Ansa C 3 Huiseigenaren berekenen kosten van extra waterverbruik Locomotief tegen de straat Huurders zijn verplicht om oververhruik te betalen Schiedam komt al aardig in feeststemming Bij „Gusto"' werd kiel voor „Merida" gelegd BEWONERS KIJKEN KWAAD, WANT Paard op hol Chinees bestolen Geslaagd Bent U iets verloren ACKNDA Kinderen stalen sigaren Motor contra auto DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB r~ Heistelling sloeg tegen de grond Schiedamse jongelui hebben het best naar hun zin Duivensport Vijftig jaar dienst bij Abr. van Stolk NET MEISJE „DE THUISHAVEN" Koeriersters 2 Dinsdag 11 Augustus 1953 Er heerst de laatste tijd ontevredenheid onder een groot aan tal Schiedammers, die bij het maandelijkse of wekelijkse be drag van hun huishuur plotseling extra-watergeld moesten be talen. Tal van mensen weigerden dit hoewel het slechts om kleine bedragen ging omdat „zij het vroeger ook nooit be hoefden te betalen". De tijden zijn echter veranderd en na een gerechtelijke uitspraak (van enkele jaren geleden) zijn de huis eigenaren gemachtigd'de huurder het meerdere waterveroruik, dat boven het vastgestelde maximum uitgaat, in rekening te brengen. Een groot aantal van deze huis-eigenaren gingen hier gelijk na de uitspraak van de rechter toe over, doch er zijn er ook, die er mee hebben gewacht en eerst nu de extra-kosten op de huurders gaan verhalen. Dit extra-watergeld varieert van vijf cent tot een gulden per kwartaal per gezin, zodat de oppo sitie, die in verschillende stadswijken heerst, in feite een storm in een glas water is. Tal van mensen, die zich door de 1 tarief van 15 cent per kubieke me- extra kosten gedupeerd voelden ter. Na de huurverhoging wordt dit hebben zich tot ons gewend o£ wy j bedrag verhoogd tot 18 cent. Schie- de zaak eens uit de doeken wilden doen. Het bleek tevens, dat een groot aantal Schiedammers niet weet hoeveel water men mag ver bruiken en wat de eventuele kosten daarvan zijn. Een ambtenaar van de Gem. Tech-' nische Bedrijven was zo vriendelijk haarfyn te vertellen, hoe deze kos tenberekening geschiedt. Per jaar wordt de huiseigenaar per gezin aan watergeld 11.in rekening ge bracht. Daarbij komen 4 per jaar voor huur van de watermeter. In Schiedam is het echter zo, dat op vrijwel elke watermeter twee ge zinnen zijn aangesloten: de bewo ners van de beneden en van de bo- venetage. Voor deze f 11,— heeft idere. gezin recht op 60 kubieke meter of 60.000 liter water per jaar. Wanneer men een emmer wa ter gemiddeld op 10 liter stelt, dan volgt uit een eenvoudig rekensom metje, dat men 6000 emmers water kan tappen voordat men extra wa ter gaat verbruiken. Wanneer een gezin inwoning heeft en dit dus als derde gezin op de watermeter wordt aangesloten, moet de huiseigenaar hiervoor- extra vast recht (zoals een jaar-abonnement heet) betalen van ƒ11.— per jaar. De eigenaar is gerechtigd dit volle bedrag aan de huurder in rekening te brengen. Dit geschiedt meestal met ƒ2.25 per kwartaal. Maar dan heeft, men ook recht °P 60 kubieke meter water, zodat in zo'n woning ('hoofdbewoner plus inwoning) 120 kubieke meter water mag worden verbruikt. Het water, dat boven de 60 ku bieke meter per gezin wordt ver- bruikt. wordt berekend tegen een Terwijl de IG-jarige koopman T. v. d. H. zijn klanten in de Marconi straat bediende, sloeg het paard, dat voor een wagen langs het trottoir Stond geparkeerd, op hol. Bij de bocht naar de Korte Singel, straat kwam het hollende dier te vallen, zodat een burger het ?erij tot staan kon brengen. De eigenaar nam paard en wa-en weer dankbaar in ontvangst. De Chinees W.N.Y, opvarende van het aan de werf Wilton S.s. liggende s.s. „Troiius" kwam bij de politie verteilen dat uit zijn koffer aan boord van genoemd schip een regen. 3ss, ondergoed en 2 gouden ringen (gezamenlijke waarde f 300,was gestolen. Voor het Middenstandsexamen „Algemene Handelskennis*' staag den: de dames: J. van Alphen, M. v d. Bijl. M. Boogaard. Th. de Ca- luwe. G. Daale. M. Eykenbroek, C. Kerkhof, J. Rietstap, ,H. Sierat. M. Staat. M. Smout, M. van Santen. H. Vermünicht, K. Voogt. T. Verzijdc.i, C. Verver, G. J. Woord. G. Wijker, A. v. d. Zee, alsmede de heren: A. aan de Wiel., L. Anchelon. F. Bur ger, D. Boogaard. F. de Bruin, H. Baanvinger. P. v, d. Berg, L. van Dijk, H. van Deunen. J. Eggei- meyer, G. Esselbrugge, A. v. d. F.n- de, K. Franse, B. Feelders. H. Gal- lee, H. de Groot. J. de Hoop, G. Immerzeel, J. van Konijnenburg, p. Kipping, A. Linschoten, C. van Lith. J. Levering, H. Landsbergen. C. v. d. Linde. G. v. d. Most. F. de Nijs. A. van Oort. J. van Peer. Ad. Sterk, S. Schneider, C. Schonk. U Stijger, N. H. van Seters, A. Spruit, Alb. Sterk. J. Slolk, C. Tettelaar. C. Verwijs. H. Vlek. B. Verhoogn. J. Verhoeefcx, M. v. d. Vlies. B. Vis ser. J. Wezenberg, J. Wallman. C. v. d. Zee. B. Zappey. Deze dames en heren zijn leerlingen van de Middenstandscursus De Pater. Mey ers en Maas. dam behoort tot de gemeenten, die het laagste watergeldtarief bereke nen. Rotterdam b.v. rekent 23 en tal van andere grotere steden 25 ct. per kubieke meter. En het bedrag van dit over verbruik heeft een groot aantal Schiedammers opstandig ge maakt. Overigens geheel ten on rechte, omdat de huis-eigenaar niets anders doet, dan waartoe hÜ ge rechtigd is. Dat hij er eerst nu toe overgaat moet als service van de huizenbezitter of woningbouwver eniging worden aangemerkt. De er varing heeft de ambtenaren van het GTB geleerd, dat in kleine gezin nen niets en in grotere (meer dan vier personen) een kleine hoeveel heid water wordt oververbruikt. Men heeft berekend, dat dit op de 20.000 gezinnen, die Schiedam telt, circa 400.000 kubieke meter per jaar is. Gemiddeld oer gezin 20 kubieke meter ad ƒ0.15 is ƒ3,— per jaar. Per kwartaal ja dat f 0,75. Hit het bovenstaande moge dui delijk zijn geworden, dat er geen sprake is van verhoging van de wa- tergelden (zoals men aanvankelijk Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: RL M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen by ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Vacantiefeest- evenementen: 1—29 Augustus. Stedelijk Mu seum, da. (ook Zo.) 2—5 en 710 uur: Tentoonstelling „Neger- kunst". 1—28 Augustus, da. (ook Zo.), 7.3013 uur n.m.: „Bloemen pracht in sprookjeslicht" in Julianapark. Passage, da. 2 en 8 uur: Happy Landing (alle leeft.). Monopole, da. 2. 7. 9 uur: „Vier meisjes van Broadway". (Advertentie LM.) Zoete mosi van appelen T'oor iedereen in elft seizoen Goed, goedkoop, gezond dacht), maar dat de huiseigenaar, die ook op de kleintjes moet gaan letten geen zin meer heeft het extra waterverbruik van de bewoners van zijn huizen voor z'n rekening te ne men. Voor de huurders betekent dit: betalen. Een sigarenwinkelierster uit rie Boerhaavelaan deed bij de politie aangifte, dat 2 jongetjes een aantal Sigaren uit haar winkel hadden ge stolen. Na onderzoek bleek, dat de kinderen de winkel waren binnen geslopen toen de winkelierster zich in de woning achter de winkel be vond. De zaak kwam aan het licht, doordat een man door de jongetjes op straat werd aangehouden, die hun splinternieuwe sigaren voor slechts 5 cent p. stuk aanboden. Deze man kreeg argwaan en waar schuwde de sigarenwinkel iersier. Bovendien deed iemand aangifte, die eveneens door de jongetjes een goed kope slgarenaanbieding was gedaan, doch die, nadat hij een aantal roker tjes harf gekocht, de zaak niet ver trouwde en de politie van een en ander in kennis stelde. De twee jon getjes (zij waren beiden 7 jaar) zijn door de politie medegenomen naar het hoofdbureau waar de respectie velijke ouders hen in de loop van de dag hebben opgehaald. Gistermorgen wilde in de Hoofd straat de 39-jarige J. L. v. G., die op zijn motorfiets reed, een voor hem uit rijdende R.E.T.-bu5 passe ren, die bestuurd werd door de'33- jarige J, K. De motorrijder haalde de stadsbus verkeerd in, waardoor een aanrijding niet was te voorko men. v. C- werd tegen de straat ge smakt, Hij kreeg vleeswonden aan het linkerdijbeen en de linkerknie. De G.G. en G.D. zorgde voor ge neeskundige behandeling. „Ons Genoegen" hengelde in de Schie De SHV „Ons Genoegen" heeft een geslaagd onderling concours gehouden in de Schie. De vangst was goed. De prijswinnaars waren: W. Verharen 1130 gram: L. Gordijn 945 gram: P. Lens 355 gram: A M. Degeling 845 gram; M. Slavenburg 820 gram; A. Slavenburg 440 gram; G. Sla venburg 410 gram; G. C. de Kooter 390 gram. GESOREN: Jacob, zoon van D. A. Dagewaard en 3. Oosterman: Pieter z. van P, Ooms en L. v. d. Hoest: Corne lls. zoon van C. Stout en v.r. van Schaijk; Yvonne .dochter en Tonny zoon van J. de Raad en C. v, d. Meer; Wil- lempje, dochter van A. Bijl en A. C. v. Wagenmgen; Maria, dochter van M. den Held en M, C. E. Leenderts: Jacobs, dochter van K. P. Klomp* en G. Scheneloop; Johannes, zoon van G. v. d, Gaag en J. M. Freeling. OVERLEDEN: J. Koning S3 jaar: M. M. van Krallngen 55 jaar. vrouw van 3. van tVaarlenburg: T. Bijloo, 61 jaar: H. de Ronde 37 jaar: J. Bijl, 61 jaar. vrouw van A. J. Th. Bornet. 2272. Rob heeft zich geen ogenblik tijd ge gund, hij wil de schatten zo snel mogelijk bergen, Met de takel in de hand zwemt hu naar de grote schatkist en bevestigt het touw er omheen. Hij ts zo verdiept in zijn werk en zogespannen, dat hii mets merkt van het gevaar, dat hem van achte'en na dert. Een geweldige haai. begeleid door zijn loodsmannetjes, die nauwkeurig de omgeving afzoeken naar orooi voor hun meester, zwemt sta tig op het wrak af in de richting van de schat- duiker.,.. Niets merkt Rob en boven aart boord ..De Vrijheid", merken de vrienden even- het zijn vrouw om. ,.Je lijkt wel een schoonheids koningin met dat badpak aan." schatert hij. ter» wij] Rosemarie statig over het dek flaneert, zich zij in de kist vonden Óndanks het zeewatei zijn met juwelen bezette godel om haai badpak „Hier niét bewust van het drama dat zich beneden het de juwelen nog in prachtige staat en Rosemaric is nog een halssnoer," zegt Jan lachend en hangt schip gaat afspelen.... begint ze een voor een aan te doen. Een diaman- min iels van het grote gevaar dat Rob bedreigt, ten tiara zet zij op haar donkere haar. armoanden Rosernarie en Jan zijn dol van blijdschap met wat doet ze om haar bruinverbrande armen en een Zo langzamerhand komt Schiedam in de vacantiefeeslstemmingr, al be ginnen die feesten officieel pas op 20 Augustus a.s. Op de avond van die dag zal de burgemeester, mr. J. W. Peek, op het concertpodium in de Plantage, waarvoor een tijdelijk openluchttheater wordt gecreërd, de tien daagse feesten openen en dadelijk daarop begint de eerste voorstelling van de Plantage Parade. Dan zullen de Marinierskapel en ting en vandaag is men begonnen een groot gemengd koor, met mede- een tribune op te bouwen, die plaats werking van solisten, een opera- en zal bieden aan een circa 5000 bezoe- operette-programma uitvoeren. kers. Avond aan avond, tot en met 29 En sedert gisteren is er dagelijks Augustus (behalve op Zondag) zal muziek in de stad. Want elke dag men tegen een lage entree-prijs in de rijden geluidswagens door de ver- Plantage kunnen genieten van prach- scheidene stadswijken, die prettige tige programma's, rijk aan verschei denheid, voor elk wat wils biedend. Daarnaast zijn er dan nog de kinder voorstellingen. de revue, de sport evenementen, excursies, het wagen spel en noem maar op. Dat onze stad nu reeds in een feestelijke stemming komt, is te dan ken aan meerdere feiten. In de eer ste plaats dan is er de Bloemenweel de m Sprookjeslicht in het Juliana park, waar avond aan avond duizen den zich komen verlustigen aan het schoons, dat daar is te zien. Het is in het park, met de prettige muziek, de gezellige Rotonde en het knusse buitenterrasje, al echt feestelijk. Dan is er de tentoonstelling: Ne gerkunst, die nog niet te veel Schie dammers naar het museum lokte. Zo langzamerhand komt er echter wat meer gang in het bezoek. Mede om dat zij, die er eenmaal geweest zijn, allerwege vertellen, dat in het Stede lijk Museum toch wel iets bijzonders is te zien. Bij de ingangen van de stad, op de Rotterdamse- en de Vlaardingsedijk, en bij het station, staan grote borden, vermeldend, dat er van 20 tot en mei 29 Augustus feest in Schiedam is. Deze borden zijn feestelijk ge tooid met vlaggen. En wat te zeggen van de reclame borden, die thansgoeddeels zijn of worden volgeplakt met biljetten, die een korte opsomming vermelden, welke evenementen er tijdens de va- cantiefeesten zullen zijn. Rond het SG concertpodium wor den ook reeds voorbereidingen ge troffen om de Plantage Parade tot een volledig succes te maken. Er is een aanvang gemaakt met de afzet- muziekklanken verspreiden.Schie dam begint al aardig in feeststem ming te komen. ROTTERDAM Hout gestolen om een loodsje te bouwen Op de Schiehavenweg hielden twee rayonagenten gisteravond de 28-jarige betonwerker K. v, d, H. aan, die 20 meter slang en twee balken vervoerde. Hij had deze ontvreemd van een bouwwerk. Bij hem thuis trof de politie nog meer hout aan. dat hij van een ander bouwwerk had gestolen. Hij was van plan er een loodsje achter zijn woning van te maken. De man is in het politiebureau Rochussenstraat opgesloten. Met een hevige klap viel gister avond in de Talmastraat een sta len heistelling tegen de grond. Deze val werd veroorzaakt doordat en kele trottoirtcgels wegzakten on der een der loopkattcn, waaraan rie stelling hing. De loopkat ver loor tfin evenwicht, sloeg ora en raakte uit z^jn verband. Bij het on geval vielen ff een persoonlijke on gevallen te betreuren. De heistelling werd gisteravond om acht uur aangevoerd op een trailer en was bestemd voor de bouw van een flat. De stelling, die bestond uit vijf stalen staanders, van 29 meter lengte, samengebun deld door twee zware eiken bin ten en dikke trossen, werd door een takelwagen van de trailer ge licht en in de takels van de loop- Kiel gelegd voor nieuw Venczolaans schip Op de werf Gnsto te Schiedam is van nier gen de kiel gelegd voor het m.s. Merida. een van de vier schepen die de compagnie Venezu- lam dc Navigation Caracas ide Venezolaanse Scheepvaart Maat schappij) in Nederland beeft be steld. De kiellegging werd bijgewoond door de heren Guillermo Plaza, pre sident van de maatschappij, Cruz Ghevsi Gomez, plaatsvervangend manager, en J. A. de la Rosa, Ve. nezóiaans gezant in Nederland. Reeds 50.000 deelnemers aan opboiiw-rondrit De wederopbouw-rondrit heeft tot en met gisteren niet minder dan 50.946 deelnemers geboekt, dit is 13.950 meer dan op hetzelfde tijdstip - -- van hei vorig jaar. Gisteren meldde katten gehangen. Juist toen de trai- ,jc go.oóQste deelnemer bij het Ier wa5 vertrokken, zakten voor; R.E.T.-huisje aan het Weena. Het - "1 nummer 69 een paar tegels j daggemiddelde is thans 672 passa- weg, wat het vermelde gevolg had. Meestal worden de wielen van loopkatten op brede stalen platen („stralen") gezet waardoor het weg zakken wordt voorkomen. Dit was hier niet geschied. Men gaat nu on derzoeken of de heistelling bij zijn val schade heeft opgelopen, en of de stelling weer direct bruikbaar Ouderkerk a. tl. IJssel. «Bur gerlijke Stand. Ondertrouwd: Cor nells den Haan 24 j'. en Catharina van den Eijkel 22 jSimon Ooste- rom 28 j. en Geertina van Meerveld 22 j- giers. "Wanneer de belangstelling niet vermindert is het mogelijk, dat men dit seizoen de 100.000 haalt. Voedingsdraad brak: tramstoring In de Aert van Nesstraat is giste, ren esn voedingsdraad van de RET gebroken, doordat er een tuldraad van een heistelling opviel. Er ont stond kortsluiting. Na ruim een kwartier kon het tramverkeer van de sectie Coolsingel weer op gang komen. Tegen twaalf uur vanmorgen werd op werf Gusto de kiel gelegd voor het motorschip „Merida". dat wordt gebouwd voor rekening van een scheepvaartmaatschappij uit Venezuela. Bij deze plechtigheid waren tegen woordig Z.E. J. A. Delarosa, gezant van Venezuela in ons land, de heer 5. Barreto Penha, consul-generaal en de. heer G. Fenso, vice-consul van Venezuela. Uit Zuid-Amerika waren speciaal overgekomen de heren G. Planza, C. Ghcrzy Gomez en A, Guerra. resp. president-directeur, directeur en hoofd van de technische dienst van de maatschappij uit Caracas, als mede senator F, Russo. Het motorschip „Merida" is het eerste van de vier 4500 tons motor schepen. dié in ..Nederland zullen worden gebouwd in opdracht van de Venezolaanse x*edery: C. A, Venezo- lana de Navegacion te Caracas, wel de opdracht werd geboekt door de IN VACANTIEKAMP „DE BEER" Drie jongelui van de tweede groep Schiedamse kinderen, die op het natuurreservaat „De Beer" op het eiland Rozenburg een vacantieweek doorbrengen hebben heimwee gekregen. Maandagmorgen heeft de hoofd leider hen in Hoek van Holland op de trein gezet. De andere meisjes en jongens maken het uitstekend. De stemming is prima, het weer voortreffe lijk en over het eten komt men niet uitgepraat. Ze kunnen eten zoveel ze willen en een jongen vertelde vol trots, dat hy 14 boterhammen naar bin nen had. Zaterdagmiddag heeft een tweede groep van circa 70 kinderen (af komstig van openbare en christelij ke scholen) de eerste groep jonge, lui (afkomstig van katholieke scho len» op „Dc Beer" afgelost Touring cars hebben de jongelui er gebracht. Om circa vijf uur was het doel be reikt en daar werden de Schiedam- j tJimertjes verwelkomd door de kok, S-12 30 2-e uurK die een warme maaitijd had bereid, zwembroek? regenjasceintuur, geruite die klonk als een klok. Na de om- zakdoek. kinderjasje, zwarte dames- (rek wat te hebben verkend, werden handschoen, rode klnderport.emonnaie aj vroeg de bedden opgezocht. Maar motorzadeldek rozenkrans in étui. huis- van slapen kwam niet veel. De kin. deren waren vol spanning over wat b™K m te"dhandaolk. t Kr.»»»- I de«"Isendc sas A™»- Om dam. Jan Steenstra at 6c: hoofddoek: H. i vijf uur s morgens waren de eet- v. Troost. HeenvlietsestraaT^B; gehaakte stcn al weer present. Na de kerk- dames handschoen. A. Vcringmeijcr, 1 maakten verschillende groe* Brucmanstraat 10a; groen damerest. G J wandeltochten en' weer ande de woH. Archimedesstraat ab: rode mantelceintuur. M. Boot, .Baar» 62o; colbertjasje. Branderij De Koninfl. St. Anna Zusterstraat 8; portemonnaie Li bert Hein, Oranjestraat; armbandje, Ruigrok Fabristraat 56b; dameshand tas. M. den Bout. Ploegstraat 5: arm bandje. Kleïas. Jar* Steenstraat 39; étui met schaar, vijltje en pincet, A. v. Bommel, Alb. Thijmstraat 34b; vulpen, F. Leefiang, Buitenhavenweg 174: zw. vulcen. Nachtegaal, Damlaau 25: dames portemonnaie. J Soeters. Nleuw-e Sluis 23; padvindersmes, C. Snijder. Schiet- baanstraat 25: kinderschoen (r) d. Berg, Louronstraat .106;hek van vrachtauto. E. Putters Eendrachl^traat 6: I paar gym. schoenen. P. van öe Marei. Lange Singelstraat 16: witte speelgoedbeer, D. Tintel. Da Costastr, 39a; ring met loper en sleutel. J. Keij- zet. Damlaan 43: rozenkrans in étui. A de Korte. Nieuwe Maasstraat 37; ring met T sleutels, Kleiss, Rotterdanvsedijk 136e. ren gingen zwemmen. Een der lei. ders kwam tijdens een tocht te val len en liep een zodanige wond aan zijn elleboog op, dat de dokter deze m'oest hechten. Maar dit mocht de goede stemming niet beïnvloeden, want in de avonduren werd er vro lijk gezongen, waarbij een van de jongens op de blokfluit begeleidde. Sommige kinderen klaagden van prikjes in hun armen en benen en het bleek, dat tijdens de wandeling door de struiken doorntjes in hun huid waren gedrongen. Dat leverde werk aan de winkel voor de ver pleegster, die de gehele week in het vacantiekamp is. In minder dan geen tijd waren de kinderen doorn- vrij- In tegenstelling tot de eerste nscht sliepen de jeugdige Schie- dammertjes de tweede nacht als rozen en er moest Maandagmorgen reveille worden geblazen om hen te wekken. Maar de ochtendgymnastiek maakte de armen en benen al drs soepel. Toen was het gauw eten en vlug klaar maken voqr het strand. Behoudens de drie jongelui, die naar huis terug wilden, maken de anderen het voortreffelijk. Er. zijn er nu al, die zeggen, de gehele maand te willen blijven. Helaas gaat dit niet, want Zaterdag zit de vacantie voor deze jongelui er weer op. Maar dan hebben zij 'n heerlijke week achter de rug, waarin zij hun Jongetjes vol met frisse gezonde lucht hebben kunnen zuigen. De kampleiding verzocht ons te willen meedelen, dat het erg pret. tig zou zijn wanneer de ouders niet op bezoek kwamen. Schrij ven -kunnen ze iedere dag doen. Adres: Kamphuis „De Beer" Wesl- Rozenburg. Zo lang het weer zich goed houdt gaan de jongelui de gehele week wandeltochten maken en zwemmen. Het ligt voorts in de bedoeling een bezoek te brengen aan de tentoonstelling ..Kust en Branding" in Hoek van Holland en een tochtje met de reddingboot te maken. Mocht het echter gaan re genen, dan zijn de kinderen op bin nenspelen aangewezen. Koewei de Gem. Bibliotheek geen boeken mee heef» gezonden, kan men t°ch over lectuur beschikken afkomstig van de Prinses Beatrixschool. Bovendien zijn er spelletjes en is er kleurkrijt genoeg. Maar voorlopig wordt er niet aan slecht weer gedacht. Industriële Handelscombinatie ..Hol land" te Den Haag. Het eerste en hef. derde schip van deze serie van worden gebouwd bij werf „Gns- het tweede schip door de werf „De Noord" en het vierde door A. Vuvk en Zn. Het schip van 450(1 ton D.W. zal •orden gebouwd in de hoogste klas- van het bureau Veritas. De leng te tussen de loodlijnen bedraagt 107 meter. De breedte tussen de span ten is 15.9 meter en de holte tot het shelterdek bedraagt 9,45 meter. De snelheid van het nieuwe schip wordt 15 knopen. Behalve een ruime 'huisvesting /oor de officieren en de beman ning is er een ruime accommodatie voor 12 passagiers. De „Merida" zal worden voortgestuwd door 2 Nord- berg hoofdmotoren, elk van 2100 pk. De diepgang van het schip is 6,20 meter. De nieuwe Venezolaanse aanwinst, die bestemd is voor het. vervoer van vlees en groente en daarom voor zien wordt van een vriesruim. is verder uitgerust met de modernste navigatiemiddelen. De SCV De Postduif nam niet 900 duiven broed 1953 deel aan de v vlucht Kesteren. De uitslag was ais volgt: 1 11 12 56 103 .134 166 199 205 Doe- jaaren 2. 4 9 20 33 61 78 83 K. Muil wijk 2 113 Kiela 5 15 18 19 22 51 52 58 65 156 141 L. Borani 6 i>0 73 J96 w. Poort en Zn 7 27 33 40 88 100 109 D. Bakker 8 24 190 196 294 Blom 10 44 138 148 153 K. Brouwer 13 (7 29 34 43 Kazenbroot 14 72 de Man 16 171 W. va:' Buersn 21 47 210 F. Gouweleeuw 33 I. v. d. Tuin 25 91 192 C. de Graaf 26 28 128 143 15» Job. christen 30 35 112 168 Th. van Weelie 31 K. Levering 36 108 64 152 w (Voermeiier 37 189 J. de Waard 58 J. Tweeboom 39 S3 143 A. v. d. Tuin 41 180 211 D. van Wee- lie 42 77 80 36 1774 191 IS4 195 C. Verboom 43 129 214 Gebr van Har- melen 45 57 "1 1P3 186 D. Ram 46 59 213 J. Brand 48 218 104 v. d. Windt 54 105 119 208 Zoutendijk 55 75 96 146 A. de Dunnen «0 107 Lanscr 62 67 114 134 C. Kr»r enge vel 65 79 E. Smirren -- 66 89 70 137 131 V. Hinten 74 76 93 136 1 44 J. v d. Beek Co 81 Westerholt 82 IC'2 L. Verheugen 84 Th. Schenner 87 'L Toutijn 39 97 101 3. Freij 90 9Ó0 137 N. in 't Hol 92 160 215 222 P van Os 99 106 H. Crams 93 C'. v d. Grtfp 98 220 J. Koopje 11 130 151 140 C. de Tuinder 116 124 170 212 J. de Koster 117 137 133 151 175 p nalbuis^n 121 I24 A. Vtong 122 132 177 187 191 C. VerJinden 135 C. van Tricht 199 P. Tieleman 155 184 .7. Schaap 159 202 A. Heerrn 164 H. Blom 165 218 A. Slittorp 167 Helleman Co - 173 182 210 H. Donks 179 Gebr. v d- Kant 131 223 J. Simons 183 B. Rjjsdijk 188 A. Wajitendonk 193 C Vossen 203 J. v. d. Waal 207 Lips. Met een zware deun sloeg gister' middag deze matorlocomotief van de RTAT tegen het wegdek van de Rcsestraat, De locomotief was met een restauratierijtuig aan het ran geren, en kwam in de weg te stacm ffon een locomotief der Neder landse Spoorwegen, die een trein van veertien wagons ooi marga rine achter zich had. De NS- machinist remde, maar zijn ma chine werd opgeduvtd door de zware trein en deed de locomotief van de RTM kantelen. Persoonlij ke ongevallen kwamen bij de botsing niet voor, maar de RTM- machine werd zwaar beschadigd. Twee takelwagens zetten in de loop van de middag de machine weer overeind. De heer G. Bos vierde gisteren het feit dat hij vijftig jaar geleden bij de NV Koninklijke Houthandel Abraham van Stolk en Zonen als chauffeur in dienst trad. Hij werd met rijn vrouw per auto van huis gehaald en. door de directie ont vangen. Ëen der directieleden sprak de heer Bos toe en overhandigde hem een enveloppe met inhoud. Een vertegenwoordiger van de burge meester speldde de heer Bos de eremedaille in brons behorende bij de Orde van Oranje-Nassau op. Het personeel ontving de jubilaris inde koffiekamer. Daar sprak de perso neelschef hem toe. onder aanbieding van bloemen en een tweede enve loppe met. inhoud. Namens de NV Moerman en Robbers was de direc teur aanwezig, die ook een ge schenk overhandigde. Bromfietser botste tegen wielrijdster Op het kruispunt Katendrechtse Lagedijk en Zandblokstraat botste gisteravond een bromfietser tegen een wielrijdster. De bromfietser, de 47-jarige draaier P. Jvan 't Veer uit de Beïjerlandselaan. is met een gebroken linkerknie naar het Zui- der ziekenhuis vervoerd. De ver. keerspolitie, kamer 34 op het hoofd bureau van politie, verzoekt getui gen zich te melden. SCHIEDAM zoekt voor het schoonhouden, van haar kantoor: 2 WERKSTERS of ECHTPAAR waarvan de man in staat moet zijn kleine herstel lingen te verrichten. Aanmelding dagelijks ten kantore van de Vakorganisatie. Agnvsng nieuwe clubi TYPEN Blind en Rhythmiseh STENO Ned en Vreemde Talen BOEKHOUDEN Opl. Praclijkexamen MIDDENSTANDS CURSUS TALEN Beginnen Grammatica Hand.corr. Conversatie Gevorderden SECRETARESSE Inschrijving daaol. VOOD ON0KRWJS Wegens huwelijk der tegen woordige vraagt Mevrouw Jonker Roelants, School straat 5 voor begin Septem ber een niet beneden 16 jaar. als hulp in de huishouding. Zich aan te melden 's avonds na 7 uur. JACHT WERF biedt te koop aart: KAJUIT-JACHTJE met prima tuig en dekzeil. Bij onze roei- en vis- boten verhuren wij nu ook zeilboten. Bestel tijdig J- H. v. d, BOSCH Schiedam Havenstraat 2 - Tel. 65956 Kramers de Groot, Dam 2, Tel. 67617. Speciaal aanbe volen: Kroningsthee - Hotel- koffie. Geen kortingen, geen cadeaux, maar kwaliteit. Te koop motor N.S.U. 250 cc tegen elk aann. bod. Broers- veld 150a, Schiedam. Te koop kindercommode niet toebehoren. Te bevragen na 7 uur. Eendrachtstr. 34b. Het Rusthuis van de Geref. Kei*kt vraagt een flink zelf standig meisje voor huish, werk. Zich persoonlijk te menden tot de Directrice, Nieuwe Haven 153. Gevr.; een nette kostganger, klein gezin, vrije kamer, hui selijk verkeer. Lekstraat 28b. ABONNEERT OP 011 BLAD

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1