m C Parkverlichting vergde lange tijd van voorbereiding Maak uniek gedistilleerd-museum van liet Beursgebouw J 1150 grrm or Enthousiast Fortuna klopt futloos Hermes met 2-0 ALBERT HEIJN Zelfbediening Grote belangstelling overtreft stoutste verwachtingen DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB SW-athleten in Engeland Hermes-AC C A<;ËfSDA Oostenrijkse profs in Schiedam Geslaagd Geniale suggestie verdient aller aandacht Sprookjeslicht op beelden in het Julianapark Ijzer verduisterd Jeugd-cricket aan de Damlaan Plantage-loop in Vacantie-week Directeur negeerde stop-signaal SCHIEDAM VRUCHTENKOEKJES vowfciï' LEERLING NAAISTER MAGAZIJNMEISJE Koeriersters 2 Donderdag 13 Augustus 1953 Een ieder 2al het er wel over eens zijn, dat de verlichting in het Julianapark het goed doet. Natuurlijk zijn er bezwaren aan te voeren, dat het hier wat donker is en dat daar een schijn werper nog te veel te zien is, doch wanneer men rekening houdt met de mogelijkheden, die het park voor een illuminatie biedt en wanneer men bovendien in ogenschouw neemt, dat de centen ook een rol spelen - het geheel moet exploitabel zijn en het gaat niet aan er duizenden dure guldens tegen aan te gooien dan kan Schiedam met zijn „Bloemenweelde in Sprookjeslicht" heel lief voor de dag (beter gezegd? avond) komen. Maar voordat het zover was, dat wethouder Sabel deze attractie voor het publiek kon open stellen, is er heel wat werk verzet moeten worden. Dit kregen we te horen, toen we dezer dagen een praatje maakten met de heren Aieman en Bakker, die druk "bezig zijn de stad in. een lichtend feestgewaad te steken. Keeds m December van het vorige jaar had de Schiedamse Gemeenschap hun de plannen voorgelegd om te komen tot een feeërieke verlichting van het Julianapark. Beide heren gingen aan het opmeten en kienden precies uit hoe en waar bet best de verlichtings-ele- menten konden wor den aangebracht. Na deskundige adviezen van de heren Bax en Schot van de Gemeen te Technische Bedrij ven te hebben inge wonnen, werd het ge heel op papier gezet, welke plannen de goedkeuring verkre gen van de heren. van. de Gemeenschap. In Mei was het zo ver, dat daadwerkelijk met de werkzaamhe den kon worden be gonnen en toen ston den de uitvoerders voor desillusie. In de wintermaanden hadden, zij de zaak in het Julianapark in ogen schouw genomen, doch nu kwamen zij tot dé ontdekking, dat de bebos sing van het park niet zo bijzonder dicht was. Bovendien stond de ge meentelijke tuinarchitect de heer Schipper aanvankelijk nogal scep tisch tegenover de parkverlichting, omdat ten behoeve van enkele zware electrieteitskabels op verschillende plaatsen geiden in de grasgazons en. door de wegen moesten worden ge graven. Maar na enig overleg kwam men tot een oplossing en de heer Schipper verleende zijn medewet - 2274. „Er is iets met Rob," roept zij verschrikt naar haar man. „Ik moet naar beneden om hem te helpen.,.." Jan Smit knarsetandt, dat hij niets doen kan en zo goed en Deze week zijn een aantal SW- athleten de gasten van de bekende Engelse athïetiekclub Heme HiU Harriers. Zaterdagavond werden de Schiedammers Dp het Liverpool- street-station in Londen door hun gastheren verwelkomd. Zondag was de ontmoeting tegen deze oude tegenstanders; een wed strijd, die met gering puntenverschil (54 tegen 49) door SW werd ver loren. Er werden door enkele Schie dammers bijzonder goede prestaties geleverd. Zo vestigde W. v. d. Meer op de 220 yards met 23 seconden een nieuw junior clubrecord. Hij werd op deze afstand tweede, evenals op de 100 yards. De tyd hiervan was 10.8 sec. Op de 880 yards werd B. Groen eerste in 1 min. 59 sec. D. v. Beek eindigde op de vierde plaats. "W. Bavel zegevierde op de 440 yards in 52,3 sec., terwijl M. v. Kampen op 1 mijl genoegen t moest .nemen met de tweede plaats in een tijd van 4 min. 27,5 sec. Op de 2 miles kwa men J. Veldhoven en A. de Koning uit. Zij werden resp. als tweede en derde geklasseerd. De relay werd door SVV in 3 min. 47 sec. door SW gewonnen. De Schiedammers hadden Maan dag een vrije dag, die zij naar eigen goeddunken konden doorbrengen. Dinsdag maakten zij een excursie naar de Ford-fabrieken en gisteren werd een autotocht gemaakt naar Epson Hills, waar 's avonds een trial-meet werd gehouden tussen Hercules A.C. de Banstead Harriers en SVV. Het programma voor de komende dagen vermeldt na een vrije dag (vandaag) voor Vrijdag een uitstap je naar een badplaats, Zaterdag wed strijden in Deptfort met 's avonds een afscheidsavond in Alhambra. Dat de Schiedamse athleten zich in Engeland best zullen vermaken, daaraan behoeft geenszins te worden getwijfeld, Zondag speelt HermesDVS de laatste thuiswedstrijd Va» dit cric- ketseizoen tegen het sterke ACC nit Amsterdam. Gezien de presta ties van de Amsterdammers, een elftal dat aüc onderdelen van het cricketspel zeer sterk speelt, zullen 4e Schiedammers het niet makke lijk krijgen. Voor het publiek zal het wellicht een aantrekkelijke wed. strijd worden, daar belde partijen, zich ten volte moeten geven. ACC heeft nl. kans om het kampioen schap te veroveren en Hermes-DVS staat bijna onderaan. Voor ACC zullen o.m. uitkomen rungetter Wally v. Weelde, zijn broer de bowler H. J. v. Weelde, Feldman, v. cL Hurk de Baare enz. enz. Daar de Schiedammers tegen Haarlem de hoge score van 302 runs bereikten voor het verlies van vijf ■wickets, kunnen zij misschien voor een verrassing zorgen. Aan captain H. Stoik en zijn spelers de taak om daarvoor te zorgen en dan zal te vens de plaats m de A.Klasse be houden blijven. Het elftal van Her- xnes ziet er als volgt uit: H. Stolk captain, J. Keuzenkamp wicketkee per. Baüey, V.\ v. d. Sloot, A. Keu zenkamp. A.v. d.Ende, C. Tettelaar, A. Scheepmaker, J. Schetfer, H. v. Meurs en G. v. Vuuren. Het tweede elftal speelt tegen ACC 2 in Amsterdam. Het derde is vrij. De mannen, die Schiedam in een lichtend feestgewaad steken, de heren Bokker en Aieman fr.) slaan met een handhei de paaltjes in de grond,, die de afzetting rond het concertpodium in de Plantage moe ten vormen, king, Hy gaf de heer Kroon, hoofd opzichter van Plantsoenendienst bü het graafwerk te adviseren en dank zij dit deskundig toezicht-, kan nu niemand meer iets merken, dat men enkele sleuven in. het park heeft ge graven. Nadat de centraal post naast het gemaal achter in het park was ge bouwd, konden de verlichters aan het werk. Van 's morgens acht tot diep in de nacht, dikwijls in de stro mende regen, hebben zij in het Ju lianapark een slordige 8000 meter electriciteitskabei uitgelegd. 80 schijnwerpers van 3000 Watt, 70 kwik-schijnwerpers, 85 natriurabak- ken en 1000 gekleurde lampjes ge monteerd. Om een en ander aan elkaar te lassen hebben zij 1500 m»- ter isolatieband gebruikt. Dat hun werkpad niet over rozen ging, kwam bij het werk aan de vijvers tot uiting. Om in de beide vijvers twee ver lichte fontijnen te construeren, heb ben zij eerst al het water uit die vij vers moeten laten pompen. In de breiachtige massa hebben zij moeten blubberen om 70 a 80 meter onder waterkabel uit te leggen. Maar het is allemaal voor elkaar gekomen. De enorme publieke belangstelling over treft de stoutste verwachtingen. En terwijl de Schiedammers nu in de avonduren lopen te genieten van hetgeen in het Julianapark is tot stand gebracht, 2ijn de heren Ale- man en Bakker op andere plaatsen in de stad druk in de weer om voor de komende vacsntieweek andere - objecten feestklaar le hebben. Af- I z?. kwaad hij kan helpt zetting rond het concertpodium in 'hij^zijn vrouw met het de Plantage, de verlichting van dit podium en van de Plantage, het illu mineren van het Beursgebouw voor de tentoonstelling „Jeugd-Bloemen- vreugd" (schijnwerpers aan de bui tenzijde van 't gebouw worden door de GT.B. aangebracht) en het ver lichten van het Koemarktplein. Het is een groot karwei, dat in deze war me dagen heel veel zweetdruppeltjes zal vergen. Maar wanneer het weer rustig is in de stad. de vacantieweek voorbij is en Schiedam feest heeft gevierd, dan gaan de mannen, die. wat de entourage van het festijn betreft, dit bewerkstelligen metvacantie en dan gaan zijfeest vieren, Wat men moet weten; Apothekers-nachtdienst; M. M. H. Evers, Lange Haven 81 Bellen bij ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Vacantiefeest- evenementen: 129 Augustus, Stedelijk Mu seum, da. (ook Zo.) 25 en 710 uur: Tentoonstelling „Neger kunst". 1—29 Augustus, da. (ook Zo.), 7.3012 uur n.m.: „Bloemen pracht in sprookjeslicht" in Julianapark. Passage, da, 2 en 8 uur: Happy- Landing (alle leeft.). Monopole, da. 2, 7, 9 uur: Mon tana Belle. bet f vullen van haar lege luchtcylinders. Het schiint V een eeuwigheid te duren voor zi) eindelijk klaar is in de diepte af te dalen, f Jan Smit blijft alleen in angstige spanning aan de L reling achter Rosemarie f heeft de bootshaak mee genomen, want zij denkt I dat de inktvis weer op het tapijt is gekomen. I Maar al zeer vlug ziet zij beneden in de diepte het dodelijk gevaar, waarm ten en heeft in een oogopslag gezien, dat Rob bs- bij korte tussenpozen Luchtbellen op. is hij ge- Rob verkeert Zii ziet de geweldige schaduw van kneld zit en absoluut niets kan doen om het mon- wond? Met een kreet van ontzetting ziet Rose- de menshaai onheilspellend door het water schie- f ster van zich af te houden. Uit zijn masker stijgen marie hoe de haai op de weerloze Rob toezwemt.^ Gistermiddag omstreeks het mid daguur arriveerden de profs van de Oostenrijkse voetbalvereniging Sim. menngen Sport Klub in Schiedam, na-dat zij de dag tevoren m Apel doorn tegen AGOW (11) hadden gespeeld. De buitenlandse gasten werden, door he$ SW-bestuurslid, de heer T. Smidh, verwelkomd, waarna hun een lunch in „De Am. stelbron" werd aangeboden. In de middaguren maakte het gezelschap een rondvaart door de Rotterdamse havens. De Oostenrijkers zijn onder gebracht bij particulieren. Vandaag wilden de profs zich rustig houden om zich mentaal voor te bereiden op de wedstrijd tegen SW van. avond, die om kwart voor zeven begint. Voor het Associatie PractijkdipÏQ- ma Engelse Handelscorrespondentie slaagden: de dames C. Meyer, T. Ra- bellier, L. Tissingh, alsmede de he ren N. v. d. Brugge en J. Buskus, De heer T. Lansbergen verkreeg het certificaat Engelse Handeisc. van de Verg. v. Leraren. Alle cursisten wer den opgeleid door de heer H. Meyers. Burgerlijke Stand GEBOREN: Pieter. z. v. K. Fran se en N. Melis; Jacob M. z. v, J. M. de Jonge en H. Klop; levenl. kind v. D. Molendijk en E. J. v. Doom. Maak van het Beursgebouw een blijvend gedistilleerd- museum. Dit is een bijzonder prijzenswaardige suggestie, die in het hoofd-artikel van het Augustusnummer van het maandblad van „De Schiedamse Gemeenschap" wordt gelanceerd. Het is een geniale vondst om het Beursgebouw deze bestemming te willen geven, omdat het gemeentebestuur met het gerestau reerde gebouw eigenlijk een beetje in z'n maag zat. In de boven-etage zijn weliswaar geschikte ruimten gecreëerd, waar de Gemeentelijke Woningdienst en Bouw- en Woningtoezicht zijn ondergebracht, maar verder heeft het bouwwerk geen offi ciële bestemming. De grote benedenzaal wordt zo nu en dan voor een tentoonstelling gebruikt, maar die zijn in Schiedam niet zo veelvuldig, dat men daarvoor het gebouw zou moeten bestemmen. De idee om de Beurs tot een permanent museum gebouw te maken is bijzonder loffelijk en we laten hier het volledige artikel uit genoemd maandblad volgen, omdat boven dien geen enkele geheelonthouder zich door het bestaan van een dergelijk museum verontrust behoeft te gevoelen. „Leerdam, dat. naar wy menen te weten, tot dusver door geen sterve ling bezocht werd. die er zakelijk of persoonlijk niets te maken heeft, heeft sinds kort een glasmuseum en is daarmee met éen slag opgenomen in de rij der gemeenten, die iets te bieden hebben, waarvoor velen de reis gaarne or'er hebben. Schiedam heeft enige tijd terug een glastentoonstelling binnen zijn muren gehad en wn kunnen dus enigermate beoordelen hoe zo'n glasmuseum er zal uitzien en tevens m welke mate het een trekpleister kap vormen voor vreemdelingen. Wfj geloven, dat het van Leerdam een wijs besluit was dit museum te stichten. Waarom wy' dit naar voren bren gen? Om geen andere reden dan omdat Schiedam, dat zoveel gunstiger gele gen is dan Leerdam, ai lang een soortgelijke stap had moeten doen. die uiteraard ook minder riskant zou zyn geweest. In het kader van het negende lustrum van de voetbal- en honkbal- vereniging „Schiedam" speelden op Boshoek Hcrmes-DVS en Fortuna een ere-wedstrijd, die door Fortuna met 2—0 werd gewonnen. Deze ontmoeting bracht duidelijk de rivaliteit naar voren, die er heerst tussen een tweede en een eerste klas voetbalclub. Het Vlaardingse For- „Bloemenweelde Sprookjeslicht" jji het JvUarxapark is hezip een doorslaand succes te worden nonr de SchïedajTise Gemeen schap. De bezoekers blijven in grote getale toestromen en daaruit zou men de conclusie kunnen trekken, dat attracties niet per se kakelbont en luidruch tig behoeven te zijn om vat op het publiek te krijgen. Er zijn on getwijfeld allerlei ele menten, die tot het succes bijdragen: de sfeer van het park op een zomerse avond, de iwaterpartijen, de bloe men en planten, tcaar- ap het licht der schijn- trerpers ritst-, ten slotte de beelden. Het is nimmer de bedoeling geweest fan. het Julianapark een soort Sonsbeek te ma ken, maar de gedachte om in navolging van Sonsbeek beelden, te plaatsen was in elk ge val een zeer goede ge dachte, die waard was te worden verwezen lijkt. Beelden vragen om ruimte, zij komen ■pas goed tot. hun, recht in de open lucht. dit is gebeurd, heeft .^Bloemenweelde in Sprookjes licht" er aanzienlijk aan waarde door gewonnen. Een tiental beelden is op verschil lende grasgazons opgesteld, waar zij 's avonds het licht tot zich trek ken van de schijmverpers. Het effect is vaak by zonder fraai. Dank zij de grote verscheidenheid van de ter be schikking gestelde plastieken ontvan gen de bezoekers sterk wisselende indrukken, waardoor de aandacht geboeid blijft. Huib Noor lander stond een pan zijn laatste werken af, een .zittende jigtttir, dte hij ving in het gebaar van een verwonderd en in bespiegelingen verdiept mens. De Fluitspeler van J. Snoeck wekt even herinneringen aan de gelijknamige Htho van Ben dien; hy is zuiper geboetseerd eit eenvoudig van vormgeving. Merk- ..Figuur" was de inzending van de Rotterdamse beeldhouwer Huib Noorïander voor de beelden-expo- sitie in het Julianapark. toaardig zün twee .Acrobaten' van P. Couzijn-Perlmutter met hun anecdo- tische instag, Een vondst is het in eenvloeien van de armen en benen der partners, waardoor het lijnen spel zich ongestoord kon ontwikke len. De gestyleerde „Kraanvogel" van Th. v. d. Nahmer, een poging tot sa menvatten, vond een passende plaats in ee» der nijvers, Van W. F. v. d. Hoonaard, is er een dynamische plas tiek, de „Vechter", niet zo abstract of er is houvast aanconsequent voorstellingloos is de marmeren sculptuur van P. Stuivenberg. Voor enkele figuren zorgden voorts G. Stau.tharn.er, H. Richters en Ch. Wed- depohl, van wie de laatste het minst traditioneel is. tuna was er op gebrand om Hermes- DVS te kloppen, hetgeen de Vlaar- dingers volledig is gelukt. De Schie dammers, die met acht spelers van het eerste team aantraden (Fortuna was volledig) lieten een overigens futloos partijtje voetbal zien, doch desondanks bleek dat de blauw-wit- ten. technisch heel wat beter ge schoold waren dan hun tegenstan ders, die het van een enorme dosis opportuniteit moesten hebben. Met enthousiasme hebben de Vlaardingers zich in de strijd ge worpen, hetgeen na een kwartier re sulteerde in een doelpunt van links binnen v, d. Berg, die een misver stand in de Schiedamse verdediging afstrafte. Hoewel Hermes enkele opgelegde kansen kreeg, gingen deze door onoordeelkundig schieten, waaraan het effectvolle terrein ook debet was. te niet. Bij een schermut seling voor het Fortuna-doel kreeg de Hermes-rechtsbinnen Simons, toen liij een bal wilde inkoppen, een schop in zijn gezicht, waardoor hij voor enige tijd het veld moest ver laten. Fortuna had toen wat meer begrip voor de aanduiding „ere- wedstrijd'1 kunnen tonen, wanneer een der Fortuna-spelers gedurende de tijd, dat Hermes met tien man moest spelen, was uitgevallen. Na de pauze probeerde Hermes de bakens te verzetten, hetgeen niet lukte, omdat het vooral de Vlaar dingse doelman in uitstekende vorm aantrof. Het doelpunt viel aan de andere zijde. toen. de Vlaardingse linksbuiten v. d. Berg met een fraai schot doelman van Diest verraste. Na afloop waren de spelers in het Corner House te gast bij het Scbie- dam-bestuur. Daar heeft voorzitter J. v. d. Touw de beide teams harte lijk bedankt voor hun medewerking. Tevens reikte hy aan de voorzitter van Excelsior '20 een beker uit, die deze vereniging in een nederlaag serie ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van „Schiedam" had ge wonnen. Veroordeeld tot 1 jaar Rij kswerkinricliting De 45-jarige los-werkman A. L.H. stond gisteren voor de vijfde maal voor de kantonrechter. Vijf maal achtereen was de man door de politie in zyn kraag gegrepen we gens openbare dronkenschap. De ambtenaar van het O.M. was van mening, dat het maar eens uit moet zijn en eiste één dag hechtenis en een jaar Rijkswerkinrichting. De kantonrechter, my Cos. deelde deze mening en veroordeelde H. conform de eis. De recherche heeft de 3ö-jarige chauffeur C. L. M. en de 26-jarige bijrijder A. L. S„ beiden uit Rotter dam, aangehouden. Zij worden ervan verdacht ten nadele van hun firma 600 kg oud ijzer te hebben ver duisterd. Schiedam had dit oofc moeten doen, omdat de kansen om onze stad, betrekkelijk arm aan cultuur waarden, in dit opzicht op hoger ni veau te brengen, nimmer 20 gunstig hebben gestaan het Plantage- schouwburg pi an daargelaten dan sinds het restaureren van de Beurs een aanvang nam. Men heeft naarstig gezocht naar een passende bestemming van dit gebouw, maar niets gevonden. Voor massabijeenkomsten deugt bet niet, omdat het niet over voldoende nood- uitgangen beschikt. Voor het hou den van tentoonstellingen is het be ter geschikt, doch hiermede is het gebouw niet rendabel te maken. Waarom er dan mat een permanente tentoonstelling gevestigd, i.e. een museum, wanneer hiervan dan nog bovendien iets zeer exclusiefs kan worden gemaakt: Schiedam behoort toch een museum te hebben op het gebied van gedistilleerd? Wat de kelders vart het Stedelijk Museum thans bieden, kan mogelijk als een begin worden gezien. Men moet zo'n museum zeker niet beschouwen als een propagandamid del voor het drankgebruik en der halve dient er ook geen plaats te worden ingeruimd voor een bar of proeflokaal. Doch de jenever-indus trie (annex de glasblazerij, de kui perij. enz.) is een zo oude industrie en dus zijn er zoveel toestellen en Een cricket-elftal van de Cran- brook-Grammar-School uit Engeland was dezer dagen te gast bij Her mes DVS- Cranbrook, dat reeds enige wedstrijden in Nederland, o.a. tegen eerx V.R.A.-combinatie en een elftal van H.B.S. achter de rug had, ver scheen met een vrij sterk team. Vooral het batten stond op goed peil. Vrijwel alle jongens hebben de hoofdzaken van deze moeilijke kunst onder de knie en sommigen hunner zouden in. eerste klas cricket beslist geen slecht figuur slaan. De combinatie, die Hermes hier tegenover had gesteld was ontegen zeggelijk te zwak en kreeg dan ook geen kans de wedstryd te redden. De gasten wonnen de toss en gin gen 't eerst naar de wickets. Aan vankelijk had H. v. Meurs wel het respect van de batsmen en bij de stand 456 was Hermes on top. Daarna echter kregen I. F. Harris en P. N. Harris vat op 't bowlen, zodat 't volgende wicket eerst ver na de lunch, op 156 viel. Het totaal van Cranbrook werd tenslotte 253 voor 8 gesloten. Hiervan had I. F. Harris een goede, zij 't niet geheel kansloze 92. Het fielden der Hermes- combinatie was weinig accuraat. Van Meurs had met 6—75 nog behoorlijke cijfers. De Hermes innings bood weinig fraais. Dit hield het openingspaar (F. Horn 17 en J. Schilperoord 14) goed stand maar daarna was het alleen D. Lajarde, die de Engelse aanval weerstond en 20 waardevolle runs scoorde, terwijl ook P. de Jonge zij 't op fortuinlyke wijze, nog 25 runs maakte. Totaal 121. Al met al een aardige wedstrijd, die door de gasten verdiend werd gewonnen. Evenals voorgaande jaren zal de jaarlijkse hardloop-wedstrijd voor de leden van de Schiedamse sportver enigingen gehouden worden in het kader van de Vacantie-week. Op Za terdag 29 Augustus a.s. 2al de athle- tiek-afdeling van S.V.V. deze tradi tionele Plantage-loop organiseren vóór de te houden wielerwedstrijden. De afstand van deze loop bedraagt i 3 km. terwijl aan deze hardloop wedstrijd kan worden deelgenomen door alle leden van de Schiedamse sportverenigingen. De fraaie wissel- beker. voor de vereniging met de drie best geklasseerde lopers is vorig jaar gewonnen door de korfbalvereniging ..Succes", die ongetwijfeld zal trach ten ook dit jaar hierop weer beslag te leggen. Inschrijvingen voor deelname kan geschieden by het wedstrijd-secreta riaat der athletiek-afdeling van S.V.V.. de heer L. Verhoef, Nieuwe Maasstraat 36 a, Schiedam. werktuigen, die waard zijn bewaard te blyven. dat hiermee een bijzon der interessant museum zou zijn m te richten, dat regelmatig veel be zoek zou trekken. Indien men er en hiertoe lijkt ons alle aanleiding te bestaan bovendien hg( Zakken- dragershuisje bij zou betrekken, dan zou daarmee een geheel gescha pen zijn. dat 'Schiedam terstond in het middelpunt der toeristische, be langstelling zou plaatsen. Tot de vestiging van een dergelijk museum te Schiedam bestaat thans te meer aanleiding, nu het aantal vreemdelingen, dat Nederland be zoekt. ieder Jaar opnieuw met grote sprongen naar boven gaat. Er zit hierin o.i. dan ook tevens een ele ment van exportbevordering van de bovenste plank. Diorama's, die de verschillende bedryfsphasen in beeld brengen, de apparatuur, borrelglazen door alle eeuwen heen. fles- en kruikmodellen van allerlei aard, een etikettenver- zameling, die zeer bijzonder kan zijn, de monsterflesjes en vele an dere zaken, zouden dit museum ze ker tot één van de drukst bezochte van ons land kunnen maken. Wie bindt de kat de bel aan, zo dat een plan m deze richting op korte termijn serieus in studie wordt genomen?" Tot zover de. voor ons uiter aard onbekende, schrijver, die met dit artikel de spyker precies op zyn kop heeft geslagen. Deze sug- Wegens het in gevaar brengen van de veiligheid van het verkeer stond gistermorgen voor de kanton rechter de 45-jarige directeur van het Centraal Bureau tot afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen. H. M. W, W. tut Schiedam terecht. Verdachte zou geen gevolg hebben gegeven, aan het bevel óm te stoppen, dat een agent van politie had gegeven, toen verdachte in een auto de spoorwegovergang op de Overschie- seweg naderde, juist op het moment, toen de spoorbomen werden geslo ten, W. ontkende ter zitting, dat hij een dergelijk stop-bevel had gezien, doch de agent, die als getuige was opgeroepen, volhardde in zijn be wering, de automobilist gesommeerd te hebben om te stoppen. De amb tenaar van het O.M, eiste f 75.— boete of 30 dagen hechtenis. De kantonrechter maakte er f 40.a£ 16 dagen van. Verdachte is van. dit vonnis in appèl gegaan. gestie verdient een zeer grondige bestudering. Niet alleen van de zijde van de distillateurs (die er vanzelfsprekend wel voor te vinden zullen zijn), maar vooral en in de allereerste plaats door de stedelijke overheid. Het is te hopen. nee. we vertrouwen er op, dat onze vroede vaderen voldoende diligent zullen, zyn, om Schiedam een belangr.k en uniek museum rijker te maken. In. spanning wachten we af. HEUN altijd lo da laatste helft van-de 18» eeuw (de nadagen van de zeilschepen) vond Jaarlijks de spannende thee race piaafs, waarbij 't er om ging, welke van de snelvarende clippers t eerst de Theems *ou opvaren. In de „thea-raee" in onze tijd met het doel de lekkerste en geurigste thee te leveren tegen de laagste prijs, Is Albert Heijn steevast nummer éér*J Neem eens een proef. Goudmerk p.^at Zilvermerk p. Bfauwmerk p.^12 Groenmerk Roodmerk Geefmerk p. p»t 68 p, p»k 80 SxfiSh_ë2^. De fijnste UNOX-vleeswaren Ontbijtspek Fijne Snijworst Rookvlees 200 grom 100 gram 100 gram 59, 43 49 13 f/m Aug üexe; week yan T M EE Ik pak A.H.-T B0FFIE KOFFIE - de koffie die iedereen zo fefrfce# vindt, alleen verkrijgbaar bij Albert Heijn. Corsetlndustrie WIDILJA Lange Haven 129, Schiedam vraagt en Kramers De Groot, Dam 2 Tel. 67617. Speciaal aanbe volen; Kroningsthee - Hotel- koffie. Geen kortingen, geen eadeaux, maar kwaliteit. WoningTuU. Aangeb. vrije 3 kamer woning in Westen, Schiedam. Gevr. woonruimte 2 kamers, keuken, wc. Br. ond. no. 913, bur. v. d. blad. Te koop kinderwagen z.g.a.n. motor DKW 125 cc B-j. 1852, heeft 8000 km gelopen, o£ ruilen voor zwaarder. Na 7 uur. C. v. Wyk, Celsiusstraat 38a, Schiedam. Vacantie-rolfilms? Een goed adres voor ontwikkelen en afdrukken is Drogisterij- en Fotohandel J. G. Wiüebrand, Rottexd.dijk 405. Ie klas vak werk. Vóór 10 uur brengen, 5 uur klaar. Permanent Wave, compleet 5.75. Ook speciaal alle kleuren haarverven. Kap salon „Alida". Grote Visse rijstraat 8 F (hoge stoep), Tel, 33762, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1