Sabel, als ■waarnemend burgemeester de feestoerlichtitifl ïn het Julianapark ontsteken. In middels -i)n ook de beelden opge steld. Hierboven „De Fluitspeler", een van de kunstwerken,, die temidden Panhet groen, ende bloemen van vandaag af iedere avond van half acht tot twaalf uur in sprookjesachtig licht zullen komen te staan Melkliandelaren-vacaiilie De melkhandelaren. voor wie geen wettelijke vacantieregelins is vastgesteld, hebben onderling een regeling vastgesteld, waardoor het mogelijk is. dat om. beurten de helft der melkhandelaren van ren week -va cant ie kan genieten, zon der dat, dit de mei kaf! c vering in gevaar brengt. Terwijl in de week van 3 tot 8 Augustus de ene helft der melkhandelarpn met va can tie is, nemen de andere melkhande laren de melkleveranf.ie ge li eel op zich en in de week van 10 tot 15 Augustus worden de rollen omge draaid. De melkhandelaren, die niet met va can tie zijn, zullen en voor zor gen. dat tot 's avonds 6 uur steeds voldoende melk in voorraad is. Zij verzoeken tijdens de vacantie zo veel mogelijk de melk te willen afhalen. De melkhandelaren, die aan de vacantieregelins deelnemen, zullen op hun wagens en in hun winkels een biljet hebben, waarop staat: Vacantieregeling 1953. verjongingen ondergaan en ziet er nu als volgt uit: H.Stolk. (aanvoerder), J. Keu zenkamp (wicketkeeper), C. Tette- laar. A, v. d. Ende. J. Scheffer, E. Bailey, A. Scheepmaker. H. van Meurs. J. Stahlie, M. Hille en G. Royers. Aanvang der wedstrijd 11 uur, umpires zijn H. Schoordijk en W. v. Kooten. Hermes-DVS 2 is vrij, terwijl Hermes-DVS 3 op het Asvion-ter- rein aan de Oude Dijk tegen VOC 3 speelt. Aanvang eveneens 11 uur. uur. In de Passage kan men nog een week lang Don Camillo. terug in 2/'n oude parochie, zien kibbelen met de communistische burgemees ter. De belangstelling was vorige week zo enorm groot, dat men er nog maar zeven dagen heeffc aan geplakt. In het. M^nopole-theater aan de Hoogstraat zwegen de trommen van Eu Maachu en is Lord Wanhoop te voorschijn getreden met. al de belachelijke x'oorkomendheid van Bob Hope. De Amerikaanse komiek krijgt alle kans ons van de ene kolder in de andere te doen glijden en alles voor zoete koek te nemen. Amerika's nieuwe rijken krijgen zo doorlopend een oaar fikse vegen uit de pan. maar het gebeurt op zo'n overrompelende manier dat zelfs de belaagden er hun lach aan hebben kwijt gekund. Herv. Gemeente. Grote kerk 10 uur ds A. Hoffman. 5 uur ös J, v. d- Ree. Amsterdam. Nieuwe kerk, *10 uur ds Keyzer. Maasland: 3 uur ds A. v. d- Most. Rotterdam. Westerkerk 8 en 10.30 uur ds Goudswaard. IJsselmande. Vre- deskerk 9 en 10.43 uur: ds Godthelp. Rotterdam. Ned. Prat, Bond. kerkgebouw West- vest, ds H. A. C. Snethlage Rotterdam. Evangel. LuUi. Gemeente: Kerk L- Nieuwsiraat, sften opgave ontvangen. Oud-Kath. Kerk. Kerk Dam, 8.30 uur Vroegdienst: 10 uur Hoogmis. NCd Herv. (Geref.) Evangelisatie, ge bouw Ti voli, II) en 3.30 uur ds. Lckker- kevker, Bergambacht Chr. Geref. Gemeente, kerk Warande, lp cn 5 uur ds A. Zwiep (10 uur Voor bereiding H.A.). Oud-Gercf. Gemeente, Geref. Jeugd huis. Lange Haven 10 en 5 uur ds F. L"!cger' des Heilj, 10 uur Heillgingssa- menkomst. 1030 uur Openlucht prediking aan de Gerrit Ver boonstraat, 19-30 uur Verlossmgssanienkomsl. Evatig. Gem.. Kerkzaal Broersvest. w. 10 uur dhr. Nleuwenhuijzea. Den Haag: 7 uur dhr. J. Segaar. Gerei. Kerk (art. 31) Kerk Westvest 80, 8,30 en 4 uur C. Vonk. Chr Geref. Gem, Volxsgebouw Tuin laan-SO. 10 cn 4 uur M. J Middelkoop. Evangelisatie, geb. Broersvest achter de Molen, 10 uur ere-dienst 430 uut Dienst des Woords. Kerk van Jezus Christus van de Hei- gen der Laatste Dagen. Lange Haven 9 5 uur godsdienstoefening. Gem. Gods. ..Pinkstergemeente zeb, Astoria. Ketlielstraat 43. 10 uur de heer SO. 10.30, u- Wrjdingsdienst. 8 uur samenkoirst o.l.v. adjudant T, Suzers- Gerei, Kerk. Oosterkem v.m. *0 uur ds W. de Graaf Almkerk; 5 uur ds W- a J Da lm ay er, Waardhuizen. Plania-ge- kerk 10 uur tis W. A. J. Dalmayer; o 1 uur da W. de Graaf, .lulianakerk 10 u. ds K. J. Schaaisma, Delfshaven: 3 uur da K. J, Schaafsma. Kethel. 9450 uur ds D. Drenth 2.30 uur ds D. Drenth, In het Stedelijk Museum is Vrijdagavond, de Negerkunst-tentoonstelling geopend, die werd ingericht ter gelegenheid van de Vacantiefeesten van de Schiedamse Gemeenschap. Er was veel belangstelling voor deze open stelling. die werd verricht door de wethouder van Culturele Zaken, mr M. J. M. van Kinderen. Onder de aanwezigen bevonden zich ook de wet houder P. van Bochove en Th. J. L. v. de Berg en de directeur van het Museum voor Land- en Volkskunde te Rotterdam. Voorzitter M, Holl van de Schie damse Gemeenschap bracht aller eerst dank aan degenen, die bij droegen tot deze verzameling. Het is voor de derde maal, dat het mu seum ter beschikking wordt gesteld van de Schiedamse Gemeenschap. Spr. verheugde zich over de goede relaties tussen Museumcommissie en S.G., omdat het museum z.i. een integrerend deel uitmaakt van het Schiedamse culturele leven. Er is alle waardering voor hetgeen con servator D. Schwagermarin bii de inrichting met zijn staf presteerde. Veel steun werd ondervonden van mej. Dolk, assistente van het Mu seum voor Land en Volkskunde te Rotterdam, die ook de tekst van de fraai uitgevoerde catalogus ver zorgde. Wethouder Van Kinderen wees o.a. op de geheel nieuwe richting, die de S-G. met het organiseren van deze tentoonstelling is ingeslagen. Er is vertrouwen, dat men hiermee niet te hoog grijpt, maar iets biedt, waarvoor de gehele bevolking in teresse kan- hebben. Dat de tentoonstellingen van de S,G. 'zich in een druk bezoek mo gen verheugen, dat bewezen enkele aangehaalde cijfers. In 1950, 1951, 1952 waren deze respectievelijk 2410. 6624. 8758, hetgeen, in procen ten uitgedrukt respectievelijk 35. 42. 36 pet van het totale jaarbezoek aan het museum betekenen. Na de opening werd een rond gang gemaakt. Unaniem was de be- wondering voor de originele wijze waarop de expositie is ingericht. De mysterieuze sfeer van „Donker"- Afrika is vooral in de grote achter zaal op frappante wijze benaderd. De tentoonstelling zal dagelijks, ook op Zondag, geopend zijn. van 25 en van 7~10 uur. Schiedam en RCH II honkballen op Boshoek Zondag za] op Boshoek de belang rijke honkbal wedstrijd Schiedam RCH II gespeeld worden. Belang, rijk. omdat de wart-wit ten met een overwinning weer een stap dichter bij de tweede plaats zullen komen en omdat bij een nederlaag de Haarlemse gasten uit de gevaren zone ontsnapt zullen zijn. Door het lange voetbalseizoen heeft RCH. gedui'ênde geruime tijd enige spelers uit zijn honkbalteams aan het. eerste elftal moeten afstaan en is daardoor in de onderste regio nen "van de ranglijst terecht geko men. Bij een volledig uitkomen "kunnen de Haarlemmers echter, vooral aan slag, heel wat presteren en het valt dan ook nog te bezien of de Schiedammers er in zullen slagen de twee punten in de wacht te slepen. De linkshandige werper van de bezoekers heeft hun al eens meer een overwinning weten te onthouden. Het zal er Zondag waar schijnlijk duchtig om spannen. De aanvangstijd van genoemde wed strijd is vastgesteld op 2 uur. Leger des Heils-muziek in de Plantage Het jeugdmusiekkerps van het Leger des Heils speelt Zondagmid dag half vier op het concert-po dium in de Plantage. Het program ma ziet er als volgt uit: 1, Op ter Overwinning, Mars; 2. Getuige van Christus, Selectie: 3, De Pelgrim. Cornet solo. Solist. Hu- go den Ouden (12 jaar): 4. Op ten Strijde, Selectie: 5. Koningszonen, Instrumentaal kwartet; 6. Glory songs. Selectie; 7. Jezus gaat nu voorbij. Trombone solo. solist Jan van Gulik (15 jaar); 8. Shout Sal vation, Mars; 9. Zo als ik ben. Medi- tatie; 10. Happy songs. Cornet duet, uit te voeren door Hugo den Ouden en Herman de Ruiter: 11. Belmont, Hymntune; 12. Uitnodiging en Rust. Selectie. Het muziekkorps staat o.l.v. "Wil lem v. d. Horden, Toelichting op de muziek welke uitgevoerd wordt geeft kapelmeester Alewijn van Gu lik. De solisten zullen op het har. monium begeleid worden door de organist van het Leger des Heils, Jac. Bijloo. De muziek die door het muziekkorps- wordt uitgevoerd is gecomponeerd of gearrangeerd door heilssoldaten en wordt uitgegeven door het muziekdepartement van het Leger des Heils. Gratis inenten in Kethel Op Woensdag 5 Augustus van 4 uur tot half 5 is er in het wjjkge- bottw van het Groene Kruis weer gelegenheid de kinderen van zes maanden tot zes jaar te laten inen ten tegen diphtherie, kinkhoest en tetanus. Burgerlijke Stand Geboren: Ad ."ia an L.. z. van C. van Dulvenbode en A. van Tilborg: Eduard, z. van G. J. van Waardenburg cn G. Wannee; Gerardus Th. M., z. van C. Feelders en A. A. M. Dingenouts: Adri- aen M., z. van A, M. v d. Maas en J. M. Zevenbergen: levenloos kind van J- M. v. d. Heuvel en T. Haasdijk. Overleden: A. H. v. d. Ham. S3 r. Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Zondagavond 12 uur wordt de me dische dienst waargenomen dojjr de volgende artsen: J. van Buren, Buys Ballotsin-gel 72—78, tel. 69661: D. Houthuysen Jr, Swammerdamsingel 43, tel. 63516: A. Hoogendijk. Tuin laan 74. tel. 6S785. Geopend is apotheek F. H, Bac ker. St Lid ui na st ra at 58. Te 's-Gravenhage slaagde de heer A. Kuyper, Schiedam voor de huis akte Duits M.O.-a. Wyziging van verkeersregels St. Anna Zusterstraat en L. Kerkstraat Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat resp. op 7 en 10 Juli 1953 da onderstaande besluiten zijn genomen. Van deze besluiten staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen •na heden. Het adres van beroep wordt aan de Koningin gericht, maar ingediend bij de Commissaris der Koningin in de pro vincie. die een bewijs van ontvangst afgeeft. Deze besluiten zijn in afschrift ver zonden aan de desbetreffende Hoofd ingenieur-Directeur van de Rijkswater staat. aan de Koninklijke Nederlands» Toeristenbond A.N.W.B,, de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club. de Ko ninklijke Nederlandse Motorrijders Ver eniging cn aan Gedeputeerde Staten van. deze provincie. Schiedam. 29 Juli 1953. Burgemeester en Wethouders voor noemd, De Secr. JAC. v. d. GRAAT. l.-S- De Burg. H. SABEL, w, B. Burgemeester en Wethouders van. Schiedam, overwegende, dat de St Anna Zuster gr acht is gedempt; dat. in verband hiermede het bepaal de in het Verkeersbe&Uut voor de ge meente Schiedam onder I. Geslotenver klaring van wegen: ..St. Anna Zusterstraat W.Z. tussen d» Noord vest en het Groenweegje in de richting van het Groenweegje, voor mo torrijtuigen op meer dan 2 wielen en bespannen wagens" en „St Anna Zusterstraat W.Z. tussen het. Groenweegje en de Schie in beide richtingen, voor motorrijtuigen op meer dan 2 wielen en bespannen wagens", dient te worden ingetrokken: Besluiten: In te trekken het bepaalde In het Ver- keersbesluit voor de gemeente Schiedam onder I. Gesloten verklaring van wegen: ..St Anna Zusterstraat W.Z. tussen de Noordvest en het Groenweegje in de richting van het Groenweegje, voor motorrijtuigen op meer dan 2 wielen en bespannen wagens" en ..St. Anna Zusterstraat W.Z, tussen het Groenweegje en de Schie in beide richtingen, voor motorrijtuigen op meer dan 2 wielen en bespannen wagens"'. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, overwegende, dat tengevolge van de profielwijziging van een gedeel te van de Lange Kerkstraat, waarbij langs het perceel van de Grote Kerk een z.g. pa i-keer strook is aangelegd, het wachtverbod voor de gehele Lange Kerkstraat. Zuidztlde. kan worden be perkt tot het gedeelte van de Lange Kerkstraat-'tussen het Oude Kerkhof en de Broersvest; Besluiten: a- in het Vrrkeersbesluit vooi* de ge meente Schiedam. vastgesteld op 5 De cember 1950, onder II te laten vervallen de woorden „Lange Kerkstr.-.at, geheel, aan de Zuidzijde"; b. vast te stellen een wachtverbod voor de Zuidzijde van het gedeelte van de Lange Kerkstraat, tussen het Oude Kerkhof en de Broersvest. DEN HAAG Op het vliegveld Ypenburg is vanmiddag om kwart over twaalf een lesvliegtuig veron gelukt. Het toestel is terecht geko men in een hoek van het vliegveld achter de Rijksluchtvaartschool.' Bij dit ongeluk is een leerling vlieger van de Rijksluchtvaartschool zwaar gewond. Het vliegtuig een Tiger Moth dat voor de landing het vliegveld naderde, is tijdens de landing plotseling in een vrille ge raakt waardoor de machine met de neus in de grond dook en ernstig werd beschadigd. VAGANTIEREGEUN& De Federatie van Schiedamse Slagerspatroons maakt be kend, dat in verband met de vacantieregelins voor de Slagers onderstaande adressen de volgende week g e- opend zyn: G-AbmaRubensplein 5 Schiedam G. J- Corbeau'Lange Kerkstraat 1 A. Dijkshoorn Kreüpelstraat 10 F- Engelage Oosterstraat 111 M. van Geloven Aleidastraat- 44 G. de Graaf Zoon Lange Kerkstraat 25 C. Groenhorst Brugmanstraat 31 J. Heuchemer Rozenburgerplein 5 J. Hoortnsn Rotterdamsedijk 66 "Wed. Jan se Edisonstraat 58 T. Keuzenkamp Lorentzlaan 35 J. Lens veld Frans Halsplein 1 Wed. J. G. MaanGroenelaan 44 C "Liltha Mesdaglaan 1 Maters Singel 111 C- van der Most Broersveld 100 F. C- NoordgraafSingel 122 L. Ostermeier Oude Maasstraat 13 N. H- van de Ree Hoofdstraat J.51 B. Scholte Hoogstraat 104 j. van Selm Zoon Iepenlaan Kethel j. H- SliekerHoogstraat 5 Schiedam P. C. Middendorp Aleidastraat 58 j. v. Waalwijk v. Doom Nieuwe Maasstraat 122 A. J. A. van de Water Dam 52 J. ph. van de Water Hoogstraat 129 P. van Zwet Groenelaan 101 P. v. d- Vlies. Paardenslager Buitenhavenweg 160 J. J. V ij belCartesiuslaan 1 Gerritsen's Slagerijen Lange Kerkstraat 14 Alle andere slagerijen zijn deze week gesloten. 1417 jaar KUNNEN GEPLAATST WORDEN BIJ VELÜMAN'S SUlKERWERKFABRIEK BOTERSTRAAT 65 TOT 1 SEPTEMBER niet te consulteren Vrouwenarts te Schiedam Beh. iedere Woensdag 1.30 2.30 (huis) en 3.30—430 uur (poliki.). Waarneming: telef. 69126. ZELF FILMEN is niet duur! Voor slechte 231.bent U al in bet bezit van zo'n perfecte BROWNIE MOVIE 8 m.m. smalfilmcamera. Vraagt demonstratie bij: Rotterd.dtfk 413. Tel. 69606 Te koop in het centrum der stad bevattende 7 ruime kamers,! badkamer, keuken en kleine zolder. Het huis heeft ook een zij-uitgang en is vrij tel aanvaarden, f Br. no. S 903 bur. v. d. biad.[ en gevraagd per 15 Augustus of 1 September a.s., met het vak hekend DAMES- EN KINDERKLEDINGMAGAZIJN HERMAN E IJ L HOOGSTRAAT 58 SCHIEDAM GEVRAAGD: SINGEL 91 SCHIEDAM TEL. 67705—67S27 ORAN'JFSTRAAf t SCHIEDAM m U«1 Kiest een bril die U staat, dus, W Mr Opticien. ST. LIDDINASTR. 1 TEL, 67649 SCHIEDAM Voor feestjes, bruiloften, vergaderingen en vereni gingsavonden natuurlijk de Ruiter, Broersveld 55. Vraagt condities. Jongeman zoekt net kosthuis in Schiedam, Brieven mefc prijsopgave onder no. s 804 bur. v. d. blad. Nette kostganger gevraagd, met huiselijk verkeer. Viaar- dingerdijk 352B. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106. tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. ABONNEERT OP CIT BLAD

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1