C J R.K. Leeszaal zag zijn directrice vertrekken Nieuwe Stationsplein zal over een jaar gereed zijn Wegen met tram lijnen aan weerszijden van Lutusca aankomende bediende NETTE JONGEN Voor U.tAevro*"- Een afscheid aan de Dam „Crescendo" trekt de uniform aan Nu nog een lioog hotel en een busstation Geref. Kerk (art. 31) krijgt nieuwe kerk aan Westvest - Honkong-mysterie aart Hoogstraat boeit AC i KM) A Ontnaasting Engelse staalindustrie begonnen Generaal Naguib eist schadevergoeding van Serag el Din Duivenvlucht ,.De Vrijheid" Expositie grafische kunst T ramvertra.gingen Buii.enbranden DE A VONWREN VAA KAPITEIN ROB Vérstrekkend plan voor Westersingei SCHIEDAM Fa j. H. C. van WAART U krijgt guldens cadeau VéGé- Zomerartikelen mijn kruidenier Woensdag 5 Augup'o.s 953 Sedert 1927 is mpj. P. v. d. Drift als directrice verbonden aan de HK Leeszaal en Bibliotheek aan de Dam- In een bijeenkomst met het bestuur ee in tegemvnnrtllpheiil van mej. K. G. P- Visser, directrice van de Ge meente-Bibliotheek en de dames S. C. Bok en J. Snackers, beiden ver bonden aan deze instelling, beeft mej. v. d. Drift Dinsdagavond af- scheid genomen. Voorzitter F. Groenend a al haalde herinneringen op int de dertigjarige geschiedenis van de bib Both eek. die vrijwel al die tijd mcj. v. d. Drift aan het hoofd zag staan: Het waren in het begin moeilijke lijden, waar men slechts aan kon ontworstelen door veler medewerking en op off.?- ring. In November 1923 startte men in her pand aan r-e Lange Haven." waarin 't hans hel S.F.Tj!-werk is gehuisvest. De boeken k warn en uit de bibliotheek van de St. Vinceh- tiusvereniging of waren schenkingen van particulieren. Er was kapitaal geleend en van subsidie kon nog geen sprake zijn. „Met een pa ai- boeken en een kas vol schuldbeken tenissen begonnen wij", 7,0 vertelde de heer Groenendaal gisteravond ;;n hij kon het sis eerste penningmees ter van .de bibliotheek weten. Met die subsidies werd echter een pover begin verkregen. Het was in die tijd dat mei. v. d. Drift haar in trede deed tegen een salaris, dat allerminst vorstelijk mocht heten. Toch stemde zij toe en zelfs het feil cat. het salaris- bij gchrek aan con tanten soms niet regelmatig kon worden uitbetaald, was niet in staal haar deze taak te doen opgeven. In 1931 verhuisde men naar de overkant. naar Lange Haven 121. om vandaar in 1934 over te gaan naar Dam 3. het oude kantoorpand van de notarissen Poortman en Blaisse. Wat de groei betreft, die mej. v. d. Drift meemaakte, in 1927 telde men 582 leden, in 1952 waren het vr 1928. Het aantal uitleningen steeg van 26.900 tot 78.000. Het boekenbe zit werd uitgebreid tot 23-.500 ban den. Ook met de subsidieregeling is veel veranderd. Grote erkentelijk- Enige tijd geleden is een actie ïn- gezet met het doel de mannen van de arbeidersmuziekverenigmg ..Cres cendo" van uniformen te voorzien. De overdracht van deze uniformen zai Woensdag 19 Augustus, 's avonds om acht uur geschieden in het Volksgebouw aan de Tuinlaan. hein sprak dc heer Groenendaal iri dit verband uit aan het adres van wethouder Sa hel, die het streven van zijn voorgangster, mevr. Ben- t hem de de Wilde, voortzette om de R.K. Bibliotheek en Leeszaal op een zodanige financiële basis te plaat sen. dat verder werken geoorloofd was. „Dit begrip en medeleven sli- mnieren ons. met file overtuiging te streven naar het opzij zetten van de moeilijkheden", aldus de heef Gr oenend aal. Zich persoonlijk richtend tot mej. v. d. Drift, wenste de heer Groenen- daal deze veel goeds voor de toe komst. die zji waarschijnlijk in Lim burg zai vinden. Pk was een cadeau als herinnering. Ook mej. de Winter gaat. in verband met.huwelijksplan nen. rip R.K. Leeszaal verlaten. Voor haar werken vooral in de kinderbibliotheek js men haar voor haar vierjarige arbeidsperiode veel erkentelijkheid verschuldigd. Ook hier ontbrak een cadeau niet. Als -opvolgster van mej. v. d. Drift is per 1 September benoemd mej. Janssen, afkomstige uit Baarle (N.B.). Over diverse onderdelen van het definitieve plan-Stationsplein be staat nog geen enkele zekerheid. Het betreft hier het zo gewenste hotel aan, de Oostzijde van het nieuwe plein, een overdekt autobus- slation. en een tramlijn van het Stationsplein via het Weena naar de BeukeJsdijk. Het hotel zon Rotterdam zich gaarne wensen als waardige hoog- bnu W-afsluiting aap dp Oostelijke kant van hel ontworpen plein. Het overdekje busstation zou moeten liggen voor -hef. nieuwe spoorweg postkantoor, dat is dus bijna op de plaats waar de interlocals bussen nü reeds staan. Het initiatief tot de bouw van oen busstation zal echter grotendeels moeten uitgaan van de belanghebbende diensten zelf. Wat de tramlijn over het Weena aangaat: bij de aanleg van deze weg is reeds rekening 'gehouden met de mogelijkheid var. eën direc te lijn naar de Beukelsdijk. Dat zal echter pas gebeuren als het aantal passagiers het noodzakelijk en. ver antwoord maakt. Dezer .dagen heeft de. 'aanbeste ding plaats gevonden van .de bouw. van een nieuwe kerk voor 'de Geref. Kerk (art. 3D.' die tot. voor kort samenkwam in het gebouw van de Ned." Prot. Bond en thans is ge huisvest aan dè Lange Haven. In de tuin van dit pand. vroeger toe behorend aan de Christ, Geheelont houders Vereniging, zal de nieuwe kerk een plaats vinden. Het front hiervan komt aan de Westvest-zijde. Laagste inschrijver was de firma Gebr. Smit met een bedrag van 98.150. De architecten Sprayt en Dén Buttèr maakten het ontwerp dat voorziet in een gebouw met 640 zitplaatsen. Twee opmerkelijke stei-ren. Ronald Reagan en Rhonda Fleming, spelen de hoofdrollen in een adembenemen de geschiedenis; die zich afspeelt in Hongkong, de Engelse handelspost op de kust van China, 't Verhaal is van tamelijk recente datum, want uit angst voor de communisten vluchten beide hoofd personen naar dé Engelse basis. In hun gezelschap bevindt zich een Chinese wees. die een kostbaar afgodsbeeldje met zich voert. Dit voorwerp wordt ooi-zaak van al die spanning, waarmee men zich t.e.m. Donderdagavond in het Monopole-theater aan de Hoogstraat kan verpozen. Zeepkistenrace kan wel meer belangstelling Wat tn n moet weten: Apothekers-nachtdienst: F. H. Backer, St. Lid ui nas tr. 53. Bellen bjj ongeval: G.G en G.D. Tuinlaan 39 Telefoon 69290. V 1 c a b 11 e f e e j t- evenementen: 1—29 Augustus. Stedelijk Mu seum. da. (ook Zo.) 25 en 710 uur: Tentoonstelling ..Neger kunst". 1—29 Augustus, öa. (ook Zo.), 7.3012 uur n.m.: „Bloemen - oracht in sprookjeslicht" in Julianapark. F 1 1 s Passage, da. 2 en 8 u. De terug keer' van Don Camillo (alle leeft.). Monopole, da. 2. 7, 9 uur; Hong kong (14 jr.). Burgerlijke Stand GEBOREN: Arendiha. A., d. v. H. J. Groen en .M: P. t.„de Bree; Lena, d-v: G, Verslujjs'.en C. v. d. Most; 'Elizabeth fö. d- v.' J-' Penning en M. Heijneh-ians. OVERLEDEN: W. Wielde». 83 j; G. v. Leeuwaarden» 51 j.; E. Baron, 85 j. weduwe van P- Win eb oh LONDEN- De Engelse rege. ring is Dinsdag begonnen met het terugverkopen van aandelen der enige jaren geleden genationali seerde bedryven der Engelse staal industrie aan particuliere onderne mers. Zij maakte bekend, dat twee ondernemingen, British Ropes en William Cooke and cd., elk 72.001 aandelen in de Templeborough Rol ling Mills hebben gekocht. De te rugverkoop van de staalindustrie zai naar verwachting twee jaar in beslag nemen. CAïRO. De Egyptische rege- rins zal schadevergoeding eisen ten bedrage van ruim 22 millioen Egyptische ponden 'ruim 220 mil. lioen gulden' van Foearf Serag el Din. millionnair en voormalig Waf- distisch 'minister van Binnenlandse Zaken en Financiën, en zeven an deren. beschuldigd van „manipula ties" van de kamen-termijn markt van Alexandria lussen 1950 en 3952 aldus is Dinsdag te Cairo bekend, gemaakt. gebruiken Met de belangstelling voor de Zeepkisten-race, een nieuwe jeugd- nummer voor de aanstaande Vac.an- tieweek, wil het nog niet al .le best vlotten. Waarschijnlijk is het gebrek aan voldoende animo te wijten aan het feit dat uien over bet algemeen van mening is dat hel maken van zo'n „zeepkist." grote financiële offers vraagt. Niets is echter minder waar. De beste re sultaten worden al verkregen met een eenvoudig kistje, gemonteerd op een onderstel van b.v. een oude kinderwagen. Het zeu jammer zijn wanneer de ze ontegenzeggelijk attractieve race zou moeten vervallen. Wanneer iemand met dat gereedmaken van een „renwagen" voor zijn zoontje, van 1014 jaar nog wat schroom moet overwinnen, dan zal hij er goed aan doen, dezer dagen eens een kijkje te gaan nemen in Vlaar- Keuken Vail huigje 3311 de Rusland koopt veel boter op de wereldmarkt HAMBURG. ln kringen van Duitse bote rim port eurs wordt ver nomen. dat de Sovjet-Unie in de af gelopen 4 weken ruim 28.000 ton bo ter heeft gekocht op de wereldmarkt De waarde van de in voer con tra eten. die de Sowjet-Unie met Denemar ken, Nieuw-ZeeJand. Australië en Nederland heeft gesloten, wordt ge schat op 100 mil lioen D.M. tongeveer Ö0 millioen gulden). KOTTfcKUAM dingen. Aldaar vindt Donderdag a.p, een zeepkistenrace plaats in de Voorstraat, aan hot einde van. de Vlaardingerdijk bij de bekende mo len. Men begint óm drie uur. Zoals bekend, zijn voor de Schip - damse zeepkistenrace, die werd vastgesteld op Zaterdag 22 Augustus en za] plaatsvinden op de afrit var de Burg. Honnerlagp Grelelaan te genover de - Rem brandt laan. ver scheidene attractieve prijzen be. schikbaar gesteld. De pastduivenhoudersvereniging „D« Vrijheid" houdt Zondag e*n vlucht vanuit Barendrecht. Al le postduivenhouders tn Schiedam kunnen hieraan deelnemen. - Inko-ven Zaterdagavond tussen 17 en 19 uur in het lokaal Kethfil- Straat 4, De duiven worden om acht UUT losgelaten. Zwctli in brand In een oud huisje aan de Zweth- kade 21 raakte gistermiddag de 'primitieve' keuken in brand. De bewoners hadden bij hun vertrek een petroleumstel brandend achter gelaten. Het apparaat was gaan wal men en zo ontstond een binnen brandje. Omwonenden trapten de deur van het buisje in on blusten met emmers water, in de veronder stelling dat het huisje op Rotter dams grondgebied stond had men ook de Rotterdamse brandweer ge- aiarmeerd die uitrukte met. de auto spuit 10. sla gen wagen 118 (Over- schie). ]19 (Kethel) en 129 (De Zweth). Het huisje staal echter juist binnen de grens van Delft. De brandweer stond onder lei ding Van brandmeester N. J. Bos man. later van hoofdman J. Hamel. In het htusje werd voor enkel® honderden guldens schade gecon stateerd. De werkgemeenschap ..Grafische Kunst Rotterdam" exposeert van 8 tot 30 Augustus in het Sc hi elan da- huis aan de Korte Hoogstraat wer ken van J. C. Bezem er. J. Kraan en. W. Motz. J. M. Rozinga. P. A. Stuy- venberg. H. J. Sev. W. Strörmann, K. van Vlijmen en Ed. van Zanden. Elke Dinsdagmiddag en Woens dagavond worden demonstraties ge geven. De tentoonstelling wordt ge opend Vrijdagavond 7 Augustus door de heer H. G. J. de Monchy. De heer Strörmann zal een toe lichting geven op het werk van de Werkgemeenschap Grafische Kunst Rotterdam, mevrouw L. van Zan- den-Wgrnaar zal de opening met pianospel opluisteren. Op de kruising van de Karei Doormanstraat en het Weena liep gistermiddag om tien voor drie het linker voorwiel van een vrachtauto. Omdat de wagen op de rails stond had het tramverkeer ruim twintig minuten vertraging. Op dp oprit in de Van der Takstraat sloeg gistPr. avond om kwart voor elf de motor van een tiekker met oplegger af. waardoor de lucht remmen vastlo per.. De oplegger, rite met flessen butagas was geladen, kon door het grote gewicht niet verhaald wor, den. Hét tramverkeer was daardoor een half uur gestagneerd. De berm' van de Nieuwedi.ik (Perr.isl stond, gisteravond inbrand en moest met twpp grote stralen worden geblust Daarbij had hoofd- hrandmepster P. de Winter de lei ding. Personeel van de slansenwa- cens 93 en 92 verrichtte, de blussing. Eerder op de dag was een bui ten brandjp bit Lutusca geblust met emmers water door slangen wagen 33 en ge reedschapswagen 2. 's Avonds laat rukten slangenwa gen 27, gereedschapswagen 2 en motorspuit 117 uit voor een spcor- dijkb randje aan de EJburgstraat. Zand was genoeg om het vuurtje te doven. Brandmeester H. A. Zwaans had de leiding. Ir. A. W', v. d. Plïssrhe, directeur- generaal van de Landbouw, zal Donder dagmiddag 13 Augustus officieel de nieuwe bedrijfsgebouwen van de N.V. Koelhuis- en Pakstafion ..Zuid-Holland- sche Eilanden" aan de Reedijk ic Rot terdam openen. Glst.eFmidtia.il is de 3S jarige opko per H. La terse Is uit de Korl'ia a nst ra at, toen hÜ van een schip aan de Steen plaat in zijn motorsloep overstapte ge- •allen. Hij brak zijn r echter knieschijf n is naar het Zuid erzi eken huis ver meid. 2267. plotseling heeft Rob een idee om het dier eindelijk kwijt fce raken. Hij vraagt Rose mar ie. t m te helpen en hoewel ze voor geen kleintje ver vaard is, vind! ze het een griezelig karweitje ...- Samen werken ze bet an ker los en laten het zak ken tussen c'.e halfver brande binten van de ka juit, Het hout is als net ware versteend en nog bijzonder sterk De inkt vis heeft de strijd opge geven De tentakels han gen slap neei en het dier beweegt zich vrijwel niet meer Het heeft zich neergelegd op de bodem van de zee om te sterven. Maar Rob vertrouwt het zaakje helemaal niethel dier voor goed onschadelijk maken Maar weer opstijgen naar de oppervlakte van de baal. Hij weet. wat voor nimmer vér moede krachten daarvoor moet hij eerst enkele voorbereidingen Door lucht tn hun hoofdkappen toe te laten in het lichaam van het gedierte kunnen schuilen, san boord van hét jacht treffen Ze zullen dus kunnen zij snel naar boven gaan. Hij wil het zekere voor het onzekere nemen en 1 Zodra de gemeenteraad de plannen voor de verplaatsing van het Stationsplein goedkeurt wat Donderdag waarschijnlijk zal gebeuren kunnen de RET en Gemeentewerken beginnen met de werkzaamheden. Het eerste werk zal zijn het bestellen van de materialen voor de nieuwe tramsporen. Vóór die mate rialen worden afgeleverd is een half jaar heengegaan. Maar in het daarop volgende halve jaar zal het werk worden verricht. Over een jaar kan Rotterdam dus zijn nieuwe Stationsplein hebben. Daarna is het tot eind '55 wachten op 'n nieuw station. Het nieuwe plein komt te liggen 1 nieuwe station 150 meier, en tussen op de vlakte voor de hoofdingang Groothandelsgebouw en Oostwand van het Groothandelsgebouw, De j van het plein 160 meter. Klokvor- af metingen van 't plein zullen zijn: I mïg zullen vier tramsporen orr. het tuv-r-n Ween "tunnel en voorgevel nieuwe plein komen te liggen. Bin- Op één kaart samengebracht de oude en de nieuwe situatieBoven in het midden het. oude plein: links midden het ontworpen Sta tionsplein. Beneden is Lutusca te zien: deze bioscoop wordt een eiland tussen tramsporen. ren de sporen zullen de eindpunten liggen van de stadsbussen. Hei plein zal een ander peil hebben dan het Weena; vijftig centimeter hoger, Het hele huidige tramsporenstel- sel voor het oude DP-station komt te vervallen. Zolang er nog geeri nieuw station is. zal een honderd meter lang voetpad het nieuwe plein verbinden met de oude sta. tionsmgang. Het rij verkeer za] ech ter via bestaande wegen en een tijdelijke weg 't oude station kunnen blijven bereiken. Uit de Karei Doórmanstraat en van "het stukje Kruiskade tussen die straat en Lutusca zullen de tramrails verdwijnen. De nieuwe toestand za) ziin. dat ne trams aan Gestruikeld en tegen ketel gevallen In de gieterij van de Rotterdamse Droogdok Mij is gisteren de 51- jartge zandstraler L. F. Cliabot uit de Van Speijkstraaj over een plank gestruikeld en tegen een ketel ge vallen. Met een diepe hoofdwond is hij in het Havenziekenhuis'opgeno men. weerszijden van de bioscoop Lutus ca rijden. Het definitieve plan .voor hefc nieuwe Stationsplein voorziet in een weg op de plaats, waar nu de bios coop staat Lutusca heeft immers een semi.permanent karakter. Maar nu men haast, achter het tot. stand komen van het plein zet. heeft men dé moeilijkheid dat Lutusca nog wel enige tijd op zijn plaats zal blijven staan. Noodoplossing is het aanleggen van een 9-meter brede weg aan de Westkant van de bios coop en het verbeteren van de weg aan de Oostzijde. Op deze beide wegen. Zuidelijke toegangspoorten tot het nieuwe plein, zal ènkelspo. rig tramverkeer plaatsvinden. Voor de aanleg var. de Westelijke weg (beide wégen heten samen Kruisplein) is demping nodig'van 't slootje naast Lutusca. overblijfsel van de oudé Diergaarde. Het brug-, getje in de Kruiskade, dat deze* sloot verbindt met de Westers in gel, is daarmee overbodig geworden. Over een jaar zal de brug zijn ver dwenen. In plaats van het slootje, dat een rol speelde bij de. riolering, is een buizennet aangelegd. Op het kruispunt Kruiskade.Wes- tersïngel zal voorlopig een lastige situatie worden geschapen. Maar de definitieve plannen, die pas veel later tot uitvoering zullen komen, geven ook daar een oplossing voor. In de toekomst zal het tramverkeer aan weerszijden vati het water wor den gelegd, dus deels op de Man- ritsweg en dcela op de Westersiiu gel. Er zijn plannen voor voetpaden yjak naast het singelwater, met kleine aiermuurtjes. Zo zal ook de~ zë Zuid-verbinding.-met behoud van het singeltje, kunnen worden gepro. moveerd tot - een belangrijke ver keersgeleider. De verlegging van het Stations plein naar zijn niéuwe plaats werd urgent zoals Het Rotlerdamsch Parool reeds herhaaldelijk me.ldde door de bouw van het nieuwe spoorwegpostkantoor, die volgend jaar begint. Het nieuwe kantoor wordt 190 meter lans. 40 hoog er» 40 breed. Onder de grond zal het nog eens 10 meter diep zijn. Het pand komt gedeeltelijk te liggen op de plaats; waar nu het oude plein nog is. Vóór het. nieuwe spoor wegkantnor is de standplaats van de "interlocale busdiensten ge, projecteerd. Deze blijf f. dus onge veer op zijn huidige plaats. Op de plek waar hst oude spoor wegpostkantoor staat, zal een ruime parkeerplaats worden aangelegd, plaatsbiedend aan tweehonderd auto's en nog een aantal vracht, wagens. Bovendien komt op dit ter rein. dat zi°h langs de'hele Con- radstraat,. uitstrekt, een taxistand plaats. Do Con radst ra af. zal van het nieuwe Stationsplein te bereiken, zijr. via con srmdh» doorgang, wel» I-Hit overdekt KORSELA vraagt uitsluitend zeer bes&hgafde MEISJES ter opleiding voor Haut< Couture-RQQlSfer Aanmelden: KORSELA - Wijnharen 1—3 - Witte Huis - 9e etage AUTOMOBIELBEDRIJF TE SCHIEDAM vraagt mul. of vrl. Goed kunnende typen Brieven onder no. S 907 bureau van dit blad gevraagd voor expeditie en pakhui s werk, Leeftijd niet beneden 16 jaar. Aanmelden: HOOGSTRAAT 154. cfe> Voor pasfoto's naar K. van Vuutren, Hoogstraat 106. tele foon 66720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Ro{filmcamera's tegen ver laagde prijzen, en betaling te regelen. Zeiss-Ikon 6x6 van 99.voor 78. Zeiss-Ikon 6x9 van 102.— voor 37.Gevaert box van 24.50 voor.13,—-, Drogisterij en fotohandel J. G. Wiilebrand, Rotterdam- sedijk 405. Tel. 67343. Biedt zich aan flinke werk ster, Brieven nr. S 906 bur. van dit blad. Gevraagd: net meisje voor halve dagen, leeft. ca. 16 jr. Aanmelden 's avonds na 7 u. mevr. Hersbach, Meidoorn- laar» 4. Tuindorp-Kethd. Tel. 6S996. Kramers de Groot, Dam 2, Tel. 67617. Speciaal aanbe volen: Kroningsthee - Hotel- koffie. Geen kortingen, geen cadeaux, maar kwaliteit. heeft de VéGé-kruidenier ook guldens klaar liggen. En de artikelen zijn er zo goed! Kies een VéGé-kruidenter. als U Uw kruide- nierswaren bij VeGé haalt. Want VéGé is gulmetgeldzegelsen voor 200 geld zegels krijgt U een gulden! Prima Jam, 5 smakan 81 et Rinse ippelslroap55 cl Rode Gessmeap 63-80 ol Appelmoes 79 tl Rol Pepermunt 15 tl Putlïlngsarjs. 4 snaken 39 cl Op «I deze artikelen 10 °/o korting! in rjeWregefs Er Jiijn 1368 VéGé.lcmider.iers in Nederland!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1