fv< Zwitserse gaf zich uit voor dochter van admiraal In de put oorts. IS## Anderhalf jaar geëist tegen Maureen McCormick Man diende zijn vrouw in ziekenhuis vergif toe Staking in Frankrijk nu in kritieke fase Zware artillerie goed, lichte slecht verstopt Nieuwe woordenlijst zal binnenkort verschijnen GELEZEN jlpifÜ Geen levenden meer bij neergestorte - u p e r-b o m m e nw e rp e r KOREA Les geleerd Versnaperingen met arsen icum hadden geen dodelijke uilwerking VERKENNING BOVEN DE STELLINGEN Gecamoufleerde hoofden - met sigaretje - zichtbaar tegen witte handdoeken drietand! Vijfde dag j Telegraaph is met een f en Syngman Rhee heet gewoon Singman Rie Drietanden hel sigarettenrantsoen Weer pogingen om voedselui treiking te verstoren en gewogen Zaterdag 8 Augustus 1953 3 (Van onze correspondent) AMSTERDAM. „Deze vrouw had beter gedaan geen Ne derlandse zakenlieden op te lichten, maar een Nederlandse ge dichtenbundel te lézen, waarin staat: tussen droom en daad staan praktische en wettelijke bezwaren. Ik vind haar een zeer gevaarlijke oplichtster en heb de eer tegën haar te requireren een gevangenisstraf van andèrhalf jaar met aftrek". Deze woorden vèn de officier van justitie bij «ie Amsterdamse rechtbank golden Vrijdag de 37-jarige Zwitserse vrouw Verena S.—V. die enige tijd in ons land heeft geleefd als „Moily Maureèn McCormick, dochter van de Amerikaanse admiraal" en dié een gróót aantal zakenlieden geld en goede ren afhandig maakte doordat zij uitgebreide, enthousiaste, geloofwaardige en charmante verhalen deed over haar rijkdom, beroemdheid, belangrijk heid én goede afkomst. LONDEN. Bij het zoeken naar overlevenden van de Amerikaanse RB-36, die Woensdag boven de Noord. Atlantische Oceaan neerge stort is, heeft het Britse weerschiD India een zesmansvlot en een red dingboot waargenomen. Het hoofdkwartier van de Ame rikaanse luchtmacht deelde mee, dat het vlot er een is van de soort die aan boord waren van de neerge storte bommenwerper en dat de reddingboot blijkbaar afkomstig v.'as van een van de rcddingsvlieg- iuigen. Men is onmiddellijk het gebied raan afzoeken naar overlevenden. Maar tot nog toe is geen teken van leven gemeld. Volgens latere be richten bleek de reddingboot leeg te zijn. Looneisen in Engeland LONDEN. De leiders van 600.000 georganiseerde spoorwegar beiders in Engeland hebben Vrijdag de directie van de genationaliseer de spoorwegbedrijven om een loons verhoging van 15% verzocht. In het zoeklicht A MERIKA en Zuid-Korea zijn 1 A dus tot overeenstemming ge komen. Niet over dé hereniging van Korea: dat <voor lange tiia waarschijnlijk onoplosbare) vraag stuk blijft immers voorbehouden aan de politieke conferentie. Wei over hetgeen er zal gebeuren, in dien Zuid-Korea opnieuw het slacht- f offer zou worden van communisti sche agressie en over de middelen ter voorkoming van zodanige agres sie. Het zou verkeerd zijn. het ac- cüord tussen Dulles en Rhee te zien als een Ameri kaanse koopsom voor een Zuidko- reaanse medewer king aan de ui' voering van het V bestand. De Ame rikanen hebben na de Wereldoorlo gen nrs. I en II werkelijk wel jets geleerd. Toen wisten zij, na afloop der vijandelijkheden, niets sneller te doen, dan hun militair apparaat af te breken. Nu hoort men, hoe on populair de Koreaanse kwestie on der de Amerikanen ook is. nergens in de Verenigde Staten de kreet „bring the boys home". Zeker, er gaan „jongens naar huis", maar z-ij worden onmiddellijk vervangen door andere soldaten. Ditmaal heeft het feit, dat de wa pens tot zwijgen zijn gebracht, de Amerikanen niet doen inslapen. Et is geen sprake van een verminde ring van de uitgaven voor leger, luchtmacht en vloot. Natuurlijk zou men kunnen zeg gen, dat dit, gezien de situatie in de wereld, niet anders dan begrij pelijk is. Maar er ZÖB ve^e bittere lessen voor nodig geweest, om de democratische staten te leren hoe gevaarlijk het is, alle veiligheids maatregelen over boord te gooien, enkel en alleen omdat er niet meer wordt gesch ten. „Mevrouw McCormick" verstond de dagvaarding best. Haar. advocate mevr. L, C. Mazièrel, vond hét best dat de tolk er bij bleef, voor het geval er moeilijkheden zouden ko men. maar zij zei: „Mijn cliënte spreekt Duits. Amerikaans. Ita liaans, Nederlands en nog wat an dere-taleni" „Maureen McCormick" gaf wel toe dat zij de ménsen mooie verha len had verteld, en dat zij ze had opgelicht, maar zij ontkende Ooit de bedoeling te hebben gèhad dai mis drijf .te plegen. Maai' de eerste getuige, de koop man K., kwam snel vertellen hoe hïj door haar beetgenomen is. Met zijn vrouw zat hij op 10 Februari in ,,'t Olde Binnenhofje" toen de eigenaar, de heer Nicolaas Kroess, met de schóne „Amerikaanse", die in werkelijkheid Zwitserse L. #m- nenkwam. Vlotte Jfcnnismaking De kennismaking tussen de fami lie K. en ..Maureen Cormick" ver liep snel. Na korte tijd aten zij ge drieën aan eer. tafeltje en vertelde de „Amerikaanse" honderduit, in het Engels. De kennismaking werd van duur zame aard. De „dochter van de ad miraal" kwam bij de familie K. thuis en wérd zelfs uitgenodigd een bezoek té brengen aan de stand van de koopman op de Huishoudbeurs. „U tutoyeerde èikaar toen al?, vroeg de president. „In het Engels kent men geen verschil tussen U en jij", legde de héér K. uit. Iedereen lachte hard. Tenslotte léende hij Maureen dui zend gulden. „Als u nu geweten had dat zij niét de dochter van de admiraal was. geen juwelen had enzovoorts, had u haar dan cok duizend gulden geleend?" vroeg de president. „Nee. met omdat ik dan voor haar persoon minder achting zou hebben, maar omdat men nu eenmaal zekere waarborgen ver langt." Verdachte zei: „nee". Daarop richtte dc president zich tot .mevrouw McCormick". „Bent u in Korea geweest? Bent u de dochter var McCormick? Heeft u juwelen?" „Nee. edelachtbare" zei de vrouw, in correct Nederlands. ..Heelt u kleren ir. bestelling bij Jacques Fath?" „Deze keer niet." „U gaf visitekaartjes af met als uw. woonplaats Washington, maar u hééft nooit in Washington gewoond, niet?" merkte een rechter op. „Nèe, maar dat was wel de be doeling." „Nou ja," viel de rechter in de rede. De opgélichtè winkeliers deden hun verhalen. De directeur van een groot hotel, zei: „Ze had eerst een kamér, latèr een kamer met een badkamerEn later alleen een badkamer," viel de president in, on der veel gelach. „U hebt haar in de badkamer on. dérgebracht om de zaak goedkoop te houden, waarom hebt u haar niet op straat gezet toen ze niet betaal de?" Dat kwam door dé verhalen, dat haar man, Doneliy,die haai man niet was, wel zou komen om geld te storten. Vlak voor het requisitoir memo reerde de president nog de naspo ringen. van de Duitse en de Zwit serse politie naar haar. En hij merkte nog op, dat het hele straf, dossier rook naar de parfum, die zij zonder te betalen op het Rokin had gekocht. „Mevrouw McCormick" lachte daar zelf om. want hoewel zij haar schoonheid kwijt was, en met wat verwarde rode haren en in een zwarte, gewone jurk op de bank naast een parketwachter zat. keek .ze nog met eerlijke ogen om zich héén en liet ze heel goed weten dat zij tcch in het Amerikaanse leger was geweest. „Als lady-crooner", zei ze. liOLStVARD. De 43-jarlge begrafenisondernemer W. v. ci. W. te Bols- trard. die Maandag onder verdenking van poging tot moord op zün vrouw, te Sncek u-erd gearresteerd, heeft toegegeven dal hij zün echtgenote min stens gedurende anderhalf jaar herhaaldelijk arsenicum heeft toegediend. De man is er zelfs nog in geslaagd. ?.ijn vrouw dit vergif toe te dienen, 'erwijl zij al was opgenomen in het Ronros Katholiek Ziekenhuis te Bols- ward. De toestand van mevrouw v. d. W„ die nog steeds in het ziekenhuis wordt verpleegd, is op bet ogenblik redelijk. In een Chinese japon van go lid- glanzende zijde verlaat Befnice Low Soei Tsjoen i« Londen Het gebouw"waar 2ij jnist met Joseph Jie Ioe, die net als zij 26 jaar is, i« het- huwelijk is getreden. Jo seph is directeur Van. een bank in Singapore. Van der W. was tot voor enige tijd cok koster van de Gei elormeerde Kerk in zijn woonplaats. Uit deze functie werd tv.j ontslagen, omdat hij een verhouding zou hebben mei een plaalsgenote. die ;n ren scheidings- proces was gewikkeld. Reeds enige lijd bestond het ver moedert dal de begrafenisonderne mer. die voorheen :n Bolswatd gun stig bekend stond, zou hebber, ge poogd zijn vrouw door vergiftiging van hel leven te beroven Dit ver moeden is enkele dagen geleden door een laboratoriumonderzoek beves- igd. Het arsenicum hëeft Van der W. volgens zijn verklaringen gekocht in apotheken onder het voorwendsel, dat hij het nodig had voor het op zetten van vogels. Hij diende het. gif zijn vrouw toé door het in versnapé- ringen te verwerken. Op deze ma nier slaagde hij erin. zijn kwalijke poging voort te zétten, toen zij. op wier leven hij had gemunt, reeds in het. ziekenhuis was opgenomen. De officier van Justitie te Leeuw- LÜCHTVERKENNING die in de oorlogvoering een belangrijke rol speelt, ontbreekt ook niet in de operatie „Drietand". Op een klein stukje weiland in de nabijheid van Tienraai landen en stijgen regelmatig de Super Pipers voor luchtoerkenning. Een sergeant rechfe. fungeert hier als „lan- dingsmeester". Enige Super Pi- pers scheren over de róggemijten. KLM-btis over de kop CALCUTTA. Een bus van de KLM is Vrijdag, op weg van Cal cutta naar het vliegveld Dum Dum, over de kop geslagen na een vrouw te hebben aangereden. Dertien in zittenden van de bus werden ge wond, doch 'geen van hen verkeert in levensgevaar. De aangereden vroüw is in een ziekenhuis over leden. (Vervolg van pag, 1) der actie was te groter, wijl de communisten er niet de leiding van hadden. Een door de CGT geleide actie heeft tot nu toe slechts neder lagen meegebracht, maar dit was iets anders. De communisten, een ogenblik door de actie verrast, doen pogin gen zich te herstellen. De partij leiding heeft het parooluitgege ven, dat de communisten de lei ding van deze actie moeten ver overen en de F-O. verdringen. Deze strijd is nu aan de gang en de uitslag er van zal definitief de waarde van de actie hepalen. Om de leiding te veroveren moeten de communisten de actie verder drij ven. Zij trachten haar nu over te doen slaan naar andere groepen. Hierdoor krijgt de actie oor spronkelijk een demonstratie van overheidspersoneel voor behoud van rechten een totaal ander karak ter. Zij wordt er eer, voor alge mene verhoging van het salarispeil. Gezien het karakter van de crisis, waaruit deze regering geboren is, zou deze actie tot een versnelling van de inflatie kunnen leiden. De regering heeft een plan ont worpen voor nationaal herstel, dat wellicht de situatie kan redden, in dien alle groepen er aan meewer ken. Het is duidelijk, dat de minst bevoorrechte groepen niet de groot ste offers kunnen brengen en uit de perscommentaren blijkt duidelijk dat de actie erin geslaagd is dit de burgerlijke groepen aan het ver stand te brengen. Gaat men echter bii de huidige stand van de rege ringsverhouding verder, dan loopt men gevaar, dat het hele rege ringsplan, dat alleen kans heeft uitgevoerd te worden, indien de regeirng haar serie van decreten tegelijk in het Staatsblad plaatst, in duigen valt. Indien de F.O. de leidingweet te behouden, zou eèti nieuwe fase in het sociale leven en in de ver houding tussen - arbeiders en rege ring kunnen- intreden. Indien de communisten er in slagen de actie over te nemen en te laten verlo pen in die ongelimiteerde uitbrei ding, die tenslotte tot verwatering moet leiden en tot een. nederlaag van het soort, dat wij al zo vaak hebben beleefd, dan zou het suc ces, dat deze- actie tot nu toe ver oorzaakt heeft, volkomen teniet ge daan zijn. Indien aan de andere kant de re gering niet de moed toont, vanmid dag de groepen van industriëlen, handelaars, wijnbouwers, suikerbie ten verb duivers. gelijkelijk aan te pakken, blijft Faure nauwelijks iets anders over dan het bijltje er bij nèer te leggen. Maar dit zou een politieke crisis veroorzaken van niet geringe om vang en van zeer verstrekkende betekenis. Op dit ogenblik is het nog te vroeg om een dergelijk pes simisme te koesteren. Overigens heeft de socialistische partij gisteren voor het eerst enig teken van leven gegeven. De oud ministers Gazier en Depreux heb ben een verzoek ingediend om het parlement bijeen te rcepen, tenein de de regering over de sociale po litiek te kunnen interpelleren. Zo als dit verzoek er nu voorstaat heef t het weinig kans realiteit te worden. Er moeten minstens 200 handteke ningen voor verzameld worden en de parlementsleden zijn over het gehele land en ten dele in het bui tenland verspreid. (Van een speciale verslaggever) ERGENS IN NEDERLAND. Weide-pannekoeken kleefden aan de vleugels- van sergeant's Dierdorps „Pipercruiser" toen »wij de riem om de middels gespten en op stegen van het stoppelveldje met een zak vol peertjes-om de artillerie-stellingen te bombarderen. „Daar liggen ze", zei de sergeant-piloot, wijzend met de duim, terwijl hij de motor wat zachter zette om zich verstaanbaar te maken. Maar ik zag niets meer dan heide en bosjes beneden me, dus was de camou flage van de 155 mm houwitsers correct uitgevoerd. «MM tllAltlfllltliillllillllliillliiiliiSininiHitl'illIIKIIinir::!!:!!]!^ (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Binnenkort is de vaststelling te verwachten van een woordenlijst van de Nederlandse taal, waaraan door een NederlandsrBel- gische commissie sedert 1948 is gewerkt. De spelling van de Nederlandse woorden volgens De Vries en Te Winkel, die bjj de spellingwet van 1947 tót officiële spelling werd vérklaard, (met inachtneming van een vereen voudigde schrijfwijze voor aa, ee, oo en-sch), zal dan plaats moeten maken voor de lijst, die zowèi voor België als Nederland de officiële zal zün. Er zullen niet zo heel veel ver schillen zijn. "Een woord aJs bij voorbeeld, „telegraaph" zal nu offi cieel met een f worden geschreven, iets wat vrijwel iedereen al lang deed. In de lijst zijn wel vrij veèl bastaardwoorden opgenomen, woor den' die aan een andere taal zijn ontleend en die langzamerhand bur gerrecht hebben verkregen. België was in dit opzicht bij Nederland vooruit, evenals met de moderni sering van de spelling. Als de lijst de koninklijke be krachtiging heeft verkregen zal het nog _wel enige maanden duren voor zij In druk verschijnt. Het wordt een woordenboek met aanduiding van geslacht en meervoudsvormen, maar zonder verklaringen der woor den. Het ligt in de bedoeling de woordenlijst tegen een betrekkelijk lage prijs ter beschikking van het publiek te stellen. Over de lijst der aardrijkskundige benamingen wordt nog steeds over leg gepleegd tussen de ministeries van Onderwijs. Kunsten en Weten schappen en Binnenlandse Zaken. Een opmerkelijke nieuwigheid is, dat de commissie zich ook heeft bezig gehouden met de transcrip ties van vreemde namen en de uit spraak ervan. Namen als Malen- kaw, Tsjang Kai-sjek, Sukarno en vele andere ziet men dikwijls op verschillende manieren geschreven. En waarom, zo heeft men zich af gevraagd, schrijft men bij voorbeeld de in de laatste tijd zoveel ge noemde naam van de Zuid-Kore- aanse president Syngman Rhee op de Engelse manier, terwijl deze toch als Singman Rie wordt uitgespro ken? Om hierin eenheid te brengen is een lijst opgesteld met veel ge bruikte namen, waaraan kenners van het Indonesisch, het Chinees, het Russisch en andere talen heb ben meegewerkt. Generale synode van de Ned. Herv. Kerk DEN HAAG. De eerstvolgende vergadering van de Generale Syno de der Ned. Herv. Kerk zal worden gehouden van Maandag 28 Septem ber tot Zaterdag 3 October a.s. op „Woudschoten" te Zeist. Op 30 Sep tember zal in de Utrechtse Dom kerk een openbare zitting worden gehouden. 's Morgens zat de artillerie-kapi tein in' het burgerleven aard- rijkskunde-leraar te Amsterdam erover in. dat de vuurmonden van zijn batterij „Beker" zichtbaar zou den zijn. vanuit de lucht. 's. Avonds heb ik kunnen constateren, dat zijn stelling en die van de zusterbatte- rijen Ajax en Cuba het best in'het Limburgs landschap zijn verstopt van alle onderdelen der „Drietand"- divisie. De lichte .artillerie was op 200 meter hoogte duidelijk waarneem baar in een korenveld waarin men rich had verschanst achter ring- TE VELDE. Gedurende de oefening „Drietand" worden aan de derde divisie dagelijks per man tien sigaretten verstrekt. Deze si garetten zijn verpakt in blikjes van 50 stuks, waarvan er iedere dag een per vijf man wordt uit gereikt. Reeds veie keren is er over geklaagd, dat in sommige blikjes geen 50, maar minder si garetten zaten, soms waren dat er 43 of 49. Ook de journalisten zijn hun rantsoen sigaretten gaan tel len en inderdaad bleek, dat niet alle blikjes 50 sigaretten bevatten.. Minister Staf bleek, toen dit hem Vrijdagmiddag werd verteld, hier over allesbehalve te spreken. Hij achtte het niet onmogelijk, dat op zet in het spel was. Een onderzoek zal worden ingesteld om licht te brengen in deze kwestie, die .uiter aard de soldaten van de derae di visie na aan het hart ligt. vormige terpen. De bosjes stro bij de vuurmonden zagen er uit als veel te kleine gordijntjes van geel pluche waarachter een dikke dame bij het baden zich tracht te ont trekken aan het oog van nieuwsgie rige kwajongens. Maar camouflage is niet essentieel tijdens deze oe fening. waarbij de natuur zoveel mogelijk wordt gespaard. Een' sectie infanterie-kleine mie ren in muizenholen langs de boor den van de Maas profiteerde van het romantische avondrood en had het gezelschap van een paar boerendochters met rode' hoofddoek jes tot zich getrokken. Tirailleurs met zwierige, heide- pruiken lagen aan de rand van het bos en demonstreerden voor onze ogen de merkwaardigste tactische inconsequentie: witte handdoeken dienden als onderleggers voor hun gecamoufleerde hoofden bii het ro ken van een sigaretje. Maar dat mocht nog, want dc oorlogstoestand was nog steeds niet afgekondigd. Kinderen uit Fijnaart naar '.-enkrijk FUNAA.Tien kinderen uit Fijnaart zijn Vrijdag naar Valen ciennes. een Noordfranse industrie stad, vertrokken. Valenciennes heeft de gemeente Fijnaart kort na de watersnoodramp geadopteerd. De kinderen zullen van Valenciennes naar de Franse Alpen worden ver voerd. Er zullen nog meer kinderen volgen. LONDEN. De Britse ambas sadeur in Moskou. Sir A!vary Gas- coigne zal over tien dagen zijn functie neerleggen. arden, Mr. H. Gelinck. heeft zich te I Bo! sward persoonlijk op de hoogte I gesteld van de vorderingen van het onderzoek. Vrijdag is de ..gifmenger voor dé officier geleid. Doordat de man dé laatste drieweken de ge legenheid is ontnomen zijn vrouw vergif toe te dienen, is haar toestand verbeterd. BERLIJN Meer dan duizend communistische demonstranten heb ben Vrijdag gepoogd, op vier plaat sen in West-Berlijn het uitreiken van voedselpakketten aan Oost- Berlijners en Oost-Duitsers te be lemmeren. Zij raakten slaags met de politie en met mensen, die er stonden te wachten. Drie betogers en drie politiemannen werden ge wond: 31 personen werdén aange houden. De politie verklaarde er zeker van te zijn. dat de actie van Oost- Berlijn uit was georganiseerd om Oost-Duitsers er van te weerhou den. levensmiddelen in ontvangst te nemen. Wesl-Berlijnse functionarissen heb ben meegedeeld, dat Vrijdag 140.000 voedselpakketten zijn' uitgereikt. In totaal zijn sedert de actie begon bijna 1.900.000 pakketten uitgereikt. Jubileumviering KMA Van actie tegen minister Drees geen sprake DEN HAAG. In antwoord op schriftelijke vragen van het Twee de 'Kamerlid Vermeer (PvdA) heeft minister Staf geantwoord, dat van actie van oud-cadetten der KMA demonstratief wegblijven van jubileumviering tegenover- minister Drecs, die bij de feesten de openingsrede zou houden, geen sprake is geweest. Het „stichtings bestuur 125 KMA" had voor de opening van de burgerfeestelijkhe den 50 officieren uitgenodigd, van welk aantal er 9 officieren hebben bedankt, doch allen om andere re denen dan het openen der feeste lijkheden door de minister-prési dent. H-nr lette van Eyk heeft haar fan taste in - dienst gesteld van hei Heemschut-streven en uit deze verbin tenis is een. boekje ontstaan „Oe spoobdliigence", waarin tie oer-oude Tante Katrijn een „niets", gehulp in een lange bontcape ons laat mee- dromen naar een ver verleden, toen allerlei nu gehavende stadjes en huis jes in volle glorie prijkten. Uit het fijngeschreven bundeltje verhaten dat bij de. Wereldbibliotheek, Amster dam verscheen. straalt weemoed om het stadsschoon. dat verdwenen is of dreigt te vergaan, Wim Bijmoer teken de prentjes, die zich wonderwel voe gen naar de verhaaltrant van Henriette van Eyk. Prijs f 2.75. Humor is een vreemd ding. Het laat zich signaleren, maar niet uitleggen. Het is dan ook de reden waarom wij eigenlijk maar het liefst er mede wil len volstaan, de liefhebbers van het genre van Godfried Bomans mede te delen dat de serie van drie boekjes met plaatjes over de onsterfelijke Pa Pinkelman vervolgd is met een vierde, waarin Tante Follewop de hoofdrol speelt, „De avonturen van Tante Pol- lcwop." Uitgave Elsevier (Prijs /2.D0). Wij weten het, er zijn er velen en heus niet allen mensen, die gespeend zijn van gevoel voor humor die er niets aan vinden." Het ls hun mis schien allemaal een beetje te bizar. Als ze de Pinkel mans niet konden waar deren dan kunnen zij deze Pollewop maar beter niet ter hand nemen. De vele anderen zij hier echter met vreug de meegedeeld, dat- van Bomans* pen nieuwe kolder is ontvloeit. Veertien jaar al woont de journalist Joseph W. F, Stoppelman, in New York. Ruimschoots heeft hij dus gele genheid gehad zich te verdiepen in deze'stad. een van de merkwaardigste heksenketels van de2e aarde. En nu heeft hij zijn impressies van de stad en zijn bevolking gebundeld onder de titel „Zo Js New York", uitgegeven TOEN tk de étalage aan een klei ne tweedehands boekwinkel wu- de bekijkén. zakte ik onverhoeds, »n, een putje. Het was niét erg, tfc gvng j er maar tot mijn. kuiten Maar ik sloeg wél met mijn voorhoofd tegen I de ruif. Het hele pand dreunde er i van en ik zei/ trouwens ook. De man die het irmfcettje dreef, kwam naar buiten lopen en wreef beschermend mét een hand over de ruit. ..Die was bijna gebroken." sprak I hij op stroeve toon. Hij keek mij aan I of ik hel opzettelijk had gedaan om i hem te plagen. i „Het kamt door dat. putje hier, rei ik, ter aarde wijzep.d. ,,Ik stapte erin." i .Ja, dat gebeurt telkens, sprak hij achteloos. „Het roostertje hgt los. 't Is maar een. kleinigheid." „Dan moest, u hét. eigenlijk eens i lat.cn maken." oppérde ik. I De man werd opeens smal van i aaüt. j t „Dat zou hij wet willen, de uuilafc'" riep hij. „Maar het. is 2 huis en z ij'n put Ik stéék er geen poot naar uit." Het riing tegën dé hutsbaas, denk, ik. Mei koude ogen keek de man. 1 mij aan en rei kortaf: „Betfrijp jc dat?" .'.Nou ja. ik wil rue. er helemaal niet iu mengen," antwoordde ik. ..Hm is alleen gevaarlijk. U zoudt uw ciaen- benen Toch óók kunnen beteren en dan...." „Ach....!" riep de man verbitterd en lier. mij staan met de rest. Zó krachtig sloeg hij de luiukeldeur achter zich dicht dat de ruit weer i peuflarlijk rinkelde. Onmiddellijk keerde hij terug, streek er over mét zijn hand en keek mij berispend aan. i „Dar doe ik toch zeker niet!" zei ik nijdig. I Hij keerde ni(i de. mg toe. en ging j fen neerde male zijn pandjebm- ven, ?iti 7?oor2tchttQi manoeuvrerend i 'met' dc deur. alsof anders een heel I teer ventje wakker zou wordendat net. sliep. Een eind t-a» de out af begon ik de claiope (e bekijken. De boeken bleken niet verl zaaks, maar er hinden, ook raa.in.-nnnonces, dip. de vmn in krulrijk randschrift op cor- j respondentiekaarten had gesrhil- derd. Een persnon met ven auxori,- i tair-karakter vroeg gezelschap om over ernstige ftlintuerfccn te spre- i keu. Het trok me niet aan. Zo'n taan, laat je nooit aan het woord, lijkt me. C7i je wilt toch óók we.l eens zeggen hoe je Marika Rökk uindt? Een mannelijk iemand ver klaarde nog enkele uurtjes ouer te hebben, als kunsimodel. Dat zou. Wet iets rijn. Maar ik kan niet tekenen en wat moei je dan met die man? Het strekst intrigeerde mij déze: „Gevraagd voor direct, iemand voor het maken pan een mooi jasje voor een leerling-hout vester". De annoce had iets vrien delijks. Ik zag de leerling-houtves ter dromerig door het tcoud fope» en denken: ..Nou wil ik eens een echt, moor. jasje hebben. Weet je wat. ik plaats zo:n kaartje." Het werkte op mijn verbeeldingskracht. Ik grinnikte, „Ja, lach er maar om!" riep iemand verontwaardigd. Toen ik opkeek, zag ik dat een dikke man i?t het'putje stond, tot over zijn knieën, want hij was veel korter van postuur dan ik. ..ft. had mün benen kunnen bre ken," vervolgde hij. „Maar wat kan het jóu schelen? Je vindt het im mers leuk? Hthihi. Wat mot ik lachen. Tem and heeft een ernstig ongeluk gekregen. Ha-ha-ha. Dat vind ik non geestig. Knieschijven gebroken? Een reuze mop. Voor het leven ongelukkig? Amusant zeg..." ■Hij stond nog altijd in de put. „Maar ik ben zo-even zélf..." be gon ik. „Dat. is de jeugd!" riep de man complimenteus. ..Een kuif van .irat- ben-je-me, maar er zit niks onder. Geen boek wórdt ooit inpefceke». En eerbied voor een ouder persoon Re?i je bedonderd, man. Uitlachen als een heer op leeftijd zich ernstig bezeert. En dan, maar weer naar de dancing om te sjarlestonnen." De boekhandelaar kwam. ook bi«- ten naar de ruit kijken, denk ik. Die dansen ze allang niet meer," zei ik. „Wat zeg je nqu?" vroeg de boe ken vent vijandig. „Die meneer meent, dat de char leston nog gedanst wordt," expli ceerde ik. Hij keek naar de dikkerd t?i de put, „Ja. die staat daar over dansjes te praten!" riep hij ongelovig. En zachter van toon: „Laat me u er maar even uithelpen, meneer. En let. niet op die vent die heeft zo net nog bijna mijn ruit ingeslagen. Zo,.., voorzichtig. Kom maar mee no ar btunen. Er rijn. drie brieven gekomen op uw annonce...." „Ik lachte niet om, u," zei ik nog, maar ze bekeken mij nietmeer en verdwenen tu de tuiukel, Voor de leerlinghautvester leek hij mij te oud en een mannelijk kunstmodel stel je .je ook anders voor. Maar ik denk, dat hij de persoon met het autoritaire karakter was. KRONKEL jdoor De Arbeiderspers te Amsterdam. (Prijs i 5,90). De ruim vijftig verhaaltjes van dit boek aardige observaties van men sen en dingen leggen een boeiend getuigenis af van het kaleidoscopische karakter van deze door mensenhanden geschapen mierenhoop. Dit. is dc 2cebond Theobalrfus (de. voorste), die met de scheepsjongen van het Deense schip „Slaerkodder" (wie kan vertellen u»at dat bete ken!?) door het water ploetert en dartelt of zijn moeder hem ran jonps af nan riet anders pelccrd heeft, Theobaldus kwam ineens aanzwemmen toen de duiker Wal de mar Jensen bezia was me: het wrak van een Duits schip b»j Lyue. Waldemar rond het een grappig beest en noemde het (wee weken oude zeehondje Theobaldus, ec.n echte ceehondennaóm, Theobaldus op zijn beurt uindt mensen jjrappi- fje dieren er. zwemt af en toe een boontje met iedereen die hem bii kan houden. Een ideale verstand- houding. Doetinchem houd*, het meer op ge wone ie» buitengewonei honden. Op 13 Augustus begint d.iar een tweedaag se internationale honden'.entoonstellmg. Heel slimme, maar puur slechte Belgen komen de laatste ïtjd met rak ken vel nieuwe halve francstukken on ze grcr.s over om hier de automaten lrcg te halen. Een halve franc is pre cies even groot en zwaar als ons Ne derlandse kwartje, maar het ts maar drie en een halve cent waard. Als ze een pakje sigaretten van 85 cent „ko pen" stoppen ze vier Belgische muntjes (waarde 14 cent) in de automaat, waar voor ze een pakje sigaretten met 15 cent wisselgeld terug krijgen. uii Den Haag wonen. Want geleerde re kenaars :n Rotierdain hebber, uitgere kend; dat.de Delftenaren jaarlijks voor ruim vier millioen gulden in Den Haag en Rotterdam besteden. De Spoorwegen hebben hun maand blad „Tussen de Rails". Brah=>nts»» bus ondernemingen vonden dat een uitste kend idee en gaan binnenkort voor hun Wo rn Veel oppassender zijn de jeugdige mijnemployé's. die in de vijf jaar dat reizigers het blad „Op Wielen de jeugdspaarregeling bij de mijnen be- gen' uitgeven, staat, samen met hun werkgevers drie millioen gulden bijeen hebben ge- Toen op een druk kruispunt in De- spaard. troit plotseling de verkeerslichten uit- vielen, nam een gedienstige taxi-chauf- Delftse winkeliers z(jn helemaal1 feur de regeling van het verkeer op niet blij dat ze zo dicht bJj Rotterdam zich. Niemand was hem dankbaar. Eerst werd mij een passerende auto en toen werd hij veroordeeld tot tien dollar boete we gens belemmering van het verkeer. En de oude George Dobson, die 95 jaar is en de oudste inwoner van het Engds» piaatsje Market T/iviogion, mag wegens roekeloos rijden drie jaar lang geen motorrijwiel berijden. George heeft zich voorgenomen onmiddellijk weer op zijn motor te klimmen als hij 08 is. En nu weer een weekeinde lang van hopsa heisa de natuur in. Dieren, kin deren, mannen en niet-mannen, alle maal.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2