a«;enda Volkspark definitief i*ecreatie-gebied De Bilt registreert aardbevingen Kleuters kunnen poedelen in Sportfondsenbad Wiener Sangerknaben in Grote Kerk Britse toeristen reizen via Nederland Wie is er iets verloren KERKDIENSTEN DE A VONTUREN .VAN KAPITEIN ROB Verhuur volkstuinen „jDe mijnen vein koning Salomo' ..Stad der 1000 gevaren SVV-athleten in Engeland Gelegenheid tot: Bezichtiging helicopters In vensterloos gebouw draait een trommel met beroet papier Damclub Schiedam GEVOLG VAN FRANSE STAKING KERKNIEUWS Hachelijk avontuur op NV. Waterweg I 2 Zaterdag 15 Augustus 1953 Bijna leder kind vindt het prettig om met wat kroegjes in een teiltje water te spelen. Ze knoeien en plassen in het water, dat het een lievelusfc Is. Maar mama, die moet znrffen, dat de lieve kleine een schoon blousje Of een helder jurkje aan heeft om netjes voor de dag te kunnen komen, vindt het helemaal geen lolletje, wanneer dr, kleuters met water spelen en een rommel maken van jewelste. Daarom wordt al dra het „speelgoed" afgenomen en krjjgen de kinderen een blokkendoos of Iets dergelijk* voorgezet. Maar van 1 September af is dat niet meer nodig. Dan kunnen de moeders hun kieuters mèt en zélfs in het water laten spelen. Want dan wordt er een speelaaJ kleuteruur aan het rooster van het Sportfondsenbad toegevoegd. De heer F. A. Putto, die behalve directeur van het Schledamse sport fondsenbad, ook de leiding heeft van hei bad m Delft en dat aan de van Maaneostraat in Rotterdam, hpeft in eerstgenoemde stad de no- dig? ervaring opgedaan met het kjputerzwemmen. Zwemmen kan men het eigenlijk met noemen, want het ia geenszins de bedoeling de kleuters (tussen S en S jaar") zwenionderricht te geven. Men wil de kleintjes vertrouwd maken met water. Ook weer niet zo. dat ze domweg de een of andere haven in lopen. maar toch. dat ze geen angst voor water hebben. Nu niet en °P latere leeftijd niet. Nu zult misschien vreemd op kijken bij het woordje ..angst". Da! is bij zeer jpugdig© kinderen toch vrijwel niet aanwezig. T°ch is dat zo. De kinderen, die thuis de meeste praats hebben wanneer het poedel, teiltje wordt afgenomen, huilen tra nen met tuiten, wanneer zij echt het water m kunnen De ervaring heeft geleerd, dat op dat punt de jongens lastiger zijn dan de meisjes. Maar na een huilpartytje verdwijnt het bang-zijn- Trouwens het m» Medische Zondagsdienst In spoedgevallen wordt van Za terdagmiddag 1 uur lot Zondag nacht 12 uur medische hulp ver leend door de volgende artsen: J. A, H. v d. Berg. L. Nieuwstraat 175, tel. 6S881; de Maeyer, Burg. Knap- pertlaan 30, tel. 8R163 en H, J. Gr» mei. Singel 76. tel, 68250. Geopend is apotheek van Westendorp, Sin gel 83, die gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. Te bevragen by het hoofdbureau van politie tussen 9—12 30 uur en 2—6 uur); Witte dameshandschoen, babymuts, gestreepte jongensblouse, blauw werk- jgsje, bsjouicriedoosie mh .hortoss, bruine kmdeipoitemonnaie. Groen auto kussen. paar zwarte kinderschoentjes, linker ktnderschoenije. zonnebril, rozen krans in dopje, huissleutel en een etui met sleutels Te bevragen bij de vinders: Bruin colhertiasje J Leentvaar. Been. vlietsestraat .75 <2, zwembroek en hand- doen. N Rijn, Nw Maasstraat 91: don kerblauw kmdervest. A de Buijter. Swammerdamsmgel blauw jasje met ribfluwelen capuchon, R. Wuister, Lou- ronstraat Ifi; rose bustehouder (jiieuwl, mevr. Jap ton berg. Marconistraat 195 b, regenmantel, J Koene. Fieter de Hoö?h- straatH» b, wmdiack. IVrcums. Raam 28 b: marmemuts fno 158061, J- Bakker. Van Ostadelaan 36 a. blauw longen si as ie, C. tv? roorha-»^ W Fi a-iitoi^nrl>:«»sirn»t *9; geruit kindcrinfje. O Kloos. Boei ha ave- laan 36. kinderschoudertas, N prins. Brugman-straat 25 a; double oorhanger, Th Schoite. Sehie ea: arm band ie. J. Frijn Hui/e St Liduma, Liduwaslraat; wit kmdei laarsje. T.. J Varcwijck. Viaardingerduk 255 a; 1 paar kmder- laames. Drogistern de Union, Franse laan 158 te Rotteidam* zonnebril. W. v. d Linden, J W Luukenstraat 18 H te Rotterdam; bril. J Kruithor. Broeisveld 55: wit hondie. mrvi. Web er. Over- sohiesestraat "2. Lipssleulel. J Stokhof, Broei sveld 26, bril. Schippers. Haven- dyk 156 b. Hfrv. Get»., Grote Kerk- in uui ds Blauw en 5 uur dj d v. d velden; Nieuwe Kerk. 16 uur ds A Leeuwen en 5 uur ds Hills. Wester kerk 9 en 1830 uur dr I» J, Cazemtev, Vredeswerk 9 en 10 45 ds Buis. Ned Prot. Bond, kerkcebouw Este- vesl10 30 ds M C Baart Evang. Luth. Gemkerk L Nieuw- straat- 10 uur cs L J. F Hetrmann Oud Kath. Kerk. kerk Dam: 10 uur Hoogmis Ncd. Hrrv. (Gerpf.> Evanc., gebouw Tlioll. 15 en 4 uur ds v. d Knov Cljr, Gerer, fin»., Kelk Waiancle. 10 uur en 5 uur ds A Ziviop Grr. Kerk, Oosieikeik" 19 uur de hr C Klapwijk. ,6 tmr ds W Krijger; Plan. ta ge kerk lo uur ds W K rug ei 5 uur ds ,T Snoey. Ketbel: fi 46 uur en 2.S0 uur ds W Krijger Oud-Geref. Gpnirenie. Geref Jeugd huis. Lange Haven; 10 en 5 uur ds F. Lu li tl es. Leer des Heils, lp uur Heihginps^a- rnenkomst, loótl uur OpenJuchlpredikmg aan de Gerrit Verboon straat. 19 30 uur Verlossmgssa men komst Evane. Gem.. Kerkraal Broersvest 53: 10 en 7 uur pred J. Se ga at. Geref. Kerk (art 31). kerk Westvest 80- B 30 en 4 uur C Vonk Chr. Gpt. Gem., VolksGebnuw Tuin» laan 3D; 10 en 4 uur M J Middelkoop Eangelisatip, geb Bi oer s vest achter de Molen- 10 uur ere-dienst. 4 30 uur Dtenst des Woords. Kerk van Jezus Chri«tns van de Hei ligen der Laatste Dage», Lang» Haven 59' 5 uur Gnd.<;rJiensto«>f«>nine Gem. Gods, „Pinkstergemeente"., geb. Astpria, Ketbelsiraat 45; 10 uur de heer L. Danial, Den Haag. Kruisleger, geb Tutnla^n So- 10 30 uur Wijdingtdicnst 8 uur Samenkomst o.l v. aJjudant T. Suzers. De eerste keer huilen ze. Maar een volgend maal vinden, de, kleu ters het heerlik in een rubber- bandje onder het toeziend oog van oom-zwemvieester te kunnen spelevaren structie-personee! (dames en heren) gaat met de kleintjes mee het wa ter in en indien de ouriei-s dat wen sen, kunnen ook zjj te water gaan. Op een papdagogische manier wor den de kinderen bezig behouden. Ze kunnen drijven op rubberbandjes. Er worden spelletjes gedaan en mocht een kleuter blijk geven, dat hij of zij de slag van het zwemmen si aardig te pakken heeft, dan wordt deze ook verder ontwikkeld. Het diploma kan echter niet eerder dan op zesjarige leeftijd worden uitgereikt Al dit spelevaren ge schiedt uiteraard in het ondiepe bassin, dat voor die gelegenheid nog een beetje ondieper wordt gemaakt, door een hoeveelheid water uit het bad te laten lopen. Daarna moet het wel weer opgepompt worden, wan neer in de avonduren hel Sport fondsenbad zijn sociale diensten aan zwemverenigingen bewust, hetgeen nogal wat moeilijkheden vereist, maar dat zijn interne aangelegen heden .die de heer Putto met de betreffende instanties moet bespre ken en die op hun beurt het zou ons wel heel erg tegenvallen wan neer du niet zo zou zijn wel een toeschietelijke houding zullen aan nemen. Intussen gaat Schiedam weer een stap vooruit een stad met mogelijk heden te worden. Van Dinsdag 1 September kan men nu elke Dins dagmiddag van twee tot drie uur met de kleuters in het sportfond senbad terecht (waarmee tevens wordt voorzien in een grote vraag), waarmee tevens het doel van de zwem bond: „Iedere Nederlander moet kunnen zwemmen", wordt na gestreefd. Wat men moet wetens Apothekers-nachtdienst: v. Westendorp. Singel 83. Bellen by ongeval: G.G. en GJD, Tuinlaan 89. Telefoon 69290. Vacantlefeest- evenementen: 129 Augustus, Stedelijk Mu seum, da. (ook Zo.) 25 en 7—10 uur: Tentoonstelling „Neger kunst". 1—-29 Augustus, da. (ook Zo.), 7.30—12 uur n.m.: „Bloemen pracht in sprookjeslicht" m Julianapark. Bioscopen: Passage, Za. en Zo. 2. 4.15, 7 en 9 15 uur: „De mijnen van koning Salomo", Mono po Ie. Za. en Zo. 3, 5, 7 en 9 uur: „Stad der 1000 gevaren"- Huurders van volke- of familie- tuinen, die voor het jaar 1954 voor huurverlenging in aanmerking wen sen te komen, moeten, een schrifte lijk verzoek hiertoe vóór 1 Septem ber a.s. bij de portier van Gemeen tewerken, Korte Haven no. 33, in dienen, Een daartoe bestemd for mulier is gratis bij genoerride por tier verkrijgbaar. Rekening dient er mede te wor den gehouden, dat de pacht van de tuinen in het Sterrebos en de Nieuwlandse Polder in de loop van het volgend jaar zal kunnen worden opgezegd, Verder wordt, er de aandacht op gevestJgd, dat de mogelijkheid open staat een volkstuin m het nieuwe complex bij de Vyfslui2en te huren. De tuinen, begrepen in het com plex genummerd 1 t/m 69 en 281 i./m 381 zullen in het vervolg uit sluitend rechtstreeks van gemeente wege worden verhuurd. Voor zover tuinen in dit complex rechtstreeks van de volksverenigingen werden ge huurd, dienen verzoeken om ver lenging van de huur derhalve tot Burgemeester en Wethouders en niet tot de volkstuindersverenigin- gen gericht te zijn. Inlichtingen hieromtrent verstrekt de afd. Plantsoenen van de dienst van Gemeentewerken, Kwekerij, Nassaulaan, alhier. 2278. Rosemarie zwemt naar Rob toe. Ze weet de balk van hem af te wen telen en hem te bevrij den. Hij moet snel naar boven worden gebracht, want hij kan geen lucht meer krijgen en ook haar zuurstofvoorraad raakt uitgeput Voor zy Rob be vrijdt, heeft zij gezien, dat de haai. door de pijn die de harpoen en de dolk veroorzaken, tot ra zernij gebracht, de inkt vis aanvalt, die met zijn tentakels om de balken van de steiger van „De Vrijheid" ligt verstren geld Rosemarie zwemt met haar arm om da ver sufte Rob-heen naar een andere plek, ver van de plaats, waar de twee 1 uren te duren en Rob begint het bewustzijn al te 1 zo snel te zwemmen als zii wil. Zal 3 zeemonsters elkaar nu op leven en dood beginnen verhezen. Rosemarie zwemt uit alle macht, maar f voordat de haai ontdekt," dat zijn i te bevechten. De reis naar de oppervlakte lijkt 'het niet meegevende lichaam van Rob belet haar' hem dreigt te ontsnappen? Gezien de ontwikkeling, die de vestiging van de scheeps werf van de firma De Jong aan de Wilhelminakade met zich brengt, acht men het mogelijk, dat het Volkspark, dat eerst tot een grondstrook van 50 meter ten Zuiden van de Prins Bern- hardlaan zou worden opgeofferd, toch kan blijven voortbestaan als recreatie-gebied. Het nieuwe beloop van de Westfranke- landsedijk is gedacht op een afstand van circa 200 meter van de huizen van de Prins Bernhardlaan. Dit gebied wordt nu tot definitief wandelpark bestemd en ten behoeve daarvan zullen enkele veranderingen in het stelsel van de wandeüanen moeten plaats vinden. In verhand met de herziening van dit groengebied heeft de dienst van Gemeentewerken een plan ontwor pen, waarvoor allereerst het mid denpark-gedeelte voor uitvoering in aanmerking komt. Daarna komt het Oostelijk deel, waar- nu de bijterrei- nen van SVV liggen, aan de beurt, alsmede het Westelijke deel, waar Kan men de Wiener Sangerkna ben. wanneer zu zich op het gebied van. de romantische muziek bewe gen. een zekere gemanierdheid in de voordracht en een wat al te na drukkelijk demonstreren van hun inderdaad prachtige vocale kwalU teiten met ontzeggen: zodra z'j zich laten horen m kcrkelnke com posities vallen de min oï meer ar tistieke en virtuoze overdrevenhe den weg en krijgt men een pure en nobele koorklank te horen. Een koorklank, die bu voortduring uit munt door sonoriteit, uiterst zorg vuldig afgewogen dynamiek en ge dragen wordt door een voornaam stijlbegrip. Het concert dat de beroemde kna pen onder leiding van hun dirigent hobert Künbacher Vrijdagavond m de geheel bezette* Grote Kerk ga ven heeft dan ook weer zeer grote bewondering afgedwongen en zeer veel artistieke voldoening geschon ken, omdat het zich. dank zij al deze unieke eigenschappen bij voortduring een zeer hoog peil be reikte. Het zeer uitgebreide programma bevatte een aantal prae-klassieke werkjes o.a. van Scarlatti, ds Pa- lestrina en Gallus en verder o-a- het Laudate Dominum en het Hal- Geheel in stijl met de tentoon stelling „Negerkunsl" draait deze week ui het Passage-theater „De milnen van Koning Salomo", een technicolor, die volledig in donker Afrika is opgenomen. Het is ds verfilming van het bekende boek van H Rider Haggard. Een jonge vrouw, wier echtgeno te naar de oerwouden van het don kere werelddeel is getrokken om er te zoeken naar de legendarische mijnen van de even legendai'ische koning Salomo en van wie de laat- ste tijd geen berichten 7.11 n binnen gekomen. wordt ongerust en neemt het koene besluit haar man achter na te reizen Met haar broer komt zij m een klein dorp lererht om ennlact op te nemen met de beste gids. die haar naar de onbekende oorden 70U moeten voeren Maar rijp gids voelt weinig vnnr een nieuwe tocht, te meer nmdat hu lui de vorige, zijn beste helper heeft verloven Geld ïs echter marht en daar voor bezwykt ook de arme gids. De tocht begint niPt zeer gemeng de gevoelens tussen gids en ou- drachtgeGfsfer Maar naar mate de se var en grot ei* worden en men meer op elkaar wordt aangewezen, ontstaat er een gevoel van lotsver bondenheid. dat "ten slotte uitgroeit tot liefde. Deborah Kerr is de ionge echt genote en Stewart Granger de gids. die nadat de mynen ?nn gevonden en daarbij tevens is vastgesteld, dat D*bir»h'* er^lgennpf 7yn onderzoekingstocht niet heeft over leefd, het leven van een opgewek ter kant heemt te beknken en dit in bet vervolg in Deborah's gezel- srbap wil doorbrengen. Een merkwaardige negerstam loont zi)n dansen in de h'ru -De mijnen van koning Salomo". Behalve filmtechnisch heeft deze boeiende en voortreffelijke film ook aardrijkskundige waarde, omdat de prachtige natuur-opnamen een bij zonder goed beeld geven van bet leven en werk van de bevolking van donker Afrika. De Stad der 1000 gevaren" is de atoumstad, waar voor zover dat uiogeliik een jonge professor mpt vrouw en kind rustig wonen Tol dat mama het absoluut nodig vind!, dat haar zoontje een andere opvoeding krijgt, dan die in de met prikkeldraad afgezette atoom- stad Maar voor het zover komt. wordt het jongetje tijdens een feestje ontvoerd Er is heel wat dei ning over en tvn slotte komt de professor te weten, dat men hein zijn kind terug wil geven m ruil voor formules van de H-bom Men heeft dus met a toom-spionnen te maken. Na een geraffineerde opge zette va] worden de ontvoerders en de plaats, waar het jongetie gevangen wordt gehouden, ontdekt en dan is het een koud kunstje voor de Amerikaanse geheime poli tie d" raak m het rein- tr brenger: Het zijn Gene Barry. Lvdla Clar ke. Mich ale Moore en de knappe Nancy GalPs, die het drama in Monopole op het witte doek laten zien. leluja Y»n Mozart, waarin men ean. zangertje hoorde, die met bewon derenswaardig mooi timbre en °p- vallende muzikaliteit zich van zijn solistische taak kweet. Uitermate boeiend kwamen al deze muzieken tot him reent. Zelfs de ingewikkeld ste en zich snel bewegende poly- phonie zoals bijvoorbeeld ,.Zion hort die Wachter Singen" van Bux- tehude was tot in het kleinste de tail te volgen en werd bovendien een prachtig staal van perfectie en schone zangkunst. De organist Jac Becker wisselde de avond af met werken van Pa- ehelbel, Buxtehude, Bach en Re- ger- Voor de wijze waarop hu dit deed een woord van lof want zijn spel klonk/ over het geheel geno men technisch verzorgd en getuig de tevens van een gced ontwikkel de muzikaliteit. de speelruimte op de zandvlakte nader zal worden herzien. In het nieuwe plan is er naar ge streefd om m plaats vaneen be schutte wjndellaan, die moet ko men te vervallen, een nieuwe, eveneens beschutte laan te cxeeeren. Bovendien zullen enkele wandelpa den moeten worden omgelegd, waarbij het wenselijk voorkomt-, dat het tot nu toe voor wielrijders opengestelde pad van de Penning laan naar de Adm. de Ruyterstraat, wordt gesloten. De totale lengte van het wandelpadensysteem. dat nu 2520 meter bedraagt, zal na de verandering 2450 meter zyn. waar door het verlies tot een minimum is beperkt. Om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan recreatie zijn enkele nieuwe speelweiden en speelveldjes geprojecteerd, bene vens een speeltuin, speciaal bedoeld voor kleuterschoolklassen, die bij gunstig weer veelvuldig in het Volkspark vertoeven. Het ligt m de bedoeling met de verwezenlijking van deze plannen zo spoedig mogelijk te beginnen. GEMEENTE S SCHIEDAM (OFFICIEEL NiËÜWSi Gedeeltelijke Intrekking van het uitbreidingsplan in onderdelen „Oud-Mathenesse III" Het Hoofd van het Gemeentebe stuur van Schiedam maakt ter vol doening aan het bepaalde m art. 37 van de Woningwet bekend, dat inge volge genoemd wetsartikel 15 Augus-. tus a s. voor de tijd van vier weken ter Gemeente-secretarie (Afd. Alge mene Zaken Stadhuis) voor een ieder ter inzage zal worden neder- gelegd het ontwerp van een plan tot gedeeltelijke intrekking van het uit breidingsplan m onderdelen „Oud- Mathenesse III". vastgesteld bij be sluit van de Raad der Gemeente Rotterdam van 9 Maart 1950, goed gekeurd door Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland bij hun besluit van 12 April 1951. voorzover dit plan binnen de grenzen der Ge meente Schiedam rechtskracht heeft. Schiedam. 11 Aug. 1953. Het Hoofd van Gem. bestuur vn., H. SABEL, wnd. Derde wijziging Bebouwingsvoor- achriften voor de Bebouwde Kom van Schiedam (Rotterdamsedijk, hoek Hogenbanweg) Het Hoofd van het Gemeentebe stuur maakt ingevolge artikel 43, juncto artikel 37, der Woningwet be kend, dat 15 Augustus a.s. voor de tyd van vier weken ter gemeente secretarie (Afd. Algemene Zaken Woensdag hebben de S.V.V.-athle- ten in Engeland een bezoek gebracht aan Epsom en bezichtigden o.a. de beroemde paardenrenbaan. De trial-meet Hercules A.C.Ban- stead-HarricrsS.V.V. werd een prachtige overwinning voor da S.V.V.-ets. De wedstrijden werden gehouden op een schitterend mooi gelegen cric- ketveld. Er was zeer veel publiek en de S.V.V.-ploeg werd voorgesteld aan enige officiële personen, waarbij de voorzitter van S.V.V.-athletiek- afdeling, He heer C. de Vries, een rood-groen vaantje overhandigde aan de president van Banstead-Harriers. Rien van Kampen won de 1 mile met ruime voorsprong in 4 min. 15 sec., terwijl Hans Hogenraad 2e werd in 4 mm. 40 sec. De 880 yards werd eveneens een c„ril.a.-1.lö .-«fj dubbele overwinning. Bertus Groen NS "Ji" s,5 *2? T. 10 ..„v. i2,inir otadnuis) vooi een ieder ter inzage 2e in V mm 6 9 sec 2al nedereelMd bet nnf.we™ Op de 440 yards werden W Bavel en W. Verschoor le en 2e in resp 53.2 en 53.3 sec. De Relay 4x1 ronde werd even- een f tl Schipdarr.se overwinning, waarbij vooral van Kampen een uit stekende race liep, In het halfduister werd daarna de 2 miles gelopen. In de eindsprint van deze racp werden de Schiedammers geklopt, ondanks hun moedige lopen. Veldhoven werd 3e in 10 min. 9 8, A, de Koning 4e; J. Don 5e en Krab', in dam 6e. Er werden ook nog enige iumor- nummers verwerkt, waarbij A Duym en ,T. van Dijk goede tijden noteerden op de 100 yards. n.I. 10.7 en 10.8 sec Totaal-uitslag: 1. S V.V. 25 punten: Hercules A.C. 18 punten: 3, Ban stead-Harriers 14 punten, N? afloop der wedstrijd was er een gezellig samenzijn in het Victoria Hotel, waarbu de S.V.V -ers zich kos telijk vermaakten. zai worden nedergelegd het ontwerp van een Derde Verordening tot wij ziging van de Verordening tot rege ling van de aard van de bebouwing en het gebruik van gronden m de bebouwde Kom) (Gemeenteblad 1945 no 1 en 1949 no. 331 Rotterdamse- dijk. hoek Hogenbanweg). Schiedam. 11 Aug. 1953 Het Hoofd van Gem. bestuur vn.. H. SABEL, wnd. Mr dr irM. M. van Praag, di recteur tien de Gemeen.telüke Woningdienst, en Bouw- en Wo ning toezicht, hees gistermorgen de ■ulög op een tian de zestig uio- ningen, die in de dr Zamenhoff- straat onder de kap kwamen. Er xvordt naar gestreefd, dat 20 hui zen in November kunnen worden betrokken. Het landen en opstijgen van de helicopters op het terrein aan de Katshoek vindt bij het publiek levendige belangstelling en vejen zouden de toestellen gaarne eens van nabij willen zien. Er is dan ook een regeling gemaaakt om aan deze wens tegemoet te komen. Iedere middag staat een toestel geruime tijd geparkeerd op het platform. Dan zal er van half twee tot half drie voor het pubhek gelegenheid zijn het terrein te betreden en de helicopter te be zichtigen, waarbij ook enige uitleg zal worden gegeven. Hiervoor zal een entree worden geheven van 0.25 voor volwassenen en 0,10 voor kinderen beneden 15 jaar. Deze regeling gaat Maandag 17 Augustus in. Op het vcihnsterretn san de Eoe- zembochl Is tislermicSdas de achtiarice Joop Quartel uit de Hommelstraat va» een paardenwagen gevallen met het hoofd op de straat Ho liep een hersen schudding np en is naar het Bergweg, ziekenhuis vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT. Aardbevingen worden In ons land opgetekend door het K.N.M.I., in De Bilt. De registrerende Jnstqjjmenten. zijn de seismografen. Het resultaat (de optekening) heet seismogram. Men kan zich zo'n seismo gram het best voorstellen als een verstoorde notenbalk; iemand is bij hei tekenen van een ptel evenwijdige lijnen voor het noteren van muziek schrift ineens gehinderd, doordat, er tegen zijn schrijf tuf el werd gestoteS- ï>e pen schiet uit en' er ontstaat een lelijke kras. In de Velsmografie bete kent zo'n kras: onrust in de aardkorst. En als de onrust van hevige aard le: dood en verwoesting. Het seismogL-afische paviljoen ligt even rechts van de oprijlaan, die van de Straatweg naar het hoofdgebouw van het KNMI loopt Het is een vensterloos gebouwtje, omgeven door pen aarden wal en de korte corridor die van de in gang naar het binnenste vertrek leidt, telt diverse deuren vlak ach ter elkaar. Al deze maatregelen dienen tot het constant houden van de temperatuur in het inwendige, waar de gevoelige instrumenten staan. Op dagen als die van de afgelopen week is het er heerlijk koel. In die koelheid werken de sei- mografen. Het registrerende deel er van is een dunne naald, rustend op een met beroet papier bespan nen en langzaam om zijn lengte-as wentelende trommel. De werking van de seimoeraaf berust op het principe van de slinger. Aan het emd van de slinger be vindt zich de naald, die de tril lingen van de bodem overbrengt op de langzaam roterende trommel. (Let wel: de bodem ip hier niet de begane grond, maar de dilu viale onderlaag, waarop een an derhalve meter dik blok betonrust Daarop is de seismograaf gemon teerd. Lopen stoort dus niet: de naald registreert geen trillingen van de begane grondj. De richting waarin men de haard van een aardbeving moet zoeken leert men kennen, doordat van elke schok tw-ee „.eongonenten" De uitslagen van de bordenwed- strurien van de damclub Schiedam luiden' W. Hem elmanM Cote 20. J. de WildeJ. v. Walsum 20. A. v. OtterlooD. Mast 11- D Mast.T, West er veld 1 1 W Heuvelman—A v Otterloo 11 D. MastChr Ha berm ehl 02 Chr HabermehlC. Sleemvenhoek 2. UTRECHT, Een speciale trein vervoert vandaag verscheidene honder den Britse vacantiegangers van Hoek van Holland naar Bazel via Duits land. Tengevolge van de Franse stakingen kunnen deze vaeantiegangera voor de reis naar Zwitserland geen gehruik maken van de normale route via Dover—Calais. Vrijdagavond is te Hoek van Holland een extra trein uit Geneve via Bazel aangekomen met ruim 200 personen. De Mij. „Zee land" overweegt voor vandaag extra vervoersmaatregelen. Uit Venlimiglia is telegrafisch i ter buiten de grote centra in Frank- benrht ontvangen dat de zg. „Zon- j rijk zijn gestrand, is nog niet be- pxpress", waarmede ongpvoer 400 kend. Radio-concert o.l.v. C.or van Gent Zondagmiddag geeft de harmonis- veremsing van qp „Koninklijke Verenigde Taputfibneken" te Moor drecht, dirigent onze stadgenoot d® heer Cor, van Gent. een concert te Hilversum, waarvan het eerste ge deelte van 3 30 uur tot 2 00 uur door de AVRO wordt uitgezonden Bnnrerlijke Stand Geboren. Felronella T. d v A Versteeg en C. Degeling Jan B z. G. Ketelaar en D Hibels. Bob. z. G C. Eijsbergen en K. J. Post. Overleden: P J. v. Diest 51 j. J. H. v. d. Linden 84 j. Nederlandse toeristen reeds Woens dagmorgen uit de Rivièra m Am sterdam hadden moeten aankomen. Vrijdagmiddag omstreeks 12 uur naar Amsterdam is vertrokken Ge reden zal worden over Milaan- Bazel-Keulen. De trein rydt volgens i een nog niet bekende dienstrege ling. doch zal WBarschijnli|k Zater dagavond over Kaldenkxrchen-Ven- lo ons land bereiken. Hei aantal Nederlandse toeristen, dat als gevolg van de stakingen m Frankrijk in moeilijkheden is ge raakt. is. voor zover thans bekend, gering. De Nederlandse Reisverpniging had bet plan opgevat een colonne autobussen naar Parijs te zenden en deze ter beschikking van de Nederlandse ambassade le stellen Toen het ministerie van Buiten landse Za1-.- contact zocht met de ambassade Parijs cm over dit plan te sn -ken achtte men dit in Parus noc n:et nodig. Men wees er daarbn op dat nog maar weinig Nederlander.? om hulp hadden ge vraagd. Hoeveel Nederlanders ech- be KLM heeft vrijwel alle twee- motorige lijn vliegtuigen op het trajecf Amsterdam-Parijs v.v. ver vangen door viermotorige toestel len die meer passagiers kunnen vervoeren. Voor zover nodig en mogelijk zullen extva-toestellen worden insezst. De KLM heeft in Parys een eigen organisatie, die het mogelijk maakt dat haar ap paraat niettegenstaande de staking vrijwel normaal functionneert. Ned, Herv, KerW Aangenomen naar Anjum OoezH. C van Itterzon. vicaris te Warnsvetd; naar Stavenisse (toez.) H. Bouter, eand te Groot-Ammers. Bedankt voor Boskoop (toez.i (vac. G. C. Tromp) A. Makken se te Tirrsho- ven Voor de bennemingen tot vicars te Hellendoom en te Lemele (O.) ,T J. Poort cand, te '«-Cravenhage Benoemd tot catecheet te Dirksland C. J. Kesti-g. catecheet te Middeihartn?. worden opgetekend. De loodrecht op elkaar slaande instrumenten re gistreren afzonderlijk de Noord- Zuid. en Oost-West-component. De afstand wordt verraden door de twee soorten trillingen, die bij een aardbeving optreden: long itudinale pn transversale De eerst® zijn de snelste: gemiddeld ruim ze ven km per sec.; de tweede soort legt per seconde gemiddeld ruim vier kilometer af. Dank zy dit ver- schil ui hun eigenschappen kan men nu ook de afstand van een beving berekenen. Het beginsel van die berekening is gelijk aan dat van de 'agere-school-som, waarin sprake is van een fietser en een wandelaar die zich van A naar B begeven. Hun snelheden zijn ge geven. hun ti(den van aankomst eveneens. Hoever ligt dus A van B? In dit geval is A het epicen trum van de aardbeving. B het seismografisch paviljoen aan de Straatweg in De Bilt. Men ziet: niets is simpeler. De 16-jarige Jan Boelee uit de Aegidiusstraat, en de 14-jarige Tonko Tomeij van de Essenburg- singel, wilden gisteravond zwem mende de Nieuwe Waterweg m Hoek van Holland oversteken» Toen ze halverwege gekomen wa ren raakten ze door de sterke stroom oververmoeid. De op stroom liggende sleepooot Schelde pikte de drenkelingen op. Het personeel van de reddingsboot Pres. Jan Leb is daarna gewaarschuwd en dat heeft de knapen opgehaald en aan de politie overgegeven. Op het politie bureau hebben ze een flinke schrob bering gekregen. Hun ouders haal den hen af. Parlementaire commissie in Hollandia aangekomen HOLLANDIA- De parlemen taire commissie, die Zondagavond, per vliegtuig uit Nederland is ver trokken, is Vrijdagmorgen op het vliegveld van Hollandia aangeko men, waar zij o.m. werd begroet door de gouverneur van Nieuw- Guinea, de heer J. van Baal. De commissie zal tot Dinsdag in Hollan dia blijven, waarna zij doorreist naar Biak. Na een reis door het gebied keert de commissie op 1 September in Hollandia terug, waar zy nog drie dagen zal vertoeven, alvorens naar Nederland terug te keren. Hongaar, die ontsnapte uit Rotterdams hotel, vroeg asyl in W.-Duitsland FRANKFORT. Amerikaanse autoriteiten hebben vandaag bekend gemaakt, dat de Hongaarse turner Attilla Farkag vorige maand asyl heeft aangevraagd in West Duits land, na deelgenomen te hebben aan de „Gymnaestrada" jn Rotterdam. Hoewel goed bewaakt door Hon gaarse politieke commissarissen wist Farkas door het venster van zijn hotelkamer in Rotterdam te ontsnappen en een trein te nemen tot Pan de Duitse grens Daarna kwam hij de Amerikaanse 'sector van West-Duitsland binnen mf vermijding van douane.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1