Hermes - D.V.S. verplettert Haarlem aan Dam laan Lichtjes gingen aan in het Park C Tettelaar scoort century en ruiten sneuvelden J Er waren meer dan 7000 bezoekers De overstroming in de Gorzen DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB AG'KMÏA Hermes DVS 3 werd kampioen Nieuw fruitveilinggebouw gaat f 650.000 kosten Russische auto's in Rotterdam -~r' Brand richtte schade aan in keuken Op Femina winkels weer langer open Verloor U iets? Vrachtauto botste tegen scooter Tarzan vocht in een café Internationale tarwe- overeenkornst thans volledig in werking C313EEEEEB» ABONNEERT OP DIT BLAD 2 Maandag 3 Augustus 195-3 „lk zal proberen de verlichting te ontsteken", zei waarnemend, burge meester H. Sabel Zaterdagavond voorzichtigheidshalve aan het eind van zijn toespraakje ter gelegenheid van de opening van „bloemenpracht in sprookjeslicht" in het Juliana - park. Hij behoefde geen vrees te hebben, want nauwelijks had hjj de knop.op de rotonde ingedrukt ot ree.ds gloeiden de eerste lichten aan. onmiddellijk gevolgd door bewon derende uitroepen. Van de omvang rijke menigte, die zich inmiddels in het park bad verzameld. Op de rotonde bevonden zich vele gasten van de Scbiedamse Gemeen schap. o.a, de wethouder mr P. van Bochove eii Th. J.L. van de Berg. verscheidene raadsleden en hoofdambtenaren van de gemeente. Het in werking treden van de prachtige verlichting was het sein tot een begin van de eerste rond gang, die onafgebroken tot midder nacht zou voort duren. Niet minder dan 3811 personen kwamen een kijk je nemén en waren meteen enthou siast óver de wijze, waaron dit tweede evenement van dit vacantie- feest 1953 was verzorgd. Zondagavond trokken allereerst35(JO personen door dé hoofdingang naar binnen. Terwijl men de route volg de èn vaak vol bewondering kon blijven staan om een opmerkelijk effect van groene bloemen, beeld houwwerk en verlichting te bewon- Door het lid van de Gemeente raad. de heer H. Kornfeld (Arb.'t, zijn de volgende vragen aar» Burge meester en Wethouders» gesteld: 1. Is de riolering van de omgeving Nieuwe Maasstraat. Rhoonsche-. Zuidlandsche- en Bommelschestraat van voldoende capaciteit voor hel verwerken van hevige regens? De riolen stuwen "het water naar boven, waardoor het water niet weg kan en gehele straten blank komen te staan en het water de huizen binnendringt? 2. Kunnen Burgemeester en Wet houders onderzoeken wat. de oor zaak is van de overstromingen in de woningen en wanneer dit is een gebrek aan de woning, de eigenaar trachten te bewegen daarin veran dering aan te brengen? 3. Willen Burgemeestér en Wet- houders alle maatregelen treffen. waardoor aan deze steeds terugke rende overstromingen een einde wordt gemaakt? HBS-ers namen gasten uit Engeland, mee Vrijdagavond keerde een groep leerlingen 'van de R.H.B.S. terug uit Londen, vergezeld van hun gast vrouwen eii gastheren, die nu 14 dagen in Schiedam zullen door» .brengen. Deze uitwisseling is tot stand gekomen door bemiddeling van de International Youth Contact, in 1947 gesticht als Holidays Ex change Holland, later uitgebreid top Duitsland. Frankrijk en Oosten rijk! Deze organisatie beoogt, dat de schooljeugd uit bovengenoemde landen wederzijds bij elkaar lo- geert en zo met elkaar in contact komt. De secretaresse van de I.Y.C. is de uit Nederland afkomstige mrs S. S. Lam mond-Van Gelderen. 16 Becondale Road, upper Norwood. 'Londen S.Ë. 19. die gaarne alle ge wenste inlichtingen verstrekt. BURGERLIJKE STAND Geboren: Hildegard S. P.. d. van A. A. Strutz en J. J. H. Oostende. deren, klonk de zachte muziek door heel het park. Hel verpozingscentrum op de ro- i tonde werd niet minder gewaar- j deerd ven de rest. Beide avonden was het moeilijk een onbezette plaats bij de theeschonkerij te vin den. Vlaardingse brak enkel Bii het instappen in lijn 8 op de Schiedamseweg te Rotterdaam be zeerde mevrouw a M.T.. woon achtig te viaardi^gen. Zaterdagmid dag haar oet. Rij aankomst van de tram in Schiedam moest er een zie kenauto aan te pas komen, om haar naar Vardingen te voeren. In hef. ziekenhuis aldaar constateerde men een enkelbreuk. „De jonge Hengelaar" viste in Haarlem Zondag organiseerde „De Jonge .Hengelaar" een concours in de Ring vaart tegen de Haarlemsche Henge laars Club. Er werd 2 xlH uur ge vist. 'De uitslag was als volgt: 1. M. Slavenburg (DJH) 33 pnt.;"2. A. v. Keulen (Haarlem! 32 pnt.; 3. J. v. Keulen (H'lem) 29 pnt.: 4. A. Sporn- (Haarlem) 24 pnt.; 5. M. Achterhof (Haarlem) 24 pnt.; 6- G. Deen (Haar lem) 20 pnt.: 7. D, de Bruin (DJH) 17 pnt.: 8. A. Somrner (DJH) 19 pnt.: 9. A. de Bruin (DJH) 14 pnt.; 10. F. Steketee (DJH) 2 punten. De vangst was over het algemeen goed te noemen Na afloop werd een bustocht ondernomen ir de omge ving en verschillende speeltuinen bezocht waar naar hartelust werd genoten. ESPERANTO-AGENDA Merkredon, la San dé au gusto: Fe- rio-tago ni do ne kunvenos. sedvi po- vas propagandi Esperanton cie dum tiu tago. Esperanto bij de Spoorwegen Het 3de internationale congres van de Internationale Esperanto-Bond van Spoorwegpersoneel is van 5 tot 10 Mei j.3. te Utrecht gehouden. In deze jaren van zijn bestaan is het. 1 edentaanal vervijfvoudigd, terwijl de groet blijft aanhouden. De voor zitter van het congres-comité kon bij de opening 4)0 congressisten uit 12 landen welkom heten. Begroetings- brieven waren binnengekomen o.a. van de min.-president dr Drees. min. dr Algera en de burgemeester van Wenen (Oostenrijk). De heer Roos winkel. die de minister van O.K. en W. vertegenwoordigde, vergeleek dit congres met andere internationale congressen, waar de deelnemers zich vervelen met'het aanhoren van ein deloze vertalingen. De vier landen Zwitserland. Tsje- cho-Slowakije, Polen en Zweden, die het toezicht hebben op het naleven der stilsta» dsvoorw hebben besloten ali De SVVVan Krimpen tn actie op de SflO meter tijdens de othle- tiekwedstrijden, die Zondag op het 5 V V-ter rein loerden pehpu- den tussen SVV, het. Botterdam- se DOS en .JLyra" uit Lier (België). 2265, Het achterschip Is afgebroken en ligt tussen de rotsen, tien meter la ger dan de overige delen van het wrak. Het ach terschip; dat wil zeggen de fraai bewerkte op bouw van het vlagge- schip, waar de op luxe gestelde commodore zijn kajuit had, 300 jaar ge leden. Onder die luxe verblijven ligt waar schijnlijk een nog grotere goudschat dan in het laadruim. Rob krijgt nu werkelijk routine in het manoeuvreren mei zijn zwemvliezen en hij duikt met Rosemarie naar de scherpe puntige rotsen op de bodem van de zee. waar het achterschip tussen ligt verzonken Vreemde griezelige monsters zwemmen geruio- wrakke hout met de geruite versierselen, laai heengegroeid, zodat het wel een prieel lijkt Maar vreeiuuB a duidelijk zien waai de kapiteinshut is geweest en het is Rob weJ duidelijk, dat het bijzonder moei- loos voorbij, verschrikt door de ongewone men- Rob onderzoekt nauwkeurig de mogelijkheden tot lijk zal zijn deze rommel tussen de spitse rotsen senvinnen, die zij nooit eerder aanschouwden. Het berging. Vreemde zeegewassen zijn over het hout te lichten. Wat ml Apotheke: moet weten: nachtdienst: F.~H. Backer. St. Liduinastr. 58. Remhrandtlaan 5. Bellen by ongeval: G.G. en G.D- Tuinlaan 89 Telefoon 69290. Var. antiefeest- evenementen: 129 Augustus, Stee»«slijk Mu seum. da. (ook Zo.) 25 en 710 uur: Tentoonstelling „Neger- kunst". 1—29 Augustus, da. (ook Zo.). 7.3012 uur n.m.: „Bloemen pracht in sprookjeslicht" in Julianapark. Films: Passage, da. 2 en S u. De terug keer van Don Camilio (alle leeft.) Mo nop o le, da. 2, 7, 9 uur. Lord Wanhoop. Hermes DVS 3 behaalde door een innings-overwjnningop VOC 3 onge slagen het kampioenschap van de c'erde klasse D van de Ned. Cricket Bond. VOC scoorde in de eerste in nings 22 runs. Bowling-cijfer Her mes" 3: A. Meyer 4—12. A. v. d. End® 6—3. GEMEENTE iff SCHIEDAM rOFFlCilEL NIEUWS j KEURING VOOR DE DIENST PLICHT LICHTING 1954 De burgemeester van Schiedam maakt bekend dat alle oproepingen voor de keuring voor de lichting 1954 zijn verzonden. Zijn er in 1934 geboren mannelijke personen, die de Nederlandse nationaliteit bezit ten en in een der Nederlandse be volkingsregisters zijn opgenomen of daarin opgenomen hadden moeten worden, .en de oproeping voor de keuring dan wel een bericht van niet-inschrijving nog niet hebben ontvangen, dan moeten zij zich vóór 1 Januari 1954 tel- gemeentesecreta rie aanmelden. Schiedam, 1 Aug. 1953. ..De burgemeester. INENTING TEGEN BIPHTHERIE Op Vrijdag 7 Augustus 1953 des middags van 2 tot 3 uur. bestaat gelegenheid lot kosteloze inenting tegen diphtherié, of tegen diphthe- ie enkinkhoest gecombineerd, oor niet-schoolgaande kinderen van 1 jaar en ouder in het gebouw van de GG en GD, Tuinlaan 80. Hermes DVS 3 antwoordde met 96 runs waarvan F. van Viie,t 27. B. Kloos 25. A. v- d. Ende 15 en F. rden in Korea, viedhoven 12 (not out) oertalen Frans. Pools Tsjechisch en Engels te gebrui-j VOC 3 was in de tweede inning ken. Zij hoorden bepaald nooit iets j uit voor 59 runs. Bowling cijfers vgn Esperanto. Waarom "t makke- Hermes 3: A. v. d. Ende 630 en lijk gedaan aks 't moeilijk ook gaat. J. v. d. Gaas 4—19. De hengelsportverenigmg ..Schie dam en Omstreken" organiseerde Zaterdag een jeugd.hengelwedstrijd in de-Schie nabij de Glimfabriek. Ondanks het feit. dat veeJ jongens met vacantie waren; mocht de wed strijd toch geslaagd worden ge noemd. De prijzen werden behaald door: 1. L. Jongenengel, 2. J. v. Hattem. 3. J. Zag wij v* jr. 4. J. Put. 5. W Cino. 6. W. Baris, 7. J. Prein, 8. A, Wiese. Nieuwe Russische militaire attaché in Peking LONDEN. De Sowjetrussische militaire attaché in. Peking, generaal Kotow, is naar Moskou teruggeroe pen. In zjjn plaats is benoemd gene raal Petroesjewsky. aldus het Chi nese persbureau .Nieuw China'. ROTTERDAM Een groep fruitimporteurs, die zich heeft verenigd In de Rotterdamse Citrus veiling (Rotterdam Fruit. Exchange), wil op een terrein aan de Marconistraat een modem fruitveilinggebouw stichten. Voor verkrijging van erfpacht hebben zij zich tot het gemeentebestuur gewend, dat thans aan de raad voorstelt het terrein inet ingang van een nader door E. en W. te bepalen datum voor een periode van 40 jaar, met optie op verlcnginj met twee perioden van elk 20 jaar, in erfpacht uit te geven. De erfpachtsuitgifte zal in to taai ongeveer 2230 m2 te bebouwen ter rein omvatten. Hiervan zal plus mi nus 777 ni2 worden uitgegeven aan dc Rotterdamse Citrusveiling voor het stichten van een veilinggebouw en ongeveer 1453 m2 aan een vijf tal deelnemende fruitimporteurs, die hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor de gehele verplichting, ten be hoeve van de te bouwen pakhuis ruimte en kanI ooraccommodatie. Voor de totstandkoming van het veilinggebouw is totaal f 650.000 no dig. De deelnemende ondernemers hebben nu gevraagd of de gemeente bereid zou zijn tot een bedrag van f 380.000. een geldlening onder hy pothecair verband te verstrekken. Daar de haven een belang bii deze veiling heeft en het verstrekken van een geldlening overigens op strikt zakelijke basis zal plaats hebben, stellen B. en W. voor de gevraagde Zaterdagmiddag heeft 'de £.eyg gn goon een {Advertentie LM.) Als er duizenden stukken stof verkocht worden dart is Het toch vanzelfsprekend dat er duizenden resten overblijven, Deze coupons van alle mogelijke soorten en kwaliteiten moeten even goed verkocht worden; en direct... tot elke prijs. coupons zijde Iinnenv. 2,21 it vistra 2,75 zeptor poplindesolefl2,BQ hatrcörd „I,95 changeant „2,75 In lengten v«n 1 tot 4 mtr. en een enorme verscheiden- held van kleuren en dessins, Dinsdagmorgen om -9 uur begint deze opruiming, cou pons, niet alleen zomer-, maar ook na jaaisstotfen. Coupons van nieuwe mo- dieuse dessins die; wij niet willen bewaren maar ver kopen, veertig lot zeventig procent onder de waarde. WINKELCENTRUM BINNENWEG. Tei. 29180 nu door elkaa per mete Dat was dan gisteren weer eens cricket, waarvan de toeschouwer» heb ben genoten. Het onberekenbare Hermes-DVS presteerde in de gisteren tegen Haarlem gespeelde wedstryd wat nog geen elftal in dit seizoen, ge presteerd heft, het scoorde n.l, een totaal van meer dan 390 runs. Driehon derd runs in goed 3 uur batten, een scoring-ten)po dus waarover het Scbie damse publiek in extase raakt. Het was bright cricket. In déze mammouth- score hadden diverse batsmen een groot aandeel. En wel in de eerste plaats „bomher" Tettelaar, die in 1 uur en 10 minuten een century scoorde. Deze century bevatte liefst 13 vieren en 4 zessen. Tas met zijn persoonlijke score op 92 gaf de batsman een harde en vrtf moeilijke kans aan cover-point, die gemist werd: Voor de rest vlogen de ballen hard en ver builen het bereik der fielders tegen of over de boundary. Diverse ruiten aan de Dam- laan sneuvelden, hetgeen slechts de extase van het publiek verhoogde. Ër werden nog meer zessen geslagen deze middag, want ook v. d. Ende en v. d. Sloot namen er ieder twee voor lmn rekening. Dat onder deze omstandig heden, waarin de Haarlem-bowlers afgeslacht werden, het Haarlem-elftal toch tot het laatst goed bleef fielden, pleit voor hun moreel. Stolk won ditmaal de loss en -j ten niet onbetuigd. Aan dit samen- Opende de innings van ziin elftal j zijn kwam eerst op 124 een einde, met de Engelsman Bailey. Weer toen v. d. Ende hetzelfde lot «ver bouwden beide batsmen een goede openingsstand °P. want eerst op "n totaal van 46 runs kwam Stolk op een slow-bal van Boeree te ver naar voren, miste enwerd door wicketkeeper Honnebier voor 18 runs gestumped. Bailey, die tal vin mooie slagen demonstreerde, begon hierna in gezelschap van v. d. En de de bowlery aan te vallen. De score ging snel omhoog én ook v. d. Ende liet zich op de slechte bai- kwara als Stolk, voor een goede z.> gestumped. Toen ging het even snel en scheen een terugslag te zullen komen. Want op bijna on veranderd totaal werd Bailey voor een uitstekende 82 in het verre' veld gevangen. Deze 82 bevatte 12 boun daries. En voor de lunch ging ook nog dooi-, een misverstand tijdens het runnen mei v. d. Sloot de young ster M Hille run-out. Tettelaar By het postkantoor was het Zaterdagmiddag tussen half vier en vier tivr een hele drukte, toen vandaar met. iurce autobussen zeventig kinderen vertrokken naar ..Dc Beer", Het zij i? de eerste gasten, die gebruik maken non het krimi» dof. de Schiedam- se' Gemecnschin on het vogel* eiland tjadvrende drie weken ter beschikking kreeg. £r ziin twee groepen, voor de hufsuestinp en t de verzorging waarvan de S.C. I dir. jaar de kosten volledig op j rich heeft genomen, Ka deze i ccsje groep, die kinderen van R.K. scholen omvat, wordt, vol gende weck plaats gemankt, voor 'de leerlingen van. openbare en Prat Christelijke schoten. Het darde werkkamp wordt gereser veerd voor de jeugd, die Pro Juventute onder z'n hoede heeft. kwam nu in en typisch Tette- 3 aar stijl legde de laatste bal voor de lunch, die iedere andere bats- 1 men netjes geprikt zou hebben, voor zes op de Dam!aan. De lunch kwam bij een stand an 130 runs voor het verlies van 4 wickets. En toen is het na de hervatting ■aan gebeuren. Er was ..voor de Haarlem-bowlers geen houden aan. Het regende vieren en zessen, waar bij ook v, d. Sloot zich niet onbe tuigd liet. Bowler Zuiderhout werd in een over voor 21 runs wegge slagen. de ballen spoten tegen de f scheiding, ruiten op de Dainlaan varen niet bestand tegen dit ver toon van macht en het publiek ge noot. De 200 ging op het bord en nog hadden de batsmen ér niet ge noeg van. De bowlers stonden machteloos, op iedere bal werd ge scoord en de fielders hadden niets anders te doen dan achter de bal len aan te rennen en ze terug te gooien. V. d. Sloot wilde bij Tette laar niet achter blijven en sioeg eveneens 2 harde zessen. Eerst, op een totaal van 285: runs boekte de Haarlem-aanval weer een succesje, toen v, rl. Sloot door W. F eschar op het bowlen van. Boeree. gevan gen werd. Zijn 61 runs bevatten zes vieren en 2 zessen. Tettelaar naderde zijn honderd en met Scheffev op de mat bereik te hij met een ..korte run deze mijl paal. Even werd nog doorgespeeld om het totaal van 300 runs te be reiken. Want ook dit betekent in eendaagse wedstrijden een record. En toen Sch'effer dan met een glan ce op Peschar de 300 op het bord had gebracht, sloot Stolk de in nings op het ongelofelijke totaal van 302 vuns voor het verlies van 5 wickets. Hierover had Hermes 3 uur en 6 minuten -geba.t, hetgeen dus neerkomt op een scorings-tem- po van bijna 100 runs per uur. De Haarlem-bowlers, die de wickets namen, hadden de volgende cijfers: H. Boeree 236 en Ztiiderhout 2 37. Ook aan bat troffen de Haarlem mers het. niet. Zij vonden de Her mes-aanval, waarin vooral Scheffer goedop dreef was. in uitstekende vorm en verloren reeds voor de thee 4 wickets voor even 20 runs. En'na de hervatting zette de col lapse voor de Haarlemmers zich voort. Geen der batsmen slaagde erin. de bowlery met het nodige vertrouwen te bespelen. Ook van Meurs. die weer van de partij was. onderhield een goede lengte en veroverde achter elkaar enige wic- kets. Zeer snel was deze Haarlem- innings ten einde. Op een totaal van slechts 79 runs werd de laatste man gcbowled en had Hermes de match met zeer ruim verschil ge wonnen. Scheffer nam 6 wickets voor 32 runs en Van Meurs 4 voor 21. Haarlem werd hierna nog eens ingestuurd. Op de change-bowlers deden de batsmen het nu beter en na een uurtje aantrekkelijk cricket waren er 90 runs voor het veriies van 1 wicket, waarna gestopt werd. G. Royers bowlde 032. M. Hille 0—5. A. Scheepmaker 032, H. Stolk 013 en A. v. d. Ende 18. W. Peschar bleef met 40 runs not out W. Honnebier had 38 runs ge scoord. auto- hancel 'H. G. show-room geopend aan de Mathe- nesserdyk 279. Een deel van de werkplaats is als zodanig ingericht. De firma Geys is de enige Rotter damse autohandel, die de onlangs uit Rusland aangekomen Moskvitch auto's verkoopt.Een aantal van deze auto's staan er nu ten toon gesteld en men kan de wagens van binnen en van buiten bekyken. Er bestond bij de openingsmiddag veel belangstelling o.m. van offi ciële zijde. Er - waren drie verte genwoordigers van de Russische ambassade" in Den Haag. hulp via het bouw- en industrie fonds te verlenen. Het gehele com plex zal een aanwinst voor de ha venuitrusting- kunnen zij». lil een woning aan de Nobel- straat is Zaterdagavond de hele keuken in brand gevlogen, doordat een pan met vet vlam vatte. Het vuur deelde zich mee aan planken, gordijnen en het houtwerk van de keuken. De ramen van de deuren en van een kast sprongen. De keu kenplanken en gordijnen gingen verloren, en een aantal pannen werd beschadigd. De schade wordt geschat op meer dan 250.De benedenbuurman van de bewoners greep snel in. en begon te blussen met een rubberslag- Daardoor voor kwam hij erger. De brandweer nam de blussing van hem over. Ook het plafond en de muren kregen het zwaar te verduren van bet vuur Uitgerukt waren slangenwagen 27, gereedschaps'wagen 2 en slangeit- wagen 28. De leiding had brand meester H. A. Zwaans. Als de raad er zijn ïoedkeurlng aan hecht, zal voor winkels, die zich op de van 25 September tot en met 7 October in het A hoy'-gebouw te houden tentoonstelling voor mode en huishouding „Femina 1953" bevin den, va18 tot 23 uur niet het. ver bod gelden vervat in artikel Z. on der c. van de winkelsluitingswet *51. Lettende op hel van jaar tot jaar toenemende bezoek, zo delen B. en W. aan de raad mede. zijn wij er an overtuigd, dat de onderwerpe- ijke tentoonstelling, die ditmaal oor de vijfde keer zal worden ge hot iden. van zodanig plaatselijk be lang is. dat alles moet worden ge daan wat mogelijk is om haar te doen slagen en dat- zij uit dien hoof de hel. in het leven roepen van een verordening ais beoogd alleszins rechtvaardigt Veertigjarig jubileum bij Abr. van Stolk Zaterdag is het veertigjarig dienst- jubileum van de heer J. C- Krijger gevierd bij de N.V. Koninklijke Houtzagerij Abraham van Stolk en Zoonen. Door een directielid en door de personeelschef, de heer G. de Heus, werd de jubilaris ten kantore van de N.V. toegesproken. Beiden overhandigden een cadeau onder couvert Mevrouw Krijger kreeg bloemen aangeboden. De heer Krij ger is de eerste tijd van zijn loop baan schipper geweest op een zoge naamde Westlander. Thans is hij reeds sinds vele jaren motorschip per. Te bevragen brj -het Hoofdbureau van Politie tussen 912.30 uur en 2—6 uurj: Groene militaire rugtas, blauw ge breid damesvest. kindercape. wit ge haakte dameshandschoen, ceintuur van regenjas, zilveden broche, zwart kin derschoentje, viskist, gordel met 17 ha gelpa tronen, witte gymschoen (I.), kentekenplaat NL-Pt-21. Te bevragen by de vinders: dames hoed. C. Sogaars, K. Achterweg 16: wollen kindersokje, L. Petersen, B.K.- laan I77b; rose badmuts, L. KJelss, J an Steenstraat 39: gummi regenjas. A. Pijnacker, Nic. Beetsstraat 42; welpen pet. J. Hoppe. Maasstraat Z; grijs jon gensjasje y. Nadels, Dr. de Visseriaan 26: grijs wollen jongensvest, Nes, Ho- genbanweg 120; beige regencape. mevr. Fuch. Buys-Ballotsingel 89; berenpois- horloge, J. C. Boiiefaas. Korte Havcu 30b; blauw kinder tasje. W. van 't Hoen, Vlaardlngerdyk 151 bis"; zilveren kruisje. C. Rebërs. Damlaan 49-13: zil veren ringetje, S. v. d. Velde. Jan Steenstraat 7: vulpen M. Bovenberg, Tuinlaan 86; beige kinder tasje. Niehof. Hooidrift 27 te Rotterdam: parelketting Roejing. Lekstraat. 8a; parelketting. J. Dries, Singel 91': I naar gymschoentjes en l paar sokjes. Bode. De» Bommel- sestraat 54; wit. kinderschoentje. G, Schuurmans. Nuysmansstraat 42b: Jicht, blauw kinderscboentje. M. de Groot. Dam 21: huissleutel, Jvan Goghl. Leibnitzstraat 8 a; LipssleuteJ 1n lederen tasje, A. Kon in". Stationsstraat 55a; bouvier. J van F-\ Villastraat. 2: zonnebril in étui. B. Ham. Koordeinde 17 (Kethel); ring met. 9 üleuiels, F. Goorberg. Maria straat 125a; huissleutel, P. den Outer, Alb Thijmstraat 25a. Op de Srhieweg werd' vanmorgen de 22-jarige etaleur E. Kersting van de Kleiweg met zijn scooter door een vrachtauto aangereden. Hjj liep wonden aan hoofd ën rech terknie op en werd naar. het zie kenhuis aan de Coolsingel overge bracht. Brandje in bestelwagen aan de Lusthofstraat In de laadbak van een ooen be stelwagen ra a kt e Za tarda gm i d d a g aan de Lusthofstraat een gonjezak in brand, vermoedelijk doordat de zak de hete uitlaat raakte. Het vuur tastte de hnut.cn vloerplanken aan. Brandmeester M. van den Blink van slangen wagen 8 gooide de brandende boel op straat. Met tetva en emmers water verrichtte slangenwagen 7 de nablussing. De volgorde van aankomst was slan gen wagen 7. si an een wagen 8 en g 2. Brandmeester N. van Us had de leiding. Aan gered en d oore en bromfietser Op het Math en esser plein Is Za terdag de, 48-jarige T. S. v. d- G- wonende Bilder dijkstra at, door een bromfietser aangereden. Met een wond aan he tvoorhoofd is de vrouw in het Coolsingelziekenhuis opgenomen. Pseudo-militair sprong in de Gooi haven In de Hudson straat liep Zater dagnacht een 28-jarige loswerk- man in het militaire uniform van vaandrig bij de infanterie. Twee agenten twijfelden eraan dat hij gerechtigd was dit uniform te dra gen en bi.i onderzoek bleek dat juist. Op weg naar het politiebu reau Aochussenstraat nam de man plotseling de benen en sprong in de Coolhaven, Met een schippers- haak is de drenkeling, die goed kon zwemmen, op het droge ge bracht. Nadat proces-verba al was opgemaakt is de man. die. niet in dienst is geweest omdat hij, tot zijn spijt is afgekeurd. Zondagmiddag op vrije voeten gesteld. In een café in de binnenstad, kreeg Zaterdagavond een -23-jarige monteur, die licht onder drank invloed verkeerde onenigheid met enkele andere café-bezoekers. De ruzie liep zo hoog. dat een van deze mensen de monteur een klap met een bierglas op zijn oog gaf. De monteur werd ziedend van woede en pijn en ging als een wil deman te kéer. Dit had tot gevolg, dat binnen enkele minuten het café zonder bevolking zat. De politie werd gealarmeerd en toen die op het, toneel vair de strijd verscheen, liep de monteur als een Tarzan in adamscostuum teneinde zich het bloed van het lichaam te wassen. Schoorvoetend gaf hij ge volg aan de sommatie van de agenten zich te kleden en mee te gaan. Toen -zijn colbertje weer óm zijn schouders hing deed hij nog een poging de agenten te ontvluchten. Maar een van de politiemannen had de krijgslist doorzien, greep de monteur ih zijn nek en gaf hem een klap. Na behandeling in het ziekenhuis aan de Coolsingel, is de foeterende monteur in het. hoofd bureau van politie opgesloten. Wielrijder door auto aangereden Een auto reed vanmorgen op het Hofplein de 22-jarige. kantoorbe diende A. Elehbaas, van de Berg- selaan aan. E. viel met zijn fiets tegen de straat, en liep een her senschudding op. Hij is naar het Coolsingelzi eken huis vervoerd. Carillon-concert Gedurende de avondbespeling vaa Woensdag is Sjef van Balkom uit 's-Hertogenbosch gastbeiaardier op de Stadhuistoren. Hij heeft een ge heel Nederlands programma samen gesteld met. o.a. oen passepied van Willem Pijper en de klokkenspel- suite van Julius Röntgen. Verder nchenrrkt hij. veel- aandacht aan ds oud-Nederlandae liederenschat. WASHINGTON. Doordat het vereiste aantal ratificaties te Wash ington is gedeponeerd, is de nieuwe internationale tarwe-overeen komst thans volledig in werking getreden, zo maakt het Amerikaanse departe ment van Buitenlandse Zaken be kend. De overeenkomst is door 45 lan den voor de duur van drie jaar ge sloten. Zij betekent een voortzetting met enige wijzigingen van de inter nationale tarwe-overeen komst van 1949. Engeland, dat de óp 2.05 dollar per bushei bepaalde maximumprijs voor tarwe te. hóóg acht. heeft de nieuwe overeenkomst niet getekend. Luchtmachtaffaire voor Hoog Mil. Gerechtshof DEN HAAG. Voor het Hoog Militair Gerechtshof zal op 6 Sept. terecht, staan de lt. kol. B. van de Kon. Luchtmacht, die door de krijgs daad veroordeeld was tot anderhalf jaar gevangenisstraf mei aftrek en j ontslag uit de militaire dienst we gens aandeel in de malversaties bij de 1 ueh t ma ch t -a aosch a f f in gsdienst. Nieuwe minister in Georgië benoemd MOSKOU. Inauri is benoemd tot minister, van Binnenlandse Za ken van Georgie. aldus deelde het officiële blad van hel centrale co mité van de communistische partij van Georgie ,Zat»ja Wosloka', Zon dag mede. Inauri volgt Gekanozow op. die onlangs werd ontslagen op beschul diging van verraderlijke activiteit in samenwerking met Beria. SCHIEDAM Brood- en Banketbakkerij M. J. VLUG vraagt voor spoedige indiensttreding het volgende personeel: bekwame broodbakker BEDIENDE VOOR MAG A ZIJN WERK (leeftijd 20 jaar) en BESTELJONGEN voor opleiding tot BANKETBAKKER (leeftijd 16 jaar) Aanmelden: SINGEL '222 SCHIEDAM Permanent Wave v.a. 6-~. de nieuwste mode. Maison „Moderne", Jac. v. Kalken, Hoogstraat 53. Schiedam, te- ief. 69750. Beleefd verzoek vroegtijdig te bespreken. Nette jongeman zoekt kost huis. Br. aan: L. J. v. Gerven Groenelaan 97 b. Ronde glasplaten, schuif puiten, glas in lood. geslepen suite-deuren, toiletspiegels, etalage-glasplaten, autorui ten enz. levert u Loopik's Glasindustrie, Boter straat 39 Telefoon 68945. Permanent Wave. compleet 5.75, Ook speciaal alle kleuren haarverven Kap salon „Alida", Grote Visse rijstraat 8 e (hoge stoep), Tel. 33762. Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1