7eef$póedig C 3 Kermis nu al geliefkoosd oord voor de jeugd Deense tanker aan de ketting gelegd fiinke vrl. kantoorbediende Engelse zwemploeg komt in Sportfondsenhad Drie ingangen naar tribune in de Plantage in LUTUSCA a<;km)a Rotter dam-Lichthaven'5 een groots project FEEST IN SCHIEDAM paar nette jongens Verwachtingen van exploitanten zijn hoog gespannen DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB .-laan wordt opgebroken Hengelsport 50.000 ste en muziek in Julianapark 5!NGIIV'/WTheraiN' Winkels langer Revue-artisten bestolen In holst van de nacht: Kwestie om vordering van f50.000 tengevolge van aanvaring in 1951 open Toelichting bij „Negerkunst" TUSSEN 10 EN 19 DECEMBER A.S. Doel: publiek uit wijde omtrek naar winkelcentra trekken Deens schip in brand bij New Foundland SCHIEDAM MNL. JONGSTE BEDIENDE VRL. KRACHT J Bakkerijgrondstoffenfabriek Fr e r o b a" VERHUISD Koeriersters frisse slaapkamer V TVoensdhs 19 Augustus 1953 De kermis verovert Schie dam en Schiedam verovert de kermis. Althans voorlopig wat het jeugdige deel van de bevol king betreft. Sinds Maandag morgen de eerste exploitant met zijn bagage op het attrac tie-centrum op de Broersvesf aankwam, zijn de jongelui druk in de weer om deze lie den te helpen met de opbouw van de tenten. Ze lopen te sjou wen met planken, ze helpen mee touwen vast te sjorren en dat gaat allemaal zo intensiet, alsof het spul in een uur opge bouwd moet worden. Maar vraagt moeder daarna of ze even een boodschap willen doen, dan zijn ze zo moe. Een man. dis- tn hef geheel niet vermoeid schijnt te raken, hoewel hu bil wij?e van spreken een punthoofd krijgt van alle vragen, die op hem worden afgevuurd is mr H. M Janvipr Deze advocaat, een nazaat van de bekende kermis familie, heeft de algehele leiding van het Schiedamse vermaak-oord. En dat dit bij hem m goede handen is, vernamen we zowel van de poli- tie-autoriteiten. de leiding van de brandweer, de employé van gemeen tewerken. als van de kermis-exploi- fanten zelf Het valt heus niet mee het een ieder naar de zin te maken, want po iitie-voorschriften mogen met worden overtreden, de brand weer staat onder geen beding toe. dat op de brandputten in de straat tenten komen te staan terwijl zij bovendien een vrij trottoir aan bei de zijden wenst, om er met de brandweerauto's over te kunnen rijden, voor het geval op dat deel van de Broersvest brand mocht int-af breken Gemeentewet ken is ook xa&pr lastig, als men maar precies opbouwt^ volgens de plattegrond, die tevoren in gezamenlijk overleg is opgesteld. En de exploitanten? Ook zij Zyn best tevieden. als ze tenminste een standplaats naar hun zin hebben Wanneer men weet. dat niemand maar één wanklank laat horen, dan is dit het beste bewijs voor de kun de en de tact. waarmee mr Janvier de kermis leidt. Ach. er hebben zich natuurlijk kleine moeilijkheden voorgedaan. Zo kreeg o.a de exploitant van het pony-rijden de mededeling, dat hij - hoewel het hem was toegezegd niet mocht opbouwen. De burge meester maakt nbezwaar tegen exploitatie van levende dieren. Maar de inspecteur van de dierenbescher ming in Leeuwarden heeft zo'n goed getuigschrift verstrekt, dat toen bur. gemeeser P^ek zijn bezwaren over boord gooide en de ponybaas gister middag lachend het geraamte van een zweefmolen, een draaimolen, een luchtschommel. een spin, tai van eettentjes enLou. populaire Lou. met zun teddyberen en dozen chocolade is er ook. „Het seizoen is met best geweest. Schiedam is een van de beste ker missen van het land. De verwach tingen zijn hoog gespannen," ver telde mr Janvier. Daarom hopen wij, dat de exploitanten tijdens de vacanfcieweek mooi weer hebben. Dan hebben wtf het ook. zyn tent kon uitleggen en aan de opbouw begon. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er nu maar 6 oefeningspelten- ten (in de volksmond goktenten. - zoals bumpers, duikboten, enz, ge- heten) by de 38 attracties, die het centrum telt. Mr Janvier acht dit voor een vermaak park als Schiedam te weinig. Dit neemt niet weg. dat men zich toch kostelijk zal kunnen amuseren, want de attracties zijn njk gevarieerd Er is een auto scooter. «en rups ba an. een geesten- baan, een dwaaltuin, een cyclotron (klevende wand), een tête a queu, Naar wij vernemen za! in het begin van het volgend jaar de Bur gemeester Kmppertlaan tussen de Thomas A Kemptsstraat en het ,Tn- liatiapark worden opgebroken. Het verhoogde fietspad, dat daar in het midden van de rijweg ligt, gaat verdwijnen en wordt langs de zij kanten van de rijbaan gelegd. Men denkt, dat met dit karwei enkele maanden zal zyn gemoeid. Hoewel de B.K.-iaan «r oiet fraaier op Wordt, komt deze ver legging van het rijwielpad het ver keer ten goede. Be gevaarlijke oversteckolaatsen voor de wielrij ders komen nu te vervallen. De man achter de schermen van het attractie-centram is mr H. M. Janvier. Hier controleert, hij de opbouw van de luchtschommel, 2279. In de kajuit van „De Vrijheidonderzoekt Rosemarie hoe het nu precies staat met het ge wonde been van Jan j Smit. Ja, daar moet een dokter aan te pas komen en liefst zo gauw moge lijk. want het been is he lemaal blauw en opgezet „We kunnen naar San I Domingo varen," stelt I Rob voor: „daar is een j heel goed ziekenhuis En als ik jullie daar heb af geleverd. ga ik achter Stevens aan, want die schurk mag ons niet ont snappen „Ja, dat is goed." zegt Jan Smit, „maar waar vind je die kerel? Die zit allang aan de andere kant van de oceaan" Zn weten met. heeft pech De eerste dagen van de reis sinds zijn enkele dagen verandert het weer en bovendien dat het Stevens ondertussen niet voor de wind is vertrek uit Buenovilias zijn weliswaar vlot ver- komt er nog iets bij. waardoor het Stevens be- gegaan. De „Poseidon" dobbert nog steeds op de 1 lopen met mooi weer en een goede wind, maar na paald niet voor de wind gaat.... golven van de Atlantische oceaan en de schipper I De bengelsportveremgng „Schie dam en Omstreken" organiseerde Zaterdag een hengelvedstrud voor jeugdige hengelaars in de Schie. De vangst was zeer geslaagd. De prij zen werden behaaio: Iste prijs J. Zag wijn Jr. met 21 plinten. 2de prijs J. Prein met 18 i pnt. 3de W. Eijk met 16 pnt. 4de 1 prijs J. v. Hattem met 12 pnt. 5de prijs W, Pannekoek met 12 pnt. Zondag werd een concours gehou den in de Seine, waaraan dames cis heren konden deelnemen. Zowel de opkomst als de vangst was slecht De resultaten waren: lste prys A. Lupker v. Mast rist 29 punten. 2de prijs M. Schwagei- mann 10 pnt. 3de r"js J. v. d. Gaas 5 pnt. 4de prijs G. Lupker 5 pnt 5de prijs G. Vogeie?ang 0 pnt. 6de prijs G. Kramer 0 pnt. 7de prijs D. Jongennengel 0 pnt. H.L.O.-exameiis Vanavond wordt de 50000ste be zoeker van „Bloemenweelde m Sprookjes licht" m het Julianapark verwacht Het ligt m de bedoeling deze bezoeker (ster», evenals de 25000ste op de rotonde «en ge schenk aan te bieden. Vanaf heden zal elke avond op de rotonde het ensemble Karimata musiceren. (Advertentie l M.) M6Msbesfe Musics! J J J aller iijaen.mTechnicolot Hoewel de inschrijving voor deel neming aan de H.L O.-proeven reeds is gesloten wil men hen. die door vacantie «f anderszins niet hebben kunnen inschrijven alsnog in de ge- leaenheid stellen zich aan te melden Dy dient dan ten spoedigste te ge schieden bij d* heer A. Wessel, Van Rnysdaellaan 42 a. Een van de sportuitwisselingen, die ti"g «teeds jaarlijks worden onder houden tussen Schiedam en Wandsworth, is die tussen de zwemploegen van beide steden. Vorig .jaar ging een uitgebreide zwemploeg naar Enge land: thans komt «en groep zwemsters en zwemmers van ongeveer 45 da mes, heren en jongelui uit Wandsworth naar Schiedam. Geschiedt de spnrtuitwisseiing nog steeds onder auspiciën van de Enso, de zwemwed strijden. die op Maandag, 24 Augustus 's avonds om half 8 uur beginnen in het Sportfondsenbad, vallen in het kader van de Schiedamse Vacantia- feesfpn en komen dus onder auspiciën van de Schiedamse Gemeenschap en het Vacantieeomité. Het feestterrein in de Plantage voor liet Concertpodium is. om zoveel- mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen, van elke plaats af een volle dig beeld te geven op wat er op dit podium geschiedt, ongeveer geheel in genomen door een grote tribune, die behalve 4G00 zitplaatsen ook nog een aantal staanplaatseu bevat. In verband hiermee zullen drie ingangen toe gang geven tot het feestterrein, dat tijdelijk een openluchttheater is. Twee ingangen komen er aan de te gaan. De Schiedamse Gemeen- Tuinlaan. Van de Gerrit Verboon-i schap en het Vacantieeomité reke straat af gerekend, is de eerste ui- j nen op aller medewerking. Met drie gang bestemd voor de toeschouwers, j ingangen hoopt men de grootste die gebruik wensen te maken van drukte te kunnen opvangen Om opstoppingen bij de kassa's te voor komen, wordt bovendien aangera den. de toegangskaarten tevoren te kopen aan de VW-kiosk Verlichtingen In verband met de grote kosten, verbonden aan de verlichting van het Julianapark. wordt de verlich ting in de binnenstad vrij sober ge houden. Op de Koemarkt komen, in het Plantsoen enkele vlaggenmas ten. die 's avonds door schijnwer pers zullen worden verlicht Wat extra bloemen rtfllen worden aan gebracht Het gedeelte van de Plan tage tussen Gerrit Verboonstraat en openluchttheater zal worden ver licht door schijnwerpers, natrium- en kwiklampen. Iets bijzonders wordt gemaakt op de vier hef torens van de Oranjebrue. Daar komen op elke toren grote gasflambouwen. De toren van de St Liduïnakerk zal stralen m een gloed van licht van vele schnnwerpers en de rosetlegen het HA V-bankgebouw zal tijdens de vacantiefeesten branden. Tenslotte is er dan nog een verlichting van het plantsoen voor het. Gemeente ziekenhui*! aan de Burgemeester Knappertlaan. het hogere en hoogste gedeelte de tribunes aan de Tuinlaanzijde. De tweede ingang is bestemd voor de genodigden van de Schiedamse Gemeenschap en van het Vacantie eomité. 7.omede voor dat doel van het publiek, dat het prefereert, eveneens aan de Tuinlaanzijde. een zitplaats in te nemen op het lage gedeelte. De derde ingang komt er aan de Lange Nieuwstraatzijde. te genover het gymnasium, voor be langstellenden. die op de tribune, zowel het hoge als het lage gedeel te. willen plaats nemen aan de zijde van genoemde straat Alle maatregelen zijn dus genomen om de toeloop van een uitgebreide schare belangstellenden op te van gen. wat echter niet wegneemt, dat het Vacantieeomité een ieder aan raadt. tijdig aanwezig te willen zijn en. eenmaal op de tribune aangeko men zoveel mogelijk te willen op schuiven naar hat midden, opdat men met langs elkaar heen behoeft Oudjes en CAB-pupillen naar Passa-e-tlieater Zoals gebruikelijk, biedt de di rectie van het Passage-theater ter gelegenheid van de Vacantiefeesten aan de ouden van dagen en aan de pupillen van liet Comité Auto- en Boottocntjes CAB. een filmochtend aan, onder auspiciën van de Schie damse Gemeenschap en het Vacan tieeomité Voor do?° filmochtend, die Zateidag as wordt gegeven, worden iiitsBnndicd de CAB-nnpil- len, riame<; en heien, die verblijven in de rusthuizen alsmede leden \an de Algemene Bond voor ouden i'an dagen en van de R.K bond voor ouden van dagen Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: v Westendorp, Singel 83 Bellen t>U ongeval: G G en GJ> Tumlaan 89 Telefoon 69290. Vacanttefeeat- evenementeü: 1—29 Augustus. Stedelijk Mu seum. da (ook Zo 2—5 en 7lö uui Tentoonstelling ..Neger kunst" 129 Augustus, da (ook Zo 7 30—12 uur nm. „Bloemen pracht in sprookjeslicht" in Juhv.iapark Bioscopen: Passage, Da 2 en 8 uur: „De mijnen van koning Salomo". Monopole. Da. 2, 7, 9 uur: „Texas Rangers". De Engelse gasten zullen Zaterdag 22 Augustus a s. *s avonds om kwart voor 7 uur aan het station Schiedam arriveren. Zij zullen daar worden opgewacht door leden van het Enso- coimté en v. orden geleid naai de aula van het Stedelijk Museum, waar zij officieel zullen worden ver- «elkomd en zullen worden voorge steld aan hun gastvrouwen en gast heren. Want alle gasten, op drie na. die een verblijf in een hotel prefere ren, zuilen worden ondergebracht bij leden van de Schiedamse Zwemclub de UK Zwemvereniging Start, de zwemclub Wilton Fijenoord en de Schiedamse Reddingsbrigade. Zondagmorgen zullen de gasten kunnen oefenen in he» Sportfondsen- bad en 's middags word» een bezoek gebracht aan Rotterdam. Met RET- bussori 7al een rondrit worden ge maakt Op Maandag 24 Augustus worden de wemwedstrijden gehou den. Dan zullen de beste krachten van de genoemde zwemverenigingen met uitzondering van de SRB, die alleen demonstraties geeft, uitko men tegen do zwemsters «n zwem mers uit Wandsworth, leden van twee zwem clubs, die voor deze trip de Wansa Swimming Club hebben ge\ ormd. Op Dinsdag. 25 Augustus wordt een rondvaart door de Rotterdam--e havens gemaakt en 's avonds zal een bezoek worden gehracht aan de Plantage Parade. Het programma vermeldt verder nog het beklimmen van de St Janstoren op Woensdag, 26 Augustus, een trip naar Den Haac en Scheven ju gen op Donderdag 27 Augustus en een afscheidsavond op Vrijdag 28 Augustus in Iiene. Zater dag 29 Augustus 's morgens vertrekt het gezelschap weer naar Wands worth. Wedstry d-progra xnma He» zwemprogramma vermeldt: 50 meter schoolslag, 50 meter rug- slag, 50 meter vrye slag voor jon gens, meisjes, dames en heren, esta fettes 3 maal 50 meter wisselslag en 4 maal 50 meter vrije slag voor jon gens, meisjes, dames en heren en twee waterpolmyodstrijden. een tus sen twee jeugdze ven tallen en een tussen twee se mor zeventallen van Schiedam en Wandsworth. Zowel Schiedam als Wandsworth zal uitko men met de sterkste plaatselijke zwemsters en zwemmers Daar d? SRB geen deel uitmaakt van de KNZB. maar van de Nederlandse Bond tot het redden van drenkelin gen, kunnen de leden van deze ver eniging niet aan de wedstrijden deelnemen. Zij zullen demonstraties reddend zwemmen geven. Onverlate" hebben gisteravond 'n portefeuille en twep portemonnaies ontvre ind uit kledingstukken van leden van een balletgroep, die voor de revue van de Schiedamse Ge meenschap reoeteerde in het gym nastieklokaal van de school aan de Prins Mauritsstraat. De politie stelt een onderzoek in. Gerechtsdeurwaarder L. C. Breedveld heeft vannacht om streeks 12 uur executoriaal beslag gelegd on de Deense tanker Aslaug Tornt, liggende in de Tweede Petroleum haven. Het schip werd aan de ketting-gelegd onmiddellijk nadat het was gemeerd. Het gaat hier om een uit 1951 daterende vordering van 50.000.welke de Koninklijke Hollandse Lloyd te Am sterdam op de rederij van het schip zegt te hebben. In dat jaar werd nabij Montevideo het m.s, Saïland van genoemde Amster damse scheepvaartmaatschappij aangevaren door een schip, dat tot dezelfde rederij als van de Aslaug Torm behoort. Cargadoor van het Deense schip te Rotterdam is de Firma Ruys en Co. Omstreeks negen uur gisteravond kwam de tanker, die thuis hoort in Kopenhagen, de Nieuwe Waterweg binnen na een reis van Sidon met een lading olie aan bnord. Om circa 11 uur meerde het bij de tankm- stallatie van de Ned Opslag Mij N. N aan de Butaan weg. Nadat de nodige formaliteiten waren vervuld vei'voegde deurwaarder Breed veld zich bij de kapitein en verzegelde symbolisch de stuurinrichting, Op het schip werd tevens een bewaker aangesteld. De vordering naar aanleiding waarvan het schip aan de ketting werd gelegd is niet bijzonder hoog, Het schijnt, dat her meer om een prestige-kwestie gaat. Wordt het bedrag van f 50 000 niet betaald, dan zal het schip, dat een waarde heeft, welke de vordering vele ma len overtreft, langs gerechtelijke 55' Pater J- Colltgnon. die in de Bel gische Congo zun arbeidsterrein heeft en tijdelijk m onze stad ver toeft. beefi zirh bereid verklaard degenen, die op Tl en 23 Augustus 's avonds, op 26 Augustus 's mid dags. op 27 Augustus 's avonds en op 28 Augustus 's middags de ten toonstelling. Negerkunst m het G. P Jansen en_A Bosduk. Stedelijk Museum, bezoeken, rond Overleden: J. K. M. de Leede. 69 te leiden en voor te lichten. j j. vr. van A. J. W. van Adnchem. Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare ken nis, dat zij voor de werkdagen van de van 20 t,m 29 Augustus 1953 te houden vacantieweek oen algemeen geldende ontheffing hebben ver leend van de bepalingen betreffende de winkelsluiting in dier voege, dat de winkels op die dagen tot d->s avonds 12 uur geopend mogen zyn. mei bepaling, dat door het personeel geen overwerk mag worden ver richt. Burgerlijke Stand Geboren: Eddy v J. Th van Pelt en W. P J. Vingerhoed- Johan nes 7. v. J. Smit en A. C J. Hart man Geertruida d. v. A. Soeters en M Hoogerwerf, Pieter J. z. v. R v. d. Werif en E. de Roo Jakob Tb G. z. v. H. H. Keusers en G. H. Muloer ö"rdma H. Boks en B- H. A Jansje d v. F. H Schlarmnnn en M. C. Rosman. Cornells W F. z. Tussen 10 en 19 December a.s. zullen het centrum van Rotterdam en en kele andere winkelwijken op grootscheepse «yze uorden verlicht. „Rot terdam—Lirhthaven" luidt de naam van deze manifestatie, waarvoor het bedrijfsleven grote belangstelling aan de dag heeft gelegd. Verwacht wordt dat verscheidene grote en kleinere industrieën, alsmede vele Rotterdamse zaken, tezamen voor ongeveer een millioen in de feestverlichting zullen steken. Het doel is in de eerste plaats de aandacht te vestigen op Rotter dam als winkelcentrum en het publiek in groten getale naar onze stad te trekken. „Rotterdam-Lichthaven" is oor- spionkelyk opgezet door het Rot terdams Studenten Corps, ter ge. legenhetd van 2yn achtste, lustrum Het enhousiasme. waarmee het be drijfsleven de plannen begroette, bleek echter zo groot te zijn, dat de lust rum com missie het werk on mogelijk alleen zou kunnen uitvoe ren. Daarom is een Stadscommissie in hel leven geroepen, waarvan burgemeester Van Walsum ere voorzitter is en mr. K. P. van der Mandek? ere-Ud Mr A. Blom be. kleedt het voorzitterschap van deze commissie, waarin vele bedrijfs- gt oppen, de middenstand, het GEB en andere instellingen zyn vertegen woordigd. Behalve de winkelwijken in het stadscentrum, zoals Lijnbaan, Meent, Cooisingel en Nieuwe Binnenweg, zullen ook straten tn andere stads delen een buitengewone feestver lichting krijgen In Zuid zullen byvooroeeld de Beijerlandselaan en de Wereldhaven deelnemen. De verlichting kryg» m de meeste ge. vallen een reclamekarakter maai J. A i er zal voor worden gewaakt dat dit Maagdenbui j reclame-maken op aesthetisch ver- antwoorde wijze geschiedt Coördi nator op dit gebied is arch. R. H Fledderus van de Dienst voor Stadsontwikkeling en Wederopbouw Plaatsen waar het ontbreken van directe zakelnke belangen een reclame verlichting on w aarschijnJy k maakt, terwijl zy toch m een be paald centrum liggen, zullen toch m de plannen worden opgenomen Het GEB heeft medewerking op uitgebieide schaal toegezegd, al moeten nog verscheidene moeilijk heden onder het oog worden ge. zien Zo is er bijvoorbeeld bet vraagstuk van de piekuren Ook op ander gebied zun «r nog problemen. Wu noemen de precariorechten en de winkelsluiting Het zakenleven 7iet uiteraard graag dat de winkels tijdens d« avonduren geopend zullen mogen zijn „Rotteidam-Lichihaven" zal niet alleen bestaan uit een feest vei lich ting Verscheidene manifestaties op cultureel en amusementsgebied zijn m voorbereiding. Café-restaurants zullen bijzondere attracties bieden, er zal een belangrijke voetbalwed strijd m Rotterdam worden ge speeld. de nationale kampioenschap, pen biljarten-driebanden worden in de feestweek m Rotterdam gehou den waarschijn hik komt hier de premiere van een bijzondere ftlm en bovendien is he» met uitgesloten dat een bekende grote Amerikaanse band in onze stad zal optreden en dat er een tentoonstelling van de Unesco wordt gehouden Over dit alles worden nog besprekingen ge voerd. weg worden verkocht. Zover het echter wel met komen. By de aanvaring m 1951 ontstond smeulen. aan het m.s. Salland een schade van ongeveer f 40.000.-— daarbij komt nog een bedrag aan rente en andere kosten. Het schip zou aanvankelijk van daag weer vertrekken. Indien de kwestie met met, spoed wordt Op gelost zal het vertrek moeten wor den uitgesteld. De bemanning be treurt dit niet. aangezien zy thans een onverwachte gelegenheid heeft eens in Rotterdam te passagieren. BOSTON. Aan boord van het 1.419 ton metende Deense stoom schip „Else Basse" is een hevige brand uitgebroken toen het zich ter hoogte van New Foundland be vond. Aangezien er gevaar voor een ontploffing bestond, verlieten, de 24 leden der bemanning en een vrouwelyke passagier het vaartuig. Zn zyn opgepikt door het Britse schip „Corner Brook". tn een pakhuis aan de Coolsesiraat werd gisteren een grote rookontwikke ling waargenomen. De brandweer rukte uit met de G -3 en de slangenwagen 31 en onder leiding van onderbrandmees ter G Zeeman werd een onderzoek in gesteld. Men kwam tot de ontdekking dat in een emmer een dweil lag te 20—29 AUGUSTUS JULIANAPARK. dagelijks 19.30—24 uur: Bloemenweelde in sprookjeslicht. STEDELIJK MUSEUM, dagelijks 14—17 en 19—23 uur: Tentoonstelling neg er kunst PLANTAGE, elke avond 20 u.: Plantage parade (zie blij.) Sportevenementen. Programmaboekjes a 25 ets en voorverkoop van plaats bewijzen: WV-kiosk Gerrit Verbaonstraafc Schiedam Gevraagd op HANDELSKANTOOR te Schiedam voor onmiddellijke indiensttreding: voor lichte administratie! e werkzaamheden. Leeftijd 1618 jaar. Voor beide cat egoneen is het Mulo-diploma wol gewenst doch met vereist. Br. onder no. 16473 aan Fubl. „Koningshaven", Witte de Withstraat 86 a, Rotterdam. Wij hebben plaats voor een VOOR DE MIDDAGEN Zaak is te Schiedam gevestigd Brieven onder no. S 918 aan het bureau van dit blad Overschiesestraat 6573 HEEFT PLAATS VOOR EEN Voor zaal HARMONIE nu te bevragen: N. Zonneveld, Broersvest 107 voorheen Lange Kerkstr. 70 Gevr. op tandtechn. lab., leerling, in bezit van diplo ma fijn bankwerker of le in strumentmaker of Mulo, Aanmelden: Tandtechn. Lab, G. Halvax, West Molen straat 1, Schiedam, Gevraagd: een nette werk JONGEMAN, b-b.h.h.. zoekt met stromend water, te Schiedam-West Br. no. 1563 bur. v. d. blad dag. Melden 's avonds na 7 uur: Singel 203 Voor pasfoto's naar K- van Vuuren. Hoogstraat 106. tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1