#00P Mim 36." 46.75 Vlotte geslaagde start van de Yacantieweek DE KLERK e ZN Ragom-bus kantelde van de Ringdijk Openingsconcertfestijn van hoog gehalte Mr P. van Bochove opende Jeugd-Bloemenvreugd agenda r- DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Vaccin tie-agenda Zaterdag V. Jeugdtournooi van SVV Meisje door orgel aangereden Concert in Plantage Wie heeft iets verloren? HBSS-nieuws Brand bij ITHO P.v.Z. DEKENS Van 30 inzittenden slechts zes lichtgewond 2 Vrijdag 21 Augustus 1953 '''■t'E' 'AA.r ■- j^Mj W V /KÏ 22S1, Wanneer de „Po seidon" na enkele dagen voor San Domingo arri veert, mindert Stevens zeil, want voor de haven ligt een gevaarlijke klip en bovendien valt de duisternis snel De toe gang tot de haven is goed gebakend, maar Stevens i is nu zo goed als blind en i hij ziet de vuren maar I nauwelijks De gevolgen blyven niet uit: de „Po seidon" staat en zit even later muurvast. Het schip is op de klip gevaren en maakt direct veel water. Bovendien staat hier een j stevige branding en Ste vens begrijpt, dat zijn j t schip verloren is, als er niet spoedig hulp komt opdagen Tastend loopt I zal er wel gauw een reddingboot komen oodagen, naar beneden en stopt alles van waarde m zijn hij naar de kajuit en zoekt het stakellicht en denkt hij. Maar dan schiet hem nog iets te bm- zakken. En nu moet hy maar geduldig wachten wanneer hij weer aan dek komt, ontsteekt hij het nen. zijn geld en zyn sieraden! Weer gaat hij 1 tot er hulp komt opdagen, vuur, dat onmiddellijk helder opvlamt. Ziezo, nu I De kop van de Vacantieweek 1953 is er af. En hoe. Met een fenomenale slag hebben Anneke van der Graaf, John van Res teren, Gij bert Nieuwland en zijn dappere mariniers en het groot Schiedams Gemengd Koor de laatste beletselen wegge hakt, waardoor de vacantiefeesten vrij en frank door Schie dams dreven kunnen zweven, ontspanning biedend aan een ieder, die daartoe ontvankelijk is, strevend naar het schone ideaal: Gemeenschapszin, Want dat is toch de bedoeling van dit jaarlijks terugkerende festijn, het hoogtepunt van het werk van „De Schiedamse Gemeenschap". „Verhef het culturele peil. Breng de burgerij tot elkaar. Dat is de triomph van de gemeen schapsgedachte", zo 2ei burgemeester mr J. W. Peek, toen hij gisteravond op het concert-podium ten overstaan van een klei ne vierduizend toehoorders, de Vacantieweek 1953 voor ge opend verklaarde. Deze eerste avond van de Plantage- Parade is er een van zeer groot muzikaal genot ge. worden. uit bleek wel uit het- war- me enthousiasme, waarmee hetdank- baar gestemde pu bliek solisten, koor en orkest aan het slot van het co pieuze muziek- banket dankte voor het gebodene. „De gemeen, schapsgedachte, de tere basis, waarop vyf jaar geleden het werk van de S.G. was gegrond vest, krijgt een steeds hechtere fundering" zei de burgemeester. En daar had mr. Peek geen woord te veel mee gezegd, want dit gemeenschaps gevoel culmineerde deze eerste avond reeds in het groot Schiedams Gemengd Koor. Het was voor de eerste maak dat leden van verscheidene Schiedamse koren gezamenlijk concerteerden. En met welk een resultaat. Het was mooi. heel mooi, wat deze dames en heren, geassisteerd door de Mari- nierskapei der Koninklijke Marine, het geheel onder leiding van kapi- tein-dirigent Gijsbert Nieuwland, hebben laten heren. Het Kerkkoor uit ..Cavalcvia Rusticana" <met An neke v. d. Graaf als soliste) in het opera program ma voor de pauze en de selectie uit „Die BI urne von Hawaii" i tezamen niet Anneke v. d Graaf en John van Resteren) m het operette-gedeelte, waren mt- ringen van zeer hoog gehalte. 1 t orkPst excelleerde in Fragmen ten uit de neger-opera „Porgy and Bess" van George Gershwm, Voor deze openingsavond had men geen gelukkiger programma-keuze kunnen doen. want zowel de hef. hebbers van zwaardere muziek, als zij. die meer van het lichtere genre houden, kregen ruimschoots hun deel. Met haar heldere volume bracht de sopraan Anneke van der Graaf de ana van Marguerite uit „Faust", vertolkte het koor zeer schoon het Slavenkoor uit „Nabucco** en de monstreerde het orkest een tech nische instrumentale vaardigheid met de polka en de mars uit ..De Verkochte Bruid". De tenor John van Resteren bewoog zich uitslui tend op het operette-niveau. Met *- 9 11. 2 en 4 uur; Gebouw IreneManonettent.h"ater. 9 30 uvr: Passage-theater. F»tm voor Ouden van Dogen en CAB- pwpilïp» 3 tof 4 uur: Torenbeklimmen t'an Grote Kerk. 2.30 uur; FtelS-pwcrferif, Start Dirk ven Wassenaarsfraet. 3 30 u«r: Zeepkistenrace Start Burg. Honnerlage Grctelaan (Vlaardingerdijk). 4 hu r; Moforpolowcdstryii op feestterrein Volkspark. 2 tot 5 en 7 tot 10 uur: „Neger. kunst" in Stedelijk Museum. 10 tot S en 7 tot 11 uur: Jeugd-Bloemenvreugdin £*■>1 rwtpJjOV'P 730 tot 12 uur: „Bloemeniüeel- Je in Sprookjeslicht" in Juliana, park uur: Vrolijkheid ten top" variété in de Plantage. Anneke W. d. Graaf was soliste tOdens de eerste avond van de Plantage-Parade. Op de achter grond Gtjsbert Nieuwland, onder trtens Jeidtnp het. concert van de Marinier skapel en het groot Schiedams Gemengd Koor stond. zijn warme stemgeluid zong hij het Wolgalied en samen met Anneke v. d. Graaf „Schenkt man sich Rosen" Met een deinende „Gold und Silbef"-wals en een tweetal marsen, waar de vonken afspron gen, zette de marmierskapel een dikke vette streep onder de woor den „zeer geslaagd". Een grote verbetering tot vorig jaar is ongetwijfeld de tribune, waaraan tot aan het moment, dat de hoornblazers van het tamboers- en pij perkorps ..Harmonie" de va cantieweek in schalden, met koorts achtige tjver werd gewerkt om heT weinig fraaie bouwsel stevig ge noeg te krijgen om het duizenden, koppige pubhek te kunnen dragen. Op die manier kunnen nu veel meer mensen genieten van de pro gramma's, die er ook de volgende Zondag a.s. organiseert de junio renafdeling van SVV een groot junior-voetbaltoumooi, waaraan zullen deelnemen junioren-elftallen van. Willem II. AG OW. Sn eek en SVV. De junioren van Sneek ko men reeds Zaterdagavond m Schie dam en zullen worden onderge bracht bij SW-jumoren Het lournooi bpgmt Zondagmor gen om half 11 en zal volop ge legenheid bieden te zien. op welk peil het spel van SVV-juntoren staat ten opzichte van junioren uit het zuiden, oosten en noorden. Naar verluidt zijn vooral de ju* njorenelftallen van Willem II bij zónder sterk. Elke veren icing komt niet een A-. een B- en een C- jtiniorenelftal. dat zo sterk moge lijk wordt samengesteld. Na beëin diging van het tournooi worden de pri'zen mtgerejtk in de canüne van SVV. Gistermiddag is de vierjarige Nelly P, op de hoek van de Gor- donstraafc en de Vriendschapssfraat door een draaiorgel omvergereden Het meisje, dat verwondingen op liep aan 'beide enkels, is door een voorbijganger naar haar ouders, die in de Manastraat wonen, gebracht. avonden op het podium worden uitgevoerd. „Laat de feestvreugde een ieder zijn deel zyn". Dit heeft de burge meester in zijn openingsrede, na te zijn ingeleid door S.G.'s voorzitter, de heer M. Holl, ook nog gezegd. Wel. daaraan is niemand te kort gekomen. Én de heer Pront, de landelijk voorzitter van het Centraal Comité Vacanties, die met de burgemeester, de wethouders mr. P. v, Bochove en mr M. v. Kinderen, de gemeen te-secretaris. mr N. J. Post, (allen vergezeld van hun dames) tot de ere-gasten van deze eerste Plantage Parade.avond (begunstigd door koel zomerweer) behoorde, zal onge twijfeld het feest-ter vem hebben verlaten met de gedachte: In Schiedam, daar is het dik voor elkaar. Het harmonieo-rkest „Ooefening Baart Kunst" geeft Zondagavond om acht uur een concert in de Plantage. Het programma luidt: 1. Mandora. mars, vanS. W. Ord Hume, arr.: Tierolff: 2. Ouverture „Lichte Cavalerie", van Fr. v. Suppé. arr.: J. Briffaux; 3. „Tout Paris" wals. van E. W aldteufel; 4.' Fantasie o/d Opera „Aïda" van G. Verdi; 5. Bruiiofsmars uit ..Een Zomer- nachtsdroom" van F. Mendelssohn, arr.: Feltzer; 6. Folkloristische Pharphrase. van G. Boedijn: 7. Fantasie o/d Opera „Atilla" van G. Verdi» arr.: A. J. Roeien; 8. IJzer en Staal, mars. van David B, Muller, arr.: Schouten; 9. Finale. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie tussen 912.30 uur en 2—6 uur. Damestasje, kinder tas je. kinder sokje, portemonnaie, kindertasje, knïescherm van motorrijwiel, 2 zon nebrillen. huissleutel en een bril. Te bevragen by de vinders: Zwem broek en badhanddoek. A. Kramer- Freher, Havendijk 36; ribfluweel jongensjasje, J. Ouwendijk, Vlaar- dingerdijk 39b; kindervestje, Hoog hart. Vondellaan 5; groen kinder- vestje, S. Vreeze, Kreupelstraat 35a; roze zwembroek en badhanddoek. Kasembrood, Strijensestr. 62; scha kelarmband. P. Seip. L. de Coligny- straat 15a; portemonnaie. inh, rozen krans, Bijl, Hoofdstr. 107; damespor- temonnaie, L. Abee, Carthesiusstraat 11b; vulpen, H. Boeie, P. Potterstraat 9b; beige damestas. Wagenaar, v. 't Hoffplein 9a; zilverkleurig armband je. T. Thomassen, Talmaïaan 32; bl. portemonnaie, P. Rijvers, Hogeban- weg 37b; zilveren draagmedaille, v. Santen, Puttershoeksestr. 50; krui- wagenwiel, F. Petit, P. de Hoogh- straat 10b; broodzak met melkfles, A. v. d. Ende, W, Frankelandsestraat 129b; zonnebril, J. v. d. Hoeven, Westvest 26c; katje (grijs-zwart en wit). Bos, Juhanalaan 10; witte hond (reu), Gem. Reiniging. J. v. d, Bosch, Sommelsdijksestraat 1: herenbril, H. Byioo, Nieuwe Maasstraat 62a. Al is voor HBSS het gesloten sei zoen nauwelijks werkelijkheid ge worden. toch is het noodzaak enkele oefenwedstrijden te spelen, om zo doende enigszins voorbereid aan de competitie te kunnen beginnen. Reeds op 5 September zal die voor HBSS een aanvang nemen, zodat nog slechts twee Zaterdagen resten om te benutten voor wedstrijden. Voor a.s. Zaterdag zal DINDUA naar Schiedam komen, om HBSS partij te geven. Deze wedstrijd zal niet op het terrein aan de Haven- dijk gespeeld worden, maar op Spiecmgshoek. Aanvang 5 30 uur Verder staan de volgende wed strijden op het programma: WF 2— HBSS 2 3 uur terrem WF; WF 3 HBSS 3a 4.45 uur terrein WF; HBSS 3 bZWSH 3 4 uur Spierings- hoek; DOS "32 b—HBSS b 2 Rotter dam. Tevens zullen enkele adspiranten van HBSS. Ursus en DRZ op Spie- i'ingshoek enkele partijtjes voetbal spelen. Deze wedstrijden beginnen om 2.30 uur. „Deze expositie verlegt het accent van de Vacantieweek belangrijk meet- in culturele richting! Met de hoop en hpt vertrouwen uit te spreken, dat oud en jong Schiedam hier een kijkje zullen komen nemen, verklaar ik Uw tentoonstelling voor geopend." Deze woorden, waarmee de. organisa toren een wel zeer elegante en welverdiende pluim op de hoed werd ge stoken, klonken Donderdagavond uit de mond van wethouder P. van Bochove, in het Beunsgebouw op de Dam. Gisteravond schreven wjj reeds uitvoerig over de fraaie, indruk, die deze bloemen en plantenpracht op ile bezoeker achterlaat. passelijke cadeaux overhandigd. Alle aanwezigen maakten tenslot te een rondgang langs de uitge stalde natuurpracht, waarbij de uit roepen van bewondering niet van de lucht waren. Tijdens de toespraken kwam te- vens naar voren, dat de vereniging binnen afzienbare tijd een stuk grond zal moeten afstaan ten ge volge van de woningbouw. Wethou der Van Bochove kon voorzitter Dinkelaar de verzekering geven, dat JB. en W. naarstig zullen zoe ken naar een geschikte oplossing voor dit probleem. Wet een bewijs, welk vertrouwen de schooituinver- eniglng met haar werk bjj de over heid geniet! De heer J. Duikelaar, de huidige voorzitter van de vyf en twintig jarige Schiedamse school- en werk- tumen. heette in zijn openings woord welkom o.a. burgemeester J. W. Peek, wethouder P. van Bocho ve en de oprichter-voorzitter M, Germeraad (de drie en tachtig ;ia- üge jongeman, zoals de spreker hem noemde, die helemaal uit Zeist was overgekomen). De voorzitter van de landelijke vereniging van school- en werk- tuinen en een vertegenwoordiger t de Haagse •afdeling, die bei den voor Schiedam dikwyls een grote steun zyn geweest, werden eveneens verwelkomd. Voorzitter Dinkelaar zeide het gemeentebe stuur dank voor haar uitgebreide medewerking, in het bijzonder voor het beschikbaar stellen van de Beurs. Vervolgens gaf hij een over zicht van de indeling der tentoon stelling waar behalve het be stuur van de vereniging, de ge meentekwekerijen, de Schiedamse bloemisten en de vereniging „Na tuurschoon in huis" (met een fraaie aquarium stand) aan hebben mee gewerkt. De heer Dinkelaar sprak over de moed, die de oprichters by hun werk, waarvoor in Schie dam niet veel belangstelling be stond, hebben gehad. Wethouder Van Bochove verrich te hierna de officiële opening. Dit vloeide voort uit het feit dat zyn vader nauw betrokken was ge weest by de oprichting van de tui nen. Zelfwerkzaamheid had hy al tijd Sn zijn gezin gepropageerd en het verheugde de zoon zeer. dat dit element hier ook ruimschoots vertegenwoordigd was. „De jonge ren confronteren met een van die wonderen der schepping is een groot paedagogisch werk. dat jmst op de schooltuinen zeer tot zijn recht komt. Het gemeentebestuur past een woord van dankbare hul de aan het bestuur en de leiders. Vooral het werk van deze laatsten vereist een grote dosis gevoel voor j de jeugd en de natuur. Wat hier j geschapen is ligt geheel in de lijn 1 der vereniging en is eigenlnk een betere viering van het jubileum dan de gebruikelijke receptie met feestavond, die wegens de waters nood in Februari moest vervallen. D1* 'entoenailing verdient daar om de aandacht van heel Schie dam". aldus mr P. van Bochove. De heren A. Hukshoorn en Th J. Krebberg werden gehuldigd voor het feit dat zij vijf en twintig jaar ign* de vereniging als leiders heb ben gediend. Zjj kregen enige toe- Van wie is die hond? Gistermorgen huppelde een jonge hond mee met een melkbezorger, die met zijn wagen zijn klanten moest bezoeken. Verschillende ma len beet de hond uit speelsheid in de broekspijpen van de melkbezor ger die ten einde raad de politie waarschuwde. Een agent heeft het dier naar de Gem. Reinigingsdienst gebracht. Daar wacht het op zijn baasje. De hond is een zwarte Hol landse herder, een reu. circa 8 of 8 maanden oud. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: v. Westendorp. Singel 83, Beden bh ongeval: G.G. en GS) Tumlaaa 89. Telefoon 69290. Bioscopen; Passage, Da. 2 en 8 uur: „De mijnen van koning Salomo". Mooopole, Da. 2. 7, 9 u: „Abbott en Costello gaan naar Mars". (Advertentie LM.) Gistermiddag is brand uitgebro ken in een werkplaats van de in ternationale technische handels on derneming ITHO aan de Westvest De brandweer was spoedig ter plaatse met de magirusladderwagen en de gereedschap wagen. Met één straal ts het vuur gedoofd. Brand weerpersoneel omest met zuurstof maskers de werkplaats betreden, omdat er zich een grote gas-ont- /ikkeling voordeed. Bij het overhevelen van gas van de ene fles naar de andere barste de verbindingsslang. In. de nabu- heid daarvan stond een brandende benzinelamp, waardoor het weg vloeiende gas vlam vatte. De schade, die uiterst miniem is, wordt door de verzekering gedekt. De Bruin jeugdkampioen schaken van Schiedam Aan het jeugdkampioenschap voor Schiedam waarvoar gezien de grote belangstelling in twee groepen ge speeld moest worden, werd ook door niet-leden van schaakvereni gingen deelgenomen. L. de Burin van S.C.S. en J. Sehiiperoort van E.S.S. eindigden als eerste van iedere groep en heb ben met de kampioen van het vo rig jaar, die van de voorronde was vrijgesteld een dubbele ronde ge speeld. waaruit L. de Bruin als overwinnaar te voorschijn is ge treden en hiermede het kampioen schap van Schiedam seizoen 52/53 heeft veroverd. Burgerlijke Stand Gehuwd: J. A. J. v. d. Ven 25 j. en C. J. M. van Slobbe 25 j. T. Schilperoord 33 j. en J. Kraan 31 j. B. Warmerdam 24 j. en G. J. Bos- sink 20 j. J. B. van Zuuren 26 j. en J. E. Robberegt 25 j. A. W M. van Rij 23 j. en I. M. Droge 21 j. H Hêsse 20 j. en G. Droge 18 j. L, Rijntalder 32 j. en C. j. Hersbach 34 j. L Oosterman 26 j. en E. J A. v. d Polder 20 i. H J. M Reinhard 21 j. en M C. Th. Heeze 16 j. A. M. J. van Dijk 26 j. en P. Gosselaar 25 j. P, Th. Dec rauw 22 j. en L. O ver goor 19 j. W. Versteeg 41 j. en D Oudenaarden 41 j. C. «T. Burge ring 28 j. en C. M. v. d. Knaap 23 j. M J. Weerden burg 32 j. en C. Zwarts 29 j. P. V. d. Windt 30 j. en A. L. Weeda 21 j. J. Schipper 29 i. en K. A. Meyer 31 j. »T. v. Dorssen 24 j. en J. van Eyk 20 j. W. Vogt «33 j. en J. Braad 27 j A. BjjIoo 25 j. en W. C, de Pater 26 j Geboren: Hendrik W. 2. v. H. W. Duchenne en G. Janse. Cornelia J. d. v. D K. Bontenbal en J. P. Kos- tense. Johanna M. d. v. H. J W, Corpeleyn en B van Dijk. Sabine P. M. d v. J. A Klumpes en 'A. S. FUkkema Ondertrouwd: 20 Aug A. J. van Alphen 24 j. en A. Jordaan 21 j. J. P. Broere 24 j. <r, W. v. d. Horst 20 j. C. A. x*an Deursen 28 j. en E. E. v. d. Toorn 21 j. J. B van Enter 34 3. en M. A. van Daalen 29 j. A. Herkelman 24 j. en IV. van Rijswijk 19 j. E. Hooft 29 j en M. C. W. Jas pers 21 j. J. N. Kalkman 27 j. en N. van Gent 22 j. J. Kegel 25 3, en A. Noordam 23 j. A. M. T. v. d. Laar schot 24 J. en b. Dekker 22 3. J. Leerentveid 24 j en M. J. Ilmer 22 j. E. B. W. v. d. Moezel 42 j. en G Verhoev 29 j. A. van Mourik 30 j. <»n K. M. Verhey 21 3. J. C. Noevers 20 j. en M de Jong 18 j. A. Plaisier 27 j, en A. van Zanten 22 j, H. Polak 24 j. en G. Zwaan 23 j. H. Poot 27 j en A, Westerveld 25 j P. Roes 17 j, en H. J Groenewolt 16 j. M. P. van Rijns bergen 27 j. en J. P. C. v. d. Heiden 24 j. P Schnei der 26 j en Th. J. Koor enge vel 20 j. P. van Veen 23 j. en C. E, v. Zwieten 23 j. G. Vermeer 69 j. en. W. S. v. d. Linde 60 j. G. H. Zou ten dyk 23 j en A. J. Rebers 23 j. Mr P. van Bochove tnackte nadat hij de tentoonstelling Jeugd-Bloe menvreugdhad geopend een rondgang langs de. e.rpositie. Vol aandacht kijkt hy naar een aqua rium met tropische mssen. Ondanki gestegen walprijzen verkopen wij zolang de voorraad slreict een partij zuiver wollen P. v. 2.- dekens tegen prijzen die veis guldens lager liggen dan die, welke thover korte tijd ruit moeten batalen. de volmaakt isolerende deken de c/efeen fegen jicht en rfteumafielc ■k vervaardigd van 100°/o zuiver schapenwol "k in fraaie medaillon-dessins, in verschil- lende kleuren. Een aanbieding die niet meer terugkomt! Extra grote maten 2 - persoons 150 x 20b 180 x 225 WALENBURGERWEG ..WIMKStSTAD-SUIDOSP" BEIJERLANDSELAAN (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. Op de Ringdyk nabij Bolnes is gister avond een bus van de RA GOM, waarin zich dertig passagiers bevonden, van de dijk gereden en over de kop geslagen. Won der boven wonder werden slechts zes inzittenden lichtgewond. Een meisje liep een lichte hersenschudding op. In zjjn val sleepte de bus een lantaarnpaal en een boom mee, die heiden afknapten. Het merkwaardige van het onge val was, dat de bus beneden aan de dyk weer op de wielen terecht kwam op een smal weggetje. Op eigen kracht kon de bus weer tegen de dyk oprijden. De carossene xs echter zo zwaar gehavend, dat de bus toch zal moeten worden ge sloopt. De bus kwam uit de richting Rotterdam en was onderweg naar Ridderkeik Op de S1-® meter brede dijk moest de 2\'? meter brede bus een andere bus van dezelfde breedte passeren. De speling, die overbleef, was dus zeer gering. Waarschijnlijk door de gladheid van de weg en de mtnder goede toestand van de dijk schoof dè bus van de dyk af. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Huis ten Donk, van waaruit men onmiddellijk om hulp telefoneerde. Uit Ridderkerk waren zeer spoedig twee geneesheren aan wezig, mt Rotterdam volgden enkele ogenblikken later twee ziekenwa gens van de GGD. Gelukkig bleken de verwondingen van de hevig ge schrokken passagiers nogal mee te vallen. De gewonden waren alle inwoners uit Ridderkerk, Zy zyn ter plaatse door de geneesheren behandeld en konden daarna naar hun huizen worden gebracht. De chauffeur werd met gewond. De bus kon nog naar de garage rijden. Wedstrijden voor motoren en bromfietsen De motorclub „Schiedam" organi seert Zondag 23 Augustus 's middags om 12 uur behendigheidswedstryden en slow-on races voor motoren en bromfietsen op een terrein achter de Parallelweg. De terrem-omstandig- heden zijn zodanig, dat er geen scha de kan worden berokkend," noch aan de berijders noch aan de motor of brommer. Er zijn vele pi-yzen be schikbaar gesteld. Bovendien krijgt een ieder, die het parcours goed af legt een diploma Inschrijvingen kunnen geschieden hij C Wassenaar, Boerhavèlaan 5, telef, 68265; F. v, d. BeS"g, Galjootstraat 22, Rotterdam, tel, 32313; W J. Bregt Jr., Spangese- kade 86, Rotterdam, tel. 51797 en C. de Vries. Vellevestsmge! 23. Voorts op de dag van de wedstrijden van 's morgens 10 uur af in Café Re«t Thalia, Boerhaaveplein,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1