1 Koningin auto en bezocht per helicopter, boot het rampgebied Stormramp kost ons f895 millioen Charley en zijn tante zijn een goede zestig nu Voorts.7] Bij PTT worden brieven telefonisch gedicteerd Incident op voetbalveld voor het gerechtshof In Oss al 8 maanden strijd over leegstaande woning lil jeep door corridor op Schouwen Projectiel verwondt in veiligheidszone zes personen mm. Slachtoffers watersnood 98ste lijst Gemiddelde schade tien procent van vermogen der getroffenen SÊSlitiiÊÊiïi Teledictoreen vernuftig apparaat, dat zelfs 's nachts zijn plicht doet Chefarine „4" doet wonderen! L1BYE Nieuwe basis voor Groot-Brittannië Vandalen plunderen ..Jongensland" in IJmuiden Viel voorhoedespeler tengevolge van klap of botsing met spil BUSSINK'S DEVENTER KOEK Smokkelaars hadden scheermesjes in treintoiiet verstopt Zware straf voor dronken chauffeur B. en W. en bouwvereniging niet nader tot elkaar ondanks beslissing Ged. Staten Maar zij gingen met hun tijd mee Tegemoetkoming voor thuis verpleegde thc-lijders Russen schaffen in j Oostenrijk censuur af Woensdag 12 Augustus 1933 O SOESTDIJK. Koningin Juliana H Dinsdagmorgen niet een Sikorsky S-ó.i, ccn helicopter van de Belrti_ sehe „Sabena'*, uit de tuin van het paleis naar r.et rampgebied vertrok- ken. De bestuurder van het hef- schroefvliegtuig was de heer Trè- mcry, die tijdens de rampdagen vele reddingen in het watersnoodgebied heeft verricht met een BelUieli- copter. Het toestel landde op het vlieg, veld te Haamstede, waar o.a. dè commissaris dor Koningin in Zee land. jhr De Casembroot, ter ont vangst van do Koningin aanwezig ivas. Na een kort oponthoud ging de tocht per auto naar Burghsluis, waar geëmbarkeerd werd op de „Breezand" van de Rijkswaterstaat. Bij haar tocht naar Zierikzee kreeg de landsvrouwe een duidelijk beeld van het dijkgat bij Schelp- hoek en van de recente dijkval bij de Flauwers. Nadat aan boord de lunch was gebruikt werd te Zierik zee weer voet aan land gezet. Na dat de Koningin de toestand ter plaatse had opgenomen, maakte zij met een jeep door de droge corrï. dor Zierikzee-Brouwershaven de reis terug naar Haamstede, via Dreischor, Brouwershaven, Scha- rendijke en Renesse, In Brouwershaven toonde de Ko ningin grote belangstelling voor de uit 1330 daterende hervormde kerk, die bij hoog water nog in twee me ter hoog water staat, en waarvan een steunbeer al scheuren vertoont. Een dertig leden tellend kamp van de Oecumenische Jeugdraad is Tlu l c/.ifi een kistdam rondom de kerk aan te loggen. Een van de lei. ders van dit kamp is een predikant uit St. Louis in de V.S. en verder zijn er o.a. Amerikanen. Engelsen, Denen. Spanjaarden. Duitsers en Nederlanders. Alle deelnemers aan het kamp werden aan de Koningin voorgesteld. Met de helicopter werd daarna de reis gemaakt naar de „zak" van Zuid-Beveland, waar de Koningin Rilland-Bath, Waarde en Kruïnm- gen bezocht. Het bleek niet meer mogelijk om naar Soestdijk te vlie gen. zodat de helicopter landde op de nieuwe „heliport" in Rotterdam. DEN HAAG. Tijdens een oefe ning van onderdelen der vierde di visie in het artillerie-schietkamp bij Oldebroek zijn Dinsdag zes perso. Hert gewond, doordat een projectiel binnen de veiligheidszone is geval len. Twee van hen zijn ernstig ge wond opgenomen in het militair hospitaal te Zwolle, maar verkeren buiten direct levensgevaar. Vier an deren werden licht gewond. Twee van hen zijn overgebracht naar het militair hospitaal, te Utrecht en twee naar de legerplaats 't Harde. r DEN HAAG. De 98ste lijst van geborgen en geïdentificeerde slacht- offers van de watersnood luidt; DREISCHOR: Den Boer, Kaatje, geboren 12 Mei 1951 le Dreischor. NIEUWE TONGE: Pieterse, Johannis Antonius. gebo ren 15 Februari 1941 te Nieuwe Ton ge- OOSTERLAND: Heübocr-Popering. Neeltje, geboren 20 December 1909 tc Oosterland. OUDE TON GE: De Boet, Huboidina Maria, geboren 5 April 1953 te Oude Tonge; De Boet, Jacobus Cornells, geboren 23 Mei 1944 te Rotterdam; De Boet Ma ria Theresia, geboren 11 October 1933 te Oude Tonge; Fase-Masten broek, Neeltje, geboren 3 Februari 1890 te Ouddorp; Van Nes. Cornelia Barend, geboren 16 September 1949 te Oude Tonge; Tiggerlman, Lena, geboren 14 Januari 1953 te Oucle Tonge. OUWERKERK: j Kwaak-Lievense. Lena Pieternella, geboren 26 Augustus 1B86 te Nieu- werkerk. J (Advertentie l.M.) Modern middel voor de moderne huisvrouw Resultaat.schone vaat en fluweelzachte handen Steeds komen er nieuwe midde len en apparaten, die de taak van de huisvrouw aanmerkelijk ver lichten en het huishoudelijk werk helpen vergemakkelijken en ver aangenamen. De hedendaagse huisvrouw vindt dat heel nor maal en iedere nieuwe machine of modern middel, dat voor haar doeltreffend blijkt, wordt dan ook steeds met dankbaarheid ont vangen en trouw gebruikt. Zo is het ook met het nieuwe wasmid del van de Ca stel la-fabrieken, de Castella Vaatwas. Hoe gemakke lijk en vlug is de afwas thans ge daan en hoe onberispelijk schoon komt het vaatwerk enz. uit het schuim van Castella Vaatwas te voorschijn (een lepel geeft reeds teilen vol sop!). Geen wonder dan ook, dat alle huisvrouwen, die Castella Vaatwas (25 et per pak) gebruiken, enthousiast zijn cn dankbaar voor het feit. dat door dit wondermiddel niet al leen de afwas in een ommezien gedaan is, maar ook haar handen ijt plaats van ruw en soms vol kloven, zacht als fluweel worden. DEN HAAG. - Uit een publicatie ken echter vrij sterk van de aan- van het Centraal Bureau voor de t vankelijk gegeven cijfers af te wij- Statistiek blijkt, dat de ramingen. ken, aldus deelt men ons van de die betrekkelijk kort na de water- i zijde van het ministerie van Eco- snood van de daardoor veroorzaak- te materiele schade gegeven wer den, wat het totaalbedrag betreft, vrij juist geweest zijn. De meest recente schattingen voor de schadecategorieën blij- KONINGIN JULIANA liet, tij- den$ haar bezoek per helicop ter aart Zeeland in Kruiningen een aantal van de stevige, hard werkende meisjes waarbij ook reel buifenlcndtfen zijn run de vrijwillige schoonmaakdiensten aan haar voorstellen. (Van een onzer redactearen) DEN HAAG. Bij het hoofdbestuur van de P.T.T., dat drie grote bij elkaar staande en onderling verbonden hoofdgebouwen en daarnaast een aantal over de stad verspreide kleinere gebouwen beslaat, waarin enige duizenden ambtenaren werken, heeft men sinds enige tijd een merkwaar- dige apparatuur in gebruik, welke de „teledictor" is genoemd. Met behulp hiervan kunnen de ambtenaren van die dienst door de huistelefoon imn brieven, nota's, concepten en andere stukken dicteren. (Advertentie l.M.) OOK WANNEER U ZICH „LANDERIG" VOELT! WAAR het Britse kanon faalt, is met het Britse pond nog wei wat te bereiken in de Arabi sche wereld. Egypte laat zich er door de Britse militaire macht niet van weerhouden, met klem liet ver trek der Britse troepen uit do Suez kanaal-zóne te blijven eisen. Maar tegelijk stelt nuar „Time" ont hult het onmiddellijk ten Wes ten ervan gelegen Libye voor een flink bedrag aan ponden de Brit ten een gebied ter beschikking, groot genoeg om er de «ehele Egyp tische basis van Groot-B rittannië naar toe te verhuizen. De Egyptenaren. die de lucht kregen van de transactie, hebben nog getracht hun buurland en me delid van de Arabische ^iga tot an dere gedachten te brengen. Zonder succes. Libye, het armste en jong ste Arabische koninkrijk (door de Ver. Naties uit dc erfenis van Mus solini's Afrikaans rijk geschapen) heeft de Britse ponden ruim 10 millioen per jaar veel te hard nodig, om er niet gaarne een strook economisch waardeloos woestijn- n. gebied voor de f l'jd van twintig In het jaren voor af te j zoeklicht Wanneer het op l J geld aankomt, N.S blijkt overigens ook elders in de Arabische wereld de band van stamverwantschap niet al te sterk te spreken. De oostelij ke flank van het Suezkanaal wordt, zonder veel zwarigheden, nog steeds gedekt door de Britse vliegbasis te Habbaniya in hel zwaar door Londen gesubsidieerde Irak en dc Britse leger, en vlieg bases in het door Groot-Brittannië financieel ge controleerde Jordanië, met zijn door de Britten getrainde Arabisch Le gioen. Naast de genoemde steunpunten beschikt Groot-Brittannië in het ge bied van de oostelijke Middellandse Zee nog over de volgende bases: de vlaotbases od Malta en de leger basis op Cyprus. Toen de Egypte naren lastig begonnen te woraen, overwogen de Britten de basis op Cyprus uit te breiden. Maar de overwegend Griekse bevolking van Cyprus gaf onmiddellijk blijk, daarop geen prijs te stellen. Nu is dc Libysche zet gevolgd. Een uitstekende zet. Want met een basis in het betrekkelijk dicht ten Westen van het Suezkanaal gelegen Libye, zal het de Britten gemakke- fJMtriDEN Sedert enige jaren bestaat in de IJmuidense duinen, onder leiding van een Velsense agent van politie, een „Jongens land". een stukje duinterrein, waar een groot aantal knapen zich onder beproefde leiding kostelijk verma ken met een oude woonwagen en wat dies meer zij. De jongens zijn een week met hun agent naar dc Veluwe geweest en toen zij terug kwamen ontdekten zij dat dc woon wagen, die zij van binnen en van buiten netjes hadden opgeknapt, vol- ljjker vallen rekening te houden komen leeggeplunderd was. Van de met dc Egyptische wensen. I daders ontbreekt elk spoor. In de centrale „wi re-recorders", geplaatst, welke in een schaKeJkast zijn gemonteerd. Op die apparaten worden de gehele dag door allerlei dictaten, die via de teiefoon binnen komen, opgenomen. Die dictaten worden daarna in de tcledictor-ka- mer door typisten uitgewerkt, Ecu chef-juffrouw ontvangt de aanvra gen voor een verbinding met een der opneem apparaten en verdeelt het werk over de typisten, die haar dictaat via een verbinding van de te ledictor naar haar typetafel in een koptelefoon afluisteren- Niet alleen via de huistelefoon, ook via de stadstelefoon kunnen dic taten worden opgegeven. Zieke amb tenaren kunnen zo dit nodig mocht zijn dringend dicteerwerk bij wijze van spreken in bed afdoen. Urgente brieven kunnen zo nodig langs in terlocal telefoonverbindingen wor den opgegeven en ook lezingen, die in het gebouw worden gehouden, kunnen in de teledictorkamer wor- den vastgelegd en uitgewerkt. Men gaat nu zelfs nog een stap verder en heeft een nachtsehakeling geconstrueerd, waarmee ook des avonds en 's nachts stukken door hoofdambtenaren van hun woning I uit kunnen worden gedicteerd. Daar de nachtschakeling, welke thans wordt beproefd, niet centraal .vordt bediend, maar automatisch in wer king komt zodra men het nummer van de teledictor draait, wordt het nummer daarvan uiteraard geheim gehouden om misbruik te voorko- Functionarisscn kunnen wanneer dit systeem definitief wordt Inge- voerd, als zij bijvoorbeeld van een dienstreis terugkeren, van hun wo- ning uit rapporten dicteren .mi zo nodig de volgende dag weer op reis gaan zonder dat zij eerst naar het kantoor behoeven te gaan. Het gebruik van de teledictor ver keert nog in het proefstadium. Men Iaat het aan ambtenaren nog vrij om hiervan gebruik te maken ;>f ern andere manier van werken te kie zen. De belangstelling voor de tele dictor. waarmee twee jaar ge tod en de eerste ivo» ven werden geno men, groeit echter voortdurend on der de ambtenaren. die redigerende arbeid hebben te verrichten. Nog onlangs werd bet aantal opneem - apmraten van acht op tien gebracht De voordelen van deze wijze van werken zijn vel eric?. Er vee! min der gelooo in de kantoren. De fonc- tvo'sten kunnen achtet elkaar door werken en de redigerende ambtena ren behoeven niet te wachten tot er een tv piste beschikbaar is. Deze ambtpnrmjn kunnen, terwijl zij san het werk zijn, ook niet meer worden kamer zijn tien j gestoord door telefoontjes, omdat draadopnerners, zij hun telefoontoestel juist gebrui- 1 ken om te dicteren. Zij worden daar door van veel schrijfwerk ontlast. Want niet alleen voor de correspon dentie kunnen de diensten van de teledictor worden gebruikt, ook voor het opstellen van de resume's van besprekingen, het vastleggen van ge detailleerde afspraken en het op stellen van concepten bewijst deze apparatuur zijn nut. De centrale behandeling van bet dicteerwerk bespaart ook "materiaai. Men heeft nu veel minder opneem- apparaten nodig cn ook minder schrijfmachines. Dat dit laatste bij een dier L. waar men over 600 schrijfnwnines beschikt, een factor van belang is, valt licht te begrij pen. AMSTERDAM. Het Amsterdamse Gerechtshof heeft zich bezig ge houden met dc vraag of de 31-jarige stopperspit H. Jonker van AGOW op 9 Maart 1952 in de voetbalwedstrijd tegen 't Gooi dc Bilversumse voor hoedespeler Levert tegen de grond heeft geslagen of dat de Gooi-speler ten gevolge van een bojsing met de Apeldoornse spil Is gevallen. De Amsterdamse politierechter was op 7 Januari van mening, dat de verdachte geslagen heeft en veroordeelde hera tot een geldboete van ƒ75 subsidiair 15 dagen hechtenis. Spil Jonker, die zich ten onrechte veroordeeld voelde, is in hoger be roep gegaan. Naar zijn mening is de Gooi-speler ten val gekomen door de botsing. Als eerste getuige werd gehoord de handelsagent Richter, die de wedstrijd bijwoonde als seheids- rechtersrapporteur van de KNVB. Volgens deze getuige zijn de twee spelers tegen elkaar opgelopen, toen zij zich. nadat 't Gooi een kwartier voor het einde de stand op 20 had gebracht, weer wilden opstel len voor de aftrap. Levert kwam volgens de getuige achter de verdachte aanlopen, bot ste tegen hem op en toen heeft, zo wist de getuige zich positief te her inneren, de stopperspil zich omge draaid en de Hilversummer opzet telijk een „rechtse" tegen het ge laat gegeven. Deze stortte neer, stond even later weer op. maar moest enige minuten daarna door de gevolgen het veld verlaten. De tweede getuige, de heer G. H. Sterringa verklaarde, dat de twee spelers tegen elkaar in waren gelo pen. Of Levert ten gevolge van de botsing of een slag (die getuige niet gezien heeft) geblesseerdwerd. kon de getuige niet zeggen. De heer A. P. Formanoy, scheidsrechter bij bedoelde w strijd, heeft van het incident niets gezien. „Ik hoorde een schreeuw achter mij en toen ik mij omdraaide, zag ik dat Levert op de grond lag. Ik ben naar hem toegelopen en Levert heeft toen tegen mij gezegd: .Hij heeft al de hele wedstrijd op mij gelopen'," zo verklaarde de scheids rechter. Desgevraagd verklaarde deze ge tuige nog, dat hij in andere wed strijden nooit enige moeite met spil Jonker heeft gehad. Na de wedstrijd heeft getuige er zijn ver wondering over uitgesproken, dat hij na het incident bii de andere spelers van beide ploegen geen en kele reactie heeft opgemerkt. Een getuige a decharge, de heer OSS. Op 27 Juli verstuurde burgemeester Deelen. ter gelegen heid van de geboorte van de 25.000ste inwoner van Oss, een te legrafische mededeling aan de mi nister van Wederopbouw en Volks huisvesting. waarin de aandacht i-erd gevestigd op het grote wo ningtekort in deze snelgroeiende gemeente. f Advertentie l M.) blijft vers ;ei\. mals ?*■.'- A. H. de Jong. vertelde, dat hij Levert al twintig jaar kent. „Hij is een fanatiek speler". Deze getuige heeft geen slagbeweging gezien. Omdat de twee kroongetuigen, de heren Levert en Nieuwenhsiis niet waren verschenen, werd de zatk aangehouden tot 24 September. Met geleende scooter tegen auto gebotst, bestuurder dood (Van onze correspondent) WINSCHOTEN. Dinsdagmid dag is in Hessenbril de 50-jarige caféhouder P. Wolthers uit Gronin gen met een (geleende) scooter te gen een auto met drie Noren en twee Zweden gereden. W., die deer lijk verminkt werd, en een sche- delbasisfractuur opliep, is in het ziekenhuis overleden. Zijn echtge note, die op de duo zat, brak haar linker boven- en onderbeen, kreeg verwondingen in het gezicht en waarschijnlijk een hersenschudding. De auto heeft waarschijnlijk een teken gegeven, dat hij links wilde af slaan, hetgeen niet gebeurde. VENLO. Douane-ambtenaren in het Duitse grensstation Kalden- kirchen vonden bij een inspectie van de D-trein Hoek van Holland Wenen een verfpotje op een der closets Van dc trein. Bij nader on derzoek bleek, dat sen gedeelte van de wand van het tollet kort geleden vernieuwd en opgeschilderd moest zijn. De ambtenaren braken dit ge deelte weg en troffen achter de wand 38.000 Duitse scheermesjes aan. Vermoedelijk zijn de mesjes te Hoek van Holland op deze plaats aange bracht met dc bedoeling ze naar Oostenrijk te vervoeren, waar de mesjes zeer duur zijn. Van de smokkelaar, die de mesjes heeft verstopt, zal het moeilijk zijn enig spoor te vinden. Slachtoffer willens en wetens doodgereden 9 (Van onze correspondent) ARNHEM. De 60-ja rige koop man A. J. van R. uit Nijmegen ont moette op 26 Mei in een café te Berg cn Dal de 52-jarige L. P. G. Ze vierden deze ontmoeting met een flinke hoeveelheid spiritualiën. Toen Van R. tenslotte weg wilde rijden, weigerde G. mee te gaan, omdat ze beiden te dronken waren om een auto te besturen. Tenslotte zwichtte hij voor Van R.'s a Tgument: samen uit samen thuis. Op de afrit van de Waalbrug te Nijmegen botste Van I R. tegen een visauto uit Zwartsluis. Ten gevolge hiervan brak G. zijn j borstbeen, waarbij zijn hartkamer i scheurde. Op weg naar het zieken- 1 huis overleed hij. Van R. liep slechts I een schrammetje op zijn neus op. j De officier van justitie was van mening, dat Van R. het slachtoffer willens en wetens in zijn auto had gelokt en doodgereden. Hij eiste 10 i maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. 2 jaar j intrekking van rijbewijs en een i proeftijd van 3 jaar, gedurende wel. f ke Van R. geen café's mag bezoeken. Charley en zijn tante werden tegelijkertijd gebo- l ren. Dat gebeierde in het brein van de Engelse negentiende-eeuwer Brandon Thomas, een heer- schap dat zijn artistieke lusten in Londense toneel- i) kringen botvierde gedurende de befaamde andeu- yen de jaren negentig. Thomas is sinds lang on de r- gegaan in vergetelheid. maar wie kent zijn wel- k haast beruchte geesteskind niet. dat onder dc naar „De tante van Charley" ook in A'cderland een ge- i liefd onderwerp van amateur-toneelspelers is ge- l meest en waarschijnlijk zal blijven? Wclnn; dit jaar t vieren Charley en zijn tante samen hun zestigst verjaardag. De meeste beroepstonelisten en amateurs heb- £ben in de afgelopen zestig jaar wel eens ,Char- Cley's Aunt" gespeeld. Duizenden, verspreid over de hele aardbol, hebben zich vermaakt om die povere historie van de Oxfordse student Charley er 'zijn riike Zuidamcrikaanse tante Dona Lucia. Hei t aantal acteurs dat zich aan de dubbelrol Charley- Lucia heeft vergrepen is niet te lellen. De heren wisten wel waarmee ze succes zouden hebben bij het grote publiek. Een ordinair travestietje slaat altijd in, was de redenatie, en niet ten onrechte Met de jaren ondergingen Charley en zijn tante J een behoorlijk aantal veranderingen. Steeds weer i werd het tweetal bijgeschaafd en aangepast aan dc lijd. En steeds weer werd met dc klucht van Bran- don Thomas daverend succes geoogst. Dat begon al bij de Londense première in 1893. Het Royalty Theatre puilde uit, want de mare dal l iets oer-lolligs te wachten stond was deze v oor stel- ling al vooruit gesneld. Tijdens de opvoering viel de brandwacht tegen een bel aan: hij was door het J lachen z'n evenwicht kwijt geraakt. Maar het rin- kelen van de bel had onverwachte gevolgen; het doek zakte midden in een scène! De hertog van Cambridge verleende een adellijk tintje aan de première door zijn wel-willende aan- wezigheid. De goede hertog verloor jammer genoeg al zijn décorum, óók al door uitbundige pret om de gebeurtenissen op de planken. Dc hertog kreeg het 1 benauwd, werd oproerig, zakte door zijn stoel en bleef breeduit op de vloer van de schouwburg zit- ten. Hij was óp van de vreugde. Hollywood en andere oorden van soortgelijke Toch staat in diezelfde tijd in de Floraliastraat no. 32 een ruime middenstandswoning reeds acht maanden leeg. Oorzaak is een con flict tussen de gemeente en een bouwvereniging. De woning is ei gendom van de bouwvereniging „Ons Voordeel", maar de gemeente wenste de candidaat van deze ei genaresse niet te aanvaarden en vorderde de woning voor een ei gen candidaat. De kwestie werd voorgelegd aan Gcd. Staten cn deze vernietigden de gemeentelijke vordering. B. cn W. legden zich niet neer bij deze beslissing. Zij weigerden dc can didaat van de bouwvereniging een verhuisvergunning te verstrekken, liet argument van de gemeente is. dat de vrijkomende woning van haar candidaat door een uit negen personen bestaand gezin zou kun nen worden betrokken. Twee po gingen van dit laatste gezin om een vrijkomende woning te kopen rijn echter door de gemeente on mogelijk gemaakt. De bouwvereniging kwam met een bemiddelend voorstel: een van hgar andere bewoners zocht een woning ruil naar Nijmegen. Door zijn woning mede in te schakelen, zouden dc candidaat van de ge meente, die van de bouwvereniging èn hot grote üezin. zijn geholpen, B. en W. gaan echter ook op dit voorstel niet in. Zij vorderden de woning opnieuw en dc bouwver eniging kon niet anders doen dan j voor de tweede maal in beroep j gaan bij Gcd. Staten, die haar j reeds één keer in het gelijk stelde. Voor deze tweede uitspraak er is. zal er wel weer veel tijd voorbij gaan. nomische Zaken mede. De herstel- kosten van de schade worden thans gesteld op 895 millioen gulden. Het C.B.S. heeft een vergelijking gemaakt met ramingen van het in de betrokken gebieden vóór de ramp aanwezige vermogen. In het gehele getroffen gebied bedraagt de schade rond 10 pet van het vermo gen. Op Schouwen en Duïveiand. het zwaarst getroffen gebied, is dit percentage 32. Een detaillering, die nog verder gaat dan die per eiland, geeft een kaart, waaruit de intensiteit van dc schade per gemeente blijkt. Opval lend zijn hierbij de grote tegenstel lingen; zelfs op Schouwen-Duive- land is één gemeente te vinden, waar de schade beneden één pro cent blijft. De zwaarst, getroffen gemeenten zijn Duiven d ij ke. Serooskerke. Ellemeet, Nietiwerkerk, Eikerzee, Ouwerkerk, Noordwelle en Stavenisse. De scha de bedraagt hier meer dan 50 pet. DEN HAAG In de Wet op het Praeventiefonds is bepaald, dat voor de jaren 1950. 1951 en 1952 zes millioen gulden ter beschik king van het fonds zou worden ge steld voor het geven van een tege moetkoming in de kosten van ver plicht-verzekerde tbc-lijders. die niet in een sanatorium worden ver pleegd. Omdat de omstandigheden, welke tot dit voorschrift hebben geleid, nog aanwezig zijn, acht de regering een voortzetting der tege moetkoming gerechtvaardigd. Aan de Tweede Kamer is daarom voor gesteld om de geldende regeling te verlangen voor de jaren 1954 en 1955. De oplossing voor 1953 is ge vonden door het bedrag van 1.725.000,— dat van de zes mil lioen was overgebleven, voor dat jaar te bestemmen. Ook de z.g. na- zorgpatiënten zullen onder de rege ling gebracht worden volgens de ingediende wijziging van de Wet op het Praeventiefonds. Hastings is een aardig Engels plaatsje aan seemaar de hon derdvijftig mannen en vrouwen die er Maandag zijn aarigekomen aardige mensen overigens zullen de zee waarschijnlijk niet eens zien. Zij komen schaken. Tij dens het koninklijke spel verrich-, ten ze allerlei eigenaardige, meest onbewuste, handelingen. Zoals de ze Engelse juffrouw, die blijkbaar met het ordenen van haar kapsel gelijk haar gedachten i?t goede banen wil leiden om de juiste zet te doen. Ze schaken elf uur per dag. En in hun vrije tijd spelen ze vriendschappelijke partijtjes en .vluggertjes". vermaaksindustrie zagen, toen hun beurt gekomen' was. wel brood in De Tante van Charley. David Butler was de laatste regisseur die zich aan een« verfilming waagde. Onlangs konden we zijn pro-' duet op liet doek zien. Dc klucht was een heel eind^ opgehaald door voortreffelijke shovvmuziek Frank Loesser, gedirigeerd door mensen als Louisj Levy en Robert Farnon. Een en ander ging ondc dc toepasselijke titel van „Where 's Charley7" But-< Ier had van de klucht een soort operette gemaakt,' met talrijke balletten en tap-tiraden. Zijn film wierp5 Amerikaans licht op de preutse toestanden in hete negentien de-eeuwse Oxford: schril en pikant. WENEN. De censuur op het briefverkeer tussen de Russische zone van Oostenrijk en het buiten land is met ingang van vandaag op geheven. Dit volkomen onverwachte besluit van de Russen was vervat in een nota .die de Russische lïogc Commissaris in Oostenrijk. I. I. riyichew. Dinsdag aan de Oosten rijkse kanselier Julius Raab heeft doen loc komen. Deze censuur, die in 1945 door de geallieerde raad werd ingesteld, was een van de be langrijkste geschilpunten tussen de Oostenrijkse regering en de Sowjet- Russische bezetti ngsau tori tei ten. In de kring van de Westelijke ge allieerden was men verbaasd, dat Ilyic'new zijn besluit niet eerst aan de geallieerde raad heeft voorge legd. De Franse. Britse en Ameri kaanse Hoge Commissarissen hebben de afgelopen twee jaar bii herha ling aangedrongen op afschr ffing van de Censuur .maar hun D02ingen strandden steeds op het veto van hun Russische collega. De knappe J, Witsen uit Sebager„ brug hccfl hei diploma van de zee vaartschool Jn Den Helder behaald. Met een gemiddelde van 8.4 bleek hy de knapste zeevaartleerling van bet land. Op zijn eerste reis neemt hij de mooie zeekijker mcc. die hij als beloning kreeg. In Naardon woont de familie Pe«re- boom. Die familie mag fijn een yaar lang gratis water gebruiken, omdat ze de 140.000e abonnc Is van het water leidingbedrijf. Mannen van de water-* leiding zijn mevrouw Peereboom boven dien een mooi bloemstuk gaan brengen. Want enkel water vonden ze wel wat kaal. Tienduizenden Nederlanders cn Bel gen komen jaarlijks naar het bloemen corso in Zundert Dit jaar is dat op S September. Wie een beetje met de beeldende kunst op dc hoogte wi] blijven, moet weten dat er binnenkort in de kerk van bet Belgische Oostduinkerke iets nieuws is te zien: een groot beeld van gebak ken aarde (teira cotta) in plaats van harde steen. Ex-koninam TCarriman van E<yote, van wie deze week de hele garderobe is ..uitverkocht" door het nieuwe re giem. heeft aan de Egyptische regering ten maandelijkse toelage verzocht, om dat ze niet kan rondkomen In Amerika is Maandag de 160 niil- tioenste inwoner gehoren. Et zal we! een spaarbankboekje aan te pas geko men zijn van het gemeentebestuur. Zo doen wij dat tenminste hier. Hoyt Miller, een hoofdonderwijzer in Colorado heeft in de vijver achtar zijn huis een forel, die als vis-barome- ter dienst doet. Als de forel dartel is. is het soed vissen, zegt Miller. Maar als de forel er lui bij zwemt en verveeld uit zijn ogen kijkt valt er zo'n dag weinig te vangen. De kans van zijn leven kreeg eett Amerikaanse reiziger in brandblusappa- ralcn. totn hij met een mev-ouw stond te praten en er olotse'lng in het huig een gasontploffing plaats vond. rei ziger green een aoparaat en btuste de brand in de keuken en de kelder. Hij verkocht twee apparaten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 2