C 3 Magische Negerkunst in Stedelijk Museum V Gevaren voor de haringexport tekenen zich af Jaarbeurs belooft veel nieuwtjes te bieden Ongeorganiseerde jeugd vermaakt zich best in Kaatsheuvel J Woensdag; 12 'Augustus 1953 DE A VONTUREN VAA KAPITEIN ROB Van plastic kanariekooi en electrische heleluch'kachcl tot schoolbank toe Jul ia napark: 32.000 Ander systeem van minimam- prijzen bepleit SCHIEDAM 0.25 Schiednm-honkhal 0.41 0.60 0.51 ü.55 f 0.33 0.33 f 0.30 f 0.40 0.58 0.55 Koeriersters INj EGEKKUNST in het stede- lijk Museum. Dat is iets bijzonders, in elk geval volko-j men afwijkend van hei nor- j male, gemiddelde karakter, dat j de exposities daar plegen te J dragen. Maar juist door het bij- zondere, het vreemde, geheim- j zinnige en primitieve van dei neger kunst vereist, het zien en ondergaan een andere instel- i ling dan het zien van de kunst- scheppingen der Westerse cul- tuur. Daar komt w.r tets bij. Masten wij spreken van negprkunst." Het. begrip kunst, soa te "wij dit hulrii- i jen. is bij ie primitieve natuurvol. ken volledig onbekend. Wanneer pp»o neger ren beeld of eet? masker vervaardigt, doet hij dit niet met de vooropgezette bedoeling om kunst voort te brengen of in de hoop. dat zijn stamgenoten er kunstwaarde aan zullen toekennen. Hij maakt een bepaald voorwerp en versiert dit en dan komt het er niet op aan cf het mooi is. maar of het effect heeft, m.a.w. of het de gewenste magische uitwerking heeft. Wij rul len daarom de vreemde, soms be angstigende effecten nimmer kun nen begrijpen, als wij onbekend zijn met het doel. Hoe verder wij in de geschiedenis teruggaan, des te bepaaider, maar ook des te vreemder, voor ons al thans. zijn de bestemmingen die de kunst, naar men meende, heeft ge diend. Wij ondervinden dit het. bes te bij die volksstammen, die heden nog in dezelfde toestanden leven als onze verre voorouders. Wij noemen deze stammen primitieven, piet omdat zij eenvoudiger zijn dan wij hun gedachtegang is dikwijls ge compliceerder dan de onze maar omdat ze dichter staan bij de toe stand. waaruit de gehele mensheid is voortgekomen. Bij de se primitieven is er met betrekking tot hun nuttig gebruik geen verschil tussen bouwen en het maken van beelden. Hun hutten zijn er om hen te beschermen tegen regen, wind en zonneschijn en tegen de boze geesten, die dit alles in hun gedachtewereld veroorzaken. De beelden worden gemaakt om her, te beschermen tegen andere machten, die voor hen dezelfde werkelijkheid vertegenwoordigen als de natuur machten. Met andere woorden: schilderingen en beelden dienen beide om wille van hun magische krachten, Wij kunnen niet verwachten, dat wij dit vreemde begin zullen ver staan. tenzij wij trachten in de geest van de primitieve volken door tp dringen ie ontdekken waar het j op berust, dat voor hen schilderin- gen, beelden., maskers, knotsen enz. niet in de eerst? Plaats iets moois zijn om naar te kijken, maar veel eer iets machtigs, dat in hun dienst staat en waarmede zij hopen be paalde goden gunstig te stemmen oi wrekendgoden te bezweren. Het technisch meesterschap soms verbazingwekkend. Ais ilfstaker uit Frans aeqtiutoriaa! Afrika (stam Balumboj negerkunst is de laatste halve eeuw enorm gegroeid. Zü werd als het ware ontdekt, in de eerste plaats door de Westerse kunstenaars, in wier gevoel de Westerse kunst in een doodlopend slop was terecht gekomen en die toen. hevig aange grepen door de primitieve schoon heid der natuurvolken, er een nieuw perspectief in meenden te zien. Gauguin keerde het decadente Russische vissersboot \vas| patrouillevaartuig TOKIO. De bemanning van het Russische vissersvaartuig dat in het afgelopen weekeinde in de Ja panse territoriale wateren werd aangehouden en opgebracht, heeft bekend in dienst van de Russische regering te staan en verklaard, dat de vissersboot een patrouillevaar tuig is. aldus heeft een Japanse functionaris iij Sapporo (Noord-Ja- pan» verklaard. t Japanse gerechtelijke autoriteiten onderzoeken op het ogenblik, of het vaartuig was uitgezonden om Ja- I panners aan boord te nemen, die verdacht worden van spionnage. Nederlandse delegatie naar de conferentie der Interparlementaire Unie DEN HAAG De Interparlemen taire Unie zal van 9 tot 14 October in Washington haar 42ste jaarlijkse conferentie houden. Voor de Ne derlandse parlementaire groep zul len jkvr. mr C. W. I. Wttewaal van Stoetwegen, dr ir A. Vondeling en ir F C. M. Wijffels de conferentie r bijwonen. President, Eisenhower is uitgenodigd de openingszitting toe te spreken. Europa de rug toe om op een der Eu id zee-eilanden de inspiratie te vinden, die zitn kunst van de con venties zou bevrijden. Wanneer wij dit alles overdenken, zal een gang naar het Stedelijk Museum geen vergeefse zijn. De tentoonstelling z»J ons rijker maken en ontvankelijker voor de uitingen van primitieve culturen, die wij uit een soort vooroordeel en ook uit onbegrip maar al te snel geneigd zijn te veroordelen als barbaars. L. W. SCHMIDT 2273. Beneden verkeert Rob in dodelijk gevaar. De haai heeft zjjn prooi ontdekt en maakt zich klaar deze onde? water levende mens aan te val len Als door een list met gewaarschuwd draait Roti zich plotseling om en een kreet van ontzetting out» snapt hem. als hij het dreigende gevaarte op zich af ziel komen Het is te laat om te vluchten of naar de oppervlakte torus te keren Wat een se!uk. dat hij zijn korte mik in de gordel van zijn zwem broek mee heeft geno men met de bedoeling eventuele louwen en ob stakels weg te snij dun. Nu komt hém die dolk goed van pas, Bliksem snel reageert Rob op het gevaar en met een fursr- stoot plaatst hij het wapen in de hartstreek van het monster. Maar zijn onverhoedse beweging hoeft de verkoolde wrakstukken van de ..Esme ralda" in beweging gebracht en een stuk hout onder hem begeeft het en het volgende ogenblik rukken aan de takeling heeft Jan en Rosemarie echter gewaarschuwd en Rosemarie snelt naar de steiger en vol schrik ziet zij bij steeds korter wor- zit hij bekneld onder een zware dekbalk. Zyu dende stoten luchtbellen naar boven komen! Nederlandse leraren op in Bels cursus 21e „We maken het best in Kaatsheuvel", heeft Karei Scholten Sr. ons ge schreven en daar zijn we bljj om. Zoals bekend, is de leider van Schiedams ongeorganiseerde jeugd Zaterdag 1 Augustus vertrokken met 60 deelne mers In twee bussen. De ..stoottroepen" waren op dat moment al in Kaats- heuvel om de kampen in orde te maken en toen de rest arriveerde, zag alles er pïekfün uit. Iedereen voelde zich direct thuis, het is dan ook een ideaal plekje, daar tussej de hossen en de duinen en het water. Is het eigenlijk wonder, dat diezelfde Zaterdag a| een paar knapen ver- baliseerd verden. omdat ze aan het zwemmen waren in verboden water"! ..Maar verder'", vertelt Srholten. „hebben we niks geen last. Hier ir» de Brabantse duinen vinden we de levensruimte, die we io Schiedam helaas zo vaak moeten missen!" BRUSSEL Het Belgische mi nisterie van Onderwijs heeft een vacantiecursus georganiseerd voor leraren aan middelbare scholen in Nederland. Ongeveer 60 leraren zijn Maandagmiddag in België aange komen. Te Gent werden zij ontvan gen op het stadhuis. Op hun rond reis door Belgic zullen zü nader kennis maken met de daar gevolgde onderwijsmethoden. werper» werd vaak een nog betere en verrassende vorm verkregen. Ook het schooimeubel is door de tijd niet onberoerd gelaten. We zijn wel heel vet* af van het logge en ■weinig mogelijkheden biedende meubelstuk van onze kinderjaren. Losse elementen laten thans veel aantrekkelijker oplossingen toe. De dames zullen vooral ook geïnteres seerd zijn hij de baby-trapeze, een aantrekkelijk kleurig voorwerp, dat 1 len hebben op de 133 zitplaatsen: men aan de bovenrand van de box zitplaatsen in rookcoupé'?. in kan spannen en waarmee de baby aparte afdeling. Van de twee-wagen- dan kan spelen. Er werden gift- treinstellen zijn er echter pas weinig vrije lakken voor gebruikt en de afgeleverd. De gehele order 'wee veren. die niet kunnen roesten, zijn wagen-tremsteileii zal pas op ^net zodanig aangebracht, dat de vinger- ,,De blauwe EngeK In hveewagen tre in en rookconi pa rli m enten afgescheiden UTRECHT. Naar aanleiding van klachten van het puhliek over het ontbreken van rookcoupé's in de tweede klasse van de sedert kort. op sommige trajecten rijdende nieuwe blauwe dieseltreinen vernemen wij desgevraagd van de Ned. Spoorwe gen het volgende. Er is van deze diesels een aantal een- en twee-wagen-treinstelten be steld. De een-wagen-treinstellen heb ben inderdaad geen afgescheiden tweede klas afdelingen, de plaatsen lopen ineen met de derde klas afde lingen. w ;»■•*- r!e rookcoupé's zijn aan- geb r ach -■wage n trei n ste Uen rijden er korte trajecten, de twee-wap' «tellen op de lan- ere trajectf;.. Deze laatste treinstel- j Elke dag wordt een tocht ge- i maakt naar de zandheuvels, die vlak bij ons kamp liggen. Er werd j genoten van rie Drunense duinen en de Roetselseberg en voorts heeft i men zich de eerste week best v«r- I maakt met lampenspel, kampvuur j en bonte avonden. Het afscheid yan de eerste groep, ruim honderd jong» en gesterkte mensen, was Zaterdagmorgen 8 Augustus een i heel moment. Rond rie vlaggemast j« j gezeten werd een zigeuner lied ge~ wij j zongen er. nadat een driewerf hoe van primitieve kunst, spreken, houdt ra op de leiding was uitgebracht. dit geenszins in. dat de kun sten sa want dat. zjin zij in elk geval in onze ogen. slechts een primitieve kennis bezitten van hun handwerk. Vele inboorlingen hebben een waar lijk verrassende vaardigheid in het houtsnijden ontwikkeld, in het ver vaardigen van vlechtwerk in het bereiden van leer en zeifs in de metaalbewerking. Men staat ver baasd. als men ziet. niet welk een subtiele gratie b.v een bronzen jilaat is bewerkt met de voorstel ling van een vis. afkomstig van de Beninstam uit Nigerië. Hieruit spreekt een begaafdheid voor het decoratieve, die wij allerminst bij een primitieve stam zouden veron derstellen. De religieuze wijding van eer» masker uit Frans aequato- riaal Afrika, van de stam Balumbo. is evenzeer treffend. Het vakman schap staat boven alle twijfel ver heven. doch tegelijkertijd slaagde de maker er in. bewogen door het vluchtige moment der inspiratie, de bezieling tastbaar te verwerkelijken. Ons openstri lend voor het hoe en waarom, krijgen de gesneden beel den. waarvan de expressie som? waarlijk indrukwekkend is. een be koring. waaraan wij ons niet meer kunnen onttrekken. Appelleert rie magie dan toch aan iets in ons on derbewustzijn. dat in de loop der eeuwen en van geslacht op geslacht werd overspoeld door de verwor venheden van een meer verfijnde cultuur of is de magie in werke lijkheid de oorsprong van alle kunst? De belangstelling voor de Nadat gisteravond om 12 uur de hekken van het Ju liana park waren gesloten, bleek, dat sedert de ope ning ruim 32 000 bezoekers de con trole zijn gepasseerd. £r komen, se dert de geluid?wagens door Schie dam en rioor de omliggende gemeen ten rijden, nn ook meer er. meer niet-Schiedammers naar: Bloemen weelde in sprookjeslicht. Het bewijs hiervoor levert, de fietsenstalling, waarvan gisteravond et»n zeer druk gebruik werd gemaakt door velen, die van buiten de stad kwamen. Intussen wordt er ook meer be langstelling aan rie dag gelegd voor de tentoonstelling Neger kunst in het Stedelijk Museum. Naast vele niet- Schiedammers brengen ook tal vgn Schiedammers daaraan nu een be zoek. Reeds meer dan duizend be langstellender. hebber, deze expositie nu bezichtigd. vertrok het eerste stel bruin brand weer naar Schiedam. Ook deze week heeft het weer bijzonder meegeholpen. Vele toch ten worden gemaakt en talloze spelletjes staan nog op het pro gramma. Het is een lust om het stel door bos <?n duin te zien zwer ven, op zoek naar „vijf boeven", die tijdens het eten zogenaamd het kamp zijn binnengedrongen. Als de boosdoeners gevonden worden, ko men ze subiet voor de kamprech ter. De meisjes hebben het u-ooral druk met het bakken van panne- koeken en de rest van de ïopgens eet op wat er heet uit de pan komt. Ook de keukenplreg heeft han den vol werk. Zeven liter soep per dag wordt klaargemaakt, drie mud aardappels valt er per week te schillen en ongeveer 340 boterham men moeten dagelijks bereid wor den. Al deze karweitjes worden opgewekt ter hand genomen. Want opgewekt zijn ze. deze jongens en meisjes, die in Schiedam zo vaak zoveel zonlicht tekort komen en die hier zulk een prachtige tijd hebben doorgemaakt. Karei Schol ten besluit zijn brief met een oproer aan de ouders om Vrijdagavond tussen 6 en half'7 bij het Doele Clubhuis te zijn, om de kampeerders te verwelkomen. CU'" ander paviljoen naai tjes van de kleuter geen gevaar lopen. Verder zullen zij ook belang stelling hebben in een damestas (leer én plastic) waarbij de spiegel en lippenstift aan de beugel wer den bevestigd. Een ander model tas prijkt met verlichting van bin nen, zowel als van buiten. einde van het volgend jaar zijn afge leverd. Dinsdag zijn te Port Said door onbekende personen twee schoten gelost op twee soldaten van. de Britse militaire politie. Een der mannen werd gedood, de andere werd gewond. paviljoens op het 1 voor de na.iaars- ngere omvang dan te val was. Het la'nden- in het najaar niet no- mechsrhe afdeling die herfst, van 19-^2 een heeft nu een onder- Losse sets ren tafeltjes en stoelen, die oei* mogelijkheden openlaten voor meubilering van het school lokaal. glas en aardewerk is verbeterd en vegroot. Men ziet het, de indeling van de dak gevonden in de Bemhardhal. j najaarsbeurs is in vele opzichten Er zijn trouwens meer wijzigingen in de ..plattegrond" te zien. Door een verdere ontwikkeling var. de agrarische vakheurs is er op hm C roes slaan terrein ruimte vrijgeko men en in de technische aten=üng openbaart zich meer eh meer cun streven om alleen, aan de voor- jaarr.beur? deel te hemen. .Boven dien zal 'Philips niet meer in rie grote standzaal aanwezig zijn. maar met een eigen trein op het Vre de» bur gier rein staan. Daardoor kon de grote st.andz.tal worden gebruikt voor het samen brengen van de informatie-diensten die tot nu toe her e»i der door het gebouw waren verspreid. De eter- tro-technische afdeling is dank zü het succes van de vorig» keer vergroot en uitgebreid met las apparaten. Ook de groep porselein. ÜEN HAAG. Meer dan dertigduizend kantjes haring zfjn dit seizoen al naar de vismeelfabrieken verdwenen. Zij brachten aan de afslag de mïnlmumophoudprjjs van dertig gulden niet op. Hoe dit kan, terwjjl in verband met de grote contracten op Rusland en Oost-Duitsland toch een grote vraag verwacht kan worden, heeft de heer F. R. Ommering. een der leidende figuren alt de haringexjMjrthandel. in een vraaggesprek verteld. Aan de haringafsiag ge-ldt voor Het ze volg is. dat vrij aanzienlijke de eerste kwaliteit zoute har mg een I partijen eerste kwaliteit zoute ha- mmimumprijs van dertig gulden per j ring. waaraan de reders geen be- kantje van plm 90 kilogram. De mi- hoef te menen te hebben, door de andere handelaren niet worden af. gemijnd. Deze handelaren kopen mindere soorten, die bijvoorbeeld door de haringcontrdle op minimaal 28 gulden per kantje gewaardeerd zijn. Hiermede is de naam van Ne derland sis haring-exporterend land niet gediend. De goede haring, die naar de vis meelfabrieken z»at. brengt de re ders slechts 12 gulden per kantje op. Aangezien zij over hun totale ver kopen echter een heffing in een waarborgfonds storten, krijgen zij voor de niet-verkochte haring een uitkering en komen zo ..aan hun trek" De heer Ommering is van mening. j nimum.u it voer prijs, eveneens vast i gesteld door het bedrijfschap voor de visserij, »s 34 gulden per vat van i 390 kilogram. Voor uitvoer tegen ia- I gere prijzen moet ontheffing wr- den verleend. I De haring-exporthandei kent twee figuren, een groep, die plm 69 per- cent van de uitvoer in handen I heelt, besta uit reders-ex nor teurs. De andere groep beslaat uit han. delaren. die de uitvoer alleen be- oefenen. i Behalve de Sowj et-Unie. waarmee j de reders-vereniging handel drijft worden alle 1 an den door beide 1 groepen bediend. D? redprsvereni- rkocht aan het begi üjhe afzetmarkt en voor de handel op Polen en Tsjecho-Slowakije. Bo vendien betekent deze een steun aan de Duitse visserij, die geen 39 gulden per kantje als minimumprijs kent. En dan moet men nog maar zwijgen over de na 1945 snol ge groeide visconser ven, industrie, die met long-term contracten en hoge afslagpri.izen worstelen moet. EEN OPLOSSING Een oplossing, de enige oplossing van dit. vraagstuk, ziet de heer Ommering in een ander systeem van minimumprijzen. Hij bestrijdt om te beginnen, dat de reders der tig gulden nodig hebben om aan hun kostprijs te komen. Tn die 30 gulden zit naar zijn mening reed? een aantrekkelijk revenu per kant je maar nog afgezien daan.-an. zou het verstandiger zijn om een minimum- I nieuw en ook wat de deelnemers tonen z.a] in veel gevallen niéuw of verbeterd zijn. Geer» wonder dat een nog „jong" materisat alp plastic weer voor al lerlei nieuw» roepassingen wordt gebruikt. Men kan er hu gordijn stoffen van aantreffen, maar ook p arisch ra pers, tefelmattee en mas sagehorst els. Kleine kubusjes van de«.e stof kunnen met water *ge- viild in de ijskast worden geplaatst en ze leveren dan ijsblokjes voor het afkoelen -van dranken. Maar daarmee zijn de mogelijkheden nog lang niet uitgeput. Er werden ook zelfklevende haakjes van gemaakt. Men behoeft deze maar in warm water te houden om ze daarna zon der moeite tegen tegels of muur te bevestigen. Z? kunnen dan dienen om er doeken aan op te hangen. Ook kunt u een plastic babybad in twee of een kanariekooi in vier kleuren krijgen. De laatste tot in oud-goud toé Huishoudelijk gebied Voor de buishouding is er trou wens meer niemv? te ontdekken. De heteluchtkachel, een systeem dat er de laatste jaren is ingekomen, vindt nu ook bij andere soorten verwar mingsapparaten toepassing. Er zai op de najaarsbeurs namelijk een electrische heteluchtkachel zijn, waarin de door natuurlijke tocht, door de kachel stromende lucht wordt verhit en daarna door de ruimte wordt verspreid. Bovendien kan deze kachel worden gebruikt om thee warm te houden. Op het gebied van serviezen lij ken ons de nestschalen practiseh, d<e zo zijn geconstrueerd, dat een kleiner model steeds als deksel kan worden gebruikt vorv.- de daarop volgende maat. Dezelfde firma, die deze nestschalen m de handel brengt zorgde ook voor een los rooster, dat 'n enkele maten van deze schalen past e» dat ?.e om tovert tot een aardige fruittest. In een dekschaal kan dit rooster zeer goed worden gebruikt om het nat van sommige groenten te scheiden. Op het gebied van decoratie van FILIALEN DOOR DE GEHELE STAD VACANTIE-AA.NBIEDtN GE N PUDDING MET SUIKER dubbele pakken. 2 s+uks van 0.58 BESSENSAP Nieuwe oogst, per fles P CD DIN GS AU 5 smaken, oei fles f 0,28 FRUIX MIXED licht en verfrissend, 200 gram ZOMER MELANGE J! fl A C heerlijk gevulde drops. 200 gramj THEEKRANSJES uit eigen Bakkerij. 250 gram MODESTA een licht en fijn blskwtetje. 0.35 KEUKENBESCHUIT X A 2 grote pakkenJ grote pakken CHOCOLADE REPEN puur. 3 stuks KOFFIEMELK per groot blik KOFFIEMELK klein blikje KOFFIEMELK per fiesj LEVERPASTEI 200 giain. per blik I «a SARDINES IN OLIE per blik GEHAKT 200 gram. per blik GEBRADEN GEHAKT RUNDVET 250 gram angsten 150.000 vaten zoute ha- dat. dit een -innoudbare toestand is ring naar Rusland, exporteurs, dip vooyri De bond He tradi- Er bestar't groot gevaar, dat de tradi tionele West-Europese markten »ncle onderhandelingen met Oost. j stig in het gedrang zullen kamen. Duitsland voerde, verk chl nadien I Dr handel is genageld aan dp te prijs, een bodemprijs van 25 gulden aardewerk werd een folkloristisch j i bloemmotief toegepast, dat men ook j in de oud-Huizer klederdracht, te- rugziet. Voorts zal men op de najaars- I i beurs kunnen kennismaken met een geruisloze gordijnrail, die voor i i het eerst in Nederland wordt ge- de handel verkrijgbaar zal zijn. Meubelen Rotamneubeien blijven in trek. Zij zullen dan ook ongetwijfeld '«eer i» tel van modplten aanwezig 7.1 in pnn<- net inschakelen van bin- ncnhijisaichitertet'. voor het ont- Het eerste honkbal-team van Schiedam speelt Zaterdag middag om half vier een beslissing-wedstrijd np het DHV-terrein in Den Haag tegen Sparta 2. De winnaar zal promotie wedstrijden mogen spelen voor een plaatsje in de overgangsklasse. Burgerlijke Stanc! Geboren: Derk J.. v. D. v. ten en H. Harreman; Pieter. z. v. Nielet^en J. Versluis; Jannetje, d. nardus, z. v. F. v. Hsasteren en M. Over de Vest: Jannetje, d. v. A. P Vcrweij en J, de Ruiter: Henrik Ohf.. z. v, H. O. Reuter en Z. G Meijer. Overleden: A Abuis. «0 i weduwe van C. Pols: C. v d. Marei. 33 jT. nonk. 69 j. weduwe van C. Boer. nog 61.00(1 vaten naar dat gebied tegen f 50.75 per vat. De Russische prijs is f 49.— per vat. Deze laat ste prijs drukte reeds dc eerste. Deze druk dort zich thans ook gevoelen op de binnenlandse markt, j Het Oost-Duitse contract i? 5309 vaten groter, da» m 1932. In voor- gaande jar er» werd echter tijdens f het vnnéstscizrvn met aan Rusland geleverd. Dat land kocht a.h.w. de de restanten na hrt seizoen Indien men de teelt 1952 met een record van ast van ruim 950.900 kan tjes ais normaal zou beschouwen, dan kan men nagaan, wat thans de verplichte leverantie van 25000 vaten per maand de Sowjet-Uriie van de markt vergt. De reders ko. pen het beste uit hun eigen aanvoe- i slag. - uitvnerprijs naaf de Sowj en de te hoge minimumprijs eerste kwaliteit aan de af- Bii een minim umuitvoerprii? 4 gulden per 100 kg en bij een minimum aankoopprijs van 30 gul den per 90 kg zit slechts een winst marge van f 1.40, omdat men vaten t.f 7.50» werkloon voor ompakken. opslaan, koelen en vervoer nok moet betalen. Indien nwn bedenkt, dat in 1932 aan Frankrijk 14.500 vaten, aan Bel. zte 112.000 vaten, aar» Noorwegen 74 R.50 vaten, aan West-Duitsland 137 OfW vaten, aan Italië 24 900 vaten, aan Israel 13.000 vaten, aan roten 39.5(19 vaten en aan Tsjecho-S1owa- k'ic 26.400 vaten aan dc Ver. Staten 12.370 en aan Canada 4.413 vaten m»! ren tegen 34 tot 35 gulden per kan-1 werden geleverd, dan kan men na np|' 1 i- r-,t.„_ j..„ j_v,I1, ,.nn. tje. Deze prijs kan door de gewone j exporteurs niet worden betaald, zo- l wel nrnHnt contract dan verliesgevend zou zijn alsook. omdat rir Russische orii= van 49 gut- i dep hij uitvoer de kooplust in an, i dere landen voor de officiële mini* 1 mnm-uitv>ernrits van 54 gulden per vat van 109 kilogram niet aan wak I kert Hot te sen deel is waar. aldus de I heer Ommermg. goan, hoe moeilijk dc situatie voor de handel voor zover die niet in handen ven roder? jfj tha»? jte«VO~- den is. De handelaren kunnen voor de eer?'e kwaliteiten niet bulten een mmimum exrurtnrii? van 54 gulden De ..bodem in de markt" voor de reders dreigt een debacle voor de handelaren te worden en daarmee voor een groot deel van de weste- per kantje voor de minste, doch niet afgekeurde kwaliteit?!, te stel len. Naar zijp men ine zou die prijs bij normile aanvoeren zelfs noc enigszins winstgevend voor de re der? zijn. Men zou dan een rede lijke prijsopbouw kunnen» verkrij- gen. vooral nu de vraag naar de pn e keurs beste kwaliteiten groot is. maar de handel wegens gebrek aan more- lijk heden voor lonende aankoop en afzet noodgedwongen verstek moet laten gaan. Bij een dergelijk sys teem, naar analogie var. rie t»nn- bomv, doch voordeliger voor de producenten 'n de visserij, zou aan zienlijk minder schade aan de han del en aan de traditionele «fzetete- bieden worden toegebracht, dan than.s hef. geval is. Het afleveren van eerste kwali teit haring aan de virmeelfabrieken zou d?n enk uit zijn, Het is nu im mer? zo. dat de reder? aar; de af slag hun eigen haring tegen zoda nige prüzen kopen, dat de handel ..eruit gehouden" wordt. Hetgeen volgens de heer Ommering het hpstc bewijs is. dat de minimum prijs t? hnog en du? ook winstge vend is. I'pt streven van de reders 'vn met behulp van dr fe hoge, winstgevende minimumprijs ener zijds m de voor rie handel te lage ley er prijs aan rie Sowj et Unie de vrije handel opzij te schuiven en zoveel mogelyk in banden te krij gen is. naar mening van de heer Ommering. duidelijk. De haringhanriclaren niet-red er? zulten echter geen middel onbe proefd later» om <tez? het lam leggen van een toch" vrij aanzienlijke minderheid, te frus treren. Hoewei zij in de bond van haringexporteur? met vier tegen ze? ip de minderheid zÜn tegenover de reder?-exporteurs, zijn zij be zig tot in hoogste instantie hun rechten te bepleiten. Banketfilialen Hoogstraat 12 en Vondeliaan 04 VRIJDAG 1A en ZATERDAG 15 AUG. VRIJDAG 21 en ZATERDAG 22 AUG. BRUSSELS BANKET iftl) gram voor VACANTIE TRIPS roten p^combt neerd met Tot 1 September 1U VASTE KOKTIN<i VASTE KORTING op SCIKEK Kramers «Sr de Groot, Dam 2, Tel. 67617. Speciaal aanbe volen: Kroningsthee - Hotel- koffie. Geen kortingen, geen carieaux. maar kwaliteit. Betrekking. Meisje, oud 14 j., z.z.g.g. als leerlin-verkoop ster, liefst manufacturen. Br. no. S 912 bur. v. d. blad. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106. lel. 66720. In spoedgFwal desge wenst in 1 uur klaar. Sooed. fteiswieg te huur ge vraagd. Ph. G. Mak, Van Leeuwenhoeckstraat 3B. Rolf Mm camera's tegen ver laagde prijzen. Zeiss-Ikon 6x6 van 99.— voor f 78.—; Zeiss-Ikon 6x9 van 102. voor 87.Ge va er t box van 24.50 voor 18.En betaling te regelen. Drogis terij en fotohandel J. G. Willebrand. Botterdamsedijk 105, tei. 67848. Verloren. Op 10 Aug. tussen Fabristraat rn Maaskant een gewatteerd jongensjasje met ritssluiting en bontkraag. Terug te bezorgen Fabristr- 51B. Nette werkster gevraagd, v. g.g.v. „De Beiaard", Oranje straat 2, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1