C Leerling ETALEUR Nieuwe Technische School wordt half October geopend Plantage-Parade viel letterlijk en figu u rüjk in het water In het hart der Stichtse lustwarande wappert de Rotterdamse stadsvlag Woningen in Babbespolder krijgen beter aanzien D VERKOOPSTER ACKNDA NIET BEGIN SEPTEMBERMAAR Oude Ambachtsschool blijft voorlopig in gebruik Paardjes in ponybaan trekken niet Kerkdiensten Vaca n tie-agenda Zondag Maandag V D.R.Z. gaat naar Beekbergen DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Handejevol toeschouwers werd slecht toneel voorgezet Britse biologen met zeiljacht naar Dakar In het Gildehuisje is nu een C.C.C. Gemeenteraad gaat vergaderen Duitse Rijkspartij zal Naumann blijven steunen Abbott en Costello in Monopole Milanese politie legt beslag op smokkel waar voor O.-Europa SCHIEDAM DANKBETUIGING Koeriersters DANSSCHOOL 8. SCHILPEROORD Heden inschrijving N.V. Kledingmagazijnen v/h GEBR. BERVOETS 2 Zaterrlag 22 Augustus 1953 Half October en niet begin September zal de nieuwe Tech nische School, die in polder Nieuwland nabij de Veilevest wordt gebouwd, in gebruik worden genomen. In tegenstelling tot plannen, die inhielden, dat de leerlingen het nieuwe schooljaar in September in het nieuwe schoolgebouw zouden starten, zal gedurende enige tijd nog gebruik moeten worden gemaakt van de oude Ambachtsschool aan de Sint Liduinastraat. Hoewel het aanvankelijk in de bedoeling ]ag, dat na de eind-exa mens en de overgangen van het af gelopen schooljaar de oude am bachtsschool vaarwel te zeggen, zal dit in desolate toestand verkerende gebouw, voorlopig toch nog dienst moeten blijven doen De bouwers, het Bouw- en Aan nemingsbedrijf van Omme De Groot NV., kan de school niet op de oorspronkelijk overeengekomen termijn afleveren. Deze winter heeft men te kampen gehad met 58 met- werkbare dagen, ten gevolge van vorst, waardoor de opleveringster mijn met evenveel dagen verscho ven is. Bovendien maken de bou wers geen haast met de afwerking van de nieuwe technische schooi, omdat naar de mening van het De burgemeester verzoekt ons *t volgende te willen meedelen. Bij de beoordeling van de verschillen de attracties voor het attractiecen trum Svas men van mening, dat de ponybaan een volledig automatische draaimolen was. Eerst op het laat ste moment bleek, dat deze draai molen inderdaad automatisch werkt, maar dat er tevens een aantal ponies „voor de show" lopen. Daar de contracten reeds waren getekend en contractbreuk niet mogelijk was, moest aan de exploitant vergun ning worden verleend de hem toe gewezen standplaats in te nemen. Dit is overigens niet geschied voor de inspecteur van de Dierenbe scherming om advies was gevraagd. Deze had geen enkel bezwaar. Herv. Gem. Grote Kerk 10 uur ds J. Poort; 5 uur ds mr G. A. Alma* Nieuwe kerk. 10 uur ds J. Ris, 5 uur ds L. J. Caxemier; Westerkerk en 10 30 uur ds Zandzee; Vredeskerk 9 en 10.45 uur dr L. J. Cazemter »d. Pret. Bond kerkgebouw Weste- vest 10 30 uur ds P. 3. Barnouw, Evans. Luth. Gem. kerk L. Nteuw- straat 10 uur ds J. van Leeuwen. Oud Kath. Kerk, kerk Dam. 10 uur Hoogmis Ned. Herv. (Geref.) Evang- gebouw Tivoli io uur ds Monster en 3.30 uur ds Vroegmdewey Chï. Gcr. Gem. kerk Warande io en 5 uur ds G W. Alberts. Ger. Kerk. oosterke 10 uur ds W. A. Krijger. 5 uur ds G, mkman: pian- tagekerk 10 uur dr J. C. A v»n Loon. 5 uur de heer C. Klapwijk; .Tuliatiakerk 10 uur ds G. Brinkman. 5 uur dr J C. A Van Loon.; Ketftel 9.30 uur de heer C. Klapwijk 2 30 uur ds W. A. Krijger. Oud-Geref. Gemeente, Geref. Jeugd huis. Lange Haven: 10 en 4 uur ds F Luytjes. Leger des H'eils. 10 uur Heihgmgssa- menkomst 10.30 uur Openluchtpredi- king aan de Gernt Verboonstraat, 19 30 uur Veriossingssamenkomst. Evang. Gem., Kerktaal Broersvest 53 10 en 7 uur pred. J. Sogaar. Geref. Kerk (art. 31), kerk Westvest S0: 8 30 en 4 uur C. Vonk. Chr. Ger. Gem., Volksgebouw Tum- laan 50- 10 en 4 uur de heer J. Don kersloot Evangelisatie, geb. Broersvest achter de Molen; 10 uur ere-dienst. 4 30 uur Dienst des Woords Kerk vati Jemis Christus van de Hei ligen der Laatste Dagen. Lange Haven 59: 5 uur Godsdienstoefening Gem. Gods, „ptRkstergemeente", geb Astoria Kethelstraat 45: 10 uur de heer L Da mal Den Haag. Kruisleger, gcb. Tuinlaan S0: 10.30 uur Wudingsdienst 8 uur Samenkomst o.l.v. adjudant T. Suzers. tot 5 en 7 tot 11 uur: Beurs- jcbouiü .Jeugd-BIcenienyrcugd" 5 tot 5 en 7 tot. 10 uurStedelijk M usetim: „N egerkunst". ?.3Ö tot 12 uur: J vlianapark: ..Bloemenweelde m Sprookjes' licht" 8.30, 10.45, 1A5 en 4 uur Passa- pe-theater. Toneel voor de jeugd. „De Witte V©gel" brengt Van de koning, die fctp tuerd", 10 en 2 uur: Excursie Kurk- en Capsulefaoriek fa. v. d. Toorn 2 tot 4 uur: Grote Kerk, Toren- beklimmen. 9 tot 12 uur zn 2 lot o uur: Puzzle- en stempeltocht voor 'de jeugd. 10 tot 5 en 7 tot 11 uur. Beurs. „Jeugd-Bloemenvreugd" 6 uur Plantage. Transport- en bakfietsenrace 2 tot 3 en 7 tot 10 uur. Stede lijk Museum; „Negerkunst". 7.30 tol 12 uur Julianapark: „Bloemenweelde in Sprookjes- licht". 8 uur Sportjondsenbad. /«fern. 2u>emtced$tnjden. 8 uur Passage-theater: Revue „Dacr paan u>e u-eer". S uur Flautape #ofterdamsm Ka mer Orkest ol.v. Pier Ketting. 2 tot 12 uur Broersvest: Attrac tiecentrum. Wat men moet weten: Apothekers, nachtdienst: Fa. Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bjj ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 89, Telefoon 692.90. Bioscopen: Passage, Za. en Zo. 2, 4 15. 7 en 9 uur. ..De mijnen van Koning Salomo" Monopole, Za- en Zo 3, 5. 7 en B uur: ..Abbott en Costello gaan naar Mars". schoolbestuur de toegangswegen tot het nieuwe gebouw ook nog verre van ideaal zijn. Mocht na hall Octo ber in deze wegentoestand geen verbetering zijn gekomen, dan zal men zich met de ml er mate slechte toegangsweg moeten behelpen. Bovendien zat de bouwer met de Nu de voetballoze periode weer voorbij is, gaat ook D.R.Z. weer met regelmaat zijn oefenparütfjes spelen Reeds zijn er enkele wed strijden gespeeld, a.s. Zondag wordt echter onderbroken voor een uit stapje naar Beekbergen. Hier zal tevens het eerste elftal een wed. strijd spelen tegen het eerste elftal van de vv Beekbergen. Een mooie autobustocht over de prachtige Veluwc wordt hier aan vastgekop peld. Vertrokken wordt 's ochtends tien voor acht yan het postkantoor en 's avonos tien uur hoopt men weer thuis te zijn. Voor heel DRZ zal dit uitstapje een prettige ont spanning zijn, voor dc zware ocm- petitie begint. Er is iedere Donder dagavond intensief getramd on dei- leiding van de nieuwe, voor Schie dammers zeker geen onbekende, trainer van DRZ. de oud.SW-er J. van Diggelen. De DRZ-jeusd kampeert in Vier houten. De jongens hebben het er best naar hun zin. Ze hebben o a. boottochtjes op het LTselmeer ge maakt. musea bezocht en (hoe kan het anders) voetbalwedstrijden te gen de andere kampbewoners ge speeld. De resultaten waren een 1l score en een 62 overwinning Maandagavond komen de jongelui weer naar huis Geen auto's op parcours bakfietsenrace Aan de Maandagavond om 6 uur Op het parcours rond de Plantage te houden transport- en bakfiet senrace nemen meer dan 40 trans portfiets-racers en een kleine 20 bakfietsracers deel: een aantal in Schiedam nog met eerder bereikt, Zoals bekend, zal dit nummer voor de laatste maal zijn opgenomen in het programma van de Schiedamse Vaca ntief e esten. Aan de bewoners van Tuinlaan en Lange Njeuwstraat wordt drin gend verzocht, geen auto's of an dere voertuigen te willen parkeren gedurende de tijd. waarin de races orden gehouden. Het pubhek wordt dringend aangeraden, tijdens de races niet op de rijweg te ko men, maar uitsluitend op de trot toirs te blijven Reeds zijn vele pre mies toegezegd Zij. die eveneens nog piemies of prijzen beschikbaar willen stellen, kunnen hiervan op gave doen of deze afgeven bij het kantoor van dc Schiedamse Ge meenschap. VVV-kiosk. De deelne mers moeten uiterlijk Maandag 6 uur bij de start aanwezig zijn. moeilijkheid, dat hy behalve de technische school nog een andere ichool bouwt, die beslist begin Sep tember klaar moet zijn om de leer- sen te kunnen ontvangen Daar om heeft hij een aantal arbeids krachten van het object van de nieuwe technische school naar het andere in aanbouw zijnde school gebouw overgeheveld; een regeling, waar legen het schoolbestuur van de Ambachtsschool geen bezwaar had. Wanneer de leerlingen in de herfst de oude ambachtsschool aan de Sint Liduinastraat zullen hebben verla ten, wordt dit gebouw afgebroken. Benoeming onderwijzer Comcniusscliool B Voor een benoeming van een on derwijzer aan de Comeniusschool B aan de Singel ontstaan door het vertrek van de heer C. Bogerman, leggen B en W. de gemeenteraad de volgende voordracht voor: 1 de heer Th. J. Ut ens. onderwijzer te Helden; 2. de heer E. Th v. d. Minde, tijd onderwijzer te Kloetm- ge; 3. de heer J. Entrop, tijd. on derwijzer te Gouderak. Burgerlijke Stand Geboien: Jan, z. vG. Vellekoop en K. M van Vooren; Dirk. z, v D. van Rossen en A. Wannee: Pieter, z. v. G. Zonneveld en L Schilperoord; Maria Th. S, d. van A. Kok en M. J, Vet'heij; Gernt K., z. v. K. Wijnstekers en G. G. Droge; Rob, z. v. F. W. Verhoeven en P. Oprol; Rudolf, z. v. L. L. Kamp en A. van Niclen: Albertina -J. L, d. v. H. P. van Kempen en C. M. de Leeds; Robert A. J., z. v. H. J. Bruns en M. Steffen. Gemeente koopt nieuwe vuilnisemmers De gemeentelijke vuilnisemmers zyn op Daarom zal worden over gegaan tot aankoop van 500 nieuwe. De prijs bedraagt f 9.10 per stuk, zodat B en W de raad voorstellen een credict van 4550 aan de Ge meen te hike Vervoer-. Reinigmgs- en Ontsmettingsdienst te verlenen. 2282 Het wordt een verschrikkelijke nacht voor Stevens De wind neemt in kracht toe en de branding slaat de „Posei don" in stukken, terwijl er geen hulp komt opda gen Hebben ze dan zijn noodseinen' niet gezien? Of durven die kerels het niet aan bij deze harde wind? Stevens ts op alles voorbereid en heeft zich het zwemvest omgegord Als hij het wrak moet verlaten, wil hu trachten zwemmend het land te bereiken, maar ondertus sen teistert een hevige koorts zijn lichaam en zijn krachten nemen af. Wanneer eindelijk de morgen aanbreekt en de wind wat afneemt, ziet I maar meer dood dan levend wordt hij opgevist, i drenkeling aan boord heeft; „de man is er erg hij in de verte een reddingboot naderen. Stevens i „Direct naar het ziekenhuis brengen," zegt de aan toe", springt van het wrak af en zwemt naar de boot. commandant van de reddingboot, wanneer hu de I Medische Zondagsdienst In spoedgevallen wordt van Za terdagmiddag 1 uur tot Zondag avond !2 uur do medische dienst waargenomen door de volgende artsen: mevr. C. Duy ster -Jam in, BK.-Laan 156. tel. 69991; A. L. J. Kunze. Nieuwe Haven 115. tel. 67760 en G. in 't Veld. Willem de Zwij ger la an 23. tel. 68599. Geopend is apotheek fa A. Gouka, Hoogstraat 29 die gedurende de volgende week ook de nachtdienst waarneemt. „Wie wenst dat we doorgaan, moet zijn hand opsteken." Dit zei een functionaris van de Schiedamse Gemeenschap gister avond tot een kleine honderd aanwezigen, die regen en onweor hadden getrotseerd en tot de pauze op de kletsnatte tribune in de Plantage de toneelvoorstelling door het Nederlands Volks toneel hadden gevolgd. Onder het motto: „We zijn nu toch doorwater nat; de rest van het stuk willen we ook zien" staken bijna allen hun handen omhoog. S.G.'s voorzitter, de heer M. Holl, liep schouderophalend naar de uitvoerenden achter het doek om te vertellen, dat er doorgewerkt moest worden. Een moedig besluit van de toeschouwers. Het ware wellicht moe diger geweest van het gemeenschaps-bestuur om aan het begin van de avond het handjevol publiek te vertellen, dat onder deze slechte weersomstandigheden de zaak was afgelast. Viel dus de openlucht-uitvoering het hoogtepunt van de dag let terlijk en figuurlijk m het water, binnenshuis tof beter gezegd bin- ner.szaals) was het succesvoller. Voor de jeugd viel er veel te genie ten in gebouw „Irene", waar het marionetten-theater van Don en Ly Want waarvoor de mensen bleven zitten, is ons niet duidelijk gewor den. Voor het toneelstuk beslist mei Het blijspel „Het huis van de Sal- timbanksvan Luisa Treves, dat bonte taferelen moet bieden, waar door er volgens het programma gelegenheid te over was voor dans jes. liedjes en grappen, werd op een dermate dilletanterige wijze opge voerd, dat het nauwelijks een vol doende kon krijgen. Dit programma onderdeel van de Plantage-Parade is niet- bijzonder gelukkig gekozen, vooral nu het er om ging om voor het eerst beroepstoneel op het open- luchtpodium te introduceren. Het enige wat men heeft kunnen consta teren was, dat het gesprokene over al goed te verstaan was. Vermetre stond opgesteld. De be langstelling hiervoor u as bijzonder groot vier mga! heeft men het pro gramma moeten afwerken en van- ciaag heeft men wederom eenzelfde aantal malen voor een uitverkocht huis gespeeld. Het programma,"dat met zorg was samengesteld, was van hoog gehalte Dc teksten van de op gevoerde sprookjes waren door Don Vermeire en door onze redactrice Anme M. G- Schmidt geschreven. De muziek* componeerde de bekende guitarist Koos Tiggers. PLYMOUTH. Twee Bl-itse biologen en een Nieuw zeeland er vertrekken dit weekeinde met een jacht uit Engeland naar Dakar, om zich van daar naar West-Indié te laten afdrijven. Zij willen het le ven aan de oppervlakte van de zee bestuderen. Nadat Churchill m een brief zijn belangstelling voor de expeditie had kenbaar gemaakt, beeft de Britse admiraliteit gehol pen met de oplossing van een aan tal technische moeilijkheden en ook een speciaal compas ter be schikking gesteld. ROTTERDAM BOTTERDAM blijft maar koloniseren. In de mooiste en gezondste streken van ons land zijn de nederzettingen ge vestigd, waar de.schooljeugd van de vrije natuur geniet: Ul- venhout, Gilze-Hijen, Hoek van Holland, Baarn. En op 1 Augus tus is de Rotterdamse twee-kleur gehesen in het schone hart van de heerlijke Stichtse lustwarande. Het landgoed „De Gin- kel" te Leersum herbergt deze maand drie groepen van elk ongeveer 180 scholieren, die zich hier 10 dagen aan de geneug ten van het tentenkampleven komen overgeven. Het Is reed? lang© tyd een doorn in het oog van onze vroede vaderen, dat het uilerlyk aanzien van. de woningen In Klein Babbespolder nabij de Vlaardingerdyk uitermate onaanzienlijk is. De keim, waarmee de gevels van de woningen, toen deze In 1949 werden gebouwd, zyn bestreken, is op tal van plaatsen dermate verweerd, dat het geheel een vlekkerig aanzien vertoont. Geruime tijd hebben de gemeente- lijke diensten zich beraden welke maatregelen moeten u orden ge no- men om dez eongewenste situatie op te heffen. Niet alleen is het aanzien van de woningen zelf volkomen be dorven, maar bovendien vormt de aanblik van dp huizen een lelijk ge- heel bij de entree aan deze 2ijde van de stad. Onderzoekingen van dc di recteur van de Gemeentelijke Wo- hmgdicnst. het verf-mstituut TNO en 't bouwmaterialen instituut T.N.O te Delft hebben uitgewezen, dat in de muren stenen zijn verwerkt van zachte kwaliteit en dat de muren zijn afgestreken met een witte saus, die niet voldoende watervast is. Het is ondoenlijk de verflaag van de gevels tc verwijderen, want bij het maken van een proef vak is ge bleken. dat steen en voegen zodanig worden beschadigd, dat de kans zeer groot is, dat de gevels niet meer waterdicht zullen blijven. Daarom zal in een proefvlak eerst de zachte steen worden uitgebikt en worden vervangen door goede bak steen. Daarna zullen de gevels wor den bestreken met verfstof, die goed bindt en een lange levensduur heeft. ^In het gildehuisje aan de Lange Kerkstraat 34 heeff zich mevrouw Ellen van Dyk gevestigd, die zich ten doel stelt daar een Cultureel Contact Centrum te vormen. Zij tracht dit te bereiken, door het hou den van tentoonstellingen het orga niseren van lezingen, dansavonden en voordrachten, die dan gratis toe gankelijk zouden zijn Op het ogen blik is er in het gildehuisje een expositie van moderne schilderijen "an jonge meesters. Dpze collectie behoort tot de verzameling van haar echtgenoot Hans van Dijk. Van 's morgens 10 tot 's avonds 6 uur is de expositie voor een ieder gratis toegankelijk. I£ men op deze uren verhinderd, dan make men een af spraak met de heer en mevrouw Van Dijk en zjj zijn gaarne bereid U als hun gasten te ontvangen. Bij wijze van proef zullen drie wo ningen aan de Slachthuislaan op een del gelijke maniei woiden behan deld. Aan de hand van de verkre gen resultaten kan dan worden na gegaan of op de ingeslagen wog moet worden voortgegaan, terwijl dan tevens de kosten kunnen woi den berekend B en W. stellen de raad voor machtiging te verlenen tot het nemen van deze proef. De burgemeester heeft dg ieden van de gemeenteraad opgeroepen tot een openbare zitting, die ge houden zal worden op vrijdag 28 Augustus, 's avonds om half acht. Met parapluies op en regenjassen over kun hoofd moesten de be stuursleden van de Schiedamse Gemeenschap met hun dames zich gisteravond beschermen tegen de stromende regen tijdens de to neelvoorstelling in de Plan tape. ExcelsiorKampong Excelsior treedt morgen voor de laatste maaL in dit seizoen in het veld tegen het Utrechtse Kampong. De Utrechters hebben het dit sei zoen niet zo best gedaan en staan dan ook op de laatste plaats. Dit neemt niet weg dat onze stadgeno ten hun tegenstander van morgen zeker niet mogen onderschatten Kampong is een club waarvan de kern bestaat uit geroutineerde spe lers, die echter niet zo jong meer zijn. Excelsior, dat de laatste tijd een beetje uit vorm is. zal er alles op zetten om deze laatste wpdstmd te winnen Als het weer een klem beetje wil meewerken geloven wij wel dat beide punten in Schiedam blijven. Anton Oostcrholt is morgen niet van de partij daarentegen is Guus Duimel weer wel van dc par ty. De wedstryd begint om 11 uur. Bud Abbott en Lou Costello be leven m Monopole weer de zonder lingste avonturen. Nu gaat dit Ame rikaanse tweetal met een raket op bezoek op de planeet Venus, waar zij ae allermooiste meisjes ontmoe ten Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was. gezien de titel ,.A. en C. gaan naar Mars", dat zy een an dere planeai zouden bezoeken, neemt dat mei weg, dat zy het daar op Venus tussen *n groot aantal schoon heidskoninginnen best naar hun zin hebben Hoe. dat moet U zelf maar eens gaan kijken. Geen nieuwe .film in Passage-theater Het Passage-theater prolongeert tot en met Zondagavond „De mijnen van koning Salomo". Van Maandag tot met Donder dag wordt de revue „Daar gaan we weer" ten tonele gebracht door Schiedamse amateurs. Het weer deed zijn uiterste best om het gezelschap genodigden, dat zich gisteren per met geheel wa terdichte bus naar de nieuwe aanwinst van de Raad voor de Li chamelijke Opvoeding spoedde, bij de uitoefening dezer inspectie zo veel mogelijk te hinderen. Hetgeen met wegnam, dat het hoog bezoek, waarbij ook wij ons mochten aan sluiten, zich na aankomst bij het op een kleine hoogte waarlijk prach tig gelegen pavtljoeneomplex „De Ginkel" in uiterst opgeruimde stem ming in de voormalige stal van het landgoed aan de koffie zette; de nog aanwezige, doch ledige paarden- ruiven verleenden aan dit décor een extra-schilderachtige noot. Het kamphuis is nog niet gereed. Ingrijpende verbouwingswerkzaam heden zullen direct na het vertrek der laatste jonge gasten energiek ter hand genomen worden. Het landhuis. 35 jaar geleden door een oud-Indischgast neergezet, verkeert nog in tamelijk haveloze staat en vóór de vier vleugels, gelegen om een klein binnenhof, voor het nieu we doel gereed zullen zijn gemaakt, komt er heel wal breken, timmeren en schilderen aan te pas. De huidige kampeerders troffen ij aan m riante tenten in de nabijheid van hel complex, waar ze door de gulle regen gedwongen raren hun vermaak te zoeken bij lectuur, spelletjes en zang. Een overschakeling, die hen evenwel maar het was nog maar de eerste lelijke d.ag best scheen te luk ken. „IN HET VOORSTE GELID" „De Ginkel", eenmaal gereed, zal op dezelfde wijze gaan functionne- ren, als het kamp te Baarn. Het paviljoencomplex is bestemd als verblijf voor de scholieren, die in klasse-ver band buiten de vacantie- perïode hier 3 dagen komen loge ren. Voor de commissie Vacantievreugd betekent dit een welkome ontlasting van „Baarn", dat het grote aantal aanmeldingen met meer kon ver werken. Rotterdam, zo deelde dr. J. G. Bos ma. voorzitter van de Raad v. d L-O. in een toespraakje mee, heeft zich door het van progressivi teit getuigende gemeenteraadsbesluit tot aankoop van ..De Ginkel". op het gebied der jeugdrecreatie in het voorste gelid geplaatst. De Rotterdamse capaciteit even aart nu reeds die van het giotere Amsterdam en is nog voor uitbrei- BONN. Bestuursleden van de Duitse Rijkspartij ontkennen, dat hun organisatie plannen zou koesteren Werner Naumann van de candidaten- lijst der partij te schrappen uit vrees, dat in verband met Naumanns po litieke verleden de regering de hele partij buiten de wet zou stellen. De DRP zal integendeel aan Nau mann alle mogelijke «teun verlenen. De DRP heeft nog een pijl op haar boog in de persoon van Hans Ulnch Rudel, een bekend Nazi-officier, die i ^'"5 vatbaar, van Hitler dc hoogste ondcrscheidin- Op liet terrein (140 ha. waarvan gen heeft gekregen en op 28 Augustus 4 ha R'dams bezit, doch de rest vry uit Argentinië m Duitsland zal aan- komen voor het voeren van zijn cam pagne. Rudel. die thans vlieger-m- structeui in Argentinië is, heeft hier voor van president Peron speciaal verlof gekregen. Een andere candidaat van de DRF is de laatste Duitse commandant van het eiland Kreta, generaal Andrae. Churchill roept Britse kabinet bijeen LONDEN Premier Churchill heeft voor a s Dinsdag een verga dering van het Britse Kabinet bij eengeroepen. Dit zal de tweede ka binetsraad onder voorzitterschap van Churchill zijn. sinds zijn doktoren hem twee maanden rust voorge- ECHT. De heer J. van Kruchten I schreven hebben, te Koningsbosch. gemeente Echt (Li Verwacht wordt, dat op de ka- slasgdc er in, een exemplaar van de binctsraad van a.g. Dinsdag dê ge in Nederland zeer zeldzaam voorko- beurtenissen in Iran en de moei- mende hamster te vangen- Er schij- lykheden m de V.N. over de Ko nen in deze buurt nog meer hamsters reaanse vredesconferentie besproken voor te komen. I zuilen worden. Hamster stevansen wandelterrein voor de kampeerders is), staat ook nog de zgn „schaaps kooi". die voor bet beoefenen van allerlei ontspanning geschikt wordt gemaakt. Als een ernstig bezwaar wordt echter het ontbreken van enige zwemgelegenhetd gevoeld. Het dichtstbijzijnde had is rum 2 uur gaans verwijderd. MILAAN De Milanese politie heeft 3 370 ton strategische metalen in beslag genomen, welke op ver scheping naar landen achter het ijzeren gordijn lagen le wachten. Twee Italianen zijn gearresteerd, vier andere personen, onder wie een Zwitser en een Nederlander, worden door de politie beschuldigd bij deze smokkelhandel betrokken te zijn. Volgens de politie hebben de ar restanten reeds eerder goederen uit Italië, door Zwitserland en Duits land naar Nederland verstuurd, van waar zij per schip verdwenen naar Polen cn andere satellietstaten. In beslag genomen werden 1290 ton lood, 760 ton koper, 500 ton staal, 50(3 ton aluminium en 500 ton ko balt. Korea-vrijwilligers op weg naar Nederland DEN HAAG Een groep militairen van het Nederlands detachement Ver enigde Naties, hoofdzakelijk samenge steld uit vrijwilligers, die op 22 en 23 Augustus l!)52 naar Korea zijn vertrok ken, bevindt zich thans sinds 10 Augus tus .1.1. op thuisreis naar Nederland. Het detachement, dat onder commando staat van de kapitein F. H. D. van Dorssen uit Den Haag, komt onvoor ziene omstandigheden voorbehouden half September in Marseille aan. Van daar zullen de vnjivilligers per trein naar Nederland terugkeren. Post, bestemd voor deze militairen dient wil zij in dg tussenhavens wor den uitgereikt uiterlijk op 25 Augus tus, 6 en 10 September a s. in Nederland ter post worden bezorgd. De adresse ring moet als volgt geschieden: Rang naam en voorletters, legernum- mer. Aanvuilingsdetachement N.D.V.N, Op thuisreis naar Nederland. Amster dam-Schiphol - militair. De naam van het schip en de tussen havens mogen dus niet worden vermeld. Op Ionische eilanden is 90 van steden en dorpen vernield ATHENE Bij de aardbevingen op de Griekse eilanden Cephaionia en Ithaka is 90 procent van de dor pen cn sleden totaal vernield. Meer dan 20.000 buizen liggen in puin. By de opruimingswerkzaamheden wor den nog steeds lijken gevonden. In middels zyn 86 geevacueerder» naar de eilanden teruggekeerd. Nog 139 personen hebben repatriëring ver zocht. WENEN De Russen hebben Donderdag en Vrijdag plotseling een aantal gebouwen langs de grens met de Amerikaanse zone in Oostenrijk ontruimd, waar controleposten in gevestigd waven. Verleden week hadden zy 2ich reeds teruggetrok ken uit soortgelijke posten langs d« grens met de Britse zone. Aan de Weledel Zeergeleer de Heer Dr. H. J. Ormel en de Zusters van het Groene Kruis wil ik langs deze weg mijn hartelijke dank betui gen voor de goede verzor ging van mijn onvergetelij ke Man, tijdens zyn ziekte. Mevr. de Wed. Joha Koning-Bras Schiedam Aue 1953 Francois Haverschmidtl. 28 Gevrjuffrouw hulp buffet- keuken, 's avonds 4.30 uur tot 12 uur, met het bedrijf bekend. Café Restaurant De Amstelbron, Broersvest 13, Schiedam, Tel. 69767. B. DE BRUIN ORANJErTRAAr 9 ÏCW/EDAH T?t 6SO* Woningruil BredaSchiedaoQ. Aangeb. te Breda geheel huis thnckhuis) omg Wilh.park. 6 ka keuken, kelder, w c. kleme tuin. schuurtje Huurprys t 43.15 per mnd Gevr. te Schiedam dergelijk huis of groter. Huurprijs 60.— tot f Bö per mnd. Br. no. S 820 Bur Blad, Bijverdienste aanseb. voor net persoon, die in staat is eigen wijk op te bouwen voor ledenwerving sociale instelling. Hoge vergoeding. Br. no. 1573 bur. v. d. blad. Voor feestjes, bruiloften, vergaderingen en veren!» gingsavonden natuurlijk de Ruiter, Broersveld 55. Vraagt condities. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, lei. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Handlessen WALVISSTRAAT 4 hoek Vismarkt TELEFOON 66265 Inlichtingen en inschrijvingen dagelijks voor de Afd. Herenmode plm. 16 jaar Sollicitaties, zowel mondeling als schriftelijk, richten: BROERSVEST 59—61

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1