i Goed variété en (weer) regen in Plantage-Parade Heimes besluit cricketseizoen met draw tegen HCC I r A<;km>a Arie van Dijk was snelste zeepkisten-coureur Motorpolo-wedstrijd moest worden afgelast DE AVONTUREN VAA KAPITEIN ROB BPM-sportpark geo; >pend Motorrijders deden het kalm aan Vacantie-agenda Dinsdag vJ Koem arkt-illum ina tie wordt verbeterd Kapitein over boord geslagen En maarpuzzlen op de fiets Schiedammers speelden hun tijd uit D.W.S. handbalde tegen Phoenix SVV wint eigen jeugdtournooi Kampong klopt Excelsior Engelse zwemploeg in Schiedam HONKBAL SVV heeft nog een kans SCHIEPA cmnsEDE» Maandag 24 Augustus 1953 De weergoden hebben het blijkbaar niet erg op de Schie damse vacantie-feesten voorzien. Ook Zaterdag zocht Pïuvius regelmatig contact met dit ondermaanse, hetgeen tot gevolg had, dat de leiding van „De Schiedamse Gemeenschap" 's mor gens vroeg al het kloeke besluit nam, de motorpolo-wedstrijd af te gelasten. Voor het overige kon alles volgens het programma worden afgewerkt, wat echter niet wegneemt, dat vooral tij dens de avond-variété-voorstelling in de Plantage het publiek, dat de grote tribune overvloedig bezette, menigmaal fikse re genbuien heeft moeten trotseren. Jen de Cler. de conferencier in de Plantage-Parade, vertelde hel. een en ander oyer de bekende radtc>- Jamilie, Hier geeft hij het woord aan „Tante Koossie uan Tutte" - 22S3, Wanneer de dok ter in hst ziekenhuis hoort, dat de patiënt, die met de reddingboot aan Wal is gebracht, een Ne derlander is. waarschuwt hij het Nederlandse con sulaat en de volgende dag komen twee heren Ste vens bezoeken. ay is. dank zi.i de goede verzor ging, snél opgeknapt, of schoon hjj nog weJ en kele weken rust zal moe ten houden. De heren van het consulaat vragen hem, hoe hij hier terecht is gekomen'. ..Ik heb in Nederland kans gezien een scheepje te kopen." vertelt hij; „ik wilde emigreren naar Australië en proberen de reis op eigen houtje te maken ben ik op een klip gestoten." Dat verhaal klinktzodat niemand enige argwaan koestert. De heren Maar onderweg ben ik ziek geworden en toen logisch en bovendien heeft de patiënt voldoende j van het consulaat wensen Stevens spoedige beter- ik wilde proberen deze haven binnen te lopen. I geld op zak om zijn verpleging te kunnen betalen, I schap en nemen dan afscheid. Het sprookje „Assepoester" werd door de Wama's haarfijn uit geplozen. Dat deze dwazen er vro lijk de draak mee staken, valt te begrijpen. Maar daarvoor waren zij ook naar Schiedam oefeomen. Dat niettemin de toeschouwers bleven waar zij waren, pleit voor hetgeen de artisten op het fraaie concert-podium den volke boden. Het was een variété-programma van de bovenste piank, fris en spontaan gebracht door lieden, die er echt zin in hadden. En hoe vreemd het ook moge klinken dit kwam in de eerste plaats door dc regen. We hebben achter de coulissen in de kleedtent een praatje gemaakt met de uitvoerenden en allen prezen de moed van de Schiedammers. In ruil daarvoor hebben zij hun beste been tje voorgezet. Matla. de man, die van de ene mand in de andere sprong, voelde zich door de regen buien een beetje schuldbewust. Tij dens zijn optreden dreigde hij im mers. dat hij het zou laten regenen En de goecic man nad deze woorden nod niet over zijn lippen, of de he melsluizen werden wagenwijd open. cczet. Geen wonder, dat Jan de Cler hem ..Neerland.4 grootste regen- maker" noemde. ..En ik kon het toch heus niet helpen" voegde hij ons in onvervalst Amsterdams accent toe. Ik vond het helemaal niet lol lig. want met die regen viel dc clou van mijn rummer ook in he; wa ter". Overigens was dit maar een idee van de man zelf. want het pu- bliek heeft om deze grappenmaker hertel lil; moeten lachen. Trouwens Imt hele programma was een bonte aaneenschakeling van vrolijkheid en zotheid. Vrolijk heid brachten al direct ..The Hod- Jars" met populaire melodieën op Hersengymnastiek werd bedreven onder leiding van Bob Wallach. Her. „meisje met de mooie blauwe ogen," zoals Bob deze deelneem ster noemde, heeft nogal schik in de uraop, dié haar gesteld werd Hoe wél gezien de slechte weer berichten— het aantal deelnemers wal tegenviel, zijn de behendigfceids- wedstrijden. die de motorclub Schie dam gistermiddag in de Spaanse pol der achter de Parallelweg organi seerde. uitermate goed geslaagd. Onder deelnemers was Pim de Haan, kampioen van Nederland Trial 1953. die echter met de tweede plaatsgenoegen moest nemen. HÜ werd geklopt door F, v. d. Berg, lid van de m.c. Schiedam. De resultaten waren; 1. F v. d- Berg 46 str.p. 2. p. de Haan 62 sti'.p- S. T. A, Dorst 65 str.p. 4. H Vink Jr 68 str.p. 5. H. Vink Sr 71 str n. fi. C. Wassenaar 85 str.p. 7. W. van Kre velen 90 str.p. 9. C dc Vries 105 str.p. 10. C- Spermcm 105 str.p De uitslag van dc bromfiets wed strijd was; 1. F. S Jansen 70 str.p. 2. W. vart Gent Jr 88 str.p. S.30, 10.451.45 en 1 uuC Passage- theater." „Verloren in de reil de ruis" ftlinuoorst'eiïinp uoor de jeugd. 9 tot 12 en 2 tof 5 uur: Puzzle- en stempelrocht voor de jeugd. 24 uur Grote Kerk Taren be klimmen. 2 uur igerf Wilfou-Fijenood." Excursie. 10 tot 5 en 7 to; 11 uur Beurs: „Jeu-gd-Bloemenvreuad". 7 uur ErUsonpifin: Basfeetball- demonstratie. R uur Passage-theater: Revue. 8 uur Plantage-podium:. Schie damse amateumvond. 2 tor 5 en 7 tot 10 uur Stedelijk Museum-: „Negerkunst". 7,30 tot 12 uur Juliana parfc: „Bloemenmeelde in Sprookjes- licht'", 2 tot 12 u«r Broers vest; - Attrac tie- een trum, Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Fa. Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G-CJ. en G-D Tuinlaan 89. Telefoon 89290. Bioscopen: Passage, Da. 2 en 3 uur:. De mij nen van Koning Salomo". 1 Monopole, Da. 2, 7, 9 u: „Abbott en Costello gaan naar Mars". i Zondagmiddag is in aanwezigheid van verscheidene autoriteiten het nieuwe sportpark van de B.P.M. te Vlaardingen, ,.De Vijfsluizen" ge opend. Het sportpark, dat 11 h.a. groot is. is voornamelijk bestemd voor het personeel van de raffina derij te Rotterdam (Pernis) en van de installaties te Vlaardingen en Maassluis. Ir Ei'nste. directeur van de instal laties te Pernis was de eerste spre ker. die ondey andere al'en. die aan de totstandkoming hadden meege werkt, dank bracht. Ir H. Bloemgar- ten. directeur van de N.V. Kon. Ne derlandse Petroleum Mij., heeft in een korte hartelijke toespraak het park de employe's van Per nis. Vlaardingen en Maassluis aangebo den. Hij wees daarbij op de grote waarde, die de directie van de Ko ninklijke hecht aan sport: het be vordert onder andere de teamgeest. Daarna verrichtte mevrouw Heus- densMansholt, echtgenote van de burgemeester van Vlaardingen de symbolische opening. Onder de aan wezigen merkten wij onder andere ep burgemeester Van Wal sum van Rotterdam met echtgenote, burge meester Heusdens van Vlaardingen en echtgenote en de heer C. H. Buschman. voorzitter van de Ka mer van Koophandel en fabrieken voor de Beneden Maas en talrijke industriëlen. Voorts ook nog de heer L. Boeljon, adviseur van het Ned. Olympisch Comité. Het. park is bestemd voor de Rpierdamse ontspsnningsvereniging S.H.KL.L.. die momenteel driedui zend leden lelt. Eenentwintig tak ken van sport worden beoefend. Voetgangster aangereden door bromfietser Zaterdagavond stak de 66-jarige mevrouw l. plotseling het rijwiel pad langs de burg. Knappert over. Zi.j werd door de 29-jarige p. A. K. »it Rotterdam, diojuisf op zijn bromfiets passeerde, aangereden. De oude dame bekwam een lichte hersenschudding en zij brak baar reck terp ink. Zij is naar haar wo ning vervoerd. St. Ambrosius musiceerde voor ziekenhuizen Zaterdagmiddag heeft het harmo- nie-'jc.-machap St. Ambrprius gemu siceerd voor de beide ziekenhuizen. Op die manier heeft men de zieken ook van de vacantiefeesten laten mee genieten. Her mes speelt 3—-3 tegen Zwolse Boys Van onze speciale verslaggever) In een aardige snelle wedstrijd heeft Hcrmes-DVS gisteren een 3—3 resultaat bereikt in een vriendschappen Ike wedstrijd in Zwolle tegen Zwolse Boys. i Onze stadgenoten waren technisch I beter ^n overtuigend in de meer- i derheid- Niettegenstaande namen de Zwolse Boys na 28 minuten de lei- j ding door hun rechtsbuiten, die met e?n boogbal doelman Van Diest passeerde (l0). De jeugde duur- de niet lang want tien minuten I daarna was de score weer gelijk, I toon Joop Heyster heel listig de bal uit fen hoekschop naar midden voor Lex Jan se schoot, die op zijn beurt de leren knikker naar Joop Heyfitcr retourneerde. Een fel schol Volcde en het wag 11. Na de pauze was het wederom Joop Heyster, die een harde kogel inzond. Tegen de onderkant van de lat stuitte de bal het veld weer in. doch toen was Lex Janse er als de kippen bij om de bal het be slissende zetje te geven (12). Maar ook deze Schiedamse hege monie wag geen lang leven bescho ren. want enkele minuten later was Van Diest ten tweede male gepas seerd. Toen 10 minuten voor het einde Joop Heyster andermaal met een hard schot voor i voorsprong had gezorgd, slaagden de Zwolle naren er toch nog in kort voor het einde er 3—3 van te maken. hun accordeons, hetgeen door de muzikale komediant Harry Wood son (hij kon o.m. zijn benen laten lachen) werd aangedikt. Dat Jan Boots er niet was. vlei het publiek merkbaar tegen. Maar zijn vroegere secondant Bob Wal lach kende ook de klappen van de her sengymnastiek-z weep. zodat dit nummer (met „Mïcke") toch een succes werd. Een tikkeltje gebor neerde Charles Aerts, zong enkele Napolitaanse lied even. die de goe gemeente met graagte accepteerde De zotheid was voor rekening van de Wama's. hetgeen deze dwazen wel is toevertrouwd. Jan de Cler was de man van de verfijnde hu mor. die het geheel genoeglijk aan elkaar laste en daar tussen zijn ra* dio-creaties „Jan de Clever" en de „Familie van Tutte" lanceerde. A! met al een avond, waarmee ..De Schiedamse Gemeenschap" veel eer heeft ingelegd. Het bestuur van „De Schiedamse Gemeenschap" had, gezien de hoge kosten, die de vacantief eesten met zich brengen, besloten de illuminatie in de binnenstad zeer sober te hou den. Vandaar dat het Koemarkt- plein er zo schraal is afgekomen. Men vindt toch wel een beetje te sober, zodat men de firma Aleman opdracht heeft gegeven in ijltempo grntere verlichting aan te bren gen. Als alles goed gaat, zou deze vanavond branden. Zatxdagnacht kregen de 44-jarige stuurman Th. S. en de waarnemend kapitein Th. L. P. van het aan de werf „Nieuwe Waterweg" liggende Libanese stoomschip „Barbara. N." zon hooglopende ruzie, dat S. de waarnemend kapitein over boord de Wilhelm inahaven in sloeg. P. kwam er met een nat pak af. S.. een Rus. werd door de politie ach ter slot en grendel gezet. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Tam-tam op de Hoogstraat Op de gehele wereld bestaan maar twee geluidsbanden, waarop de ori ginele neger tam-tam is opgenomen. Een van deze banden is nu in Schie dam en wordt op een geluidsinstal latie in het Stedelijk Museum ge draaid. Via luidsprekers, die aan de gevel van het gebouw zijn aange bracht. klinkt nu het tam-tam van de Afrikaanse negerstammen over de Hoogstraat. De bedoeling van dit alles? Om nog meer de aandacht te vestigen op de tentoonstelling „Ne gerkunst". Er waren reeds 3000 men sen voor U. Elf groepen van vier personen startten Zaterdagmiddag in de Dirk van Wassenaarstraat voor de fiet- senpuzzletocht van de CJMV. De rit voerde de jeugdige stadsontdekkers eerst naar café Sport in Spierings- hoek, waar de eerste controlepost was ingericht. Na de gebruikelijke administratieve plichtplegingen, die voor de einduitslag van groot belang bleken te zijn, trok men door Tuin dorp Kethel naar het volgende sta tion, een der onbewaakte overwegen aan de Oudedijk. Via de Damlaan ging het verder naar het Overschie- sepiein. De volgende post bleek een ware lafenis voor de beurtelings binnenkomende groepen wielrijders, „Het was de Coca Cola fabriek in de Nieuwe Matbenesserstraat, die haar beste beentje had voorgezet, door gratis enkele kisten van haar pro duct beschikbaar te stellen. Maar er moest nog een post worden geno men, alvorens de finish in de Dirk van Wassenaarstraat was bereikt. Deze was geplaatst bij de nieuwe brug in de Gorzen ter hoogte van wasserij De Pauw. Iedere deelnemer kreeg de te vol gen route uitgereikt op een gesten cild vel papier, waarop slechts de aard van de punten waarlangs men moest rijden stond aangegeven, plus een blinde schets. Dus geen namen van wegen of bepaalde punten er bij, wat de tocht tot een ware puzzle maakte. Om circa half zeven kwam de laatste groep binnen en konden de 15 prijzen, waaronder drie me dailles en een boek. worden uitge- reikt. De namen van de best geklas seerde groepen zijn; 1. v. d. Bruggen en gfibrs Van Oordt; 2. Berver. M. Vink. Wisselkerke en Buurman: 3. H. Teemv, H. Kemper. W. Kemper en j. Vos: 4. A- de Jong, J. Harte- veld, v- Ooyen en Heyboer: 5. B. Santing, M. van.Dorssen en A. Ose- phius. De CJMV heeft niet deze fiets- puzzletocht in het kader van de va- cantieweek wederom een goede beurt gemaakt De laatste wedstrijd van Hermes-DVS in dit cricket-seizoen, de uitwed strijd tegen HCC i, is in een draw geëindigd. De match vond plaats op het mooie veld „De Roggewoning" te Wassenaar. Ook deze wedstrijd vergde weer bijna de volle speeltijd van 61s uur gaf om te trachten het Haagse totaal van 159 runs te overtreffen. Dat de Grote Haagse na 4 uur batten het slechts tot 159 runs wist te brengen kwam niet alleen, doordat het veld vrfj slecht liep en het scoren van 'n boundary daardoor erg bemoeilijkt werd, maar wel in hoofdzaak door de accurate aanval van onze stadgeno ten. Scheffer en van Vuuren bowlden namelük na de lunch tot de thee van 4 uur unchanged en de Hagenaars konden zich op het zuivere bowlen geen vrijheden veroorloven. Stolk wilde in deze wedstrijd be slist op winst spelen en koos na een gewonnen toss dan ook eerst fielden. Het befaamde openingspaar van de HCC. W. H. Gallpis en P, van Arkel opende op het bowlen van Scheffer en Van Vuuren, Beide batsmen speelden goed cricket en de Hermes-bowlers slaagden er niet in een- scheiding te bewerkstelli. gen. Ondanks veelvuldig chan-gen van de aanval bleef dit openings- Schiedam heeft Zaterdagmiddag voor de eerste maal een zeepkisten-race beleefd. Honderden toeschouwers hebben er langs de Burg. Honnerlage Gretelaan een paar vrolijke uurtjes aan beleefd en da-ar gaat het toch maar om in zo'n vacantieweek vol ontspanningsevenementen, 's Ochtends had men al enige tijd proef gedraaid met sommige karretjes en de vaart, die de primitieve voertuigjes toen hadden, beloofde zeer veel voor de officiële wedstrijd. Edoch, toen het eenmaal zo ver was, scheen er een magische kracht haar storende Invloed uit te oefenen, want bij de eerste rit bleker» de zeepkisten in snelheid tekort te komen, zodat de organisatoren aan het experimenteren moesten slaan om de factor spanning weer In het leven te roepen. De finish, die evenals dc start zeer duidelijk was aangegeven door twee spandoeken, werd wat dichterbij gehaald, de startplanken wer den met behulp van verkeershekken enige graden steiler gemaakt en zo kon het publiek toch enkele spannende races worden voorgeschoteld. Niet zelden bleek, dat de minst geperfectioneerde vehikels het snelst uit de voeten konden. Zo was er een- van Japanlak en chroom glimmen de Vterdeurs super zeepkist, die ondaiiks een ongelimiteerd aantal starts geen enkele maal het einde bereikte. Het klassjflcatie rapport j van de om roe per-wagentechnicus, de heef M. van Dijk, luidde dan j ook; „Als trapauto misschien voor treffelijk, maar voor een originele zeepkisten race te omvangrijk. Toch had de eigenaar zijn werk niet voor j niets gedaan want hij verwierf zo- waar ue stijl prijs! Overigens moet U het begrip zeepkisten-race niet te nauw nemen. Er kwam zegge cn schrijve één echte zeepkist met niet liegende reclameletters op de zij wanden. in de strijd. De rest was duidelijk zichtbaar geconstrueerd van sinaasappel kisten en kale was- planken. De omroeper hielp het pu bliek echter spoedig uit de droom met de mededeling, dat de zeepfa brikanten bet sinds de oorlog goed koper achten, om hun producten in karton te verpakken, hetgeen vanzelfsprekend de klad heeft ge bracht in de fabricage van een ver antwoorde zeepwagen. Twee keer startten de vijf en twintig deel nemertj es, daar de ene baan iets sneller bleek dan de an dere. Met gezichten, die overduide lijk tot de laatste spiervezel ge spannen actie verraadden, wierpen de jeugdige coureurs zich in de felle str:jd Allemaal waren ze ge tooid met indrukwekkende reclame petten, scheel »n als hun „ech te" collega's. Bjj de telling, bleek dat Arie van Dijk zajn wagentje over de twee banen gemiddeld het snelst bestuurd had. namelijk in vijftien en dertien seconden, wat toevalligerwijs samen het zelfde getal aangaf als zijn rug nummer. Tweede werd Henk Ei- I mendorp, derde Cor de Rauw, vier- 1 w-.-.-. - w-i ae ae zege ten vuue. wam mei m- voor de fraaie luxe super-zeepkist j leen het ]j0wien van de gastheren Zondag kreeg D.W.S. bezoek van het Haagse Phoenix. Ondanks het minder mooie weer werd het een zeer geanimeerde dag. De dames van Phoenix I en D.W.S. I bleken even sterk. 3—3- Het tweede team van D.W.S. moest echter een 6-4 nederlaag slikken. Phoenix II heren verloor na «en zeer snelle wedstrijd met 12—6 van D.W.S. II. Het eerste elftal van D.W.S., dat met enige in vallers verscheen, verloor door slecht verdedigen met 18—6 van Phoenix I. Verder werden er nog 2 jeugdwed strijden gespeeld. De meisjes speel den met 4—4 gelijk, terwijl de jon gens met 6—2 verloren. De ontmoe ting eindigde dus in het voordeel van Phoenix, dat bij de heren voor al een aantrekkelijk spel liet zien. Met de hakken over de sloot kwam SVV tijdens een jeugdtour nooi, dat gisteren op het SVV-ter rein werd 'gehouden en waaraan ook Willem II. AGOVV en Sneek deel namen. Voor de totaalprijs eindigde SVV gelijk met AGOVV (13 punten) zodat strafschoppen de beslissing moesten brengen. De Schiedammers deden dit beter, zodat de voorzitter van de sW-jeugdafdeling. de heer Th. Smirih. de wisselbeker voor de eerste maal aan zijn eigen vereni ging kon overhandigen. De resultaten in de onderscheide ne afdeling waren: A-groep: I. AGOW 4 punten; 2. Sneek 3 punten: 3 SW 3 punten (Sneek won na strafschoppen). B-groep: 1- AGOW 5 punten; 2. SW 4 punten. C-afdeling: 1. SVV 6 punten; 2. AGOW 4 punten. De grootste overwinning behaal de SVV c op Sneek c met 150. Excelsior heeft het tegen Kam pong niet kunnen bolwerken. Deze laatste cricket-wedstrijd werd met 34 runs verloren. Kampong verdien de de zege ten volle, want niet al- Het Baarsje zat in de Boot Zpndag hield. Het Baarsje een on derling concours in de Eemhaven. Er werd gevist vanuit boten. De deinende golven eisten van de hen gelaars de volle aandacht om „beet" te constateren. Het resultaat wag 80 maat vissen intotaai wegende 5495 gram. Er was voor dit concours een prachtige collectie prijzen beschik baar gesteld. De gelukkigen waren: 1 J. V. d. Hoek 12 stuks 950 gr.. 2 Chr. Etman 14 stuks 885 gram: 3 M. Wolthuis Jr 7 stuks 608 gram: 4 J. van Walsum 7 stuks 395 gram; 5 D. Voets 5 stuks 395 gram; 6 W. Esbach 6 st. 339 gram; 7 J. Broek- iztter 3 stuks 336 gram. de Jo Brinkman en vijfde Arnold van Schie. Voor nummer één was er een extra prijsje. was beter dan dat van de Schiedam mers; ook het fielden was stukken beter verzorgd. Excelsior maakte een matte indruk. Kampong scoorde 124 runs. Bow ling cijfers Excelsior: H. ter Braak 3 voor 32, J. Dries 3 voor 38, J. Oster- holt 1 voor 22 en F. Bakker 3 voor 22. Excelsior bereikte een totaal van 90 runs. Onze stadgenoten hadden met pech te kampen, toen zowel Schoof als Vollebregt een bal op hun hoofd kregen. Zii raakten daardoor uit de concentratie, met als gevolg, dat zij spoedig de kleedkamer kon den opzoeken. Voor de eerste maal In de historie werden er tn Schiedam zeepkisten races gehouden. Een der deelne mers gaat hier van start De zwemploeg uit Wandsworth, die vanavond in het Sportfondsen- bad aan de start verschijnt, kwam reeds Zaterdagavond in Schiedam aan. Aan het station waren de heren M. v. d. Meeren M. Boer, respec tievelijk voorzitter en secretaris van SZC en in de aula van het Stedelijk Museum de leden van het Enso-comité en de pleegouders. Daar spraken de heren G. M. Ho- vingh en A. Sluyters vriendelijke woorden, die men vriendelijk door de Engelse leider, de heer W Rus sell weiden beantwoord De Engel se gaston hadden honger cn daar om namen de pleegouders hun kin deren" maar gauw mee naar huis. Esperanto-agenda Merkredon la 26en de augusto. Le lasta ferio-tago. Ripozu bone, por ke vi studu bone poste. paar bij elkaar. De runs kwamen weliswaar niet snel, maar met de lunch waren er 70 runs op het bord, zonder dat een wicket ge vallen was. Eerst na de lunch, op een totaal van 97 runs, wist wicket keeper J. van Noortwijk P. van Arkel vliegensvlug op het bowlen van Scheffer te stumpen. Van Ar kel scoorde een uitstekende 50. En op een totaal van 103 raakte de HCC ook Gallois kwijt, door Van Vuuren voor 47 runs gebowld. Hierna is het een voortdurende strijd geworden tussen de op runs beluste HCC.ers en de Schiedamse bowlers Scheffer en Van Vuuren. Scheffer bowlde tegen de sterke wind in, Van Vuuren was met de wind in de rug vrij snel. Het bow len bleef zuiver en Stolk had zijn veld zeer goed uit staan. De runs kwamen in een zeer langzaam tem po en de HCC raakte ver op de tijd achter. J. v. d. Luur kon ook het scoring-tempo niet verhogen. Rii korte run zins M. Hehnv °ok 9VV heeft het ZJ)n Promotie- ?iLeeL„ IniJ5Sa vsn Vsn wedstriid tegen Kennemerland II niet tot Hermes de kans op een overwinning verkeken. Ook aan v, d. Ende ge lukte het niet d* zaak te forceren en toen deden Stolk en Scheep maker de deur maar dicht. Twintig minuten voor het verstrijken van dé speeltijd werd wegens het slechte licht besloten van verder spelen af te zien en eindigde de match dus in een voor onze stadgenoten zeer eervolle draw. Stolk bleef met een uitstekende 51 not out. Voor de Hagenaars bowlde v. d. Duur even eens tegei. de wind in unchanged 23 overs en nam 4 wickets voor 43 runs. Het Hermes-totaal werd 116 runs voor het verlies van 5 wickets. Sparta teruggewezen Door de promotiewedstrijd tegen Scho ten II met 42 te verliezen is Sparta uit geschakeld voor promotie naar de eerste klas en za] het volgend jaar weer op nieuw moeten probéren de overgangs klas te ontvluchten. De wedstrijd stond vooral wat het veld werk betreft op zeer goed peil, waarbij aan beide zjjden verschillende zeer goede verrichtingen genoteerd konden worden. De Spartanen toonden zich wat dit onderdeel betrof, onbetwist de sterk- sten en kregen slechts twee fouten tegen zich genoteerd, tegenover Schoten vier. De uitslag werd dit keer volkomen be paald door het slagwerk, waarmee Scho ten juist iets beter voor de dag kwam om te kunnen zegevieren. Gescoord werd; Sparta 0-0-2-0-0-0-0-0-0 Z Schoten II 2-0-0-0-0-0-0-0-2 4 Ook 9W heeft het in zijn promotie- door een goede ingooi van Van Meurs run-out. Het fielden van onze stadgenoten stond op hoog peil. waarbij vooral v. d. Sloot aan off de HCC.ers geen enkele korte run toestond. En als de batsmen tot forceren wilden overgaan, verloren zii prompt hun wicket. Een innings van betekenis kwam er niet meer. de Schiedamse bowlers en fielders gaven geen duimbreed grond ca deau. Op een totaal van 127 runs waren er reeds 6 wickets down. een mooi herstel van Hermes na de grote openingsstand van de Hage naars. Gallois werd gedwongen steeds meer speeltijd te gebruiken en toen de thee aanbrak, had hij 159 runs op het bord voor het ver lies van 9 wickets. Hij moest toen de innings na ruim 4 uur batten wel sluiten. J. Scheffer bowlde liefst 33 overs, waaronder 11 maidens en nam 5 wickets voor 51 runs. Van Vuuren nam in 30 overs 3 wickets voor 60 runs. Een uitstekende pres tatie van beide bowlers. Her mes stond nu voor de taak te trachten in 2H uur dit Haagse to taal te overtreffen. Stolk en Bailey brachten het tot 43 runs, op welk totaal Bailey l.b.w. ging .voor 23 runs. Stolk vooral stond uitstekend te spelen, maar ook de Haagse aan val bleef zuiver, vooral de left- round bowler J. d. Luur en zo was het °ok voor Hermes moeilijk tot forceren over te gaan. A, Keu zenkamp verloor od een totaal van 63 runs ziin wicket, v. d. Sloot werd op 94 door een miraculeuze running-catch van "P. van Arkel in het verre veld uitgeschakeld. Hij had 17 runs gescoord. Toen^Jiierna Tettelaar vrii spoedig door v. d. Luur gebowled werd, was voor een overwinning kunnen brengen. On danks het feit dat het halverwege 'de wedstrijd nog een l0 voorsprong had, moest het ten slotte met een 2—1 neder laag genoegen nemen. Opmerkelijk was wel dat ook bij de SW'ers de directe oor zaak van hun falen het zwakke slagwerk was. terwijl dat gewoon tijk hun sterkste zijde is. Voor SVV is deze nederlaag ech ter niet zo funest als dat voor de Spar tanen het geval was. SW immers krijgt nog een laatste kans nro het toch tot de 2e "klas te brengen, daar het nu nog eert •wedstrijd moet spelen tegen nummer laatst van Ze klas C, het Haarlemse THB. Tennisrackets gestolen De recherche heeffc de 44-jarige loswerkman H. v. M. aangehouden omdat hij zes tennisrackets van het tennispark Spier in gshpek had ge stolen. De rackets zijn bij de man in beslag genomen. GEMEENTE lÉ^ÉÏSCmEDaH. fOFFlCIEEL NIEUW"S~k Ter openbare kennis wordt ge bracht dat: 1. de Vlaardingerweg met ingang van 31 Augustus e^- wegens her stelwerkzaamheden, gedurende 2 maanden of zoveel korter of langer als nodig mocht rijn, zal zijn afge sloten voor alle rijverkeer; 2 de Singel, tussen het Stations plein en de Ie Tuinsingel. m.i.v. 31 Augustus wegens herstraten, ge durende 7 weken ot zoveel korter of langer als nodig mocht blijken, zal zijn afgesloten voor alle rijver- keer. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een smartelijk lijden, onze geliefde Man, Broeder, Behuwdbroeder en Oom, de heer JACOBUS JOHANNES VAN MEURS echtgenoot van Geertruida de Bruin in de ouderdom van 75 j. Uit aller naam: Mevr. G. v. Meurs- De Bruin Schiedam, 22 Aug. 1953 St. Liduinastraat 70. De teraardebestelling zal plaats hebben op de Alg. Begraafplaats te Schie dam op Woensdag 26 Aug. a.s. Vertrek_van het woonhuis n.m. 2.15 uur. Heden overleed tot onze diepe droefheid mijn lie ve vrouw en onze lieve moeder HELENA ARNOUDA BREEBAART echtgenoote van J. Albrecht op de leeftijd van 48 jaar. J. Albrecht Marion en George Dorothée Gert-Jan Herman Schiedam, 22- Aug. 1953, De crematie "zal plaats vinden te Westerveld op Woensdag 26 Augustus na aankomst van trein 11.30 uur. Geen bezoek Geen bloemen Enige algemene kennisgeving Een nette slagersbediende en halfwas gevraagd bij SLAGERIJ FOOT BROERSVELD 159 i permanent Wave vanaf 6. de nieuwste mode. Maison „Moderne". Jac. van Kalken. Hoogstraat 53. Schiedam, te lefoon 69750. Beleefd verzoek vroegtijdig te bespreken. Ronde glasplaten, schuif- ruiten, glas in lood. geslepen suite-deuren, toiletspiegels, etalage-glasplaten, autorui ten enz. levert U Loopik's Glasindustrie. Boterstraat 39 Telefoon 68945. Permanent Wave. compleet 5.75. Ook speciaal alle kleuren haarverven Kap salon ..AJida" Grote Visse rijstraat 8e thoge stoep). Tel. 33762, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1953 | | pagina 1