piittiÉ In onze kerktorens huisden weer torenvalken C «SS Nieuwe bewoners aan de Scliiekant BsaaMPh J Gierzwaluwen vingen trek naar Afrika aan Oostenrijkse voetballers op bezoek bij S.Y.V. Scliiedam-honkbal gaat een spannende strijd tegen Sparta II tegemoet Tankers van gigantische afmetingen Browaie FOTO NIESTABT VOGELLEVEN IN SCHIEDAM AGENDA Vlaardingse jongens bij zeepkistenrace op 22 Augustus Nieu we kolder in de Passage DE AVONTUREN .VAN KAPITEIN ROB Sprookjeslicht in Julianapark Elftal met sterke bezetting speelt het ,.Brazilliaans" systeem STADSKRONIEK Rotterdamse meisjes uit zee gered D 55 Tina Onassis krijgt mogelijk nog grotere zusters! NETTE JONGEN Fa J. H. D. van WAART «iWiïHiHHiïd» ABONNEERT OP DIT BLAD 2 Zaterdag 8 Augustus 1953 r/Er IS met. de (orenimlkcn, waarvan ilc de vorige keer vertelde, JÏ best uitgepakt. Toen ik re ontdekte op de fore?* in de B.K.laari zaten de jon pen. nop in het nest;- Dot. ze de nlippkwnsf nop niet meester waren bleek t/if bef rint beide vogcht herhaaldelijk niet prooi in de fcloutocH imar de foren ringen. De Jmnperroep der jongen tras nanet de grond duidelijk hoorbaar en ais een der onder* in de buurt. van. het horst verscheen, klonk, bef pesrhreeuit» tteeemaal 20 sterk. Hoc die jongen hun ouders zo vlug opmerkten, is we een raadsel. De oude Vopefs nnftjtborddrn nirf. ccn helder klinkend ..kli-kli-kW. Na enkele weken zag ik bet hele stel, beide ouders rnrj een st.v.k of drie vier jo ri pen, pedurende een. poor dn pen. op de foren ftnn de N ic moe Haren zitten. Ik hoorde dezelfde hongerrnep en het „kli-kli-kli" der oude vogels dis ze met buit kwamen. Alleen ging alles nog luidruchtiger in zyn toerJc. Ik vernam van verschillende zijden, dat er ook aan de Singel op de to ren van de Grote Kerk. jonge toren valken gesignaleerd waren. Terwijl ik dit schrijf, begin Augus tus. hoor ik herhaaldelijk de eigen aardige lokroep van een paar merels achter in mijn tuin. Het leek er op of ze nog jongen in het nest, hadden, maar daarvoor was het toch wel wat, laat. Een tiid lang heb ik de vogels geobserveerd en steeds zag ik ze met voer naar een en dezelfde populier vliegen. Daarna hoorde ik de bekende bon- gerroep der jongen, waaruit bleek, dat. ze nog niet aan uitvliegen toe waren. Ik heb de dieren daarna nog een paar dagen bezig gezien en ten slotte vlogen beide ouders met drie flinke jongen van de ene tuin naar de. andere, op zoek naar wormen en ander insecten gedoe. Enkele dagen later zag ik hetzelfde in de omgeving van het' Julianapark. ook weer me rels met voer in de bek op weg naar hun nog in het nest liggende jongen. In beide gevallen stellig een tweede of zelfs een derde legsel. Twee of Wat men moet wetens Apothekers-nachtdienst: M. M- H. Evers, Lange Haven 81. Bellen b\j ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290, Vacanttefeest- evenementenJ 129 Augustus. Stedelijk Mu- j seum, da. (ook Zo.) 20 en 7—10 uur; Tentoonstelling „Neger- kunst". 1—-29 Augustus, da- (ook Zo.), 7.30—12 uur n.m.: „Bloemen- pracht in eprookjeslicht" m Julianapark. Films: Passage, da. 2 en 8 uur. 2a. en Zo. 2, 4.15, 7. 9-15 uur: Happy Landing (alle leeft.). Monopole, da. 2. 7. 9 uur. Za. en Zo. 3. 5, 7, 9 uur: Montana. Belle. KERKDIENSTEN Serv. Gemeente: Grote Kerk to u ds 3. Bijlsma. Doetinchem, 5 u ds H. w- Hemmes; Nieuwe Kerk. i0 u G. Csz«- mier. C.t.d.K.D.. 5 u VoliebregtKra- lingeR. C-t.d.H.D.r Westerkerk, e en 10 30 u ds L. J. Cazemier; vredeskeriv S en 10.49 Udsffr G. A. Alma.-Amster- d^ed. Prot. Bond. kerkgebouw Wesf- vest, 10.30 u ds J. La tor ét (Rem,). Rot terdam. T Evang Lath. Gemeente, kerk l. Nieuwstraat. 10 u da J. vanLeeuwen. Oud-Kath, Ketk, Kerk Dam, 8.30 u Vroegdienst: 10 u Hoogmis. Ned Herv. (Gercf.) fivangebsatle, gebouw Tivoli. 10 u dhr v. Hoeven. Waddinxveen; 12 Augustus. 3 u n.m. os Tukker, Delft. Chr. Geref, Gemeente, ker* Waran de, 10 u ds A. Zwiep. hA.; 5 u ds A- Zwiep. Dankz. H.A. Oud-Geref. Gemeente, Geref. Jeugd huis. Lange Haven 10 en 5 u ds F* Lutjtjes. Leger de* Hells. 10 u Heiliginassa- menkomst, 10.30 u Openluchtpredikmï aan de Gerrit Verboonstraat, Ja.3(i uur Verlosslngssamenkomst. Evans. G«Un., Kcrkzanl -Brocrsvest 53, 10 en 7 u dhr C.' v. d. VliS, Vlaardinger). Geref. Kerk (art. 31) kerk West.vest 90, 8-30 en 4 u C. Vonk. Chr. Ger. Gent.. Volksgebouw Tuin laan 50, 10 er» 4 u M. J. Middelkoop. Evangelisatie, geh. Broersvest. achter de Molen, 10 u ere-dienst, 4.30 u Dienst des Woords. 1 Kerk van Jezus Christus van de Hei ligen der Laatste Dagen, Lange .Haven 59, 5 u Godsdienstoefening. Gem, Gods, ...pinkstergemeente", geb. Astoria, Kethelstraat 45, 10 U de heer L. Danfaï Dog Haag. Kruisleger; geb. Tuinlaan 50, 10.30 u Wijdingsdienst, 8 u Samenkomst o.I.v- adjudant T. Suzers, Medische. Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 1 uur tot Zondagavond 12 uur wordt de me dische dienst waargenomen door de volgende artsen A. Q. C. Klomp. Jul. van Stolbergstraat 3. tel. 6(39 52; J. Ris, Tuinlaan 92, tel. 67856; L. B. E. van Hoogenhuyze. Nassaulaan 59. tel. 68967. Geopend is apotheek M. M. H. Evers. Lange Haven 81. drie legsels per jaar komen bij me rels wel meer \'oor; een vierde leg- sel is helemaal zeldzaam. Slechts eenmaal heb ik dit kunnen consta teren en wel op een afgelegen boe renerf. waar slechts een enkel paar merels huisde, zodat vergissen uitge sloten was. En iedere keer bouwden de vogels een nieuw nest. Ondanks mijn voorspellingen, dat we eind Juli zo goed als geen vogel zang meer zouden horen, vernam ik eind Juli, begin Augustus nog aller lei vogelgeluiden. De tuinfluiter bleek hél zingen nog niet moe te zijn. evenmin als de spotvogel en dezer dagen hoorde ik nog een zanglijster, een groen ling, een houtduif, en na tuurlijk ook de winterkoning. Als we dit lezen, zal het met zingen toch heus wel gedaan zijn. Toch zijn er zangvogels, die het zingen in deze maand weten vol te houden. Dat zijn merkwaardig ge noeg allemaal rietbewoners. nJ- de rietzanger, de grote en de kleine ka- rekiel. De grote komt hier niet voor, en de kleine karekiet broedde tot voor enkele jaren in het rietmoeras van de Wjlhelminahaven. Wel hom- ik hem nog af en toe in de buurt van de Poldervaart, achter de Begraaf plaats. zodat het mogelijk is. dat hij nog binnen onze gemeente broedt. De rietzanger broedt vermoedelijk nog net op hét nippertje in.Schiedam en wel in het griendje aan de Vjjf- sluizen. waar ik hem heel dikwijls hoor zingen. Hij zingt een aardig liedje met. telkens enkele schorre ge luiden ertussen en evenals de spot vogel en de spreeuw imiteert- hij an dere vogels op lofwaardige wijze. Hij zingt zowel overdag als des nachts, do'ch naar gelang de broed tijd ten einde loopt, wordt allereerst De zeepkistenrace te Vlaardingen gehouden in het kader van de va- cantiefeesten van de Vlaardingse Gemeenschap, is een volledig succes geworden. Daar is duidelijk gede monstreerd, dat men met weinig of geen kosien een „zeepkistwagentje" kan fabriceren, geschikt om daar mee aan d® race deel te nemen. Er waren race-wagentjes bij. die een voudig bestonden uit een plank, ge monteerd op een paar assen, waar aan kleine wieltjes.. Het ging best. De belangstelling van de zijde van hei publiek was groot en de deel nemers zowel als de toeschouwers hadden veel plezier. Hu het aantal inschrijvingen voor de op 22 Augustus in onze stad te houden zeepkistenrace nog niet groot .is. is besloten een aantal vlaardingse zeepkistenracers uit te nodigen, in Schiedam aan de race deel te nemen. Reeds hebben zich vijftien Vlaardingse jongelui aange meld! Het wordt nu voor onze jon gens een erezaak te zorgen voor een uitgebreide Schiedamse deel name. de nachtelijke zang nagelaten totdat hjj tenslotte helemaal zwijgt. Intussen vinden de gierzwaluwen het weer hoog tijd om weer naar Centraal Afrika af te reizen. Reeds begin Juli zien we hen met bun jon gen en de naaste buren snelle en hoge vliegtoeren maken, een soort training dus om op de grote reis be slagen ten ijs te komen. Als de eerste week van Augustus voorbij is. komen we op een dag plotseling tot de ont dekking. dat ze verdwenen zijn en wie weet waar ze zich op dat mo ment dan al bevinden. A. DE JONG Jane Russell laat zich op de Hoogstraat zien Amerika's nieuwste komieke film- duo is maar voor de helft een. vondst: alleen .Terry Lewis brengt kolder in een nooit vertoonde stijl en in zijn schaduw mag Dean Mar tin dan de rol vervullen van de zoveel wijzere vriend, die met al z'n gezond verstand toch steeds bij zijn oerdomme, kinderlijke makker achterop raakt. In ..Happy Landing1' (Passage) bijvoorbeeld speelt hij het klaar om Jerry in te lijven bij zijn par a chutist en corps omdat hij de goedzak nodig heeft in een leger- revue. Het geluk blijkt echter weer met de dwazen, want de misleide, burgersoldaat wordt niet alleen het topnummer van de show maar ook de held van een groots opgezette schijn oorlog. Montana Belle" <M.onopo!c) is een knappe jonge vrouw, die het leven niet zo heel serieus neemt, want het ene moment is zij de genade loze bende-leidster, terwijl zij zich daarna even gemakkelijk als een lieftallige lady-crooner in een speel zaal ontpopt. Het gevolg van een en ander is. dat zowel een van de bendeleden als de exploitant van de speelclub haar liefde gaan be geren. Tijdens de hieruit voort vloeiende ruzies, weet geen van beiden was hij aan ..zijn" Montana heeft, want beurtelings helpt zij haar vriendjes. George Brent ia de 5270. Wat zij vinden isde octopus, die nog springlevend is, maar Zich nu vlak onder de steiger, waaraan „De Vrijheid" ligt heeft ge nesteld. Het dier heeft goed werk gedaan! Over al zweven waterplanten, algen en stukken wrak hout in het rond en zo is er wat ruimte gekomen voor de duikers dm op verder onderzoek te gaan. De inktvis heeft met zijn kracht het stuk wrakhout, dat de vroe gere schatkamer van de „Esmèralda" bedekte, weggetrokken. Rob zwemt er op af. Daar, tussen de half versteende en verkoolde binten en spanten van het prach- haar buit prijsgegeven. Rosemarxe is opgewonden halen: En werkelijk, op de boaem van de zee tige zeventiende eeuwse schip, ligaen de schattenen haar stem klinkt wonderlijk helder door de iigt een grote vierkante kist. met sloten en ijzer van het vlag ge schip van commodore Don Juan onderwaterwereld. „Kijk toch eens." roept zij,beslag naast een kleiner kistje.... Wat zuilen d'Arias! Eindelijk heeft de zee na drie eeuwen „daar, een echte schatkist zoals in de oude ver- I zij vinden? De 25.000ste bezoeker tvördt verwacht De belangstelling voor „Bloemen weelde in sprookjeslicht" in het Ju lianapark blijft, groot. Elke avond stromen velen uit onze stad en van buiten toe. Gisteravond tegen 10 uur pas eer de d« 20.000ste bezoeker de controle. Tenzij de toeloop vanavond erg groot is. wordt de 25000ste bezoeker (ster) Zondagavond verwacht. Aan deze 25.000ste zal een ge. schenk worden aangeboden. Waar schijnlijk zal de waarnemend bur gemeester, wethouder H. Sabel, zich met deze prettige taak belasten. man-met-de-centen aan wie op het eind van deze moderne show-wes tern in technicolor, de met haar natuurlijke gaven coquetterende Jane Russell (Montana) eeuwige trouw belooft. Woensdag a.s. zal aan de Bosrand de met spanning tegemoet geziene wedstrijd tussen het eerste elftal van SW en de Oostenrijkse voetbalver eniging Simmeringer Sportklub plaatsvinden, Deze internationale ontmoe ting mag daarom-vooral de aandacht hebben, omdat hier twee elftallen tegenover elkaar komen te «taan, die toonden, dat zij tot de sterksten in hun land worden gerekend- De overeenkomst kan nog verder worden door- getrokken, omdat het hief twee clubs betreft, die hun spelers merendeels vinden onder de arbeidersbevolking'. Aanvoerder is de 34-jarige bank werker Paul Glesser. De Eerste Sünmeringer Sportklub is opgex-icht in 1901. Nog nauwelijks zes jaar. oud. plaatste men zich reeds in de Oostenrijkse voetbal competitie. De Eerste Wereldoorlog gooide roet in hel eten. Van de hoogste klasse kwamen 'de Weners weer in de B-klasse terecht, maar lang duurde dat verblijf niet. Spoe dig was men weer in de hoogste regionen te vinden. Weer was er een oorlog en weer moest zodoende in 1945 tot een ge heel nieuwe opbouw worden geko men. Het duurde tot 1931. voordat men zichweer een plaats in de A-klasse had veroverd. Het gebeur de echter toen ook wel heel over tuigend. Van de zes en twintig wed- Door, de resultaten van de laatste wedstrijdio. is de spanning in de twee de klasse C van de Nederlandse Honkbalbond tot het uiterste opgelopen, Schiedam zowel als Sparta II hebben uit 11 wedstrijden 14 punten ver gaard en delen nu de tweede plaat#. Bjj de uitgebreide promotleregeling van dit Jaar, die tot gevolg zal hebben een uitbreiding van de overgangs klasse In de eerste klasse, 1* deze tweede plaats ook zeer belangrijk. Dege ne, die hem in de wacht sleept, kan via promotiewedstrijden naar de over gangsklasse promoveren. Vandaar dat deze laatste wed strijd van de zwart-witten, zo bij zonder spannend belooft te wor den. Beide negentallen hebben een goed seizoen achter de rus en we gen in kracht tegen elkaar op. Spar ta II vooral zal zich tot het'uiterste inspannen,'want dit negental, zal nu de kroon op haar werk willen zet ten om hel eerste negental, dat eveneens een mooie kans op pro motie naar de eerste klasse heeft, te evenaren. „Schiedam", pionier van deze mooie'zomersport art onze han haar supporters geen beter cadeau geven in dit lustrumjaar dan een promotie, waardoor het Schiedamse publiek in het komende seizoen van nog geperfectionneerder spel zal kunnen genieten. Voor beide verenigingen staan er dus grote be langen op het spel zodat een span nende strijd kan worden venvacht. Met deze wedstrijd wordt Zondag om twee uur precies begonnen op Eoshoek. 's Morgens lö uur speelt het twee de negental een belangrijke wed strijd tegen Storks uit Den Haag- Bij een eventuele overwinning zou dit negental, dat dit jaar niet zo best geplaatst is, het degradatie gevaar tot een minimum beperken. „NEGERKUNST" IN MUSEUM Ruim uitfhondertf bezoekers tuer- derx in de afgelopen dagen in het Stedelijk Museum nan de Hoog straat geteld. Het is een te klein aantalwanneer uien het in ver band brengt met. de belangrijkheid van de tentoonstelling tN eg er kunst' waarvan deze maand 11 iet gevoeg Schieriammcrs (en nte>-stadgeno ten) fciouten genieten. De prachti ge exotische voorwerpen en de ori ginele inrichting van de expositie rechtvaardigt een grote toeloop. Vrijdag om zeven uur werd een Rotterdammer in zeer beschonken toestand binnengebracht bij de po litiepost aan de Grote Markt. Om half twaalf werd de man weer vrij gelaten. Hü zou echter opnieuw een slaapplaats innemen, want drie uur later, om half drie, vond een agent hem opnieuw zwaar beschon ken. nu op een schuit in de Schie Aan de Buitenhavenweg heeft hij de nacht verder doorgebracht, Een brandersknecht bracht vanmorgen het colbertjasje van de Rotterdam mer. dat deze in het Groenewegje bleek te 2ijn verloren. Ten nadele van de 27-jarige Vlaardinger J. T. H. B. ia een fiets gestolen, die deze tbij het zwembad neergezet. strijden in dat seizoen werd slechts één uitwedstrijd verloren. Een imponerende rij spelers van internationaal formaat xs uit de Eerste Simmeringer Sportklub te voorschijn gekomen. Voorop gaat daarbij wel de beroemde Karl Ses- ta, lid van het zo bekende wonder- team. Daarnaast mogen de namen worden genoemd van de 54-voudige internationaal Hansj Horvath, doel man Aigncx-, doelman Cart, Dimssr, Danis en Viertl. In de tegenwoordige ploeg zijn o.a. enkele veelbelovende jonge spelers opgesteld, die de Oosten rijkse kleuren reeds verdedigden in een jeugdelftal. Momenteel speelt d« Eerste Sim meringer Sportklub bet door „Ra pid" in Oostenrijk geïmporteerde z.g. Brazilliaanse systeem, waarbij het elftal wordt verdeeld in vijf v oor wa a risen, vier middenspalors cn één speler voor dc achterhoede. Eén van d® vijf voorwaartse;: fun geert al,4 ..zwerver". Hu is wol dc belangrijkste ten gevaarlijkste 1 man van bet veld, die de verbinding maakt tussen middenveld on voor hoede. Dc wedstrijd van Woensdag vangt 's avonds om kwart voor ze ven op het SVV-terrein aan. Directiewisseling hij de Amst. Bank - Incasso Bank t Met ingar.g van 1 Augustus werd nenoemd, tot directeur van bet kan. toor Schiedam van dc Amsterdamse Bank en Incasso-Bank. de heer L. de Roos ter opvolging van de heer rr.r H. Melchers. die eer functie .'ri de Heofdbank le Amsterdam heeft aanvaard. De heer De Roos was werkzaam als directeur van het kantoor Heem- stede. De directie van het kantoor Schie cam wordt vanai 1 Augustus gevoerd door de Heren J. A. van den Boornen en L. de Roos. Lezend Schiedam in Juli Gedurende de maand Juli leende men in de Gemeente-Bibliotheek in totaal 8340 boeken uit. Vorig jaar was dit aantal 8378. Meesenomen werden 4455 romans fv.j. 4274),,1940 studiewerken (v.j. 20691 en 1945 kinderboeken (v.j. 2035». Het aantal houders van leerkaartcn bedroeg 3754 (v.j. 30391Het boekenbezit daalde van 70237 tot 69902 banden. Over de verschillende depóts ver deeld. zag de uitlening er ais volgt uit; Centrale Bibliotheek Lance Ha ven: Romans 2531 (2786)'Studie werken I486 41599). Totaal 4017 (43351. Filiaal Dwarsstraat: Romans 147 (171), Studiewerken 25 (781, Kin derboeken 26 (35). Totaal 198 (284L Filiaal Lorentzlaan: Romans 637 (513), Studiewerken 385 (336). Kin derboeken 121. Totaal 1143 (849). Jeugdafdeling: Kinderboeken 804 (1055), Kinderstudiewerken 483 (557). Totaal 1286 (1612). Uitleenpost Kethel Romans 604 (434). Studiewerken 34 (47), Kin derboekken 325 (273). Totaal 963 (776). Uiticenposi Weeshuis: Kinderboe ken 93. Uitleenpost Ziekenhuis: Romans 334 (268), Studiewerken 6 (4), To taal 390 (272). Correspondentschap Maasdijk: Ro- mans 152 (50), Studiewerken 4(7). de "Westtrankelandsediik had Kinderboeken 92 (113), Totaal 248 (200). Twee Rotterdamse meisjes, de 17-jarige Alie en de 12-jarige Lieka D. uit de Insulindestraat, 2ijn gis teren te Scheveningen uit zee ge red. Een agent en een hoofdagent van het stranddetachement redden de meisjes, die zich te ver in zee hadden gewaagd en de golfbrekers niet meer konden bereiken. Nog enkele andere personen, niet- Rotterdammers, kwamen in moei lijkheden, maar konden allen wor den gered. Ongeval op Grieks tankschip Het Griekse tankschip „World Unity" dat binnenkwam, seinde gisteravond naar de seinpost in Hoek van Holland, dat er een on geluk aan boord gebeurd was. Het ging op 4% mijl uit de kust voor anker en een sleepboot met een dokter, EHBO en politie ging er heen. Het. bleek, dat de 44-jarige zeeman (Griek) D. Travlos Val- lianatos met. zijn hoofd tegen een afsluiter in het ruim gelopen was, waardoor een vrij ernstige wond ontstaan was. Hij is in het Haven ziekenhuis opgenomen. GENT. Een 18-jarige Neder landse toeriste. wier naam, volgens Belga luidt Francine Osinga uit Heerlen, is Donderdag, toen zij langs de weg TongerenMaaseik fietste te Mechelen aan de Maas aangere den daor een suto, bestuurd door F. M. uit Venlo. Het meisje werd op slag gedood. iE firma Lucas Schiedam geen onbe kende. Reeds tiental- len jaren is dit be- i drijf verbonden met 1 de branderijen van de firma De Koning aan de Sint Anna Zusterstraat en de Noordvest. Zoals in de meeste Schiedam se distilleerderijen, zijn deze niet al te ruim behuisd, zodat het vaak moeilijk was de gasten te ont vangen. Toch mogen Lucas Bols en De Koning bogen op een van de interessantste bedrij ven. waar het speci fiek Schiedamse pro duct tot stand komt. Zij bezitten namelijk nog drie van de vier branderijen, welke in ons land zi.in over ge- v?'"V bleven. J. - Tot dusver volstond de firma Lucas Bols ermee, ce be zoekers in Amsterdam, waar de li keuren tot stand komen, rond te leiden en daar een film te verto nen van de werkzaamheden In Schiedam. Dat kan nu veranderen, want men js erin geslaagd in het pand Schie 38 een uitstekend ont vangstcentrum in te richten, van waaruit gasten kunnen worden rondgeleid door het hoogst interes- saaie bedrijf, waarin de sfeer en rie werkwijze eeuwenoud zijn. Tegelijkertijd met de komst van het ontvangst centrum kan de ves tiging van het nieuwe verkoopkan toor worden gemeld. Van hieruit zullen Schiedam, Rotterdam en omgeving voortaan rechtstreeks worden bediend. ROTTERDAM. De Grtekw» re der A. S. Onassis, wiens zaken stnds de oorlog een fantastische vlucht genomen hebben, zal bin nenkort een tankboot van gigan tische afmetingen In vaart bren gen. De heer Onassis is b.m. eige naar van de bekende Olympic- tankers, die geregeld in de Rot terdamse havens hun lading utt Mena al Ahmadi {Perzische Golt) afkomstige olie komen lossen. Zo als wij onlangs hebben gemeld werd b(j Howaldtswerke te Ham burg de turbinetanker Tina Onas sis als eerste van een serie, van drie zusterschepen te water gela ten, een tankboot van groter afme tingen dan enig schip van dit type, dat op dit moment in de vaart is. De lengte bedraagt niet minder dan ruim 775 voet, de breedte 95 voet en de diepgang in geladen toestand 37 voet. Deze enorme lengte betekent o.m. dat. de Tina Onassis op vijf schepen na het langste koopvaardijschip ter we reld zalzijn. Alleen de passagiers schepen Queen Elizabeth, Queen Mary, United States, Liberty en He de France zijn langer, al is het niet veel. Ter vergelijking djene nog, dat de Tina Onassis 230 voet langer is als een standaardtanker van het type T. 2, waarvan er ver scheidene onder Nederlandse vlag varen, 0en. vele Essa-tankers. De Tina Onassis, die zal worden ondergebracht tn de Olympic Transportation Co. te Monrovia (Liberia), krijgt een deadweight van 45.000 ton en een laadvermo gen van 375-000 barrels olie. Twee stoomturbines met een gezamenlijk vermogen van 37.500 p.k. gekoppeld op een enkele schroef, zullen het schip een dienstsnelheid geven van 16 knoop per uur. NIET DE GROOTSTE? De tewaterlating van de Tina Onassis gaf aanleiding tot een be richt als zou dit schip de grootste tanker ter wereld worden. Dit staat echter nog te bezien. Op de scheepswerf van de National Bulk Carriers te Kure in Japan werd namelijk op 27 Mei van dit jaar de Kiel gelegd van een tanksiooro- schip dat een deadweight van 45.800 ton zal krijgen, dus 800 t.on meer als de Tina Onassis. Deze kolossale tanker die bestemd i« voor de Universe Tankship Inc., een eveneens onder Liberiaanse vlag varende dochteronderneming van de National Bulk Carriers te New York, wordt wat minder lang dan het Griekse schip namelijk uim 693 voet tegen 775 voet. maar heeft weer winst in de breedte. van 7 voet. De holte tot het hoo'ddek van dit schip zal 50 voet bedragen. Voorts is bij de Bethle hem Steel Co.'s Quincy, Mass. voor rekening van de World Tanker Corporation een tankschip in aan bouw met een deadweight van 45.400 ton. De lengte van deze ko los bedraagt 7D5 voet. ds breedte 97 voet en de holte ruim 49 voet. In ieder geval wordt dus de Tina Onassis voorlopig de langste tank boot ter wereld. De afmetingen der tankschepen willen in de laatste jaren wel groeien. Als dit zo door gaat dreigt 1 Nederlands grootste koopvaardij schip Nieuw Amsterdam, die er met een lengte van ruim 713 voet toch wei mag zijn, vergeleken bij de Monstertankers een kinderach tig scheepje te worden. Men vraagt zich eerder af in hoe veel, of liever in hoe weinig havens in de wereld deze gigantische tankschepen in staat zijn binnen te lopen, terwijl Consulaat-generaal van Brazilië in Rotterdam Evenals in Amsterdam is thans ook in 'Rotterdam een consulaat-ge neraal van Brazilië gevestigd. Tot consul-generaal werd benoemd, de heer Luis Lins de Barros, die .gis teren met het Nederlandse schip „Graveland" in Amsterdam i6 aan gekomen. Hij is per auto naar Rot terdam gereisd, waar hij zijn nieu we post heeft aanvaard. het bovendien voor loodsen cn sleepbootkapiteins een waar kunst stukje gaat worden met dergelijke moeilijk handelbare gé vaar ten op riyieren of in havens op veilige wijze te manoeuvreren,. SCHIEDAM Ondertrouwd: W. H. v, LOHUIZEN CAKLA L. FAATZ. Schiedam 6-S-'53. Voor de zeer vele blijken van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onze lieve Man. Vader, Behuwdvader en Opa. Zoon, Broeder, Be- huwdbroeder en Oom ALEXANDER ZUIJDGEEST betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam: M. ZUIJDGEEST— v. d. THOLEN. Schiedam, 8 Augustus 1953. v. Leeuwenhoekstraat 22. De beroemde Kodak camera waarmee iedereen perfect foto's maakt, bij ons ver krijgbaar in drie modellen: model C 18.50, model D (met. .portretlens) 22.—. model E met portretlens. geeifilter en flitsaanslui- ting) 28.— Rotterd.dlik 413, - Tel. 69606 TE KOOP GEVRAAGD: kïein herenhuis Brieven m. prijsopgave en ligging no. S 908 bur. v.d. bl. D. DÉ 0«ANJ£5T*MT SCMiEDiJ* Ttt MW, gevraagd voor expeditie en pakhuis werk. Leeftijd niet beneden 16 jaar. Aanmelden: HOOGSTRAAT 154 0*4 ofü G& Jfc Voor feestjes, bruiloften, vw gaderingen en verenigings- avonden, natuurlijk de Rui ter, Broersveld 5*5. Vraagt condities. Voor pasfoto's naar K. v. Vu uren. Hoogstraat 106. Tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. J. Smits' Constructiewerk plaatsen, Gustoweg 35. tel. 69465. vraagt bekwame eicctr, lassers en conatruo- tiehankwe rker s. DJJ.W. in prima staat, net ingereden na revisie. Nieuwe banden. Osophius, Watt- straat 76. Schiedam. Voor echtp. z- k. met vesti- gingsverg. voor Schiedam, te huur op goede stand, een grote zitkamer, ged. gem., kl. fOaapkamor. flinke keu ken. afzonderlijke toilet. Br. no. S 911 bur. v. d. blad. Nette jongeman. 45 j., zoekt kennismaking- met nette vrouw of weduwe, één kind ce^n bwaar. Er. no. s 919 bur. van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1