Schilderkunst uit Dogenstad in Amsterdams Rijksmuseum C I 1 1 1 8 1 1 I I Toonkunst slaat weer nieuwe wegen in Zomer tentoonstelling van Venetiaanse Meesters Biljartdistrict gaat het programma beperken J i Sardines.. 2 grote blikken 99 Pepermunt. 2 rollen 2S Abrikozen200 gram 49 Echte Zaanse Beschuit ALBERT HEIJN Zelfbediening NETTE SLAGERSJONGEN Jongste Bediende (mni.) Rotterdams Kamer Orkest en bekende solisten verzorgen vijf concerten in Passage Parkverlichting in Schiedam wordt druk bezocht DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB S.V.V.-athleten naar Engeland Wedstrijden worden ingekrompen om te kunnen deelnemen aart bondsontmoetingen SCHIEDAM ABONNEERT II BP DIT BLAD Bij elke fles Limonadesiroop lomerdrupsiso gram 25 Appelstroopbek« 39 Carabiesjes250 gram 59 BessensapPer h« 30 Koffie 250 gr. 149 Thee 200 gr. 79 De fijnste ÜNOX-VIeeswaren Gebraden Gehakt iaogr. 31 Gekookte Worst 150 gr. 47 Boterhamworst 150 gr. 39 DE GR A AF'S SLAGERIJ 2 Donderdag 6 Augustus 1953 Men kent de jongste historie v»n Toonkunst In Schiedam sedert öe verdrijving uit de Ju Ham Kerk aan de B.K.-Laan. Nadat ter plaat se tot een tamelijk bloeiend c «neer II eren was gekomen, waaraan het Utrechts Stedelijk Orkest en het Kestdentie-Orkest meewerkten, moest men plotseling vernemen dat de kerkeraad van de Geief. Kerk zich met een dergelijk gebruik van de JuHamkerk niet meer kon vereni gen. Het betekende een snelle aftakeling van iets dat met zoveel moeite en zorg was opgebouwd. De slechte acoustlsche kwaliteiten van de Grote Kerk overigens spontaan ter beschikking gesteld deden de belangstelling van het publiek snel verminderen. Het gevolg van deze verhuizing waa dan ook, dat de orkesten bezwaren hadden tegen e«« komst naar Schiedam en dus eveneens maar wegbleven, zoals b.v. het Residentie-Orkest. Nadat vorig jaar nog is geexperiment-eerd met een kamermuziek-bezetting in Musis Sacrum de Passage was slechts enkele dagen van dat seizoen meer beschikbaar komt Toonkunst thans met een geheel nieuw plan, Het voorziet In de verzorging van vijf concerten door het Rotterdams Kamer Orkest ca, vijftig musici - in het Passage-theater- Het Rotterdams Kamer Orkest on. lage pryzen zullen kunnen profite- der leiding van Piet Ketting, heeft j ren. sedert zijn oprichting een goede i naam weten te verwerven. Bjj tal j Het Is te wensen dat Toonkunst van g.tLefen^.Gdt1Ltrad het. °p Ji® niet tevergeefs een beroep op het Schiedamse concertpubliek zal doen. voorgrond en algemeen was het oordeel dat met dit ensemble Rot terdam en omgeving een nieuw sympohnie-orkest had verworven, waarvan nog de beste verwachtin gen mochten worden gekoesterd Voorzover wy weten, betekent het engagement met Toonkunst m Schie dam de eerste vaste concertserie, welke men gaat verzorgen. Het zijn vyf Donderdagavonden, waarop men naar onze stad komt. De eerste keer zal het zijn op 1 October. Uitgevoerd worden dan Beethoven's Tweede Symphonie.de Symphonic no. 14 van Mozart en de ouverture II matrimomo Segreto van Cimerosa. Solist is deze avond Jan de Man m het Pianoconcert in d moll van Mo zart, Op 12 November is Nap de Khjn solist m het Vioolconcert van Brahms Verder vermeldt het pro gramma van die avond o-a. Le Tom- beau de Counerm van Maurice Ra- vel. Bij het eerste concert in 1954, dat zal plaats vinden op 4 Februari, speelt Alice Heksch het Pianoconcert in es van Mozart. Hiernaast zal ook ook de Vierde Symphonie van Lud- wig van Beethoven te horen zijn. De sopraan Vera Domska en de klarinettist Aart Smit treden op 11 Maart, op m Aria's voor sopraan en orkest en concert voor klarinet en orkest van Mozart. Hiernaast wordt o.a, uitgevoerd de Zesde Symphonie van Schubert. Tot besluit is er dan tenslotte nog een concert van het R.K.O op Don derdag 8 April met Gerard Henge- véld als solist in het "Vierde Piano concert van L van Beethoven. Het programma wordt, verder afgewerkt met werken van Purcell, Rossim en Sibelius. ER KOMT TOELICHTING Is verband met het karakter van Toonkunst, dat een opvoedende taak t.a.v. het muziekleven heeft. 15 het een goede gewoonte om waar mo gelijk een.-korte-toelichting op d' Het streven ons (weer) te komen tot een bloeiend muziekleven, is er te belangryk voor om dit zonder weer klank te laten. De feestverlichting in het Schie damse Juhanaparj? heeft grote be langstelling. Nadat Maandagavond de tienduizendste bezoeker was ge noteerd, passeerde gisteravond reeds de vijftienduizendste de controle. ^Bloemenpracht in Sprookjesiicht" kwam tot stand in het kader van de Schiedamse Vacantiefeesten. Te midden van groen en bloemen is een tiental beeldhouwwerken van Nederlandse kunstenaars opgesteld. ff it men moet weten: Apothekers-nachtdienst: F. H, Backer, ot. Lidumastr. 58 Bellen bfj ongeval: G.G en G.D i Tumlaan 89 Telefoon 69290. j Vacantlefeest- evenementeni 1—29 Augustus. Stedelijk Mu seum, da. (ook Zo.) 2—5 en 710 uur: Tentoonstelling „Neger- kunst". 129 Augustus, da, (ook Zo.), 7.30—12 uur nun.: „Bloemen pracht in sprookjesiicht" in Julianapark. Flims: Passage, da. 2 en 8 u. De terug keer van Don CamiHo falie leeft.). Monopole, da. 2, 7, 9 uur: Hong kong (14 jr.). Er worden in de Bommelerwaard heel wat tranen geplengd en dat zal zeker nog een week of zes du ren. Tranen van verdriet zyn het gelukkig niet tranen van vreug de in zekere zin wel: men is blij dat men met de z.g, zilveruitjes- campagne een extraatje kan ver dienen, ook al is de opbrengst niet zo geweldig en de prikkeling van 2265. Boven brengen zn uitgebreid verslag aan Jan Smit, die voi span ning wacht op hun ver halen. Van die inktvis vindt hij buitengewoon interessant „Hoe krijgen jullie het beest weg," zegt bij. „ik eaf een bef ding als tk mee naar be neden kon," voegt by er spijtig aan toe Rob ver telt het plan, dat hem onder water te binnen schoot Hu wil de octopus aan het schrikken maken, zó. dat het dier bet nooit meer in am hooid km st ook msar één tentakel m de baai te zetten Daartoe wil hii een soort bom VhetV echtpaar" toebnkt^nesmt Rob een bl'kken ta- ker en maakt het explosief met een electrische ploffing brengen Rosemarie en Skip kijken ge baksdoos, waarin hu een lading magnesium doet draad vast vlak boxen het zeemonster Door mid- spannen toe als hu het contact aanbrengt,.». Deze bom moet eiectrisch tot ontploffing worden del van de compressor wil hy het ding tot ont- zal het Jukken? Jam het luktl gebracht en daartoe duikt hu weer met zyn mas- de traanklieren door de scherpe uiengeur erg hinderlijk. In de Bommel erwaardse boerderijtjes en landarbeidershuisjes zitten ze 's avonds de uitjes te schillen, jong en oud. vooj- 8 cent per kilo. De ge.-chtlde uitjes gaan naar Ammer- zoden. vanwaar ze in vaten naar de fabrieken woeden verzonden. Lood- en zinkperserij in Spaanse Polder Een van de oudsf? bedrijven, wel ke nog steeds 111 het hartje stad is gevestigd, de lood- en zmkperseuj van de Wed. G. Dooremans en Zn. aan de Botersioot 'vm. Lombard- slraat) zal aan hel einde van dit ïaar worden overgeplaatst naar de Spaanse Polder De grond met het nog bestaande pand aan de Boter- sloot is door de gemeente na de oorlog onteigend, en thans aan de Gemeentelijke S, aarbank verkocht, waardoor overplaatsing van het be drijf noodzakelijk werd. Gisteren is aan ae Giesenweg d» eerste paal geslagen voor hei nieu we bedrijfspand, dat een grondop- pervlakte van 500 m2 zal krijgen waar de machinerieën voor de per ser ij zullen worden opgesteld. Aan de voorzijde van de boven de fabriek te bouwen verdieping zullen de kantoren worden gevpstigd. aan de achterzijde is een woning, waar schynhjk dienstwoning, geprojec teerd. De elfjarige Tineke Meyhnk be diende de touwen van de stoomha mer voor het slaan van de eerste paal. IN het Amsterdamse Rijksmuseum is een tentoonstelling ingericht van Ve netiaanse schilderkunst» die gedurende de komende maanden (tot 11 October) niet nalaten zal vele bezoekers te trek- ken. En met reden. Want een kennisma- uit "te voerenrwetkanYê geven.^ook king met deze künst is een niet alledaag- dïtmaal wordt hieraan vastgehou den. Wie deze inleidingen Precies zullen verzorgen, hierover zijn nog besprekingen gaande. O a. werd Rui ger Schoute hiervoor uitgenodigd. Er wordt steeds voor gewaakt dat de toegangsprijs nimmer èen beletsel voor concertbezoek kan zyn Van daar dat tiaast de faciliteiten voor de Toonkunst-leden ook leden van vakorganisaties en bedrijven van se -gebeurtenis» die niemand verzuimen mag. Venetiaanse kunst, géén Italiaanse kunst. Want in een tijd, dat men in Euro pa reeds spreken kon van „de staat Span je'' of Duitsland of Frankrijk, een cultu rele en politieke eenheid, was Italië een verbrokkeld land. Het was verdeeld in kleine en grotere staatjes en steden, die scherp tegenover elkaar stonden. Dit drukte zijn stempel ook op de kunst, zo dat men spreekt van een Florentijnse hchilderschool en van de school van Bo- t logna, Padua, Ferrara, Parma, enz. Zaterdagmorgen 9 uur vertrekt 1 w een ploeg s v.v -atheleten naar Twee steden zijn vooral voor de ont- sonetiAaj tofïLtofi?1 3, ®uK j wikkeling der kunst in Italië van het te gast zyn by de leden van de 1 hoogste belang geweest: Florence en Ve- Londense athletiek club de ..Kerrie Vonetip rip <;t-arï Hip rinnr Taonh Hill Hamers". De athletiek-afdehns "etie;, e"et?e' St^7' "1G ,,oor Jaco& van S.V.V.. onderhoudt reeds van Burckhardt in zijn „Cicerone genoemd 1947 af een jaarlykse sportvjtwisse- 1 wordt „de stad van de schijnbare stilstand I»ng met deze Engels athletiek- N club. welke een van de grootste en 1 en politiek zwijgen was m werkelijkiietd een levenslustige, zinnelijke, woelige handelsstad. zou verheffen Een familie, die een „school" vormde en aan wier iruloea niemand zich toen kon onttrekken I Giorgione en Titiaan behoorden tot I Giovanni s leerlingen Carpaggio, de geboren verteller met het pensee! was assistent van Gentile geweest I gedurende diens verblijf m Konstan- tuiopel. Door de giant, der Bellini's 1 aangetrokken, verhuisden vele ande ren, minder beroemden, uit de pro- vincte, naar Venetie. j\y] ET Giovanni Bellini besmdi-t 1v' de Venetiaanse kunst de eer ste phase in haar ontwikkeling. D<° kunst werd klassiek, m de betekenis van: rijp, stabiel, zoekend naar schoonheid terwille van de schoonheid zelf en niet als uitvloei sel van kerkelijke o£ politieke op drachten. Deze phase begint om streeks 1500 en is, gelijk elke rijp heid, slechts van korte duur, Vyf tig jaren Ja ter zal de Barok reeds be ginnen en onweerstaanbaar bezit ne men van de kunst. Eigenlyk verto nen Veronese. Tintoretto en ook Giorgione en Titiaan reeds kenmer ken van deze barok Vier namen, die stralen aan het firtaiament. Vier ge meen. na de Bellini's. Als het waar is. dat elke geest een universum op zichzelf is, dan was Titiaan leven groot als schilder van het figuur als van het landschap ais van het por tret) gelijk een wereld, omgeven door satellieten en andere werelden. sterkste ie van Londen en die door hun verschillend'0 bezoeken in Schiedam bii de S.W,-leden oude bekenden zyn. Ongelu yield zal het i Zaterdagavond aan hej Liverpool Street Station een harte! uk weer- zien worden tussen ae SV V.-ers en hun Engelse sportvrienden. j Bur perlijkp Stand i Geh.: Elizabeth MdvM F Jonk- man en M J v d Knfl Eriuarri g z v i J Kahsvaart en C Brinkman. Peter i C M z. v, L, J Heydra en A. C 1 Janssen Anna M. d. v. g Th Baart- mans en M. M Holt. Nicolaas M. z v. G. A. Kramers en H. M. Laar- i hoven. Jan. z v G v Putten en A E. Groendijk Frans. z. v J Bron- wer en M J. M. v. Leeuwen Alida. i d v. A v_ d. Veen en G Tulliti; Uit de Gallcrie Borghese te. Rome is deze „Courtisane" van Vittore Carpaccio aikomstict. Amsterdams Rijksmu seum geeft de gelegenheid dit werk. te bezichtigen. Uit Titiaans kunst ontstond die van een Palm a il Vercmo. schepper van het schoonheidsideaal, de eCLgic van een weelderig blonde vrouv. Lo- j renzo Lotto en Sebastiano del Piom- bo. die vele invloeden ook die van Rafael -- zou verwerken. Daar j was Tintoretlo. fanatiek contra-re- 1 for mist, fanatiek schepper van over- j grote heiligenstukken. zoals we relds grootste olieverfschilderij" het „Paradijs", dat de 7 bij 22 meter gn- te wand van het Dogenpaleis geheel bedekt. Fanatiek zoeker naar een ideaal, en we) om Rafael. Veronese Michelangelo en Titiaan in zich tp verenigen en die tenslotte m dit ide aal ten onder ging. Omringd door het water, dat haar 1 tegen elke aanval beschermde, maar dat ook haar stadsontwikkeling be perkte, was het een centrum van 1 scheepvaart en handel. Van oudsher was het een trefpunt van de grote wegen uit het Oosten, uit China zolfs en dP wegen naar Europa. Een stad. [eboren voor de schilderkunst, die M Krom- zich er evenwel later ontwikkeld H. Jansen pn heeft dan bijvoorbeeld in Florence. Christina J. d menhoek. Nelly J- Geveke. Overleden- C. van Geei. 29 jaren 1 OCH is de Venetiaanse kunst dp G. B. F. v. d. Broek, So isren. G. oudere Haar oorsprong heeft Visser, 78 jaren. zy immers m de mozaïeken, m die In hotel Beyersberg-en heeft het district Schiedam van de Kon. .Neder landse Biljartbond de jaarvergadering gehouden. In zijn openingswoord bepleitte voorzitter .1. X. L. van Dam dc noodzaak van een grotere deelna me aan bondswedstrijden. Be vergadering stemde hiermee In. In verband daarmee werd het wedstr ij drooster ingekrompen. Alle wedstrijden om bokalen, bekers enz. blyven. gehandhaafd, maar enkele wedstrijden, die te Ianz duren en teveel spelers opeisen, zullen korter van duur worden en met minder spelers worden gespeeld- Daardoor kan worden deelgenomen aan de competitie van de Kon. Nederlandse Biljartbond. Ingeschreven zal worden voor het driebandenspel met drie spelers, voor het kaderspel 38-2. eveneens met drie spelers «bij wyze van uit zondering behoeven dit geen spe lers van een enkele voremcine te zijn) en voor de drie libre klassen. Wat dit laatste betreft zal worden deelgenomen roet groepen van vier spelers per gropp, die allen van een vereniging lid moeten zyn. In verband met de hoge kosten werd de uitwisseling met Lier (Bel gië) van het rooster geschrapt. De jaarverslagen zyn goedge keurd en vooral was de vergade ring uitermate tevreden over het marvprslas van do prrwingmec£ter, dat voor het eerst een batig saldo aanwees. De aftredende bestuursleden, de heren J. N. l. van Dam, P. Mondt. A. Snijders en W. de Jong, zyn. al len herkoïen. van de S. Marco, van de kerken van Murano en Torcello, die reeds m de 11e eeuw hun begin hadden. Eeist naar Oosters-Byzahtyns voorbeeld En toen elders <m Padua door Giot to) de frescoschildering de architec tonisch-ver si erende kunst by uitne mendheid werd, blééf men in Vene tie bonte mozaïeken met de kleurige en lichtweerspiegclende stukjes glas samenstellen Pa's tesen het midden van de 15e eeuw zou in Venetie zich een vrije schilderkunst ontwikkelen. Deze overgang van architectoni sche tot vrije schilderkunst betekent een „breuk" tussen de Byzamym- Gotische Scholastiek en de nieuw*1, humanistische Renaissance". Geen tempera, geen fresco-technrnk zal men in Venetie als medium kiezen: liet is de olieverf, zoels Van Eycli die y ULK een uitbarsting van gemah- m net veria Vlaanderen gobraiate en M1{ z0-u 2elff Venetl0 m0.ten zoals riet langs een dei handelfwe- uitputten De hoogbarok in de 17e gen Venetie wel moest bereiken. e^uw ging voorbij zonder veel gians Juist toen kvtana er in Venetie Gen- (Venetie had moeilijkheden met de tile de r abri an co. opgeleid in Mo- j handel. De zorgeloze stad had zorgen er zou pas in de 18e eeuw, toen inje's druk verminderde, een ichilder opstaan van de allereerste ..encc, maar die twaalf jaar in de Ld- gunenstad zou blir'cn werken Men j 5panje~s" leeide piaag van hom en van zyn eerste werk, de grote schildering voor het Dogenpaleis. de zeeslag tus sen Venetie pn Barbarossa. Hij vond er leerlingen genoeg, cip jonge Jacn- po 0 a.. de stamvader van het schil- dersgeslacht Bellini en hy vond er navolgers, als Antonio Pisano. In de Bellmi's vindt men een voor- groottp: Giovanni Battiste Tiepolo. Zoals in de blijspelen van Carlo Gol- dom en de Commedia dell'arte van Gozzi, zo zouden ook in zyn doeken al de glans, ai het Jicht en al de illu sies van Venetie voor het laatst weerspiegeld worden En dan: won derlijk, naast deze barokke engelen beeld hoe een familie, begonnen metschilder, vinden wij daar ineens een een middelmatig talent, tpt geniale j zuivere, blijde landschapsschildering, opbloei kan komen. Daar 1? een Gen- j Tn Canaletln vindt de Italiaanse tile, die zelfs naar Konstantmopel 1 kunst daar haar beste vertegenwoor- geroepen wordt, om er de beeltenis diger. En nóg was deze schone na- te schilderen van Mohammed II. Daar is Giovanni vooral, die hei eei- ste hoogtepunt in de Venetiaan.se kunst zou betekenen en die de ..San ta Convcizazinne" frie tronende Ma- donna omgeven door Heiligen en Apostels) tot een klassiek voorbeeld 1 bloei daarmee niet beëindigd: Fran cesco de Guardi (17121793) zai met zijn moderne penseelvoering de late- j re impressionisten de weg wyzen en daarmee de wereld de beste zvfems meeegeven, die het Venetiaans genie j ons kon nalaten. Deze „Madonna met de kersen31 van Titiaan n afkomstig uii het Kunst- his to rise h Museum te Wenen. Ook *i) is te zien in de grote zomer expo- sitie te Amsterdam Heden ging van ons heen onze geliefde man. vader, grootvader. overgroot vader PTETEÏt JOHANNES VAN DEN BERG m de gezegende ouder dom van 81 jaar. A. v, d. Berg Hartveld. P. J. v. d Serg, A. v d Berg Vellekaou. Th J L v. d Berg. "W. P, v. d. Berg Scheffer, A. de Ronde v d. Berg. D. de Ronde Ja Wohler- v. d. Berg. J Wohler. Kleinkinderen. Ach terk Jeinkinderen Schiedam. 5 A«e 1953, West-Frank cl an dsestr. 24 De teraardebestelling zal plaats hebben op de Al gemene Begraafplaats te Schiedam, Zaterdag S Augustus a.s. Vertrek van het woonhuis v.m. 10 u Tandarts J. Al breekt AFWEZIG TOT 26 AUG. ($9 Baby commode 29Kin- derledikantje 19 50 Ton en andere modellen; alles gelakt. Tussenbroek. Edison- straat 31 A, Schiedam. Permanent Wave, compleet 5.75. Ook speciaal alle kleuren haarverven. Kap salon „A)ida*\ Grote Visse rijstraat 8E (hoge stoep), Tel 33762. Rotterdam Vacantie-rolfilms? Een goed adres voor ontwikkelen en afdrukken is Drogistern- en Fotohandel J G-WiUebrand, Rotterd dijk 405. Ie klas vak werk Vóór 10 uur brengen, 5 uur klaar. v*rt 6 t/m 12 Augustus vanaf t f.fO) Dere fraaie bekers zijn verkrijgbaar tn de fcfeurei» rood - wil blauw of geel neer keuze 10 soort Huishoudjam nieuwe oogst Aardbeien, Kersen, Frambozen/Bessen, p. pot 72 B0FFIE KOFFIE - de koffie dia ledereen to lekker vmdl, alléén verkrijgbaar bij Alberf f-ieijn 2 grote rollen van 14 stuks 51 GEVRAAGD: liefst enigszins met het vak bekend. Aanmelden bij LAN-GF. KERKSTRAAT 25 B SCHIEDAM Gevraagd per 1 Sept. op Bistillateurstantoor leeftijd 1617 jaar, in bezit van Mulo-diploma. Brieven onder letter S no. 909, bur. van dit blad. ff

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1