C D Hermes tippelde vrolijk in val, die Van Weelde had opgezet a<;kmja Uitvoering Maasboulevard geschiedt in 3 etappen Duitse voe tballert j es sterker dan Schiedamse vriendjes CRICKET AAN DE DAMLAAN Na spannend duel ging AAC met de buit aan de haal Schiedam-honkbal boekt succes SINöW/N THë RAlH DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Hermes-DVS wint de Zilveren Bijenkorf in LUTUSCA De vacantiefeesten Lange vingers Volleybalwedstrijden op Edisonplein Sportuitwisseling met Hamm ook voor handbal en turnen Waarom P.P.-entree wordt verhoogd Esperanto wint veld Invalidenwagentje zakte weg Roeiboot overvaren door motorboot Kind viel uit raam op invalidewagen Bader raakte in moeilijkheden b'j Bliksem sloeg gevel in Melkcarrier reed scheepsruim in Eerste paal aan de Talmas traat SCHIEDAM 2 Maandag 17 Augustus 1953 Hermes heeft het gisteren aan de Damlaan tegen de vermoedelijke k.im- als slachtoffer van Tettelaar, door Van Vuuren gevangen, waardoor Disselkoen met 20 runs not out bleef. Het ACC-totaal werd zodoende nog 175 runs. Van de Hermes-bowlers was Schef» fer met 5 wickets voor 55 runs het meest succesvol. Van Vuuren no- pioen van de eerste klasse niet kunnen bolwerken. Onze stadgenoten moes i teerde 1 voor 54, Van Meurs 1 voor ten na een nog vrij spannende match In A.C.C. hun. meerdere erkennen. Deze nederlaag is wel in hoofdzaak toe te schrijven aan het falen van de Damlaan-bewoners aan bat. De meeste batsmen toeh wisten geen raad met de scherpe off-breaks op de legstmnp, die de pas in het Nederlands elftal gekozen bowler H. J. van Weelde op hem losliet. De bowler had achter het wicket aan de leg-kant een kringetje van vier fielders en het was een beetje droevig om aan te zién. hoe verschillende geroutineerde Hermcs-batstoen achter elkaar in dit valletje liepen. Van Weelde noteerde aan het eind van de Hermcs-innings de alleszins fraaie ctffers van 7 wickets voor 46 runs. En toch was het voor onze stadge noten vrij hoopvol begonnen. Stoik had na een gewonnen toss eerst bat ten gekozen en opende de innings van zijn elftal met de Engelsman Bailey. Wel werd Stolk op een to taal van 16 runs reeds achter het wicket gevangen, maar Bailey scoor de weer zeer snel en goed en tussen hem en A, Keuzenkamp steeg de score dan ook vrij snel. Op een to taal van 45 viel Bailey als eerste slachtoffer van H. j. van Weelde in de legval. Hij had een goede en snel le 30 gescoord, die liefst 6 vieren bevatte. En hierna begon de misère. Even later speelde ook W. v. d. Sloot een bal van H. J, van Weelde in de handen van broer Kuib aan de leg- kant en tot overmaat van ramp re sulteerde een misverstand tijdens het runnen tussen Tettelaar en A. Keuzenkamp m de run-out-dood van laatstgenoemde. Tettelaar, op wie het publiek had zitten wachten, was hoopvol begonnen. De eerste de bes te bal. die hij van H. J. van Weelde kreeg, sloeg hij over de lage huizen aan de Damlaan. Spoedig hierop volgde weer een 2es en de toeschou wers gingen er al even voor zitten Maar de bowler veranderde zftn tactiek. Er volgde een bal met leg- break even buiten de off-stump. Ook hier kroop de free-hit ter onder. Torenhoog verdween de bal w de lucht Maar de fielder A. van Soo- meren had alle tijd om zich onder de eindelijk dalende bal op te stel len en toen de batsmen reeds aan hun tweede run bezig waren, ver dween de bal in veilige handen van de fielder en kon Tettelaar voor slechts 14 runs tot grote teleurstel ling van het publick verdwijnen Op dat moment luidde de stand 5 wic kets neer voor 65" runs en hierna is het snel bergafwaarts gegaan. De ACC-aanvoerder Wally van Weelde nam de bal van v. d. Hurk over en de beide broers hebben hierna snel een einde aan de Hermes-innings gemaakt. Slechts A. Scheepmaker en J. Keuzenkamp kwamen met resp. 15 en 10 runs nog m de dubbele cij fers Juist voor de lunch was de in nings van onze stadgenoten voor het povere totaal van 95 runs ten einde. Hoezeer deze Her mes-debacle een Van Weelde-aangelegenheid was ge weest. blijkt wei uit de bowljngcij- fers. Henk van Weelden nam 7 wic kets voor 46 runs en Wally v. Weel de 2 wickets voor 5 runs. Van der Hurk bad met 0 voor 43 geen succes. Het fielden van de Amsterdammers stond gedurende de gehele innings op bijzonder hoog peil. Iedereen beschouwde onze stadge noten na deze teleurstelling aan bat tegen het sterke batting-team der Amsterdammers ai kansloos. Maar hoe hee] anders is het gelopen. Van Vuuren veroverde reeds m zijn eer ste over het wicket van de stugge D. de Baare. Een snelle bal van deze bowler werd door de batsman even aangeraakt en verdween in de vei lige hand en van wicketkeeper J- Keuzenkamp. En toen kreeg Schef fer het op zijn heupen. Achter ej- kaar bowlde hij de andere opemngs- batsman J. B. van Weelde en nr. 3 W. Feldmann. zodat ook de start van de Amsterdammers met een stand 3 voor 8 geenszins geruststellend was. Het is Schiedam gelukt Zaterdag, middag in een beslissingswedstrijd die in Den Haag werd gespeeld, Sparta Z te kloppen. Hierdoor mag Schiedam promotiewedstrijden spe len voor een plaats in dc over gangsklasse. Behalve aan de terugkeer "Van trainer Sigmond. is dit succes en dan wel speciaal in de ontmoeting van Zaterdagmiddag te danken aan het voorbeeldige werk van Rey- nIerse. Deze 3e honkman wist niet minder dan 23 van de 27 slag mensen uit te schakelen. De beste slagprestatie voor Schiedam werd geleverd door P M. Smit <3 honk. slagen). De eers*«« mnings leverde Schiedam al een 10 voorsprong op. De tweede innings bracht we derom een winstpunt. Daarna volg den vier innings waarin niet werd gescoord. De zevende inning ^rn/*ht een score van 40 voor Schiedam, hetgeen tevens het eindresultaat was. Hoewel Schiedam de eerste pro motie, wedstrijd op neutraal terrein moet spelen, wordt van de züde van het Schiedam-bestuUr alle mo gelijke moeite gedaan, gezien de propagandistische waarde, deze ont moeting toch op Bosboek of m de nabije omgeving te doen plaats hebben. Scholen vragen banken en leermiddelen In verband met de toeneming van het aantal leerlingen stellen Burge meester en Wethouders de gemeen teraad voor gunstig te beslissen een aantal ingekomen verzoeken van schoolbesturen en hoofden van scholen, waarin bekostiging vanuit, breidmg van het meubilair of van de leermiddelen wordt gevraagd. De St. Jansschoo] A. Lange Sin gelstraat 55, heeft leermiddelen voor lezen, schrijven en rekenen nodig en vraagt 500.In de dr. A. Kuyperschooi. Stadhoudcrslaan 30, komt men drie banken te kort. Kosten voor aanschaffing hiervan zijn 225.—. De Groen van Prinste- rerschool. Singel 24, kampt met tekort aan banken en bijbehorend meubilair. Aanschaffing hiervan kost f 2400-Zowei aan de Mathe- nesseschool A. Oude Kerkhof 13 als aan de Comeniusfchnoi a. ?f*>- get ,,'il men overgaan tot een na rail el klasse, In beide gevallen heeft men 400,— nodig- Het begon voor de ACC nog meer te nijpen, toen Scheffer op een totaal van 20 runs ook L. van Kranendonk bowlde. Tussen de gebroeders Van Weelde, Wally en Henk, ging het even beter. Vooral Wally speelde een zeer verstandig spel en nam geen enkel risico, waarvan hij an ders lang niet wars is. Maar op een totaal van 50 runs kwam toch ook tussen deze twee batsmen een schei ding. Toen bowlde Scheffer namelijk Henk van Weelde en even later kreeg dezelfde bowler A. v Soome- ren l.b.iv. Zo was bij een stand van 6 voor 58 nog van alles mogelijk. Ook de ACC-spelers zaten in grote spanning, want indien zij hun crack- batsman Wally van Weelde zouden verliezen, dan was de kracht van hun batting-team toch w»i verdwe nen. Wally van Weelde stelde ech ter zón clubgenoten niet teleur. In gezelschap van G. Meyer ging hij beheerst en rustig verder, terwijl hu zo veel mogelijk het bowlen aan zich hield. Op een totaal van 65 beteken- de een applaus van de toeschouwers, I Naörd|Jk 2—16 dat de ACC-aanvoerder uit dit lage 1 totaal zijn 50 had gehaald. Wel een bewijs, hoe groot zijn aandeel in de Amsterdamse overwinning is ge weest. Ook G. Meyer speelde een verstandig spel en zo gingen beide batsmen langzaam maar zeker op de 95 af. waarbij het scoren van runs hoofdzakelijk aan Van Weelde over gelaten werd. En juist toen de ACC hef Hermes-totaal was gepasseerd, maakte Van Weelde zijn eerste fout. Hij speelde een bal van Van Meurs m de handen van A. v. d. Ende in de gulley. Van het totaal van 98 runs dat bij de val van dit wicket op het scoring-bord verscheen, had Wally van Weelde er liefst 73 voor zijn re kening genomen. Aan hem dankt de ACC dan ook wel in hoofdzaak de overwinning. Vlak hierop was hei thee. Na de thee, toen de Amster damse overwinning dus reeds een feit, was, werd nog doorgespeeld. Vrij van alle zorgen konden de res terende batsman zich aan het maken van runs gaan wijden. Wel ging Meyer op een totaal xan 117 runs na een botsing met zijn partner v. d. Hurk voor een in moeilijke omstan digheden gescoorde 18 run-out, maar v. d. Hurk en D. Disselkoen zorgden er toch nog voor, dat het ACC-totaal een behoorlijk aanzien kreeg. Vooral de slow-bowler C. Tettelaar moest bet ontgelden en eerst op 166 sloeg v. d. Hurk een bal in de handen van W. v. d. Sloot in hel verre veld en kon v.oor 33 runs het paviljoen gaan opzoeken. Ook de laatste man viel en C. Tettelaar 2 voor 32. Ook het fielden van de Schiedammers stond gedurende de gehele match op be hoorlijk peil, waarbij vooral A. Scheepmaker op cover-point enige mooie staaltjes ten beste gaf. De overige uitslagen waren: Zaterdagmiddag-competitie RCB: Excelsior 4Hermes-DVS 4, gewonnen door Excelsior 4 met 44 runs. Hermes- DVS 4 scoorde 52 runs. waarvan J, Kui ters 24, J. Terpstra 10 en R. Garretsen Excelsior 4 scoorde 96 runs. Bowhngcljfers Hermes-DVS 4: J. Terpstra 3—31, J. Kuiters 4—26, R. Ba- ris 2—16 en ït. Garretsen 1—19. Hermes-DVS 6—Excelsior S, gewonnen door Excelsior 5 met 28 runs Hermes- DVS 6 scoorde 96 runs, waarvan P. v, d. Tuin 28, J. Spijker en Jo Spijker Jr 13. Excelsior 5 stelde hier 124 runs tegen over. Bowllng-cIJfers Hermes-DVS 6: P, v. d Tuin 4—43, J. Spijker 4—44 en A. Stouthandel 0—30. Hermes-DVS 7Hermes-DVS 5,, ge wonnen door Hermes-DVS S met 54 runs. Hermes-DVs 7 scoorde 55 runs, waar van F. Veldhoven 13 en W. van Pelt 15 Bowling-cijfers Hermes-DVS 5: J- Schdperoord 2—11, L. de Raay 214 en J. Verhoef 5—15. Hermes-DVS 5 scoorde 109 runs, waar van J. Schilperoord 20 en .T. Verhoev 4". W. v. (Advertentie I.MJ Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: v. Westendorp, Singel 83, Bellen bü ongeval: G.G en GJD, Tuinlaan 89 Telefoon 69290. Vacantlefeest- eveneutenten: 3—29 Augustus, Stedelijk Mu seum. da. (ook Zo.) 2—5 en 7—10 uur- Tentoonstelling „Neger kunst". 129 Augustus, da. (ook Zo.), 7.3012 uur a.m.: „Bloemen pracht ia sprookjeslicht" in Juiianspark. Bloseopen: Passage, Da, 2 en 8 uur: „De mijnen van koning Salomo". Monopole. Da. 2. 7, 9 uur: „Stad der 1000 gevaren". MGMS regen J van klank en kleur 2277. Uitgeput komen zij tenslotte aan de opper vlakte, waar Rob direct bijtrekt als hij voldoende lucht krijgt. Maar wat is dat? Roept Jan Smit daar..., zijd stem klinkt angstig en ook Skip keft opgewonden. „Wat is er aan de hand?" roept Ro- semarie, nog hijgend van de inspanning „Er is tets met de steiger!" roept haar man terug „Wat is er toch in "s hemelsnaam aan de hand?" Rob heeft zijn masker afgezet en tot zijn hevige schrik ziet hij of liever voelt hij, hoe de steiger onder hen begint te bewegen en kraakt in zijn voegenHet water om het jacht begint te kolken.... De monsters beneden het wateroppervlak zijn in een verschrik kelijke strijd gewikkeld en het is duidelijk, dat c- - zij in staat zijn de steiger, waaraan „De Vrijheid" en vluchten naar de rotsblokken op de achter ligt gemeerd, af te breken. Het water kookt nu om het schip heen en de steiger begint nog onheil- grond Maar Rob ziet met lede ogen in welk ge- speilender te kraken, het schip wordt heen en vaar zijn jacht is én 2aat ei^ weer heen „Wij weer gerukt Zij kunnen zich niet staande houden moeten „De Vrijheid redden, roept hij, „mijn - j- ">■<-- schip gaat er aan, als we niet ingrijpen! Hermes-DVS heeft Zaterdag en Zondag deelgenomen aan het tour- nooi om „De Zilveren Bijenkorf", dat door Tubantia in Hengelo werd georganiseerd. Zaterdagmiddag won nen de blauiv-witten met 2—0 van Tubantia. En omdat AGOW met 4—1 over GVAV zegevierde, kwa men AGOW en Hermes Zondag middag in de finale. De Schiedam mers wonnen met 51 van de Apel doorn ers en wonnen daarmee het zilveren kleinood. Vandaag toeren de Schiedammers rond in oostelijk Nederland, doch vanavond zijn de Hermes-mensen weer m Schiedam. Het Vacantie-comité van de Sehie- damse Gemeenschap deelt mee, dat verscheidene kindervoorstellingen zijn uitverkocht. Alleen voor de filmvoorstellingen de voorstellin gen van het marionettentheater en de uitvoeringen van circus Elleboog zijn nog kaarten verkrijgbaar. Wat deze laatste voorstellingen betreft wordt erop gewezen, dat die worden gegeven in de Plantage en dat in tegenstelling met de andere kindervoorstellingen deze ook toe gankelijk zijn voor ouderen. Zaterdagmiddag deed de 40-jarige groentehandelaar W. v, d. E, uit de Van Ruysdaellaan aangifte dat uit de la van zijn toonbank 125.was gestolen. De voorman bankwerker J. C, R. uit Rotterdam kwam bij de politie vertellen, dat hij aan boord van een Noorse tanker, die bij de scheepswerf ,.De Nieuwe Waterweg" ligt, was bestolen van zijn portemon.- naie met 58. Toen eind vorig jaar door de gemeenteraad werd besloten langs de Havendijk een Maasboulevard te creëeren» die een onderdeel zal uitmaken van het Schiedamse recreatiegebied, zat men met de moeilijkheid, dat langs de Maas een aantal be drijven stonden, die niet anders, dan via een onteigenings procedure waren te verwijderen. Daarom moest men de aanleg van deze boulevard in drie etappen onderverdelen. Aan de eerste etappe is men reeds begonnen. Aan de tweede begint men nu spoedig, omdat de betreffende bedrijven geen sta-in-de-weg meer vormen. OFFICIEEL NIEUWS^ SPREEKUUR BUR. HUISVESTING Ter algemene kennis wordt ge bracht, dat er op 20 en 27 Augustus en op 3 September a s. geen spreek uur van de Chef van het Bureau Huisvesting zal zijn. Woensdag 19 Augustus zullen op 't Edisonplein de volgende propa ganda Volleybalwedstrijden gespeeld worden. Om 6.45 zal een he ren- team van de Schiedamse Volleybal Club ..SVC" tegen het team van de Schiedamse Politie Sport Ver eniging „SPSV' uitkomen. Om ca. 7.30 uur zal een „SVC"- meisjesteam de strijd aanbinden te gen „Te Werve" (Den Haag), het damesteam van de BPM. Speciaal voor de „SVC"-meisjes 2at het een hele opgave zijn een eervol resul taat tegen deze Haagse meisjes te bereiken, die zeker geen slechte vertegenwoordigers zijn van de stad waar het beste volleybal van Nederland wordt gespeeld. De herenteams van Politie en „SVC" ontmoetten elkaar het afge lopen seizoen tweemaal in de com petitie 2e klas van de Nederland se Volleybal Bond. De eerste maal werd het een gelijk spel: bij de retumwedstrijd won „SVC" met 4—0. Het zal deze avond voor 't eerst zijn, dat in Schiedam dames- volleybalwedstrijden in het open baar worden gespeeld. Toekomstige meisjes-enthousiasten kunnen de^e gelegenheid aangrijpen om te gaah zien hoe meisjes dit spel spelen. Leden en bestuift- van „SVC" geven gaarne alle inlichtingen betreffen de volleybal en de organisatie daar van. Deze tweede etappe wordt be grensd door de. nu in uitvoering zijnde, eerste etappe en het Balken- gat. De terreinen, die voorheen eigendom waren van de firma van. Deventer Zoon en van de fa, Blankenheim Nolet zijn nu ter beschikking van de gemeente geko- men. Dit terrein ligt iets lager dan de strook grond, die vlak langs de rivier loopt, waardoor ophoging van hat terrein noodzakelijk is. Hierop Het bezoek, dat twee Duitse jcugdvoetbalelftallen uit Hamm dit week einde aan Schiedam hebben gebracht, is in meer dan een opzicht een succes geworden. Behalve de vriendschappelijke sfeer die er heerste, is de mo gelijkheid geschapen op een veel uitgestrekter terrein dan alleen voetbal- ultwlssellngen met sportlieden uit deze Duitse stad tot stand te brengen. Tussen de Duitse leider» en vertegenwoordigers van het S.BX.O.-bestuur zijn oriënterende besprekingen gevoerd, waarbij de gasten er op aandron gen, dat ook handballers en turners de wederzijdse steden zouden bezoeken. Dit zou dan in de plaats komen voor de sportuitwisselingen met Wands worth, zeer gewaardeerde uitwisselingen overigens, maar die voor tal van deelnemers te grote financiële offers vraagt. Zaterdagmiddag werden de Duit se jongelui in hotel „De Kroon" verwelkomd door het voltallige S.B. L.O.-bestuur. Voorzitter E. A. Leen- derts hield een vriendelijke toe spraak en daarna maakten de jon gelui kennis met hun pleegouders. Een groep verbleef collectief in het Rnu Allcnhuis aan de Lange Nieuw, straat Zaterdagavond trad een elf tal van jongelui tussen de 36 en 17 jaar tussen de krijtlijnen van het Martinit-terrein in het Volkspark tegen een vertegenwoordigend Schiedams jeugdelftal Na spannen de strijd gingen de Schiedammers met de eer strijken, dank zij twee doelpunten, beide kopballen, van Hagen (H.-DV.S.), Werd dus Za terdag met 20 gewonnen. Zondag middag namen de jongelui uit Hamm wraak en klopten onze stadgenoten (het waren nu elftallen van jonge lui tot tg jaar) met 101. De Duit se jongens lieten verbluffend goed voetbal zien, waaraan onze jongens niet konden tippen. Vooral de beide Duitse vleugelspelers waren verras send snel. De rust ging in met een 5-0 voor sprong voor de gasten. Het enige Schiedamse doelpunt werd gescoord door Nieberg (SFC). Als verzach tende omstandigheid moge gelden, dat er tweemaal 45 minuten werd gespeeld (normaal junior-voetbal is 2 maal 30 min.) en dat Schiedam niet zijn sterkste elftal in het veld kon brengen, omdat tal van jongelui met vacantie waren. Een en ander heeft tot gevolg ge had. dat het tegenbezoek, dat aan vankelijk over 14 dagen zou plaats hebben, is uitgesteld tot volgend jaar Pasen. Er zal dan tevens wor den bekeken de uitwisseling op uit gebreider schaal te doen geschieden- De Duitse jongens (het waren er 33) hebben plezierige dagen in Schiedam gehad. Zaterdagavond hebben zij met hun pleegouders en het SBLO-bestmir een wandeling door het verlichte Julianapark ge maakt. Zondag hebben zij eerst een boottocht gooi* de Rotterdamse ha vens gemaakt <»n daarna een bezoek gebracht aan Scheveningen, Som migen hadden nog nooit de zee ge zien en het was voor hen dubbel prettig in het zilte nat te kunnen zwemmen Boordevol met prettige herinneringen vertrokken de jonge lui gisteravond om kwart voor acht naar Hamm. worden ligweiden aangelegd, waar door enkele wandelpaden zijn ge projecteerd. Bovendien komt er een speelveld voor de jeugd en een kinderspeeltuin. Doordat het terrein toch moet worden opgehoogd, zal men dit zachtjes laten glooien naar de rivierzijde, waardoor men een Vrij uitzicht krijgt op het water en het scheepvaartverkeer. Ten einde een en ander een aantrekkelijk en fleurig aanzicht te geven, zullen de ligweiden en de speelterreinen wor den verfraaid met boom. en hees terbeplantingen, Dit biedt tevens de nodige beschutting voor de speel velden de kindespeeltuin. De uitvoering van deze tweede etappe komt de gemeente op I 289.000.te staan. Het Rijk draagt hierin met een subsidie van f 79.000.bij, zo dat f 210.000.voor rekening van de gemeente komt. De uitvoering van de derde etap pe. die het Balkengat en de haven van Hasekamp omvat, geschiedt iater, In het plan van de Maasboulevard staan langs de Havendijk flatgebou wen geprojecteerd. Zijn wij goed ingelicht, dan bestaat er in bou werskringen interesse voor dit ob ject. zodat mag worden verwacht, dat hiervoor spoedig meer concrete stappen zullen worden gedaan. De Vacantiefeesten van de Schie damse Gemeenschap zijn er in de eerste plaats op gericht, degenen, die over een smalle beurs beschik ken. iets goeds voor weinig geld te bieden. Het ging het Vacantie- comité zeer aan het hart, dat de toegangsprijzen voor de Plantage- Parade dit jaai- moesten worden verhoogd, omdat men grot© kosten heeft aan de tribune, die thans wordt opgericht voor het concert podium en waardoor het mogelijk za! zijn, dat 4600 toeschouwers, zit. tend alles kunnen zien. wat er op het podium gebeurt. De Schiedamse Gemeenschap is geen zakelijke onderneming. Zij heeft een heel andere doelstelling Maar niettemin moet financieel de zaak kloppen. En dat kan alleen, gezien de enorme uitgaven die moeten worden gedaan om iets goeds te brengen en om een ieder in de gelegenheid te stellen ook te zien wat er gebeurt, door een ver hoging van de entree-priis. De entree-prijzen bedragen mi f 0.50 (vorig jaar 0.35), behalve Dinsdagavond (Schiedamse ama teurs) en Donderdagavond (Dolf v. d. Linden en z*n orkest). De prijzen zijn dan resp. 0.25 en ƒ0.75. Familiehengelen in de Poldervaan Zaterdag viste de familie weer in de Poldervaart voor de competitie '53 Er werd aardig gevangen. De officiële uitslag luidt: 1. Wim Ekris, 1387 gram; 2, Hans van Oers, 1858 gr; 3. Cor Bel, 1127 gr; 4. Antoon van Oers, 1082 gr; 5. Kees Bel. 885 gr; 6. Nico Bel, 862 gr: 7. Wim van Oers, 802 gr; 8. Jac. van Oers, 727 gr; 9. Jan Klein, 7Ö0 gr; 10. M. v. d. Linden, 687 gr; 11. M. Krommen hoek. 40 gr. Door deze uitslag werd Wim Ekris familie-kampioen van dit jaar. De contröleursprijs werd verdiend door Kees Hoek. Voor Radio Tokio hield professor Miyazawa onlangs een rede met hel onderwerp „Wereldtaal". Wij wen sen zeide prof. Miyazawa om. een gemeenschappelijke taal voor de gehele wereld en' voor alle mensen, opdat wij gezamenlijk kunnen leven en elkaar kunnen begrijpen in deze steeds kleiner wordende wereld. Het zou wenselijk zijn. dat ieder mens naast zijn nationale taal. het Espe ranto leerde. Het is jammer, dat het Esperanlo nog met algemeen is ver breid en men genoodzaakt is ver schillende talen te leren, want dit verspert de weg tot een werkelijke vrede. De wereldvrede moet zijn ge baseerd op een juist begrip en liefde tussen de volkeren en dit zal nooit werkelijkheid worden als geen ge bruik wordt gemaakt van oen door alle volkeren gesproken en begre pen internationale taal als Espe ranto. Na een goed geslaagde Esperanto- tentoonstelling in het Technisch Col lege te Touranga (Nieuw Zeeland) werd aan dit college een Esperanto- cursus begonnen. Esperamo-agendo Merkredon. la 19an de augusto. Ni ferios do kompreneblê ne kunvenos, sed propagancfo esias de vigata. Burgerlijke Stand Geboren: Antoinette M. L.. d. v A. W. Melis en I. M. Arendt; Jacob, J z. v. A. J. Jonk en H. J. den Her der; Johannes J.. z. v. G. C. A. v. Elswijk en A M. Rensman; Stefan, z v. A. Pfeifer en G. Laribij; Leonard, z. v. A. Verhoeckx en W. Timmer man. Overleden: H. M. de Wert, 51 j. ROTTERDAM Substituut-gri ffier bespeelt stadsbeiaard De beiaard is een instrument, dat uiteraard weinig bespeeld wordt door amateurs, De solist van Woens dag op het Stadhuiscarillon is toch geen beroepsmusicus mr Romke de Waard is substituut-griffier van de arrondissementsrechtbank te Am sterdam. Van huis uit een Gronin ger heeft hij ook een Gronings pro gramma samengesteld met werken van H. P. Steenhuis. L. A. Dokkum, L. Blaauw. H. G. Bleeker en R Moolenaar. Ook speelt hij composi ties van eigen hand nl zeven varia ties over „Heer Jesus heeft een hofken" en een Big-ben-fantasie. 61} K,B. is verlof verleend aan mr J, J. Oyevaar te Leidschendam, oud- directeur-generaal van Scheepvaart, voorzitter van de Nederlandse Reeders- vereniglng en lid van de Raad van Be heer van Phs van Ommeren N.V. te Rotterdam, tot aanneming van het orde teken van Commandeur in de Orde van Leopold II, hem door Z M. de Koning der Belgen verleend. Gisteravond is de beugel van het invalidenwagentje met hulpmotor van de 66-jarige mevr. M. W. Bec- ker-Baas, wonende Zuidhoek, door een oneffenheid in de Blanken burgerstraat weggezakt. De vrouw verloor het evenwicht en viel voor over op straat. Zij is met kwetsu ren aan het linkerschouderblad in bet Bergwegziekenhuis opgenomen. Haar man bestuurde het wagentje. Op de Bergse Achterpias zijn gis teravond de 15-jartge Bob v. d. Velden en de 16-jarige Wim Kok. die beiden in de Dnevriendenstraat wonen, met hun roeiboot door een motorboot overvaren. Hun boot sloeg om en Rob viel in het wa ter, terwijl Wim op de motorboot wist te springen. Rob werd ook snel aan hoofd gehesen. Er is nog enige tijd naar actetassen gedregd, maar zonder resultaat. Toen zij te ver overboog is Za terdagavond de tweejarige Jacoba van Doorn uit de Brouwerstraat uit het raam van de tweede verdieping van het ouderlijk huis gevallen. Zij kwam op een invalide wagentje te recht en moest naar het Bergweg ziekenhuis worden vervoerd. Vierjarig meisje liep onder een auto Met een hersenschudding en een hoofdwond is het vierjarig meisje Kitty de Reus, wonende Ruiven- dwarsstraat Zaterdag in het Berg- wegziekenhuts opgenomen. Het kind was plotseling de So etend aalseweg overgestoken en onder eenperso nenauto geraakt. Het achterwiel ging over haar lichaampje. Het kind moest na het ongeval vastgehouden worden want het wilde weglopen De fietser is een brancard gaan halen in het Bergwegziekenhuis. Door de sterke stroom raakte gis termiddag de 20-jarige kantoorbe diende H. Brus uit de Joh. Brand straat in Rotterdam Zuid in moei lijkheden. toen hij aan het strand in Hoek van Holland aan het baden was. Hij kreeg aardig wat water binnen. Medebaders schoten toe en redden hem. Zij gaven hem over aan de red dingsbrigade. Nadat een dokter hem had onderzocht is de man per trein naar Rotterdam vertrokken. Overzicht organisaties op economisch gebied Door de handelsvoorlichtingsdienst van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam is een boekje samengesteM bevattende een ..Ovezicht van oganisaties op econo misch gebied" in het district der Kamer Dit ruim 50 pagina's tellende boekje bevat meer dan 300 adressen van organisaties, instellingen, enz. met vermelding van de namen der belangrijkste functionarissen. Vo:r zover mogelijk 'ijn tevens de adres sen der landelijke hoofdbesturen e. d. opgenomen, terwijl het voorts is voorzien van een uitvoerig alphabe- tisch branche-register. De prijs van het overzicht is f 2. Toeschouwer gewond wielerwedstrijd De 80-ja rige heer Ant Slingerland uit Oulderkerk aan de IJssel liep Vrijdagavond een gebroken pols op. toon hu werd aangereden door em der deelnemers aan een „Tour"- wedstriid tussen pioegen irit Ouder kerk en Krimpen. Een motorrijder, die de wielrenners volgde ..drukte" een van hen tussen het publiek. Zaterdagavond is de bliksem in geslagen in een gevel in de Zout- ziederstraat. Enige stenen sloegen weg. De brandweer heeft een aan tal losse stenen die gevaar voor voorbijgangers opleverden, verwij derd. Melk en pap vloeiden over de lading De 49-jange melkslijter B. J. Berk hof, wonende Boekweitstraat slipte Zaterdag met zijn melkcarrier over de spoorrails aan de Waalhaven Nz. Hij verloor de macht over het stuur en reed in de richting van de vier meter diepe ruim van het schip „Binnenvaart27". Met een smak viel de carrihr in het ruim.'De melkrij der wist het gevaar te ontlopen en werd niet gewond. Door ae val braken 90 flessen melk en pap en vloeide 30 liter melk uit de bussen over lading teakhout. Op het nog br3ak liggend stuk grondgrond aan de Talmastraat na bij de Schieweg gaat de N.V, Kon. Rotterd. Beton- en Aannenungs Mij. v.h. Van Waning en Co., voor reke ning van de N.V. M.A.B. een twaalf tal woning enbouwen, welke in vier woonlagen zijn ondergebracht. Elke woning bevat een tweetal kamers en Bruijnzeel keuken en een dou checel. Voorts is er "warm- en koud- waterv oor zien in g. Voor elke woning is in het sousterram een kolenberg plaats en rijwielstalling geprojec- Vanmorgen is door de firma Gebr. Volder uit Raasisdonksveer de eer ste paal voor dit complex geslagen. De aannemers hopen dit complex waarvan alle woningen reeds ver kocht zijn, in een half jaar te kun nen opleveren. 9t Was geen inbreker de kraan druppelde Een dokter in Rotterdam Zuid had aangekondigd, dat hij afwezig was. Een buurman hoorde Zaterdagnacht gestommel en waarschuwde de po litie. De arts bleek zijn vacantie thuis door te brengen. Hij had des nachts in de kelder de waterleiding afgesloten omdat de kraan irrite rend druppelde De politie had het pand op het eerste alarm afgezet. Op de Oudeddk blaften Zaterdag avond twee honden elkaar toe en daar van schrok de 69-jarige A. J. Hogen- dyk van de Varkenoordsekade zodanig dat zij viel. Met een pijnlijke linker schouder Is zij naar het Coolsingelzie- kenhuis vervoerd. Zaterdagnacht was de 44-jarige M, Svermka aan boord \an liet ms Johan m Capclle aan de Ussel over eon staal draad gestruikeld De schipper bracht haar met een roeiboot naar Kralingse- veer, vanwaar zij met inwendige kneu zingen naar het Coolsingelziekenhuis is vervoerd. op Walen burger weg brak Za terdagmiddag de voorvork van de fiets van de 15-jarige rijwielhersteller Leo de Kraai mt de Vylkapperstraat. Hij viel met het voorhoofd op straat. In het Bergweg? i* ken huis Is hij ter ver pleging opgenomen. Toen Zaterdag de 29-jarige G. Voogdt-Christense met een emmer koud water haar woning m de Schelfstrast verliet, zakten plotseling zes tegels van het trottoir weg. Zij viel in een gat van driekwart meter. De vrouw liep schaaf wonden op die in het Coolsingelzieken huis zijn behandeld. In de Rombussen straat is Zaterdag de 45-jarige J. C. Huuksloot-van Gent uit de Busken Huetstraat bij hef zemen, van de ramen van een trapleer gevallen. Met kneuzingen aan de rug en een hersenschudding is zij in het Coolsingel ziekenhuis opgenomen. (n de Oudaeitsraat op een eerste etage was een gordijn en enkele stuk ken goed in aanraking gekomen met een brandend gasstel. Brandmeester K. Zwankhuizcn heeft de gsBten van slan genwagen 17 het brandend spul onder de waterleldingkraan gedoofd. —Zondagmorgen heeft do vuilnisbelt aan het Blftdorpplein weer eens ge brand Personeel van bluseenheid 114 heeft onder leiding van onderbrand meester A. Oosterhof drie kwartier moeten werken om met een straal het vuur te doven. d&ï CtiJilHiHHiB efei sfeo Ronde glasplaten, schuif- ruiten. glas in lood. geslepen suite-deuren, toiletspiegels, etalage-glasplaten, autorui ten enz. levert U Loopik's Glasindustrie. Boterstraat 39 Telefoon 63945. Permanent Wave v.a 6. de nieuwste mode Maison „Moderne", Jac. van Kalker, Hoogstraat 53, Schiedam, te lefoon 69750. Beleefd verzoek vroegtijdig te bespreken. Permanent Wave» compleet 5.75. Ook speciaal alle kleuren haarverven. Kap salon „Alida". Grote Visse rijstraat 8E (hoge stoep), Tel. 33762, Rotterdam. Te koop 100 gebruikte mar kiezen. div. maten, tegen lage prijzen. Te bevr. J. de Waard, Lange Nieuwstr. 97, Schiedam, tel. 68951. Aardbeving. Griekenland op eens geteisterd door een vormverandering. welke steeds weer moeder aarde als natuurwet onderging. Het vuurspuwen door 's we relds bergen, watersnood en wat al meer door natuurwet ten geregeld, onophoudelijk keer op keer, zullen altijd zich herhalen, trots de men selijke kracht, Klein zijn wij bij al het grootse» wat de schepping heeft gebracht. Koos de Kapper, M. Dollee, Franklinstr. 1 a, Schiedam. Tel. 68587. Net meisje, 21 jaar, zoekt be trekking als hulp in de huis houding. Br, nr. S 916 bur. van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1