T ©E. P LSE 25000ste bezoeker in verlicht Julianapark A(,EmA Hardloopwedstrijd SVV over 25 KM Courantenreclame BINNEN EEN WEEK DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB u. d. Zande (buiten mededinging) wint met grote voorsprong Koeriersters oiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiniigi Maandag 10 Augustus 1953 Ze hadden het wel fty na de gelukwensen een fraaie ets, mocht de tit de krant gelezen, dat aan de heer v. ;d. Toorn loco-burgemeester na- Zandagavond de 2a.000- (aie precies de 25.000ste -mens de heer' C L steEe zoeker in fret ver- was) er zijn vreugde Wasman, exploitant'van lichte,-Julianapark. werd over uitsprak, dat reeds het rotonde-etablisse- verwacnt maar dot zij binnen een week zo'n ment een fles met een iat-JOP* ztJ\ n?e' ffroot mensen zoet smakend drankje dat hadden re echt niet. naar de bijzonder fraaie alsmede een asbak en durven denkenMaar park-illuminatie waren namens de beheerder het was welzo en der- komen kijken„Hef 'van de snackbar een halve, was het voor me- Gemeentebestuur en de blik met een hartig juffrouw jvj, ti. d. most organisatrice- yeti dit ftapje overhandigen. (Rijnstraat 37) .en haar lichtjesfestijnde Schie- Mej. vri. Most werd de verloofde, de heer ff. aam.se Gemeenschap, bezitster van een profe v. d. Toorn (Fabristraat constateren deze grote bouquet bloemen. 49) gisteren een vreug- opkomst met genoegen. En nu lopen de heren de volle avonddie het Macht daarom, reclame van de Schiedamse Ge- taekomstige echtpaar in Uw vrienden- kennis- meensehap met koorts- neen stuk in de huis- senkrinp. vooral buiten achtige ijver te zoeken houding' opleverde.- de stadsgrenzen,opdat de haar een nieuw ge- ■Op de rotonde stak belangsteling 'voor' schenk. Want, wie weet, om circa hai.f tien de Schiedam steeds meer hoe j. bp_ loco-burgemeester, wet- zal toenemen". noe snel ae aU.VWSie oe houder H. Sabeleen Behalve het officiële zoeker zich komt aan- feest-speech af, waarin geschenk van de S.G., dienen Wat men moet weten; Apothekers-nachtdienst: M. M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen bö otigeval: G.G. en G.D Tuinlaan 89. Telefoon 69290. V' ac.int i.ef ee. s t- evenementen: 129 Augustus, Stedelijk Mu seum, da. (ook Zo.) 2—5 en 710 uur: Tentoonstelling „Neger kunst". - 1—29 Augustus, da. (ook Zo.), 7.3012 uT^r n.m.: „Bloemen pracht in sprookjeslicht" in Julianapark.' Passage, da. 2 en 8 uur: Happy Landing (alle leeft.). Monopoly, da. 2, 7, ,9 uur: Mon tana Belle. :e Visl Hermes-F ortuna Het elftal van Hermes-DVS. dat Dinsdagavond om kwart, voor zeven ter gelegenheid van het 45-jarig be staan van de voetbal- .en honkbal- vereniging „Schiedam" op Boshoek een ere-wedstrijd tegen het Vlaar- dingse Fortuna speelt, is als volgt samengesteld: v.- Diest: -Osterholt en Melief; Lex Janse. Stahlie en v. Buytenen: Joop Heyster. Simons. Veld. Leo Janse en Jacq. Heyster. Scheidsrechter is de heer D. Nijs. Schiedamse renners op de Aveg De rennersclub „Schiedam" hield gisteren de zevende competitierit, waarvan de uitslagen zijn: A-k!asse: 1. H. Veldhoven'(85 km in 2 uur en 22 min); 2. E. Eggink: 3. C. de Kievith. B-klasse: 1 K. de Wilt <65 km in 1 uur 48 min.): 2. I. Schoonder- woerd; 3. K. de BruynJ 4. N. Ha- gers: 5. H, v. d. Berg: 6. A. v. d. Heyden. 2271, De kleinste Vist is geheel van brons en met een boktakel haten ze haat naar boven Hel kistje blijkt nog aardig zwaar te zftn Jan Smit heeft de spanning niet kunnen verdragen en is met zijn gewonde been uit bed gestrompeld om op het dek de verrichtin gen van de duikers te kunnen gadeslaan ..Wal zou er. In de kist zitten, laten we baai nu toch di rect open maken." zegt Rosemarie. popelend van nieuwsgierigheid Maar Rob houdt "van opsclue- ten „Nee." zegt hij. ..laten we nu tocb eerst me gro te knaap ook naar boven ha'Jen. dan maken we ze tegelijk open." „Je doet en opnieuw een duik iii het heldere water maakt, eerst oen laag dikke vette modder te voorschijn. maar," lacht Rosemarie en ze zet haar duikmasker om de grootste der beide kisten aan de takel vast Maar ze verwijderen het .vuil en ziet.-een al. „Ik ga kijken hoor." En terwijl Rob zijn lucht- te maken, openen Jan en Rosemarie Smit aan dek enorme schat aan puur goud en kostbare.juwelen cylinders, die leeg zijn, bijvult met de compressor de kleine kist. Ais bet deksel open gaat, komt er komt voorde dag! Bevolking neemt steeds toe De maand Juni werd het aantal inwoners .van Schiedam met 36 ver meerderd, waardoor onze stad per 1 Juli 75.221 zielen telde. De man nen zijn* iets in de meerderheid. Er zijn 37.643 vrouwelijke en 37.847 mannelijke gemeentenaren in Schie- dam. In Juni werden '131 mensen ge- boi-eh (S2 jongetjes en 49 meisjes)., er stierven 42- mensen <26 mannen en 161 vrouwen), e- vestigden zich 170 en er vertrokken 223 inwoners. Het aantal huwelijken, dat in Juni werd gesloten, bedroeg 70. Hiervan bétrokken 7 paren een eigen wo ning (een der huwenden beschikte reeds, over een - eigen woning). 35 kregen inwoning bij; de ouders. 1 paar vond onderdak bij familie.. 4 vonden onderhuur, 11 gehuwden blijven elk afzonderlijk bij de resp. ouders, terwijl 1% paren zich buiten Schiedam vestigden. Zilveren jubilaris Vandaag herdenkt: de heer SKkJ.: Fenders, Belistraat -. - 11b de dag; waarop hij woor 25 jaar in dienst" trad bij de N.V. Fabriek van Che mische Producten aan de Vonde lingeplaat. Dejubilaris is daar werkzaam als research-chemicus. ..4 Meisjes van Broadway" nu op de Hoogstraat Gloria de Haven, Janet Leigh. Barbara Lawrence en Ann Miller zijn vier klinkende namen, die een garantie zijn vnor een show. die klinkt als een klok. Natuurlijk komt er in het stuk een lóve-affaire voor. maarwanneer men weet. dat de man-in-kwest.ie niemand minder dan de', bekende zanger Tony Martin is. dan kan dit slechts tot verhoging van de muzikaliteit van de ïilm meewerken. „Vier meisjes van Broadway" doen hun uiterste best naam te maken in New York. maar aangezien de weg voor de artisten In Amerika geen rozenpaadje is, doen zich óok voor dit viertal heel wat moeilijkheden voor, eer zij het zo fel begeerde doél hebben be reikt- Als het echter zover is. is het ook meteen goed, want Bob Crosby en zijn ..Bobcats" zorgen voor de instrumentale achtergrond. Tot en mei. Donderdag in het Mo nopole-theater. Jaariijks concours van „Het Baarsje" Zondag hield de hen gel a ars vereni ging het. Baarsje haar jaarlijks kas- concours in de wateren van Aals meer. In een sportief en goed ge slaagd concours werd vol animo ge streden om de prachtige prijzen, die voor deze wedstrijd waren uitge loofd. De prijswinnaars warén: 1. W. Som- mer: 2. S. v.- d- Hoek: 3. F. Slaven burg: 4. K- Kok; 5. D. Voets: 6. K. v. d. Hoek: 7. F. Wolthuis: 8. M. H. Wolthuis Sr; "9. W. Esbach: 10. M. Wolthuis Jr. In totaal werden 77 ma at vissen ge vangen met een totaal-gewicht van 5503 gram. Duiven kwamen uit Kes teren Zondag 9 Augustus hield ..De Blau we Doffer" een wedvlucht vanuit Kesteren, een afstand van 77 km. Ge lost werd om 9i30 uur. De eerste duif arriveerde om 10.uur 33 min. 42 sec. De laatste prijswinnende duif om 10 uur 45 min. 37 sec. De uitslag was: l v. Nierop; 212 Sebrecht: '3 4.7 13 Leeuwen en Co: 5 11 Paardekoper. en Co: 6 2D Kou* wenberg en Co: 8 v. Deurzen: .9 C. ■A. Hersbach;. 10 17 B. J. Brokking: 14 v. d. Heiden: 15 J. Flipse: 16 J. Wen teler; 18. L. Lerns: 19 De Rouw. Vorige week Zondag Hield de Biauwé Doffer een vlucht vanuit Li- boume, een afstand van 853 km. De uitslag hiervan was: l 9.J, Wenteler; 2 A. Limborg: 3.' Kou wenberg en Co: .4 6 Paardekoper en Co: 5 J. Flipse: 7 mevr. Domen ie en 8 A. v. Put. Voor de hardloopwedstrijd over 25 km. uilgeschreven door de Athletiek- afdeling van 5.V.V. welke gistermiddag.is gehouden, hadden zich 33 athle- ten getneld. waarvan er 18 het gehele parcours hebben afgelegd. Onder de inschrijvers waren bekende figuren zoals de Nederlandse kampioen J. v. d, Zande, die echter bulten mededinging was Ingeschreven. De 45-jarige P_ Overdek van A.A.C., A. Moons van P.S.V,, W. Bravenboer van Alblasserdam. A. v. d. Linden van A.V. Holland en C- G. de -Koning van OJympia 47 verscheen: eveneens aan de start. Van der Zande kwam met een voorsprong van ruim 3 minuten op Overdek als eerste binnen met. een tijd van 1.30.13. gevolgd door Overdijk in een tijd van 1.34.01, die hier door beslag wist te leggen op 3e wisselbeker. den een daverend applaus in ont vangst. mocht nemen. Bijna één uur. zuiver.; .uitgerekend ,55 rpinuten lp seconden hadT hiy; langerVover ..hét parcqurs gelopen dadZ:ande- eri' hiermede -getoond':he£'.,kunnen", van v. d. Kunne!' Esperanto wint veld In de Spaanse technische revue „Radiovision verschijnt'van al haar artikelen over techniek, televisie enz. een uittreksel in het Esperanto. In het laatst verschenen nummer gaf de redactie te kennen.'dat wei dra een Esperantb-cursus in haar revue zou verschijnen, om het'tech nisch personeel in de gelegenheid te stellen Esperanto te leren om daar door in contact te kunnen komen met collega's ih andere landen. .In het Ministerie van Publieke Diensten l.e Porto Alegre in de Bra ziliaanse staat Hio Grande de Sul is een Esperanto-cursus begonnen voor ambtenaren. De cursus staat onder leiding van kolonel "W. Pon- calves en wordt tweemaal per week geeeven aan ruim 79 ambtenaren. "De regering van Joego Sla vie heeft ter gelegenheid van bel inter ns tionaal Esperanto-congres dat. vo rige week te Zagreb werd gehou den een speciale postzegel uitgege ven, .Esperanlo-agewla Merkredon. ia 12 an de augusto konverssris vespera ce -v. Gink. Ploegstr. 19. Pro pagan du nian belan ling von dum via ferio. Bromfiets in rle haven De 53-jarige bankwerker J. V. parkeerde Zaterdagavond zijn brom fiets langs - de havenzijde van de Lange Haven. Toen hij even later zijn brommer kwam halen, bleek, dat die in het water was getuimeld. Een agent van politie heeft de .bromfiets op- het droge gebracht. Het parcours van 25 km was over vijf ronden van5 km uitgezet en leiddevanaf het ..S.V.V.-ter rein via dé- Gorzen naar de B.X.laan, om langs dé böswachterswoning via de Hqvendijk hél startpunt wederom te bereiken. Door het" prachtige zomerweer waren veel wandelaars op =rie been.zodat langs het par-- cours veel belangstelling was. Om vijf minuten voor Half drie vond de start, plaats en hadden na 17 min. J, v. d. Zande. Slolker. Bravenboer. De Koning. Moons en v. d. Heuvel reeds de eerste ronde afgelegd. In deze ronde vielen F. A. de Groot, als enige S.V.V.-er en M. Bamberg van. Minerva reeds uit. Jamnier voor De Groot die zulks moest.doen als gevolg van hinder" aan een zijner knieën. Bij het ingaan van de derde ronde lagen v, d. Zande en Overdijk cir ca 300 m voor op Stolker, Braven boer en Moons, terwijl in de twee de ronde het grootst aantal uitval lers waren n.l, 7. Geheel achterop kwam D, Kunne, die met, zijn. klei ne pasjes maar langzaam vooruit kwam. zodat bij het ingaan van de 4e ronde v- d. Zande op hem reeds één ronde voor lag. Van der Zande liep nog zeer soepel en had op O'erdijke een voorsprong van 2 minuten, die op zijn beurt weer 2 minuten voorsprong op Moons had. De lopers lagen nu aanmer kelijk verder uit elkaar en kwa men allen alleen door. Slechts één uitvaller w,erd in deze ronde ge noteerd. Bij de vijfde en laatste ronde, welke enkele honderden meters kór- tér was dan de vorige bleven de koplopers in dezelfde volgorde. Vier lopers hadden een ronde achter stand en. het. was J. v. d. Zande die als eerste, zij het buiten mede dinging. dé finish passeerde. Hij f r. maakte een tijd van 1.30.13. over- w andeiaarster o.oor lietser dijk had zijn positie niet prijs ge- 1 geven po kwam als tweede, doch als eerste prijswinnaar door. in een tijd van 1.34,01. terwiil bijna twee minuten achter hem Moons over de eindstreep ging. Als derde kwam IV, Bravenboer aan met een tijd van 1.38.44. Vierde was G. Stolker in 1.49.57 on verdiende hiermede de door de Gem. Schiedam uitgeloofde medail le. Deze laatste ronde eiste noe één uitvaller Als laatste kwam dé laai volhoudende D. Kunne van A.C.C. binnen die om .zijn vnlhou- Journalist viel en brak knieschijf De 30-jarige journalist H. V. struikelde Zaterdagavond over het trottoir in' de Burg. Knappertlaan. Hij viel en kwam zo ongelukkig op zijn knie terecht dat hij niet een gebroken knieschijf in het. Gemeen teziekenhuis moest worden opgeno- men. VACANTIEFEESTEN Met ingang van vandaag zijn de programnia-boekje? voor' de va. cantiefeesten. die van 20 tot en met 29 Aug. worden gehouden ver krijgbaar aan de VVV-kiosk aan de Gerrit Verboonstraat. STADSKRONIEK Zaterdagmorgen om half elf fiet ste A. G. uit. Rotterdam met zi.iti echtgenote over de Polderweg. Plotseling verloor G. de macht over zijn stuur en reed tegen, het voor wiel van de /iel? van zijn vrouw. Beide echtelieden kwamen te val len. De vrouw was er het ergste aan toe. Zij moest met een lichte hersenschudding, een kaakfractuur en een gekneusde linkerpols in het aangereden Op het rijwielpad in de Burg. Knappertlaan ter hoogte van het Julianapark passeerde Zaterdag avond de 14-iarige wielrijder M. J. M. voor hem uit rijdende wielrij ders recht in plaats van links en reed dientengevolge tegen de 74-ia- riee mevrouw A. V, uit Rotterdam, die het rijwielpad wilde overste ken. maar stond te wachten tol de fietsei's waren gepasseerd. De on gelukkige wande laarster kreeg een gat in- het- achterhoofd en moest niet een auto van de G. G. en G, D. naar haar woning worden gebracht. Wielrenner botst tegen EUt'O- Zondagmorgen om 10 uur wilde de 15-jarige M. B.. die op een race fiets in de Nieuwe Mathenesser- straat reed. de van Deventevstraat inslaan. 7n de bocht viel hij links en botste in volle vaart tegen een personenauto die bestuurd 'werd door de 32-jarige bedrijfsleider D. J. M. Dp wielrenner moest met een zware hersenschudding in het Ge meenteziekenhuis worden opgeno men. De autobestuurder, alsmede zijn passagiers kreeg glas scherven in het gelaat.-doch zij konden namedische behandeling in het ziekenhuis naar hun woning te rugkeren. Burgerlijke Stand GEBOREN: Gerrit. z. v. G. v. Groot veld en P. Scheen loop: Bastia- na. d. v. H. Gelens en E. J- Wissink: Elisabeth L„ d. v. J. H. Geeratz en A. dc Jong: Isaac,, z. v. I. v. d. Tuijn ér, J. Bakker: Marinus. z. y. J. Span- jersbergh en A. C. v. Tiet; Leoriar- dus j. M.. z. v. A. BloemKeuvel en E A. A. Biard; Victor, z. v. A. J. B. vei'voert en A. Jungblut; Antoinette Bergw'eg"^Ziéitenhuiste""Rotterdam iP.. d. v. A. Schipper en P. v. Steenis. worden opgenomen. OVERLEDEN: J. F. v. Schoot, (7 j. (Van een. onzer verslaggevers) OP 29 October 1944 rukten het achtste, het negende en het tiende battaillon van generaal Mac- zek Breda binnen, langs wat nu de „Poolse Weg" heet. Ze plaatsten er nog de pathetische richtingaan wijzers „Naar. Warschau" maar in die dagen werd al duidelijk dat Polen door de Russen zou worden ingeiijfd. Van de 950 mannen die bij de invasie van Normandië het achtste battaillon vormden, waren er 125 over. Van de 950 man van het tiende bataillon waren er nog 290. Van de 950 man van het negen- .de battaillon leefden er nog vijf. Sergeant Golebiowski. die de stad binnen reed met een baard van drie dagen, maakte in de van Vlietstraat een smak met zijn motorfiets. Hij werd door juffrouw Rina Bier bij gebracht met, een kopje koffie, en woont, nu in de Van Vliétstraat nummer 27. Zijn vrouw heet mevr. R. Golebiowski-Bier. Vierhonderd Polen zijn er nog in Breda en omstreken. Honderd veertig van hen liggen op de Soldatenkerkhoven. Het was een hecht aaneengesloten groepje harde jongens, dat nog slechts geschapen- scheen om op de meest' efficiënte wyze zo veel mo: gelijk Duitsers af te maken. Ze kwamen uit Krakau, Katowice en Ljwow. Ze waren de jongens van het vuile werk. Bij Chamboix m Normandië. waar bijna de helft van hun kameraden gebleven waren, hadden ze in een gevecht van man tegen man, dat honderdvijftig uur aan een stuk duurde, de..zak af gegrendeld waarin vijf honderddui zend. Duitsers werden uitgeschakeld. Ze- hadden gevochten- bij Abbeville en Saint Thomèr, bij Louvaigny, La Clinge en bij Baarle Nassau'. Ze hadden een opgewonden manier van doen, vonden de mensen in Breda. Mientje Singer uit de Maar ten de Vriesstraat. die al negentien jaar lang een gewoon meisje was geweest, hoorde, toen ze de deur uit kwam om boodschappen te doen, op de stoep een jongen dié hele maal uitde Pripetmoerassen was gekomen, in aanbidding tot haar .zeggen;..v»Ahiblijf- even zp; staan als u .Jwilt.' - gëna&ige\ftiffrdüwNoo it zag ik zó'nm ooi e dame!"-;' En vader en moedér "Jaris van de Baronielaan, die uit dankbaarheid voor hun bevrijding een Poolse kor poraal ten eten hadden gevraagd, en na een uur in de 's Zondagse kleren op hem. te hebben zitten wachten, eens in de kazerne gingen kijken, zagen daar tot,hun ontstel tenis hun bevrijder enige malen brullend met het hoofd tegen de muur lopen, teneinde de schuld van zijn vergeetachtigheid te delgen. De meesten van hen waren ge vlucht uit- Polen, om té vechten tegen de Duitsers, toen "zé achttien, negentien, of twintig waren. Ze hadden geen vaderland meer en geen familie. Hun enige zekerheid was de bajonet. Ze waren indruk wekkend in hun doelmatige mee dogenloosheid. en ze waren ontroe rend in het fatalisme, waarmee ze de nacht in gingen, als de Duitsers weer oprukten uit hun uitvalspoor- ten langs de grote rivieren. Meneer Van Meer van de Hoge Ham te Dongen kende hen bij hun voor namen: de jongens wier laarzen door de straat kloslen als hij dés nachts met zijn hele gezin in zijn kelder zat te Villen onder het blaf fen van de Duitse kanonnen. Het knallen van de laatste Duitse exe-. cuties Was nog maar nauwelijks verklonken - in die streek, en als tegen de ochtend de Duitsers niet opnieuw het. dorp bezet hielden, dan was dat omdat. Jatiek en Lukas niet terug waren gekomen, en omdat Laczek zwaar gewond door zijn makkers het d°rP binnen was ge dragen. R":A was een nette, provincie- ■d, jvaar elke twee-en-halve cnni ren stand was. In het tumult van de bevrijding is de ongenaak baarheid een ogenblik van de saaie huizen afgevallen, en zijn de deuren open gegaan voor enige honderden Polen, die geen buis en geen stand meer hadden.Driehonderd Slavische avonturiers zijn gebleven in de keurige streek, die ze bevrijd en verdedigd hadden. Maar als ge thans in Breda komt. ts het enige wat ge er van merkt 'een aantal onuit sprekelijke namen in het telefoon boek. De Bredase politie heeft in acht. jaar niet één Pool geregistreerd, die in de misdaad is gegaan, en wie Jozef van Café Mo Is met 7-iin bleke kellnerKoontjes en ziin smetteloos nberjasje. met 'een feilloze Brabant se tongval hoort, zeggen: ..Dat is twee s lil den vijfentachtig meneer, in clusief". die zm> nooit op de ge dachte komen, dat hij er een is van het oude negende bataillon. waar van de o ver lévend en op de vingers van één hand te tellen zijn. De stad heeft hen allen opgeno men. en van hen geruisloos, en in Pen verrassend korte tijd, onop vallende Brabanders gemaakt. Gole biowski stond met een groentrhan- deltjé in Ljwow toen de oorlog, uit brak. Toen hij zes jaar later in Breda te'land kwam. kon hij alleen nog maar vechten. Van de taal verstond hij geen woord. Bij de machinefa briek van Backer en Renb hebben 2e hem. omdat hij de stad had be vrijd." kosteloos opeeleid tot lasser construct ie werker. Toen hij zijn uni form had uitgetrokken, bleek hij een SVV'speelt Dondeïdag In ons bericht van Zaterdagavond is een storende fout geslopen, want SW speelt niet Woensdagavond maar Donderdagavond tegen de Oostenrijkse Voetbalver. Simmer in- gen Sportkiub. i HOTTHKUAM Bloemen bij portret van Tromp Vandaag 10 Augustus was het driehonderd jaar geleden, dat Maaiden Harpertszoon Tromp sneu velde bij Terheyden. Door de, zorg van de conservatrice zijn bij het oude. naar Jan Licvens geschilderd portret van de Rotterdamse vloot voogd. in het Historisch Museum bloemen geplaatst. Daar zijn tevens de gedenkpenningen te bezichtigen, welke betrekking hebben op his torische feiten waar Tromp een rol bij speelde. gewone aardige jongen, die wel wou werken. Er is eigenlijk nooit sprake van. geweest dat hij een vreemde eend was in de bijt. Hij hield van-, voetballen.:en van- wiel rennen, net als elke Kees of Klaas, die ook in de Van Vlietstraat woon de. of naast hem stond in de fa briek. Als hij zijn ogen dicht doet, ziet hij nog die aan flarden gescho ten tank. in de nacht bij heuvel 262. waaruit bij het schijnsel van de vlammen, langzaam een dode Duit ser gleed, als een stuk wildbraad uit een oven. .maar er-zijn er niet veel die dat nog aan hem merken. Voor het overige is-hij.erg dankbaar, en hij verontschuldigt .zich bijna dat. hij zo gelukkig is .„Als Nederland* ooit in moeilijkheden .komt.' dan gaan jullie; allèmaal met mii niee-'naar Poien", zegt hij. „Daar is werk ge noeg. want we .hebben er-een moe ras van veertigduizend vierkante kilometer, en dat kunnen jullie dan droogmalen." Sergeant Tsaikofsky daarentegen kon zijn draai niet vinden bij de nonnen van „Moederheil", die hém uit dankbaarheid een levenspositie boden als electricien in haar zieken huis. hoewel hij het vak nog nioest leren. Hi,i heeft eens een hele nacht m een puinveld gelegen, met een Duitser op twee. meter afstand: al lebei wachtend op het kleinste ge luidje waarmee de ander zijn posi tie zou verraden. Maar dat is ai lang zijn probleem niet meer. Hij scharrelt on in poetsmiddelen, en het gaat hem niet voor de wind, maar ook daarin is hij niet opval lend. Lukazctnsky heeft al afgewend zijn naam op de juiste manier uit te spreken (Woekasjinskie) omdat de mensen dan in liet telefoonboek on der de W gaan zoeken. Hij is een kleine blonde man met staalblauwe ogen. Als ge hem hard prest, wi] hij nog wel iets vertellen van de tijd. dat hij blij was. wanneer hij even tussen de doden kon gaan liggen, om een uurtje te slapen. In Kato wice was hij kapper, en na de -oori log gin a liij in de textiel, omdat zijn Brabantse vrouw een textielzaak had. Het gaat hem thans mindet goed dan in de jaren vlak na de oorlog, en nu zit hij tp dubben of hij toch maar niet beter in het kap persvak bad kunnen gaan. Hij is een hartstochtelijk bridg en via dat spel heeft hij veel njeu- we vrienden gekregen, met wie hij meer om gaat dan met, zijn oude Poolse makkers, die hij langzamer hand uit het oog hééft verloren. Zijn oude vriend Kom ar. bijvoor beeld, van het achtste battaillon. Die was rijksambtenaar in Warschau, en op die fatale dag in September 1939. liep hij juist met zijn akten tas naar zijn bureau toen de eerste bommen vielen. Via Roemenië. Italië en Frankrijk, is hij naar Engeland ge gaan om te vechten. Hij heeft de hele veldtocht meegemaakt, en td tweemaal toe zijn commandant zien sneuvelen. In Breda heef! hij zijn uniform uitgetrokken, en is niet een zucht vanverlichting weer rijksambtenaar geworden, als leraar Engels bij de- K.M.A. „Wanneer ik 's morgens met mijn aklentas de straat, op ga. denk fk nog wel eens een heel enkele keer: „Nu loop ik in Warschau naar mijn bureau, en al het andere ïs een droom -e- weest", zei hij mij. Er kropen op dat ogenblik vier kinderen over en om hem heen. Drie zoontjes en een dochtertje. VI AAR misschien te het beste 1 v 1 voorbeeld de heer Wojnaro- wicz uit Grodek Jagiellohski. Dat. ligt in het gebied dat de Russen in 1939 bezetten. Hij was er landmeter bij het kadaster, en hij moest van de Russen de leiding nemen bij de afbraak van een serie arbeiders huisjes. die een auto-strada in de weg stonden. Toen hij zich daar aan poogde te onttrekken werd hij naar Siberië gestuurd, samen met drieduizend andere Polen. Onder weg stierven er duizend van de honger en dé knu De rei? duurde ijf maanden. Ze kwamen terecht in Swerdtowsk, achter de OeraJ, en van daa-uit werd hü met emge honderdenlotgenoten nog een dui zend kilometer verder gestuurd, naar de bossen rond Sa [egard, in het Noordenvan Azië, om hout te hakken. Daarop vielen de Duitsers Rusland binnen, en op grond van het toen ontstane bondgenootschap 'tussen de Sowjet-Ume en de Wes telijke geallieerden. vroegen de En gelsen uitlevering van de inmid dels ondanks de sterfte tot een getal van zes en tachtig duizend aange groeide Poolse gevangenen, om hen in te kunnen delen bij de Pool se troepen in Engeland. De Russen-brachten de Polen naar pahlawj in Perzië, want dat was het dichtste bij. De Engelsen zeulden een beetje rond met de bevrijde ge vangenen. Er. was weinig transport, en zp wisten, niet goed wat aan te vangen met die' ongeoefende bur gers. Wojnaro'wïcz ij'mét e'en groep.: van zeshonderd lotjeenotèh van Peh- lawi naar Teheran overgebracht, en toen naar Bagdad. Hij heeft een tijd in Cairo gelegen en in Jeruza lem. Toen ging het via Basra naar Bombay in Brits-Indie, en vandaar naar Durban in Ziiid-Afrika, zon der dat er iets te doen viel. Van Durban zijn ze naar Johan nesburg gebracht, waar ze drie maanden hebben gewoond. Toen ging het via Gibraltar, waar een groot aanta] schepen uit het con- vooi werd getorpedeerd, op Glas gow aan, waar ze net op tijd aan kwamen om nog getramd te wor den voor de veldtocht in West- Europa. Wojnarowicz heeft het land tussan Tigris én Eufraat gezien, waar volgens de legende het ver loren paradijs van Adam en Eva moet hebben gelegen. „Je kan goed zien dat het. daar vervloekte grond is", zegt .hij. Jeruzalemvindt hij een bijzonder vuile stad. Meer vertelt hij niet van zijn we reldreis, en wanneer ge aandringt, blijkt, dat hij in Pahla'vt Rn Tehe ran. in Bagdad. Basra en Bombay, in Cairo. Jeruzalem, Johannesburg en' Glasgow, voornamelijk de direc teur van het plaatselijk kadaster heeft opgezo it. In Bagdad heette die meneer Green, in Glasgow me neer Johnston, en in Breda meneer Ferwerda, Hij kan u interessante gevens verstrekken over hoe men Rechtbank stelt Goudse Ger. Gemeente in 't gelijk Zaterdag heeft de president van de Rotterdamse Rechtbank uit spraak gedaan in het kort geding dat de Goudse Gereformeerde Ge meente in synodaal verband aan hangig had gemaakt, tegen de Gere formeerde Gemeente Gouda, welke laatste groep 'was uitgetreden naar aanleiding van een geschil inzake het aan ds C. Steenblik verleende ontslag als docent van: een theolo gische schooi. De president van de rechtbank oordeelde dat hej» kerkgebouw en de vergaderlokalen aan eiseres toe behoren en door de uitgetreden ge meente binnen twee dagen moeten, worden overgedragen aan de syno dale gemeente. Voorts werd bepaald dat de ker kelijke registers en nbtulen gedu rende drie maanden bij de 'griffie van het kantongerecht te Gouda moeten worden gedeponeerd en ter inzage zijn voor beide partijen. De president bepaalde dat bij niet opvolging van de laatste bepa ling een dwangsom voor elke dag zal moeten "worden betaald. Tenslotte' moet het bodemgeschil binnen een maand bij de gewone rechter aanhangig worden gemaakt voor ontruiming. De gedaagde par- tii werd veroordeeld tot betaling vap de kosten. Het vonnis is bij voorraad uitvoerbaar. Brand door roken in bed Vermoedelijk door roken in bed ontstond Zaterdagavond in een pand aan de Schiekade een klein binnenbrandje. Buren, die te hulp wilden komen, werden tot hun grote verbazing door de in wonen den bedreigd meteen bijl. Mil der gestemd bleek men tegenover, de brandweer. Met een slang op de waterleiding kon deze het vuur be dwingen. Een kapokbed en een ta feik iéerl gingen verloi-en: Aanwe zig waren de slangenwagen 29, de G 2 en de slangentvagen 2Ü. Onder brandmeester M. J. Labsn had de leiding. Drietal stal flesjes hier uit loodsje. Drie mannen, die Zaterdagnacht uit een loodsje achter een cafetaria aan de Bentincklaan flesjes bier wegnamen, werden daarbij op heter daad betrapt door een politieman. Twee der mannen sloegen op de vlucht, maar de derde (de 24-jarige landarbeider G. F. van BJ werd ge grepen. Hij werd opgesloten in het politiebureau Oostervantstraat. Vies? nWrK? £leS 'f,esjes bier bleken in de nabijheid Glodek. Ja?.cllon„kï he, land Van het loodsje te zijn verborgen. in meet en het kadaster inricht, vergelijking" met de methode die men in Bombay vol?' en te Breda, waar hij thans landmeter en teke naar is voor de gemeente, en nauw samenwerkt met liet. kadaster. Hij valt erweinig op. En mis schien zou een van de andere he ren van de gemeente, wanneer hij door het noodlot op een wereldreis i in Breda. werd gestuurd, ook wei terugkomen met verhalen over het kadaster in Jeruzalem. Want d'1 i$. het geheim van het volledig opgaan van de Po len inde Bredase gemeenschap: de mensen uit Grodek Jagiellonskï 'erschillen weinig van de mensen SCHIEDAM Heden overleed, tot önzp. diepe droefheid, na een langdurige ziekte, mijn geliefde Man, onze Broe der, Behuwrlbroeder en Oom, de Heer JAN KONING Echtgén. van Mevr Joh.a Bras eerder Weduwn. van 'Mevr. Sara Bras in de ouderdom van 83 j. Uil aller naam. Joh.a Koning-Bras Schiedam. 8 Aug. 1953 Fr. Haverschrhidtlaan 28 De teraardebestelling zal plaats hebben op aë Al gemene Begraafplaats te Schiedam, Dinsdag 11 Aug- a.s. Vertrek van het sterfhuis n.m. 2 uur. Heden overleed, tot mijne diepe droefheid, na eén langdurige ziekte, de Heer JAN KONING in de ouderdom van 83 j. Zijn nagedachtenis zal door mij in ere worden gehouden. Mej. LENA HEUS Schiedam. 8 Au?. 1953 Ronde glasplaten, schuif- ruit.en, glas in lood. geslepen suite-deuren, toiletspiegels, etalage-glasplaten, autorui ten enz. levert U Loopik's Glasindustrie. Bolerstraat 39 Telefoon 68945. Permanent Wave v.a. 6—, de nieuwste mode.. Maison „Moderne", Jac. v. Kalken. Hoogstraat 53. Schiedam, te- lef. 69750 Beleefd verzoek vroegtijdig te bespreken. Fricldaire te koop. in zeer goede staat. Verhaal. Oóie- vaarsteeg 1-. Permanent Wave. compleet 5.75. Ook speciaal alle kleuren haarverven Kap salon ..Alida". Grote Visse rijstraat 8 E (hoge stoep), Tel. 33762, Rotterdam. ÏS ni ft te ver\angen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1